Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

E-akta pracownicze

 • 08.07.2020Pracodawcy apeluj o zmiany w prawie pracy
  Pracodawcy powinni mie uatwione wykonywanie obowizków zapisanych w Kodeksie pracy, a w zwizku z ograniczeniami wynikajcymi z koronawirusa potrzebne s te zmiany w przepisach – twierdz eksperci Business Centre Club. Organizacja przedstawia te swoje szczegóowe rekomendacje dotyczce rynku pracy oraz prawa pracy.
  • 07.07.2020Pracodawcy apeluj o zmiany w prawie pracy
   Pracodawcy powinni mie uatwione wykonywanie obowizków zapisanych w Kodeksie pracy, a w zwizku z ograniczeniami wynikajcymi z koronawirusa potrzebne s te zmiany w przepisach – twierdz eksperci Business Centre Club. Organizacja przedstawia te swoje szczegóowe rekomendacje dotyczce rynku pracy oraz prawa pracy.
   • 30.06.2020Szkolenie on-line: Tworzenie rozkadów czasu pracy
    Waciwe stosowanie kodeksowych norm czasu pracy ma szczególne znaczenie w planowaniu dziaa przedsibiorstwa. To równie ródo oszczdnoci i racjonalizowania zatrudnienia. A poniewa pracodawcy maj szerokie uprawnienia dotyczce ksztatowania wewntrznych aktów prawa pracy (czsto poczone z obowizkiem konsultacji i zawierania porozumie), trzeba te zagadnienia pozna, zgbi i... efektywnie wykorzysta.
    • 29.06.2020Szkolenie on-line: Pracownicze Plany Kapitaowe w jednostkach finansów publicznych
     Ju wkrótce pracodawcy nalecy do sektora finansów publicznych bd mieli obowizek utworzenia Pracowniczych Planów Kapitaowych. Termin utworzenia PPK przez tych pracodawców jest jednolity dla wszystkich podmiotów, nie ma tu znaczenia liczba osób zatrudnionych. Pracodawcy bd zobowizani do dokonania wyboru instytucji finansowej, której zostanie powierzone zarzdzanie rodkami gromadzonymi w PPK oraz podpisania odpowiednich umów. Zapraszamy Pastwa na szkolenie on-line: Pracownicze Plany Kapitaowe w jednostkach finansów publicznych.
     • 29.06.2020Biznes mierzy si z kryzysem i liczy na zmiany w podatkach
      Obecnie 38 proc. firm ocenia swoj kondycj negatywnie, a jednoczenie a 66 proc. przedsibiorstw le ocenia stan caej polskiej gospodarki – wynika z nowego badania przeprowadzonego w czerwcu br. przez Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej. Przedsibiorcy wskazuj, e w instrumentach wsparcia wdraanych przez rzd zabrako im m.in. uwolnienia VAT w tzw. split payment oraz zmniejszenia klina podatkowo-skadkowego.
      • 19.06.2020Termin wypaty delegacji pracownikowi wpywa na koszty firmy?
       Spóka prowadzi dziaalno gospodarcz zwizan z usugami transportu oraz zatrudnia pracowników, którzy odbywaj podróe subowe, za które pracodawca wypaca diety pracownikom. Wyjazdy subowe rozliczane s zgodnie z regulaminem wypaty wynagrodzenia w spóce. Czy delegacja wypacona do 15-stego dnia kolejnego miesica kalendarzowego po zakoczeniu podróy subowej jest uznana za koszt podatkowy uzyskania przychodu miesica, za który jest rozliczana czy miesica, w którym zostaa wypacona?
       • 12.06.2020Upado firmy. Najpierw koszty postpowania, póniej pensje pracowników
        Zgodnie ze znowelizowanym art. 342 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo upadociowe, diametralnie zmieni si zakres wierzytelnoci nalecych do kategorii pierwszej zaspokajania. Pozostaj w niej wycznie wierzytelnoci powstae przed ogoszeniem upadoci, takie jak przypadajce za czas przed ogoszeniem upadoci nalenoci ze stosunku pracy. Dla porównania, w reimie prawnym ustawy - Prawo upadociowe i naprawcze roszczenia pracownicze wchodziy w skad kategorii drugiej, za czas przypadajcy przed ogoszeniem upadoci - wyjanio Ministerstwo Sprawiedliwoci.
