Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art. 35 kodeks pracy

 • 10.06.2020Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
  Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
  • 03.06.2020Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
   Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
   • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
    Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
    • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
     Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
     • 17.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
      Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
      • 16.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
       Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
       • 09.04.2020Pandemia pandemi, ale deklaracj VAT zó w terminie
        Z uwagi na specyfik wykonywanej pracy wiele firm, kancelarii podatkowych czy biur ksigowych nie ma moliwoci zlecenia swym pracownikom zdalnej pracy. Czy rozwaana jest moliwo odroczenia terminów skadania deklaracji i zezna podatkowych, w szczególnoci przypadajcego na dzie 25 marca 2020 r. obowizku zoenia deklaracji VAT i JPK oraz na dzie 31 marca 2020 r. terminu sporzdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. i zoenia m.in. deklaracji CIT-8 (za 2019 r.), MDR w zakresie schematów podatkowych, IFT-2R, ORD-U? - posanka pyta, Ministerstwo Finansów odpowiada.
        • 06.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
         Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
         • 03.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
          Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
          • 20.02.2020Przedsibiorcy maj coraz bardziej pod górk
           Wzrost wydatków na opaty sdowe, wyduenie si czasu trwania spraw w sdzie, trwajce latami kontrole i sprawdzenia oraz postpowania administracyjne, karuzela podatkowych zmian, brak ulg na ksztacenie zawodowe - z tymi wszystkim problemami musz boryka si mikro i mae firmy (cho nie tylko one). Odpowied na interpelacj poselsk zawiera omówienie znanych ju zmian w procedurach, i przedstawia wiele planów, zamierze i koncepcji. Trudno jednak nie odnie wraenia, e niezadowoleni s tylko przedsibiorcy - w ministerstwach panuj duo lepsze nastroje.
           • 24.01.2020Zasady kontroli prowadzonych przez ZUS
            Interpelacja Posa Pawa Papke dotyczca sytuacji nieustannie kontrolowanych przez ZUS bdcych przedsibiorcami kobiet w ciy staa si przyczynkiem dla wyjanienia zasad, motywów i sposobów kontroli, prowadzonych przez Zakad. Kwestia jest kontrowersyjna, jako i mona odnie wraenie, e w stosunku do przedsibiorczych kobiet ZUS stosuje rodki nadzwyczajne. Nie zmienia to faktu, e odpowied na interpelacj zawiera wiele przydatnych przedsibiorcom informacji.
            • 15.01.2020Zwrot kosztów uywania prywatnego samochodu subowo bez PIT
             Z uzasadnienia: Nalenoci, które wypaca na rzecz pracowników tytuem zwrotu wydatków dotyczcych wykorzystywania prywatnych samochodów osobowych w celach subowych, nie naley traktowa jako przychodów ze stosunku pracy (...) Skoro pracownik otrzymuje tylko zwrot wydatków, które obowizany jest ponosi pracodawca, to z tytuu uzyskania tego wiadczenia nie osiga adnego przysporzenia, a przez to przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 updof.
             • 14.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
              Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
              • 13.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
               Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
               • 11.12.2019Jednoosobowa dziaalno i dwa samochody w kosztach firmy
                Pytanie: Czy w jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczyni moe Ona zalicza do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne oraz koszty eksploatacji zwizane z pierwszym samochodem H., który jest rodkiem trwaym oraz raty leasingowe i koszty eksploatacyjne zwizane z drugim samochodem S. (umowa leasingu operacyjnego)?
                • 12.11.2019WSA. Nie kady rodzaj aktywnoci twórcy jest dzieem
                 Z uzasadnienia: Bdne i niewystarczajce jest okrelenie przedmiotu umowy o dzieo tylko jako przygotowanie i wykonanie koncertu/spektaklu. Brak ustalenia szczegóowych parametrów tego typu przedsiwzicia artystycznego, w tym sprecyzowania roli w nim wykonawcy/uczestnika podlegajcego ubezpieczeniu, uniemoliwia weryfikacj rezultatu zawartej umowy, co wane z uwagi na istotne kryterium odróniajce umow o dzieo od umowy o wiadczenie usug, czyli moliwo poddania umówionego rezultatu (dziea) sprawdzianowi na istnienie wad.
                 • 06.11.2019WSA. Skadki ZUS: Bez rezultatu nie ma umowy o dzieo
                  Z uzasadnienia: Rezultat umowy stanowicy dzieo w rozumieniu art. 627 Kodeksu cywilnego, który powsta w wyniku wykonania tej umowy, musi by w umowie z góry przewidziany oraz okrelony w sposób pozwalajcy na jego identyfikacj i weryfikacj. W umowie o dzieo nie chodzi bowiem o jakikolwiek rezultat bdcy efektem zawartej przez strony umowy, który akceptuje zamawiajcy, lecz o konkretny, z góry okrelony i indywidualny efekt, stanowicy wytwór w postaci dziea.
                  • 06.11.2019ZUS kontroluje przedsibiorc, a kto kontroluje ZUS?
                   Przekroczenie terminu kontroli nie uzasadnia dyskwalifikacji dowodów uzyskanych w trakcie kontroli. Nie kade naruszenie przepisów w zakresie dopuszczalnego czasu trwania kontroli dziaalnoci gospodarczej wywouje skutki okrelone w art. 77 ust. 6 ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej. Taki wpyw wywieraj jedynie te uchybienia, które w istotny sposób rzutuj na wynik kontroli - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                   • 05.11.2019NSA. Autorski cykl wykadów podlega ZUS
                    Z uzasadnienia: Jednorazowy charakter wykadu nie jest przesank wystarczajc do uznania umowy za umow o dzieo (...) umowa o przeprowadzenie wykadu moe by uznana za umow o dzieo, jeeli wykad dotyczy cile okrelonego tematu, a warunki kontraktu poddaj si weryfikacji w zakresie wykonania jej zgodnie z zamówieniem. Wykad, który jest jednorazowym efektem pracy, wymagajcym od autora posiadania szczególnej cechy, przez co charakteryzuje go swoisto w stosunku do wytworzonych wczeniej produktów intelektualnych w tej dziedzinie, nadto zostaje zindywidualizowany na etapie zawierania umowy i jest moliwy do jednoznacznego zweryfikowania jego wykonania, koresponduje z definicj dziea.
                    • 22.10.2019Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                     Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                     • 18.09.2019WSA. Opaty egzekucyjne musz by w rozsdnej wysokoci
                      Z uzasadnienia: Koszty egzekucyjne maj zapewni funkcjonowanie aparatu egzekucyjnego a nie wierzyciela. Funkcja fiskalna powinna polega na uzyskaniu (przynajmniej czciowego) zwrotu kosztów funkcjonowania tego aparatu. Jednake organ powinien mie na uwadze, e z punktu widzenia fundamentalnej zasady demokratycznego pastwa prawnego istotne jest zachowanie racjonalnej zalenoci pomidzy wysokoci tych kosztów, a czynnociami organów, za podjcie których zostay naliczone. Wszystko powinno si odbywa w ramach i przy uwzgldnieniu okolicznoci konkretnego stanu faktycznego danej sprawy.
                      • 18.09.2019Zlecenie zamiast umowy o prac. Czas na kolejn zmian przepisów?
                       Inspektorzy Pastwowej Inspekcji Pracy w 2018 roku przeprowadzili szereg kontroli w kwestii sposobów nawizywania stosunku pracy. Wyniki ukazay wiele nieprawidowoci, które w najwikszej mierze dotyczyy zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o prac. Najwicej takich przypadków odnotowano w budownictwie oraz usugach w zakresie handlu i usug. Specjalici sugeruj, e gówna przyczyna ujawnionych nieprawidowoci tkwi w wysokim stopniu skomplikowania przepisów prawnych oraz problemach z ich interpretacj.
