Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy urlopu

 • 12.06.2013Składki ZUS: Umowa o dzieło z własnym pracodawcą w trakcie urlopu bezpłatnego
  Osoby przebywające na urlopie bezpłatnym nie posiadają statusu „własnego pracownika" co skutkuje brakiem możliwości zastosowania do tych osób art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W rezultacie osoby takie z tytułu wykonywania umów o dzieło również nie podlegają ubezpieczeniom społecznym - wyjaśnił ZUS.
  • 11.06.2013Przepisy o urlopie i obowiązkach informacyjnych pracodawcy są nieaktualne?
   Interpelacja nr 16544 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie martwych przepisów zawartych w obowiązującej ustawie Kodeks pracy
   • 31.05.2013Składki ZUS: Świadczenie w naturze dla pracownika na urlopie wychowawczym
    Wartość udziału w programie sportowo - rekreacyjnym realizowanym przez firmę zewnętrzną, współfinansowanemu pracownikowi w okresie przebywania pracownika na urlopie wychowawczym nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy, ponieważ prawo do tych świadczeń nie przysługuje za okres świadczenia pracy, tylko z racji przebywania na urlopie wychowawczym. W takim przypadku wartość udziału w tym nie stanowi również podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne z tytułu stosunku pracy - wyjaśnił ZUS.
    • 30.04.2013Kodeks pracy 2013: Zatwierdzono zmiany w urlopie na dziecko
     Rodzice wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r. będą mogli skorzystać z rocznego płatnego urlopu na dziecko. Rząd przyjął już – po apelach „matek I kwartału” – szerszy projekt nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw.
     • 25.04.2013Zaległy urlop wypoczynkowy. Zasady wykorzystywania
      W myśl art. 161 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Urlopy powinny być jednak udzielane zgodnie z planem urlopów.
      • 15.04.2013Urlop macierzyński – zmiany w Kodeksie pracy
       Resort pracy i polityki społecznej opublikował kolejną (czwartą) wersję projektu nowelizacji Kodeksu pracy. Przewiduje się w nim m.in. zmiany dotyczące dodatkowego urlopu macierzyńskiego i wprowadzenie całkiem nowej instytucji – tzw. urlopu rodzicielskiego. Projekt zostanie rozpatrzony na jednym z najbliższych posiedzeń rządu.
       • 10.04.2013Budżet państwa opłaci składki ZUS za osoby wychowujące dzieci
        Interpelacja nr 13789 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ochrony rodzicielstwa i macierzyństwa bez względu na formę i fakt zatrudnienia
        • 08.04.2013Urlop w czasie delegacji
         Pracownik będący w delegacji służbowej rozpoczął wykonywanie czynności służbowych, a następnie zwrócił się do pracodawcy o udzielenie mu urlopu na część dnia roboczego, bądź udzielenie na cały ten dzień urlopu na żądanie. Czy w opisanej sytuacji odmowa pracodawcy udzielenia pracownikowi urlopu jest zgodna z obowiązującymi przepisami?
         • 08.04.2013Korzystanie z samochodów służbowych a przychód pracownika
          Pytanie podatnika: Czy w przypadku pracowników, którym przyznano samochody służbowe i zobowiązano do parkowania samochodu służbowego w miejscu zamieszkania lub jego okolicy, Spółka jest zobowiązana doliczyć do przychodu pracownika wartości przejazdów samochodem służbowym pomiędzy miejscem parkowania a miejscem wykonywania obowiązków służbowych przez tego pracownika, a w konsekwencji czy na Spółce ciążą obowiązki płatnika z tego tytułu?
          • 27.03.2013Zasiłek chorobowy po poronieniu ciąży
           Interpelacja nr 14129 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wyrównania świadczeń dla matek dzieci martwych
           • 26.03.2013Dodatkowy urlop z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14
            Interpelacja nr 13659 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dni wolnych na opiekę nad dziećmi do 14. roku życia
            • 25.03.2013Odszkodowanie dla przywróconego do pracy
             Interpelacja nr 13435 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dopuszczalności dochodzenia dodatkowego cywilnoprawnego roszczenia odszkodowawczego w przypadku orzeczenia przez sąd przywrócenia pracownika do pracy
             • 21.03.2013Składki ZUS: Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
              Zasady i tryb opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych reguluje ustawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. nr 158, poz. 1121, z późn. zm.). Zgodnie z przepisami tej ustawy do opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za pracowników zobowiązani są:
              • 15.03.2013Zaległy urlop na żądanie
               Interpelacja nr 13430 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego będącego w roku poprzednim urlopem na żądanie
               • 14.03.2013Prawo pracy i podatki głównymi barierami dla zagranicznych inwestorów
                Regulacje przewidziane w Kodeksie pracy oraz skomplikowany system podatkowy to główne bariery, które ograniczają rozwój inwestycji zagranicznych w Polsce – wynika z raportu pn. „Co przeszkadza zagranicznym inwestorom?”, opublikowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
                • 08.03.2013Działalność gospodarcza a stosunek pracy
                 Cechami charakterystycznymi dla stosunku pracy są: zatrudnianie pracownika za wynagrodzeniem i zobowiązanie go do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem – wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy.
                 • 04.03.2013Zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy
                  Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz. 415, z późn. zm., dalej: ustawa o promocji zatrudnienia) poza regulacjami dotyczącymi zasad naliczania oraz terminów wpłat składek na Fundusz Pracy zawiera również katalog przypadków, w których następuje zwolnienie z opłacania składek na ten Fundusz.
