Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

import vat

 • 04.08.2020Skan lub zdjcie faktury pozwala odliczy VAT
  W stosunku do faktur, które zostan przez kontrahentów wystawione w formie papierowej, a nastpnie po ich zdigitalizowaniu - poprzez skanowanie lub fotografowanie - wysanych do spóki bdzie przysugiwao jej prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tych faktur, zgodnie z art. 86. ust. 1 ustawy, przy zachowaniu pozostaych warunków do odliczenia podatku VAT. Tak stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
  • 03.08.2020Skan lub zdjcie faktury pozwala odliczy VAT
   W stosunku do faktur, które zostan przez kontrahentów wystawione w formie papierowej, a nastpnie po ich zdigitalizowaniu - poprzez skanowanie lub fotografowanie - wysanych do spóki bdzie przysugiwao jej prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tych faktur, zgodnie z art. 86. ust. 1 ustawy, przy zachowaniu pozostaych warunków do odliczenia podatku VAT. Tak stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
   • 31.07.2020Korekta VAT po wczeniejszym rozwizaniu umowy leasingu
    W momencie zakoczenia umowy leasingu (lub rozwizania tej umowy przed jej zakoczeniem) brak jest koniecznoci korygowania dokonanych odlicze kwot podatku naliczonego od opat leasingowych za okresy rozliczeniowe, kiedy samochód suy prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
    • 28.07.2020Spóka miaa prawo rozlicza VAT z faktur za usugi budowlane dopiero po otrzymaniu zapaty
     Moment powstania obowizku podatkowego w zakresie faktur za usugi budowlane to chwila, w której spóka otrzymaa cao lub cz zapaty za wykonane usugi – orzek 4 czerwca 2020 r. Wojewódzki Sd Administracyjny w Szczecinie na korzy firmy budowlanej w jej sporze z fiskusem w sprawie rozlicze faktur sprzed 8 lat.
     • 27.07.2020VAT przy nieodpatnym przekazaniu samochodu osobowego na cele prywatne
      Podatnik od 2015 r. prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz. W latach 2015-2017 nie by czynnym podatnikiem VAT. W 2016 r. zakupi nowy samochód osobowy i otrzyma faktur VAT. Samochód wczy do ewidencji rodków trwaych i jest on wykorzystywany do celów mieszanych. Przy nabyciu samochodu nie odliczy VAT. Czy wycofujc samochód z dziaalnoci bd darujc go osobie z najbliszej rodziny przedsibiorca musi odprowadzi 23% VAT od wartoci rynkowej?
      • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
       Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
       • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
        Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
        • 23.07.2020VAT przy nieodpatnym przekazaniu samochodu osobowego na cele prywatne
         Podatnik od 2015 r. prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz. W latach 2015-2017 nie by czynnym podatnikiem VAT. W 2016 r. zakupi nowy samochód osobowy i otrzyma faktur VAT. Samochód wczy do ewidencji rodków trwaych i jest on wykorzystywany do celów mieszanych. Przy nabyciu samochodu nie odliczy VAT. Czy wycofujc samochód z dziaalnoci bd darujc go osobie z najbliszej rodziny przedsibiorca musi odprowadzi 23% VAT od wartoci rynkowej?
         • 09.07.2020Wydatki wliczane do wartoci pocztkowej rodka trwaego
          Przepisy ustaw podatkowych okrelaj definicj wartoci pocztkowej rodka trwaego. S to: art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz analogicznie art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi przepisami podatnicy okrelaj warto pocztkow rodków trwaych najczciej wedug ceny nabycia – w przypadku zakupu rodka trwaego, oraz wedug kosztu wytworzenia – w przypadku wytworzenia rodka trwaego we wasnym zakresie.
