Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bankowa

 • 29.10.2019WSA. Zwrot VAT na rachunek w polskim oddziale zagranicznego banku. Czy możliwy?
  Z uzasadnienia: Zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem. Przepisy ustawy nie przewidują natomiast możliwości otrzymania przez podatnika zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę poza terytorium kraju.
  • 15.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (formularz podatkowy SD-3)
   Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek? Jeśli dostajesz za darmo jakieś rzeczy albo prawa majątkowe (majątek) - złóż formularz podatkowy SD-3 i zapłać podatek od spadków i darowizn.
   • 14.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (formularz podatkowy SD-3)
    Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek? Jeśli dostajesz za darmo jakieś rzeczy albo prawa majątkowe (majątek) - złóż formularz podatkowy SD-3 i zapłać podatek od spadków i darowizn.
    • 05.09.2019Wydanie paragonu fiskalnego oznacza udostępnienie paragonu nabywcy i umożliwienie zabrania go
     Przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zakończył się kilkuletni spór podatnika z Ministrem Finansów, dotyczący sposobu rozumienia pojęcia wydania paragonu. NSA, wydając w dniu 29.08.2019 r. wyrok I FSK 734/17 oddalił kasację szefa KAS do wyroku WSA w Warszawie III SA/Wa 2700/15 z 16.01.2017 r.     
     • 13.07.2018VAT: Podzielona płatność – jak płacić należny US podatek z rachunku VAT
      Mechanizm podzielonej płatności (split payment) to wprowadzona od 1 lipca 2018 r. metoda regulowania należności za otrzymaną fakturę, na której wykazana została kwota podatku VAT, polegająca na zapłacie zobowiązania na dwa różne rachunki: rachunek podstawowy, na którym gromadzone są środki związane z prowadzonymi operacjami, oraz specjalny rachunek, tzw. rachunek VAT, na którym gromadzone są kwoty dotyczące podatku VAT wykazanego na fakturze.
      • 12.07.2018VAT: Podzielona płatność – jak płacić należny US podatek z rachunku VAT
       Mechanizm podzielonej płatności (split payment) to wprowadzona od 1 lipca 2018 r. metoda regulowania należności za otrzymaną fakturę, na której wykazana została kwota podatku VAT, polegająca na zapłacie zobowiązania na dwa różne rachunki: rachunek podstawowy, na którym gromadzone są środki związane z prowadzonymi operacjami, oraz specjalny rachunek, tzw. rachunek VAT, na którym gromadzone są kwoty dotyczące podatku VAT wykazanego na fakturze.
       • 25.02.2018Uzasadnienie do projektu ustawy z 13.02.2018 r.
        Na stronach rządowego centrum legislacyjnego pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z 13.02.2018 r., wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Publikujemy uzasadnienie do tego projektu.
        • 30.06.2017Czy zaoszczędzona prowizja bankowa jest przychodem?
         Pytanie podatnika: Czy uniknięcie prowizji bankowej w związku z wpłatą zwracanej Spółce należności przy wykorzystaniu prywatnego konta Prezesa Zarządu (będącego jednocześnie wspólnikiem Spółki) prowadzi do powstania dochodu będącego przedmiotem opodatkowania?
         • 29.06.2017NSA. Otrzymana gwarancja jest przychodem
          Z uzasadnienia: Skoro udzielenie gwarancji bankowej ma pewną wartość, czyli cenę, którą uzyskujący gwarancję w normalnych warunkach rynkowych musiałoby gwarantowi zapłacić to już sam fakt otrzymania takiej gwarancji bezpłatnie, nieekwiwalentne uzasadnia stanowisko, że podatnik uzyskuje nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.
          • 05.06.2017Odwrotne obciążenie VAT przy usługach budowlanych
           Pytanie podatnika: Czy w opisanej we wniosku sytuacji mają zastosowanie przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia?
           • 25.05.2017Będzie łatwiej odzyskać środki z błędnego przelewu
            Do polskiego prawa wprowadzone zostaną dodatkowe przepisy, które pozwolą na odzyskanie kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem błędnego numeru rachunku płatniczego – wynika z prezydenckiego projektu nowelizacji. Jak wskazują autorzy projektu, obecnie w niektórych sytuacjach odwrócenie błędnego przelewu jest w praktyce właściwie niemożliwe.
