Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Kodeks Pracy- świadectwo pracy

 • 11.09.2019Nieobecność z powodu choroby w świadectwie pracy
  Świadectwo pracy wydawane pracownikowi po ustaniu okresu zatrudnienia zawiera wiele informacji na temat jego przebiegu. Są to między innymi wiadomości na temat wykorzystanych dni wolnych - urlopu wypoczynkowego, urlopu bezpłatnego, urlopu rodzicielskiego, wychowawczego itp. Obok wyżej wymienionych na świadectwie pracy znajdują się także informacje na temat liczby dni, w czasie których pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim oraz był niezdolny do pracy.
  • 10.09.2019Nowy wzór świadectwa pracy
   W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające przepisy dotyczące świadectwa pracy. Modyfikacje dotyczą pomocniczego wzoru świadectwa pracy, w którym wprowadzono zmiany związane z nowelizacją Kodeksu pracy. Rozporządzenie weszło w życie 7 września br.
   • 09.09.2019Nowy wzór świadectwa pracy
    W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające przepisy dotyczące świadectwa pracy. Modyfikacje dotyczą pomocniczego wzoru świadectwa pracy, w którym wprowadzono zmiany związane z nowelizacją Kodeksu pracy. Rozporządzenie weszło w życie 7 września br.
    • 02.07.2019Świadectwa pracy już bez imion rodziców
     W życie weszły nowe przepisy dotyczące wzoru świadectwa pracy. Z pomocniczego wzoru świadectwa pracy usunięto punkt dotyczący imion rodziców pracownika. Rozporządzenie w tej sprawie dostosowano w ten sposób do unijnych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.
     • 01.07.2019Świadectwa pracy już bez imion rodziców
      W życie weszły nowe przepisy dotyczące wzoru świadectwa pracy. Z pomocniczego wzoru świadectwa pracy usunięto punkt dotyczący imion rodziców pracownika. Rozporządzenie w tej sprawie dostosowano w ten sposób do unijnych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.
      • 14.06.2019Zatrudnianie młodocianych: po zmianach w edukacji i Kodeksie Pracy pojawiły się wątpliwości
       Przepisy Kodeksu pracy (stanowiącego, że wolno zatrudniać młodocianych, którzy ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową) stosuje się również do dotychczasowych gimnazjów do czasu zakończenia kształcenia. Zatem od dnia 1 września 2019 r. absolwenci gimnazjum będą mogli być zatrudnieni na zasadach przewidzianych dla młodocianych pracowników - wyjaśnia ministerstwo.
       • 07.06.2019ZUS: Ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłków
        Kończymy publikację zaktualizowanego do bieżącego stanu prawnego komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia szczegółowo i na przykładach wybrane kwestie dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń. W tej części znajdziecie informację o ponownym ustalaniu podstawy zasiłku i ustaleniu podstawy wymiaru świadczeń innych niż zasiłek chorobowy oraz o zasadach wypłaty zasiłków.
        • 04.06.2019Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika w świadectwie pracy
         Pytanie: Pracownik miał kilka 1-2 dniowych nieobecności nieusprawiedliwionych. Zwalniamy w końcu tę osobę i w związku z tym nie wiem gdzie w świadectwie pracy wykazać te nieobecności. Jako okresy nieskładkowe?
         • 03.06.2019Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika w świadectwie pracy
          Pytanie: Pracownik miał kilka 1-2 dniowych nieobecności nieusprawiedliwionych. Zwalniamy w końcu tę osobę i w związku z tym nie wiem gdzie w świadectwie pracy wykazać te nieobecności. Jako okresy nieskładkowe?
          • 16.05.2019Zasiłek macierzyński - podstawowe informacje i przykłady (3)
           Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił zaktualizowany ostatnio komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyjaśniając szczegółowo i na przykładach wybrane kwestie dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń. Dzisiaj publikujemy informacje dotyczące dokumentowania prawa do zasiłku macierzyńskiego w różnych sytuacjach.
           • 02.02.2018ZUS: Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków - ubezpieczeni nie będący pracownikami
            Prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru zasiłków to zadanie, z którym muszą zmierzyć się wszyscy wyliczający wynagrodzenia i świadczenia. ZUS, w komentarzu do ustawy o świadczeniach pieniężnych szczegółowo i na przykładach wyjaśnia zasady ustalenia tych zasiłków.
            • 12.01.2018Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego
             Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował ilustrowany przykładami komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyjaśniając szczegółowo wybrane kwestie dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń. Dziś szczegółowo o dokumentowaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego w różnych przypadkach.
             • 22.12.2017ZUS: Świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy i zasiłek macierzyński
              Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyjaśniając szczegółowo i na przykładach wybrane kwestie dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń. Dzisiaj publikujemy część dotyczącą świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłków - wyrównawczego i macierzyńskiego.
