Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy zatrudnianie pracowników młodocianych

 • 09.12.2019Praca w godzinach nadliczbowych
  Pracę w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.
  • 06.12.2019Praca w godzinach nadliczbowych
   Pracę w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.
   • 10.07.2019Zatrudnianie dzieci poniżej 16 roku życia
    Coraz więcej dzieci pracuje, często aby pomóc rodzicom. Szczególnie latem dużo najmłodszych podejmuje się pracy sezonowej. Są to prace pomocowe w sektorze rolniczym, ale także prace w dziale hotelarskim czy gastronomicznym. Brakuje jednak regulacji prawnych, które określałyby jakie prace mogą wykonywać najmłodsi, zasady łączenia ich z obowiązkami szkolnymi, normy czasu pracy czy minimalny wiek dziecięcych pracowników. Często pracodawcy wykorzystują słabszą pozycję najmłodszych i nie respektują praw pracujących dzieci.
    • 14.06.2019Zatrudnianie młodocianych: po zmianach w edukacji i Kodeksie Pracy pojawiły się wątpliwości
     Przepisy Kodeksu pracy (stanowiącego, że wolno zatrudniać młodocianych, którzy ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową) stosuje się również do dotychczasowych gimnazjów do czasu zakończenia kształcenia. Zatem od dnia 1 września 2019 r. absolwenci gimnazjum będą mogli być zatrudnieni na zasadach przewidzianych dla młodocianych pracowników - wyjaśnia ministerstwo.
     • 05.06.2019Praktyczna nauka zawodu - dofinansowanie dla pracodawców
      Dofinansowanie kosztów kształcenia może być udzielone pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przy spełnieniu następujących warunków: pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania oraz młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
      • 08.03.2019Co będzie kontrolowała Państwowa Inspekcja Pracy w 2019?
       Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna realizację I etapu długofalowych działań kontrolno-prewencyjnych dotyczących wielu obszarów, w których występują ryzyka naruszenia prawa przez pracodawców. W 2019 r. PIP planuje przeprowadzić 70 tys. kontroli, a przedmiotem kontroli będzie między innymi przestrzeganie obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK, a także obowiązku dokonywania wpłat do PPK.
       • 07.03.2019Co będzie kontrolowała Państwowa Inspekcja Pracy w 2019?
        Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna realizację I etapu długofalowych działań kontrolno-prewencyjnych dotyczących wielu obszarów, w których występują ryzyka naruszenia prawa przez pracodawców. W 2019 r. PIP planuje przeprowadzić 70 tys. kontroli, a przedmiotem kontroli będzie między innymi przestrzeganie obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK, a także obowiązku dokonywania wpłat do PPK.
        • 15.10.2018Zatrudnianie młodocianych po zmianach z komplikacjami?
         Przepisy art. 190 § 1 i art. 304.5 Kodeksu pracy mają odmienny charakter, bowiem pracownik młodociany uczy się i jednocześnie odbywa przygotowanie zawodowe, czyli nie wykonuje pracy w celach zarobkowych; natomiast wykonywanie innej pracy zarobkowej przez dziecko poniżej 16 roku życia na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową - nie ma na celu przygotowania zawodowego do przyszłej pracy, ale jest wykonywaniem pracy. Jeżeli wiek dziecka wykonującego pracę zarobkową zostałby obniżony do 15 lat stanowiłoby to pogorszenie jego ochrony, bowiem w takim przypadku do dzieci powyżej 15 roku życia miałyby zastosowanie ogólne przepisy - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
         • 29.08.2017Praca w godzinach nadliczbowych
          Pracę w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Pracą w godzinach nadliczbowych jest więc praca ponad 8 godzin na dobę lub praca ponad przeciętnie 40 godzin na tydzień.
          • 28.08.2017Praca w godzinach nadliczbowych
           Pracę w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Pracą w godzinach nadliczbowych jest więc praca ponad 8 godzin na dobę lub praca ponad przeciętnie 40 godzin na tydzień.
           • 16.05.2012Kodeks pracy: Czas pracy wciąż nieelastyczny
            Interpelacja nr 3368 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie mało elastycznego prawa pracy
            • 29.01.2008Czas pracy młodocianych
             Pytanie: Jakie odmienności w zakresie kształtowania czasu pracy występują w odniesieniu do pracowników młodocianych?
             • 11.01.2008Praca w godzinach nadliczbowych
              Pytanie: W jakich sytuacjach dopuszczalna jest praca w godzinach nadliczbowych?
              • 15.06.2007Pracownik młodociany w delegacji
               Pytanie: Czy dopuszczalne jest zlecenie wyjazdu w delegację pracownikowi młodocianemu?
               • 15.05.2007Delegacja i ewidencja czasu pracy

                Pytanie: Czy trzeba ewidencjonować czas pracy w delegacji?
                • 15.11.2005Przygotowanie zawodowe młodocianych - zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę oraz zasady wynagradzania
                 Nauka zawodu jest jedną z form przygotowania zawodowego młodocianych pracowników nie posiadających kwalifikacji zawodowych. Ma ona na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach oraz dokształcanie teoretyczne. Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy dotyczące umów o pracę na czas nie określony
                 • 02.11.2005Przypadki, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych
                  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zabronione jest, więc zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat. Dodatkowo, wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy ukończyli co najmniej gimnazjum oraz przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Należy również zaznaczyć, że młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.