          • 06.07.2020VAT od sprzeday domu wykorzystywanego w czci do dziaalnoci
           Sprzeda czci budynku wykorzystywanej do wasnych potrzeb mieszkaniowych nie bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug. W konsekwencji równie dostawa udziau w gruncie przypadajcego na ww. cz budynku nie bdzie podlega opodatkowaniu VAT jako sprzeda realizowana z majtku prywatnego. Natomiast w przypadku sprzeday budynku w czci w jakiej jest on wykorzystywany wycznie do dziaalnoci kluczowym jest ustalenie, kiedy nastpio pierwsze zasiedlenie i jaki upyn okres od tego momentu.
           • 03.07.2020Zakup, remont i sprzeda mieszkania. A co z VAT?
            Przedsibiorca prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz w zakresie okrelonym PKD 68.10.Z - kupno i sprzeda nieruchomoci na wasny rachunek. W swojej dziaalnoci bdzie kupowa i sprzedawa nieruchomoci mieszkalne na rynku wtórnym (co najmniej dwa lata po zasiedleniu). Bdzie zatem skupowa mieszkania od osób fizycznych, remontowa je (ulepszenie nigdy nie przekroczy 30% wartoci pocztkowej) i sprzedawa równie osobom fizycznym. Czy sprzeda ww. nieruchomoci bdzie zwolniona z VAT?
            • 01.07.2020Opodatkowanie sprzeday dokonanej w trakcie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej
             Przedsibiorca niezatrudniajcy pracowników, stosownie do postanowie art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, moe zawiesi wykonywanie dziaalnoci gospodarczej na czas nieokrelony albo okrelony, nie krótszy jednak ni 30 dni lub na czas okrelony - od 30 dni do 24 miesicy (w przypadku przedsibiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sdowego).
             • 30.06.2020Koszty sprzeday samochodu a VAT
              Z uregulowa zawartych w ustawie o VAT mona wysnu wniosek, e od wydatków poniesionych w zwizku ze sprzeda samochodu osobowego wykorzystywanego do dziaalnoci „mieszanej” suy podatnikowi ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego. Poniewa brak podstaw, by przypisa wydatki zwizane ze sprzeda samochodów wykorzystywanych przez vatowca w sposób „mieszany” do kosztów eksploatacyjnych pojazdu, nie znajdzie w takiej sytuacji zastosowania art. 86a ustawy o VAT. Zatem, w kwestii ustalenia prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych w zwizku ze sprzeda samochodów, np. opinii rzeczoznawców, kosztów ogosze, kosztów organizacji przetargów, stosowa naley zasady ogólne.
              • 05.06.2020Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
               Powoli rozpoczyna si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale równie z innego róda, np. ze rodków obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – róne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
               • 04.06.2020Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
                Powoli rozpoczyna si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale równie z innego róda, np. ze rodków obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – róne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
                • 03.06.2020Wsteczna rejestracja a prawo do odliczenia VAT
                 2 stycznia 2020 r. przedsibiorca rozpocz jednoosobow dziaalno gospodarcz (usugi prawnicze). Przy skadaniu wniosku o wpis do CEiDG omykowo nie zoy deklaracji VAT-R. Wiedz, e nie jest formalnie podatnikiem VAT uzyska dopiero 17 lutego br., kiedy zadzwoni do Urzdu Skarbowego. Czy przedsibiorca zachowuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów zwizanych z dziaalnoci opodatkowan VAT za miesic stycze i luty 2020 r. (przed rejestracj)? Czy ma on prawo do rejestracji jako podatnik VAT czynny z dat faktycznego rozpoczcia dziaalnoci, tj. od 2 stycznia 2020 r.?
                 • 13.05.2020Odliczenie VAT przy dostawie etapami
                  Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT nie stanowi podstawy do obnienia podatku nalenego oraz zwrotu rónicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury stwierdzajce czynnoci, które nie zostay dokonane – w czci dotyczcej tych czynnoci. Regulacja ta sprawia, i w przypadku gdy sprzedawca nie wyda caoci towarów okrelonych w fakturze nabywca nie bdzie mia prawa do obnienia podatku nalenego o podatek naliczony zawarty w towarach, których nie dostarczono. Faktura przez niego otrzymana stanowi bdzie podstaw odliczenia naliczonego VAT tylko w czci dostawy w rzeczywistoci zrealizowanej.
