Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

e-akta osobowe

 • 22.09.2008Do końca czerwca ubezpieczyciele zarobili prawie 5 mld zł
  Blisko 70 działających w Polsce towarzystw ubezpieczeniowych osiągnęło na koniec pierwszego półrocza tego roku blisko 5 mld zł zysku brutto przy składkach zebranych w kwocie około 30 mld zł. Spadły zyski firm sprzedających ubezpieczenia na życie, wzrosły – ubezpieczycieli oferujących pozostałe polisy osobowe i majątkowe.
  • 18.09.2008Odsetki od kredytu na zakup środka trwałego jako KUP
   Pytania podatnika: Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego, mimo że raty kredytu nie są spłacane bezpośrednio z rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz, że środkiem tym jest samochód osobowy, którego wartość początkowa przekracza 20 000 euro, można zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów działalności prowadzonej przez podatniczkę? Czy wystarczającym sposobem udokumentowania poniesienia tego kosztu jest dowód opłaty w postaci wyciągu bankowego, przeliczony w oparciu o umowę kredytową potwierdzającą faktyczny udział odsetek w każdej kolejnej racie?
   • 15.09.2008Brak rejestracji działalności nie może rodzić negatywnych skutków dla kontrahentów
    Sam fakt braku rejestracji, jako podmiotu gospodarczego, drugiej strony umowy nie może rodzić dla kontrahenta ujemnych skutków i nie jest automatycznie dowodem, że transakcja nie miała miejsca — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
    • 09.09.2008Skutki podatkowe przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej
     Zapytanie nr 223 do ministra finansów w sprawie skutków podatkowych przekształcenia formy prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących beneficjentami Programu Operacyjnego ˝Kapitał ludzki˝
     • 04.09.2008Skuteczna reklama – nagrody EFFIE
      Ponad 150 kampanii reklamowych zostało zgłoszonych do tegorocznej polskiej edycji EFFIE Awards, najbardziej prestiżowego światowego konkursu, w którym nagradza jest skuteczność reklam. W przyszłym tygodniu 54-osobowe jury dokona nominacji kandydatów do nagród, a ogłoszenie laureatów nastąpi podczas gali 3 listopada br. Głównym patronem konkursu jest PKPP Lewiatan.
      • 04.09.2008Wartość własnej pracy wspólnika spółki cywilnej, jego małżonka i małoletnich dzieci oraz małżonków i małoletnich dzieci pozostałych wspólników
       Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 (art. 22 ust. 1 updof) . Wynika z tego przepisu, że warunkiem uznania za koszt podatkowy danego wydatku jest każdorazowo łącznie spełnienie dwóch przesłanek, tj. poniesiony wydatek musi mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na powstanie przychodu oraz wydatek nie może znajdować się na liście wydatków negatywnych określonych w art. 23 ustawy podatkowej.
       • 04.09.2008Ubezpieczenie władz spółki od odpowiedzialności cywilnej
        Pytanie podatnika: Czy powstaje przychód do opodatkowania u członków zarządu, członków rady nadzorczej i pracowników kadry kierowniczej z tytułu ponoszenia przez Spółkę składek na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w sytuacji, gdy zawarta umowa ubezpieczenia będzie „bezimienna”?
        • 03.09.2008Konferencja: Podatki 2008/2009 - Warszawa
         W dniach 13.10 i 14.10.2008 r. w Warszawie, w Hotelu Mercure odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez MDDP Akademia i www.podatki.biz. Tematem konferencji będą bieżące problemy podatkowe i planowane zmiany w VAT, CIT i PIT, które omówią zaproszeni do uczestnictwa w konferencji znani praktycy stosowania prawa. Wśród prowadzących znajdują się:
         • 01.09.2008Ogólne zasady korespondencji z organami podatkowymi
          Każdy z podatników prędzej czy później staje przed koniecznością napisania pisma do urzędu skarbowego. Mogą to być wyjaśnienia, wnioski, pisma procesowe (odwołania, skargi, zażalenia) i wiele innych. Napisanie prawidłowego pisma jest sprawą tak samo ważną jak i trudną. Często bowiem od właściwej konstrukcji pisma zależy powodzenie sprawy. Ważna jest zatem znajomość kwestii związanych z pismem: terminów i sposobów jego wnoszenia, niezbędnych czynności towarzyszących jego wniesieniu oraz niezbędnych elementów konstrukcji pisma.
