Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

gus cena

 • 03.08.2020Inflacja powoli hamuje. Na ceny wpyna m.in. nowa matryca VAT
  W lipcu br. inflacja wyniosa w Polsce 3,1 proc. rok do roku, a w skali miesica zanotowano spadek cen o 0,1 proc. – wynika z nowych szacunków Gównego Urzdu Statystycznego. Okazuje si, e ywno tanieje, a wysze s obecnie ceny paliw. Eksperci wskazuj, e pewien wpyw na lipcowy odczyt miaa te nowa matryca stawek podatku VAT.
  • 05.06.2020Sposób rozliczania VAT w dziaalnoci nierejestrowanej
   Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 6 czerwca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, dziaalno nierejestrowan moe prowadzi osoba fizyczna. Nazwa pochodzi std, i dla jej legalnego wykonywania zbdna jest rejestracja w CEIDG, urzdzie skarbowym oraz GUS. W myl ww. przepisu za dziaalno gospodarcz nie jest uznawana dziaalno takich osób o ile przychód naleny z tej dziaalnoci nie przekracza w adnym miesicu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w 2020 r. ustalono na 2600 z, zatem kwota ta wynosi aktualnie 1300 z.
   • 03.06.2020Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
    Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
    • 05.11.2019Dziaalno w mieszkaniu. Jakie wydatki mog by kosztem?
     Pytanie: Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwa prawo do pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodu w postaci: odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej mieszkania (uwzgldniajcej wydatki na wykoczenie), odsetek od rat kredytu hipotecznego faktycznie zapaconych, wydatków z tytuu czynszu i energii elektrycznej - w takiej proporcji, w jakiej powierzchnia pomieszczenia wykorzystywanego do dziaalnoci gospodarczej pozostaje do powierzchni caego mieszkania?
     • 22.10.2019Sposób rozliczania VAT w dziaalnoci nierejestrowanej
      Dziaalno nierejestrowana to nowo w polskiej rzeczywistoci gospodarczej. Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z 6 czerwca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, dziaalno nierejestrowan moe prowadzi osoba fizyczna. Nazwa pochodzi std, i dla jej legalnego wykonywania zbdna jest rejestracja w CEIDG, urzdzie skarbowym oraz GUS. W myl ww. przepisu za dziaalno gospodarcz nie jest uznawana dziaalno takich osób o ile przychód naleny z tej dziaalnoci nie przekracza w adnym miesicu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. ustalono na 2250 z, zatem kwota ta wynosi aktualnie 1125 z.
      • 15.10.2019Klimatyzacja jako odrbny rodek trway podlegajcy amortyzacji
       Pytanie: Jednym z nakadów przy okazji dostosowywania pomieszczenia do zamierzonej dziaalnoci by monta systemu klimatyzacji, który zaprojektowany zosta cile w oparciu o ukad i specyfikacj wynajtego lokalu. Wydatek ten w caoci pokryty zosta ze rodków Wnioskodawcy. Wnioskodawca ustali jednak z wacicielem lokalu, e System klimatyzacji pozostanie w lokalu w razie wypowiedzenia/rozwizania umowy najmu lokalu. Czy ww. system stanowi odrbny (samodzielny) rodek trway i powinien by amortyzowany w podatkowych kosztach dziaalnoci Wnioskodawcy w sposób dla niego waciwy?
       • 11.10.2019Wzrost nakadów w firmach na inwestycje
        W pierwszych szeciu miesicach 2019 r. podmioty gospodarcze, które zatrudniaj ponad 10 osób, zwikszyy swoje inwestycje o 17,9 proc. (w cenach staych) wzgldem poprzedniego roku – poda Gówny Urzd Statystyczny. Jednoczenie ronie take warto polskich bezporednich inwestycji zagranicznych.
        • 20.09.2019Coraz gorsze perspektywy dla przemysu
         W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysu (w cenach staych) zmniejszya si o 1,3 proc. w skali roku i o 6 proc. wzgldem poprzedniego miesica – poinformowa Gówny Urzd Statystyczny. Zdaniem ekspertów, przyszo przemysu rysuje si w ciemnych barwach, na co wpyw maj zarówno sabnca koniunktura w Europie, jak i przewidywany wzrost kosztów energii i pracy.