                       • 17.09.2019NSA: Odszkodowanie za zakaz konkurencji menedera z 70% PIT
                        Z uzasadnienia: Zarówno w przypadku umów o zakazie konkurencji, w której podstaw prawn stanowi przepisy Kodeksu cywilnego, jak i Kodeksu pracy, to wola stron decyduje o ostatecznym ksztacie przepisów regulujcych t instytucj. Wobec powyszego umowa o zakazie konkurencji, stanowi ródo wypaty odszkodowania i cznie z przepisami ustawowymi, skada si ona na przepisy w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dajce podstaw zarówno do wypaty odszkodowania z tytuu zakazu konkurencji, jak i jej wysokoci.
                        • 03.07.2019NSA. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomoci z PIT
                         Z uzasadnienia:  Wynagrodzenie z tytuu bezumownego korzystania nie podlega zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3, 3b i 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako e nie stanowi odszkodowania. Przyznane skarcemu wynagrodzenie nie moe korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ww. ustawy take z tego jeszcze powodu, e nie zostao wypacone z tytuu ustanowienia suebnoci gruntowej.
                         • 26.06.2019Umowy zlecenia i o dzieo w ubezpieczeniach spoecznych - ZUS wyjania
                          Zamierzasz podpisa umow cywilnoprawn? Sprawd, czym róni si umowa zlecenia od umowy o dzieo i czy bdziesz mie ubezpieczenia spoeczne.
                          • 14.06.2019Zatrudnianie modocianych: po zmianach w edukacji i Kodeksie Pracy pojawiy si wtpliwoci
                           Przepisy Kodeksu pracy (stanowicego, e wolno zatrudnia modocianych, którzy ukoczyli co najmniej omioletni szko podstawow) stosuje si równie do dotychczasowych gimnazjów do czasu zakoczenia ksztacenia. Zatem od dnia 1 wrzenia 2019 r. absolwenci gimnazjum bd mogli by zatrudnieni na zasadach przewidzianych dla modocianych pracowników - wyjania ministerstwo.
                           • 07.06.2019ZUS: Ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasików
                            Koczymy publikacj zaktualizowanego do biecego stanu prawnego komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, w którym Zakad Ubezpiecze Spoecznych wyjania szczegóowo i na przykadach wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. W tej czci znajdziecie informacj o ponownym ustalaniu podstawy zasiku i ustaleniu podstawy wymiaru wiadcze innych ni zasiek chorobowy oraz o zasadach wypaty zasików.
                            • 03.06.2019Czy ryczat na samochód obejmuje paliwo? - fiskus musia zmieni zdanie
                             Warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystania samochodu subowego do celów prywatnych, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje koszty uywania samochodu w postaci zuytego paliwa - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej, biorc pod uwag stanowisko WSA w Warszawie wyraone w wyroku z 23 wrzenia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2142/15.
                             • 23.05.2019Jak prawidowo ustali podstaw wymiaru zasiku chorobowego - cz. 1
                              Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni zaktualizowany do biecego stanu prawnego komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo i na przykadach wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Rozpoczynamy publikacj ilustrowanej przykadami czci, powiconej ustaleniu podstawy wymiaru zasiku chorobowego i pozostaych zasików dla pracowników.
                              • 08.05.2019Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
                               Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
                               • 06.05.2019NSA. Odsetki od zadouczynienia z PIT
                                Odsetki za opónienie, o których mowa w art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego, w wypaceniu zadouczynienia za doznan krzywd zgodnie z art. 446 § 4 k.c. nie podlegaj zwolnieniu podatkowemu okrelonemu w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                • 30.04.2019Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                                 Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                                 • 16.04.2019Zastosowanie znacznie obnionej ceny a VAT
                                  yciem gospodarczym rzdzi zasada swobody umów wyraona w art. 3531 Kodeksu cywilnego. Oznacza ona, e przedsibiorcy mog ksztatowa swe prawa i obowizki majce ródo w umowach w sposób dowolny i jest kwesti ich wyboru ustalenie cen w obrocie gospodarczym.
                                  • 15.04.2019Zastosowanie znacznie obnionej ceny a VAT
                                   yciem gospodarczym rzdzi zasada swobody umów wyraona w art. 3531 Kodeksu cywilnego. Oznacza ona, e przedsibiorcy mog ksztatowa swe prawa i obowizki majce ródo w umowach w sposób dowolny i jest kwesti ich wyboru ustalenie cen w obrocie gospodarczym.
                                   • 29.03.2019MF: Nabycie tytuem dziedziczenia, zapisu zwykego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego
                                    Ministerstwo Finansów udostpnio broszury informacyjne, w których przedstawia obecny stan prawny dotyczcy nieodpatnego nabycia rzeczy lub praw majtkowych tytuem dziedziczenia, zapisu zwykego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Przedstawione informacje dotycz naby, które nastpiy po 31.12.2015 r.
                                    • 01.03.2019NSA: Moment uzyskania dochodu z instrumentów finansowych
                                     Z uzasadnienia: Moment uzyskania dochodu z akcji nie jest tosamy z momentem ich nabycia bez wzgldu na form tego nabycia (w niniejszej sprawie - w wyniku nieodpatnego otrzymania akcji w ramach programu motywacyjnego). Cech papierów wartociowych, jakimi s akcje, jest to, i generuj dochód w przyszoci: w postaci dywidendy, czy te - w przypadku ich odpatnego zbycia - w postaci rónicy pomidzy przychodem ze sprzeday a kosztami poniesionymi na nabycie akcji. W momencie za otrzymania akcji na preferencyjnych warunkach przysporzenie, jakie z tego tytuu uzyskuje dana osoba, niezalenie od róda i przyczyny uzyskania tego przysporzenia, jest jedynie potencjalne.
                                     • 08.01.2019Kodeks pracy: Po 33 miesicach umowa na czas nieokrelony
                                      Po zmianach Kodeksu pracy, e okres zatrudnienia na podstawie umowy o prac na czas okrelony, a take czny okres zatrudnienia na podstawie umów o prac na czas okrelony zawieranych midzy tymi samymi stronami stosunku pracy, nie moe przekracza 33 miesicy, a czna liczba tych umów nie moe przekracza trzech. Zgodnie natomiast z przepisami przejciowymi, pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o prac na czas okrelony na dzie 22 lutego 2016 r. i pozostajcy w tym zatrudnieniu nieprzerwanie w okresie do 22 listopada 2018 r., od tego dnia ju uwaani za zatrudnionych na podstawie umowy o prac na czas nieokrelony.
                                      • 04.01.2019Urlop ojcowski - kilka informacji podstawowych
                                       Pracownik - ojciec wychowujcy dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie duej jednak ni do ukoczenia przez dziecko 24 miesica ycia. Urlop ojcowski moe by wykorzystany jednorazowo albo nie wicej ni w dwóch czciach, z których adna nie moe by krótsza ni tydzie - wyjanio MRPiPS odpowiadajc na poselsk interpelacj.
                                       • 15.11.2018Ubezpieczenie chorobowe przedsibiorców - opacane na bieco, ale nie zawsze z prawem do wiadczenia
                                        By ubezpieczony uzyska prawo do wiadczenia z tytuu ubezpieczenia chorobowego, kwota zalegoci z tytuu skadek na to ubezpieczenie nie moe przekroczy 6,60 z. Zaliczanie z urzdu dokonanych przez patnika skadek wpat skadek na poczet zalegoci najstarszych ma wpyw na prawo do wiadcze w razie choroby i macierzystwa. Zaliczenie dokonanych wpat na poczet skadek od najstarszych nalenoci moe spowodowa, e osoba wystpujca o zasiek, opacajca skadki na bieco, ale która posiada zalegoci w opacaniu skadek, nie otrzyma tego wiadczenia z powodu nie podlegania ubezpieczeniu.