            • 24.05.2017Będzie łatwiej odzyskać środki z błędnego przelewu
             Do polskiego prawa wprowadzone zostaną dodatkowe przepisy, które pozwolą na odzyskanie kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem błędnego numeru rachunku płatniczego – wynika z prezydenckiego projektu nowelizacji. Jak wskazują autorzy projektu, obecnie w niektórych sytuacjach odwrócenie błędnego przelewu jest w praktyce właściwie niemożliwe.
             • 22.03.2017WSA. Zbycie wierzytelności a możliwość zaliczenia do kosztów kaucji gwarancyjnej
              Z uzasadnienia: Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta uprzednio, na podstawie art. 12 ust. 3, została zarachowana jako przychód należny. Skoro zatem pełna kwota wynikająca z faktury (w tym kwota "kaucji gwarancyjnej" zatrzymana przez kontrahenta), została przez stronę rozpoznana jako element należnego przychodu i podlegała opodatkowaniu to nie znajduje zastosowania wyłączenie z kosztów na podstawie cyt. art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy.
              • 18.01.2017Bankowa samowola szkodzi firmom – twierdzi ZPP
               Firmy powinny być zabezpieczone odpowiednimi mechanizmami przed nieuzasadnionym pozbawieniem majątku w drodze postępowania likwidacyjnego – uważa Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. W nowym raporcie organizacja proponuje zmiany w prawie i szczegółowo omawia przypadek jednej z polskich firm.
               • 20.10.2016Banki ze 101 krajów doniosą na klientów polskiemu fiskusowi
                Już 101 jurysdykcji podatkowych z całego świata zobowiązało się do automatycznej wymiany informacji o właścicielach rachunków bankowych będących rezydentami podatkowymi innych państw. Choć lista krajów jest imponująca, nie wszystkie zgodziły się na ujawnienie danych o klientach swoich instytucji finansowych. Wśród nich znajdują się m.in. Stany Zjednoczone i kilka krajów europejskich.
                • 19.10.2016Banki ze 101 krajów doniosą na klientów polskiemu fiskusowi
                 Już 101 jurysdykcji podatkowych z całego świata zobowiązało się do automatycznej wymiany informacji o właścicielach rachunków bankowych będących rezydentami podatkowymi innych państw. Choć lista krajów jest imponująca, nie wszystkie zgodziły się na ujawnienie danych o klientach swoich instytucji finansowych. Wśród nich znajdują się m.in. Stany Zjednoczone i kilka krajów europejskich.
                 • 26.09.2016Podatek bankowy kosztem uzyskania przychodu? 
                  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Podatek Bankowy, który dotychczas został zapłacony w 2016 r.? 
                  • 14.04.2016Ceny transferowe. Kiedy potrzebna dokumentacja?
                   Tezy: Transakcją w świetle art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.) będzie także wniesienie aportu do spółki kapitałowej w formie udziałów lub akcji, zakup (nabycie) udziałów, czy objęcie akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkład pieniężny.
                   • 02.12.2015Obowiązek dokumentowania transakcji z podmiotem powiązanym
                    Pytanie podatnika: Czy Spółka powinna sporządzać dokumentację cen transferowych także w odniesieniu do takich umów, w których kwoty do zapłaty nie osiągnęły limitu 30.000 EURO, jednakże wszystkie, zawarte w roku podatkowym, z tym samym podmiotem powiązanym transakcje, (suma należności wynikająca z wszystkich umów), dające się zaklasyfikować łącznie jako sprzedaż lub udostępnianie wartości niematerialnych i prawnych, przekroczyły ten limit?
                    • 03.07.2015Zmiany w VAT od 1 lipca: Kaucja gwarancyjna
                     Instytucja kaucji gwarancyjnej stanowi jedną z przesłanek umożliwiających nabywcom towarów wrażliwych uwolnienie się od ewentualnego zastosowania wobec nich odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe sprzedawcy. Nabywca tych towarów może się „wyłączyć” z odpowiedzialności solidarnej jeżeli: kupił towary od podmiotu wymienionego na dzień dokonania dostawy towarów w prowadzonym przez Ministra Finansów w formie elektronicznej i opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów wykazie, oraz wysokość złożonej kaucji była odpowiednia.