        • 28.05.2020Podatki na wiecie: Koronawirus z istotnym wpywem na podatki pracownicze
         W odpowiedzi na kryzys spowodowany koronawirusem kraje czonkowskie Unii Europejskiej wprowadziy wiele mechanizmów w zakresie podatków pracowniczych – wynika z raportu pn. „Praca w UE – podatki i skadki. Wpyw COVID-19 na podatki pracownicze”, przygotowanego przez ekspertów firmy doradczej PwC. Najczciej decydowano si na odroczenia, zawieszenia i ulgi.
         • 27.05.2020WSA. Ulga B+R: Wynagrodzenia za urlop jako koszt kwalifikowany
          Mówic w kontekcie w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT o kosztach kwalifikowanych, w odniesieniu do wydatków pracowniczych, naley mie na wzgldzie wszystkie wydatki poniesione w tym zakresie na badania badawczo-rozwojowe, w tym take te, obejmujce koszty wynagrodze i ubezpiecze pracowników wypacane za czas przebywania na urlopie czy te czas ich niezdolnoci do pracy i czas sprawowania opieki nad dzieckiem. Tak uzna Wojewódzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
          • 06.05.2020Sporzdzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19
           Epidemia COVID-19 w Polsce przypada w znacznej liczbie jednostek na „gorcy” okres wywizywania si z obowizku sporzdzania rocznych sprawozda finansowych przez jednostki stosujce przepisy ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci.  Biorc pod uwag konieczno zapewnienia prawidowej realizacji  tego obowizku, w dniu 31 marca 2020 r. Minister Finansów wyda rozporzdzenie w sprawie okrelenia innych terminów wypeniania obowizków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporzdzenia, zatwierdzenia, udostpnienia i przekazania do waciwego rejestru, jednostki lub organu sprawozda lub informacji.
           • 05.05.2020Sporzdzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19
            Epidemia COVID-19 w Polsce przypada w znacznej liczbie jednostek na „gorcy” okres wywizywania si z obowizku sporzdzania rocznych sprawozda finansowych przez jednostki stosujce przepisy ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci.  Biorc pod uwag konieczno zapewnienia prawidowej realizacji  tego obowizku, w dniu 31 marca 2020 r. Minister Finansów wyda rozporzdzenie w sprawie okrelenia innych terminów wypeniania obowizków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporzdzenia, zatwierdzenia, udostpnienia i przekazania do waciwego rejestru, jednostki lub organu sprawozda lub informacji.
            • 17.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
             Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
             • 16.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
              Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
              • 14.04.2020Pracownik chory, a co z kosztami uzyskania?
               W jednym z miesicy pracownik przebywa cay miesic na zwolnieniu lekarskim – wypaciem mu za ten czas wynagrodzenie za czas niezdolnoci do pracy. Czy w takim miesicu powinienem uwzgldni koszt uzyskania czy te nie?
               • 10.04.2020NSA. Bilet dla oddelegowanego pracownika z PIT
                Wydatki ponoszone przez pracodawc na zapewnienie transportu swoich pracowników do miejsc wykonywania przez nich pracy na jego rzecz, z wyczeniem podróy subowej, bd stanowi dla nich przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Osoba wykonujca sw sta prac za granic, czy to na podstawie umowy o prac, czy te na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej, nie przebywa bowiem w podróy subowej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                • 07.04.2020NSA. 50-proc. koszty dla pracownika
                 Aby skorzysta z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT konieczne jest wyrane wyodrbnienie czci wynagrodzenia nalenej m.in. za rozporzdzanie autorskimi prawami majtkowymi do utworu. To z tytuu przyjcia utworu i zwizanych z nim praw majtkowych, pracodawca wypaca nalene wynagrodzenie - honorarium, a zatem wielko tego honorarium musi by jasno okrelona w dokumentach regulujcych tre stosunku pracy. Okrelenie tej wartoci lub procedur jej obliczania powinno by jasno i precyzyjnie zawarte w dokumentach regulujcych tre stosunku pracy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                 • 25.03.2020Podatki 2020: Zmiany w podatkach mog pomóc w utrzymaniu pynnoci
                  Przedsibiorcy apeluj do rzdu o pilne wprowadzenie zmian, które pomogyby w utrzymaniu pynnoci finansowej przedsibiorstw w czasie pandemii koronawirusa. Jak twierdz Pracodawcy RP, takimi rozwizaniami mog by m.in. moliwo dokonania zwrotu VAT i skrócenie czasu weryfikacji zwrotów do maksymalnie 14 dni. Organizacja apeluje te o czasowe zwolnienie z obowizkowego split payment oraz uwolnienie rodków znajdujcych si na rachunkach VAT.