                                        • 14.11.2018WSA. Wynajem mieszkania dla czonka zarzdu nie generuje przychodu
                                         Z uzasadnienia: Za przychód czonka zarzdu wiadczcego usugi zarzdzania na podstawie zawartej ze spók umowy, mog by uznane tylko takie wiadczenia, które zostay spenione za jego zgod i w jego interesie (a nie w interesie spóki, któr reprezentuje) i przyniosy mu korzy w postaci powikszenia aktywów lub uniknicia wydatku, który musiaby ponie, a korzy ta jest wymierna i przypisana indywidualnej osobie (...) Udostpnienie za czonkowi zarzdu wynajmowanego przez spók mieszkania nie suy realizacji jego potrzeb yciowych i nie stanowi ono wiadczenia ponoszonego w jego interesie, lecz spóki.
                                         • 24.10.2018Od 2019 r. wypata wynagrodzenia pracownika na rachunek bankowy
                                          Od 1 stycznia 2019 r. zasad bdzie dokonywanie wypaty wynagrodzenia na wskazany przez pracownika rachunek patniczy. Jeeli jednak pracownik zoy wniosek o wypat wynagrodzenia do rk wasnych, to pracodawca bdzie mie obowizek zastosowania tego sposobu wypaty wynagrodzenia za prac. Okrelone w przepisach Kodeksu pracy zasady dotyczce wypaty wynagrodzenia za prac nie bd dotyczy wynagrodzenia z tytuu umów cywilnoprawnych np. umowy zlecenia - poinformowao Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                          • 18.10.2018NSA: Akcje otrzymane w programie motywacyjnym od zewntrznej firmy
                                           Z uzasadnienia: Uznanie, e przychód powstaje w momencie nieodpatnego nabycia akcji w ramach programu oraz e dochodem z tej czynnoci jest warto rynkowa akcji prowadzioby do opodatkowania wartoci wyraonej w pienidzu, której podatnik w momencie uzyskania akcji nie osign. Otrzymanie akcji nie daje adnych korzyci, poniewa akcj s takim skadnikiem majtku, który przychód moe da dopiero w momencie ich zbycia w drodze sprzeday lub zamiany ewentualnie innych czynnoci. Nabycie akcji samo przez si nie daje adnego przychodu. W praktyce wyglda to tak, e w chwili nabycia akcji podatnik nie wie, jaki uzyska przychód, bowiem okae si to dopiero w przyszoci.
                                           • 08.10.2018Wypata wynagrodze – nowe zasady ju od 2019 r.
                                            Z pocztkiem 2019 r. wejd w ycie zmiany dotyczce zasad wypacania pensji pracownikom. Domyln form nie bdzie ju wypata wynagrodzenia w gotówce, ale wypata pensji na konto. Dalsze otrzymywanie wynagrodzenia w gotówce wymaga bdzie zoenia przez pracownika odpowiedniego owiadczenia. Pracodawcy bd mie 21 dni na poinformowanie pracowników o zmianach.
                                            • 05.10.2018Wypata wynagrodze – nowe zasady ju od 2019 r.
                                             Z pocztkiem 2019 r. wejd w ycie zmiany dotyczce zasad wypacania pensji pracownikom. Domyln form nie bdzie ju wypata wynagrodzenia w gotówce, ale wypata pensji na konto. Dalsze otrzymywanie wynagrodzenia w gotówce wymaga bdzie zoenia przez pracownika odpowiedniego owiadczenia. Pracodawcy bd mie 21 dni na poinformowanie pracowników o zmianach.