                  • 06.05.2020MF: 0% VAT dla darowizn nie ma uzasadnienia w prawie unijnym
                   Obecnie wiele firm wspiera dziaania w walce z epidemi. Polskie przepisy dotyczce podatku VAT wymagaj jednak od darczycy przekazujcego produkty na rzecz organizacji poytku publicznego zastosowania 23 proc. stawki VAT, obliczonej na podstawie pocztkowej ceny sprzeday na wszystkie towary. Jedyne zwolnienie z podatku VAT, które istnieje w przypadku dziaalnoci charytatywnej, dotyczy atwo psujcych si artykuów spoywczych i niektórych produktów IT, które stanowi niewielk cz potrzeb.
                   • 29.04.2020Tarcza Antykryzysowa. Co zmienia w VAT?
                    31 marca 2020 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „specustawa”). Zmienia ona wiele ustaw wprowadzajc szczególne rozwizania na czas pandemii. Zmieniy si take przepisy dot. podatku od towarów i usug. Niestety nie do koca w takim zakresie jak oczekiwali tego przedsibiorcy. Zobaczmy zatem jaki pakiet zmian w VAT jest odpowiedzi rzdu na kryzys wywoany panujc pandemi koronawirusa.
                    • 28.04.2020Tarcza Antykryzysowa. Co zmienia w VAT?
                     31 marca 2020 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „specustawa”). Zmienia ona wiele ustaw wprowadzajc szczególne rozwizania na czas pandemii. Zmieniy si take przepisy dot. podatku od towarów i usug. Niestety nie do koca w takim zakresie jak oczekiwali tego przedsibiorcy. Zobaczmy zatem jaki pakiet zmian w VAT jest odpowiedzi rzdu na kryzys wywoany panujc pandemi koronawirusa.
                     • 28.04.2020WSA. Zwolnienie z VAT towarów w przesykach konsumenckich
                      Skoro przywóz towarów nastpuje na terytorium Polski (a wic na terytorium kraju w którym rozpoznawany jest import towarów) osoba fizyczna, dla której dokonywany jest ten przywóz powinna przebywa w Polsce. Zatem tylko w przypadku, gdy import towarów jest dokonywany w Polsce, a osoba fizyczna, dla której przeznaczone s te towary przebywa na jego terytorium, przy spenieniu pozostaych warunków okrelonych w ustawie, zwolnienie, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o VAT znajduje zastosowanie - wyrok Wojewódzkiego Sdu Administracyjnego w Bydgoszczy.
                      • 23.04.2020Co Pakiet Przyjazne Prawo przyniós dla vatowców
                       1 stycznia 2020 r. wesza w ycie ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obcie regulacyjnych. Potocznie zwana jest ona Pakietem Przyjazne Prawo. Ma on na celu uproszczenie przepisów i zmniejszenie obcie biurokratycznych jakie dotykaj polskich przedsibiorców. Polega za na wprowadzeniu zmian do kilkudziesiciu ustaw regulujcych funkcjonowanie biznesu. Jego zaoeniem jest wyeliminowanie zbytniej restrykcyjnoci polskich regulacji prawnych oraz usunicie niektórych przynajmniej ich niekonsekwencji i absurdów. Celem tej ustawy jest polepszenie warunków funkcjonowania w szczególnoci najmniejszych przedsibiorstw.
                       • 15.04.2020Zasady wystawiania faktur zaliczkowych i kocowych
                        W myl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc otrzymanie przez niego caoci lub czci zapaty przed dokonaniem dostawy towarów i wiadczenia usug. Taki obowizek nie powstaje jedynie w sytuacji, gdy zaliczka zostaa wpacona na poczet: wewntrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynnoci, dla których obowizek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (czyli m.in. wiadczenia usug najmu czy staej obsugi prawnej i biurowej).
                        • 14.04.2020Zasady wystawiania faktur zaliczkowych i kocowych
                         W myl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc otrzymanie przez niego caoci lub czci zapaty przed dokonaniem dostawy towarów i wiadczenia usug. Taki obowizek nie powstaje jedynie w sytuacji, gdy zaliczka zostaa wpacona na poczet: wewntrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynnoci, dla których obowizek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (czyli m.in. wiadczenia usug najmu czy staej obsugi prawnej i biurowej).
                         • 09.04.2020Podatki 2020: Darowizny wyrobów medycznych bez VAT do koca sierpnia
                          W ycie weszo rozporzdzenie zwalniajce z podatku VAT import i wewntrzwspólnotowe nabycie okrelonych wyrobów medycznych, które s przekazywane w ramach darowizn na walk z pandemi koronawirusa. Zwolnienie to ma obowizywa do 31 sierpnia 2020 r.
                          • 06.04.2020E-kurs: Podatkowe problemy biur rachunkowych - ujcie praktyczne
                           Zmiany, wprowadzone na przeomie 2019/2020, kontynuowane nieustannie midzy innymi w zwizku z sytuacj epidemiologiczn i koniecznoci korekt niektórych rozwiza, dotkliwe s szczególnie dla osób prowadzcych biura rachunkowe i zajmujcych si w nich rachunkowoci i rozliczeniami. Do licznych obowizków doszy te, zwizane z koniecznoci kontroli prawidowoci przeprowadzenia transakcji pod ktem jej fakturowania i rodzaju patnoci. Konieczno kontroli nalenoci i zobowiza, zwizana z now odmian ulgi na ze dugi w PIT i CIT, to kolejne nowe obcienie. Aby uatwi biege poruszanie si w tej materii pracownikom i wacicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczny e-kurs. 
                           • 31.03.2020Podatki 2020: Darowizny na walk z koronawirusem zwolnione z VAT
                            Resort finansów przygotowa rozporzdzenie wprowadzajce zwolnienie z podatku VAT dla darowizn, w ramach których przedsibiorcy przekazuj kupione albo wyprodukowane przez siebie towary na walk z pandemi koronawirusa. Cz produktów ma by w praktyce objta 0 proc. stawk VAT. Zwolnienie bdzie obowizywa od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r.
                            • 30.03.2020Podatki 2020: Zerowa stawka VAT dla darowizn wyrobów medycznych
                             Od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r. wyprodukowane lub kupione przez firmy m.in. wyroby medyczne, testy, rodki ochrony, przekazane na walk z koronawirusem objte s 0% stawk podatku VAT. Tak wynika z nowego rozporzdzenia MF ws. towarów i usug, dla których obnia si stawk podatku od towarów i usug, oraz warunków stosowania stawek obnionych. 
                             • 30.03.2020Gdzie zaatwia sprawy podatkowe, czyli waciwo miejscowa organów podatkowych
                              Zgodnie z ogóln zasad, waciwo miejscow organów podatkowych ustala si wedug miejsca zamieszkania (dla przedsibiorców wpisanych do CEIDG) lub adresu siedziby firmy (dla spóek zarejestrowanych w KRS). Zmiana miejsca zamieszkania, adresu siedziby firmy bd miejsca wykonywania czynnoci podlegajcych podatkowi moe wpyn na zmian twojego urzdu skarbowego. Jeli zmiana warunkujca now waciwo urzdu skarbowego nastpia w trakcie okresu rozliczeniowego, to zaliczk za ten okres wpacasz ju do nowego urzdu skarbowego.
                              • 27.03.2020Podatki 2020: Zerowa stawka VAT dla darowizn wyrobów medycznych
                               Od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r. wyprodukowane lub kupione przez firmy m.in. wyroby medyczne, testy, rodki ochrony, przekazane na walk z koronawirusem objte s 0% stawk podatku VAT. Tak wynika z nowego rozporzdzenia MF ws. towarów i usug, dla których obnia si stawk podatku od towarów i usug, oraz warunków stosowania stawek obnionych. 
                               • 26.03.2020VAT przy sprzeday firmowego samochodu osobowego 
                                Prowadzcy dziaalno gospodarcz, bdcy zarejestrowanym patnikiem podatku VAT, przy zakupie samochodu osobowego wykorzystywanego zarówno do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, jak i do celów prywatnych ma prawo do odliczenia 50% VAT wykazanego na fakturze zakupu. Natomiast 50% nieodliczonego podatku VAT zwiksza warto pocztkow samochodu do celów amortyzacji. Z kolei przy sprzeday takiego pojazdu naley odprowadzi nie tak jak przy zakupie 50% VAT a 100% VAT od jego wartoci. Stanowi to niespójno i brak konsekwencji prawodawcy?
                                • 25.03.2020Faktura kosztowa odnaleziona po dwóch latach: w PKPiR, KUP i VAT
                                 Czy mog zaliczy do kosztów uzyskania przychodów faktur kosztow z 2018 r, odnalezion w 2020 r. w biecym miesicu (miesicu odnalezienia)? Nie odliczyem z niej podatku VAT, nie uwzgldniem jej w rejestrach. Czy jest jaka szansa, aby odliczy wykazany na niej podatek VAT? Jeeli nie, to czy VAT z tej faktury mog zaliczy do kosztów?
                                 • 24.03.2020Faktura kosztowa odnaleziona po dwóch latach: w PKPiR, KUP i VAT
                                  Czy mog zaliczy do kosztów uzyskania przychodów faktur kosztow z 2018 r, odnalezion w 2020 r. w biecym miesicu (miesicu odnalezienia)? Nie odliczyem z niej podatku VAT, nie uwzgldniem jej w rejestrach. Czy jest jaka szansa, aby odliczy wykazany na niej podatek VAT? Jeeli nie, to czy VAT z tej faktury mog zaliczy do kosztów?
                                  • 20.03.2020Czy podatnik musi odliczy VAT?
                                   Odliczenie podatku jest jednym z fundamentów, na których opiera si konstrukcja VAT. Zasada ta wyraona zostaa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usug, który mówi e w zakresie w jakim towary i usugi s wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych, podatnikowi przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego. Zasada ta moe by zrealizowana po spenieniu podstawowego warunku, którym jest istnienie zwizku pomidzy nabytymi towarami lub usugami a dziaalnoci opodatkowan.
                                   • 19.03.2020Korekta zwizana z wprowadzeniem kilometrówki VAT
                                    Zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, dalej: ustawa o VAT), w przypadku wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi kwot podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikajcej z faktury otrzymanej przez podatnika. Przepis ten ustanawia ogólne ograniczenie odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do okrelonych pojazdów samochodowych (zasadniczo samochodów osobowych poniej 3,5 tony) – do 50%.
                                    • 13.03.2020W jakim terminie wystawi faktur?
                                     Przy wystawianiu faktur szczególn uwag naley zwróci na terminy. Faktura wystawiana powinna by, co do zasady, nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usug. Natomiast, gdy przed tymi czynnociami otrzymano cao lub cz zapaty, faktur dokumentujc otrzymanie takiej zapaty wystawia si nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym otrzymano cao lub cz zapaty od nabywcy. Jednak w przypadku niektórych transakcji termin ten moe ulec zmianie. Dotyczy to np. dokumentowania dostaw energii elektrycznej, wiadczenia usug najmu, czy staej obsugi prawnej i biurowej.
                                     • 12.03.2020W jakim terminie wystawi faktur?
                                      Przy wystawianiu faktur szczególn uwag naley zwróci na terminy. Faktura wystawiana powinna by, co do zasady, nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usug. Natomiast, gdy przed tymi czynnociami otrzymano cao lub cz zapaty, faktur dokumentujc otrzymanie takiej zapaty wystawia si nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym otrzymano cao lub cz zapaty od nabywcy. Jednak w przypadku niektórych transakcji termin ten moe ulec zmianie. Dotyczy to np. dokumentowania dostaw energii elektrycznej, wiadczenia usug najmu, czy staej obsugi prawnej i biurowej.
                                      • 09.03.2020Podatki 2020: JPK zamiast deklaracji VAT
                                       Ju od tego roku, zgodnie z ustaw z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520), deklaracja dla podatku od towarów i usug VAT-7 i VAT-7K zostanie zastpiona plikiem JPK_V7M i JPK_V7M. Nowy plik JPK_VAT bdzie dokumentem elektronicznym obejmujcym deklaracj VAT i ewidencj VAT. Zmiana ta wejdzie w ycie z dniem 1 kwietnia 2020 r., z tym e obowizek skadania nowego pliku JPK_VAT od tej daty bdzie dotyczy wycznie duych przedsibiorców. W stosunku do pozostaych przedsibiorców obowizek ten powstanie od 1 lipca 2020 r.
                                       • 06.03.2020WSA. Samochód rajdowy moe by kosztem firmy
                                        Odpisy amortyzacyjne od wartoci pocztkowej samochodu rajdowego wykorzystywanego dla celów reklamowych, stanowi dla spóki koszt uzyskania przychodów. Spóka uprawniona bdzie do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów skadek na ubezpieczenie samochodu rajdowego do wysokoci wynikajcej z art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT, jak równie do zaliczenia do tych kosztów caoci wydatków zwizanych z uywaniem samochodu - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Krakowie.
                                        • 03.03.2020Koszty sprzeday samochodu a VAT
                                         Z uregulowa zawartych w ustawie o VAT mona wysnu wniosek, e od wydatków poniesionych w zwizku ze sprzeda samochodu osobowego wykorzystywanego do dziaalnoci „mieszanej” suy podatnikowi ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego. Poniewa brak podstaw, by przypisa wydatki zwizane ze sprzeda samochodów wykorzystywanych przez vatowca w sposób „mieszany” do kosztów eksploatacyjnych pojazdu, nie znajdzie w takiej sytuacji zastosowania art. 86a ustawy o VAT. Zatem, w kwestii ustalenia prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych w zwizku ze sprzeda samochodów, np. opinii rzeczoznawców, kosztów ogosze, kosztów organizacji przetargów, stosowa naley zasady ogólne.
                                         • 28.02.2020VAT podczas zawieszenia dziaalnoci
                                          Przedsibiorca, na podstawie art. 22 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, moe zawiesi prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. To wygodne dla niego rozwizanie. Pozwala bowiem na czasowe niepodleganie obcieniom podatkowym, przejciow rezygnacj z koniecznoci opacania skadek na ZUS. Jest to due udogodnienie zwaszcza w razie przejciowych trudnoci lub przy dziaalnoci sezonowej, np. zwizanej z letni turystyk.
                                          • 26.02.2020VAT podczas zawieszenia dziaalnoci
                                           Przedsibiorca, na podstawie art. 22 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, moe zawiesi prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. To wygodne dla niego rozwizanie. Pozwala bowiem na czasowe niepodleganie obcieniom podatkowym, przejciow rezygnacj z koniecznoci opacania skadek na ZUS. Jest to due udogodnienie zwaszcza w razie przejciowych trudnoci lub przy dziaalnoci sezonowej, np. zwizanej z letni turystyk.
