Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

e-akta osobowe

 • 24.09.2020WSA. Zwrot czci wkadu ze spóki osobowej bez PIT
  Skoro wniesienie wkadu i jego zwrot s neutralne podatkowo, to nie sposób uzna, e zwrot czci wkadu stanowi ma przychód w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik nie otrzymuje bowiem w tym wypadku adnego przysporzenia majtkowego. Kwota uzyskana jako zwrot czci wkadu stanowi bowiem cz wartoci wczeniej wniesionego do spóki osobowej majtku podatnika, a jednoczenie pomniejsza jego udzia kapitaowy w spóce - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w odzi.
  • 23.09.2020NSA. Zbycie uprawnie wspólnika to nie jego wystpienie ze spóki
   Normatywnego pojcia przeniesienia na inn osob ogóu praw i obowizków wspólnika spóki osobowej nie mona zasadnie utosamia z normatywnym pojciem wystpienia wspólnika ze spóki osobowej, o którym stanowi art. 12 ust. 4 pkt 3a. lit. b. ab initio oraz art. 12 ust. 4 pkt 3c. in fine ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
   • 16.09.2020VAT: Sprzeda samochodu po pó roku od jego wykupu z leasingu
    Czynno przekazania samochodu osobowego na cele prywatne, w momencie jego wykupu z leasingu, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug. A dokonujc sprzeday tego samochodu po upywie 6 miesicy przedsibiorca nie bdzie dziaa w charakterze podatnika, a czynno ta nie bdzie dokonywana w ramach dziaalnoci gospodarczej, lecz w ramach zarzdu majtkiem osobistym.
    • 14.09.2020VAT: Sprzeda samochodu po pó roku od jego wykupu z leasingu
     Czynno przekazania samochodu osobowego na cele prywatne, w momencie jego wykupu z leasingu, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug. A dokonujc sprzeday tego samochodu po upywie 6 miesicy przedsibiorca nie bdzie dziaa w charakterze podatnika, a czynno ta nie bdzie dokonywana w ramach dziaalnoci gospodarczej, lecz w ramach zarzdu majtkiem osobistym.
     • 14.09.2020Dodatek do emerytur i rent z tytuu pracy w szczególnych warunkach
      Przy zmianach ustrojowych i zmianach wasnociowych cz dokumentacji pracowniczej zagina, wielu z nich zostao zmuszonych do pracy bez umowy lub odprowadzano im skadki tylko od czci wynagrodzenia. A do otrzymania rekompensat za utrat prawa do nabycia wczeniejszej emerytury potrzebna jest pena dokumentacja. W póniejszym okresie zlikwidowano równie dodatki do emerytury za prac w trudnych warunkach. Czy rzd ma wiedz, jakiej grupy osób dotyczy problem zaginionej dokumentacji pacowej i czy rzd rozwaa przywrócenie ww. dodatki? - pytaj posowie w interpelacji do do prezesa Rady Ministrów.
      • 11.09.2020Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
       Przypominamy, i przedsibiorcy maj moliwo corocznego jednorazowego rozliczenia nakadów na rodki trwae do wysokoci 100 tys. z, przy minimalnej wartoci nakadów w wysokoci 10 tys. z. Z tego rozliczenia mog skorzysta take przedsibiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze rodków UE. Ta ulga stanowi zacht zarówno dla ju funkcjonujcych firm, jak i dla osób planujcych zaoenie dziaalnoci gospodarczej.
       • 04.09.2020Podwyka kilometrówki? Moe, ale…
        Stawki za uywanie pojazdów prywatnych do celów subowych nie byy zmieniane od 18 lat, a w tym czasie zmianie ulegy realia rynkowe. Dochodzi do sytuacji, w których pracownicy uywajcy do celów subowych wasnych pojazdów otrzymuj ekwiwalent, który nie pokrywa w caoci realnych kosztów takiej eksploatacji, i taka sytuacja moe ostatecznie spowodowa, e pracownicy nie bd wyraa zgody na udostpnianie swoich samochodów.
        • 03.09.2020Zmiana umowy leasingu z powodu COVID-19 a przejcie na koszty z limitem
         Spóka podpisaa umow leasingu na samochód osobowy z kocem 2018 roku (warto samochodu przekracza limit ustanowiony w przepisach obowizujcych od 1 stycznia 2019 r.). Czy zmiany w harmonogramie spat leasingu samochodu, bdce skutkiem COVID-19, na podstawie aneksu do umowy powoduj konieczno przejcia na nowe, limitowane zasady zaliczania kosztów wprowadzone i obowizujce od 1 stycznia 2019 r.?
         • 03.09.2020Kwestie zwizane z konsorcjami i ksztatowaniem ich relacji wewntrznych i zewntrznych
          Konsorcja tworzone s najczciej przez dwóch lub wicej przedsibiorców, którzy chc poczy siy w zakresie posiadanego przez nich potencjau technicznego, osobowego, kapitaowego w celu przeprowadzenia okrelonego przedsiwzicia, jednorazowo lub wielokrotnie. Konsorcjum jako zespó kilku podmiotów moe zawiera z osobami trzecimi dalsze umowy, w których w/w konsorcjum wystpuje jako jednolita strona umowy. Przedsibiorcy wchodzcy w skad konsorcjum nie trac swojej osobowoci prawnej czy moliwoci dziaania poza strukturami konsorcjum jako autonomiczny podmiot gospodarczy. W doktrynie rozrónia si kilka rodzajów konsorcjów wyodrbnianych najczciej z uwagi na cel ich utworzenia lub podmiotowo konsorcjantów, jednake najbardziej nietypowym rodzajem jest tzw. konsorcjum naukowo - przemysowe, które stanowi odrbn form, bowiem w/w konsorcjum zrzesza nie tylko przedsibiorców, ale i jednostki badawcze, a to w celu przeprowadzenia okrelonych prac badawczych ukierunkowanych na póniejsze wykorzystanie uzyskanych wyników naukowych w przemyle.
          • 02.09.2020Kwestie zwizane z konsorcjami i ksztatowaniem ich relacji wewntrznych i zewntrznych
           Konsorcja tworzone s najczciej przez dwóch lub wicej przedsibiorców, którzy chc poczy siy w zakresie posiadanego przez nich potencjau technicznego, osobowego, kapitaowego w celu przeprowadzenia okrelonego przedsiwzicia, jednorazowo lub wielokrotnie. Konsorcjum jako zespó kilku podmiotów moe zawiera z osobami trzecimi dalsze umowy, w których w/w konsorcjum wystpuje jako jednolita strona umowy. Przedsibiorcy wchodzcy w skad konsorcjum nie trac swojej osobowoci prawnej czy moliwoci dziaania poza strukturami konsorcjum jako autonomiczny podmiot gospodarczy. W doktrynie rozrónia si kilka rodzajów konsorcjów wyodrbnianych najczciej z uwagi na cel ich utworzenia lub podmiotowo konsorcjantów, jednake najbardziej nietypowym rodzajem jest tzw. konsorcjum naukowo - przemysowe, które stanowi odrbn form, bowiem w/w konsorcjum zrzesza nie tylko przedsibiorców, ale i jednostki badawcze, a to w celu przeprowadzenia okrelonych prac badawczych ukierunkowanych na póniejsze wykorzystanie uzyskanych wyników naukowych w przemyle.
           • 01.09.2020WSA. Koszty przy dobrowolnym umorzeniu udziaów po przeksztaceniu spóki
            Wydatki na nabycie udziaów s kosztem uzyskania przychodów z odpatnego zbycia tych udziaów. Koszty te wyznacza warto rodków poniesionych dla uzyskania majtku spóki cywilnej, który w dacie ustania bytu prawnego tej spóki, a wic w dacie powstania spóki z o.o., równy by pocztkowej wartoci majtku spóki z o.o. Kosztem uzyskania przychodu powinna wic by warto bilansowa spóki cywilnej z dnia ustania jej bytu prawnego, bdca jednoczenie wartoci bilansow spóki z o.o. z dnia rozpoczcia tego bytu.
            • 31.08.2020Zmiana umowy leasingu z powodu COVID-19 a przejcie na koszty z limitem
             Spóka podpisaa umow leasingu na samochód osobowy z kocem 2018 roku (warto samochodu przekracza limit ustanowiony w przepisach obowizujcych od 1 stycznia 2019 r.). Czy zmiany w harmonogramie spat leasingu samochodu, bdce skutkiem COVID-19, na podstawie aneksu do umowy powoduj konieczno przejcia na nowe, limitowane zasady zaliczania kosztów wprowadzone i obowizujce od 1 stycznia 2019 r.?
             • 26.08.2020wiadczenie postojowe: Wspólnik spóki to nie przedsibiorca
              Jak zauwaa pose w interpelacji do do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej, w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych jest zaznaczone, e wspólnicy spóek osobowych, zgoszeni do ubezpiecze z kodem 0543, opacajcy skadki sami za siebie, s traktowani jako osoby prowadzce dziaalno gospodarcz. Tymczasem Zakad Ubezpiecze Spoecznych odmawia wiadczenia postojowego dla wspólnika spóki jawnej, komandytowej, partnerskiej. Sytuacja taka uznawana jest za dyskryminujc i niesprawiedliw.
              • 25.08.2020Prowadzisz firm? W rozliczeniu podatkowym moesz odliczy ubezpieczenie samochodu
               Wikszo przedsibiorców nie wyobraa sobie prowadzenia firmy bez dostpu do samochodu. Wydatki zwizane z jego uytkowaniem, w tym ubezpieczenie OC, mog zosta zaliczone do kosztów firmowych. Istnieje jednak limit zaleny od tego, czy auto jest uytkowane wycznie do celów subowych, czy te mieszanych – subowych i prywatnych.
               • 24.08.2020wiadczenie postojowe: Wspólnik spóki to nie przedsibiorca
                Jak zauwaa pose w interpelacji do do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej, w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych jest zaznaczone, e wspólnicy spóek osobowych, zgoszeni do ubezpiecze z kodem 0543, opacajcy skadki sami za siebie, s traktowani jako osoby prowadzce dziaalno gospodarcz. Tymczasem Zakad Ubezpiecze Spoecznych odmawia wiadczenia postojowego dla wspólnika spóki jawnej, komandytowej, partnerskiej. Sytuacja taka uznawana jest za dyskryminujc i niesprawiedliw.
                • 19.08.2020Nie kupisz wgla bez numeru PESEL
                 Ministerstwo Finansów podjo prace legislacyjne nad zmian ustawowego przepisu dotyczcego zakresu danych ujmowanych w owiadczeniu skadanym przez finalnych nabywców wglowych przy dokonywaniu zakupu wyrobów wglowych bez akcyzy. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (UD 35) przewidziano ograniczenie tych danych poprzez wyczenie obowizku podawania numeru dowodu osobistego (z wyczeniem sytuacji gdy podmiot nabywajcy wyroby wglowe nie posiada nadanego nr PESEL). Planowany termin wejcia w ycie przedmiotowego projektu to dzie 1 listopada 2020 r.
                 • 18.08.2020Jak prowadzi dokumentacj pracownicz
                  Kiedy zatrudniasz pracownika, masz obowizek zaoenia i prowadzenia jego dokumentacji pracowniczej. W skad tej dokumentacji wchodz: akta osobowe pracowników (A, B, C, D) i dokumentacja w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy. Dokumentacj pracownicz moesz prowadzi i przechowywa w postaci papierowej lub elektronicznej. Ma ona by przechowywania w sposób gwarantujcy zachowanie jej poufnoci, integralnoci, kompletnoci i dostpnoci w warunkach niegrocych uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jeli nie prowadzisz dokumentacji pracowniczej lub robisz to w sposób nieodpowiedni, na wniosek inspektora pracy moesz zosta ukarany grzywn od 1000 z do 30 tys. z.
                  • 17.08.2020Jak prowadzi dokumentacj pracownicz
                   Kiedy zatrudniasz pracownika, masz obowizek zaoenia i prowadzenia jego dokumentacji pracowniczej. W skad tej dokumentacji wchodz: akta osobowe pracowników (A, B, C, D) i dokumentacja w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy. Dokumentacj pracownicz moesz prowadzi i przechowywa w postaci papierowej lub elektronicznej. Ma ona by przechowywania w sposób gwarantujcy zachowanie jej poufnoci, integralnoci, kompletnoci i dostpnoci w warunkach niegrocych uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jeli nie prowadzisz dokumentacji pracowniczej lub robisz to w sposób nieodpowiedni, na wniosek inspektora pracy moesz zosta ukarany grzywn od 1000 z do 30 tys. z.
                   • 13.08.2020Wydatki zwizane z podróami subowymi przedsibiorcy i pracownika
                    Podró subowa pracownika i przedsibiorcy wie si z okrelonymi kosztami. Sprawd jakie wydatki zwizane z podró musisz pokry jako pracodawca, a co przysuguje tobie jako przedsibiorcy. Zobacz jak rozliczy koszty podróy subowych - swoich lub twoich pracowników.
                    • 12.08.2020Wydatki zwizane z podróami subowymi przedsibiorcy i pracownika
                     Podró subowa pracownika i przedsibiorcy wie si z okrelonymi kosztami. Sprawd jakie wydatki zwizane z podró musisz pokry jako pracodawca, a co przysuguje tobie jako przedsibiorcy. Zobacz jak rozliczy koszty podróy subowych - swoich lub twoich pracowników.
                     • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                      Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                      • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
                       Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
                       • 27.07.2020VAT przy nieodpatnym przekazaniu samochodu osobowego na cele prywatne
                        Podatnik od 2015 r. prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz. W latach 2015-2017 nie by czynnym podatnikiem VAT. W 2016 r. zakupi nowy samochód osobowy i otrzyma faktur VAT. Samochód wczy do ewidencji rodków trwaych i jest on wykorzystywany do celów mieszanych. Przy nabyciu samochodu nie odliczy VAT. Czy wycofujc samochód z dziaalnoci bd darujc go osobie z najbliszej rodziny przedsibiorca musi odprowadzi 23% VAT od wartoci rynkowej?
                        • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
                         Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
                         • 24.07.2020NSA. Dobrowolne potrcenia z wynagrodzenia pracownika: Kwota musi by znana
                          Przedmiotem zgody na potrcanie mog by tylko takie kwoty, które s nalene zakadowi pracy i okrelone co do wysokoci. Bez wiadomoci wielkoci dugu i istnienia przesanek odpowiedzialnoci nie moe by wane wyraenie zgody przez pracownika na dokonywanie potrce z jego wynagrodzenia, wobec czego zgoda pracownika, o jakiej mowa w art. 91 Kodeksu pracy, nie moe by "blankietowa", czyli dokonana bez odniesienia si do konkretnej, znanej ju nalenoci oraz do skonkretyzowanej kwoty.
                          • 23.07.2020VAT przy nieodpatnym przekazaniu samochodu osobowego na cele prywatne
                           Podatnik od 2015 r. prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz. W latach 2015-2017 nie by czynnym podatnikiem VAT. W 2016 r. zakupi nowy samochód osobowy i otrzyma faktur VAT. Samochód wczy do ewidencji rodków trwaych i jest on wykorzystywany do celów mieszanych. Przy nabyciu samochodu nie odliczy VAT. Czy wycofujc samochód z dziaalnoci bd darujc go osobie z najbliszej rodziny przedsibiorca musi odprowadzi 23% VAT od wartoci rynkowej?