              • 30.08.2017Zaliczenie studiów do stażu pracy
               Okres nauki w szkole wyższej podlega wliczeniu do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, pod warunkiem, że został on ukończony i jest potwierdzony dyplomem ukończenia studiów. Na udokumentowanie tego faktu pracownik powinien przedłożyć dyplom ukończenia uczelni. Oznacza to, że podjęcie ale nieukończenie studiów wyższych nie pozwala na wliczenie okresu nauki na uczelni wyższej do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu. Tym samym nie jest w tym zakresie wystarczające otrzymanie przez studenta absolutorium - wyjaśniło MRPiPS w odpowiedzi na interpelację poselską.
               • 17.07.2017Kodeks pracy 2017: Propozycje zmian ws. świadectw pracy budzą wątpliwości
                Sejm kontynuuje prace nad prezydenckim projektem zmian w Kodeksie pracy. Jedną z ważniejszych propozycji jest przyznanie sądom pracy prawa do wydawanie orzeczeń zastępujących świadectwa pracy. Pomysł krytycznie oceniają eksperci Pracodawców RP, którzy wskazują na ryzyko wystąpienia problemów z praktycznym stosowaniem nowego rozwiązania.
                • 14.07.2017Kodeks pracy 2017: Propozycje zmian ws. świadectw pracy budzą wątpliwości
                 Sejm kontynuuje prace nad prezydenckim projektem zmian w Kodeksie pracy. Jedną z ważniejszych propozycji jest przyznanie sądom pracy prawa do wydawanie orzeczeń zastępujących świadectwa pracy. Pomysł krytycznie oceniają eksperci Pracodawców RP, którzy wskazują na ryzyko wystąpienia problemów z praktycznym stosowaniem nowego rozwiązania.
                 • 04.01.2017Prawo pracy 2017: Nowe zasady wydawania świadectwa pracy
                  Od 1 stycznia zmieniają się zasady wydawania świadectw pracy oraz zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie ws. świadectw pracy.
                  • 03.01.2017Prawo pracy 2017: Nowe zasady wydawania świadectwa pracy
                   Od 1 stycznia zmieniają się zasady wydawania świadectw pracy oraz zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie ws. świadectw pracy.
                   • 27.12.2016Kodeks pracy 2017: Ważne dla firm zmiany coraz bliżej
                    Już z początkiem stycznia 2017 r. w życie wejść ma ustawa wprowadzająca część rozwiązań z pakietu zmian dla firm, który przygotowało Ministerstwo Rozwoju. Nowelizacja obejmie m.in. Kodeks pracy, a planowane zmiany, w tym np. ułatwienia dotyczące tworzenia ZFŚS oraz regulaminu wynagradzania, są pozytywnie oceniane przez pracodawców.
                    • 07.06.2016Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego
                     Dowodem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego jest:  zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku określające przewidywaną datę porodu – za okres przed porodem;  odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika składek albo przez ZUS za zgodność z oryginałem – za okres od dnia porodu.
                     • 03.06.2016Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego
                      Dowodem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego jest:  zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku określające przewidywaną datę porodu – za okres przed porodem;  odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika składek albo przez ZUS za zgodność z oryginałem – za okres od dnia porodu.
                      • 03.11.2014Odszkodowanie za niewydanie w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy
                       Pracownik nabywa prawo do odszkodowania, gdy ponosi szkodę będącą normalnym następstwem niewydania świadectwa pracy, wydania go po terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa.
                       • 31.10.2014Odszkodowanie za niewydanie w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy
                        Pracownik nabywa prawo do odszkodowania, gdy ponosi szkodę będącą normalnym następstwem niewydania świadectwa pracy, wydania go po terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa.
                        • 29.09.2014Odszkodowanie dla byłego pracownika w kosztach działalności
                         Pytanie podatnika: W wyniku ugody Wnioskodawca zobowiązał się na poczet całkowitego zaspokojenia roszczeń ze stosunku pracy łączącego strony anulować pracownikowi rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, zmienić tryb rozwiązania umowy o pracę na „za porozumieniem stron” i sprostować świadectwo pracy. Ponadto zobowiązał się wypłacić pracownikowi odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Czy wypłacone ugodowe pozasądowe odszkodowanie jako kosztem podatkowym?
                         • 11.09.2014Czy odszkodowanie dla pracownika może być kosztem podatkowym?
                          Pytanie podatnika: Czy Spółka prawidłowo zakwalifikowała wypłacone ugodowe pozasądowe odszkodowanie jako koszty Spółki będące kosztami podatkowymi?
                          • 06.05.2014Emerytura za pracę w warunkach szczególnych
                           Interpelacja nr 25072 w sprawie osób ubiegających się o emeryturę za pracę w warunkach szczególnych, których dokumenty potwierdzające prawo do tego świadczenia zredagowane są nieprawidłowo.
                           • 17.04.2014Badania lekarskie uczniów i studentów a możliwość podjęcia pracy
                            Nie można uznać, że zaświadczenia lekarskie wydane po przeprowadzeniu badań uczniów – kandydatów do szkół ponadpodstawowych spełniają wymogi przepisów art. 191 § 1 i art. 201 § 1 Kodeksu pracy. Nie są one zatem wystarczające do zawarcia umowy o pracę z pracownikiem młodocianym – potwierdza PIP.
