Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kasa fiskalne roczne

 • 08.06.2020Tarcza 4.0 przyjta przez Sejm
  Czasowa, zwikszona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spady ich wyceny – przed wrogim przejciem przez inwestorów spoza UE;  osona finansowa dla samorzdów;  uatwienia dla wykonawców przetargów i zamawiajcych;  dopaty z budetu pastwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;  atwiejszy dostp do wakacji kredytowych dla tych, którzy po 13 marca stracili ródo utrzymania  - takie m.in. maj by efekty kolejnej pakietowej ustawy, która zoy si na tarcz antykryzysow, która ma obroni polskie przedsibiorstwa, miejsca pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19.
  • 04.02.2019Wynajem przez maonków mieszkania z garaem - VAT i kasa fiskalna
   Pytanie: Maonkowie nabyli do wspówasnoci majtkowej lokal mieszkalny z garaem w stanie deweloperskim. Lokal i gara zostan wynajte w ramach najmu prywatnego. Lokal mieszkalny zostanie wynajty zgodnie z jego przeznaczeniem na cele mieszkalne, a gara jako pomieszczenie uytkowe. Czy podatnik moe sam bez ony rozlicza naleny podatek VAT? Czy podatnikowi przysuguje prawo odliczenia VAT od zakupu garau? Czy podatnikowi przysuguje prawo do korzystania ze zwolnienia z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowania kasy rejestrujcej?
   • 24.09.2018Kasa fiskalna w biurze rachunkowym
    Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz pod nazw biuro rachunkowe i wiadczy kompleksowe usugi ksigowe, kadrowo-pacowe oraz sporzdza deklaracje do ZUS. W ramach wiadczonych usug Wnioskodawca udziela podatnikom i patnikom wyjanie z zakresu ich obowizków podatkowych, nie udziela natomiast na ich zlecenie lub na ich rzecz porad ani opinii. Czy Wnioskodawca moe zrezygnowa z prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kas fiskalnych?
    • 25.02.2018Uzasadnienie do projektu ustawy z 13.02.2018 r.
     Na stronach rzdowego centrum legislacyjnego pojawi si projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw z 13.02.2018 r., wraz z uzasadnieniem i ocen skutków regulacji. Publikujemy uzasadnienie do tego projektu.
     • 10.07.2017Okresowa ewidencja na kasie fiskalnej
      Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno w zakresie piewu solowego, solowych wystpów aktorsko-artystycznych. Po zakoczeniu koncertu, w ramach promocji przekazuje nagrane pyty (cz jest rozdawana w sposób bezpatny, a cz za zwrotem poniesionych nakadów). Czy Wnioskodawca ma obowizek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrujcej? Czy dopuszczalna jest ewidencja okresowa np. miesiczna, kwartalna, póroczna, roczna?
      • 26.08.2016Wysoko minimalnego wynagrodzenia a koszty sdowe w sprawach pracowniczych
       Interpelacja nr 5010 do ministra sprawiedliwoci w sprawie zmiany przepisów ustawy o kosztach sdowych w sprawach cywilnych
       • 01.06.2015Usugi kosmetyczne a VAT i kasy rejestrujce
        Pytanie podatnika: Czy zakad kosmetyczny musi mie kas fiskaln i wydawa paragony? Czy w obecnej sytuacji Wnioskodawczyni moe zrezygnowa z zakupu kasy fiskalnej?
        • 27.05.2014Termin przechowywania papierowych kopii dokumentów kasowych
         Pytanie podatnika: W jakim terminie i wedug jakich zasad spóka moe dokona zniszczenia papierowych kopii dokumentów kasowych, których kopie zostay te zapisane na informatycznych nonikach jednokrotnego trwaego zapisu i speniaj wymogi okrelone w § 6 ust. 1 rozporzdzenia ws. kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników? W jakim terminie i wedug jakich zasad spóka moe dokona zniszczenia papierowych kopii dokumentów kasowych, które zostay wyemitowane z kas rejestrujcych nie posiadajcych funkcji ich elektronicznej archiwizacji?
         • 28.06.2013MF o zmianach w kasach rejestrujcych
          Interpelacja nr 17312 do ministra finansów w sprawie nowych obowizków zwizanych z kasami fiskalnymi
          • 23.05.2006Okres przechowywania kopii raportw i paragonw fiskalnych
           Pytanie: Prowadz dziaalno handlow w zakresie sprzeday detalicznej. Sprzeda jest rejestrowana przez kasy fiskalne. Jak dugo naley przechowywa kopie raportw i paragonw fiskalnych drukowanych przez kasy rejestrujce? Uwaam, e okres przechowywania kopii raportw fiskalnych i paragonw zosta okrelony w art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowoci i zgodnie z nim dokumenty te naley przechowywa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krcej jednak ni do dnia rozliczenia osb, ktrym powierzono skadniki aktyww objte sprzeda detaliczn.