Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akredytacja

 • 26.08.2011Opodatkowanie VAT usług szkoleniowych
  Pytanie podatnika: Kiedy można zastosować zwolnienie od podatku dla świadczonych przez Wnioskodawczynię usług szkoleniowych dla pracowników firm prywatnych, jak i jednostek budżetowych?
 • 28.01.2011Zwolnienie z VAT usług w zakresie edukacji
  Od 1 stycznia 2011 r. zgodnie z treścią art. 43 pkt 26 – 29 ustawy o VAT usługami z zakresu edukacji zwolnionymi od podatku są usługi świadczone przez jednostki, objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, jak i uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.
 • 05.10.2010Czy od przyszłego roku zdrożeją szkolenia?
  24 września 2010 r. Sejm znowelizował ustawę o podatku od towarów i usług. Nowelizacja wprowadza między innymi zmiany dotyczące zasad opodatkowania działalności edukacyjnej, która obecnie w zdecydowanej większości przypadków podlega zwolnieniu z podatku VAT.
 • 08.05.2008Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika
  W związku z sygnalizowanymi przez organy podatkowe wątpliwościami dotyczącymi stosowania art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” w odniesieniu do świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika m.in. w formie studiów podyplomowych oraz szkoleń, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniam:
 • 27.02.2008Zatrudnianie obywateli państw sąsiadujących z Polską
  Od dnia 01 lutego 2008 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, obywatele państw graniczących z Rzeczpospolitą Polską i wykonujących pracę w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy mogą pracować na terenie Polski bez zezwolenia, pod warunkiem, że otrzymają oświadczenie o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy od pracodawcy, które należy zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie.
 • 19.07.2006Podpisanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  20 lipca 2006 r., czwartek, w Londynie zostanie podpisana Konwencja pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych.