Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

e-akta nowe obowiązki

 • 28.03.2007Rząd przyjął projekt ustawy o komercjalizacji Poczty Polskiej
  27 marca 2007 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”, opracowany w Ministerstwie Transportu. „Poczta Polska” zostanie przekształcona w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa o nazwie „Poczta Polska Spółka Akcyjna”.
  • 15.03.2007Zakup nowego samochodu w kraju UE
   Zakup nowego środka transportu od zagranicznego podmiotu jest transakcją szczególną. Jego nabycie zostało bowiem zupełnie specyficznie potraktowane przez Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przepisach tej ustawy znajdziemy szereg uregulowań mających zastosowanie tylko i wyłącznie do nowych środków transportu, najistotniejsze z nich jest zaś to wynikające z art. 9 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy. Wskazany przepis jest szczególny, ponieważ wynika z niego, że w przypadku nabycia nowego samochodu z krajów Unii zawsze będziemy mieli do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT). Należy przez to rozumieć, że z WNT będzie miał do czynienia nabywca, który nabył samochód nie tylko od innego podatnika VAT UE, ale także w sytuacji, kiedy dokona nabycia od osoby prywatnej. Co ważniejsze sam nabywca też nie musi być zarejestrowanym VAT-owcem; nawet jeśli jest to osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, będziemy mieli do czynienia z transakcją wewnątrzwspólnotową.
   • 13.03.2007Sprowadzenie używanego samochodu z zagranicy
    Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu osobowego za granicą przede wszystkim wiąże się z obowiązkami w zakresie dwóch podatków: akcyzowego oraz VAT. Niniejsze opracowanie prezentuje procedurę zakupu samochodu używanego na terytorium Wspólnoty od czynnego podatnika podatku VAT zarejestrowanego jako podatnik VAT UE. Cechą znamienną takiej sytuacji jest to, że zakup samochodu rozliczany jest tak, jak wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
    • 08.03.2007O limitach zwolnień VAT
     Interpelacja nr 6016 do ministra finansów w sprawie nowych progów podatkowych w podatku VAT oraz podatku dochodowym dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu lub księgi podatkowej
     • 05.03.2007Spółka prawa handlowego jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
      Spółki prawa handlowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych pojawiają się w zasadzie tylko jako płatnicy, natomiast nie są podatnikami tego podatku. Spółki osobowe traktowane są na gruncie podatku dochodowego jako podmioty transparentne, czyli zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) opodatkowanie dokonuje się na poziomie wspólników, a nie spółki.
      • 01.03.2007MPiPS: Na wojnie ministrów giną emeryci
       Emerytura ani renta nie są świadczeniami socjalnymi, wypłacanymi z budżetu. Odkłada na nie każdy obywatel podczas długich lat pracy. Są obliczane na podstawie przepracowanego czasu oraz wysokości opłacanych składek. To rodzaj umowy społecznej, zawartej między obywatelem a państwem.
       • 01.03.2007Prawo do korekty deklaracji VAT-7
        Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość odzyskania podatku VAT od budżetu i w oparciu o jakie dokumenty, ponieważ w istniejącym stanie rzeczy budżet otrzymał należny podatek z dwóch źródeł? Wnioskodawca wskazał, iż jego wątpliwości dotyczą w szczególności interpretacji art. 86 ust. 1 i 2 w odniesieniu do art. 88 ust. 3a pkt 1a ustawy o podatku od towarów i usług.
        • 27.02.2007Obowiązki podatkowe przy zakupie nowego samochodu w kraju bezpośrednio z salonu lub innej firmy
         Kupno nowego samochodu osobowego do firmy może budzić szereg pytań, zarówno związanych z podatkiem dochodowym, jak i podatkiem VAT. Sam fakt, że samochód jest nowy, przy zakupie auta na terytorium kraju ma w zasadzie marginalne znaczenie. Istotną natomiast kwestią jest to, że jest to samochód osobowy. O definicji nowego samochodu w myśl przepisów o VAT pisaliśmy w temacie: „Firma kupuje samochód od osoby fizycznej”. Przypomnę jedynie, że nowy samochód to taki, który spełnia chociażby jedną z przesłanek: jest użytkowany nie dłużej niż 6 miesięcy od dopuszczenia do użytku lub jego przebieg nie przekracza 6000 km.
         • 22.02.2007Firma kupuje samochód od osoby fizycznej
          Jakie konsekwencje podatkowe powoduje zakup nowego samochodu w kraju od osoby fizycznej?
          • 21.02.2007Poradnik ZUS. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  
           • 20.02.2007Poradnik ZUS. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących.
            Celem poradnika jest omówienie obowiązujących od 1 stycznia 1999 r. zasad ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących. Przedstawione zagadnienia dotyczą zarówno osób prowadzących działalność indywidualnie, jak i w ramach np. spółki cywilnej (obowiązujący tryb postępowania w zakresie dokonywania rozliczeń składek na ubezpieczenia przez wspólników spółek cywilnych zawiera rozdział X).
            • 20.02.2007Poczekamy jeszcze na ułatwienia dla przedsiębiorców
             Interpelacja nr 5783 do ministra finansów w sprawie przepisów podatkowych i rachunkowych obowiązujących małe i średnie przedsiębiorstwa
             • 15.02.2007Poseł Samoobrony za zwiększeniem obciążeń fiskalnych właścicieli samochodów osobowych
              Interpelacja nr 5609 do ministra finansów w sprawie zmiany zasad opodatkowania podatkiem od środków transportowych
              • 15.02.2007Rozpoczęcie urlopu macierzyńskiego
               Pytanie: Kiedy rozpoczyna się urlop macierzyński? Czy zasadnym jest stosowany przez lekarzy "zwyczaj" udzielania urlopu macierzyńskiego 2 tygodnie przed przewidywaną datą porodu?
               • 09.02.2007Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
                Interpelacja nr 5659 do ministra finansów w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
                • 06.02.2007Ci wstrętni spekulanci
                 Interpelacja nr 5489 do ministra finansów w sprawie opodatkowania nabywanych w celach spekulacyjnych gruntów rolnych
                 • 05.02.2007MF: Będzie można wykorzystać znaki opłaty skarbowej
                  Z informacji, które w ciągu ostatnich tygodni napływały do Ministerstwa Finansów wynikało, iż zarówno osoby fizyczne, jak i prawne posiadają niewykorzystane znaki opłaty skarbowej. Wicepremier, minister finansów prof. Zyta Gilowska oraz podsekretarz stanu Jacek Dominik, poinformowali dzisiaj podczas konferencji prasowej, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, podjęto decyzję o szybkiej nowelizacji ustawy o opłacie skarbowej, która przywróci możliwość zapłaty takimi znakami.
                  • 29.01.2007Prawo do obniżenia podatku należnego a badanie techniczne
                   Pytanie podatnika: Czy jest możliwe dokonanie przez podatnika obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego, w związku z zakupami paliwa do samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej 3.500 kg, używanego na podstawie umowy leasingu zawartej z zagranicznym kontrahentem?
                   • 24.01.2007Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia z mocy ustawy
                    Po raz kolejny w swoich pracach Rzecznik Praw Obywatelskich napotyka problem zbyt wąskiego kręgu osób - krewnych spadkodawcy, którzy mogą dziedziczyć spadek z ustawy. W opinii Rzecznika porządek dziedziczenia ustawowego, w którym do spadku dochodzi gmina bądź Skarb Państwa przed stosunkowo bliskimi członkami rodziny zmarłego, w niedostateczny sposób chroni konstytucyjne prawo dziedziczenia (art. 64 w zw. z art. 21 Konstytucji), a także nie uwzględnia dobra rodziny w polityce społecznej i gospodarczej państwa, co jest wymogiem wynikającym z art. 71 ust. 1 Konstytucji.
                    • 09.01.2007RM przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
                     Rada Ministrów przyjęła, na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2007 r., projekt ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Nowe przepisy mają spowodować usunięcie barier, uniemożliwiających wykorzystanie w praktyce wprowadzonej w 1998 r. nowej instytucji prawnej, jaką jest zastaw rejestrowy. Rząd proponuje zniesienie ograniczeń podmiotowych po stronie wierzycieli zabezpieczonych oraz uproszczenie zasad określania wierzytelności zabezpieczonej.
                     • 06.12.2006Dowody w postępowaniu podatkowym
                      Interpelacja nr 4922 do ministra finansów w sprawie korzystania przez organy podatkowe z dowodów zebranych w toku niezakończonego prawomocnie postępowania karnego lub skarbowego
                      • 23.11.2006Resort uwzględni poprawki Lewiatana dotyczące telepracy
                       Rząd przygotowuje poprawki do Kodeks pracy dotyczące telepracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zobowiązało się do uwzględnienia postulatów partnerów społecznych, w tym także uwag zgłaszanych przez Lewiatana w przekazywanym Radzie Ministrów projekcie nowelizacji ustawy.
                       • 16.11.2006Komunikat MF w sprawie artykułu dziennika ‘Fakt’, dotyczącego sytuacji osób samozatrudnionych
                        Nawiązując do artykułu dziennika "Fakt", dotyczącego sytuacji osób "samozatrudnionych", Ministerstwo Finansów informuje, że celem przyjętej przez Sejm w dniu 27 października 2006 r. modyfikacji definicji pozarolniczej działalności gospodarczej jest wykluczenie sytuacji, w których pracodawcy zmuszaliby pracowników do zakładania działalności gospodarczej jedynie ze względu na chęć obniżenia kosztów pracy, pomimo, że w rzeczywistości charakter świadczonej pracy na rzecz dotychczasowego pracodawcy nie uległ zmianie.
                        • 11.10.2006Nowe opłaty, nowa sprawozdawczość, nowe obowiązki
                         Od 1 października 2006 roku przedsiębiorcy podlegający ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U z 2005 r. nr 180, poz. 1495) zobowiązani są posiadać numer rejestrowy, nadany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
                         • 11.09.2006Wydatki na cele rehabilitacyjne
                          Pytanie podatnika: Czy można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki związane z naprawą siłownika sprzęgła w samochodzie osobowym przystosowanym do potrzeb wynikających z niepełnosprawności?
                          • 28.08.2006Ochrona danych osobowych
                           Ochrona danych osobowych, nie tylko w Polsce, ale też i w skali międzynarodowej, jest bardzo młodą dziedziną prawa. Problematyka ta, w ramach dostosowywania naszego ustawodawstwa do wymogów unijnych, uregulowana została w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
                           • 24.08.2006Przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego samochodu z naruszeniem terminu a prawo do odliczenia podatku naliczonego
                            Pytanie podatnika: Czy przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego z naruszeniem terminu określonego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o zmianie ustawy o VAT, tj. po dniu 31 maja 2006 roku powoduje utratę prawa do odliczania podatku naliczonego przy nabyciu paliwa wykorzystywanego do napędu tego samochodu poczynając od 22 sierpnia 2005 roku?
                            • 25.07.2006Projekt nowelizacji ustawy o systemie oceny zgodności
                             25 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności. Ocena zgodności dotyczy szerokiego zakresu wyrobów – obejmują zarówno gotowe produkty przeznaczone do użytkowania jak i półprodukty m.in. sprzęt elektryczny, wyroby medyczne i budowlane, ubrania ochronne oraz przyrządy pomiarowe.
                             • 26.06.2006Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dostawy towarów używanych
                              W każdym przedsiębiorstwie, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, pojawia się konieczność dokonania dostawy towarów używanych. Czasami są nimi towary użytkowane w ramach prowadzonej działalności takie jak zapasy czy maszyny, a czasem są to towary nabyte od osób trzecich. W tym momencie u każdego przedsiębiorcy będącego podatnikiem podatku od towarów i usług pojawia się pytanie – jak opodatkować te czynności.
                              • 20.06.2006Interpelacja nr 1234 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie podlegania ubezpieczeniom społecznym w okresie czasowego zaprzestania działalności gospodarczej oraz w czasie zwolnienia chorobowego bez prawa do zasiłku chorobowego
                               Szanowny Panie Ministrze! Istotnym problemem dotyczącym ubezpieczeń społecznych osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą jest nieuznawanie przez zakłady ubezpieczeń społecznych możliwości czasowego wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych. Różne powody w prowadzonej działalności zmuszają do zaprzestania na pewien okres czasu do nieprowadzenia działalności, np. przy jednoosobowej działalności w zakresie transportu, brak zleceń lub awarie środków transportowych. W takim wypadku działalność jest czasowo zawieszana w urzędach podatkowych albo wykazywana w zerowych kwotach, co nie stanowi obciążenia dla podatnika. Jednocześnie nie zmusza do wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej.
                               • 01.06.2006Kto jest, a kto może zostać podatnikiem podatku VAT
                                Szczególną cechą podatku VAT jest to, że podatnik nie powinien ponosić ekonomicznego ciężaru tego podatku. Zgodnie z istotą systemu podatkowego w przypadku podatku od towarów i usług ciężar podatku ostatecznie ponosi konsument w momencie zakupu danego towaru lub usługi. Zasadą prawa podatkowego jest, że o tym, kto jest podatnikiem podatku VAT, decyduje rodzaj czynności, jakie podmiot wykonuje. Dlatego w odniesieniu do każdej czynności opodatkowanej podatkiem VAT wykonywanej przez dany podmiot należy badać, czy występuje on jako podatnik. Co ważne, o byciu podatnikiem VAT nie decyduje fakt rejestracji dla celów VAT (jest to bowiem czynność wyłącznie administracyjna).
                                • 25.05.2006Oświadczenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie raportów z kontroli: funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej funduszy strukturalnych oraz wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach ZPORR, przeprowadzonych przez NIK
                                 Wyniki kontroli systemu udzielania wsparcia, przeprowadzonej przez NIK, nie są dla mnie zaskoczeniem. Wręcz przeciwnie - potwierdzają słuszność diagnozy - postawionej przeze mnie w momencie obejmowania Urzędu.
                                 • 24.05.2006Przejęcie i połączenie spółek osobowych
                                  Unormowania zawarte w Kodeksie spółek handlowych zawierają regulacje połączeń podmiotów zarówno jednorodnych, jak i niejednorodnych. Spółki osobowe mogą łączyć się między sobą, jak i ze spółkami kapitałowymi.
                                  • 17.05.2006Renciści i składki ZUS
                                   Pytanie: Mam pytanie dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne rencistów, których wprowadzenie odroczono niedawno do 1 stycznia 2007 r. Czy obowiązkiem tym zostaną objęte wszystkie kategorie rencistów przedsiębiorców?
                                   • 15.05.2006Konsekwencje podatkowe przejęcia firmy przez inną firmę lub połączenia firm (2)
                                    Omawiając skutki podatkowe połączenia spółek kapitałowych, nie można pominąć kwestii amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
                                    • 15.05.2006Firma w Polsce, konto za granicą
                                     Pytanie: Czy mogę prowadząc firmę w Polsce otworzyć konto za granicą?
                                     • 14.05.2006Konsekwencje podatkowe przejęcia firmy przez inną firmę lub połączenia firm (1)
                                      Łączenie się firm w różnorakich formach, ich konsolidacja jest obecnie wymogiem czasów globalizacji i sprostania konkurencji. Może podnieść konkurencyjność firm wobec innych graczy na rynku z tej samej branży, może również przynieść wymierne korzyści podatkowe. Przepisy prawne obowiązujące w Polsce w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych Ordynacji podatkowej, w których zapisana jest zasada sukcesji uniwersalnej powoduje, że łączenie się firm może, lecz nie musi być dogodne z punktu widzenia organizacyjnego, jak i ekonomicznego.
                                      • 11.05.2006Interpelacja nr 1499 do ministra finansów w sprawie rozważenia możliwości likwidacji ustawowego obowiązku składania przez podatników NIP aktualizacyjnego po odbiorze nowego dowodu osobistego
                                       Stan faktyczny stanowiący kontekst złożonej interpelacji: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podatnik jest zobowiązany dokonać aktualizacji danych osobowych, jeżeli w ciągu roku podatkowego, za który się rozlicza, nastąpiła m.in. zmiana jego dowodu osobistego. Podatnicy powinni wówczas złożyć formularz aktualizacyjny NIP (NIP-3 osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, NIP-1 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą).
                                       • 11.05.2006Obowiązki płatnika po połączeniu spółek
                                        Pytanie: Na dzień 30.06.2006 r. planowane jest połączenie dwóch spółek z o. o. X i Y. w jedną spółkę Z. W związku z powyższym powstała wątpliwość jak wykazać wynagrodzenie za miesiąc czerwiec 2006 r., wypłacone w dniu 10 lipca 2006 r. (okres przejściowy - wypłata starego pracodawcy za czerwiec, wypłacona przez nowego pracodawcę w lipcu). Naszym zdaniem wynagrodzenie za miesiąc czerwiec 2006 r. powinno podatkowo obciążyć starego pracodawcę, tj. X. Dlatego też do US należy złożyć dwie deklaracje PIT-4 za lipiec 2006 r., a mianowicie: jedną deklarację sporządzi X wykazując wynagrodzenia za czerwiec 2006 r. wypłacone w lipcu, drugą deklarację PIT-4 sporządzi Z wykazując pozostałe wynagrodzenia wypłacone w lipcu 2006 r.
                                        • 27.04.2006Interpelacja nr 822 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w systemie ubezpieczenia społecznego dla osób prowadzących działalność gospodarczą i mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
                                         W związku z doniesieniami medialnymi i pytaniami wyborców dotyczącymi zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 169, poz. 1412) i wprowadzenia od dnia 1 czerwca 2006 r. zmiany, zgodnie z którą osoby prowadzące działalność gospodarczą, a mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, będą opłacały na zasadach ogólnych do czasu ustalenia prawa do emerytury obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, kieruję do Pana Ministra następującą interpelację.
                                         • 11.04.2006Projekt ustawy o opłacie skarbowej - będą nowe obciążenia
                                          Projekt ustawy o opłacie skarbowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2007 r. przewiduje głównie zniesienie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od podań i załączników do podań, weksli oraz dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela z katalogu przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i powiązaniu obowiązku zapłaty opłaty skarbowej wyłącznie z konkretnymi czynnościami organów administracji publicznej oraz podmiotów innych niż organy administracji rządowej lub samorządowej wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, a także wyeliminowanie możliwości zapłaty opłaty skarbowej znakami opłaty skarbowej i urzędowymi blankietami wekslowymi.
                                          • 20.03.2006Kasy fiskalne u kolejnych grup podatników
                                           Zamiast obiecywanych zwolnień z obowiazku stosowania kas fiskalnych, Ministerstwo Finansów wyznaczyło kolejne grupy podatników, które te urządzenia będą musiały zainstalować. I to już niedługo.
                                           • 16.03.2006Odpowiedzialność za zobowiązania członków zarządu spółek kapitałowych
                                            Pomimo nieposiadania przez spółkę kapitałową środków na zaspokojenie swoich zobowiązań w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można domagać się ich spłaty przez członków jej zarządu.
                                            • 14.03.2006RPO ponownie w sprawie ulgi ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą
                                             W listopadzie pisaliśmy o wystąpieniu Rzecznika do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ulgi ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Opis tego wystąpienia znajduje się tutaj. W odpowiedzi z 27.12.2005 r. Minister poinformował, że zmiany zaadresowane zostały do osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą, a nie do wszystkich osób prowadzących tzw. pozarolniczą działalność, oraz że wprowadzenie od 1.06.2006 r. zmiany dotyczącej zobowiązania do opłacania pełnych składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby mające ustalone prawo do renty ma na celu zrównanie pozycji rynkowej rencistów prowadzących działalność gospodarczą z rencistami zatrudnianymi na podstawie umowy o pracę poprzez objęcie obowiązkiem ubezpieczeń społecznych obydwu grup rencistów. Rzecznik uznał, że odpowiedź nie rozwiązuje problemu, i 6.03.2006 r. ponownie wystąpił do ministra. Ponieważ sprawa ma zasadnicze znaczenie dla szerokiego kręgu ubezpieczonych, publikujemy treść wystąpienia, które prezentuje stanowisko nowego Rzecznika Praw Obywatelskich.
                                             • 14.02.2006Czy mamy stawkę 50%?
                                              Ministerstwo Finansów w dalszym ciągu nie wyjaśniło co z kasami fiskalnymi, a już powinno zabrać zdecydowany głos w innej sprawie. Powróciła bowiem kwestia stawki 50% w tabeli podatkowej. W dużym skrócie – stanowiska specjalistów w tej sprawie są dwa. Jedno mówi, że stawka obowiązuje od 1 stycznia 2006 r., inne wręcz przeciwnie. Powodem zamieszania jest spór co do skutków wyroku TK z 15.02.2005 r.
                                              • 09.02.2006Organizacja nowego miejsca pracy
                                               Kodeks pracy nakłada na pracodawców szereg obowiązków związanych z właściwych organizowaniem pracy w firmie. Nie chodzi tu tylko o podstawowe obowiązki związane z prowadzeniem stosunku pracowniczego, polegające na przestrzeganiu wymogów związanych z zawarciem umowy o pracę, jak też i jej rozwiązaniem, udzieleniem pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia, terminową wypłatą uposażenia czy ustalaniem i udzielaniem urlopów pracowniczych.
                                               • 01.02.2006Połączenie się podatników i problem sukcesji podatkowej
                                                Łączenie się podatników jest częstym sposobem na rozwijanie działalności. Dzięki wprowadzeniu do Kodeksu spółek handlowych (w odniesieniu do praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym) oraz do Ordynacji podatkowej zasady sukcesji uniwersalnej stał się on dogodny z punktu widzenia organizacyjnego a także korzystny ekonomicznie. W artykule poniższym, po ogólnym zaprezentowaniu zasad łączenia się spółek oraz wyjaśnieniu pojęcia sukcesji uniwersalnej, przedstawione zostaną konsekwencje podatkowe połączeń.