                     • 01.07.2015Zmiany w VAT od 1 lipca: Kaucja gwarancyjna
                      Instytucja kaucji gwarancyjnej stanowi jedną z przesłanek umożliwiających nabywcom towarów wrażliwych uwolnienie się od ewentualnego zastosowania wobec nich odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe sprzedawcy. Nabywca tych towarów może się „wyłączyć” z odpowiedzialności solidarnej jeżeli: kupił towary od podmiotu wymienionego na dzień dokonania dostawy towarów w prowadzonym przez Ministra Finansów w formie elektronicznej i opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów wykazie, oraz wysokość złożonej kaucji była odpowiednia.
                      • 02.03.2015Opodatkowanie dochodów z lokat wspólnot mieszkaniowych
                       Pytanie podatnika: Czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody z oprocentowanego otwartego konta oszczędnościowego, które zostaną przeznaczone wyłącznie na utrzymanie zasobów lokali mieszkalnych będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?
                       • 01.12.2014Umorzenie kredytu bankowego. Skutki podatkowe
                        Interpelacja nr 28874 w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego przychodów uzyskanych w wyniku umorzenia należności z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego
                        • 16.10.2014Podatki 2015: Biznes za dłuższym vacatio legis dla zmian w deklaracjach
                         Nowe przepisy, które wprowadzą dla części podmiotów obowiązek składania deklaracji podatkowych tylko w wersji elektronicznej, powinny wejść w życie z końcem przyszłego roku – twierdzą eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan. Zgodnie z rządowym projektem, zmiany mają zacząć obowiązywać już 1 stycznia 2015 r.
                         • 15.10.2014Podatki 2015: Biznes za dłuższym vacatio legis dla zmian w deklaracjach
                          Nowe przepisy, które wprowadzą dla części podmiotów obowiązek składania deklaracji podatkowych tylko w wersji elektronicznej, powinny wejść w życie z końcem przyszłego roku – twierdzą eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan. Zgodnie z rządowym projektem, zmiany mają zacząć obowiązywać już 1 stycznia 2015 r.
                          • 22.09.2014Prawo do odliczenia VAT od zakupu bankowozu
                           Przepis art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym należy rozumieć w ten sposób, że odliczenie w pełnej wysokości podatku naliczonego z tytułu nabycia, leasingu lub najmu samochodu o specjalnym przeznaczeniu lub z tytułu nabycia paliwa służącego do jego napędu, przysługuje wówczas, gdy pojazd ten jest wykorzystywany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w ramach opodatkowanej działalności gospodarczej podatnika o profilu, dla której wykorzystywanie tego typu pojazdu jest konieczne oraz racjonalnie uzasadnione - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                           • 28.08.2014Podmioty powiązane. Dokumentowanie transakcji dla potrzeb PIT
                            Pytanie podatnika: Czy dla ww. umowy Wnioskodawca, jako wynajmujący, będzie zobowiązany sporządzać dokumentację podatkową w myśl art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                            • 21.07.2014Data poniesienia kosztów podatkowych. Ważny wyrok NSA
                             Z uzasadnienia: Faktyczna data dokonania zapisu w księgach rachunkowych nie może zmieniać kwalifikacji danego wydatku i wpływać na moment zaliczenia go jako kosztu w rozumieniu art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p. Nie jest ona bowiem datą ujęcia kosztu, a jedynie datą technicznego wprowadzenia informacji do systemu.
                             • 09.06.2014Poręczenie kredytu. Wartość dla celów podatkowych
                              Teza: Zabezpieczenie kredytu przez kilka osób fizycznych może dawać taką samą gwarancję spłaty kredytu, jak zabezpieczenie go przez jeden bank lub instytucję finansową, profesjonalnie świadczącą takie usługi. Tym samym, w świetle art. 12 ust. 5 w zw. z ust. 6 pkt 4 u.p.d.o.p., wartość rynkowa usługi poręczenia nie powinna być inna, gdyby wskazane kredyty poręczała jedna instytucja finansowa, a inna gdyby poręczenia umowy udzieliło kilka podmiotów.
                              • 13.12.2013Nadchodzi zmierzch polisolokat
                               Najprawdopodobniej już w pierwszej połowie 2014 r. zyski z tzw. polisolokat zostaną opodatkowane podatkiem dochodowym. To kolejny – po opodatkowaniu lokat z dzienną kapitalizacją – krok mający na celu ograniczenie możliwości optymalizacji podatkowej. Do planów Ministerstwa Finansów od dłuższego czasu dostosowują się banki oferujące polisolokaty, zazwyczaj usuwając je ze swojej oferty.
                               • 08.11.2013Płatnik kontra podatnik. Kto odpowiada za podatek?
                                Interpelacja nr 20858 do ministra finansów w sprawie solidarnej odpowiedzialności podatnika i płatnika podatku za zapłatę niektórych zobowiązań podatkowych
                                • 07.11.2013Dostęp do rachunków bankowych osób zmarłych
                                 Interpelacja nr 20561 w sprawie rachunków bankowych osób zmarłych.
                                 • 07.10.2013Skutki otrzymania dofinansowania z urzędu pracy
                                  Pytanie podatnika: Czy otrzymana refundacja na wyposażenie stanowiska pracy będzie stanowić przychód zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                                  • 09.09.2013Nieodpłatne poręczenie kredytu a przychód kredytobiorcy
                                   Z uzasadnienia: Skoro od udzielenia poręczenia uwarunkowane jest przyznanie kredytu podmiotowi, za którego się poręcza, przyjęcie przez poręczyciela wspomnianego ryzyka ma pewną wartość, czyli cenę, którą uzyskujący poręczenie w normalnych warunkach rynkowych musiałby poręczycielowi zapłacić. Jeżeli zatem poręczenie takie otrzymuje nieekwiwalentnie, tym samym uzyskuje nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
                                   • 09.07.2013Kontrole u przedsiębiorcy
                                    Interpelacja nr 17184 do ministra gospodarki w sprawie liczby kontroli w przedsiębiorstwach i praw przedsiębiorców wobec organów przeprowadzających kontrole
                                    • 26.06.2013Prowizja bankowa jako koszt działalności
                                     Pytanie podatnika: Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca może w oparciu o zawartą umowę z klientem dotyczącą obowiązku ponoszenia przez Wnioskodawcę kosztów prowizji bankowej oraz posiadanie wyciągu bankowego, z którego wynika kwota prowizji oraz dane faktury sprzedażowej, której prowizja dotyczy, zaliczyć kwotę prowizji banku pośredniczącego do kosztów uzyskania przychodów?
                                     • 05.10.2012Optymalizacja podatkowa. Rozliczenie dochodów akcjonariuszy w SKA
                                      Pytanie podatnika: Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawczynię statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niej w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
                                      • 14.08.2012Gruby oszczędza bezpiecznie
                                       - Popatrz Luśka, ale nas tknęło, żeśmy tego tysiąca do Amber Finanse nie zanieśli - kręcił głową Gruby czytając kolejne, coraz śmieszniejsze doniesienia z życia prezesa Amber Finanse i jego żony. Wczoraj czytał o przelewie na pięćdziesiąt milionów z konta AF na konto nowej spółki AF i synowie, dzisiaj kolejna nowina: żona prezesa Plichuty też zmieniła nazwisko!
                                       • 28.06.2012Unia bankowa receptą na kryzys?
                                        Komisja Europejska postuluje wprowadzenie wspólnego nadzoru nad bankami w Unii Europejskiej. Wnioskami ws. unii bankowej i budżetowej zajmą się na najbliższym (28-29 czerwca br.) posiedzeniu Rady Europejskiej przywódcy państw UE. Do pomysłów KE sceptycznie odnosi się duża część ekonomistów, m.in. prof. Leszek Balcerowicz.
                                        • 13.04.2012Najlepsze lokaty: Gdzie ulokować oszczędności?
                                         Gdzie warto ulokować swoje oszczędności? Jak zmieniła się bankowa oferta lokat po zmianie zasad naliczania podatku od zysków kapitałowych? Tłumaczą to analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl.
                                         • 28.03.2012Prowizja bankowa i odsetki od kredytu jako koszt podatkowy
                                          Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest właścicielką nieruchomości - kamienicy, która jest amortyzowana. Lokale w ww. kamienicy Wnioskodawczyni wynajmuje na cele mieszkaniowe oraz gospodarcze. Wnioskodawczyni planuje przeprowadzić remont budynku (instalacja centralnego ogrzewania), na który zaciągnęła kredyt bankowy. Z powodu wieku Wnioskodawczyni, dodatkowymi kredytobiorcami zostali jej syn i synowa. Czy koszty związane z obsługą kredytu - czyli prowizja związana z przyznaniem kredytu oraz odsetki od kredytu Wnioskodawczyni może ująć jako koszty uzyskania przychodu?
                                          • 17.02.2012Gdzie bezpiecznie i korzystnie ulokować pieniądze
                                           Powszechnie znaną zasadą dotyczącą inwestowania oszczędności jest to, że im wyższe ryzyko, tym wyższy potencjalny zysk z oszczędności. Jakie mamy jednak opcje, jeśli chcemy bezpiecznie ulokować nasze pieniądze?
                                           • 17.01.2012Lokata bankowa czy konto oszczędnościowe
                                            Na czym lepiej oszczędzać – na koncie oszczędnościowym czy lokacie? To zależy, czy deponent bardziej ceni łatwy dostęp do swoich środków, czy wyższe oprocentowanie oszczędności. Wszystkie zawiłości wyjaśniają analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl.
                                            • 13.12.2011Instytucje finansowe zostaną obciążone opłatą ostrożnościową
                                             Rząd planuje nałożyć na banki tzw. opłatę ostrożnościową, która ma stać się podstawą finansowania nowego funduszu stabilizacyjnego – zmiany przewiduje projekt nowelizacji (z 8 grudnia 2011 r.) ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja najprawdopodobniej wejdzie w życie dopiero w 2013 r.
                                             • 01.12.2011Bankowość internetowa – jak nie dać się okraść?
                                              Już przeszło 10 mln Polaków korzysta z bankowości internetowej. – Systemy te są bardzo dobrze zabezpieczone. Problem może pojawić się, gdy właściciel konta nieświadomie poda przestępcom hasła dostępu – przekonują eksperci firmy doradczej Expander.
                                              • 18.10.2011Kredyty: Jak wybrać najniższe oprocentowanie?
                                               Dlaczego koniunktura gospodarcza ma wpływ na raty kredytu hipotecznego? Czym się różnią WIBOR 3M, WIBOR 6M, EURIBOR, LIBOR EUR czy LIBOR CHF? Odpowiedzi na te pytania znają analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl.
                                               • 03.10.2011Banki przeciwne nowemu podatkowi
                                                Europejska Federacja Bankowa apeluje o nawiązanie dalszego dialogu nad propozycjami zgłoszonymi w ubiegłym tygodniu przez Komisję Europejską, które mają na celu (wg założeń KE) poprawę sytuacji gospodarczo-ekonomicznej w Europie. Banki sprzeciwiają się planom wprowadzenia podatku od transakcji finansowych od wszystkich instytucji finansowych (w tym banków) we wszystkich państwach członkowskich.
                                                • 18.05.2011Czas działa na korzyść dłużnika
                                                 Interpelacja nr 20808 do ministra finansów oraz ministra gospodarki w sprawie stosowanego masowo procederu zalegania z zapłatą za faktury VAT powodującego bankructwo firm
                                                 • 21.03.2011NSA: Prowizja bankowa nie zmniejszy podatku od sprzedaży nieruchomości
                                                  Koszty prowizji nie stanowią kredytu, lecz zobowiązanie wobec banku w związku ze świadczeniem usług z tytułu udzielonego kredytu. Ich spłata nie stanowi podstawy do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust 1 pkt 32 lit. e ustawy. Nie są wydatkiem na cele określone w powoływanym przepisie, lecz wydatkiem w celu uzyskania kredytu z banku.
                                                  • 24.02.2011Rata kredytowa nie jest kosztem uzyskania
                                                   Pytanie podatnika: Czy koszt kredytu bankowego (odsetki, rata, prowizja bankowa) uzyskanego w ramach konta osobistego, który w całości zostanie przelany na konto firmowe i przeznaczony na zakup materiałów handlowych w firmie Wnioskodawczyni może stanowić koszt uzyskania przychodów?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] następna strona »