Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

blanco

 • 26.08.2019NSA. Świadczenia dla menedżera z PIT
  Z uzasadnienia: ustawodawca w sposób stosunkowo prosty, jak na standardy polskiej legislacji wyraził wolę, by wszelkie przychody z tytułu umów menedżerskich były kwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (...) Skoro zatem przychodem jest także określona w kontrakcie menedżerskim comiesięczna kwota w wysokości 3 000 euro oraz wykorzystywanie do celów osobistych mieszkań, to kwoty te oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze stanowią przychody podlegające zaliczeniu - na podstawie art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f. - do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, a ich wielkość wpływa na kształt podstawy opodatkowania osoby otrzymującej takie świadczenia (menedżera).
  • 22.10.2018PIT: Przekazanie przedsiębiorstwa przez jednego małżonka na rzecz drugiego
   Pytanie: Małżonkowie prowadzą odrębne przedsiębiorstwa (działalności gospodarcze). Małżonkowie nie zawarli rozdzielności majątkowej, pozostają we wspólnocie majątkowej. Przedsiębiorstwo żony zostało założone z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Żona Wnioskodawcy planuje zamknąć działalność po upłynięciu wymaganego w umowie o dofinansowanie na otwarcie działalności terminu, a cały majątek firmy przekazać Wnioskodawcy. Czy możliwe jest przekazanie przedsiębiorstwa protokołem przekazania? Czy przekazanie całości przedsiębiorstwa niesie ze sobą dla którejkolwiek ze stron obowiązek podatkowy? 
   • 18.12.2017Weksle – rodzaje i ewidencja rachunkowa
    Weksel stanowi swego rodzaju bezwarunkowe zobowiązanie się przez wystawcę (lub osobę przez niego wskazaną) do zapłaty określonej sumy, zawartej w umowie wekslowej, określonej osobie w ustalonym miejscu i terminie. Weksel jest źródłem kredytu, który może być wykorzystany nie tylko jako zapłata w transakcjach z dostawcami, ale również złożony w banku do dyskonta, które jest sprzedażą weksla przed terminem jego wymagalności. Podstawą prawną stosowania weksli w obrocie gospodarczym jest ustawa z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 160, dalej: Prawo wekslowe).
    • 06.10.2017NSA: Zawiadomienie pełnomocnika o wszczęciu postępowania karnego skarbowego zawiesza bieg przedawnienia
     Z uzasadnienia: Celem regulacji art. 70c w zw. z art. 70 § 6 pkt 1 O.p. jest realizacja zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, która wymaga aby podatnik wiedział, że jego zobowiązanie podatkowe nie przedawniło się z upływem ustawowego terminu oraz znał przyczynę takiego stanu rzeczy, tzn. miał świadomość, że jest to wynikiem wszczęcia, sprecyzowanego pod względem przedmiotowym, postępowania karnego skarbowego wiążącego się z niewykonaniem tego zobowiązania.
     • 19.05.2017TAX FREE. Kontrole celne zniechęcają podróżnych do zakupów
      Interpelacja nr 11634 do ministra finansów w sprawie przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne dotyczących systemu zwrotu VAT dla podróżnych
      • 14.10.2016Służby rozbiły kolejną grupę podatkowych oszustów
       Ogólnopolska akcja kontroli skarbowej, policjantów oraz celników zaowocowała rozbiciem kolejnej zorganizowanej grupy przestępczej, która działała w branży paliwowej – poinformowało w czwartek Ministerstwo Finansów. Wstępnie szacuje się, że działalność grupy naraziła budżet państwa na stratę ok. 2 mln zł z tytułu podatku od towarów i usług (VAT). Kilka zatrzymanych osób trafiło już do aresztu.
       • 28.09.2016WSA. Nieodpłatne poręczenie kredytu jest przychodem
        Z uzasadnienia: Otrzymanie bez wynagrodzenia przez podatnika poręczeń majątkowych: wekslowych i innych, tytułem zabezpieczenia kredytów bankowych i gwarancji bankowych powoduje powstanie w spółce przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń.