                           • 21.07.2020Wspólnik wynajmuje prywatny samochód spóce. Czy moliwy jest ryczat?
                            Przychody uzyskane z tytuu najmu samochodu osobowego stanowicego majtek prywatny wspólnika, w czci jaka przypada proporcjonalnie od pozostaych wspólników spóki mog zosta opodatkowane w formie ryczatu od przychodów ewidencjonowanych, wedug stawki 8,5%. Tak uzna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
                            • 14.07.2020Zwrot nalenego firmie VAT w ratach – czy tak mona?
                             Spóka wykazaa nadwyk podatku VAT naliczonego nad nalenym w wysokoci 230 tys. z i wniosa o jej zwrot. Organ podatkowy wszcz czynnoci sprawdzajce, po czym odda przedsibiorcy tylko wiksz cz jego kwoty, wstrzymujc reszt. Rozpoznajcy skarg spóki Wojewódzki Sd Administracyjny w Bydgoszczy pyta organ, czym róni si sytuacja w zakresie tej pozostaej kwoty, bo przecie podatnik przeszed weryfikacj pozytywnie, skoro fiskus zwróci mu zdecydowan wikszo wnioskowanego zwrotu VAT.
                             • 14.07.2020Podatnik kupuje samochód osobowy w innym kraju unijnym
                              Najwikszym rynkiem samochodowym w Europie s Niemcy, czoowy kraj Unii Europejskiej. Czsto mona tam kupi po przystpnej cenie bardzo ciekawe pojazdy. Dotyczy to samochodów nowych, cho w wikszym jednak stopniu uywanych. Wysoka kultura techniczna zachodnich ssiadów gwarantuje natomiast dobry stan takich pojazdów. Nie jest wic rzadkoci dokonywanie przez przedsibiorców zakupu w Niemczech pojazdów na potrzeby prowadzonej dziaalnoci.
                              • 13.07.2020NSA. Koszty podatkowe: Niewana nazwa a sens ekonomiczny
                               Z perspektywy treci art. 22 ust. 1 ustawy o PIT nie jest istotne jak wiadczenie zostanie okrelone: wynagrodzenie, odszkodowanie, kara umowna itp. Wane jest natomiast to, by z obiektywnego porównania jego wartoci z wysokoci potencjalnych ciarów moliwych do poniesienia przez podatnika, wynika gospodarczy, finansowy sens takiej operacji. W istocie chodzi bowiem o przeprowadzenie analizy, dokonania swoistego „waenia”, co w konkretnym przypadku jest dla podatnika - przedsibiorcy korzystniejsze ze wzgldów ekonomicznych: kontynuowanie dotychczasowego stosunku prawnego (np. umowy najmu) czy te odstpienie od umowy, powizane z obowizkiem wypaty drugiej stronie okrelonego wiadczenia.
                               • 09.07.2020Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
                                Przedsibiorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
                                • 08.07.2020Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
                                 Przedsibiorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
                                 • 08.07.2020Wystpienia wspólnika ze spóki jawnej: Skutki podatkowe otrzymania nieruchomoci i samochodu
                                  Podatnik w niedalekiej przyszoci zamierza wystpi ze spóki jawnej. Rozliczenie ze spók nastpi czciowo w formie pieninej, a czciowo w formie niepieninej. Po wystpieniu ze spóki jawnej podatnik nie bdzie prowadzi dziaalnoci gospodarczej. Czy otrzymana ze spóki spata udziau kapitaowego w postaci nieruchomoci gruntowej zabudowanej i samochodu osobowego bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                  • 30.06.2020Koszty sprzeday samochodu a VAT
                                   Z uregulowa zawartych w ustawie o VAT mona wysnu wniosek, e od wydatków poniesionych w zwizku ze sprzeda samochodu osobowego wykorzystywanego do dziaalnoci „mieszanej” suy podatnikowi ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego. Poniewa brak podstaw, by przypisa wydatki zwizane ze sprzeda samochodów wykorzystywanych przez vatowca w sposób „mieszany” do kosztów eksploatacyjnych pojazdu, nie znajdzie w takiej sytuacji zastosowania art. 86a ustawy o VAT. Zatem, w kwestii ustalenia prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych w zwizku ze sprzeda samochodów, np. opinii rzeczoznawców, kosztów ogosze, kosztów organizacji przetargów, stosowa naley zasady ogólne.
                                   • 29.06.2020WSA. Odliczanie 100% VAT od samochodu parkowanego w miejscu zamieszkania
                                    Samo parkowanie pojazdu w miejscu zamieszkania, co do zasady pozwala pracownikowi na potencjalne wykorzystanie samochodu do celów prywatnych. Dopóki bowiem mamy do czynienia z tzw. "czynnikiem ludzkim" dopóty istnieje zagroenie, e dany pojazd moe potencjalnie zosta wykorzystany do celów innych ni zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika. Moe to mie miejsce równie w sytuacji, gdy pojazd nie jest parkowany w miejscu zamieszkania pracownika. Okolicznoci tej nie da si cakowicie wyeliminowa. Tak uzna Wojewódzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
                                    • 17.06.2020Jak odliczy strat w podatkach
                                     Jeeli z powodu epidemii COVID-19 poniesiesz w 2020 r. strat z dziaalnoci gospodarczej, a przychody Twojej firmy spadn w 2020 r. o co najmniej 50% w stosunku do przychodów uzyskanych w 2019 r., bdziesz móg jednorazowo odliczy poniesion strat z 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r., nie wicej jednak ni 5 mln z. eby odliczy strat od dochodu z 2019 r. bdziesz musia zoy korekt zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-36L za rok 2019.
                                     • 16.06.2020Jak odliczy strat w podatkach
                                      Jeeli z powodu epidemii COVID-19 poniesiesz w 2020 r. strat z dziaalnoci gospodarczej, a przychody Twojej firmy spadn w 2020 r. o co najmniej 50% w stosunku do przychodów uzyskanych w 2019 r., bdziesz móg jednorazowo odliczy poniesion strat z 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r., nie wicej jednak ni 5 mln z. eby odliczy strat od dochodu z 2019 r. bdziesz musia zoy korekt zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-36L za rok 2019.
                                      • 16.06.2020VAT 2020. Nabycie uywanego samochodu w ramach WNT
                                       Czy sprowadzenie uywanego samochodu osobowego od podatnika podatku o wartoci dodanej majcego siedzib w innym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej, który to samochód przeznaczony jest do dalszej sprzeday, spóka bdzie miaa obowizek zapaty podatku na zasadach wskazanych w art. 103 ust. 3 w zwizku z ust. 4 ustawy VAT oraz, w konsekwencji, zoenia informacji VAT-23, pomimo, i samochód w dalszym cigu przeznaczony bdzie do sprzeday i nie bdzie wykorzystany przez spók dla celów wasnej dziaalnoci gospodarczej?
                                       • 12.06.2020Firmowy samochód dla celów prywatnych. Co z kosztami?
                                        Wykorzystywanie samochodu osobowego równie do celów niezwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz powoduje, e z kosztów podatkowych naley wyczy 25% wydatków z tytuu uywania takiego samochodu. Okoliczno prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie ma w tym zakresie prawnopodatkowego znaczenia. Przypadki oddziaywania ewidencji na - moliw do uwzgldniania w kosztach podatkowych - wysoko ponoszonych wydatków rozpatrywa mona tylko w sytuacji, gdy samochód osobowy wykorzystywany jest wycznie dla celów prowadzonej dziaalnoci gospodarczej.
                                        • 08.06.2020Kto i kiedy musi skada sprawozdania finansowe
                                         W zwizku z epidemi COVID-19 w 2020 r. terminy sporzdzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wyduono o 3 miesice. Te terminy, za rok obrotowy 2019, który jest równy kalendarzowemu, upywaj:  30 czerwca 2020 r. (nie póniej ni w cigu 6 miesicy od dnia bilansowego) - termin na sporzdzenie sprawozdania finansowego i jego podpisanie,  30 wrzenia 2020 r. (nie póniej ni w cigu 9 miesicy od dnia bilansowego) - termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
                                         • 05.06.2020Skadki na ubezpieczenie OC komunikacyjne w PKPiR
                                          W podatkowej ksidze przychodów i rozchodów ujciu podlegaj koszty uzyskania przychodu poniesione w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. W firmach, w których na potrzeby dziaalnoci uytkowane s samochody, jednym z takich kosztów jest obowizkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Kwoty wynikajce z polisy ubezpieczeniowej powinny by zaksigowane w PKPiR w kolumnie 13 Pozostae wydatki. W kolumnie tej ujmuje si tzw. pozostae koszty, czyli wydatki inne ni zakup towarów i materiaów, koszty uboczne zakupu czy koszty wynagrodze.
                                          • 05.06.2020Kto i kiedy musi skada sprawozdania finansowe
                                           W zwizku z epidemi COVID-19 w 2020 r. terminy sporzdzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wyduono o 3 miesice. Te terminy, za rok obrotowy 2019, który jest równy kalendarzowemu, upywaj:  30 czerwca 2020 r. (nie póniej ni w cigu 6 miesicy od dnia bilansowego) - termin na sporzdzenie sprawozdania finansowego i jego podpisanie,  30 wrzenia 2020 r. (nie póniej ni w cigu 9 miesicy od dnia bilansowego) - termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
                                           • 05.06.2020PIT. Firmowy samochód do celów prywatnych pracownika
                                            Przedsibiorca przewidzia dla wybranych pracowników prawo do korzystania z samochodu subowego do celów prywatnych. Czy po stronie pracownika powstanie przychód ju przez sam fakt zawarcia umowy dot. korzystania z pojazdu? Czy powstanie nieodpatnego przychodu naley wiza dopiero z rzeczywistym faktem skorzystania z samochodu subowego? Czy brak danych niezbdnych do rozliczenia eliminuje obowizek pracodawcy naliczenia i pobrania zaliczki na podatek? Czy pracodawca (patnik) ma obowizek ustalenia przychodu i pobrania zaliczki na PIT od wartoci paliwa? Czy koszty rat leasingu stanowi element kwot ryczatu?
                                            • 03.06.2020Skadki na ubezpieczenie OC komunikacyjne w PKPiR
                                             W podatkowej ksidze przychodów i rozchodów ujciu podlegaj koszty uzyskania przychodu poniesione w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. W firmach, w których na potrzeby dziaalnoci uytkowane s samochody, jednym z takich kosztów jest obowizkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Kwoty wynikajce z polisy ubezpieczeniowej powinny by zaksigowane w PKPiR w kolumnie 13 Pozostae wydatki. W kolumnie tej ujmuje si tzw. pozostae koszty, czyli wydatki inne ni zakup towarów i materiaów, koszty uboczne zakupu czy koszty wynagrodze.
                                             • 02.06.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (7)
                                              Publikujemy dzisiaj ostatni odcinek cyklu, kierowanego do osób, rozwaajcych rozpoczcie dziaalnoci nierejestrowej. W poprzednich czciach staralimy si zwróci Wasz uwag na fakt, e dziaalno nierejestrowa mimo swego znaczcego odformalizowania zakresem obowizków i praw nie róni si znaczco od „prawdziwej” jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. Dzi, przy okazji omawiania zagadnie zwizanych z kontrolami i obowizkami wobec konsumentów nie bdzie inaczej.
                                              • 25.05.2020Firma kupuje nowy samochód od osoby fizycznej
                                               Przepisy ustawy o podatku od towarów i usug odnosz si w swym zakresie tylko i wycznie do bezwzgldnego objcia obowizkiem podatkowym w zakresie VAT sprzeday lub kupna nowego samochodu, ale w obrocie z krajami Unii Europejskiej. W takiej sytuacji, niezalenie od tego, czy jest to osoba prywatna, czy przedsibiorca VAT-owiec, transakcja zawsze bdzie wizaa si z rozliczeniem podatku VAT. Niemniej w odniesieniu do transakcji tego samego typu w kraju powysze regulacje nie obowizuj. W konsekwencji oznacza to, e procedura kupna samochodu uznawanego za nowy bdzie opodatkowana tak samo jak kupno samochodu uywanego do firmy. W omawianym kontekcie przedmiotem rozwaa jest nabycie samochodu przez firm od osoby prywatnej. Powysze oznacza, e transakcja kupna samochodu zostanie udokumentowana zawart pomidzy stronami umow kupna/sprzeday.
                                               • 22.05.2020Firma kupuje nowy samochód od osoby fizycznej
                                                Przepisy ustawy o podatku od towarów i usug odnosz si w swym zakresie tylko i wycznie do bezwzgldnego objcia obowizkiem podatkowym w zakresie VAT sprzeday lub kupna nowego samochodu, ale w obrocie z krajami Unii Europejskiej. W takiej sytuacji, niezalenie od tego, czy jest to osoba prywatna, czy przedsibiorca VAT-owiec, transakcja zawsze bdzie wizaa si z rozliczeniem podatku VAT. Niemniej w odniesieniu do transakcji tego samego typu w kraju powysze regulacje nie obowizuj. W konsekwencji oznacza to, e procedura kupna samochodu uznawanego za nowy bdzie opodatkowana tak samo jak kupno samochodu uywanego do firmy. W omawianym kontekcie przedmiotem rozwaa jest nabycie samochodu przez firm od osoby prywatnej. Powysze oznacza, e transakcja kupna samochodu zostanie udokumentowana zawart pomidzy stronami umow kupna/sprzeday.
                                                • 22.05.2020NSA. Zmniejszenie wkadu w spóce osobowej bez PIT
                                                 W przypadku czciowego zwrotu w pienidzu lub w naturze wczeniej wniesionego wkadu nie dochodzi do powstania u podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych dochodu, gdy w jego efekcie do majtku podatnika wraca ta jego cz, która wczeniej zostaa ulokowana w spóce. Zmienia si tylko wkad do spóki na rodki pienine lub niepienine. Oznacza to, e warto, o któr zostaje zmniejszony wkad do spóki osobowej w drodze wypaty pienidzy lub przez przekazanie skadnika majtku spóki, nie moe by traktowana jako przychód podatkowy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                 • 22.05.2020Ulga dla modych w PIT nie dla samozatrudnionych. Dlaczego?
                                                  Dochody podatników do 26. roku ycia w kwocie nieprzekraczajcej 85,5 tys. z s zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie dotyczy zarówno przychodów z pracy, jak i z umów zlecenia zawartych z firm. Ustawa pomina jednak ogromn liczb samozatrudnionych wykonujcych jednoosobow dziaalno gospodarcz i zarejestrowanych z tego tytuu w CEIDG. Zgodnie z danymi GUS liczba takich osób na koniec 2018 r. wyniosa ok. 1,3 mln i w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku wzrosa o ok. 8,3 proc.
                                                  • 10.05.2020Leasing samochodu powyej 150 tys. z w kosztach firmy
                                                   Od koca listopada 2019 r. spóka uytkuje w leasingu operacyjnym samochód osobowy o wartoci przekraczajcej 150 000 z. Okres, na który zostaa zawarta umowa leasingu operacyjnego wynosi 24 miesice. Czy w zakresie art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT do ustalenia proporcji w jakiej kwota 150 000 z pozostaje w stosunku do wartoci samochodu obejmuje: stosunek limitu 150 000 z / warto samochodu, czyli warto równ sumie kosztów poniesionych na spat leasingu?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 42 ] nastpna strona »