                                           • 14.02.2020Nadchodzi wica informacja stawkowa (WIS) - ochrona nie tylko dla Wnioskodawcy
                                            Remedium na niepewno wynikajc z moliwoci zakwestionowania prawidowoci stosowanej stawki VAT ma by wica informacja stawkowa (WIS) – nowy rodzaj decyzji okrelonej przepisami ustawy o podatku od towarów i usug. WIS wprowadzona zostaa ustaw z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw i zacza funkcjonowa od 1 listopada 2019 r. (cho jej walor ochronny pojawi si 1 kwietnia 2020 r., o czym za chwil).
                                            • 13.02.2020Nadchodzi wica informacja stawkowa (WIS) - ochrona nie tylko dla Wnioskodawcy
                                             Remedium na niepewno wynikajc z moliwoci zakwestionowania prawidowoci stosowanej stawki VAT ma by wica informacja stawkowa (WIS) – nowy rodzaj decyzji okrelonej przepisami ustawy o podatku od towarów i usug. WIS wprowadzona zostaa ustaw z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw i zacza funkcjonowa od 1 listopada 2019 r. (cho jej walor ochronny pojawi si 1 kwietnia 2020 r., o czym za chwil).
                                             • 13.02.2020Opodatkowanie sprzeday dokonanej w trakcie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej
                                              Przedsibiorca niezatrudniajcy pracowników, stosownie do postanowie art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, moe zawiesi wykonywanie dziaalnoci gospodarczej na czas nieokrelony albo okrelony, nie krótszy jednak ni 30 dni lub na czas okrelony - od 30 dni do 24 miesicy (w przypadku przedsibiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sdowego).
                                              • 13.02.2020Nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019
                                               Interesujca interpelacja poselska sta si przyczynkiem do powstania opracowania, w którym Ministerstwo Finansów zbiorczo przedstawio nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019 oraz obniki podatków, które wprowadzono w tym samym czasie. Zachcamy do zapoznania si z tym stosunkowo zwizym dokumentem.
                                               • 11.02.2020Biaa lista podatników VAT w praktyce, czyli wiem, e nic nie wiem
                                                Nadal nie wiadomo, jak postpowa w przypadku korekty zwikszajcej, gdy pierwotna warto transakcji nie przekroczya 15.000 z brutto, a póniejsza korekta powoduje przekroczenie tej sumy. Nie jest jasne, czy weryfikacja rachunku kontrahenta powinna nastpowa w dniu wysania zlecenia do banku, czy moe w dniu realizacji patnoci. Pod znakiem zapytania stoi te moliwo cofnicia skutków zapaty na „szary” rachunek w przypadku, gdy zawiadomienie do US nie zostanie zoone w terminie; w przepisach nie ma bowiem o tym mowy. W rezultacie nowelizacja ustawy o VAT, która miaa pomóc przedsibiorcom (m.in. miaa chroni ich przed wyudzeniami), ze wzgldu na niedopracowanie, dziaa obecnie na ich szkod.
                                                • 05.02.2020VAT 2020: Parametry, wskaniki, limity
                                                 Podatek od towarów i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorców i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrów i wskaników podatku od towarów i usug.
                                                 • 03.02.2020VAT 2020: Parametry, wskaniki, limity
                                                  Podatek od towarów i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorców i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrów i wskaników podatku od towarów i usug.
                                                  • 03.02.2020Odliczenie VAT z faktury zaliczkowej wystawionej przed rozpoczciem dziaalnoci
                                                   Adwokat 1 listopada 2019 r. zarejestrowa si jako przedsibiorca. Od tego te dnia jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. Wczeniej, 1 sierpnia 2019 r. zapaci przelewem zaliczk za zamówione meble do kancelarii, a 8 sierpnia otrzyma faktur zaliczkow. Z uwagi na upado producent nie dostarczy zamówionych mebli. Adwokat nie otrzyma równie zwrotu pienidzy. Czy odliczenie VAT z ww. faktury zaliczkowej jest moliwe?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 28 ] nastpna strona »