        • 21.07.2014Spłata kredytu przez rodziców a podatek od spadków i darowizn
         Pytanie podatnika: Czy fakt solidarnej spłaty kredytu hipotecznego przez dwóch współkredytobiorców (rodziców Wnioskodawcy) wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy, określonego w ustawie o podatku od spadków i darowizn u trzeciego kredytobiorcy, i w związku z tym podlega obowiązkowi zgłoszenia nabycia majątku w drodze darowizny na formularzu SD-Z2?
         • 15.05.2014Nabycie akcji w celu umorzenia. Skutki podatkowe
          Tezy: 1. Nabycie przez spółkę akcyjną własnych akcji celem ich umorzenia niezależnie od formy zapłaty (gotówkowej lub rzeczowej) nie powoduje powstania przychodu w tej spółce, o którym stanowi art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Tezy: 1. Nabycie przez spółkę akcyjną własnych akcji celem ich umorzenia niezależnie od formy zapłaty (gotówkowej lub rzeczowej) nie powoduje powstania przychodu w tej spółce, o którym stanowi art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
          • 24.02.2014Zwrot dotacji a korekta kosztów uzyskania przychodów
           Pytanie podatnika: Czy Spółka jest uprawniona do zaliczenia odpisów amortyzacyjnych od części wartości początkowej środków trwałych sfinansowanych zwróconą częścią dotacji, które w latach 2011-2013 zostały uznane jako wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym została zobligowana i dokonała zwrotu części dotacji?
           • 24.06.2013Zmiany w Kodeksie pracy - weksle in blanco zostaną zakazane
            Stosowanie weksli in blanco w stosunkach pracy będzie zakazane – projekt nowelizacji Kodeksu pracy w tej sprawie powstał już w Sejmie. Sprawą nowych regulacji zajmuje się komisja ds. kontroli państwowej. O ustawowy zakaz kontrowersyjnych praktyk od wielu miesięcy zabiegała Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).
            • 12.03.2013Samochód typu bankowóz a VAT
             Pytanie podatnika: Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupu na potrzeby Kancelarii samochodu typu bankowóz (zakupionego od innego podatnika VAT, udokumentowanego prawidłowo wystawioną fakturą VAT) oraz paliwa do tego pojazdu?
             • 26.02.2013Podpis i pieczątka na deklaracji ZUS P DRA
              Interpelacja nr 12248 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wzoru deklaracji rozliczeniowej ZUS P DRA
              • 08.02.2013Poręczenia i gwarancje z BGK - jest nowy projekt
               Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia, które szczegółowo sprecyzuje warunki i tryb udzielania pomocy de minimis w ramach rządowych programów społeczno-gospodarczych. Przepisy dotyczą poręczeń i gwarancji udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
               • 05.02.2013Jak zdobyć dobry kredyt na rozpoczęcie biznesu?
                Pomimo zaostrzania przez banki polityki kredytowej i ostrożnego podchodzenia do finansowania nowych przedsiębiorstw, uzyskanie kredytu na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest możliwe – przekonują eksperci firmy doradczej Expander. Jak wskazują, aby mieć na to szanse, należy spełniać co najmniej kilka konkretnych warunków.
                • 23.08.2012Darowizna pieniędzy na spłatę kredytu a podatek od spadków i darowizn
                 Pytanie podatnika: Czy darowizna pieniędzy przeznaczonych na spłatę kredytu bankowego, zaciągniętego na zakup mieszkania od dewelopera, podlega zwolnieniu na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
                 • 30.05.2012Weksle pracownicze
                  Interpelacja nr 4040 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wątpliwości głównego inspektora pracy co do dopuszczalności stosowania zabezpieczeń wekslowych w stosunkach pracy
                  • 23.12.2011Ponad 1,9 mln zł kary dla RWE Polska
                   Prezes UOKiK nałożyła ponad 1,9 mln zł kary na RWE Polska za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przez podpisywanie umów in blanco.
                   • 14.09.2011Weksel jako zabezpieczenie wykonania zobowiązania
                    Weksel jako zabezpieczenie wykonania zobowiązania jest – całkowicie niezasłużenie - traktowany przez wielu wierzycieli lekceważąco. To prawda, jak twierdzą sceptycy, że jeżeli dłużnik nie posiada majątku, to weksel stanowi jedynie kawałek papieru. Jeżeli jednak dłużnik posiada majątek, a zwłaszcza majątek nie wystarczający na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, to weksel zapewni wierzycielowi, który go posiada, istotną przewagę czasową nad pozostałymi wierzycielami. I w tym właśnie weksel jest niezastąpiony.
                    • 15.11.2010Pożyczki dla samorządów – nowelizacja rozporządzenia
                     Szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku o udzielenie pożyczki z budżetu państwa, wykaz dołączanych do niego dokumentów oraz rodzaje i zakres przyjmowanych zabezpieczeń określa projekt nowego rozporządzenia ministra finansów w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych. Dokument stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 r.
                     • 22.07.2010Kredyty studenckie – zmiany od października
                      Od roku akademickiego 2010/2011 Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadza zmiany w systemie poręczeń kredytów studenckich. BGK poręczy kredyt studentom, których dochód na osobę w rodzinie - liczony zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - nie przekroczy tysiąca złotych.
                      • 28.06.2010Druga umowa o otwartym niebie między UE a USA
                       W Luksemburgu wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas, hiszpański minister transportu José Blanco, amerykańska ambasador w Luksemburgu Cynthia Stroum oraz ministrowie transportu państw członkowskich UE podpisali unijno-amerykańską umowę lotniczą o otwartym niebie. Wdrożenie porozumienia ma przynieść gospodarce 12 mld euro, a także stworzyć do 80 tys. nowych miejsc pracy.
                       • 25.06.2010Bankructwo przykrywką do zagarnięcia uzyskanych środków unijnych
                        Interpelacja nr 15256 do prezesa Rady Ministrów w sprawie wzrastającej liczby przypadków fikcyjnego ogłaszania upadłości przedsiębiorstw
                        • 13.05.2010Orzecznictwo: Jak powinno przebiegać ustalenie dochodu ze źródeł nieujawnionych
                         Ustalenie podlegającego opodatkowaniu przychodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzącego ze źródeł nie ujawnionych wymaga z jednej strony ustalenia wysokości poniesionych w roku podatkowym przez podatnika wydatków oraz wartości zgromadzonego w tym roku mienia, z drugiej zaś strony - ustalenia wielkości takiego mienia zgromadzonego w roku podatkowym oraz w latach poprzednich, które to mienie pochodzi z przychodów już opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.
                         • 12.02.2010Interpretacja podatkowa nie może być wewnętrznie sprzeczna
                          W przypadku braku postaw do uznania, że zobowiązanie uległo przedawnieniu, możliwe jest dokonanie korekty przychodów za okres, w którym zostały one nienależnie wykazane w związku z błędnym przekonaniem o przedawnieniu. Skoro zagadnienia związane z kwalifikacją zdarzenia z punktu widzenia przepisów o charakterze rachunkowym nie mogą stanowić przedmiotu indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, organ podatkowy powinien odmówić wydania interpretacji indywidualnej w części dotyczącej takich przepisów – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
                          • 11.12.2009PO Innowacyjna Gospodarka: Umowy na 5 mld zł
                           Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podsumowała konkursy przeprowadzone w 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Z danych PARP wynika, że do końca listopada tego roku zawarła ona prawie 1700 umów na kwotę około 5 mld zł. Wnioski opiewały na kwotę blisko cztery razy wyższą.
                           • 09.10.2009Firmy zmuszają pracowników do podpisywania weksli
                            Interpelacja nr 11097 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie praktyki posługiwania się wekslami w stosunkach pracy
                            • 27.08.2009Podpisy pod umową zlecenia
                             Umowa zlecenia może zostać zawarta w dowolnej formie, chyba że zlecenie ma się łączyć z pełnomocnictwem do dokonania czynności, do wykonania której wymagana jest forma szczególna. A zatem co do zasady, zawierając umowę zlecenia, możemy ograniczyć się do formy ustnej, ale oczywiście dla celów dowodowych zalecać powinno się formę pisemną. Łatwiej będzie wtedy dowieść nie tylko jakie zobowiązania ciążą na zleceniobiorcy czy na jaką kwotę wynagrodzenia strony się umawiały, ale też sam fakt zawarcia umowy. W tym przypadku musimy pamiętać o prawidłowym podpisaniu umowy przez obie jej strony.
                             • 17.08.2009BGK uruchomił finansowanie pomostowe projektów z PROW 2007-2013
                              Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał trzy pierwsze umowy na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w latach 2007-2013. Podstawowe zalety nowych pożyczek, to łatwa procedura - realizowana bez przetargu, brak badania zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, niska prowizja i oprocentowanie.
                              • 23.07.2009Fundusze unijne: Wyższe zaliczki dla przedsiębiorców
                               Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Podwyższyła ona z 4 mln do 10 mln zł wartość zaliczki wypłacanej przedsiębiorcom na poczet projektów unijnych, do której zabezpieczenia wystarczy deklaracja wekslowa.
                               • 17.02.2009Nowe rozporządzenie w sprawie wykorzystania funduszy unijnych
                                W ubiegłym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Celem rozporządzenia jest wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią bardziej efektywne wydawanie wspólnotowych i krajowych środków na realizację Narodowej Strategii Spójności 2007-2013.
                                • 18.09.2008Orzecznictwo podatkowe: Decyzja dotycząca VAT a wyliczenie przychodu dla potrzeb podatku dochodowego
                                 Jeżeli organ wydał decyzję w przedmiocie podatku od towarów i usług, to decyzja ta zastępuje złożoną przez podatnika deklarację VAT-7. W konsekwencji przy wyliczeniu przychodu dla potrzeb podatku dochodowego organ nie może tej decyzji pominąć i przyjąć innej wartości podatku należnego od towarów i usług. W tym przypadku zachodzi ścisłe powiązanie między decyzją wydaną w przedmiocie podatku od towarów i usług a rozliczeniem przychodu w podatku dochodowym.
                                 • 05.06.2007Wydatki związane z użytkowaniem najętego samochodu i koszt uzyskania przychodów
                                  Zarówno w małej jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w potężnej firmie możemy spotkać się sytuacją, kiedy to przedsiębiorstwo nie posiada nabytych na własność samochodów, a korzysta z aut przyjętych do użytku w drodze umowy najmu.
                                  • 26.03.2007Pobór zaliczek przy pracy za granicą - kto kogo wykorzystał?
                                   Interpelacja nr 5397 do ministra sprawiedliwości oraz ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wykorzystywania przez pracodawców pracowników legalnie zatrudnionych za granicą
                                   • 22.03.2007ABC faktoringu (1)
                                    Wielu dostawców towarów lub usług nie otrzymuje terminowo należności od swoich odbiorców. Ze względu na dobre kontakty z odbiorcami sami udzielają im kredytu kupieckiego lub też odbiorcy bezumownie nie płacą należności w terminie. Jeżeli stan permanentnego kredytowania odbiorców przez dostawców utrzymuje się przez dłuższy czas, dostawcy tracą płynność finansową i szukają zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak kredyty, leasing czy fundusze strukturalne. Korzystając z nich, zaciągają własne zobowiązania czyli pogłębiają zadłużenie, zamiast dochodzić należności od odbiorców. Między innymi przywróceniu płynności finansowej takiego dostawcy służy faktoring. Faktorant szybko zdobywa gotówkę, a faktor zadba często również o bieżącą windykację należności od odbiorców.
                                    • 11.01.2007PARP w sprawie wzoru weksla
                                     Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 225, poz. 1635) od 01 stycznia 2007 r. weksle własne in blanco składane do PARP (lub do Regionalnych Instytucji Finansujących) przez beneficjentów dla zabezpieczenia wykonania umów o dofinansowanie nie podlegają opłacie skarbowej. Od 2007 roku nie ma też w obiegu tzw. urzędowych blankietów wekslowych.
                                     • 24.01.2006Minimalizowanie ryzyka strat przy realizacji umowy dostawy
                                      Przy umowie dostawy występują dwie strony. Jedna z nich, zwana dostawcą, zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz do ich dostarczenia częściami albo periodycznie (przez pewien powtarzający się okres). Drugą stroną jest odbiorca, który zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny (art. 605 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. 1964.16.93 z późn. zm.). Charakterystyczną cechą tego stosunku zobowiązaniowego jest to, że dostawca nie tylko dostarcza sam towar, ale dodatkowo wytwarza go we własnym zakresie.
                                      • 09.06.2005Leasing
                                       Leasing w najprostszym ujęciu jest formą finansowania polegającą na nabyciu prawa używania rzeczy w zamian za określone opłaty. Leasing to forma umowy cywilno-prawnej, zbliżona do najmu czy dzierżawy. Polega na przekazaniu rzeczy w użytkowanie na czas określony.