         • 08.05.2019Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
          Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
          • 26.02.2019Pastwo utrzymywa maj przedsibiorcy
           W pitek 18 stycznia 2019 r. Prezes Gównego Urzdu Statystycznego opublikowa w Monitorze Polskim „Komunikat w sprawie przecitnej redniorocznej ceny detalicznej 1000 kg wgla kamiennego w 2018 r.” (M.P. 2019, poz. 49). Analizujc dostpne na stronie GUS dane sprzed szeciu ostatnich lat, mona zaobserwowa znaczcy wzrost od 2016 r. cen surowca, który ma wpyw na ca gospodark i sytuacj przedsibiorstw w Polsce. Rosn nakady pastwa na programy socjalne oraz administracj skarbow. Dla przedsibiorców równie rosn... koszty prowadzenia dziaalnoci.
           • 28.01.2019Sposób rozliczania VAT w dziaalnoci nierejestrowanej
            Dziaalno nierejestrowana to nowo w polskiej rzeczywistoci gospodarczej. Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z 6 czerwca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, dziaalno nierejestrowan moe prowadzi osoba fizyczna. Nazwa pochodzi std, i dla jej legalnego wykonywania zbdna jest rejestracja w CEIDG, urzdzie skarbowym oraz GUS. W myl ww. przepisu za dziaalno gospodarcz nie jest uznawana dziaalno takich osób o ile przychód naleny z tej dziaalnoci nie przekracza w adnym miesicu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. ustalono na 2250 z, zatem kwota ta wynosi aktualnie 1125 z.
            • 18.01.2019Rozliczenie roczne 2018 - Opodatkowanie odpatnego zbycia nieruchomoci
             Podatnik, który w roku podatkowym dokona odpatnego zbycia nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci, spódzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spódzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego uytkowania gruntów przed upywem piciu lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w którym nastpio nabycie lub wybudowanie ww. nieruchomoci lub praw, i zbycie to nie nastpio w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej, podlega z tego tytuu opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
             • 17.01.2019Rozliczenie roczne 2018 - Opodatkowanie odpatnego zbycia nieruchomoci
              Podatnik, który w roku podatkowym dokona odpatnego zbycia nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci, spódzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spódzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego uytkowania gruntów przed upywem piciu lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w którym nastpio nabycie lub wybudowanie ww. nieruchomoci lub praw, i zbycie to nie nastpio w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej, podlega z tego tytuu opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
              • 18.05.2018NSA: Okolicznoci uzyskania dochodu naley uprawdopodobni
               Z uzasadnienia: Wg Sownika Jzyka Polskiego PWN uprawdopodobni, to "sprawi, e co staje si prawdopodobne". Z kolei przez prawdopodobn naley rozumie sytuacj, która wydaje si by prawdziwa; jest dua szansa, e si wydarzya. W ocenie rozpatrujcego spraw skadu orzekajcego do uprawdopodobnienia uzyskania okrelonych przychodów nie wystarcza jedynie wskazanie, e podatnik w okrelonych okolicznociach faktycznych móg uzyska przysporzenie we wskazywanej wysokoci. Istotne jest równie przedstawienie dodatkowych faktów (okolicznoci), a nawet dowodów uwiarygodniajcych przypuszczenie, e z dziaalnoci takiej podatnik rzeczywicie móg okrelone dochody uzyska, e byo to prawdopodobne oraz, e dochody (przysporzenia) te zostay opodatkowane lub byy wolne od opodatkowania.
               • 04.04.2018Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
                Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
                • 21.03.2018Zwrot VAT za materiay budowlane (stary system) - wnioski tylko do koca 2018 r.
                 Jeli w okresie od dnia 30 kwietnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. poniose wydatki na zakup materiaów budowlanych zwizanych z inwestycj mieszkaniow, na które od 1 maja 2004 r. wzrosa stawka podatku VAT z 7% na 22% lub wysz (23%), moesz odzyska cz wydatków poniesionych na ten cel. Jednak, zgodnie z przepisami przejciowymi, zoenie wniosku o zwrot VAT jest moliwe tylko do koca 2018 roku i dotyczy jedynie wydatków poniesionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.
