Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

E-akta

 • 07.09.2007Kto płaci podatek od posiadania nieruchomości Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego?
  Podatnikiem podatku od nieruchomości jest osoba, która faktycznie włada majątkiem — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
  • 06.09.2007Orzecznictwo — Za niska cena sprzedaży?
   Wyrokiem z dnia 23 listopada 2004 r. sygn. akt SA/Sz 862/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Wioletty J na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 19 marca 2003 r. nr PB.2.39-4117/823-9/2003 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r.
   • 05.09.2007Czas pracy — Zmiana wymiaru czasu pracy
    Pytanie: Na jakich zasadach pracownica uprawniona do urlopu wychowawczego może domagać się zmiany wymiaru czasu pracy?
    • 29.08.2007Orzecznictwo — Umowa przedwstępna nie przenosi własności
     Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach określił Tadeuszowi i Marii R. wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. w kwocie 164.043,80 zł.
     • 23.08.2007Orzecznictwo — Brak możliwości potwierdzenia korekty faktury i nadpłata w VAT
      Wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 2 lipca 2004 r. oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie z dnia 2 kwietnia 2004 r., odmawiającą Dariuszowi S stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za listopad 1998 r. w wysokości 5.857,41 złotych oraz umarzającą postępowanie podatkowe w tym podatku za listopad 1998 r.
      • 30.07.2007Orzecznictwo - Kłopoty po kradzieży dokumentów
       Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 25 listopada 2004 r. sygn. akt I SA/Bd 525/04 oddalił skargę Przedsiębiorstwa Budowlano-lnstalacyjnego Spółki z o.o. we W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 rok.
       • 27.07.2007Projekt zmiany ustawy - Kodeks pracy
        Do Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, który zakłada zmiany w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu, czasu pracy oraz bhp. W związku z powyższym PKPP Lewiatan zwraca się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem i przedstawienie ewentualnych uwag i opinii.
        • 27.07.2007Składy podatkowe — poselskie wątpliwości
         Interpelacja nr 7779 do ministra finansów w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych
         • 25.07.2007Projekt rozporządzenia w sprawie opłaty skarbowej
          Ministerstwo Finansów udostępniło projekt rozporządzenia w sprawie opłaty skarbowej. Projekt ten jest konsekwencją zmian w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, wprowadzanych Ustawą z dnia 13 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o opłacie skarbowej i w znacznej części zawiera regulacje analogiczne do obowiązującego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu. Poniżej publikujemy pełny tekst projektu wraz z uzasadnieniem:
          • 25.07.2007Orzecznictwo: Przychód z tytułu objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny
           Wyrokiem z dnia 9 lutego 2005 r., sygn. akt I SA/Bd 710/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił zaskarżoną przez Halinę i Andrzeja M. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 października 2004 r., nr PB2/4117-151/04, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r.
           • 24.07.2007Orzecznictwo: Zakwestionowane koszty uzyskania
            Wyrokiem z 2 marca 2005 r. sygn. akt l SA/Sz 419/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego A Spółki z o.o. w S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z 30 marca 2004 r. Nr PB. 1.27-4218/823-76/2003 w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r.  
            • 23.07.2007MF: Zmiany w projektach ustaw o KAS
             W Ministerstwie Finansów kontynuowane są prace nad ustawami o Krajowej Administracji Skarbowej, która miała powstać z obecnych struktur administracji podatkowej i Służby Celnej.
             • 20.07.2007Orzecznictwo: Sprzedaż nakładów i VAT
              Przedmiotem skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, sygn. akt I SA/Gl 1095/04 z dnia 28 lutego 2005 r., mocą, którego uchylono zaskarżoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „D.” Sp. z o.o. decyzję tego organu z dnia 30 czerwca 2004 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2003 r.
              • 19.07.2007Orzecznictwo: Spór o wydatki i darowiznę kościelną
               Zaskarżonym wyrokiem z dnia 16 grudnia 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1399/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę na decyzje Izby Skarbowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy z dnia 24 czerwca 2003 r., która na podstawie art. 21 § 3 i art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,poz. 926 ze zm.) oraz art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90.poz. 416 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania złożonego przez Grzegorza i Danutę B od decyzji wydanej w dniu 25 kwietnia 2003 r. przez Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie, określającej wysokość zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. utrzymano w mocy decyzje organu pierwszej instancji.