          • 21.08.2008Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki jawnej
           Problematykę sukcesji praw i obowiązków następców prawnych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. nr 8, poz.60 z 2005r. – wraz z późniejszymi zmianami, dalej: Ordynacja). Stosownie do postanowień art. 93a § 1 Ordynacji osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej lub przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.
           • 19.08.2008Termin zakończenia umowy na zastępstwo
            Pytanie: W jaki sposób w umowie zawieranej na zastępstwo określamy termin końcowy jej trwania?
            • 14.08.2008Roczna inflacja w lipcu: 4,8 proc.
             W lipcu bieżącego roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem. Większa niż miesiąc wcześniej była dynamika cen konsumpcyjnych w skali roku – wzrosła do 4,8 proc. z 4,6 proc. w czerwcu.
             • 13.08.2008Wartość początkowa majątku wniesionego do spółki
              Interpelacja nr 3188 do ministra finansów w sprawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
              • 12.08.2008Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową
               Pytanie podatnika: 1. Czy w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie u wspólnika spółki z o.o. przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu przeniesienia składników majątkowych spółki z o.o. do spółki komandytowej? 2. Czy w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie u wspólnika spółki z o.o. przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu pozostałego w spółce z o.o. niepodzielnego zysku z łat ubiegłych, który stanie się składnikiem majątku spółki komandytowej?
               • 08.08.2008Opodatkowanie wypłaty udziału kapitałowego wspólnika
                Pytanie podatnika: Czy wypłata udziału kapitałowego wspólnika wykluczonego ze spółki jawnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                • 30.07.2008Orzecznictwo: Prawo do udziałów po rozwodzie
                 1. Jeżeli wkład jednego z małżonków do spółki cywilnej przekształconej w spółkę jawną pochodzi z majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską, do majątku tego należy wierzytelność z tytułu nakładu, którym pokryto wkład. Wysokość tej wierzytelności ustala się według reguł obowiązujących przy obliczaniu wartości udziału kapitałowego w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej (art. 65 k.s.h.), 2. Wartość nakładu z majątku wspólnego małżonków na nabycie należącego do jednego z nich udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ustala się według ceny rynkowej tego udziału, 3. Przy obliczaniu wartości udziałów w obu spółkach należy mieć na względzie stan spółki z chwili ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, a ceny z daty orzekania.
                 • 30.07.2008Orzecznictwo podatkowe: Brak dokumentów nie stanowi podstawy do zakwestionowania kosztów
                  1. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają generalnej klauzuli, zgodnie z którą w przypadku braku dowodów księgowych na okoliczność poniesionych kosztów uzyskania przychodów lub też ich wadliwości, poniesione wydatki nie stanowią kosztów w rozumieniu art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. 2. Przepisy regulujące instrumentalne obowiązki podatkowe, w tym również dotyczące dokumentowania transakcji, co do zasady, nie mogą zmieniać reguł zaliczania poszczególnych wydatków do kosztów, chyba że taki skutek wynika wyraźnie z przepisów prawa.
                  • 25.07.2008Termin wydania interpretacji indywidualnej
                   Interpelacja nr 2836 do ministra finansów w sprawie interpretacji prawa podatkowego przez urzędy skarbowe
                   • 25.07.2008Orzecznictwo: Forma przystąpienia do spółki cywilnej
                    Przystąpienie nowego wspólnika do spółki cywilnej, w której wspólnikom przysługuje współwłasność łączna nieruchomości, wymaga zachowania formy szczególnej obowiązującej przy przeniesieniu własności nieruchomości.
                    • 25.07.2008Przystąpienie wspólnika do spółki cywilnej
                     Pytania podatnika: 1. Czy podlegają opodatkowaniu zwroty wartości wkładu pieniężnego wniesionego do spółki oraz ratalna spłata 25 % wartości majątku wspólnego spółki wychodzących wspólników? 2. Czy podlegają opodatkowaniu zmiany umowy spółki cywilnej zawarte w aneksach?
                     • 14.07.2008Orzecznictwo: Niepodpisanie listy obecności może być uzasadnieniem wypowiedzenia umowy o pracę
                      W zakładzie pracy, w którym nie ma obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy, ustalenie elementów organizacji i porządku pracy, w tym sposobu potwierdzania obecności w pracy, następuje w drodze poleceń pracodawcy.
                      • 08.07.2008Zwrot nadpłaty w podatku akcyzowym na nowych zasadach
                       4 lipca w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego. Ustawa wejdzie w życie 19 lipca, czyli po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
                       • 26.06.2008Drogie wpisy w KRS
                        Interpelacja nr 2350 do ministra sprawiedliwości w sprawie opłat z tytułu wpisu i ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
                        • 24.06.2008Korekta podatku naliczonego uprzednio odliczonego w całości od rat leasingowych w przypadku sprzedaży samochodu, który był przedmiotem leasingu operacyjnego
                         Załóżmy sytuację następującą: po zakończeniu okresu leasingu przewidzianego umową i po spłaceniu rat leasingowych samochód zostaje wykupiony i wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Zatem jest on użytkowany w działalności gospodarczej w całości opodatkowanej. Z faktury dokumentującej nabycie samochodu odliczony został podatek od towarów i usług w wysokości 60%. Po wykupie dochodzi jednak do sprzedaży tego samochodu. W przypadku zbycia samochodu, wątpliwość budzi ewentualna korekta podatku naliczonego uprzednio odliczonego od nabycia samochodu w rozumieniu art. 91 ustawy VAT.
                         • 20.06.2008Wniesienie udziałów w spółce z o.o. do spółki jawnej
                          Pytania podatnika: 1. Czy wniesienie przez wnioskodawcę do spółki osobowej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z o.o. spowoduje na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstanie przychodu u wspólnika na dzień podwyższenia wkładów w spółce jawnej? 2. Czy w przypadku, gdyby spółka osobowa dokonywała zbycia udziałów spółki z o.o. otrzymanych od wnioskodawcy (na poczet wkładu według wartości rynkowej na moment wniesienia wkładu), kosztem uzyskania przychodu ze zbycia tych udziałów spółki z o.o. będzie wartość udziału kapitałowego w spółce osobowej objętego przez wnioskodawcę („wydanego” wnioskodawcy) w zamian za ten wkład niepieniężny w postaci udziałów spółki z o.o., nie wyższa jednak od wartości rynkowej tychże udziałów spółki z o.o. na dzień ich wniesienia przez wnioskodawcę do spółki osobowej?
                          • 19.06.2008Wykupienie samochodu po zakończeniu umowy leasingu a prawo do odliczenia podatku VAT
                           W przypadku nabycia samochodu, który uprzednio był użytkowany na podstawie umowy leasingu operacyjnego i po jej zakończeniu nastąpi wykup przedmiotu tej umowy, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony stanowiący 60% kwoty podatku VAT określonej w fakturze zakupu, nie więcej niż 6.000 zł.
                           • 18.06.2008Dane osobowe trudniej dostępne dla kontroli skarbowej
                            Uprawnienie organów kontroli skarbowej do zbierania, przetwarzania i wykorzystywania wszelkich danych osobowych oraz żądanie od innych administratorów danych udostępnienia posiadanych informacji jest niezgodne z ustawą zasadniczą – orzekł Trybunał Konstytucyjny.
                            • 17.06.2008Wykupienie samochodu osobowego z leasingu operacyjnego – skutki prawnopodatkowe (2)
                             W artykule: Wykupienie samochodu osobowego z leasingu operacyjnego – skutki prawnopodatkowe (1) przedstawiłam niektóre sytuacje, które mogą wystąpić po zakończeniu umowy leasingu. Dzisiaj o sytuacji, w której samochód, po wykupieniu, jest wykorzystywany wyłącznie dla celów osobistych
                             • 13.06.2008Roczna inflacja znów powyżej 4 proc.
                              W maju 2008 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,8 proc. Większa niż przed miesiącem była dynamika cen konsumpcyjnych w skali roku (4,4 proc. wobec 4 proc.).
                              • 12.06.2008Wykupienie samochodu osobowego z leasingu operacyjnego – skutki prawnopodatkowe (1)
                               Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (Firma) używała w działalności gospodarczej samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Po zakończeniu zaś umowy wykupiła samochód na własność za cenę 1% wartości samochodu. Przyjrzyjmy się skutkom prawnopodatkowym związanym z wykupieniem samochodu, dalszym użytkowaniem i ewentualnie późniejszą jego sprzedażą.
                               • 10.06.2008Na co ZUS wydaje pieniądze
                                Interpelacja nr 2162 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ZUS
                                • 09.06.2008Użytkowanie samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu operacyjnego – skutki prawnopodatkowe - przykłady
                                 Przykład nr 1: Podatnik zawarł z firmą leasingową na czas określony (np.4 lata) umowę leasingu operacyjnego na używanie samochodu osobowego. Przedmiot leasingu przez cały okres używania go przez Korzystającego pozostaje własnością firmy leasingowej, czyli finansującego. Zatem, finansujący jest właścicielem przedmiotu leasingu i dokonuje odpisów amortyzacyjnych.
                                 • 03.06.2008Użytkowanie samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu operacyjnego – skutki prawnopodatkowe (1)
                                  Przez umowę leasingu, na podstawie art. 709 Kodeksu cywilnego, finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe, co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.
                                  • 03.06.2008Oddanie nieruchomości w bezpłatne użytkowanie spółce jawnej
                                   Pytania podatnika: 1. Czy oddając w bezpłatne użytkowanie (nastąpiłaby zmiana umowy) spółce jawnej 2 nieruchomości przychód Wnioskodawczyni byłby zwolniony z podatku dochodowego? 2. Czy w świetle powyższych wyjaśnień działania te stanowią działalność gospodarczą, czy dalej jako osoba fizyczna może rozliczać się ryczałtem?
                                   • 28.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Dokumentowanie dostawy wewnątrzwspólnotowej samochodów osobowych
                                    Podmiot, któremu przysługuje zwrot akcyzy na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29, poz. 254 ze zm.), nie musi przedstawić faktury dostawy, jeżeli przedstawił inne dokumenty, potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, z wymienionych w ust. 2 tego artykułu i par. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (Dz. U. nr 74, poz. 673).
                                    • 19.05.2008Odsetki od odszkodowań za uszkodzenia ciała a PIT
                                     Interpelacja nr 1712 do ministra finansów w sprawie braku regulacji prawnej do art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnośnie do przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego odsetek za nieterminową wypłatę odszkodowań otrzymanych na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przy jednoczesnym istnieniu takiego zwolnienia dla samych należności głównych kwot odszkodowań
                                     • 16.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Warunki zaliczenia straty do kosztów uzyskania przychodu
                                      Strata w środkach obrotowych będzie kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), o ile jest ona normalnym następstwem prowadzonej działalności w danej branży, a podatnikowi nie będzie można przypisać winy przy jej powstaniu, tj. wtedy gdy podatnik nie mógł przewidzieć powstania szkody, ani też jej zapobiec; każdorazowo będzie wymagało to przeprowadzenia szczegółowej analizy sytuacji, jaka poprzedziła powstanie straty, a zwłaszcza ocenę, czy podatnik zachował należytą staranność, tj. ogólnie przyjętą w stosunkach danego rodzaju, przeciwdziałając ewentualnemu wystąpieniu uszczerbku w swoim majątku.