                 • 20.03.2018Zwrot VAT za materiay budowlane (stary system) - wnioski tylko do koca 2018 r.
                  Jeli w okresie od dnia 30 kwietnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. poniose wydatki na zakup materiaów budowlanych zwizanych z inwestycj mieszkaniow, na które od 1 maja 2004 r. wzrosa stawka podatku VAT z 7% na 22% lub wysz (23%), moesz odzyska cz wydatków poniesionych na ten cel. Jednak, zgodnie z przepisami przejciowymi, zoenie wniosku o zwrot VAT jest moliwe tylko do koca 2018 roku i dotyczy jedynie wydatków poniesionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.
                  • 16.03.2018Wzrost cen zaczyna hamowa
                   W lutym br. ceny dóbr i usug konsumpcyjnych obniyy si o 0,2 proc. miesic do miesica – poda Gówny Urzd Statystyczny. W skali roku zanotowano wzrost cen o 1,4 proc. Jak wskazuj analitycy, inflacja okazaa si nisza od wczeniejszych oczekiwa.
                   • 27.07.2017Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
                    Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
                    • 28.06.2017WSA. Najem na cele mieszkaniowe: Prawo do zwolnienia z VAT naley udowodni
                     Z uzasadnienia: Podatnik korzystajc z ulgi powinien posiada dowody na jej prawidowe zastosowanie, co rozpoznawanej sprawie sprowadzaoby si do imiennego wskazania osób fizycznych korzystajcych z wynajmowanych przez niego pomieszcze w sposób wskazujcy na "cel zapewniajcy potrzeby mieszkaniowe, jako gówne miejsce pobytu". Podkreli take naley, e celem tej ulgi nie jest kwestia uzyskania korzyci podatkowej po stronie wynajmujcego lokal mieszkalny, ale ze wzgldów spoecznych zapobieenie wzrostowi kosztów najmu lokali mieszkalnych a tym samych uzyskaniu korzyci polegajcego na niszym nie podlegajcym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug czynszu paconego przez najemc.
                     • 30.05.2017Artysta na ryczacie
                      Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi dziaalno gospodarcz indywidualnie oraz jest wspólnikiem spóki cywilnej - rkodzieo ludowo-artystyczne. Wnioskodawczyni kupuje np.: szklanki, wieczniki, popielniczki, butelki. Maluj je w okrelone wzory - które s opracowane ju wczeniej (jest ich autorem i twórc) mona powiedzie e maluje je wedug szablonu. Efekt kocowy to np. lampion - jako pamitka. Czy Wnioskodawczyni moe rozlicza si ryczatem?
                      • 22.12.2016Minimalna stawka godzinowa - pytania i odpowiedzi
                       Od 1 stycznia 2017 r., przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za prac wynoszcej 2000 z, wprowadzana minimalna stawka godzinowa dla okrelonych umów cywilnoprawnych wynosi bdzie 13 z za godzin. W latach kolejnych, wysoko tej stawki uzaleniona bdzie równie od corocznej dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prac.
                       • 21.12.2016Minimalna stawka godzinowa - pytania i odpowiedzi
                        Od 1 stycznia 2017 r., przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za prac wynoszcej 2000 z, wprowadzana minimalna stawka godzinowa dla okrelonych umów cywilnoprawnych wynosi bdzie 13 z za godzin. W latach kolejnych, wysoko tej stawki uzaleniona bdzie równie od corocznej dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prac.
                        • 19.10.2016Podatki 2017: Podatek rolny w dó
                         W cigu ostatnich 11 kwartaów rednia cena skupu yta wyniosa 52,44 z za 1 decyton (kwintal) – poinformowa we wtorek Gówny Urzd Statystyczny. Cena zmniejszya si w porównaniu z zeszorocznym odczytem, kiedy to wynosia 53,75 z. W efekcie w przyszym roku mniejszy bdzie równie podatek rolny, który jest bezporednio uzaleniony od rednich cen skupu yta.
