Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

e-akta osobowe

 • 16.02.2010W styczniu wzrosła inflacja
  Według wstępnych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w styczniu 2010 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych były wyższe niż w grudniu ubiegłego roku o 0,5 proc. oraz o 3,6 proc. wyższe niż przed rokiem. O skali wzrostu inflacji w ujęciu rocznym zdecydowały głównie ceny transportu, towarów i usług związanych z mieszkaniem, a także napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.
  • 12.02.2010Orzecznictwo: Kontrakt menedżerski wspólnika na zarządzanie inną firmą w spółce jawnej
   Teza: Przychody wspólnika spółki nie mającej osobowości prawnej, uzyskane na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umowy o podobnym charakterze, nie mogą być uznane za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 13 pkt. 9 w zw. z art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.)
   • 10.02.2010Orzecznictwo WSA: Ulga rehabilitacyjna a dojazdy na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    Z uzasadnienia: Brak podstaw do przyjęcia aby ustawodawca użył sformułowania zabiegi "leczniczo -rehabilitacyjne" nieracjonalnie. Skoro użył racjonalnie tego zwrotu to niewątpliwe dla podkreślenia i pełnego opisania wymienionych zabiegów jako łączących leczenie z rehabilitacją. Nowoczesna medycyna nie umożliwia utożsamiania zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych tylko z samymi zabiegami, wykonywanymi przez personel ochrony zdrowia, z wyłączeniem lekarzy specjalistów. Sam proces rehabilitacyjny ma charakter mobilny i elastyczny, co oznacza że w zależności od postępów tego procesu (lub ich braku) niezbędnym jest modyfikacja zalecanych i dopuszczalnych metod usprawnienia. Należy podkreślić, że przejazd do wymienionej placówki ochrony zdrowia w W. miał na celu konsultację neurologiczną, co wynika z wyżej opisanego zaświadczenia, nie zaś leczenie sensu stricto.
    • 08.02.2010Samochód służbowy udostępniony pracownikowi dla celów prywatnych a PIT
     Pytanie podatnika: Czy ustalając cenę usługi polegającej na udostępnieniu samochodu służbowego dla celów prywatnych, Spółka może posłużyć się iloczynem faktycznie przejechanych kilometrów dla celów prywatnych i stawką za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego, ogłaszaną na podstawie wspomnianego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy?
     • 08.02.2010Dokumentowanie opłat za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych
      Pytanie podatnika: Czy dokumentowanie opłat za korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych fakturami VAT (dokumentami wewnętrznymi jeśli pracownik nie zażąda wystawienia faktury) i opodatkowanie VAT wynagrodzenia Spółki z tego tytułu stawką 22% jest działaniem prawidłowym?
      • 05.02.2010W 2011 roku zarejestrujesz firmę przez Internet
       Interpelacja nr 13603 do ministra gospodarki w sprawie funkcjonowania programu „Jedno okienko” i instytucji zawieszenia działalności gospodarczej
       • 05.02.2010Kolejny leasingobiorca ma także prawo do odliczenia podatku VAT
        Pytanie podatnika: Czy nowo korzystający podmiot gospodarczy, który przejął przedmiot leasingu - samochód osobowy z dniem 01.04.2009 r. ma prawo do odliczenia 60% kwoty podatku naliczonego z kolejno otrzymywanych faktur dokumentujących dalsze okresowe opłaty leasingowe?
        • 04.02.2010PKPiR krok po kroku – odcinek 17
         Zajmę się dzisiaj omówieniem ewidencji przebiegu pojazdu – ważnej ewidencji, której brak może spowodować istotne skutki podatkowe. Przepisy ustawy o pdof stanowią bowiem, że w razie braku ewidencji przebiegu pojazdu podatnik traci możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pewnej grupy wydatków, związanych z eksploatacją samochodu osobowego.
         • 29.01.2010Orzecznictwo WSA: Samotny rodzic musi faktycznie wychowywać dziecko
          Z uzasadnienia: W sytuacji gdy przepisy prawa podatkowego nie przesądzają o tym, jakie dokładnie kryteria pozwalają uznać jedno z rodziców za tę stronę, która samotnie wychowuje dziecko, trzeba brać przede wszystkim pod uwagę, kto faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Przepis ustawy jest mianowicie adresowany do osoby samotnie wychowującej dziecko i tą osobą jest ten, kto to faktycznie czyni, w pełni albo w przeważającej mierze, a nie automatycznie i bez względu na stan faktyczny ten, komu sąd w wyroku przyznał władzę rodzicielską tudzież nakazał opiekę.
          • 29.01.2010Kiedy można skorzystać z jednorazowej amortyzacji
           Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu 2009 r. dokonanej w m-cu kwiecień 2009 r. przez Wnioskodawcę jako małego podatnika jednorazowej amortyzacji (do określonej w art. 22k ust. 7 wartości odpisów amortyzacyjnych) środków trwałych mieszczących się w grupie rodzajowej 3-8 klasyfikacji za wyjątkiem samochodów osobowych, zakupionych w 2008 roku, zaś przyjętych do użytkowania w dniu 24 kwietnia 2009 r. zgodnie z warunkami określonymi w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a w szczególności z wymogami dotyczącymi roku podatkowego, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych?
           • 25.01.2010Ulga z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych
            Najliczniejszą grupę możliwych do wykorzystania odliczeń od dochodu stanowią ulgi, których zadaniem jest częściowe choćby zrekompensowanie osobom niepełnosprawnym dodatkowych wydatków, które ponoszą w związku ze swoimi dolegliwościami. Warunki korzystania z ulgi nie zmieniły się od poprzedniego roku.
            • 22.01.2010Odliczenie w zeznaniu rocznym wydatków na leki
             Pytanie podatnika: Czy posiadając orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie o przyjmowaniu leków Wnioskodawca może w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu wydatki na zakup lekarstw, o których mowa w zaświadczeniu?
             • 21.01.2010Odliczenie wydatków na Internet
              Ulga dotycząca odliczenia wydatków na Internet należy do najczęściej wykorzystywanych przez podatników ulg. Mimo stosunkowo prostych zapisów dotyczących zasad korzystania z ulgi, przez ostatnie lata pojawiło się mnóstwo wątpliwości.
              • 15.01.2010ZUS zaoszczędzi dzięki elektronicznemu rozliczeniu podatków swoich pracowników
               Jak poinformował rzecznik prasowy ZUS Przemysław Przybylski, w tym roku po raz pierwszy deklaracje podatkowe za wszystkich pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostaną wysłane do urzędów skarbowych wyłącznie w formie elektronicznej. Będzie to możliwe dzięki zakupionej przez ZUS aplikacji eDeklaracje.
               • 15.01.2010SAMAR: W 2009 r. w Polsce wyprodukowano 0,9 mln aut
                Według Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR produkcja samochodów spadła w ubiegłym roku w Polsce do niespełna 900 tys. sztuk, czyli o ponad 9 proc. Z taśm krajowych fabryk zjechało 833,3 tys. samochodów osobowych oraz 66,4 tys. samochodów dostawczych. Najlepsze wyniki w pierwszej grupie producentów osiągnął Fiat Auto Poland, a w drugiej -  Volkswagen Poznań.
                • 12.01.2010Orzecznictwo: Udział w spółce handlowej bez osobowości prawnej i status prowadzącego działalność gospodarczą

                 Teza: Stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych fakt udziału osoby fizycznej w handlowej spółce niemającej osobowości prawnej (n. w spółce jawnej) nie powoduje automatycznie, że osobę taką można traktować jako podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 67b par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Przychody wspólnika z udziału w spółce handlowej niemającej osobowości prawnej uznaje się jedynie za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, co nie znaczy, że on sam taką dzialalność prowadzi.
                 • 12.01.2010Broszura informacyjna do załącznika PIT/O składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2009 rok
                  Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.
