Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

E-akta

 • 14.03.2007Zielona Księga Państwo Przyjazne Pracodawcom
  Andrzej Malinowski, Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich (KPP), zaprezentował po raz pierwszy publicznie Zieloną Księgę Państwo Przyjazne Pracodawcom. Założeniem upublicznienia Zielonej Księgi jest rozpoczęcie ogólnopolskiej debaty wśród przedsiębiorców, decydentów i mediów na temat barier z jakimi na co dzień spotykają się pracodawcy działający na polskim rynku.
  • 13.03.2007Zwolnienie z pracy pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego
   Pytanie: Czy pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego można zwolnić z pracy?
   • 20.02.2007Alimenty od byłego męża
    Pytanie podatnika: dotyczy obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych alimentów od byłego męża na rzecz małżonki.
    • 09.02.2007Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
     Temu zagadnieniu poświęcony jest w całości rozdział 7a dodany do działu III (Zobowiązania podatkowe) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.). Dzięki tym regulacjom organ podatkowy na wniosek podatnika może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty. Taka możliwość istnieje także w przypadku zaległości podatkowych wraz z odsetkami.
     • 31.01.2007Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy: akta osobowe
      Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.; dalej: Kp) pracodawca ma obowiązek dla każdego pracownika założyć i prowadzić w określony przepisami sposób, teczkę z całą dokumentacją związaną z przebiegiem zatrudnienia, tzw. akta osobowe. Teczka powinna być podzielona na 3 części: A, B i C, które obejmują:
      • 24.01.2007Opłata skarbowa od czynności wykonywanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym oraz o drogach publicznych
       Stanowisko wspólne Ministerstwa Transportu oraz Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) w zakresie czynności wykonywanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym oraz o drogach publicznych.
       • 23.01.2007MG: Polska unijnym liderem Reformy Regulacji
        - Dzięki realizacji Programu ,,Przedsiębiorca ma Prawo'' Polska została uznana w UE za lidera we wdrażaniu reformy regulacji. Badania nad obciążeniami administracyjnymi, ocena skutków regulacji, „jedno okienko'' dla rejestrujących firmę oraz uruchomienie tematycznej strony internetowej to główne efekty wdrażanego Programu - powiedział minister gospodarki Piotr Grzegorz Woźniak podczas konferencji prasowej podsumowującej pierwszy rok realizacji Programu, która odbyła się 22 stycznia br. w Ministerstwie Gospodarki.
        • 10.01.2007Prawo do odliczenia podatku VAT
         Pytanie podatnika: Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na adaptację i wykończenie pomieszczeń użytkowych dokonane przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R?
         • 17.12.2006Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu
          Pytanie podatnika: 1. Jakie dowody, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT musi posiadać podatnik dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej nowego środka transportu na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy? 2. Czy dokument VAT-22 mający podstawę prawną w art. 42 ust. 16 dotyczy art. 42 ust. 5 pkt 5, czy art. 42 ust. 5 pkt 6? 3. Czy istnieje ściśle określona forma oświadczenia, o którym mowa w art. 42 ust. 5 pkt 5? 4. Czy skrócony 25-cio dniowy termin zwrotu podatku VAT przysługuje w przypadku zaksięgowania faktury zaliczkowej dotyczącej dostawy wewnątrzwspólnotowej? 5. Czy na fakturze sprzedaży nowego środka transportu w dostawie wewnątrzwspólnotowej konieczne jest podanie dodatkowych informacji o dacie dopuszczenia pojazdu do użytku i liczbie kilometrów?
          • 04.12.2006Amortyzować w grudniu czy styczniu (zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4)
           Obszerna nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza również zmiany w zasadach amortyzacji (analogiczne zmiany wprowadzane są do ustawy o pdop). Czy są to zmiany korzystne dla podatników? - dla części tak, dla części niekoniecznie.
           • 04.12.2006Przepisy ustawy o pdof, dotyczące amortyzacji, w wersji obowiązującej od 1.1.2007 r.
            W tekście wytłuszczoną czcionką zaznaczone są dodane lub zmienione przepisy w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2007 r. Przepisy obowiązujące dotychczas bez wyróżnień.
            • 04.12.2006Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
             Pytanie podatnika: dotyczy obliczenia i zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconej w 2004 r. odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę, która uprzednio zwiększyła dochód podlegający opodatkowaniu, w kwocie uwzględniającej pobrany 40% podatek dochodowy.
             • 03.12.2006Gdy komornik sądowy naliczył zbyt dużo
              Po zakończeniu czynności egzekucyjnych komornik wydaje postanowienie, w którym ustala wysokość kosztów związanych z prowadzeniem egzekucji i przyznaje koszty zastępstwa adwokackiego bądź radcowskiego w tym postępowaniu. Kwoty te obciążają zobowiązanego i ściągane są od niego wraz z egzekwowanym roszczeniem. Jeśli dłużnik stwierdzi, że suma zawarta w postanowieniu jest zbyt wysoka i wykracza poza kwoty określone przez ustawodawcę, może złożyć skargę na czynności komornika. Jak jednak sprawdzić, ile w rzeczywistości powinien naliczyć komornik? Przeanalizujmy poszczególne składniki tych kosztów.
              • 20.11.2006Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnej
               Pytanie podatnika: Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć przysługujące od zmarłego dłużnika wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana aktami notarialnymi o odrzuceniu spadku?
               • 02.11.2006Księga wieczysta
                Księgi wieczyste są szczególnym rodzajem rejestru, prowadzonym w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Ich wyjątkowość polega przede wszystkim na tym, że związany z nimi został system domniemań prawnych, które porządkują skomplikowane nieraz sytuacje prawne i przez to znacznie ułatwiają obrót. Podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem ksiąg wieczystych zawarte zostały w ustawie z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 Nr 124, poz. 1361 ze zm.), a zagadnienia szczegółowe – m. in. w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. z 2001 Nr 102, poz. 1122 ze zm.).
                • 25.10.2006Likwidacja zwolnienia wyeliminuje problem z definicją
                 Interpelacja nr 3986 do ministra finansów w sprawie braku definicji remontu na gruncie ustaw podatkowych
                 • 23.10.2006Czy nieoprocentowana pożyczka od rodziny jest opodatkowana?
                  Interpelacja nr 3836 do ministra finansów w sprawie interpretacji przez organy skarbowe przepisów podatkowych dotyczących nieoprocentowanych pożyczek udzielonych najbliższej rodzinie
                  • 11.10.2006Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych dla osoby prawnej
                   Pytanie podatnika: dotyczy potwierdzenia, że pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych może być udzielone osobie prawnej uprawnionej do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
                   • 18.09.2006Opłata skarbowa od poświadczeń za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT
                    Pismo Dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych z dnia 15 września 2006 r., znak: PL-835-96/BG/06/254 w sprawie opłaty skarbowej od poświadczeń za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT
                    • 07.09.2006Zaliczenie zwrotu VAT na poczet zobowiązania w pdof płaconego w innym urzędzie skarbowym niż urząd, w którym wystąpił zwrot podatku
                     Pytanie podatnika: Czy możliwe jest zaliczenie zwrotu podatku VAT wykazanego w Drugim Urzędzie Skarbowym na poczet zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazanego w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku.
                     • 05.09.2006Diety z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą jako KUP
                      Pytanie podatnika: dotyczy zaliczenia diet do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług kierowcy.
                      • 23.08.2006Zajęcie konta bankowego przez komornika
                       Na podstawie umowy rachunku bankowego (art. 725-733 K.c. i art. 49-62 Prawa bankowego) banki prowadzą różnego rodzaju rachunki swoich klientów, zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych. Do najczęściej spotykanych należą dziś rachunki bieżące, pomocnicze, lokat terminowych czy też rachunki oszczędnościowe. Ogólną cechą prowadzonych przez banki rachunków jest ich charakter – umowy cywilnoprawnej, na mocy której posiadacz rachunku ma roszczenie o zwrot określonej kwoty środków prawnych.
                       • 26.07.2006Zaciągnięcie kredytu na potrzeby prowadzonej firmy bez zgody małżonka
                        Przedsiębiorca, chcący zaciągnąć kredyt na potrzeby prowadzonej firmy, nie musi uzyskiwać na to zgody swojego małżonka. Sytuacja taka nie jest jednak całkiem obojętna z punktu widzenia majątkowych stosunków małżeńskich. Jak zatem przedstawia się, w przypadku braku tej zgody, kwestia odpowiedzialności majątkiem wspólnym, w jakim zakresie będzie on mógł zostać objęty egzekucją prowadzoną przez bank w razie niespłacenia kredytu? Poniżej postaramy się wyjaśnić te kwestie
                        • 25.07.2006Projekt nowelizacji ustawy o systemie oceny zgodności
                         25 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności. Ocena zgodności dotyczy szerokiego zakresu wyrobów – obejmują zarówno gotowe produkty przeznaczone do użytkowania jak i półprodukty m.in. sprzęt elektryczny, wyroby medyczne i budowlane, ubrania ochronne oraz przyrządy pomiarowe.
