Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

e-akta osobowe

 • 08.07.2020Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
  Przedsibiorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
  • 08.07.2020Wystpienia wspólnika ze spóki jawnej: Skutki podatkowe otrzymania nieruchomoci i samochodu
   Podatnik w niedalekiej przyszoci zamierza wystpi ze spóki jawnej. Rozliczenie ze spók nastpi czciowo w formie pieninej, a czciowo w formie niepieninej. Po wystpieniu ze spóki jawnej podatnik nie bdzie prowadzi dziaalnoci gospodarczej. Czy otrzymana ze spóki spata udziau kapitaowego w postaci nieruchomoci gruntowej zabudowanej i samochodu osobowego bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
   • 30.06.2020Koszty sprzeday samochodu a VAT
    Z uregulowa zawartych w ustawie o VAT mona wysnu wniosek, e od wydatków poniesionych w zwizku ze sprzeda samochodu osobowego wykorzystywanego do dziaalnoci „mieszanej” suy podatnikowi ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego. Poniewa brak podstaw, by przypisa wydatki zwizane ze sprzeda samochodów wykorzystywanych przez vatowca w sposób „mieszany” do kosztów eksploatacyjnych pojazdu, nie znajdzie w takiej sytuacji zastosowania art. 86a ustawy o VAT. Zatem, w kwestii ustalenia prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych w zwizku ze sprzeda samochodów, np. opinii rzeczoznawców, kosztów ogosze, kosztów organizacji przetargów, stosowa naley zasady ogólne.
    • 29.06.2020WSA. Odliczanie 100% VAT od samochodu parkowanego w miejscu zamieszkania
     Samo parkowanie pojazdu w miejscu zamieszkania, co do zasady pozwala pracownikowi na potencjalne wykorzystanie samochodu do celów prywatnych. Dopóki bowiem mamy do czynienia z tzw. "czynnikiem ludzkim" dopóty istnieje zagroenie, e dany pojazd moe potencjalnie zosta wykorzystany do celów innych ni zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika. Moe to mie miejsce równie w sytuacji, gdy pojazd nie jest parkowany w miejscu zamieszkania pracownika. Okolicznoci tej nie da si cakowicie wyeliminowa. Tak uzna Wojewódzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
     • 17.06.2020Jak odliczy strat w podatkach
      Jeeli z powodu epidemii COVID-19 poniesiesz w 2020 r. strat z dziaalnoci gospodarczej, a przychody Twojej firmy spadn w 2020 r. o co najmniej 50% w stosunku do przychodów uzyskanych w 2019 r., bdziesz móg jednorazowo odliczy poniesion strat z 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r., nie wicej jednak ni 5 mln z. eby odliczy strat od dochodu z 2019 r. bdziesz musia zoy korekt zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-36L za rok 2019.
      • 16.06.2020Jak odliczy strat w podatkach
       Jeeli z powodu epidemii COVID-19 poniesiesz w 2020 r. strat z dziaalnoci gospodarczej, a przychody Twojej firmy spadn w 2020 r. o co najmniej 50% w stosunku do przychodów uzyskanych w 2019 r., bdziesz móg jednorazowo odliczy poniesion strat z 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r., nie wicej jednak ni 5 mln z. eby odliczy strat od dochodu z 2019 r. bdziesz musia zoy korekt zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-36L za rok 2019.
       • 16.06.2020VAT 2020. Nabycie uywanego samochodu w ramach WNT
        Czy sprowadzenie uywanego samochodu osobowego od podatnika podatku o wartoci dodanej majcego siedzib w innym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej, który to samochód przeznaczony jest do dalszej sprzeday, spóka bdzie miaa obowizek zapaty podatku na zasadach wskazanych w art. 103 ust. 3 w zwizku z ust. 4 ustawy VAT oraz, w konsekwencji, zoenia informacji VAT-23, pomimo, i samochód w dalszym cigu przeznaczony bdzie do sprzeday i nie bdzie wykorzystany przez spók dla celów wasnej dziaalnoci gospodarczej?
        • 12.06.2020Firmowy samochód dla celów prywatnych. Co z kosztami?