                  • 11.01.2010Ulga rehabilitacyjna na zakup komputera
                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest inwalidą, głuchoniemym, osobą samotną. Porusza się o dwóch laskach. Miał dwa razy operowane kolano i czeka Go jeszcze trzecia operacja. Wnioskodawca opiekuje się także ciężko chorymi rodzicami, inwalidami I grupy. Internet ułatwia Wnioskodawcy życie, jest niezbędny w leczeniu i załatwianiu wielu codziennych spraw. Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu zakupu komputera?
                   • 08.01.2010Orzecznictwo WSA: Błędy w fakturach a utrata prawa do odliczenia VAT
                    Z uzasadnienia: Ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, ani rozporządzenia MF nie operują pojęciami "oczywistych błędów w fakturach VAT", ani "wad mniejszej wagi", które pozwalałyby uznać, iż pomimo braku pewnych elementów dają się zidentyfikować strony obrotu gospodarczego i posiadanie faktury uprawnia do odliczenia podatku naliczonego. Granica tej wadliwości zdaniem składu orzekającego w niniejszej sprawie prawidłowo została zakreślona przez organy podatkowe. Nie uznano jako prawidłowych tych faktur, które opiewały na zupełnie inny podmiot o zupełnie innym nr NIP. Bez znaczenia jest okoliczność, także z uwagi na zasadę neutralności z art. 86 ust. 1 ustawy, kto był faktycznym odbiorcą kwestionowanych towarów i usług, skoro skarżąca Spółka nie legitymowała się prawidłowo wystawionymi na jej firmę lub skorygowanymi fakturami, bądź notami korygującymi.
                    • 07.01.2010Wydatki na wytworzenie oprogramowania jako koszt podatkowy
                     Pytanie podatnika: W którym roku podatkowym Jednostka ma prawo uznać ponoszone wydatki związane z wytworzeniem programów komputerowych (wynagrodzenie pracowników pracujących przy tworzeniu programów komputerowych) do kosztów uzyskania przychodu?
                     • 05.01.2010Samochód osobowy jako środek trwały – wybrane zagadnienia
                      Trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że polski prawodawca podatkowy – z bliżej niezdefiniowanych powodów – nie lubi samochodów osobowych. Żaden chyba składnik majątku podatnika – warto dodać, że często składnik majątku o szerokim zastosowaniu w działalności gospodarczej – nie jest tak dyskryminowany podatkowo.
                      • 21.12.2009Korekta VAT w związku z nieodpłatnym przekazaniem używanego samochodu
                       Pytanie podatnika: Czy na Wnioskodawcy, w związku z przewidywaną nieodpłatną dostawą opisanego samochodu osobowego marki Fiat Grande, w grudniu 2009 r. lub w styczniu 2010 r. będzie spoczywał obowiązek zwrotu odliczonego od podatku należnego za miesiąc luty 2009 r. podatku naliczonego w łącznej kwocie 3.979,00 zł., co będzie skutkowało też obowiązkiem dokonania przez Spółkę korekty podatku naliczonego w deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) za miesiąc grudzień 2009 r. lub styczeń 2010 r. o kwotę 3.979,00 zł., w trybie art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług?
                       • 18.12.2009Orzecznictwo: Bezskuteczność egzekucji
                        1. Stwierdzenie przez organ podatkowy bezskuteczności egzekucji, o której mowa w art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 listopada 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) powinno być dokonane po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego. 2. Stwierdzenie bezskuteczności egzekucji ustala się na podstawie każdego prawnie dopuszczalnego dowodu.
                        • 16.12.2009Zły stan techniczny pojazdu a obowiązek uiszczania podatku od środków transportowych
                         Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wynika z faktu, że dany środek transportowy jest zarejestrowany i stanowi własność podatnika. Porzucenie pojazdu, jego fizyczna likwidacja np. poprzez złomowanie czy też brak możliwości faktycznego korzystania z zarejestrowanego środka transportowego nie zwalnia z obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy, tym samym obowiązek podatkowy ciąży na właścicielu środka transportowego niezależnie od tego, czy używał on pojazdu czy też nie, a obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
                         • 16.12.2009Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w 2010 r.