                         • 17.10.2016Sprzeda mieszkania z garaem i piwnic a stawka VAT
                          Pytanie podatnika: Czy dokonujc dostaw lokali mieszkalnych wraz z prawem do wycznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego Spóka moe zastosowa stawk 8% VAT dla takiej dostawy, a na sposób opodatkowania nie ma wpywu fakt, e Spóka w umowie wyodrbnia warto prawa do wycznego korzystania z komórki lokatorskiej/miejsca postojowego?
                          • 26.09.2016Podatek od nieujawnionych dochodw dotyczy tylko Polski
                           Z uzasadnienia: Podatek od dochodw nieujawnionych pobierany jest bowiem od dochodw (przychodw) uzyskanych tylko na terytorium Polski. Powoana regulacja prawna nie dotyczy opodatkowania dochodw ukrytych, a osignitych poza terytorium Polski, przy zastosowaniu konstrukcji dochodu opartego na wydatkach i oszczdnociach. Jeli ustawodawca nie obj podatkiem od dochodw nieujawnionych korzyci majcych rda poza terytorium Polski, jednake uzyskanych przez podatnikw majcych miejsce zamieszkania na terytorium Polski, tym samym w tych przypadkach nie bd miay zastosowania, wynikajce z umw midzynarodowych, regulacje w zakresie unikania podwjnego opodatkowania, poniewa w ogle nie pojawia si tu problem podwjnego opodatkowania tych samych dochodw.
                           • 22.02.2016Pensja minimalna bdzie zrnicowana?
                            Interpelacja nr 543 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie w sprawie regionalnego zrnicowania stawki pacy minimalnej.
                            • 19.02.2016Sprzeda detaliczna w gr, koniunktura coraz lepsza
                             W styczniu br. zanotowano wzrost sprzeday detalicznej (w cenach staych) o 3,1 proc. w skali roku – poda Gwny Urzd Statystyczny. Rwnoczenie odnotowano popraw nastrojw konsumenckich. Bardziej pozytywne okazay si m.in. oceny dotyczce przyszej sytuacji ekonomicznej Polski.
                             • 09.02.2016Amortyzacja nowo zakupionych opakowa zwrotnych
                              Pytanie podatnika: Czy spce przysuguje prawo ewidencjonowania na rodki trwae nowo zakupionych opakowa zwrotnych (skrzynki i butelki) i dokonywania amortyzacji podatkowej, przyjmujc 5-letni okres amortyzacji zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                              • 27.07.2015Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
                               Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umw, ktre musz mie form aktu notarialnego, s:
                               • 29.05.2015Zwrot VAT za materiay budowlane: Limity zwrotu w III kwartale 2015 r.
                                Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 21 maja br. cena metra kwadratowego powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego za I kwarta 2015 r. wyniosa 3926 z. Oznacza to, e limity zwrotu VAT za materiay budowlane w III kwartale 2015 r., ktre s obliczane na podstawie tego wskanika, bd nisze w porwnaniu z II kwartaem 2015 r. (cena 1 m2 za IV kwarta 2014 r. wyniosa 3984 z). Dlatego te warto popieszy si ze zoeniem pierwszego wniosku wyznaczajcego 5-letni limit ulgi. Skadajc go do koca czerwca zyskamy nieco wysze limity. Dodajmy jednak, e od 1 stycznia 2014 r. o zwrot VAT na dotychczasowych zasadach mona si ubiega tylko w odniesieniu do materiaw budowlanych nabytych do koca grudnia 2013 r.
                                • 23.03.2015Zwrot VAT za materiay budowlane: Limity zwrotu w II kwartale 2015 r.
                                 Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 23 lutego br. cena metra kwadratowego powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego za IV kwarta 2014 r. wyniosa 3984 z. Oznacza to, e limity zwrotu VAT za materiay budowlane w II kwartale 2015 r., ktre s obliczane na podstawie tego wskanika, wzrosn w porwnaniu z I kwartaem 2015 r. (cena 1 m2 za III kwarta 2014 r. wyniosa 3880 z). Dlatego te warto poczeka ze zoeniem pierwszego wniosku wyznaczajcego 5-letni limit ulgi. Skadajc go dopiero w kwietniu zyskamy nieco wysze limity. Dodajmy jednak, e od 1 stycznia 2014 r. o zwrot VAT na dotychczasowych zasadach mona si ubiega tylko w odniesieniu do materiaw budowlanych nabytych do koca grudnia 2013 r.