         Wykorzystywanie samochodu osobowego równie do celów niezwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz powoduje, e z kosztów podatkowych naley wyczy 25% wydatków z tytuu uywania takiego samochodu. Okoliczno prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie ma w tym zakresie prawnopodatkowego znaczenia. Przypadki oddziaywania ewidencji na - moliw do uwzgldniania w kosztach podatkowych - wysoko ponoszonych wydatków rozpatrywa mona tylko w sytuacji, gdy samochód osobowy wykorzystywany jest wycznie dla celów prowadzonej dziaalnoci gospodarczej.
         • 08.06.2020Kto i kiedy musi skada sprawozdania finansowe
          W zwizku z epidemi COVID-19 w 2020 r. terminy sporzdzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wyduono o 3 miesice. Te terminy, za rok obrotowy 2019, który jest równy kalendarzowemu, upywaj:  30 czerwca 2020 r. (nie póniej ni w cigu 6 miesicy od dnia bilansowego) - termin na sporzdzenie sprawozdania finansowego i jego podpisanie,  30 wrzenia 2020 r. (nie póniej ni w cigu 9 miesicy od dnia bilansowego) - termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
          • 05.06.2020Skadki na ubezpieczenie OC komunikacyjne w PKPiR
           W podatkowej ksidze przychodów i rozchodów ujciu podlegaj koszty uzyskania przychodu poniesione w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. W firmach, w których na potrzeby dziaalnoci uytkowane s samochody, jednym z takich kosztów jest obowizkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Kwoty wynikajce z polisy ubezpieczeniowej powinny by zaksigowane w PKPiR w kolumnie 13 Pozostae wydatki. W kolumnie tej ujmuje si tzw. pozostae koszty, czyli wydatki inne ni zakup towarów i materiaów, koszty uboczne zakupu czy koszty wynagrodze.
           • 05.06.2020Kto i kiedy musi skada sprawozdania finansowe
            W zwizku z epidemi COVID-19 w 2020 r. terminy sporzdzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wyduono o 3 miesice. Te terminy, za rok obrotowy 2019, który jest równy kalendarzowemu, upywaj:  30 czerwca 2020 r. (nie póniej ni w cigu 6 miesicy od dnia bilansowego) - termin na sporzdzenie sprawozdania finansowego i jego podpisanie,  30 wrzenia 2020 r. (nie póniej ni w cigu 9 miesicy od dnia bilansowego) - termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
            • 05.06.2020PIT. Firmowy samochód do celów prywatnych pracownika
             Przedsibiorca przewidzia dla wybranych pracowników prawo do korzystania z samochodu subowego do celów prywatnych. Czy po stronie pracownika powstanie przychód ju przez sam fakt zawarcia umowy dot. korzystania z pojazdu? Czy powstanie nieodpatnego przychodu naley wiza dopiero z rzeczywistym faktem skorzystania z samochodu subowego? Czy brak danych niezbdnych do rozliczenia eliminuje obowizek pracodawcy naliczenia i pobrania zaliczki na podatek? Czy pracodawca (patnik) ma obowizek ustalenia przychodu i pobrania zaliczki na PIT od wartoci paliwa? Czy koszty rat leasingu stanowi element kwot ryczatu?
             • 03.06.2020Skadki na ubezpieczenie OC komunikacyjne w PKPiR
              W podatkowej ksidze przychodów i rozchodów ujciu podlegaj koszty uzyskania przychodu poniesione w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. W firmach, w których na potrzeby dziaalnoci uytkowane s samochody, jednym z takich kosztów jest obowizkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Kwoty wynikajce z polisy ubezpieczeniowej powinny by zaksigowane w PKPiR w kolumnie 13 Pozostae wydatki. W kolumnie tej ujmuje si tzw. pozostae koszty, czyli wydatki inne ni zakup towarów i materiaów, koszty uboczne zakupu czy koszty wynagrodze.
              • 02.06.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (7)
               Publikujemy dzisiaj ostatni odcinek cyklu, kierowanego do osób, rozwaajcych rozpoczcie dziaalnoci nierejestrowej. W poprzednich czciach staralimy si zwróci Wasz uwag na fakt, e dziaalno nierejestrowa mimo swego znaczcego odformalizowania zakresem obowizków i praw nie róni si znaczco od „prawdziwej” jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. Dzi, przy okazji omawiania zagadnie zwizanych z kontrolami i obowizkami wobec konsumentów nie bdzie inaczej.