                          (na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm. – zwanej dalej „ustawą”)
                          • 15.12.2009Sprzedaż samochodu jako towaru używanego
                           Pytanie podatnika: Czy sprzedaż używanego środka trwałego na fakturze VAT-marża była prawidłowa, jeśli środek trwały został nabyty na umowę kupna-sprzedaży i jeśli przy jego zakupie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego?
                           • 08.12.2009Prywatny samochód wspólnika w firmie
                            Pytania podatnika: 1. Czy sposób rozliczenia i dokumentowania kosztów eksploatacji prywatnego samochodu używanego do działalności gospodarczej w spółce cywilnej jest prawidłowy? 2. Czy u pozostałych wspólników powoduje przychód w związku z używaniem własnego samochodu na potrzeby spółki?
                            • 03.12.2009Tanio kupiony samochód i podatek akcyzowy
                             Przedmiotem sporu w sprawie jest kwestia oceny prawidłowości zastosowanych przez organy podatkowe zasad oraz trybu określenia stronie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym w kwocie 15.259 zł z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego.
                             • 27.11.2009Odliczenie VAT przy zakupie paliwa do samochodu osobowego
                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje rozpocząć użytkowanie samochodu osobowego marki Mercedes na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Dopuszczalna masa całkowita samochodu stanowi 2.630 kg, ilość miejsc siedzących 5. Samochód będzie wykorzystywany na cele działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu. Czy służy prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa wykorzystywanego do napędu tego samochodu?
                              • 25.11.2009Odliczenie wydatków na remont w ramach ulgi rehabilitacyjnej
                               Pytanie podatnika: Czy w rozliczeniu podatkowym za rok 2009 w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne można dokonać odliczenia od dochodu kwoty wydatkowanej na remont uwzględniając rachunki otrzymane za jego wykonanie?
                               • 23.11.2009Orzecznictwo SN: Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej
                                Wykreślenie spółki jawnej z rejestru przedsiębiorców nie wyłącza nadania na podstawie art. 7781 k.p.c. tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność za zobowiązania wymienione w tytule egzekucyjnym.
                                • 23.11.2009Samochodem prywatnym służbowo
                                 Pytania podatnika: 1. Czy wydatki poniesione przez pracownika z tytułu opłat za autostrady oraz parkingi stanowią koszt uzyskania przychodów dla Spółki? 2. Czy powyższe wydatki są uznawane za koszty używania przez pracownika samochodu na potrzeby podatnika w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i konsekwentnie czy uznanie takich wydatków za koszt uzyskania przychodu jest limitowane do wysokości limitu wynikającego z „kilometrówki”?
                                 • 20.11.2009Orzecznictwo podatkowe: Problemów z opodatkowaniem akcjonariuszy SKA ciąg dalszy
                                  Akcjonariusz w spółce komandytowo-akcyjnej, niezależnie od tego czy jest osobą fizyczną, czy też prawną, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na takich samych zasadach jak komplementariusz w tej spółce, a także wspólnicy innych spółek osobowych. Brak w ustawach podatkowych przepisu, który zezwalałby na różnicowanie sytuacji prawnopodatkowej wspólników spółek osobowych, w zakresie podatków dochodowych.
                                  • 17.11.2009Amortyzacja samochodu przy najmie prywatnym
                                   Pytanie podatnika: Czy można samochód wprowadzić do ewidencji środków trwałych najmu prywatnego i czy odpisy amortyzacyjne dokonane od jego wartości początkowej, jego ubezpieczenie oraz naprawy i przeglądy okresowe będą stanowiły koszty uzyskania przychodów z tytułu najmu prywatnego, czy też wydatki związane z jego eksploatacją należy rozliczać na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu do wysokości nieprzekraczającej kwoty wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach?
                                   • 09.11.2009Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie dochodu akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
                                    1. Trudno jest uznać, że akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) ma obowiązek wpłacania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to niemożliwe albowiem w trakcie roku podatkowego nie powstaje u niego przychód należny, co tym samym uniemożliwia zastosowanie art. 44 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.) Przychód ten powstaje dopiero w momencie powstania roszczenia obligacyjnego w postaci roszczenia akcjonariusza SKA o wypłatę dywidendy. 2. Niemożliwym jest zastosowanie wobec akcjonariusza SKA treści art. 24 u.p.d.o.f. w zakresie ustalania jego dochodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie ksiąg rachunkowych SKA. 3. Przychodem a zarazem dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie kwota faktycznie otrzymana przez akcjonariusza SKA.
                                    • 02.11.2009Orzecznictwo SN: Okresy uwzględniane przy obliczaniu emerytury
                                     Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne wypłacane po ustaniu stosunku pracy nie podlegają wliczeniu do podstawy wymiaru emerytury.
                                     • 29.10.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 2
                                      Czy zastanawialiście się kiedyś, jaka jest rola ewidencji księgowych? Czemu i komu służą, dlaczego dokonywanie zapisów jest ściśle sformalizowane, a dokumenty, na podstawie których dokonujemy wpisów, muszą spełniać określone warunki? Pierwsza odpowiedź, jaka się nasuwa, to funkcja fiskalna ewidencji. Poprzez ścisłe regulowanie techniki dokonywania wpisów, cech, jakie muszą mieć dokumenty księgowe, sposobu oznaczania dokumentów i ich wzajemnych powiązań fiskus uzyskuje zbiór danych, dzięki któremu może dokonać kontroli poprawności rozliczeń podatkowych i ustalenia wyniku finansowego.
                                      • 22.10.2009Jaki zakres powinno mieć oświadczenie kierowcy o zatrudnieniu u innego pracodawcy?
                                       Zatrudniłem pracownika na stanowisku kierowcy. Poprosiłem go o oświadczenie o wszystkich innych (dodatkowych) miejscach zatrudnienia. Złożył mi oświadczenie, w którym wskazał jedynie, że nie jest zatrudniony w innej firmie na podstawie stosunku pracy na stanowisku kierowcy. Czy taka treść oświadczenia jest wystarczająca? Informacja ta powinna odnosić się do zatrudnienia pracowniczego na każdym stanowisku, a nie tylko na stanowisku kierowcy. Kierowca zobowiązany jest zatem złożyć oświadczenie o pozostawaniu lub niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy w trakcie zatrudnienia w Pana firmie bez względu na to, jaki ma tam zakres czynności, czy też szerzej – jaki rodzaj pracy wykonuje.
                                       • 22.10.2009Orzecznictwo podatkowe: Skutki podatkowe wniesienia wkładu do spółki osobowej
                                        Z uzasadnienia: Sąd uznaje za uzasadniony zarzut dotyczący nieprawidłowego przyjęcia przez Ministra Finansów, że w zamian za wniesiony wkład, wspólnik otrzymuje wkład o określonej wartości, która to wartość stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Przyjęcie powyższej konstrukcji skutkowało nieprawidłowym ustaleniem, że zakresy przepisu art. 11 ustęp 1 oraz art. 18 updof obejmują przypadki wniesienia wkładu rzeczowego do spółki komandytowej. W konsekwencji, sąd uznaje za uzasadniony zarzut dotyczący naruszenia art. 11 ust. 1 updof jak również art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 18 powyższej ustawy będący następstwem przyjęcia, że wniesienie wkładu wiąże się z uzyskaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu.
                                        • 19.10.2009Likwidacja spółki jawnej a opodatkowanie PIT
                                         Przychody z likwidacji majątku spółki jawnej nie stanowią przychodów z praw majątkowych. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.) w sposób wyraźny określają jako źródło przychodów wspólników spółki jawnej działalność gospodarczą. W tej sytuacji należy stosować art. 24 ust. 3 u.p.d.o.f. odnośnie do zasad opodatkowania w przypadku likwidacji działalności gospodarczej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                         • 19.10.2009Indywidualna stawka amortyzacyjna dla samochodu używanego
                                          Pytania podatnika: 1. Czy Wnioskodawca właściwie ustalił wartość początkową tego środka trwałego, stanowiącą podstawę amortyzacji? 2. Czy Wnioskodawca właściwie przyjął metodę amortyzacji wynikającą z art. 22j tj. przez ustalenie indywidualnej stawki jak dla używanego środka trwałego?