                            • 31.01.2014Wcześniejsza emerytura ze względu na szkodliwe warunki pracy
                             Interpelacja nr 22845 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nierównego traktowania przez ZUS pracowników posiadających prawo do wcześniejszej emerytury z racji pracy w szkodliwych warunkach
                             • 25.07.2013Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika a świadectwo pracy
                              Pracownik miał kilka 1-2 dniowych nieobecności nieusprawiedliwionych. Zwalniamy w końcu tę osobę i w związku z tym nie wiem gdzie w świadectwie pracy wykazać te nieobecności. Jako okresy nieskładkowe?
                              • 22.03.2013Opodatkowanie odszkodowania za nieterminowe wydanie świadectwa pracy
                               Jednym z obowiązków pracodawcy wobec pracownika jest wydanie mu świadectwa pracy. Jeśli nie wypełni tej powinności w terminie określonym w przepisach prawa pracy, naraża się na konsekwencje wynikające z art. 99 § 1 Kodeksu pracy.
                               • 17.10.2012Obowiązek wydania świadectwa pracy
                                Interpelacja nr 7986 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obowiązku wydania pracownikowi świadectwa pracy za okresy terminowe w czasie trwania stosunku pracy
                                • 01.10.2012ZUS podważa świadectwa pracy
                                 Interpelacja nr 7484 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie kwestionowania przez ZUS prawdziwości informacji zawartych w świadectwach pracy
                                 • 13.06.2012Wstępne badania lekarskie pracowników młodocianych
                                  Pytanie: Przed rozpoczęciem nauki w szkole zawodowej uczniowie są kierowani przez szkołę na obowiązkowe badania lekarskie i po przeprowadzeniu badań otrzymują zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia (kontynuowania) nauki. Natomiast przepis art. 191 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Czy można jednak uznać, że orzeczenie, które uczeń otrzymuje przed rozpoczęciem nauki w szkole spełnia wymogi art. 191 § 1 K.p. i jest wystarczające do zawarcia umowy?
                                  • 02.05.2012Rozwiązanie umowy przy braku klauzuli o wypowiedzeniu
                                   Oświadczenie woli nazwane wypowiedzeniem, złożone pracodawcy przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, w której nie przewidziano możliwości jej wypowiedzenia (art. 33 Kodeksu pracy), powoduje rozwiązanie umowy o pracę na mocy przepisów o rozwiązaniu przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia - orzekł Sąd Najwyższy.
                                   • 21.12.2011Zmiana zasad wydawania świadectw pracy
                                    Od 7 grudnia br. obowiązują nowe przepisy dotyczące zasad wydawania świadectw pracy. Rozporządzenie MPiPS wyeliminowało lukę prawną powstałą w wyniku zmian w Kodeksie pracy w styczniu 2011 r.
                                    • 14.10.2011Przedsiębiorcy niezadowoleni ze zmian ws. świadectwa pracy
                                     Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej ws. szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania jest niekorzystny dla przedsiębiorców – twierdzi Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
                                     • 12.09.2011Zmiany ws. wydawania świadectw pracy
                                      Regulacje dotyczące wydawania świadectwa pracy zostaną znowelizowane tak, by odpowiadały zmianom w Kodeksie pracy, które obowiązują od marca tego roku – wynika z projektu rozporządzenia (z 24 sierpnia 2011 r.) Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie ws. szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.
                                      • 19.05.2011Zasady wydawania świadectw pracy wciąż niejasne
                                       Nowe przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy, które obowiązują od marca 2011 r. miały w założeniu być prostsze. W rzeczywistości jednak pogorszyły one sytuację – twierdzą Pracodawcy RP. W 2010 r. organizacja złożyła do komisji „Przyjazne Państwo” projekt zmiany Kodeksu pracy dotyczący kwestii wydawania świadectw pracy. W trakcie późniejszych prac legislacyjnych pojawił się, stwarzający dziś problemy, pomysł wydawania dwóch świadectw.
                                       • 22.03.2011Nowe regulacje dotyczące badań wstępnych i wydawania świadectw pracy
                                        Od 21 marca obowiązują dwie istotne zmiany w Kodeksie pracy związane z kolejnym zatrudnieniem pracownika u tego samego pracodawcy. Jedna dotyczy wstępnych badań lekarskich, druga wydawania świadectw pracy . Jak niestety często bywa jedną ze zmian należy ocenić jako bardzo dobrą, drugą zaś jako utrudnianie wszystkim życia.
                                        • 23.02.2011Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
                                         Prawo do zasiłków ustalają oraz zasiłki te wypłacają: 1) płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych – swoim ubezpieczonym w czasie trwania ubezpieczenia, 2) oddziały ZUS: a) ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, b) ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym, c) ubezpieczonym będącym duchownymi, d) osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia, e) ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.