               • 25.05.2020Firma kupuje nowy samochód od osoby fizycznej
                Przepisy ustawy o podatku od towarów i usug odnosz si w swym zakresie tylko i wycznie do bezwzgldnego objcia obowizkiem podatkowym w zakresie VAT sprzeday lub kupna nowego samochodu, ale w obrocie z krajami Unii Europejskiej. W takiej sytuacji, niezalenie od tego, czy jest to osoba prywatna, czy przedsibiorca VAT-owiec, transakcja zawsze bdzie wizaa si z rozliczeniem podatku VAT. Niemniej w odniesieniu do transakcji tego samego typu w kraju powysze regulacje nie obowizuj. W konsekwencji oznacza to, e procedura kupna samochodu uznawanego za nowy bdzie opodatkowana tak samo jak kupno samochodu uywanego do firmy. W omawianym kontekcie przedmiotem rozwaa jest nabycie samochodu przez firm od osoby prywatnej. Powysze oznacza, e transakcja kupna samochodu zostanie udokumentowana zawart pomidzy stronami umow kupna/sprzeday.
                • 22.05.2020Firma kupuje nowy samochód od osoby fizycznej
                 Przepisy ustawy o podatku od towarów i usug odnosz si w swym zakresie tylko i wycznie do bezwzgldnego objcia obowizkiem podatkowym w zakresie VAT sprzeday lub kupna nowego samochodu, ale w obrocie z krajami Unii Europejskiej. W takiej sytuacji, niezalenie od tego, czy jest to osoba prywatna, czy przedsibiorca VAT-owiec, transakcja zawsze bdzie wizaa si z rozliczeniem podatku VAT. Niemniej w odniesieniu do transakcji tego samego typu w kraju powysze regulacje nie obowizuj. W konsekwencji oznacza to, e procedura kupna samochodu uznawanego za nowy bdzie opodatkowana tak samo jak kupno samochodu uywanego do firmy. W omawianym kontekcie przedmiotem rozwaa jest nabycie samochodu przez firm od osoby prywatnej. Powysze oznacza, e transakcja kupna samochodu zostanie udokumentowana zawart pomidzy stronami umow kupna/sprzeday.
                 • 22.05.2020NSA. Zmniejszenie wkadu w spóce osobowej bez PIT
                  W przypadku czciowego zwrotu w pienidzu lub w naturze wczeniej wniesionego wkadu nie dochodzi do powstania u podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych dochodu, gdy w jego efekcie do majtku podatnika wraca ta jego cz, która wczeniej zostaa ulokowana w spóce. Zmienia si tylko wkad do spóki na rodki pienine lub niepienine. Oznacza to, e warto, o któr zostaje zmniejszony wkad do spóki osobowej w drodze wypaty pienidzy lub przez przekazanie skadnika majtku spóki, nie moe by traktowana jako przychód podatkowy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                  • 22.05.2020Ulga dla modych w PIT nie dla samozatrudnionych. Dlaczego?
                   Dochody podatników do 26. roku ycia w kwocie nieprzekraczajcej 85,5 tys. z s zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie dotyczy zarówno przychodów z pracy, jak i z umów zlecenia zawartych z firm. Ustawa pomina jednak ogromn liczb samozatrudnionych wykonujcych jednoosobow dziaalno gospodarcz i zarejestrowanych z tego tytuu w CEIDG. Zgodnie z danymi GUS liczba takich osób na koniec 2018 r. wyniosa ok. 1,3 mln i w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku wzrosa o ok. 8,3 proc.
                   • 10.05.2020Leasing samochodu powyej 150 tys. z w kosztach firmy
                    Od koca listopada 2019 r. spóka uytkuje w leasingu operacyjnym samochód osobowy o wartoci przekraczajcej 150 000 z. Okres, na który zostaa zawarta umowa leasingu operacyjnego wynosi 24 miesice. Czy w zakresie art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT do ustalenia proporcji w jakiej kwota 150 000 z pozostaje w stosunku do wartoci samochodu obejmuje: stosunek limitu 150 000 z / warto samochodu, czyli warto równ sumie kosztów poniesionych na spat leasingu?
                    • 08.05.2020Leasing samochodu powyej 150 tys. z w kosztach firmy
                     Od koca listopada 2019 r. spóka uytkuje w leasingu operacyjnym samochód osobowy o wartoci przekraczajcej 150 000 z. Okres, na który zostaa zawarta umowa leasingu operacyjnego wynosi 24 miesice. Czy w zakresie art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT do ustalenia proporcji w jakiej kwota 150 000 z pozostaje w stosunku do wartoci samochodu obejmuje: stosunek limitu 150 000 z / warto samochodu, czyli warto równ sumie kosztów poniesionych na spat leasingu?
                     • 07.05.2020Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych dla osób kontrolujcych spóki handlowe
                      Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR ) to publiczny rejestr prowadzony przez Ministra Finansów. W rejestrze s gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawuj bezporedni kontrol nad spókami prawa handlowego. Rejestr jest jawny, ma form elektroniczn, a wszystkie informacje w nim zawarte udostpniane s bezpatnie. CRBR zosta utworzony, eby przeciwdziaa praniu pienidzy i finansowaniu terroryzmu - rejestr ma uatwia identyfikacj osób fizycznych, które decyduj o dziaalnoci spóek.
                      • 06.05.2020Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych dla osób kontrolujcych spóki handlowe
                       Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR ) to publiczny rejestr prowadzony przez Ministra Finansów. W rejestrze s gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawuj bezporedni kontrol nad spókami prawa handlowego. Rejestr jest jawny, ma form elektroniczn, a wszystkie informacje w nim zawarte udostpniane s bezpatnie. CRBR zosta utworzony, eby przeciwdziaa praniu pienidzy i finansowaniu terroryzmu - rejestr ma uatwia identyfikacj osób fizycznych, które decyduj o dziaalnoci spóek.
                       • 06.05.2020Dziaalno w miejscu zamieszkania utrudnia odliczanie 100% VAT od samochodu
                        Okolicznoci uytkowania pojazdu (w miejscu zamieszkania) oraz brak wprowadzonego pisemnego regulaminu (zasad uytkowania) okrelajcego sposób uytkowania samochodu osobowego wykluczajcego jego uycie do celów innych ni dziaalno powoduj, e przedsibiorca nie ma uprawnienia do penego odliczenia podatku naliczonego. Tak uzna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
                        • 05.05.2020NSA. Interes publiczny jako podstawa wyczenia dokumentów z akt sprawy
                         Pojcie interesu publicznego wymaga, eby kontrahent podatnika, u którego organy podatkowe przeprowadziy czynnoci sprawdzajce lub kontrol podatkow w celu uzyskania informacji na temat transakcji dokonanych z podatnikiem, wskutek tych czynnoci nie zosta naraony na ujawnienie informacji stanowicych jego tajemnic handlow, które nie maj znaczenia dla rozstrzygnicia sprawy podatnika. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sdu Administracyjnego.
                         • 24.04.2020Czy VAT z opaty za badania techniczne samochodu podlega odliczeniu?
                          Gdy pojazd mieci si w definicji samochodu ciarowego to z faktury za przegld techniczny takiego samochodu moliwe jest pene odliczenie VAT. Inaczej wyglda sprawa w przypadku samochodów osobowych. W myl ogólnych zasad, do odliczenia przyj naley poow VAT naliczonego a pozostaa jego cz niepodlegajca odliczeniu zwiksza koszty uzyskania przychodu. W przypadku jednak, gdy przegld techniczny dotyczy samochodu osobowego zgoszonego w urzdzie skarbowym na druku VAT-26, dla którego podatnik prowadzi szczegóow ewidencj przebiegu pojazdu, vatowiec ma prawo do penego odliczenia naliczonego VAT.
                          • 21.04.2020WSA. Wycofanie wkadu ze spóki osobowej jest neutralne podatkowo
                           Efekty podatkowe wszelkich wypat gotówkowych ze spóki osobowej naley analizowa dopiero w momencie utraty przez osob prawn (lub osob fizyczn) statusu wspólnika w spóce osobowej (w zwizku z likwidacj spóki albo wystpieniem wspólnika ze spóki). Do tego czasu pozostaj one neutralne, co wynika z mechanizmu opodatkowania spóek osobowych opartego na zasadzie memoriaowej - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Poznaniu.
                           • 16.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
                            Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
                            • 16.04.2020Dziaalno gospodarcza. Podatkowe zasady rozliczania skadek ZUS
                             Skadki ZUS stanowi jeden ze staych kosztów prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Obowizek opacania skadek na ubezpieczenie zdrowotne ma kady przedsibiorca bdcy osob fizyczn. Wynika to z tego, e skadka na ubezpieczenie zdrowotne opacana jest z kadego róda przychodów, które stanowi tytu do objcia tym ubezpieczeniem. Posiadanie tzw. innego tytuu ubezpieczenia ma natomiast znaczenie w przypadku skadek na ubezpieczenie spoeczne.
                             • 15.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
                              Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
                              • 09.04.2020Wydatki na samochód w kosztach: Nievatowiec nie musi prowadzi ewidencji
                               Skoro przedsibiorca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usug, w zwizku z czym nie ma obowizku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, to poniesione wydatki zwizane z uywaniem i eksploatacj samochodu osobowego do celów zwizanych wycznie z prowadzon dziaalnoci gospodarcz moe na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczy w 100% do kosztów uzyskania przychodów.
                               • 08.04.2020Wydatki na samochód w kosztach: Nievatowiec nie musi prowadzi ewidencji
                                Skoro przedsibiorca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usug, w zwizku z czym nie ma obowizku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, to poniesione wydatki zwizane z uywaniem i eksploatacj samochodu osobowego do celów zwizanych wycznie z prowadzon dziaalnoci gospodarcz moe na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczy w 100% do kosztów uzyskania przychodów.
                                • 02.04.2020Przedszkole jako pracodawca. A co z NIP-em?
                                 Czy dwie osoby fizyczne, bdce, organem prowadzcym przedszkole niepubliczne mog wystpi do waciwego Naczelnika Urzdu Skarbowego, o nadanie tym dwóm osobom fizycznym numeru NIP w celu posugiwania si tym numerem, jako patnik podatku dochodowego od wynagrodze pracowników zatrudnionych w przedszkolu, dla którego te dwie osoby fizyczne s organem prowadzcym, a jeeli nie mog, to jakim (kogo) numerem identyfikacyjnym maj si w tym przypadku posugiwa?
                                 • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwizania zaakceptowane przez rzd
                                  Wczoraj, tj. 25 marca br., rzd zaakceptowa pakiet rozwiza, który ma przeciwdziaa gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu projektów ustaw, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow.
                                  • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwizania zaakceptowane przez rzd
                                   25 marca br., rzd zaakceptowa pakiet rozwiza, który ma przeciwdziaa gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu projektów ustaw, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow.
                                   • 26.03.2020VAT przy sprzeday firmowego samochodu osobowego 
                                    Prowadzcy dziaalno gospodarcz, bdcy zarejestrowanym patnikiem podatku VAT, przy zakupie samochodu osobowego wykorzystywanego zarówno do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, jak i do celów prywatnych ma prawo do odliczenia 50% VAT wykazanego na fakturze zakupu. Natomiast 50% nieodliczonego podatku VAT zwiksza warto pocztkow samochodu do celów amortyzacji. Z kolei przy sprzeday takiego pojazdu naley odprowadzi nie tak jak przy zakupie 50% VAT a 100% VAT od jego wartoci. Stanowi to niespójno i brak konsekwencji prawodawcy?
                                    • 20.03.2020Wezwanie Prezesa BCC kierowane do Premiera - Mateusza Morawieckiego
                                     Kryzys zdrowotny i recesja gospodarcza nasil si. Ludzie bd umiera. Firmy bankrutowa. Mamy dopiero namiastk rozwoju tej sytuacji. Trzeba dziaa szybciej i mocniej! Dlatego upowaniony losem mikro, maych, rednich i duych firm oraz ich pracowników, prosz i wzywam Pana do niezwocznego podjcia nastpujcych decyzji:
                                     • 20.03.2020Czy podatnik musi odliczy VAT?
                                      Odliczenie podatku jest jednym z fundamentów, na których opiera si konstrukcja VAT. Zasada ta wyraona zostaa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usug, który mówi e w zakresie w jakim towary i usugi s wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych, podatnikowi przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego. Zasada ta moe by zrealizowana po spenieniu podstawowego warunku, którym jest istnienie zwizku pomidzy nabytymi towarami lub usugami a dziaalnoci opodatkowan.
                                      • 19.03.2020Podatki 2020: Rzd przedstawi zaoenia tarczy antykryzysowej
                                       Rzd przedstawi gówne zaoenia specjalnej tarczy antykryzysowej, czyli pakietu rozwiza majcych wesprze polsk gospodark w obliczu pandemii koronawirusa. Cz nowych rozwiza ma dotyczy systemu podatkowego. Potwierdzono ju m.in. przesunicie na koniec czerwca terminu skadania deklaracji PIT oraz moliwo otrzymania zwrotu CIT poprzez korekt podatku z 2019 o wysoko strat z 2020 r. Cay pakiet ma mie warto ok. 212 mld z.
                                       • 18.03.2020Podatki 2020: Rzd przedstawi zaoenia tarczy antykryzysowej
                                        Rzd przedstawi gówne zaoenia specjalnej tarczy antykryzysowej, czyli pakietu rozwiza majcych wesprze polsk gospodark w obliczu pandemii koronawirusa. Cz nowych rozwiza ma dotyczy systemu podatkowego. Potwierdzono ju m.in. przesunicie na koniec czerwca terminu skadania deklaracji PIT oraz moliwo otrzymania zwrotu CIT poprzez korekt podatku z 2019 o wysoko strat z 2020 r. Cay pakiet ma mie warto ok. 212 mld z.
                                        • 18.03.2020Czy konkubent to rodzina? To zaley od okolicznoci
                                         Biorc pod uwag cel przyznawanych na podstawie rónych ustaw wiadcze (np. ustawy o wiadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy spoecznej) i okrelenie na potrzeby przyznawania tych wiadcze rónych poj rodziny, definicja rodziny stosowana na gruncie ustawy o wiadczeniach rodzinnych nie moe by tosama z t, która ma zastosowanie np. w ustawie o pomocy spoecznej. Tak wic, wprowadzenie jednolitej definicji „rodziny” stosowanej na paszczynie rónych ustaw, nie znajduje w tym aspekcie uzasadnienia - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                                         • 16.03.2020Do 31 marca naley rozliczy opat rodowiskow za samochód w firmie
                                          Zgodnie z ustaw - Prawo ochrony rodowiska, przedsibiorcy prowadzcy dziaalno majc wpyw na rodowisko maj obowizek corocznego skadnia sprawozdania i wnoszenia opaty rodowiskowej. Dziaalno podlega opacie, gdy powoduje m.in. wprowadzanie gazów lub pyów do powietrza, np. ze spalania paliw w silnikach spalinowych. Nie trzeba paci za korzystanie ze rodowiska jeli wyliczona roczna opata nie przekracza 800 z. W przypadku, gdy roczna wysoko opaty nie przekracza 100 z, nie skada si take wykazów.
                                          • 16.03.2020Wystawienie na danie faktury do paragonu bez NIP
                                           Spóka prowadzi dziaalno w zakresie m.in. praktyki medycznej ogólnej, a jej klientami s osoby fizyczne nieprowadzce dziaalnoci gospodarczej. W swojej siedzibie posiada zainstalowan jedn kas fiskaln. Od 1 stycznia 2019 r. nie posiada moliwoci technicznych, aby wydruki papierowe z kasy zawieray take NIP pacjenta. Czy od 1 stycznia 2020 r., jeeli paragon nie zawiera informacji o NIP, spóka ma prawo, na danie nabywcy, sprzeda usugi dodatkowo dokumentowa faktur?
                                           • 13.03.2020Do 31 marca naley rozliczy opat rodowiskow za samochód w firmie
                                            Zgodnie z ustaw - Prawo ochrony rodowiska, przedsibiorcy prowadzcy dziaalno majc wpyw na rodowisko maj obowizek corocznego skadnia sprawozdania i wnoszenia opaty rodowiskowej. Dziaalno podlega opacie, gdy powoduje m.in. wprowadzanie gazów lub pyów do powietrza, np. ze spalania paliw w silnikach spalinowych. Nie trzeba paci za korzystanie ze rodowiska jeli wyliczona roczna opata nie przekracza 800 z. W przypadku, gdy roczna wysoko opaty nie przekracza 100 z, nie skada si take wykazów.
                                            • 13.03.2020Wystawienie na danie faktury do paragonu bez NIP
                                             Spóka prowadzi dziaalno w zakresie m.in. praktyki medycznej ogólnej, a jej klientami s osoby fizyczne nieprowadzce dziaalnoci gospodarczej. W swojej siedzibie posiada zainstalowan jedn kas fiskaln. Od 1 stycznia 2019 r. nie posiada moliwoci technicznych, aby wydruki papierowe z kasy zawieray take NIP pacjenta. Czy od 1 stycznia 2020 r., jeeli paragon nie zawiera informacji o NIP, spóka ma prawo, na danie nabywcy, sprzeda usugi dodatkowo dokumentowa faktur?
                                             • 06.03.2020Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
                                              Przypominamy, i przedsibiorcy maj moliwo corocznego jednorazowego rozliczenia nakadów na rodki trwae do wysokoci 100 tys. z, przy minimalnej wartoci nakadów w wysokoci 10 tys. z. Z tego rozliczenia mog skorzysta take przedsibiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze rodków UE. Ta ulga stanowi zacht zarówno dla ju funkcjonujcych firm, jak i dla osób planujcych zaoenie dziaalnoci gospodarczej.
                                              • 06.03.2020WSA. Samochód rajdowy moe by kosztem firmy
                                               Odpisy amortyzacyjne od wartoci pocztkowej samochodu rajdowego wykorzystywanego dla celów reklamowych, stanowi dla spóki koszt uzyskania przychodów. Spóka uprawniona bdzie do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów skadek na ubezpieczenie samochodu rajdowego do wysokoci wynikajcej z art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT, jak równie do zaliczenia do tych kosztów caoci wydatków zwizanych z uywaniem samochodu - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Krakowie.
                                               • 05.03.2020Unijny projekt e-Privacy zagrozi polskim firmom?
                                                W Unii Europejskiej trwaj prace nad projektem nowego rozporzdzenia dotyczcego poszanowania ycia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w cznoci elektronicznej, który ma zastpi dyrektyw e-Privacy. Obecna wersja projektu jest krytycznie oceniana przez polskich przedsibiorców. Jak wskazuj eksperci Konfederacji Lewiatan, wiele rozwiza jest niejasnych, a skutkiem moe by obnienie konkurencyjnoci firm.
                                                • 03.03.2020Koszty sprzeday samochodu a VAT
                                                 Z uregulowa zawartych w ustawie o VAT mona wysnu wniosek, e od wydatków poniesionych w zwizku ze sprzeda samochodu osobowego wykorzystywanego do dziaalnoci „mieszanej” suy podatnikowi ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego. Poniewa brak podstaw, by przypisa wydatki zwizane ze sprzeda samochodów wykorzystywanych przez vatowca w sposób „mieszany” do kosztów eksploatacyjnych pojazdu, nie znajdzie w takiej sytuacji zastosowania art. 86a ustawy o VAT. Zatem, w kwestii ustalenia prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych w zwizku ze sprzeda samochodów, np. opinii rzeczoznawców, kosztów ogosze, kosztów organizacji przetargów, stosowa naley zasady ogólne.
                                                 • 27.02.2020Wydatki na samochód osobowy. Ulga rehabilitacyjna dla obojga maonków?
                                                  Na utrzymaniu Pana Karola i jego ony jest jedno niepenosprawne dziecko, które nie ukoczyo 16. roku ycia. Maonkowie s wacicielami samochodu osobowego, który suy zarówno do dojazdów z dzieckiem do lekarzy, jak i zaatwiania zwykych czynnoci yciowych dziecka. Czy Panu Karolowi przysuguje odliczenie od dochodu w kwocie 2280 z, w zwizku z uywaniem samochodu osobowego i bdcym na jego utrzymaniu niepenosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy z takiego samego odliczenia korzysta jego ona?
                                                  • 26.02.2020Wydatki na samochód osobowy. Ulga rehabilitacyjna dla obojga maonków?
                                                   Na utrzymaniu Pana Karola i jego ony jest jedno niepenosprawne dziecko, które nie ukoczyo 16. roku ycia. Maonkowie s wacicielami samochodu osobowego, który suy zarówno do dojazdów z dzieckiem do lekarzy, jak i zaatwiania zwykych czynnoci yciowych dziecka. Czy Panu Karolowi przysuguje odliczenie od dochodu w kwocie 2280 z, w zwizku z uywaniem samochodu osobowego i bdcym na jego utrzymaniu niepenosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy z takiego samego odliczenia korzysta jego ona?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 42 ] nastpna strona »