Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

e-akta osobowe

 • 15.02.2007Poseł Samoobrony za zwiększeniem obciążeń fiskalnych właścicieli samochodów osobowych
  Interpelacja nr 5609 do ministra finansów w sprawie zmiany zasad opodatkowania podatkiem od środków transportowych
  • 06.02.2007Ulga uczniowska w spadku
   Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatnik nabył prawo do ulgi uczniowskiej przyznanej spadkodawczyni przed śmiercią?
   • 02.02.2007Ewidencja kosztów podatkowych przy leasingu operacyjnym samochodu
    Podatkowy leasing operacyjny ma miejsce wtedy, a przedmiot umowy leasingu winien znaleźć się wśród środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których podatkowych odpisów amortyza-cyjnych dokonuje finansujący (leasingodawca), jeżeli zawarta umowa spełnia następujące warunki:
    • 31.01.2007Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy: akta osobowe
     Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.; dalej: Kp) pracodawca ma obowiązek dla każdego pracownika założyć i prowadzić w określony przepisami sposób, teczkę z całą dokumentacją związaną z przebiegiem zatrudnienia, tzw. akta osobowe. Teczka powinna być podzielona na 3 części: A, B i C, które obejmują:
     • 29.01.2007Projektowane zmiany w rozporządzeniu dotyczącym PKPiR
      Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązująca od 1.01.2007 r. wpływa bezpośrednio na sposób prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Również nowa ustawa o opłacie skarbowej wymusza drobną zmianę. Niestety – wskutek niezrozumiałego opóźnienia przeciąga się wydanie rozporządzenia dostosowującego brzmienie obecnych przepisów dotyczących prowadzenia PKPiR. Pod koniec ubiegłego tygodnia w Biuletynie Informacji Publicznej pojawił się projekt zmian rozporządzenia w sprawie prowadzenia PKPiR. Nie są to zmiany rewolucyjne.
      • 23.01.2007Ulgi podatkowe w 2006 i 2007 roku – porównanie (1)
       Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych systematycznie znikają kolejne ulgi i zwolnienia. W 2007 roku pojawiło się jednak parę nowych. Ponieważ rozpoczyna się okres, w którym będziemy rozliczać podatek dochodowy za 2006 r., jest dobra okazja aby porównać ulgi obowiązujące w 2006 r. i w 2007 r. i przypomnieć zasady ich wykorzystania. W większości przypadków warunki korzystania z ulg, które pozostały w ustawie nie zmieniły się, ale są też różne nowości. Nasz przegląd rozpoczynamy od grupy ulg skierowanych do osób niepełnosprawnych i osób, które mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne.
       • 19.01.2007MF: Wyrok ETS w sprawie opodatkowania samochodów
        "Zwrotowi podlegają jedynie kwoty podatku akcyzowego przewyższające to, co odpowiada rezydualnemu podatkowi zawartemu w cenie krajowego, podobnego używanego samochodu" - uznał Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w wydanym w dniu dzisiejszym wyroku w sprawie zgodności polskich przepisów dotyczących opodatkowania samochodów osobowych podatkiem akcyzowym z prawem wspólnotowym (nr sprawy C-313/05). ETS stwierdził, że podatek akcyzowy nie jest cłem przywozowym ani opłatą o skutku równoważnym, zakazanymi przez art. 25 WE.
        • 17.01.2007Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2007 roku.
         Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych można podzielić na zwolnienia przedmiotowe (dotyczą określonych czynności) i podmiotowe (te odnoszą się do wskazanych w ustawie podmiotów i organizacji. W 2007 r. pozostaje większość zwolnień obowiązujących dotychczas, ale część zwolnień zlikwidowano, a dla części z nich zostały na nowo określone warunki, po spełnieniu których można ze zwolnienia skorzystać. Pojawiło się też nowe zwolnienie - pożyczek udzielanych w kręgu osób bliskich.
         • 15.01.2007Podatek od czynności cywilnoprawnych – istotne zmiany w 2007 roku (1)
          Od pierwszego stycznia 2007 roku obowiązuje zmieniona w istotny sposób ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiany dotyczą przedmiotu opodatkowania, zwolnień i wyłączeń, ustalenia momentu obowiązku podatkowego, ustalenia podatnika podatku czy podstawy opodatkowania. W konsekwencji zmiany dotyczą również formularzy służących deklarowaniu podstawy i wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych. Czytając znowelizowaną ustawę o PCC należy jednak mieć na uwadze, iż do czynności cywilnoprawnych z tytułu których obowiązek podatkowy w pcc powstał przed dniem 1 stycznia 2007 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
          • 15.01.2007Akcyza, komisy samochodowe i Europejski Trybunał Sprawiedliwości
           Interpelacja nr 5141 do ministra finansów w sprawie podwójnego płacenia przez właścicieli autokomisów podatku akcyzowego na auta sprowadzane z zagranicy
           • 11.01.2007Podatek VAT przy zbyciu firmowego samochodu
            Pytanie podatnika: dotyczy opodatkowania sprzedaży samochodu osobowego Ford Focus (środek trwały) oraz kwestia obowiązku korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ust. 2-7 ustawy o podatku od towarów i usług.
            • 09.01.2007Informacja MF w sprawie sposobu ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w 2007 r.
             Sposób ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą określa rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.). Rozporządzenie to, określając wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów, nie określa jednak zasad ustalania dochodu z działalności gospodarczej. Zasady te ustalają przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) i na podstawie tych zasad, dochód z działalności gospodarczej powinien być ustalany.
             • 07.01.2007Zaliczenie do KUP wynagrodzenia pełnoletniego dziecka
              Pytanie: Czy wynagrodzenie wypłacone pełnoletniej córce zatrudnionej na podstawie umowy o pracę oraz składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone od tych wynagrodzeń stanowią koszt uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej?
              • 03.01.2007Zmiany w podatku dochodowym – o czym trzeba pamiętać
               Obowiązująca od 1.01.2007 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła wiele zmian. Niestety – ustawodawca zdaje się spodziewać, że wszyscy obywatele posiadają umiejętności co najmniej na poziomie biura prawnego Sejmu czy Senatu. Wskazuje na to sposób kształtowania przepisów. Zmiany wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są tego przykładem.
               • 01.01.2007Przychody z najmu mieszkania a koszty amortyzacji i ubezpieczenia prywatnego samochodu
                Pytanie podatnika: Czy uzyskując przychody ze źródła przychodu o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy pdof podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty ubezpieczenia, amortyzacji i serwisu prywatnego samochodu osobowego używanego w celu dojazdu do przedmiotu najmu?
                • 01.01.2007Parametry 2007 r.
                 Poniżej prezentujemy wykaz limitów, kwot granicznych i innych ważnych parametrów obowiązujących w 2007 r.:
                 • 13.12.2006Prezenty dla firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
                  Pytanie podatnika: Czy podatnik ma obowiązek sporządzania informacji PIT-8C w przypadku przekazywania osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, w ramach pokazów instruktażowych, ubrań roboczych z logo firmy wnioskodawcy oraz narzędzi do rozprowadzania fug i kleju?
                  • 13.12.2006Wskaźnik wzrostu cen w listopadzie 2006 r.
                   GUS poinformował w dzisiejszym komunikacie, że od stycznia do listopada 2006 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,6% (w poprzednim roku o 0,9%). W skali roku ceny wzrosły o 1,4% (wobec 1,2% przed rokiem).
                   • 11.12.2006Wartość początkowa przedsiębiorstwa wnoszonego aportem do spółki jawnej
                    Pytanie podatnika: 1. Jaka będzie wartość początkowa przedsiębiorstwa wnoszonego aportem do spółki jawnej? 2. Czy spółka jawna jest zobowiązana kontynuować odpisy amortyzacyjne po osobie fizycznej, która wniosła przedsiębiorstwo aportem?
                    • 04.12.2006Przepisy ustawy o pdof, dotyczące amortyzacji, w wersji obowiązującej od 1.1.2007 r.
                     W tekście wytłuszczoną czcionką zaznaczone są dodane lub zmienione przepisy w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2007 r. Przepisy obowiązujące dotychczas bez wyróżnień.
                     • 30.11.2006Od dzisiaj samochody nowe i używane z tą samą akcyzą
                      Weszło w życie rozporządzenie zmieniające Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego.
                      • 21.11.2006Porzucanie przez pracodawców akt osobowych będzie karane
                       Rada Ministrów przyjęła (21.11.2006 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy - Kodeks pracy, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
                       • 16.11.2006Działalność na imię obojga małżonków
                        Pytanie podatnika: Dotyczy prowadzenia przez małżonków wspólnej działalności gospodarczej, na dwa odrębne wpisy bez zawiązywania spółki.
                        • 12.11.2006MF: Zmiana akcyzy na kosmetyki i samochody osobowe
                         Na konferencji prasowej, która odbyła się 10 listopada 2006 r., Wicepremier, minister finansów Zyta Gilowska podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie dotyczące obniżenia stawek podatku akcyzowego na dwie grupy towarowe: kosmetyki i samochody osobowe. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 grudnia 2006 r.
                         • 05.11.2006Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (2)
                          Kontynuujemy omawianie zmian w ustawie o pdof. W poprzedniej części pisałem o zmianach dotyczących nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego, o zakresie obowiązywania ustawy i o ewentualnych pułapkach związanych z realizowaniem umów o dzieło i umów zlecenia. Dzisiaj między innymi o nowej definicji samochodu osobowego, pojawieniu się w ustawie kategorii małego podatnika i kilku innych zmianach.
                          • 29.10.2006Użyczenie przez wspólnika spółki jawnej nieruchomości na potrzeby spółki
                           Pytanie: Razem z bratem i matką prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Ja i brat mamy po 35% udziału w spółce, matka - 30% udziału. Moi rodzice są współwłaścicielami nieruchomości, którą nieodpłatnie udostępniają tej spółce jawnej. Jakie skutki podatkowe rodzi dla mnie, jako wspólnika spółki jawnej, nieodpłatne korzystanie z nieruchomości udostępnionej spółce jawnej przez jednego ze wspólników i jej męża, skoro jestem spokrewniony z właścicielami nieruchomości?
                           • 26.10.2006PKPP Lewiatan: Prezydencka PIP przestarzała i niesystemowa
                            Prezydencki projekt ustawy o PIP jest zbyt restrykcyjny, niesystemowy i utrzymuje przestarzałe rozwiązania. Lewiatan jest za rozwiązaniami gwarantującymi prawa pracownicze. Zaostrzanie kar dla pracodawców nie podniesie jednak standardów przestrzegania prawa pracy. Doświadczenia europejskie pokazują, że osiąga się to przede wszystkim prewencją, edukacją i popularyzacją dobrych praktyk.
                            • 24.10.2006RPO: Obowiązek składania oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych wyrobów przez kupujących olej opałowy i napędowy powinien zostać wprowadzony w ustawie
                             Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, z dnia 27 września 2006 r., do MF w sprawie zastrzeżeń do wprowadzenia w rozporządzeniu, zamiast w ustawie, obowiązku składania oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych wyrobów przez kupujących olej opałowy i napędowy.
                             • 23.10.2006Kapitał na przyszłą emeryturę. Wywiad z Zuzanną Turowską, Naczelnikiem Wydziału Kapitału Początkowego Centrali ZUS.
                              Kapitał początkowy jest jednym z elementów, który będzie miał wpływ na wysokość emerytury. Ustala się go urodzonym po 1948 r., którzy byli ubezpieczeni przed 1999 r., czyli co najmniej kliku milionom Polaków.Dlaczego trzeba się starać o jego obliczenie i do kiedy należy składać wnioski – na te i na wiele innych pytań odpowiada Zuzanna Turowska, Naczelnik Wydziału Kapitału Początkowego Centrali ZUS.
                              • 22.10.2006Opodatkowanie garaży podatkiem od nieruchomości
                               Pytanie: Jak powinienem opodatkować podatkiem od nieruchomości garaż wolnostojący stanowiący oddzielny budynek, a jak garaż usytuowany w podpiwniczeniu budynku mieszkalnego, stanowiący część tego budynku? Garaże nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
                               • 17.10.2006Uproszczenia dla podatników - wkrótce czas na ocenę rzeczywistych rozwiązań
                                Interpelacja nr 3813 do ministra finansów w sprawie planów i zamierzeń rządu dotyczących uproszczenia procesu rozliczania podatników z urzędami skarbowymi
                                • 12.10.2006TS UE - Opłata rejestracyjna od pojazdów silnikowych
                                 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (pierwsza izba) z dnia 5 października 2006 r. w sprawach połączonych C-290/05 i C-333/05 mających za przedmiot wnioski o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczeń w trybie prejudycjalnym, złożone przez Hajdú-Bihar Megyei Bíróság i Bács-Kiskun Megyei Bíróság (Węgry) postanowieniami z dnia 3 marca i 12 lipca 2005 r., które wpłynęły do Trybunału odpowiednio w dniach 19 lipca i 14 września 2005 r.
                                 • 01.10.2006MF: Płacenie akcyzy od samochodu przed pierwszą rejestracją
                                  W związku z pojawiającymi się w mediach mylnymi informacjami na temat wielokrotnego płacenia podatku akcyzowego od samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją w Polsce, Ministerstwo Finansów informuje.
                                  • 25.09.2006Interpelacja nr 3419 do ministra finansów w sprawie przekazania lub przekształcenia działalności gospodarczej na rzecz innej osoby w związku z objęciem funkcji w samorządach różnych szczebli: radnego, wójta, burmistrza, starosty powiatu, prezydenta miasta lub posła czy senatora RP
                                   Szanowna Pani Minister! Pragnę zwrócić się do Pani Minister w sprawach dotyczących wielu osób, które prowadząc działalność gospodarczą jako osoby fizyczne, a w związku z objęciem funkcji: radnego w samorządach różnych szczebli, posła lub senatora RP, wójta, starosty powiatu, burmistrza lub prezydenta stają w sytuacji zawieszenia bądź zaprzestania działalności gospodarczej, są zobowiązane do poniesienia dużych obciążeń podatkowych z tym związanych. Zasadna byłaby taka zmiana przepisów w materii, którą podnoszę, by osoby te nie ponosiły obciążeń finansowych z tym związanych.
                                   • 19.09.2006Bez przełomu w sprawie odliczenia VAT od paliwa i samochodów
                                    Wzór Lisaka doczekał się rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym. Ten zaś orzekł wczoraj, po rozprawie, która była odpowiedzią na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, że prawo do odliczenia tylko 50% (nie więcej niż 5000 zł) podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych i pojazdów samochodowych o określonej ładowności jest zgodne z Konstytucją. Ustawodawca miał także prawo określić, jaki dokument służy ustaleniu, czy dany pojazd spełnia ustawowy warunek skorzystania z odliczenia w pełnej wysokości. Za zgodny z Konstytucją został uznany także artykuł ograniczający prawo do odliczenia VAT przy zakupie nabywanych przez podatnika VAT paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu.
                                    • 12.09.2006Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień spółki a obowiązek zapłaty pcc
                                     Pytanie: Spółka z o.o. podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień spółki, bez zmiany umowy spółki. Udziały w podwyższonym kapitale w całości objął i pokrył wspólnik. Czy istnieje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
                                     • 11.09.2006Zwrot podatku VAT przy zakupie samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji
                                      19 września 2006 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zwrotu podatku VAT przy zakupie samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji. Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności, że przepis art. 86 ust. 3 i ust. 5 ustaw y z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim ogranicza podatnikom VAT możliwość zwrotu różnicy oraz obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z zakupem:
                                      • 28.08.2006Ochrona danych osobowych
                                       Ochrona danych osobowych, nie tylko w Polsce, ale też i w skali międzynarodowej, jest bardzo młodą dziedziną prawa. Problematyka ta, w ramach dostosowywania naszego ustawodawstwa do wymogów unijnych, uregulowana została w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
                                       • 02.08.2006Interpelacja nr 4735 do ministra finansów w sprawie zasad potrącania kosztów uzyskania przychodów przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów
                                        W związku z różną interpretacją dokonywaną przez organy skarbowe oraz fachową literaturę w moim okręgu wyborczym, poniżej przedstawiam dwa zagadnienia i uprzejmie proszę o wyjaśnienie.
                                        • 26.07.2006Zaciągnięcie kredytu na potrzeby prowadzonej firmy bez zgody małżonka
                                         Przedsiębiorca, chcący zaciągnąć kredyt na potrzeby prowadzonej firmy, nie musi uzyskiwać na to zgody swojego małżonka. Sytuacja taka nie jest jednak całkiem obojętna z punktu widzenia majątkowych stosunków małżeńskich. Jak zatem przedstawia się, w przypadku braku tej zgody, kwestia odpowiedzialności majątkiem wspólnym, w jakim zakresie będzie on mógł zostać objęty egzekucją prowadzoną przez bank w razie niespłacenia kredytu? Poniżej postaramy się wyjaśnić te kwestie
                                         • 19.07.2006Ulga rehabilitacyjna - używanie samochodu osobowego na potrzeby osoby niepełnosprawnej
                                          Pytanie podatnika: Czy podatnikowi, który ma na utrzymaniu dorosłą, niepełnosprawną córkę, którą wozi swoim samochodem osobowym na badania lekarskie, badania diagnostyczne, na pogotowie ratunkowe oraz odbiera z różnych miejsc w których córka miała atak choroby, przysługuje tzw. ulga rehabilitacyjna?
                                          • 29.06.2006Sprzedaż samochodu firmowego a limit sprzedaży zwolnionej z VAT
                                           Jestem użytkownikiem samochodu osobowego, który kupiłem w poprzednim roku na firmę. Samochód był uzywany i kupiłem go w komisie. Korzystam ze zwolnienia z VAT ze względu na obroty. Teraz chcę wymienić samochód (sprzedać obecny i kupić inny). Czy kwota uzyskana ze sprzedaży samochodu wpłynie na mój limit VAT? Trochę mnie to niepokoi, ponieważ gdyby tak było, musiałbym chyba zacząć płacić VAT.
                                           • 25.06.2006Nowy mechanizm wyszukiwania na podatki.biz
                                            Z przyjemnością informuję, że oddajemy dzisiaj do Państwa dyspozycji nowy mechanizm wyszukiwania na witrynie podatki.biz. Wyszukiwanie proste (o którym za chwilę) dostępne jest u góry większości stron www.podatki.biz. Tutaj natomiast znajduje się dedykowana wyszukiwaniu strona (zachęcam do dodania jej do ulubionych), na której można wybrać wyszukiwanie zaawansowane.
                                            • 19.06.2006Ekwiwalent za używanie samochodu dla pracownika obcokrajowca
                                             Pytanie podatnika: Czy wypłata pracownikowi, będącemu obywatelem belgijskim i zamieszkałemu w Belgii ekwiwalentu za używanie samochodu osobowego dla potrzeb służbowych, zgodnego z obowiązującą w Belgii stawką, stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
                                             • 07.06.2006Deklaracja VAT
                                              W przypadku podatku VAT obowiązuje zasada samoobliczenia podatku przez podatnika. Zgodnie z art. 99 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 04.54.535) podatnicy VAT zobowiązani są co do zasady składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25-ego dnia miesiąca, następującego po każdym kolejnym miesiącu.
                                              • 05.06.2006Wiele hałasu o nic?
                                               Przebrzmiały dawno echa konferencji prasowych, na których hucznie zapowiadano zmiany w podatkach, zmierzające do polepszenia warunków podatkowych dla wszystkich. Projekt zmian, który dzisiaj trafi pod obrady Rady Ministrów jest w stosunku do zapowiadanych zmian projektem kadłubowym. I oznacza faktyczne podniesienie podatków dla wielu grup podatników.
                                               • 31.05.2006Kontrola ZUS w firmie
                                                Wizyta kontrolerów w firmie budzi często przerażenie. Jeśli jednak znamy swoje prawa i nie będziemy bierni, możemy wiele zrobić, by konsekwencje ewentualnych błędów były jak najmniejsze.
                                                • 24.05.2006Przejęcie i połączenie spółek osobowych
                                                 Unormowania zawarte w Kodeksie spółek handlowych zawierają regulacje połączeń podmiotów zarówno jednorodnych, jak i niejednorodnych. Spółki osobowe mogą łączyć się między sobą, jak i ze spółkami kapitałowymi.
                                                 • 24.05.2006Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej
                                                  Pytanie podatnika: Jakie są konsekwencje podatkowe z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej? Czy podlegają opodatkowaniu przychody (dochody) z tytułu wypłaty udziału kapitałowego przysługującego wspólnikowi?
                                                  • 22.05.2006Instalacja gazowa w samochodzie – amortyzować czy do KUP?
                                                   Prowadzę działalność gospodarczą. Do tej pory rozliczałem używanie prywatnego samochodu osobowego na podstawie "kilometrówki", teraz postanowiłem wprowadzić go do EŚT i amortyzować. Ponieważ samochód jest używany, przyjąłem stawkę 40% (czyli amortyzuję przez 30 miesięcy). Koszt samochodu ustaliłem na 4.500 zł. I teraz mam problem, zamontowałem do niego instalację gazową (koszt 1.700 zł brutto, ok. 1.400 zł netto) już po tym, jak samochód wpisałem do EŚT. Dodatkowo zastanawiam się nad wymianą niektórych elementów (łączny koszt nowych elementów to około 2.500 zł netto, a z instalacją razem 3.900 zł). Czy te wydatki będą stanowić jednorazowo koszt uzyskania przychodu?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 33 ] . [ 34 ] . [ 35 ] . [ 36 ] . [ 37 ] . [ 38 ] . [ 39 ] . [ 40 ] . [ 41 ] . [ 42 ] następna strona »