                                 • 20.03.2015Zwrot VAT za materiay budowlane: Limity zwrotu w II kwartale 2015 r.
                                  Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 23 lutego br. cena metra kwadratowego powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego za IV kwarta 2014 r. wyniosa 3984 z. Oznacza to, e limity zwrotu VAT za materiay budowlane w II kwartale 2015 r., ktre s obliczane na podstawie tego wskanika, wzrosn w porwnaniu z I kwartaem 2015 r. (cena 1 m2 za III kwarta 2014 r. wyniosa 3880 z). Dlatego te warto poczeka ze zoeniem pierwszego wniosku wyznaczajcego 5-letni limit ulgi. Skadajc go dopiero w kwietniu zyskamy nieco wysze limity. Dodajmy jednak, e od 1 stycznia 2014 r. o zwrot VAT na dotychczasowych zasadach mona si ubiega tylko w odniesieniu do materiaw budowlanych nabytych do koca grudnia 2013 r.
                                  • 02.03.2015Rne stawki VAT na ten sam towar?
                                   Interpelacja nr 30862 w sprawie stosowania rnych stawek podatku VAT na te same towary, co prowadzi do nierwnego traktowania podmiotw na rynku, a co jest wynikiem rnych interpretacji i niewaciwego stosowania symboli Polskiej Klasyfikacji Wyrobw i Usug w tym zakresie.
                                   • 08.12.2014Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza
                                    Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umw, ktre musz mie form aktu notarialnego, s:
                                    • 28.11.2014Zwrot VAT za materiay budowlane: Limity zwrotu w I kwartale 2015 r.
                                     Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 21 listopada 2014 r. cena metra kwadratowego powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego za III kwarta 2014 r. wyniosa 3880 z. Oznacza to, e limity zwrotu VAT za materiay budowlane w I kwartale 2015 r., ktre s obliczane na podstawie tego wskanika, spadn w porwnaniu z IV kwartaem 2014 r. (cena 1 m2 za II kwarta 2014 r. wyniosa 4141 z). Dlatego te warto popieszy si ze zoeniem pierwszego wniosku wyznaczajcego 5-letni limit ulgi. Skadajc go jeszcze w tym roku zyskamy wysze limity. Dodajmy jednak, e od 1 stycznia 2014 r. o zwrot VAT na dotychczasowych zasadach mona si ubiega tylko w odniesieniu do materiaw budowlanych nabytych do koca grudnia 2013 r.
                                     • 03.09.2014Zwrot VAT za materiay budowlane: Limity zwrotu w IV kwartale 2014 r.
                                      Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 21 sierpnia 2014 r. cena metra kwadratowego powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego za II kwarta 2014 r. wyniosa 4141 z. Oznacza to, e limity zwrotu VAT za materiay budowlane w IV kwartale 2014 r., ktre s obliczane na podstawie tego wskanika, nieznacznie wzrosn w porwnaniu z III kwartaem 2014 r. (cena 1 m2 za I kwarta 2014 r. wyniosa 4129 z). Dlatego te warto poczeka ze zoeniem pierwszego wniosku wyznaczajcego 5-letni limit ulgi. Skadajc go dopiero w padzierniku br. zyskamy nieco wysze limity. Przypominamy jednak, e od 1 stycznia 2014 r. o zwrot VAT na dotychczasowych zasadach mona si ubiega tylko w odniesieniu do materiaw budowlanych nabytych do koca grudnia 2013 r.
                                      • 09.06.2014Zwrot VAT za materiay budowlane: Limity zwrotu w III kwartale 2014 r.
