Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

E-akta

 • 30.06.2020Jak zakoczy wspóprac pracodawcy z pracownikiem – przegld rozwiza
  Zgodnie z obowizujcymi przepisami moesz zawrze z pracownikiem trzy rodzaje umów o prac:  umow o prac na okres próbny,  umow o prac na czas okrelony,  umow o prac na czas nieokrelony.  Jeli zatrudniasz pracownika na podstawie jednej z tych umów, to kada ze stron – zarówno pracodawca, jak i pracownik – moe wystpi z inicjatyw zakoczenia wspópracy. Obie strony maj te do dyspozycji kilka sposobów rozwizania umowy.
  • 29.06.2020Jak zakoczy wspóprac pracodawcy z pracownikiem – przegld rozwiza
   Zgodnie z obowizujcymi przepisami moesz zawrze z pracownikiem trzy rodzaje umów o prac:  umow o prac na okres próbny,  umow o prac na czas okrelony,  umow o prac na czas nieokrelony.  Jeli zatrudniasz pracownika na podstawie jednej z tych umów, to kada ze stron – zarówno pracodawca, jak i pracownik – moe wystpi z inicjatyw zakoczenia wspópracy. Obie strony maj te do dyspozycji kilka sposobów rozwizania umowy.
   • 10.06.2020VAT od towarów i majtku firmowego zmarego przedsibiorcy - interpretacja ogólna MF
    Generalnie towary, w stosunku do których podatnikowi przysugiwao prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego, które po nabyciu nie byy przedmiotem dostawy, na moment wyganicia zarzdu sukcesyjnego albo uprawnienia do powoania zarzdcy sukcesyjnego, podlegaj opodatkowaniu. Zasada ta nie znajdzie jednak zastosowania w sytuacji, gdy w momencie wyganicia zarzdu sukcesyjnego albo uprawnienia do powoania zarzdcy sukcesyjnego towary tego przedsibiorstwa nie stanowi przedmiotu ostatecznej konsumpcji.
    • 10.06.2020Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
     Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
     • 09.06.2020VAT od towarów i majtku firmowego zmarego przedsibiorcy - interpretacja ogólna MF
      Generalnie towary, w stosunku do których podatnikowi przysugiwao prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego, które po nabyciu nie byy przedmiotem dostawy, na moment wyganicia zarzdu sukcesyjnego albo uprawnienia do powoania zarzdcy sukcesyjnego, podlegaj opodatkowaniu. Zasada ta nie znajdzie jednak zastosowania w sytuacji, gdy w momencie wyganicia zarzdu sukcesyjnego albo uprawnienia do powoania zarzdcy sukcesyjnego towary tego przedsibiorstwa nie stanowi przedmiotu ostatecznej konsumpcji.
      • 02.06.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (7)
       Publikujemy dzisiaj ostatni odcinek cyklu, kierowanego do osób, rozwaajcych rozpoczcie dziaalnoci nierejestrowej. W poprzednich czciach staralimy si zwróci Wasz uwag na fakt, e dziaalno nierejestrowa mimo swego znaczcego odformalizowania zakresem obowizków i praw nie róni si znaczco od „prawdziwej” jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. Dzi, przy okazji omawiania zagadnie zwizanych z kontrolami i obowizkami wobec konsumentów nie bdzie inaczej.
       • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
        [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
        • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
         [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
         • 21.05.2020Ustawa o Krajowym Rejestrze Zaduonych do zmiany
          Resort sprawiedliwoci przedstawi projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zaduonych oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje maj skutkowa usprawnieniem i zapewnieniem wikszej transparentnoci postpowa upadociowych. Nowelizacja powinna wej w ycie z pocztkiem grudnia br.
          • 05.05.2020NSA. Interes publiczny jako podstawa wyczenia dokumentów z akt sprawy
           Pojcie interesu publicznego wymaga, eby kontrahent podatnika, u którego organy podatkowe przeprowadziy czynnoci sprawdzajce lub kontrol podatkow w celu uzyskania informacji na temat transakcji dokonanych z podatnikiem, wskutek tych czynnoci nie zosta naraony na ujawnienie informacji stanowicych jego tajemnic handlow, które nie maj znaczenia dla rozstrzygnicia sprawy podatnika. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sdu Administracyjnego.
           • 23.04.2020Zasiek macierzyski i pogrzebowy. ZUS sam pozyska odpis aktu stanu cywilnego
            W czasie stanu epidemii ZUS uatwia skadanie wniosków o zasiek macierzyski i zasiek pogrzebowy osobom, którym zgodnie z przepisami wypaca te zasiki.  Odpis aktu stanu cywilnego jest dokumentem niezbdnym m.in. do ustalenia prawa i wypaty zasiku macierzyskiego (odpis skrócony aktu urodzenia dziecka) i zasiku pogrzebowego (odpis skrócony aktu zgonu).  ZUS wystpi do USC o odpis waciwego aktu stanu cywilnego, jeli odpis ten nie zostanie doczony do wniosku o wypat przez ZUS zasiku macierzyskiego albo zasiku pogrzebowego.
            • 22.04.2020Zasiek macierzyski i pogrzebowy. ZUS sam pozyska odpis aktu stanu cywilnego
             W czasie stanu epidemii ZUS uatwia skadanie wniosków o zasiek macierzyski i zasiek pogrzebowy osobom, którym zgodnie z przepisami wypaca te zasiki.  Odpis aktu stanu cywilnego jest dokumentem niezbdnym m.in. do ustalenia prawa i wypaty zasiku macierzyskiego (odpis skrócony aktu urodzenia dziecka) i zasiku pogrzebowego (odpis skrócony aktu zgonu).  ZUS wystpi do USC o odpis waciwego aktu stanu cywilnego, jeli odpis ten nie zostanie doczony do wniosku o wypat przez ZUS zasiku macierzyskiego albo zasiku pogrzebowego.
             • 18.03.2020Podatnik ma prawo do przeprowadzenia dowodu przeciwnego
              Organy podatkowe nie mog opiera niekorzystnych dla podatników decyzji jedynie na urzdowych dokumentach, jednoczenie nie dopuszczajc dowodów przeciwnych. Wyrokiem z 8 listopada 2019 r. Wojewódzki Sd Administracyjny w Krakowie uchyli decyzj organu podatkowego, okrelajc podatnikowi wysoko zobowizania akcyzowego, bo organ ten nie uwzgldni przy jej wydawaniu dowodów przedstawionych przez podatnika (sygn. akt I SA/Kr 1000/19).
              • 18.03.2020Czy konkubent to rodzina? To zaley od okolicznoci
               Biorc pod uwag cel przyznawanych na podstawie rónych ustaw wiadcze (np. ustawy o wiadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy spoecznej) i okrelenie na potrzeby przyznawania tych wiadcze rónych poj rodziny, definicja rodziny stosowana na gruncie ustawy o wiadczeniach rodzinnych nie moe by tosama z t, która ma zastosowanie np. w ustawie o pomocy spoecznej. Tak wic, wprowadzenie jednolitej definicji „rodziny” stosowanej na paszczynie rónych ustaw, nie znajduje w tym aspekcie uzasadnienia - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
               • 20.02.2020Przedsibiorcy maj coraz bardziej pod górk
                Wzrost wydatków na opaty sdowe, wyduenie si czasu trwania spraw w sdzie, trwajce latami kontrole i sprawdzenia oraz postpowania administracyjne, karuzela podatkowych zmian, brak ulg na ksztacenie zawodowe - z tymi wszystkim problemami musz boryka si mikro i mae firmy (cho nie tylko one). Odpowied na interpelacj poselsk zawiera omówienie znanych ju zmian w procedurach, i przedstawia wiele planów, zamierze i koncepcji. Trudno jednak nie odnie wraenia, e niezadowoleni s tylko przedsibiorcy - w ministerstwach panuj duo lepsze nastroje.
                • 30.01.2020Jak prawidowo udokumentowa prawa do zasiku chorobowego
                 W poprzednich czciach komentarza ZUS do ustawy zasikowej przedstawialimy zasady ustalania wysokoci zasiku chorobowego oraz uzyskania prawa do zasiku. Dzisiaj natomiast o zawiadczeniach, dokumentujcych prawo do zasiku. To szczególnie istotna cz komentarza, jako e zawiadczenia lekarskie w formie dokumentu elektronicznego obowizuj powszechnie od niedawna.
                 • 15.01.2020Skargi na decyzje administracyjne – procedury zostan usprawnione
                  Procedura postpowania ze skargami na decyzje administracyjne zostanie usprawniona – wynika z projektu nowelizacji Kodeksu postpowania administracyjnego, który przygotowano w sejmowej komisji ds. petycji. Nowela ma by korzysta m.in. dla maych i rednich przedsibiorców.
                  • 14.01.2020Oskarenie o udzia w karuzeli VAT - odmow wgldu w akta sprawy organ musi uzasadni
                   „Odebranie przez organ podatkowy stronie postpowania podstawowych jej praw w postaci odmowy ujawnienia czci dokumentacji musi by wnikliwie, konkretnie i wyczerpujco uzasadnione tak, aby nie narusza naczelnej zasady budowania zaufania do organów podatkowych” – orzek Naczelny Sd Administracyjny w wyroku z 28 listopada 2019 r., w sprawie, w której organy oskaryy przedsibiorc o udzia w karuzeli VAT, utajniajc przed nim cz zgromadzonych w toku kontroli podatkowej dokumentów (sygn. I FSK 1520/19).
                   • 09.01.2020Jakie zmiany czekaj na pracodawców w 2020
                    Jaka jest kwota minimalnego wynagrodzenia za prac w 2020? Czy przy umowach zlecenie obowizuje stawka minimalna? Kogo dotycz Pracownicze Plany Kapitaowe?
                    • 08.01.2020Jakie zmiany czekaj na pracodawców w 2020
                     Jaka jest kwota minimalnego wynagrodzenia za prac w 2020? Czy przy umowach zlecenie obowizuje stawka minimalna? Kogo dotycz Pracownicze Plany Kapitaowe?
                     • 03.01.2020NSA: Dopuszczalno wniesienia zaalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postpowania
                      Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunau Konstytucyjnego - wykadnia prawa, jeli brzmienie przepisu nie stoi temu na przeszkodzie, powinna zmierza do rozszerzenia gwarancji procesowych praw obywatela (...). Nie ulega te kwestii, e prawo do poddania kontroli instancyjnej zasadnoci postanowie kadego rodzaju w sprawie zawieszenia postpowania zakres uprawnie procesowych wydatnie zwiksza. Z przepisu art. 201 § 3 O.p. nie wynika (...), by ustawodawca ogranicza prawo wniesienia zaalenia tylko do niektórych rodzajów postanowie w sprawie zawieszenia postpowania. Nie moe ulega wtpliwoci, e gdyby taka bya wola ustawodawcy, to wprost unormowaby to we wskazanym przepisie, bd te dokona jego nowelizacji.
                      • 02.01.2020NSA: Nie mona stwierdzi niewanoci decyzji niedorczonej stronie
                       Stwierdzenie niewanoci decyzji podatkowej jest moliwe jedynie w stosunku do decyzji ostatecznej, która zostaa skutecznie wprowadzona do obrotu prawnego i w tym obrocie wystpuje. Z tego powodu nie mona stwierdzi niewanoci decyzji prawnie nieistniejcej, np. niedorczonej stronie postpowania.
                       • 23.12.2019NSA kolejny raz o uldze meldunkowej
                        Z uzasadnienia: w wietle uregulowa art. 21 ust. 1 pkt 126 i art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. (w brzmieniu z lat 2007-2008) oraz art. 8 ust. 1 i 3 ustawy zmieniajcej z 2008 r., wystarczajcym warunkiem skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej byo zameldowanie przez podatnika w budynku lub lokalu stanowicym przedmiot odpatnego zbycia na pobyt stay przez okres nie krótszy ni 12 miesicy. Jeeli w sprawie nie budzi wtpliwoci, e podatnik zamieszkiwa pod danym adresem i by zameldowany w tym miejscu przez wymagane co najmniej 12 miesicy, samo niezoenie owiadczenia o spenieniu tego warunku nie moe pozbawia prawa do takiej ulgi.
                        • 20.12.2019NSA: Przedstawiciel podatkowy to nie penomocnik
                         Przedstawiciel podatkowy, ustanowiony na podstawie art. 18a ustawy o VAT, przez podatnika nieposiadajcego siedziby dziaalnoci gospodarczej lub staego miejsca prowadzenia dziaalnoci gospodarczej na terytorium pastwa czonkowskiego, podlegajcego obowizkowi zarejestrowania si jako podatnik VAT czynny, z uwagi na zakres dziaania okrelony w art. 18c ustawy o VAT nie ma umocowania do reprezentowania tego podatnika w postpowaniu podatkowym. Takie umocowanie moe natomiast uzyska w oparciu o udzielone mu na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej penomocnictwo.
                         • 18.12.2019Ulga na ze dugi w VAT po upywie dwóch lat
                          Pytanie: Wnioskodawca zamierza obecnie dokona korekty rozliczenia za poprzednie okresy. Wnioskodawca zakada, e do dnia zoenia korekt deklaracji podatkowych wierzytelnoci nie zostan uregulowane lub zbyte w jakiejkolwiek formie. Od koca roku, w którym zostay wystawione faktury upyn okres duszy ni 2 lata. Czy Wnioskodawca moe skorzysta z ulgi wynikajcej z art. 89a ustawy w stosunku do faktur wystawionych w 2015 i 2016 r.?
                          • 13.12.2019Klauzula wykonalnoci
                           Klauzula wykonalnoci jest aktem sdowym zawierajcym stwierdzenie sdu, e tytu uprawnia do egzekucji, oraz oznaczajcym w razie potrzeby jej zakres. Tre brzmienia klauzuli okrela rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z 6 sierpnia 2014 r. w sprawie okrelenia brzmienia klauzuli wykonalnoci (Dz.U. poz. 1092).
                           • 13.12.2019NSA: Miejsce prowadzenia dziaalnoci - obowizuj regulacje unijne
                            Z uzasadnienia: (...) Ustawa o podatku od towarów i usug nie definiuje pojcia "staego miejsca prowadzenia dziaalnoci gospodarczej", lecz definicj tak zawiera, majce bezporednie zastosowanie, rozporzdzenie wykonawcze Rady nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiajce rodki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoci dodanej.
                            • 09.12.2019WSA. Przerwa w prowadzeniu dziaalnoci w formie karty podatkowej
                             Z uzasadnienia: Warunkiem obnienia podatku (w nastpstwie przerwy w wykonywaniu dziaalnoci) jest zawiadomienie o przerwie. Jest to konieczny warunek, bez którego obnika podatku nie nastpi. Zawiadomienie powinno nastpi w okrelonych terminach, które s terminami prawa materialnego i nie podlegaj przywróceniu (...) Dokonanie zawiadomienia o przerwie po dniu, od którego przerwa wedug zawiadomienia miaaby trwa, skutkuje pozbawieniem podatnika moliwoci obnienia podatku za cay okres przerwy, a nie jedynie za okres opónienia w zawiadomieniu.
                             • 09.12.2019Konstytucja biznesu: Midzy teori a praktyk
                              Dzi w ocenie przedsibiorców Konstytucja biznesu si nie zmienia. S tam zasady, które piknie brzmi, ale nie maj zastosowania nawet procesowego. Firmy ju s w trudnej sytuacji. Dua cz naszego przemysu jest poddostawc producentów finalnych firm zachodnich a zatem zagroenia globalne gospodarki s dla nich bardzo niebezpieczne. Doda naley, e polscy przedsibiorcy nie maj zaufania do totalnie niestabilnego otoczenia prawnego i instytucjonalnego. Deklaracje rzdowe, chociaby ogoszona strategia odpowiedzialnego rozwoju, zakaday podniesienie stopy inwestycji w cigu najbliszych trzech- czterech lat do 24-25% a w rzeczywistoci spada do 16% z 18%.
                              • 04.12.2019NSA. Sprzeda wielu nieruchomoci: Dziaalno czy prywatna sprzeda?
                               Z uzasadnienia: O zaliczeniu okrelonych form aktywnoci podatnika do pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej zadecyduje nie tyle dopenienie przez niego wymogów formalnych, zwizanych z podjciem i prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, ile okolicznoci faktyczne wiadczce o tym, e jego dziaania miay charakter zorganizowany i cigy oraz, e byy prowadzone w celu zarobkowym we wasnym imieniu, a uzyskane w ten sposób przychody nie s zaliczane do innych przychodów ze róde wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f.
                               • 27.11.2019Kontrole PIP a Prawo przedsibiorców
                                Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy - Prawo przedsibiorców jedn z okolicznoci wyczajcych stosowanie odpowiednich przepisów Prawa przedsibiorców jest sytuacja, w której zasady i tryb kontroli wynikaj m.in. z ratyfikowanych umów midzynarodowych. Przykadem takiej umowy jest Konwencja nr 81 Midzynarodowej Organizacji Pracy. Zatem nie ulega wtpliwoci, e niektóre przepisy ustawy o Pastwowej Inspekcji Pracy stanowi lex specialis wzgldem odpowiednich regulacji rozdziau 5 Prawa przedsibiorców obowizuj zatem w takim zakresie, w jakim nie stoj w sprzecznoci z ww. aktami prawnymi - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                                • 21.11.2019NSA: Przeduenie postpowania, nawet wielokrotne, nie oznacza automatycznie przewlekoci
                                 Z uzasadnienia: W sprawach w których zachodzi podejrzenie transakcji karuzelowych, nie jest moliwe rozstrzygnicie sprawy li tylko na podstawie zoonej przez podatnika deklaracji oraz faktur zakupów i sprzeday. Dla rozstrzygnicia prawa do odliczenia podatnika w takim przypadku konieczne jest ustalenie, czy miao miejsce naduycie prawa w postaci transakcji karuzelowych, a jeli tak, to jaka bya w tym rola podatnika, czy by to udzia wiadomy, a jeli nie, to czy dochowa on naleytej staranno.
                                 • 20.11.2019WSA. Zasiek rodzinny po rozwodzie. Komu przysuguje?
                                  1. Warunkiem uznania rodzica dziecka (w tym ojca dziecka bdcego byym mem matki i nietworzcego wspólnego gospodarstwa domowego z dzieckiem) za osob uprawnion do zasiku rodzinnego i czonka rodziny jest tworzenie z dzieckiem, o którym mowa w art. 3 pkt 16 ustawy o wiadczeniach rodzinnych (u..r.), wspólnoty dochodów, o której mowa w art. 3 pkt 12 u..r.
                                  • 15.11.2019WSA: O zamiarze wycinki drzewa na dziace prywatnej trzeba powiadomi
                                   Usunicie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoci moe nastpi co do zasady wyacznie po uzyskaniu zezwolenia, ale wymogu tego nie stosuje si midzy innymi do drzew lub krzewów, które rosn na nieruchomociach stanowicych wasno osób fizycznych i s usuwane na cele niezwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej. Trzeba jednak pamita, e waciciel nieruchomoci jest obowizany dokona zgoszenia zamiaru usunicia drzewa, jeeli obwód pnia drzewa przekracza wielkoci wskazane w przepisach ustawy o ochronie przyrody.
                                   • 12.11.2019WSA. Nie kady rodzaj aktywnoci twórcy jest dzieem
                                    Z uzasadnienia: Bdne i niewystarczajce jest okrelenie przedmiotu umowy o dzieo tylko jako przygotowanie i wykonanie koncertu/spektaklu. Brak ustalenia szczegóowych parametrów tego typu przedsiwzicia artystycznego, w tym sprecyzowania roli w nim wykonawcy/uczestnika podlegajcego ubezpieczeniu, uniemoliwia weryfikacj rezultatu zawartej umowy, co wane z uwagi na istotne kryterium odróniajce umow o dzieo od umowy o wiadczenie usug, czyli moliwo poddania umówionego rezultatu (dziea) sprawdzianowi na istnienie wad.
                                    • 05.11.2019Dziaalno w mieszkaniu. Jakie wydatki mog by kosztem?
                                     Pytanie: Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwa prawo do pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodu w postaci: odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej mieszkania (uwzgldniajcej wydatki na wykoczenie), odsetek od rat kredytu hipotecznego faktycznie zapaconych, wydatków z tytuu czynszu i energii elektrycznej - w takiej proporcji, w jakiej powierzchnia pomieszczenia wykorzystywanego do dziaalnoci gospodarczej pozostaje do powierzchni caego mieszkania?
                                     • 04.11.2019NSA. Pracownik nie moe paci za bd fiskusa
                                      Art. 26a § 1 Ordynacji podatkowej naley rozumie w ten sposób, e wyklucza odpowiedzialno podatnika zarówno za zaliczk, jak równie za t cz zobowizania rocznego, która odpowiada kwocie zaliczki niepobranej przez patnika w warunkach uregulowanych w tym przepisie. W konsekwencji za cz zobowizania, za któr nie odpowiada podatnik, odpowiedzialno stosownie do treci art. 30 § 1 O.p. ponosi patnik. Wynikajca z art. 14k i art. 14m w zw. z art. 14p O.p. ochrona patnika - który otrzyma interpretacj indywidualn, nastpnie zmienion, do której zastosowa si przed jej zmian - nie oznacza, e odpowiedzialno za zanienie lub nieujawnienie przez patnika podstawy opodatkowania czynnoci, o których mowa w art. 12, 13 i 18 u.p.d.o.f., do którego doszo na skutek bdnej interpretacji indywidualnej, ponosi podatnik - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                      • 22.10.2019Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                                       Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                                       • 15.10.2019WSA. Sprzeda firmowej nieruchomoci nie zawsze z PIT
                                        Z uzasadnienia: Brak spenienia przesanek warunkujcych uznanie danych wpywów za przychód w rozumienie art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) u.p.d.o.f. nie oznacza, e wpywy te stanowi automatycznie przychód w oparciu o art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. (...) przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. stanowi kompletn regulacj w zakresie opodatkowania zbycia skadników majtkowych wykorzystywanych w dziaalnoci gospodarczej (...) W przypadku za gdy dany skadnik majtkowy nie jest wykorzystywany w tej dziaalnoci, nie jest wpisany do ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych, to przychód uzyskany z jego sprzeday nie stanowi przychodu z dziaalnoci gospodarczej i jest kwalifikowany do róda przychodów, o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f.
                                        • 14.10.2019VAT. Rezygnacja ze zwolnienia w akcie notarialnym
                                         Pytanie: Czy owiadczeniami zawartymi w akcie notarialnym sporzdzonym przez notariusza Strony transakcji skorzystay z moliwoci zrezygnowania ze zwolnienia od podatku od towarów i usug (VAT) dostawy wskazanego w nim budynku, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug?
                                         • 11.10.2019WSA: Wspólnotowy Kodeks Celny: Prowizje niedoliczane do wartoci celnej
                                          Z uzasadnienia: W uwadze do artykuu 8 ust. 1 (a) (i) Kodeksu Wartoci Celnej WTO zdefiniowano okrelenie "prowizja od zakupu" jako "opaty dokonywane przez importera swojemu agentowi za usugi zwizane z reprezentowaniem go za granic przy zakupie towarów dla których ustalana jest warto celna". Tak pojmowana prowizja nie podlega dodaniu do wartoci celnej przy jej ustalaniu. (...)
                                          • 08.10.2019NSA. Opinia GUS jako dowód w postpowaniu podatkowym
                                           Z uzasadnienia: Opinie klasyfikacyjne organów statystyki publicznej, zawierajce interpretacje nomenklatur statystycznych, nie s formalnie wice dla organów podatkowych, a tym bardziej dla sdu administracyjnego (...) Stanowi jedynie dowód w postpowaniu podatkowym (...) skoro opinia statystyczna jest dowodem w sprawie, to jak kady dowód powinna by poddana ocenie organu, nastpnie Sdu, a te oceny powinny znale swój wyraz w uzasadnieniu decyzji i wyroku.
                                           • 04.10.2019Powoli zblia si kompleksowa cyfryzacja dorcze
                                            Planowane jest udostpnienie, zarówno podmiotom publicznym, jak i niepublicznym, w szczególnoci osobom fizycznym – moliwoci korzystania z jednego, wasnego adresu do dorcze elektronicznych, który bdzie móg by wykorzystany do korespondencji ze wszystkimi pozostaymi podmiotami korzystajcymi z dorczenia elektronicznego.
                                            • 20.09.2019NSA: Niezoenie owiadczenie nie moe pozbawia prawa do ulgi meldunkowej
                                             Tysice podatników, którzy przeoczyli obowizek zoenia owiadczenia, dla celów obowizujcej jeszcze nie tak dawno tzw. ulgi meldunkowej wkrótce zapewne odetchn z ulg i rozpoczn starania o zwrot pienidzy, które musieli wpaci w wyniku dziaa urzdów skarbowych. Sdy staj po stronie podatników, czego kolejnym dowodem jest prezentowany dzisiaj wyrok Naczelnego Sdu Administracyjnego.
                                             • 17.09.2019NSA: Odszkodowanie za zakaz konkurencji menedera z 70% PIT
                                              Z uzasadnienia: Zarówno w przypadku umów o zakazie konkurencji, w której podstaw prawn stanowi przepisy Kodeksu cywilnego, jak i Kodeksu pracy, to wola stron decyduje o ostatecznym ksztacie przepisów regulujcych t instytucj. Wobec powyszego umowa o zakazie konkurencji, stanowi ródo wypaty odszkodowania i cznie z przepisami ustawowymi, skada si ona na przepisy w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dajce podstaw zarówno do wypaty odszkodowania z tytuu zakazu konkurencji, jak i jej wysokoci.
                                              • 13.09.2019Decyzja dla swojej ostatecznoci musi zosta dorczona wszystkim wspówacicielom
                                               Teza: Ostateczno decyzji w rozumieniu art. 128 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) moliwa jest wycznie w przypadku jej dorczenia wszystkim wymienionym w niej adresatom. Istotne jest, aby kady ze wspówacicieli nieruchomoci, wobec solidarnej odpowiedzialnoci za zobowizanie podatkowe, posiada wiedz, i decyzja taka zostaa wydana.
                                               • 12.09.2019Decyzja o przyznaniu emerytury pomostowej dopiero po zwolnieniu z pracy
                                                Organy rentowe powinny w decyzjach o odmowie przyznania emerytury pomostowej wskaza, czy jedyn przyczyn odmowy prawa do emerytury pomostowej (wczeniejszej emerytury z tytuu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego) jest nierozwizanie stosunku pracy, czy te nie zostay spenione inne warunki wymagane do jej przyznania.
                                                • 12.09.2019Warszawa: Prawo pracy w 2019 roku - biece problemy i planowane zmiany
                                                 W ostatnim czasie w zakresie prawa pracy, czy szerzej - zatrudnienia - zachodz wrcz cige zmiany. Jedn z najwikszych "grup" nowoci s obowizujce od pocztku 2019 r. przepisy zwizane z dokumentacj pracownicz. Olbrzymie zmiany w tym zakresie dotycz zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zawartoci, przechowywania oraz moliwoci prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej. Istotna nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o ZFS wesza w ycie 4 maja 2019 r. Wprowadzia nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników oraz osób uprawnionych do korzystania z ZFS. 
                                                 • 11.09.2019WSA. Skonfliktowani rodzice podziel si ulg na dziecko po poowie
                                                  Z uzasadnienia: Wobec treci art. 27f ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, zakres wykonywania wadzy rodzicielskiej przez kade z rodziców nie ma znaczenia, bowiem ustawodawca nie wprowadzi takiego kryterium do wskazanej regulacji i co wicej, nie uzaleni od tego wielkoci ulgi przypadajcej na poszczególnego rodzica (...) Brak bowiem porozumienia rodziców, co do okrelenia proporcji przysugujcej im ulgi, powoduje przyjcie równego podziau ulgi take w sytuacji, gdy kady z rodziców wykonuje wadz rodzicielsk w rónym stopniu.
                                                  • 09.09.2019Dorczenia pism z organu podatkowego osobom fizycznym
                                                   Zagadnienia zwizane z dorczeniami pism przez organy podatkowe s bardzo istotne. Regulowane s szczegóowo przez przepisy Ordynacji podatkowej. Czsto wykazanie, e organ podatkowy nie dorczy pisma w sposób i w terminie przewidzianych przepisami, jest podstaw do wzruszenia decyzji, wznowienia postpowania lub wykazania przedawnienia roszczenia podatkowego. Dzisiaj w cyklu ABC ogólne informacje dotyczce dorczania pism osobom fizycznym.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 23 ] nastpna strona »