                  • 24.03.2020Miejsce wykonywania pracy a koszty pracownika
                   Pracownik mieszkajcy w miejscowoci X w umowie o prac jako miejsce wiadczenia pracy ma wpisane dwa adresy: miejscowo X i miejscowo Y. Czy, jeeli w jednym miesicu pracownik bdzie wiadczy prac tylko w miejscowoci X a w drugim miesicu cztery dni w tygodniu w miejscowoci X i jeden dzie w tygodniu w miejscowoci Y, koszty uzyskania przychodu naley zmienia zgodnie do stanu faktycznego i czy pracownik za kadym razem musi skada stosowne owiadczenie, e spenia warunki okrelone w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT?
                   • 23.03.2020Miejsce wykonywania pracy a koszty pracownika
                    Pytanie: Pracownik mieszkajcy w miejscowoci X w umowie o prac jako miejsce wiadczenia pracy ma wpisane dwa adresy: miejscowo X i miejscowo Y. Czy, jeeli w jednym miesicu pracownik bdzie wiadczy prac tylko w miejscowoci X a w drugim miesicu cztery dni w tygodniu w miejscowoci X i jeden dzie w tygodniu w miejscowoci Y, koszty uzyskania przychodu naley zmienia zgodnie do stanu faktycznego i czy pracownik za kadym razem musi skada stosowne owiadczenie, e spenia warunki okrelone w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT?
                    • 20.03.2020Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na imprezy integracyjne
                     W art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U.  z 2019 r., poz. 865, z pón. zm., dalej jako ustawa o PDOP), ustawodawca zawar ogóln zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków. Zgodnie z t regu, kosztami uzyskania przychodów s koszty poniesione w celu osignicia przychodów ze róda przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów, z wyjtkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. W przepisie tym sformuowano zamknity katalog wydatków, które zostay wyczone z kosztów uzyskania przychodów z mocy prawa.
                     • 11.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                      Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
                      • 10.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                       Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
                       • 06.03.2020Skadka rentowa za zatrudnionego emeryta. Absurd? Nie, solidaryzm spoeczny
                        Zwolnienie niektórych pracowników z obowizku ubezpiecze emerytalnego i rentowych oznaczaoby zwolnienie z obcienia czci skadek wynagrodze tych pracowników i w konsekwencji - nieuzasadnionego zrónicowania wynagrodze. Wynagrodzenie za prac powinno odpowiada rodzajowi pracy i wymaganym do niej kwalifikacjom z uwzgldnieniem iloci i jakoci pracy. Nie powinno by wic rónicowane z innych pozazawodowych wzgldów. Ponadto wyczenie emerytów z ubezpieczenia mogoby stwarza zacht dla pracodawcy do zatrudniania emerytów w miejsce osób, za które naley odprowadza skadki, a co za tym idzie prowadzi do nieuzasadnionego zrónicowania szans na rynku pracy - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                        • 02.03.2020Polska wydaje najwicej zawiadcze A1 w Unii Europejskiej
                         Pod wzgldem liczby delegowanych pracowników Polska wyranie wyrónia si na tle innych krajów czonkowskich Unii Europejskiej. Jak wynika z danych przedstawionych przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych, w Polsce wydaje si obecnie najwicej zawiadcze A1 w caej Europie. W 2019 r. liczba wydanych dokumentów tego typu wyniosa niemal 646 tys.
                         • 23.02.2020Tworzenie rozkadów czasu pracy w praktyce
                          Waciwe stosowanie kodeksowych norm czasu pracy ma szczególne znaczenie w planowaniu dziaa przedsibiorstwa. To równie ródo oszczdnoci i racjonalizowania zartudnienia. A poniewa pracodawcy maj szerokie uprawnienia dotyczce ksztatowania wewntrznych aktów prawa pracy (czsto poczone z obowizkiem konsultacji i zawierania porozumie), warto te zagadnienia pozna, zgbi a nastpnie efektywnie wykorzysta.
                          • 20.02.2020Zawieranie umów o prac take w elektronicznej formie?
                           Rzd powinien rozway wprowadzenie uproszcze do Kodeksu pracy – twierdz eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja proponuje m.in. umoliwienie zawierania umów o prac i dokonywania zmian w formie elektronicznej. Obecnie resort cyfryzacji prowadzi konsultacje ws. ewentualnych zmian dotyczcych cyfryzacji wybranych procedur i usug.
                           • 19.02.2020Zawieranie umów o prac take w elektronicznej formie?
                            Rzd powinien rozway wprowadzenie uproszcze do Kodeksu pracy – twierdz eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja proponuje m.in. umoliwienie zawierania umów o prac i dokonywania zmian w formie elektronicznej. Obecnie resort cyfryzacji prowadzi konsultacje ws. ewentualnych zmian dotyczcych cyfryzacji wybranych procedur i usug.
                            • 13.02.2020Nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019
                             Interesujca interpelacja poselska sta si przyczynkiem do powstania opracowania, w którym Ministerstwo Finansów zbiorczo przedstawio nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019 oraz obniki podatków, które wprowadzono w tym samym czasie. Zachcamy do zapoznania si z tym stosunkowo zwizym dokumentem.
                             • 06.02.2020Dziaalno gospodarcza, czyli "czarna dziura" w yciorysie pracownika
                              Okresy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej na wasny rachunek nie s wliczane do okresu zatrudnienia od którego zale uprawnienia pracownicze. Dziaalno gospodarcza jest bowiem odrbnym i jakociowo odmiennym rodzajem aktywnoci zarobkowej, uregulowanym caociowo w ustawie - Prawo przedsibiorców. Nie ma zatem moliwoci, a take uzasadnienia do tego, aby do okresu zatrudnienia, od którego zale uprawnienia pracownicze wlicza okres prowadzenia dziaalnoci gospodarczej i tym samym w znaczcy sposób zwiksza koszty pracodawcy zwizane z realizacj tych uprawnie przez pracownika - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                              • 31.01.2020Kwota wolna od potrce z emerytury lub renty
                               Do koca czerwca 2018 r. kwota wolna od potrce realizowanych ze wiadcze emerytalno-rentowych bya okrelona jako odpowiedni procent najniszej emerytury lub renty. W zalenoci od rodzaju potrcanych nalenoci przed zajciem chroniona bya kwota wynoszca 75 proc., 60 proc., 50 proc. albo 20 proc. najniszej emerytury lub renty. Od 1 lipca 2018 r. kwoty te nie s ju ustalane jako procent najniszej emerytury lub renty. Zastpiono je kwotami wskazanymi bezporednio w ustawie emerytalnej, które ustalono majc na wzgldzie minimum socjalne w 1-osobowym gospodarstwie emeryckim.
                               • 30.01.2020Zbieg praw do emerytury z ZUS i KRUS
                                Osoby ubezpieczone, urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r., które w okresie aktywnoci zawodowej podlegay zarówno ubezpieczeniu spoecznemu rolników, jak i powszechnemu systemowi emerytalnemu, maj prawo pobierania jednoczenie wiadcze z obu systemów. Po osigniciu wieku emerytalnego osoby te mog naby prawo do emerytury rolniczej, jeeli podlegay ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników przez okres co najmniej 25 lat, jak równie prawo do emerytury powszechnej.
                                • 21.01.2020Wzory zgosze ZUS do zmiany
                                 W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporzdzenie zmieniajce cz wzorów dotyczcych rozlicze z Zakadem Ubezpiecze Spoecznych. W efekcie do zmian ustawowych dostosowane zostan m.in. druki ZUS RCA i ZUS DRA. Rozporzdzenie wejdzie w ycie z pocztkiem czerwca 2020 r.
                                 • 21.01.2020Wczeniejsza wypata rodków z PPK z powodu choroby
                                  Czy w przypadku kilkukrotnej wypaty rodków z tytuu powanego zachorowania (do 25% wartoci rodków zgromadzonych na rachunku), o ile spenione s warunki z ustawy o PPK, w przypadku kadej wypaty rodków przedmiotowa wypata bdzie kadorazowo zwolniona z opodatkowania PIT i w konsekwencji na Funduszu nie bd ciy obowizki patnika PIT w tym zakresie?
                                  • 20.01.2020Wzory zgosze ZUS do zmiany
                                   W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporzdzenie zmieniajce cz wzorów dotyczcych rozlicze z Zakadem Ubezpiecze Spoecznych. W efekcie do zmian ustawowych dostosowane zostan m.in. druki ZUS RCA i ZUS DRA. Rozporzdzenie wejdzie w ycie z pocztkiem czerwca 2020 r.
                                   • 20.01.2020Wysza kwota wolna od podatku? Nie ma szans
                                    Ostatnio przedoona przez Ministra Finansów informacja o wynikach dokonanej weryfikacji wysokoci kwoty zmniejszajcej podatek zostaa przyjta przez Rad Ministrów w dniu 2 wrzenia 2019 r. Przy czym zawarta w niej rekomendacja niepodwyszania kwoty zmniejszajcej podatek na 2020 r. zostaa wypracowana na podstawie ostatnio ogoszonego minimum egzystencji. Obecne przepisy ustawy PIT, w zakresie kwoty zmniejszajcej podatek generujcej kwot woln, s zsynchronizowane ze zdolnoci do pacenia podatków - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                    • 14.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                                     Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                                     • 13.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                                      Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                                      • 09.01.2020Jakie zmiany czekaj na pracodawców w 2020
                                       Jaka jest kwota minimalnego wynagrodzenia za prac w 2020? Czy przy umowach zlecenie obowizuje stawka minimalna? Kogo dotycz Pracownicze Plany Kapitaowe?
                                       • 08.01.2020Jakie zmiany czekaj na pracodawców w 2020
                                        Jaka jest kwota minimalnego wynagrodzenia za prac w 2020? Czy przy umowach zlecenie obowizuje stawka minimalna? Kogo dotycz Pracownicze Plany Kapitaowe?
                                        • 01.01.2020Podatki 2020: Zmiany i nowoci w VAT, PIT, CIT i ZUS
                                         Kilkadziesit istotnych zmian w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug oraz w prawie ubezpiecze spoecznych weszo w ycie na przeomie 2019 i 2020 r. Oznacza to sporo dodatkowej pracy dla osób zajmujcych si ksigowoci i ubezpieczeniami. W dziale szkole Podatki.biz przygotowalimy specjalny e-kurs, który pozwoli na szybkie zapoznanie si z istotnymi informacjami dotyczcymi praktycznych aspektów wprowadzanych zmian. E-kurs ma charakter przekrojowy. W kadej lekcji omawiamy zmiany (lub ich cz) dotyczce jednego podatku lub rodzaju podatku. Przedstawiamy tre nowych przepisów, uzasadnienie prezentowane przez projektodawców i komentarz. Tam gdzie to jest moliwe, przedstawimy równie wyjanienia i urzdowe informacje dodatkowe. Pomoe to zrozumie intencje ustawodawcy i bdzie przydatne w chwilach, w których konieczne stanie si rozstrzyganie ewentualnych wtpliwoci. 
                                         • 19.12.2019Wigilia firmowa moe by kosztem podatkowym
                                          Spóka zatrudnia pracowników na podstawie umowy o prac. W celu zintegrowania i zmotywowania zespou, spóka w okolicach wit Boego Narodzenia organizuje spotkanie wigilijne dla tych osób. Spotkania te odbywaj si poza godzinami pracy. W ich trakcie, poza tradycyjnymi elementami (takimi jak np. yczenia czy opatek), organizowane s take elementy o charakterze integracyjnym (np. zabawa taneczna czy krgle). Czy wydatki poniesione na organizacj spotka wigilijnych mog by zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
                                          • 18.12.2019Wigilia firmowa moe by kosztem podatkowym
                                           Spóka zatrudnia pracowników na podstawie umowy o prac. W celu zintegrowania i zmotywowania zespou, spóka w okolicach wit Boego Narodzenia organizuje spotkanie wigilijne dla tych osób. Spotkania te odbywaj si poza godzinami pracy. W ich trakcie, poza tradycyjnymi elementami (takimi jak np. yczenia czy opatek), organizowane s take elementy o charakterze integracyjnym (np. zabawa taneczna czy krgle). Czy wydatki poniesione na organizacj spotka wigilijnych mog by zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
                                           • 17.12.2019Podróe subowe pracowników: W kosztach naley uj kwot brutto
                                            Pytanie: W celu osignicia przychodów polegajcych na montau i serwisie maszyn znajdujcych si w siedzibie klienta, Wnioskodawca wysya swoich pracowników w podróe subowe w kraju i za granic. Czy wypacane pracownikom nalenoci z tytuu wydatków w podróy subowej oraz zwrot wydatków za hotele, paliwo, autostrady czy winiety wraz zagranicznym podatkiem od wartoci dodanej stanowi w caoci koszty uzyskania przychodów Spóki?
                                            • 11.12.2019Przekazanie pracownikom informacji PIT-11 drog elektroniczn
                                             Firma planuje wdroy system umoliwiajcy pracownikom dostp (za pomoc loginu i hasa) do rocznych imiennych informacji PIT-11 w wersji elektronicznej (PDF), na samoobsugowej zabezpieczonej platformie on-line. Czy konieczne jest uzyskanie zgody pracownika na udostpnienie PIT-11 ww. drog elektroniczn? Jak tak, to czy moe to nastpi w formie owiadczenia woli pracownika zoonego za pomoc platformy, poprzez zaznaczenie odpowiedzi „tak” lub „nie” na pytanie: „Czy wyraasz zgod na udostpnienie informacji PIT-11 drog elektroniczn?”?
                                             • 10.12.2019Przekazanie pracownikom informacji PIT-11 drog elektroniczn
                                              Firma planuje wdroy system umoliwiajcy pracownikom dostp (za pomoc loginu i hasa) do rocznych imiennych informacji PIT-11 w wersji elektronicznej (PDF), na samoobsugowej zabezpieczonej platformie on-line. Czy konieczne jest uzyskanie zgody pracownika na udostpnienie PIT-11 ww. drog elektroniczn? Jak tak, to czy moe to nastpi w formie owiadczenia woli pracownika zoonego za pomoc platformy, poprzez zaznaczenie odpowiedzi „tak” lub „nie” na pytanie: „Czy wyraasz zgod na udostpnienie informacji PIT-11 drog elektroniczn?”?
                                              • 03.12.2019Potrcenia z wynagrodzenia za prac
                                               Wynagrodzenie za prac podlega szczególnej ochronie i pracodawca bez zgody pracownika nie moe potrca jakichkolwiek kwot z wynagrodzenia z wyjtkiem przypadków, gdy dopuszczaj to obowizujce przepisy.
                                               • 02.12.2019Potrcenia z wynagrodzenia za prac
                                                Wynagrodzenie za prac podlega szczególnej ochronie i pracodawca bez zgody pracownika nie moe potrca jakichkolwiek kwot z wynagrodzenia z wyjtkiem przypadków, gdy dopuszczaj to obowizujce przepisy.
                                                • 29.11.2019Zawieranie umowy o prac z twórcami
                                                 Przychody z tytuu korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów wykonawców z praw pokrewnych albo rozporzdzania tymi prawami wystpuj wówczas, gdy spenione s dwie przesanki. Po pierwsze, konieczne jest wystpienie przedmiotu praw majtkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania. Po drugie za, osignity przychód musi by bezporednio zwizany z korzystaniem z okrelonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporzdzaniem nimi, stanowi skutek takiego korzystania lub rozporzdzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego bd wykonawczego.
                                                 • 29.11.2019ZUS chce zwikszy wpywy ze skadek o ponad 4 mld zotych
                                                  Uszczelnienie i rozszerzenie zakresu poboru skadek od umów cywilnoprawnych ma przynie w 2020 r ponad 2,5 mld netto. 768,8 mln z to planowany skutek wprowadzenia e-Skadki i innych dziaa prowadzcych do odzyskiwania zalegych skadek, a 914,0 mln z to efekt e-ZLA i zmian w obszarze wiadcze krótkookresowych (midzy innymi wyduenie okresu oczekiwania).
                                                  • 22.11.2019Wynagrodzenia i wiadczenia pracownicze - naliczanie, podatki, rachunkowo, optymalizacja
                                                   Wynagrodzenie pracowników to nie tylko pensja, lecz take rónego rodzaju elementy dodatkowe pac - wymagane przez przepisy lub wynikajce z umowy pomidzy pracownikiem i pracodawc: ekwiwalenty, wiadczenia dodatkowe, zasiki, wynagrodzenia za czas niezdolnoci do pracy i za czas pozostawania do dyspozycji pracodawcy, rekompensaty, dofinansowania itp. Cz ze skadników jest opodatkowana, cz wolna od podatku, cz zwiksza podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenie spoeczne, a cz nie. Pracodawcy musz rozstrzyga zagadnienia zwizane nie tylko z przychodami pracowników i zaliczaniem do nich poszczególnych rodzajów wypat i wiadcze niepieninych, ale równie z moliwoci zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów. Wszystko to powoduje, e zagadnienia zwizane z wynagrodzeniami s do zoone, ale jednoczenie nios ze sob spore rezerwy optymalizacyjne i oszczdnociowe. W poniedziaek koczymy przyjmowanie zapisów na e-kurs Wynagrodzenia i wiadczenia pracownicze - naliczanie, podatki, rachunkowo, optymalizacja. 

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 20 ] nastpna strona »