                                       Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20 maja 2014 r. cena metra kwadratowego powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego za I kwarta 2014 r. wyniosa 4129 z. Oznacza to, e limity zwrotu VAT za materiay budowlane w III kwartale 2014 r., ktre s obliczane na podstawie tego wskanika, nieznacznie spadn w porwnaniu z II kwartaem 2014 r. (cena 1 m2 za IV kwarta 2013 r. wyniosa 4228 z). Dlatego te warto popieszy si ze zoeniem pierwszego wniosku wyznaczajcego 5-letni limit ulgi. Skadajc go jeszcze w czerwcu zyskamy wysze limity. Przypominamy jednak, e od 1 stycznia 2014 r. o zwrot VAT na dotychczasowych zasadach mona si ubiega tylko w odniesieniu do materiaw budowlanych nabytych do koca grudnia 2013 r.
                                       • 06.06.2014Zwrot VAT za materiay budowlane: Limity zwrotu w III kwartale 2014 r.
                                        Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20 maja 2014 r. cena metra kwadratowego powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego za I kwarta 2014 r. wyniosa 4129 z. Oznacza to, e limity zwrotu VAT za materiay budowlane w III kwartale 2014 r., ktre s obliczane na podstawie tego wskanika, nieznacznie spadn w porwnaniu z II kwartaem 2014 r. (cena 1 m2 za IV kwarta 2013 r. wyniosa 4228 z). Dlatego te warto popieszy si ze zoeniem pierwszego wniosku wyznaczajcego 5-letni limit ulgi. Skadajc go jeszcze w czerwcu zyskamy wysze limity. Przypominamy jednak, e od 1 stycznia 2014 r. o zwrot VAT na dotychczasowych zasadach mona si ubiega tylko w odniesieniu do materiaw budowlanych nabytych do koca grudnia 2013 r.
                                        • 14.05.2014Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza
                                         Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umw, ktre musz mie form aktu notarialnego, s:
                                         • 06.05.2014Monta trwaej zabudowy meblowej a stawka VAT
                                          Pytanie podatnika: Czy wiadczenie kompleksowe, polegajce na trwaej zabudowie meblowej z uprzednio nabytych komponentw naley traktowa jako usug modernizacji, podlegajc opodatkowaniu stawk obnion VAT, czy te jako dostaw towarw podlegajc opodatkowaniu stawk podstawow?
                                          • 12.03.2014Zwrot VAT za materiay budowlane (stary system): Limity zwrotu w II kwartale 2014 r.
                                           Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20 lutego 2014 r. cena metra kwadratowego powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego za IV kwarta 2013 r. wyniosa 4228 z. Oznacza to, e limity zwrotu VAT za materiay budowlane w II kwartale 2014 r., ktre s obliczane na podstawie tego wskanika, wzrosn w porwnaniu z I kwartaem 2014 r. (cena 1 m2 za III kwarta 2013 r. wyniosa 3975 z). Dlatego te warto troch poczeka ze zoeniem pierwszego wniosku wyznaczajcego 5-letni limit ulgi. Skadajc go dopiero w kwietniu zyskamy znacznie wysze limity. Przypominamy jednak, e od 1 stycznia 2014 r. o zwrot VAT na dotychczasowych zasadach mona si ubiega tylko w odniesieniu do materiaw budowlanych nabytych do koca grudnia 2013 r.
                                           • 11.03.2014Zwrot VAT za materiay budowlane (stary system): Limity zwrotu w II kwartale 2014 r.
                                            Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20 lutego 2014 r. cena metra kwadratowego powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego za IV kwarta 2013 r. wyniosa 4228 z. Oznacza to, e limity zwrotu VAT za materiay budowlane w II kwartale 2014 r., ktre s obliczane na podstawie tego wskanika, wzrosn w porwnaniu z I kwartaem 2014 r. (cena 1 m2 za III kwarta 2013 r. wyniosa 3975 z). Dlatego te warto troch poczeka ze zoeniem pierwszego wniosku wyznaczajcego 5-letni limit ulgi. Skadajc go dopiero w kwietniu zyskamy znacznie wysze limity. Przypominamy jednak, e od 1 stycznia 2014 r. o zwrot VAT na dotychczasowych zasadach mona si ubiega tylko w odniesieniu do materiaw budowlanych nabytych do koca grudnia 2013 r.