                         • 03.07.2006Środki ochrony prawnej w egzekucji administracyjnej
                          Środki ochrony prawnej w postępowaniu egzekucyjnym nie mogą służyć zaskarżeniu spraw zakończonych prawomocnymi rozstrzygnięciami, a jedynie ochronie praw w zakresie prawidłowości samego postępowania egzekucyjnego. Część z nich została uregulowana w Ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 05.229.1954), część uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. 00.98.1071) może być stosowana także w postępowaniu egzekucyjnym. W przypadku zaskarżenia postanowienia wydanego w postępowaniu egzekucyjnym skarżącemu przysługują także odpowiednie środki ochrony prawnej w postępowaniu przed sądem administracyjnym.
                          • 11.06.2006Skarga do WSA na decyzje podatkowe
                           Możliwość zaskarżenia decyzji wydanej przez organy podatkowe do sądu administracyjnego wynika z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. nr 153 poz. 1270 ze zm.). Na mocy art. 3 tej ustawy decyzje organów administracji państwowej objęte zostały dwuinstancyjną kontrolą sądową sprawowaną przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem i obejmuje, w zakresie orzecznictwa organów, obok rozpatrywania skarg na decyzje administracyjne także niektóre postanowienia wydane w II instancji (pouczenie co do możliwości złożenia skargi w danej sprawie powinno znajdować się na konkretnej decyzji lub postanowieniu).
                           • 04.06.2006Szkolenia BHP w małych i średnich firmach.
                            Jednym z obowiązków pracodawcy wynikającym z Kodeksu pracy, m. in. z art. 94 k.p. jest prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z art. 2373 § 1 pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
                            • 04.05.2006Inspekcja handlowa w firmie
                             Inspekcja Handlowa jest organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów a także interesów gospodarczych państwa. Instytucja ta działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001r., Nr 4, poz. 25 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych (m.in. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania organów Inspekcji handlowej, wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji oraz trybu wydawania i wymiany legitymacji). Przepisy te określają kompetencje oraz organizację Inspekcji, prawa i obowiązki przedsiębiorców, zasady postępowania organów Inspekcji a także prawa i obowiązki jej pracowników. Do postępowania przed organami Inspekcji, w sytuacjach nieuregulowanych ustawą i rozporządzeniem, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
                             • 20.04.2006Ewidencja podatkowa nieruchomości
                              Na potrzeby wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od 1 stycznia 2005 r. prowadzona jest ewidencja podatkowa nieruchomości. Powstała ona na mocy Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 02.200.1683), a zasady jej prowadzenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (dalej: rozporządzenie). Zgodnie z art. 7a w zw. z art. 1c Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 91.9.31 z późn. zm.; dalej: ustawa) organem właściwym w sprawie ewidencji jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
                              • 30.03.2006Postępowanie uproszczone.
                               Postępowanie uproszczone zostało wprowadzone do Kodeksu postępowania cywilnego, aby przeciwdziałać przedłużającym się okresom załatwiania spraw. Chodzi tu o szybkie załatwienie spraw drobnych i prostych w postępowaniu maksymalnie odformalizowanym.
                               • 15.03.2006Interpelacja nr 297 do ministra finansów w sprawie niezgodnego z prawem pobierania podatku akcyzowego na samochody osobowe importowane z państw UE
                                Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. wprowadzone zostały nowe stawki podatku akcyzowego na samochody osobowe. Stawki podatku akcyzowego zostały podniesione z 6,4% do 65%. Tak drastyczna podwyżka była sprzeczna z konstytucyjnymi zasadami państwa prawa, zdrowym rozsądkiem i prawem UE. Z unijnej zasady swobodnego przepływu towarów wynika zakaz wprowadzania ograniczeń w handlu samochodami. Ponadto absolutnie podstawową regułą prawa wspólnotowego jest zakaz dyskryminacji podatkowej. Dyskryminujące traktowanie pod względem podatkowym używanych samochodów sprowadzanych z krajów UE narusza prawo wspólnotowe, według którego Polska powinna się wstrzymać od stosowania jakichkolwiek praktyk o wewnętrznym charakterze fiskalnym, powodujących pośrednio lub bezpośrednio dyskryminację między własnymi produktami a podobnymi pochodzącymi z UE.
                                • 26.02.2006Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
                                 2 marca 2006 r. wchodzi w życie nowa ustawa o kosztach sądowych, uchylająca ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Dzisiaj publikujemy tekst ustawy, a wkrótce artykuł omawiający najważniejsze zmiany.
                                 • 09.02.2006Organizacja nowego miejsca pracy
                                  Kodeks pracy nakłada na pracodawców szereg obowiązków związanych z właściwych organizowaniem pracy w firmie. Nie chodzi tu tylko o podstawowe obowiązki związane z prowadzeniem stosunku pracowniczego, polegające na przestrzeganiu wymogów związanych z zawarciem umowy o pracę, jak też i jej rozwiązaniem, udzieleniem pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia, terminową wypłatą uposażenia czy ustalaniem i udzielaniem urlopów pracowniczych.
                                  • 31.01.2006MPiPS w sprawie pozwów przeciw ZUS
                                   W niektórych regionach kraju do sądów i oddziałów ZUS wpłynęła znaczna liczba pozwów i wniosków. Dotyczą one waloryzacji świadczeń za lata 1996-2004 r., bowiem ustawa budżetowa na 1993 r. obniżyła kwotę bazową stosowaną do waloryzacji emerytur i rent i przyznawania nowych świadczeń z 100% do 91% przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Ministerstwo informuje, że powyższe pozwy i wnioski nie znajdują oparcia w istniejącym stanie prawnym. W uzasadnieniu pozwu o zapłatę, nieznany autor powołuje się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 10 stycznia 1993 r. (sygn. akt. K 16/93,OTK 1995/1/1).
                                   • 23.01.2006Interpretacja IIUSpbIA/1/415-51/242b/59/05/BB z dnia 12.09.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku
                                    Pytanie podatnika: Czy prawidłowe będzie zakwalifikowanie wykonanej inwestycji jako budynku niemieszkalnego, a tym samym stosowanie stawki amortyzacyjnej właściwej dla budynków niemieszkalnych?
                                    • 15.01.2006Interpretacja prawa podatkowego PP-443/64/1/05 z dnia 16.01.2006 r. - Urząd Skarbowy w Żninie
                                     Pytanie podatnika: Dotyczy odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup drugiej kasy rejestrującej.
                                     • 11.01.2006Gdy do firmy przychodzi PIP (1)
                                      Nikt nie lubi być kontrolowany. Decydując się jednak na prowadzenie własnej firmy, każdy przedsiębiorca powinien liczyć się z tym, iż różne organy państwowe nie tylko mogą, ale na pewno będą go kontrolować. Jednym z organów, z którym może mieć kontakt przedsiębiorca występujący w charakterze pracodawcy, jest Państwowa Inspekcja Pracy.
                                      • 05.01.2006Interpretacja IIIUS.DPP2/44406/05/32/05 z dnia 25.04.2005 r. - Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie
                                       Pytanie podatnika: Czy w świetle rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z ewidencjonowania w kasie rejestrującej, zgodnie z poz. 42 załącznika do rozporządzenia oraz analogii zawartej w poz. 49?
                                       • 04.12.2005W Sądzie Najwyższym o badaniach rencistów
                                        26 stycznia 2006 r. odbędzie się posiedzenie Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, który ma podjąć uchwałę w sprawie istotnej dla osób, które od wielu lat są rencistami. SN odpowie na pytanie RPO - "Czy dopuszczalne jest kwestionowanie przez organ rentowy niezdolności do pracy osoby, która przed 1 września 1997 r. była nieprzerwanie od dziesięciu lat inwalidą i z tego tytułu pobierała rentę?"
                                        • 08.11.2005Interpretacja PP/443-6/05/A z dnia 20.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Bochni
                                         Pytanie podatnika: Jakie skutki w podatku VAT wywołuje przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę jawną?
                                         • 03.10.2005Kontrola podatkowa
                                          Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez: 1) naczelnika urzędu skarbowego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu skarbowego - pracownikom tego urzędu, 2) naczelnika urzędu celnego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu celnego - funkcjonariuszom celnym oraz pracownikom tego urzędu, 3) wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa lub osobę zastępującą wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa - pracownikom urzędu gminy (miasta), starostwa lub urzędu marszałkowskiego.
                                          • 14.09.2005Pismo LK-833/KD/05/290 Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z 20 maja 2005 r. do Urzędu Miejskiego (...)
                                           Odpowiadając na pismo z dnia 20 kwietnia 2005 r., znak: (...) w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i budowle nowo wybudowane bądź zmodernizowane, oddane do użytkowania, wykorzystywane przez grupę producentów rolnych na działalność statutową, po uzyskaniu wpisu do rejestru grup - w okresie 5 lat od dnia uzyskania wpisu grupy do rejestru.
                                           • 29.08.2005Obowiązki pracodawcy wynikające z kodeksu pracy
                                            Pracodawca ma niezliczone obowiązki. Tutaj wymienimy jedynie te, o których mowa w kodeksie pracy, w kolejności ich pojawiania się w kodeksie. Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.
                                           • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] . [ 20 ] . [ 21 ] . [ 22 ]