               • 17.07.2007Orzecznictwo: Dochód z nieujawnionych źródeł
                Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 9 marca 2004 r. utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2003 r. na kwotę 49,495,50 zł. ustalającą Piotrowi K wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r. od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu
                • 13.07.2007Europejski nakaz zajęcia rachunków bankowych w opinii PKPP Lewiatan
                 Wprowadzenie wspólnotowego instrumentu prawnego, jakim jest europejski nakaz zajęcia rachunków bankowych, ma na celu usprawnienie i skuteczną egzekucję roszczeń pieniężnych i będzie niewątpliwym przełomem w kształtowaniu europejskiego obszaru sądowego.
                 • 12.07.2007Orzecznictwo: Pilnuj terminów
                  Wyrokiem z dnia 25 stycznia 2005 r., sygn. akt I SA/Gl 340/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 stycznia 2004 r., w którym na podstawie art. 228 § 1 w związku z art. 223 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm., zwana dalej "Ordynacja podatkowa"), stwierdzono wniesienie przez Dariusza P. z uchybieniem ustawowego 14-dniowego terminu odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mysłowicach z dnia 22 grudnia 2003 r. określającej wymienionemu podatnikowi zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998 r.
                  • 09.07.2007Zerowa stawka VAT przy transakcji wewnątrzwspólnotowej
                   Zasadą jest, że nabywcą wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów musi być zarejestrowany w kraju przeznaczenia towaru podatnik VAT lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, zarejestrowana dla potrzeb VAT w celu rozliczenia podatku z tytułu tego rodzaju transakcji. Dostawca, chcąc zastosować 0% stawkę VAT dla tego rodzaju transakcji, powinien wykazać, że nabywca spełnia powyższe warunki. Dowodem tego jest wykazanie na fakturze dostawy właściwego i ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadanego przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierającego dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej. To właśnie ten kod podlega weryfikacji i stanowi podstawę zastosowania preferencyjnej stawki VAT — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.
                   • 09.07.2007Zaświadczenia dotyczące podatników dla policji
                    Interpelacja nr 7495 do ministra finansów w sprawie udostępniania policji i prokuraturze informacji o podatnikach
                    • 05.07.2007Orzecznictwo: Długa batalia z fikcyjnymi fakturami w tle
                     Wyrokiem z dnia 27 grudnia 2005 r., sygn. I SA/Bk 320/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2004 r., nr IS.ZPP-4408/133/03/04, nadto zaś stwierdził, że decyzja ta „nie może być wykonywana w całości” i zasądził od organu na rzecz skarżącej - Spółka jawna „J.” w S. kwotę 9 216 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
                     • 03.07.2007Sprzedaż działek budowlanych wydzielonych z gospodarstwa rolnego
                      Pytanie podatnika: Czy sprzedaż działek budowlanych wydzielonych z własnego gospodarstwa rolnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                      • 20.06.2007Leasing prawa wieczystego użytkowania gruntu niemożliwy
                       Interpelacja nr 7103 do ministra finansów w sprawie zmian w ustawach, w tym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczących umowy leasingu
                       • 15.06.2007KIG o projekcie ustawy o podatku akcyzowym
                        Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia projekt ustawy o podatku akcyzowym, który w dniu 25 maja br. został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Za warte podkreślenia należy uznać odejście w projekcie ustawy od stosowania dwóch klasyfikacji wyrobów akcyzowych według układu PKWiU (Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) oraz CN (Nomenklatury Scalonej). Obecnie polska klasyfikacja stosowana jest tylko w obrocie krajowym, a kody CN w handlu z krajami Unii Europejskiej oraz podczas importu.
                        • 12.06.2007Skutki braku zaświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych warunków technicznych
                         Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wyróżnia dwie kategorie samochodów: samochody osobowe oraz samochody ciężarowe. Zgodnie z art. 2 pkt. 40 tejże ustawy samochód osobowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu. Z kolei samochód ciężarowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą — wynika to z art. 2 pkt. 42 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
                         • 07.05.2007Oznakowanie CE – bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców
                          Ministerstwo Gospodarki i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpoczynają serię szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu dyrektyw nowego podejścia i oznakowania CE. Bezpłatne seminaria odbędą się maju br. w siedmiu miastach Polski.
                          • 18.04.2007Doręczanie pism przez organy administracji publicznej
                           „Pozornie wydawać się może, iż doręczenie jest czynnością tak prostą i zrozumiałą, że ujmowanie jej w normy prawne jest zbędną kazuistyką, obciążającą niepotrzebnie przepisy prawne. Takie zapatrywanie byłoby jednak powierzchownym ustosunkowaniem się do istotnej i doniosłej w skutkach części postępowania administracyjnego.”1) Powyższe słowa Bronisława Graczyka winny nam przyświecać jako motto poniższych rozważań. Pomimo tego, że doręczenie stanowi jedynie czynność materialno-techniczną organu administracji publicznej2), to jednak od prawidłowego dokonania tej czynności przepisy prawa uzależniają skuteczność dokonania przez organ administracji publicznej szeregu czynności procesowych. Data dokonania prawidłowego doręczenia wyznacza m.in. termin wszczęcia postępowania z urzędu3), moment związania organu administracji publicznej wydaną decyzją4).
                           • 11.04.2007Gdy kredyt spłaca dłużnik solidarny
                            Pytanie podatnika: dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek od kredytu, do spłaty którego Spółka przystąpiła jako dłużnik solidarny.
                            • 05.04.2007Sprzedaż nieruchomości obejmującej grunty orne
                             Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości obejmującej grunty orne.
                             • 26.03.2007Opłata skarbowa w budownictwie
                              Stanowisko wspólne Ministerstwa Budownictwa, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635) i rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz.1804) przy załatwianiu indywidualnych spraw z zakresu Prawa budowlanego oraz przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
                              • 14.03.2007Zielona Księga Państwo Przyjazne Pracodawcom
                               Andrzej Malinowski, Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich (KPP), zaprezentował po raz pierwszy publicznie Zieloną Księgę Państwo Przyjazne Pracodawcom. Założeniem upublicznienia Zielonej Księgi jest rozpoczęcie ogólnopolskiej debaty wśród przedsiębiorców, decydentów i mediów na temat barier z jakimi na co dzień spotykają się pracodawcy działający na polskim rynku.
                               • 13.03.2007Zwolnienie z pracy pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego
                                Pytanie: Czy pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego można zwolnić z pracy?
                                • 20.02.2007Alimenty od byłego męża
                                 Pytanie podatnika: dotyczy obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych alimentów od byłego męża na rzecz małżonki.
                                 • 09.02.2007Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
                                  Temu zagadnieniu poświęcony jest w całości rozdział 7a dodany do działu III (Zobowiązania podatkowe) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.). Dzięki tym regulacjom organ podatkowy na wniosek podatnika może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty. Taka możliwość istnieje także w przypadku zaległości podatkowych wraz z odsetkami.
                                  • 31.01.2007Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy: akta osobowe
                                   Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.; dalej: Kp) pracodawca ma obowiązek dla każdego pracownika założyć i prowadzić w określony przepisami sposób, teczkę z całą dokumentacją związaną z przebiegiem zatrudnienia, tzw. akta osobowe. Teczka powinna być podzielona na 3 części: A, B i C, które obejmują:
                                   • 24.01.2007Opłata skarbowa od czynności wykonywanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym oraz o drogach publicznych
                                    Stanowisko wspólne Ministerstwa Transportu oraz Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) w zakresie czynności wykonywanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym oraz o drogach publicznych.
                                    • 23.01.2007MG: Polska unijnym liderem Reformy Regulacji
                                     - Dzięki realizacji Programu ,,Przedsiębiorca ma Prawo'' Polska została uznana w UE za lidera we wdrażaniu reformy regulacji. Badania nad obciążeniami administracyjnymi, ocena skutków regulacji, „jedno okienko'' dla rejestrujących firmę oraz uruchomienie tematycznej strony internetowej to główne efekty wdrażanego Programu - powiedział minister gospodarki Piotr Grzegorz Woźniak podczas konferencji prasowej podsumowującej pierwszy rok realizacji Programu, która odbyła się 22 stycznia br. w Ministerstwie Gospodarki.
                                     • 10.01.2007Prawo do odliczenia podatku VAT
                                      Pytanie podatnika: Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na adaptację i wykończenie pomieszczeń użytkowych dokonane przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R?
                                      • 17.12.2006Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu
                                       Pytanie podatnika: 1. Jakie dowody, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT musi posiadać podatnik dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej nowego środka transportu na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy? 2. Czy dokument VAT-22 mający podstawę prawną w art. 42 ust. 16 dotyczy art. 42 ust. 5 pkt 5, czy art. 42 ust. 5 pkt 6? 3. Czy istnieje ściśle określona forma oświadczenia, o którym mowa w art. 42 ust. 5 pkt 5? 4. Czy skrócony 25-cio dniowy termin zwrotu podatku VAT przysługuje w przypadku zaksięgowania faktury zaliczkowej dotyczącej dostawy wewnątrzwspólnotowej? 5. Czy na fakturze sprzedaży nowego środka transportu w dostawie wewnątrzwspólnotowej konieczne jest podanie dodatkowych informacji o dacie dopuszczenia pojazdu do użytku i liczbie kilometrów?