                                            • 06.03.2014Zwrot VAT za materiay budowlane w 2014 r. - stary system
                                             Jeli w okresie od dnia 30 kwietnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. poniose wydatki na zakup materiaw budowlanych zwizanych z inwestycj mieszkaniow, na ktre od 1 maja 2004 r. wzrosa stawka podatku VAT z 7% na 22% lub wysz (23%), moesz odzyska cz wydatkw poniesionych na ten cel.
                                             • 02.12.2013Zwrot VAT na materiay budowlane: Limity zwrotu w I kwartale 2014 r.
                                              Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 21 listopada 2013 r. cena metra kwadratowego powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego za III kwarta 2013 r. wyniosa 3975 z. Oznacza to, e limity zwrotu VAT za materiay budowlane w I kwartale 2014 r., ktre s obliczane na podstawie tego wskanika, wzrosn w porwnaniu z IV kwartaem 2013 r. (cena 1 m2 za II kwarta 2013 r. wyniosa 3879 z). Dlatego te warto troch poczeka ze zoeniem pierwszego wniosku wyznaczajcego 5-letni limit ulgi. Skadajc go dopiero w styczniu przyszego roku, zyskamy wysze limity. Z zakupami materiaw budowlanym nie naley jednak zwleka. Od 1 stycznia 2014 r. o zwrot VAT na dotychczasowych zasadach bdzie mona si ubiega tylko w odniesieniu do materiaw nabytych do koca grudnia 2013 r.
                                              • 13.09.2013PIT 2013: Zmiany w uldze internetowej
                                               Zapytanie nr 4454 do ministra finansw w sprawie rozliczania ulgi internetowej zgodnie z nowelizacj ustawy z dnia 24 padziernika 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych
                                               • 04.09.2013Zwrot VAT na materiay budowlane: Limity zwrotu w IV kwartale 2013 r.
                                                Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 22 sierpnia 2013 r. cena metra kwadratowego powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego za II kwarta 2013 r. wyniosa 3879 z. Oznacza to, e limity zwrotu VAT za materiay budowlane w IV kwartale br., ktre s obliczane na podstawie tego wskanika, bd nisze w porwnaniu z III kwartaem 2013 r. (cena 1 m2 za I kwarta 2013 r. wyniosa 4019 z). Dlatego te warto pospieszy si ze zoeniem pierwszego wniosku wyznaczajcego 5-letni limit ulgi. Skadajc go do 30 wrzenia, zyskamy troch wysze limity (zobacz: Limity zwrotu w III kwartale 2013 r.).
                                                • 02.09.2013Gospodarka wci douje - nowe dane GUS
                                                 Produkt krajowy brutto Polski wzrs w II kwartale o 0,8 proc. rok do roku – poda Gwny Urzd Statystyczny. Jak zauwaaj eksperci, obecnie gospodark cignie za sob w zasadzie tylko eksport. Minimalnie spado za to bezrobocie (do 13,1 proc. na koniec lipca), ale jesieni znw doj ma do pogorszenia sytuacji na rynku pracy.
                                                 • 14.08.2013PKB Polski wzrs w II kwartale o 0,8 proc. rok do roku
                                                  Produkt krajowy brutto Polski wzrs w II kwartale 2013 r. o 0,8 proc. rok do roku – poda dzi Gwny Urzd Statystyczny. Dane wskazuj na przeamanie widocznego od wielu kwartaw trendu spadkowego.
                                                  • 01.08.2013Bilet lub karnet na siowni a VAT
                                                   Pytanie podatnika: Czy zakup jednorazowego biletu wstpu albo karnetu uprawniajcego do wstpu na siowni, skorzystania ze znajdujcych si tam urzdze, bez moliwoci uzyskania porady wykwalifikowanego instruktora bdzie opodatkowany stawk VAT w wysokoci 8 %? Czy zakup biletu albo karnetu z moliwoci uzyskania porady wykwalifikowanego instruktora bdzie opodatkowany stawk VAT w wysokoci 8%?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »