Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

e-akta osobowe

 • 08.07.2019PIT od sprzeday samochodu wykupionego z leasingu
  Pytanie: Wnioskodawca planuje wykupi przedmiot leasingu (samochód) po zakoczeniu umowy leasingu, ale nie bdzie wykorzystywa go w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej gdy zamierza przeznaczy go w momencie wykupu na cele osobiste. Czy sprzeda samochodu po upywie pó roku liczc od koca miesica, w którym zosta wykupiony od leasingodawcy nie powoduje powstania obowizku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
  • 03.07.2019Wynajem samochodu nie zawsze z penym odliczeniem VAT
   Pytanie: Wnioskodawca planuje zakup /lub leasing operacyjny /lub najem dugoterminowy samochodów osobowych, które bd wykorzystywane tylko i wycznie w zakresie najmu (jako auta zastpcze dla klientów warsztatu lub bezporedni najem krótkoterminowy/dugoterminowy w ramach usug wypoyczalni). Przedmiotowe pojazdy nie bd suy innym celom firmowym ni najmem. Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujcych wydatki zwizane z eksploatacj oraz uytkowaniem ww. pojazdów bez koniecznoci prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz zgaszania samochodu do US?
   • 28.06.2019CIT. Wydatki na ubezpieczenie samochodu osobowego w kosztach uzyskania przychodów
    Wraz z nowelizacj ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która wesza w ycie na pocztku roku 2019, licznym modyfikacjom ulegy zasady rozliczania w kosztach uzyskania przychodów wydatków z tytuu uywania samochodu osobowego w dziaalnoci gospodarczej. Wprowadzane zmiany wywoay wiele kontrowersji, jak równie wtpliwoci co do waciwego stosowania nowych przepisów, ze wzgldu na ich nieprecyzyjno oraz brak wytycznych lub objanie w tym zakresie.
    • 27.06.2019CIT. Wydatki na ubezpieczenie samochodu osobowego w kosztach uzyskania przychodów
     Wraz z nowelizacj ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która wesza w ycie na pocztku roku 2019, licznym modyfikacjom ulegy zasady rozliczania w kosztach uzyskania przychodów wydatków z tytuu uywania samochodu osobowego w dziaalnoci gospodarczej. Wprowadzane zmiany wywoay wiele kontrowersji, jak równie wtpliwoci co do waciwego stosowania nowych przepisów, ze wzgldu na ich nieprecyzyjno oraz brak wytycznych lub objanie w tym zakresie.
     • 26.06.2019Koszty 2019: Limit wydatków na samochód dotyczy wszystkich
      Norma prawna zawarta w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT jest adresowana do wszystkich podmiotów i ma charakter generalny. Jej celem jest wyczenie z kosztów podatkowych wydatków zwizanych z uywaniem samochodu osobowego na cele nie zwizane z prowadzon przez podatnika dziaalnoci. Fakt, i podmioty korzystajce ze zwolnie przedmiotowych zawartych np. w art. 17 ust. 1 pkt 4 czy pkt 6c (fundacje, stowarzyszenia, itp.) przeznaczaj swoje dochody na cele statutowe nie jest jednoznaczne z tym, e nie prowadz dziaalnoci gospodarczej. Zatem przepis art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT naley stosowa równie do tych podmiotów - wyjanio Ministerstwo Finansów.
      • 10.06.2019Koszty uzyskania przychodów: Zawarcie umowy leasingu po 1 kwietnia 2019 r.
       Pytanie: Czy zawarcie nowej umowy leasingu operacyjnego po 1 kwietnia 2019 r., której przedmiotem bdzie samochód osobowy o wartoci powyej 150.000.00 z, z zamiarem oddania przedmiotu leasingu osobie trzeciej w uytkowanie na podstawie umowy najmu bdzie skutkowao tym, i do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca bdzie móg zaliczy cao czynszu inicjalnego i kadej miesicznej raty bez uwzgldniania limitu 150.000,00 z?
       • 06.06.2019NSA: Odmowa wydania opinii zabezpieczajcej musi by odpowiednio uzasadniona
        Tezy: 1. Wydana na podstawie art. 119w § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) opinia zabezpieczajca, w przeciwiestwie do pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, nie ogranicza si tylko do wykadni przepisów prawa podatkowego, ale ponadto ujmuje moliwo zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, uwzgldniajc te zawarte w tej klauzuli aspekty gospodarcze planowanych dziaa i relacje korzyci ekonomicznych, gospodarczych i podatkowych.
        • 03.06.2019Czy ryczat na samochód obejmuje paliwo? - fiskus musia zmieni zdanie
         Warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystania samochodu subowego do celów prywatnych, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje koszty uywania samochodu w postaci zuytego paliwa - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej, biorc pod uwag stanowisko WSA w Warszawie wyraone w wyroku z 23 wrzenia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2142/15.
         • 24.05.2019Podatki 2020: Zmiany dotyczce potwierdzania zapaty akcyzy od samochodu
          Ministerstwo Finansów opublikowao projekt zmian w rozporzdzeniu ws. dokumentów potwierdzajcych zapat akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewntrzwspólnotowo lub brak obowizku zapaty tej akcyzy. W praktyce po zmianach trzeba bdzie podawa wicej danych identyfikujcych poszczególne pojazdy.
          • 24.05.2019Czy skadki z tytuu ubezpieczenia GAP mog stanowi dla spóki koszty uzyskania przychodów?
           Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) – ubezpieczenie od utraty wartoci samochodu osobowego, stanowi dobre rozwizanie dla spóek wykorzystujcych do prowadzonej dziaalnoci gospodarczej samochody osobowe na podstawie umowy leasingu. W przypadku bowiem, gdy samochód ulegnie szkodzie cakowitej, wówczas ubezpieczenie GAP pokryje rónic midzy pozostaymi do spaty ratami leasingowymi, a kwot uzyskanego odszkodowania.
           • 24.05.2019NSA: rednia cena rynkowa samochodu przy nabyciu wewntrzwspólnotowym
            redni wartoci rynkow samochodu osobowego jest warto ustalana na podstawie notowanej na rynku krajowym, w dniu powstania obowizku podatkowego, redniej ceny zarejestrowanego na terytorium kraju samochodu osobowego tej samej marki, tego samego modelu, rocznika oraz - jeeli jest to moliwe do ustalenia - z tym samym wyposaeniem i o przyblionym stanie technicznym, co nabyty na terytorium kraju lub nabyty wewntrzwspólnotowo samochód osobowy.
            • 24.05.2019Uprzednie porozumienie cenowe (APA) obowizuje dla wszystkich zainteresowanych stron transakcji
             Nie ma (...) znaczenia to, kto jest stron decyzji w sprawie uznania prawidowoci wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej pomidzy podmiotami powizanymi. Istotne w tym wypadku jest natomiast by taka decyzja obejmowaa prawidowo kalkulacji wynagrodzenia za usugi, opat i nalenoci, co do których zgodnie z art. 15e ust. 15 ustawy o CIT nie bd miay zastosowania ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.
             • 23.05.2019Czy skadki z tytuu ubezpieczenia GAP mog stanowi dla spóki koszty uzyskania przychodów?
              Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) – ubezpieczenie od utraty wartoci samochodu osobowego, stanowi dobre rozwizanie dla spóek wykorzystujcych do prowadzonej dziaalnoci gospodarczej samochody osobowe na podstawie umowy leasingu. W przypadku bowiem, gdy samochód ulegnie szkodzie cakowitej, wówczas ubezpieczenie GAP pokryje rónic midzy pozostaymi do spaty ratami leasingowymi, a kwot uzyskanego odszkodowania.
              • 22.05.2019Zwrot za uywanie samochodu prywatnego w delegacji
               Pytanie: Czy w przypadku przejazdu w delegacji samochodem prywatnym pracownika moe mu zosta wypacona nisza kwota za uytkowanie samochodu ni wynikajca z przepisów?
               • 21.05.2019Mae dziecko i odmowa wyjazdu na delegacj
                Pytanie: Czy oboje rodzice maego dziecka mog korzysta z moliwoci odmowy wyjazdu w delegacj?
                • 21.05.2019Zwrot za uywanie samochodu prywatnego w delegacji
                 Pytanie: Czy w przypadku przejazdu w delegacji samochodem prywatnym pracownika moe mu zosta wypacona nisza kwota za uytkowanie samochodu ni wynikajca z przepisów?
                 • 21.05.2019Podatki 2019: Ubezpieczenie samochodu osobowego w kosztach podatkowych
                  Pytanie: Czy Wnioskodawcy przysuguje od dnia 1 stycznia 2019 r. prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodu caoci wydatków zwizanych z ubezpieczeniem samochodu osobowego, które to wydatki na ubezpieczenie samochodu osobowego zostay poniesione przez Spók w roku 2018, a cz opisanego wydatku na ubezpieczenie samochodu osobowego zostaa do dnia 31 grudnia 2018 r. zaliczona do kosztów uzyskania przychodu?
                  • 20.05.2019Mae dziecko i odmowa wyjazdu na delegacj
                   Pytanie: Czy oboje rodzice maego dziecka mog korzysta z moliwoci odmowy wyjazdu w delegacj?
                   • 14.05.201929.05.2019, Pozna: Rozliczanie transakcji zagranicznych i podatek u róda
                    Coraz czciej polskie podmioty gospodarcze kupuj lub sprzedaj rónego rodzaju usugi podmiotom zagranicznym. W wielu przypadkach w trakcie negocjacji umowy z kontrahentem zagranicznym albo ju w trakcie realizacji umowy pojawiaj si rozmaite kwestie podatkowe. Szkolenie ma na celu przyblienie regulacji podatkowych dotyczcych rozliczania usug wiadczonych w midzynarodowym obrocie gospodarczym. Szkolenie odpowie na szereg pyta, m.in.: jak zmiana przepisów wpywa na praktyk polskich podmiotów nabywajcych usugi od podmiotów zagranicznych, w szczególnoci jakie podmioty i w jakich sytuacjach s zobowizane do poboru podatku u róda w Polsce i jakie s konsekwencje zwizane z bdnym pobraniem tego podatku,  jak poszczególne rodzaje usug powinny by rozliczane dla celów VAT czy te jakie dokumenty s niezbdne przy rozliczaniu usug midzynarodowych.
                    • 13.05.2019Aby uzna umow leasingu za zawart, konieczne s wszystkie jej elementy
                     Z uzasadnienia: Umowa leasingu ma charakter terminowy, gdy jest zawierana na czas oznaczony. Wskazanie zatem daty rozpoczcia i zakoczenia uytkowania poszczególnych pojazdów (tj. czasu trwania umowy leasingu) stanowi przedmiotowo istotny element treci czynnoci prawnej bez którego nie dochodzi do zawarcia umowy.
                     • 13.05.2019Podatki 2019: Wana interpretacja ws. leasingu aut i kosztów podatkowych
                      Leasing samochodów, które zamówiono przed 1 stycznia 2019 r., moe podlega limitowaniu w kosztach podatkowych – wynika z wydanej w kwietniu indywidualnej interpretacji podatkowej. Jak podkrelaj eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, w interpretacji kluczowe jest wskazanie dotyczce okrelonych dat rozpoczcia i zakoczenia umowy leasingu.
                      • 10.05.2019Podatki 2019: Wana interpretacja ws. leasingu aut i kosztów podatkowych
                       Leasing samochodów, które zamówiono przed 1 stycznia 2019 r., moe podlega limitowaniu w kosztach podatkowych – wynika z wydanej w kwietniu indywidualnej interpretacji podatkowej. Jak podkrelaj eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, w interpretacji kluczowe jest wskazanie dotyczce okrelonych dat rozpoczcia i zakoczenia umowy leasingu.
                       • 10.05.2019Aby uzna umow leasingu za zawart, konieczne s wszystkie jej elementy
                        Z uzasadnienia: Umowa leasingu ma charakter terminowy, gdy jest zawierana na czas oznaczony. Wskazanie zatem daty rozpoczcia i zakoczenia uytkowania poszczególnych pojazdów (tj. czasu trwania umowy leasingu) stanowi przedmiotowo istotny element treci czynnoci prawnej bez którego nie dochodzi do zawarcia umowy.
                        • 08.05.2019Podatek od sprzeday samochodu przed upywem 6 miesicy
                         Pytanie: Samochód zosta zakupiony 22 kwietnia 2011 r. na nazwisko ma. Wnioskodawczyni nie miaa rozdzielnoci majtkowej. Przed mierci ma, m umow darowizny przekaza Wnioskodawczyni ww. pojazd. Czy Wnioskodawczyni musi zapaci podatek od sprzeday w dniu 4 sierpnia 2018 r. samochodu osobowego, dokonanej do pó roku od daty nabycia (darowizna) w dniu 22 kwietnia 2018 r.?
                         • 25.04.201929.04.2019: Aporty, poczenia, podziay i inne dziaania restrukturyzacyjne - aspekty podatkowe
                          Coraz wicej podmiotów gospodarczych uczestniczy w rónego rodzaju dziaaniach restrukturyzacyjnych. Czasami jest to spowodowane konsolidacj w ramach jednej grupy kapitaowej, innym razem ma to zwizek ze zmieniajcym si profilem dziaalnoci. W kadym jednak przypadku przed rozpoczciem dziaa restrukturyzacyjnych konieczne jest przeanalizowanie skutków podatkowych. Przygotowalimy e-kurs: Aporty, poczenia, podziay i inne dziaania restrukturyzacyjne - aspekty podatkowe. Jego celem jest omówienie rónych, najczciej wystpujcych w praktyce, rodzajów restrukturyzacji prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. W zalenoci od rodzaju, charakteru i wielkoci prowadzonej dziaalnoci moliwy bdzie szereg rozwiza, które mog spowodowa nie tylko wiksz efektywno prowadzonej dziaalnoci ale równie mniejsze obcienia podatkowe. W trakcie kursu zostan przyblione nie tylko same przepisy podatkowe dotyczce poszczególnych form restrukturyzacji ale równie praktyka organów podatkowych, które w licznych interpretacjach podatkowych wyjaniaj rozumienie czsto nieprecyzyjnych przepisów.
                          • 25.04.2019KUP: Wydatki na samochody posiadajce badania zaliczamy w caoci w koszty
                           Ograniczenia dotyczce moliwoci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytuu eksploatacji samochodów dotycz wycznie samochodów osobowych, nie dotycz natomiast kosztów eksploatacji samochodów ciarowych. W takim przypadku, tego typu wydatki podlegaj rozliczeniu w kosztach bez ograniczenia, o ile speniaj ogólne warunki uznania ich za koszty podatkowe. Zatem kluczowym jest ustalenie, czy wykorzystywany w dziaalnoci pojazd jest samochodem osobowym, czy te innym ni osobowy.
                           • 24.04.2019Najem samochodu osobowego w kosztach firmy. MF wyda objanienia podatkowe
                            Ogoszona niedawno nowelizacja modyfikujca ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159) rodzi wiele wtpliwoci w zakresie nowych mechanizmów limitowania wydatków zwizanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi przez podatników na podstawie umów najmu. Na podatników bdcych stronami powyszych umów naoono bowiem obowizek wyodrbnienia czci czynszu, która stanowi spat wartoci pocztkowej.
                            • 11.04.2019Katowice, 16.04.2019 r. Rozliczanie samochodu osobowego w dziaalnoci gospodarczej w 2019 r.
                             Samochody osobowe uytkowane dla celów dziaalnoci gospodarczej stanowi od zawsze przedmiot szczególnego zainteresowania fiskusa. Dzieje si tak, poniewa wydatki zwizane z zakupem, wynajmem i uytkowaniem samochodów stanowi liczc si pozycj w kosztach firm i odliczeniach VAT, a powszechnym jest mieszane wykorzystanie samochodów - zarówno do celów subowych (firmowych) jak i prywatnych. Fiskus nadal traktuje samochód jako luksus, który powinien zosta maksymalnie opodatkowany i znajdowa si pod szczególnym nadzorem.
                             • 11.04.2019Telewizor Ci szpieguje? To te podlega rozporzdzeniu RODO
                              W przypadku telewizorów Smart TV mog pojawi si wtpliwoci odnonie tego w jaki sposób bd wykorzystywane dane o uytkownikach/ogldanych programach, przez kogo bd wykorzystywane oraz przede wszystkim czy dzieje si to za wiedz i zgod uytkownika. Naley przy tym podkreli, e dostp do danych pozyskiwanych w zwizku z korzystaniem przez uytkownika ze Smart TV podlega zasadom okrelonym w ogólnym rozporzdzeniu o ochronie danych osobowych (zwanym dalej „RODO”) - poinformowao Ministerstwo Cyfryzacji.
                              • 10.04.2019Wykup samochodu osobowego z leasingu operacyjnego. Skutki podatkowe
                               Umowa leasingu operacyjnego jest umow zawieran na czas okrelony. W sytuacji, gdy okres ten koczy si, korzystajcy musi podj decyzj, czy wykupi przedmiot leasingu, czy te wskaza osob trzeci, która dokona takiego nabycia. Jeli korzystajcy nie zdecyduje si na adn z tych opcji, wówczas przedmiot leasingu nadal pozostaje wasnoci leasingodawcy.
                               • 09.04.2019Wykup samochodu osobowego z leasingu operacyjnego. Skutki podatkowe
                                Umowa leasingu operacyjnego jest umow zawieran na czas okrelony. W sytuacji, gdy okres ten koczy si, korzystajcy musi podj decyzj, czy wykupi przedmiot leasingu, czy te wskaza osob trzeci, która dokona takiego nabycia. Jeli korzystajcy nie zdecyduje si na adn z tych opcji, wówczas przedmiot leasingu nadal pozostaje wasnoci leasingodawcy.
                                • 09.04.2019Moliwo uytkowania kas po ich ponownej fiskalizacji
                                 Pytanie: Czy Wnioskodawca bdzie uprawniony na podstawie art. 111 ust. 3c ustawy VAT do uytkowania przejtych kas fiskalnych po ich ponownej fiskalizacji mimo nie posiadania przez cz kas na dzie czenia ze Spók Przejmowan odpowiedniego wanego potwierdzenia procesu wydawania potwierdzenia spenienia przez dany typ kasy rejestrujcej funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce ze wzgldu na upyw czasu (potocznie zwanego homologacj kas)?
                                 • 08.04.2019VAT od powypadkowej naprawy samochodu w leasingu
                                  Problemy zwizane z likwidacj szkód komunikacyjnych w odniesieniu do pojazdów bdcych przedmiotem leasingu powinny by rozstrzygane w ramach rozlicze midzy finansujcym a korzystajcym. Naley przy tym zaznaczy, e obydwie strony umowy leasingu – zarówno leasingobiorca, jak i leasingodawca – poprzez jej zawarcie wyraaj zgod na warunki w niej zapisane. Zauway take naley, e zgodnie z cywilistycznym pojciem leasingu, leasingobiorca nie jest wacicielem pojazdu, a jedynie posiadaczem zalenym, a w przypadku zaistnienia okolicznoci uzasadniajcej wypat odszkodowania, ubezpieczenie przysuguje wacicielowi pojazdu (leasingodawca), który w tym przypadku jest podatnikiem podatku VAT - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                  • 05.04.2019Pene odliczenie VAT w sytuacji parkowania samochodu pod domem pracownika
                                   Z uzasadnienia: W ostatnim czasie, w judykaturze pojawia si teza, zgodnie z któr parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, e samochód nie jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wyksztaci si pogld, e przejazdy pracowników mobilnych samochodem subowym na trasie pomidzy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub jego pobliu (parkowania), a miejscem wykonywania pracy - o ile nie su osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane s w ramach realizacji zada subowych - nie stanowi nieodpatnego wiadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 tej ustawy, a zatem ich wartoci nie mona uwaa za przychód pracowników ze stosunku pracy.
                                   • 03.04.2019Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
                                    Przypominamy, i przedsibiorcy maj moliwo corocznego jednorazowego rozliczenia nakadów na rodki trwae do wysokoci 100 tys. z, przy minimalnej wartoci nakadów w wysokoci 10 tys. z. Z tego rozliczenia mog skorzysta take przedsibiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze rodków UE. Ta ulga stanowi zacht zarówno dla ju funkcjonujcych firm, jak i dla osób planujcych zaoenie dziaalnoci gospodarczej.
                                    • 03.04.2019Sporzdzanie dokumentacji cen transferowych - MF wyjania
                                     Wymóg braku straty podatkowej naley odnosi do wspólników spóki osobowej niebdcej podatnikiem w zakresie przychodów i kosztów oraz dochodów i strat zwizanych z t spók osobow. Ponadto, nie kady przypadek korekty faktury wystawionej w okresie, za który sporzdzono ju dokumentacj, wymaga zastosowania przepisów art. 11e ustawy o CIT normujcych korekt cen transferowych. Zastosowania tej regulacji wymaga bd jedynie te korekty faktury, które speniaj warunki uznania za korekt cen transferowych - Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie.
                                     • 02.04.2019WSA. Majtek osobisty przedsibiorcy z niszym podatkiem od nieruchomoci
                                      Z uzasadnienia: W przypadku podatników bdcych osobami fizycznymi sam fakt posiadania nieruchomoci przez osob bdc przedsibiorc nie jest wystarczajcy do uznania jej za zwizan z dziaalnoci gospodarcz. Konieczne jest ustalenie, czy nieruchomo ta wchodzi w skad przedsibiorstwa prowadzonego przez t osob czy te stanowi jej majtek osobisty, odrbny od majtku zwizanego z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej.
                                      • 29.03.2019NSA: Zagraniczna jednostka kontrolowana
                                       Z uzasadnienia: (...) art. 30f u.p.d.o.f. odnosi si do rozmaitych podmiotów tworzonych i funkcjonujcych w innych systemach prawnych i dlatego sformuowanie "udziaów zwizanych z prawem do uczestnictwa w zyskach" uyte w ustawie naley interpretowa szeroko i odnosi do wszelkich form zaangaowania kapitaowego w tych podmiotach. Warto doda, e w obecnym stanie prawnym (od 1 stycznia 2019 r.) podmioty te s przez ustawodawc okrelone mianem "zagranicznych jednostek kontrolowanych", co tym bardziej podkrela rónorodno tych podmiotów.
                                       • 28.03.2019Ograniczenie kosztów najmu i leasingu samochodów osobowych wci z wtpliwociami
                                        Okoliczno, e opaty za ubezpieczenie samochodu osobowego stanowi element kalkulacji raty leasingowej lub czynszu nie wycza obowizku stosowania do tych opat ograniczenia okrelonego w art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy PIT (art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy CIT). Natomiast, w przypadku gdy opata, w tym czynsz, z tytuu umowy leasingu, umowy najmu, dzierawy lub innej umowy o podobnym charakterze zostaa skalkulowana w sposób obejmujcy koszty eksploatacji samochodu osobowego, przepis art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy PIT (art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT) stosuje si do tej czci opaty, która obejmuje koszty eksploatacji samochodu osobowego - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                        • 27.03.2019CIT. Alokacja do róda przychodów z tytuu udziau spóki z o.o. w spóce komandytowej
                                         Spók komandytow jest spóka osobowa majca na celu prowadzenie przedsibiorstwa pod wasn firm, w której wobec wierzycieli za zobowizania spóki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialno co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Spóka komandytowa, w której komplementariuszem, a wic zgodnie z art. 102 Kodeksu spóek handlowych - wspólnikiem odpowiadajcym za jej zobowizania bez ogranicze, jest spóka z o.o., jest specyficzn form prowadzenia dziaalnoci. Prowadzenie dziaalnoci w tej postaci, ze wzgldu na wynikajce z takiej formy prawnej ograniczenie odpowiedzialnoci wspólników, cieszy si du popularnoci.
                                         • 27.03.2019Ograniczenie kosztów najmu i leasingu samochodów osobowych wci z wtpliwociami
                                          Okoliczno, e opaty za ubezpieczenie samochodu osobowego stanowi element kalkulacji raty leasingowej lub czynszu nie wycza obowizku stosowania do tych opat ograniczenia okrelonego w art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy PIT (art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy CIT). Natomiast, w przypadku gdy opata, w tym czynsz, z tytuu umowy leasingu, umowy najmu, dzierawy lub innej umowy o podobnym charakterze zostaa skalkulowana w sposób obejmujcy koszty eksploatacji samochodu osobowego, przepis art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy PIT (art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT) stosuje si do tej czci opaty, która obejmuje koszty eksploatacji samochodu osobowego - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                          • 27.03.2019Prywatny samochód w kosztach firmy: Wasno i wspówasno naley traktowa jednakowo
                                           Pytanie: Wnioskodawca prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz i jest wspówacicielem w czci uamkowej samochodu osobowego. Samochód ten nie jest dla Wnioskodawcy skadnikiem majtku firmy, ale jest wykorzystywany - cho nie wycznie - do celów zwizanych z prowadzon dziaalnoci. Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawc z tytuu kosztów uywania samochodu osobowego stanowi bd koszty uzyskania przychodów w wysokoci 20% czy 75% poniesionych wydatków?
                                           • 22.03.2019Skutki podatkowe dla wspólnika opuszczajcego spók jawn
                                            Wystpienie wspólnika ze spóki osobowej powoduje obowizek rozliczenia udziau kapitaowego wspólnika. Rozliczenie poprzedza ustalenie wartoci udziau kapitaowego wystpujcego wspólnika, poprzez sporzdzenie osobnego bilansu, uwzgldniajcego warto zbywcz majtku spóki, czyli warto jej majtku w obrocie prawnym i gospodarczym (warto, jak mona uzyska za spók). Bilans ten winien zawiera wszystkie skadniki materialne i niematerialne (wg cen rynkowych), które maj warto wymiern w pienidzu.
                                            • 18.03.2019Wpis w dowodzie rejestracyjnym decyduje o penym odliczeniu VAT
                                             Do momentu, kiedy podatnik uzyska odpowiedni adnotacj w dowodzie rejestracyjnym, potwierdzajc wykonanie dodatkowego badania technicznego, stwierdzajcego spenienie wymaga dla pojazdów samochodowych okrelonych w art. 86a ust. 9 pkt 1-2 ustawy o VAT, nie przysuguje prawo do odliczenia 100%, a jedynie 50% kwoty podatku naliczonego od rat leasingowych, nabycia paliwa oraz innych zakupów dotyczcych eksploatacji. Prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego przysuguje dopiero od dnia, w którym podatnik uzyska zawiadczenie i adnotacj o spenieniu tych wymaga.
                                             • 14.03.2019Akcyza przy sprzeday samochodu w komisie
                                              Podatnikiem podatku akcyzowego przy sprzeday komisowej samochodu osobowego bdzie komisant, który dokonujc tej sprzeday dziaa we wasnym imieniu. Równie w orzecznictwie sdowo-administracyjnym w omawianej kwestii funkcjonuje ugruntowane i jednolite stanowisko, wskazujce, e „podatnikiem podatku akcyzowego przy sprzeday komisowej jest komisant. Komisant, chocia dziaa na rachunek zleceniodawcy czyli komitenta, w obrocie zawsze wystpuje w imieniu wasnym, a w konsekwencji tylko jego obciaj obowizki wynikajce z zawartej przez niego z osob trzeci umowy sprzeday.
                                              • 11.03.2019Odliczenie VAT z faktury za opat wstpn przy braku zoenia VAT-26
                                               Pytanie: Umow leasingow Wnioskodawca podpisa 29 padziernika 2018. 30 padziernika Wnioskodawca przela na konto leasingodawcy rodki pienine na poczet czynszu inicjalnego (wpata wstpna). Natomiast faktyczny odbiór samochodu, jak równie jego rejestracja nastpiy 6 listopada. Wnioskodawca nie przypuszcza, e zgoszenia do urzdu skarbowego musi dokona przed dat faktycznego odbioru pojazdu. Czy w zwizku z brakiem poinformowania Naczelnika US w ustawowym terminie 7 dni od podpisania umowy leasingowej Wnioskodawca moe odliczy 100% VAT wynikajcego z faktury za opat wstpn?
                                               • 07.03.2019VAT mara: Ustalenie kwoty nabycia samochodu uywanego w przypadku kosztów dodatkowych
                                                Dla potrzeb zastosowania procedury mary, przez kwot nabycia naley rozumie wszystko co stanowi wynagrodzenie, które pierwotny sprzedawca towaru uywanego otrzyma od podatnika (nabywcy). Tak rozumiana cena towaru (kwota nabycia) obejmuje wszystkie koszty zwizane z transakcj, jeeli nabywca towaru (kupujcy) ponosi ciar tych opat pacc za nie dostawcy. Do kwoty nabycia, o której mowa wyej, nie mog zosta zaliczone koszty, które nie zostay zapacone i nie s nalene dostawcy towaru (nalene innym ni dostawca podmiotom).
                                                • 07.03.2019NSA: Wane orzeczenie dotyczce midzy innymi mocy ochronnej interpretacji
                                                 Z uzasadnienia: Fakt powizania zbywcy i nabywcy sta si dla organów podatkowych pretekstem do zakwestionowania mocy ochronnej interpretacji. Takie postpowanie nosi znamiona naruszenia zasady zaufania do organów publicznych wyraonej w art. 121 O.p. Dziaania organów po wydaniu interpretacji nie mog by ukierunkowane na to, eby j podway.
                                                 • 06.03.2019Parametry i wskaniki 2019: Pracownik
                                                  Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                                                  • 05.03.2019WSA. Cesja dugów z PCC
                                                   Z uzasadnienia: Skoro czynnoci polegajce na kupowaniu wierzytelnoci w imieniu wasnym i na wasne ryzyko nie s odpatnym wiadczeniem usug w rozumieniu art. 8 ust. 1 w zwizku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, to nie podlegaj one podatkowi od towarów i usug. Ustalenie to wyklucza zastosowanie wyczenia przedmiotowego z opodatkowania podatkiem od czynnociach cywilnoprawnych, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o PCC.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 42 ] nastpna strona »