                                             • 24.09.2018WSA o naleytej starannoci w VAT: wiadomy udzia trzeba udowodni
                                              Teza, e podatnicy mog atwiej ni organ podatkowy odkry oszustów nie jest poparta adnymi dowodami i stanowi jedynie prób przerzucenia odpowiedzialnoci za cudze zobowizania na uczciwych podatników. Jednoczenie fizycznie przemieszczenia (dostarczenie) towaru co do zasady wyczerpuje pojcie dostawy w rozumieniu VAT. Wyjtkiem jest sytuacja gdy na nabywc nie zostanie przeniesione prawo do rozporzdzania towarem jak waciciel, to znaczy gdy jest on w jaki sposób ograniczony w swobodzie dysponowania towarem. Okoliczno t winny wykaza organy podatkowe - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny we Wrocawiu.
                                              • 20.08.2018Zmiany w prowadzeniu akt osobowych z wtpliwociami
                                               Od 1 stycznia 2019 roku obowizywa zaczn nowe przepisy o dokumentacji pracowniczej. Do najwaniejszych zmian nalee bd m.in. moliwo prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej oraz wprowadzenie zasady, e teczki pracownicze maj by przechowywane przez okres 10 lat. Cz zapisów budzi jednak wiele kontrowersji i wtpliwoci. Zgodnie z nowymi regulacjami, pracodawca bdzie mia obowizek trzyma w teczce dodatkowe dokumenty, np. kart ewidencji czasu pracy, co spowoduje, e znacznie zwiksz one swoje gabaryty i co miesic doczana bdzie do nich nowa dokumentacja. Innym nieprecyzyjnym zapisem jest obowizek niszczenia dokumentów.
                                               • 02.08.2018NSA: Podró osoby nie bdcej pracownikiem nie musi by subowa
                                                Z uzasadnienia: ...Pojcia "podróy" nie naley utosamia z "podró subow" – pojciem zdefiniowanym w Kodeksie pracy. Zatem przy braku ustawowej definicji "podróy" naley przyj, i chodzi tu zarówno o podró odbyt w zwizku z zaatwianiem cudzych spraw, jak równie o dojazd na miejsce wykonywania okrelonych czynnoci. W przypadku pracowników zwolnieniem objte s wycznie diety i inne nalenoci za czas ich podróy subowej, natomiast u osób niebdcych pracownikami mowa jest o wiadczeniach otrzymanych w zwizku z szeroko rozumian podró...  
                                                • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
                                                 Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, bdcego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obsugi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jestemy producentem, a którego wersj demo moecie pobra w kadej chwili (link na kocu artykuu). Ze wzgldu na objto materiau poradnik publikujemy w odcinkach, które bd si pojawiay codziennie przez kilka najbliszych dni. Zapraszamy do lektury!
                                                 • 23.07.2018ZUS: Kontrola zwolnienia lekarskiego i skutki wystpienia nieprawidowoci
                                                  Przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa (dalej: ustawa z 25 czerwca 1999 r.), przewiduj przeprowadzanie kontroli prawidowoci wykorzystywania zwolnie od pracy ubezpieczonych, którzy s niezdolni do pracy z powodu choroby oraz koniecznoci sprawowania opieki. Kontrola ta polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolnoci do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem. W przypadku sprawowania opieki, dodatkowo jest ustalane, czy w okresie orzeczonej niezdolnoci do pracy s poza ubezpieczonym inni czonkowie rodziny mogcy zapewni opiek dziecku lub choremu czonkowi rodziny.
                                                  • 20.07.2018ZUS: Kontrola zwolnienia lekarskiego i skutki wystpienia nieprawidowoci
                                                   Przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa (dalej: ustawa z 25 czerwca 1999 r.), przewiduj przeprowadzanie kontroli prawidowoci wykorzystywania zwolnie od pracy ubezpieczonych, którzy s niezdolni do pracy z powodu choroby oraz koniecznoci sprawowania opieki. Kontrola ta polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolnoci do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem. W przypadku sprawowania opieki, dodatkowo jest ustalane, czy w okresie orzeczonej niezdolnoci do pracy s poza ubezpieczonym inni czonkowie rodziny mogcy zapewni opiek dziecku lub choremu czonkowi rodziny.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] ... [ 6 ] nastpna strona »