                                          • 16.10.2009Wkrótce ruszą e-usługi w ZUS
                                           ZUS podpisał umowę na finansowanie ze środków unijnych projektu Platforma Usług Elektronicznych. Unia Europejska pokryje 85 proc. kosztów projektu o wartości ponad 100 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W niedługim czasie w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych codziennością będzie załatwienie sprawy przez Internet bądź telefon.
                                           • 14.10.2009Prawie 640 tys. wyprodukowanych aut po dziewięciu miesiącach
                                            Według Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, produkcja samochodów osobowych i dostawczych wyniosła po trzech kwartałach 637,2 tys. pojazdów, czyli o 19,7 proc. mniej niż w okresie od stycznia do września 2008 roku. Tendencją wzrostową w produkcji utrzymał jedynie Fiat.
                                            • 12.10.2009Konferencja: PODATKI 2009/2010 - już w najbliższą środę w Warszawie
                                             W dniach 14-16.10.2009 r. w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez Akademię Biznesu MDDP oraz www.podatki.biz. Podczas dwóch dni konferencji zostaną wyczerpująco omówione bieżące problemy i zmiany, zarówno te dokonane jak i planowane w podatku VAT i podatku dochodowym od osób prawnych. Tematem przewodnim trzeciego, specjalnego dnia konferencji będzie MSR / MSSF. Konferencję poprowadzą znani praktycy stosowania prawa. Wśród prowadzących znajdują się:
                                             • 06.10.2009Faktury VAT – wybrane zagadnienia dotyczące wystawiania „zwykłych” faktur VAT
                                              Nie będzie przesadą twierdzenie, że jednym z najważniejszych (o ile nie najważniejszym) dokumentów funkcjonujących w polskich podatkach jest faktura VAT. Pomimo że w niektórych państwach Wspólnoty Europejskiej zagadnienie fakturowania traktowane jest dość swobodnie, polski prawodawca podatkowy cały czas bardzo rygorystycznie traktuje tę kwestię.
                                              • 06.10.2009Porozumienie w sprawie nowego systemu etykietowania opon
                                               Prawdopodobnie za trzy lata właściciele samochodów, kupując nowe opony, otrzymają informację na temat ich wpływu na zużycie paliwa, przyczepności na mokrej nawierzchni oraz emisji hałasu. Komisja Przemysłu Parlamentu Europejskiego i negocjatorzy reprezentujący rządy państw członkowskich osiągnęli polityczne porozumienie w sprawie systemu energetycznego etykietowania opon. Podobny system działa na rynku sprzętu gospodarstwa domowego.
                                               • 24.09.2009VAT: Dostawa używanych rzeczy ruchomych
                                                Omawiając zagadnienie opodatkowania VAT dostawy towarów używanych, należy wskazać, że według regulacji art. 7f ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT) opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów, za którą uznaje się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie do przepisu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT za towary uznaje się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Jak łatwo zauważyć, na poziomie definicji pojęcia „dostawa towarów” oraz „towar” ustawodawca podatkowy nie różnicuje czynności na te, których przedmiotem są towary nowe i używane.
                                                • 22.09.2009ZRP chce odliczenia VAT od wszystkich firmowych aut – od zaraz
                                                 Związek Rzemiosła Polskiego postuluje, by Ministerstwo Finansów w przygotowywanej zmianie przepisów dopuściło odliczenia VAT od każdego samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej już od momentu ich wejścia w życie, a nie od 2012 r. ZRP przedstawiło opinię o projekcie z 17 sierpnia br, zawierającym założenia nowelizacji ustaw: o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.