                  • 01.03.2013Parametry i wskaźniki 2013: Pracownik
                   Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                   • 13.02.2013Oddanie krwi a dzień wolny od pracy
                    Interpelacja nr 12464 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie określenia czasu trwania zwolnienia od pracy przysługującego pracownikowi z tytułu oddania krwi
                    • 08.02.2013Prawo do urlopu wypoczynkowego a świadczenie rehabilitacyjne
                     Czy okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego należy wliczać do okresu pracy, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego?
                     • 05.02.2013Możliwość wykorzystania dłuższych urlopów rodzicielskich a wiek dziecka
                      Interpelacja nr 12263 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ograniczeń w realizowaniu urlopów wychowawczych
                      • 24.01.2013Urlop wychowawczy – nowe prawo dyskryminuje samotnych rodziców
                       Rząd będzie najprawdopodobniej zmuszony do przeprowadzenia kolejnej nowelizacji przepisów dotyczących urlopu wychowawczego. Jak twierdzi Sąd Najwyższy i związkowcy z „Solidarności”, aktualne regulacje dyskryminują rodziców samotnie wychowujących dzieci, odbierając im prawo do pełnego wymiaru urlopu.
                       • 31.12.2012Urlopy rodzicielskie 2013: Nowy urlop dla mamy i dla taty
                        Interpelacja nr 10893 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie urlopów rodzicielskich
                        • 27.12.2012Obowiązek wykorzystania zaległego urlopu przez pracownika
                         Sytuacje, w wyniku których po zakończeniu roku pracownikowi pozostaje niewykorzystany urlop wypoczynkowy, mogą być bardzo różne. Bez względu jednak na przyczynę należy mieć na uwadze to, że w przypadku, gdy pracownik nie wykorzystał w danym roku przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, zgodnie z art. 168 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm., dalej: K.p.) urlopu tego należy mu udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.
                         • 21.12.2012Urlopy rodzicielskie 2013 – zmiany w pytaniach i odpowiedziach
                          Projekt (z dnia 8 listopada 2012 r.) ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewiduje wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także wprowadzenie nowej instytucji, tj. urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tych urlopów wyniesie 52 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, natomiast w przypadku porodów mnogich - od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.
                          • 13.12.2012Wymiar urlopu niepełnoetatowca
                           Pytanie: Zatrudniam pracownika na 1/4 etatu, który pracuje 5 dni w tygodniu po 2 godziny dziennie. Wiem, że 1 dzień urlopu = 8 godzin pracy. Czy to prawda, że pracownik ten korzystając z przysługujących mu 7 dni urlopu (ponad 10-letni staż pracy) faktycznie będzie mógł być nieobecny w pracy przez 28 dni?
                           • 11.12.2012Urlop na żądanie niewykorzystany do końca roku
                            Niewykorzystany w roku kalendarzowym urlop wypoczynkowy powinien zostać udzielony pracownikowi do końca września kolejnego roku. Zgodnie z opinią PIP nie dotyczy to dni urlopu na żądanie. Jeśli pracownik nie skorzysta na przestrzeni roku z tych dni wolnych, to mogą one zostać udzielone do końca kolejnego roku kalendarzowego.
                            • 03.12.2012Przychody pracownika: Finansowanie studiów bez skierowania pracodawcy
                             Pytanie podatnika: Spółka (Wnioskodawca) zamierza zawrzeć ze swoim pracownikiem umowę lojalnościową o finansowanie przedostatniego i ostatniego roku studiów z zakresu „mechanika budowa maszyn”. Ww. studia są organizowane przez jedną ze szkół wyższych, zaś sam pracownik podjął je bez skierowania pracodawcy, ponieważ rozpoczął je przed zatrudnieniem w Spółce Wnioskodawcy. Czy finansowanie studiów bez skierowania pracodawcy jest przychodem pracownika z pracy zwolnionym z podatku dochodowego od osób fizycznych?
                             • 27.11.2012Wypowiedzenie a zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
                              Interpelacja nr 8791 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uregulowania prawnego zasad zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę
                              • 23.11.2012Urlop wypoczynkowy przy zatrudnieniu na kolejną umowę
                               Wyobraźmy sobie sytuację, w której pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na czas określony przez 6 miesięcy. Bezpośrednio po zakończeniu tej umowy zaproponowano mu kontynuowanie zatrudnienia i podpisano kolejną umowę na 2 lata. Jak obliczyć wymiar urlopu?
                               • 13.11.2012Prawo do urlopu przy zatrudnieniu na umowę zlecenia
                                Czy osobie pracującej na podstawie umowy zlecenia już prawie 2 lata przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego? Zlecenie wykonywane jest codziennie przez ponad 8 godzin, stale w tym samym miejscu, zleceniodawca wyznacza zadania do wykonania i nie ma możliwości, aby w razie nieobecności zleceniobiorcy zastąpiła go inna osoba? 
                                • 12.11.2012Urlop wypoczynkowy po świadczeniu rehabilitacyjnym
                                 Pytanie: Czy okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego należy wliczać do okresu pracy, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego?
                                 • 08.11.2012Składki na urlopie wychowawczym – planowane zmiany
                                  Interpelacja nr 8790 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości składki emerytalnej dla osób korzystających z urlopów wychowawczych
                                  • 29.10.2012Urlop wychowawczy na niepełnosprawne dziecko
                                   Interpelacja nr 8451 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie urlopów wychowawczych
                                   • 15.10.2012Wydłużenie urlopu macierzyńskiego – MPiPS przedstawiło szczegóły
                                    Urlop macierzyński zostanie wydłużony z 6 do 12 miesięcy – zapowiedział w piątek premier Donald Tusk. Dziś szczegóły zmian w tej i innych sprawach dotyczących rynku pracy przedstawił minister pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz.
                                    • 12.10.2012Kolejne expose premiera Donalda Tuska
                                     W piątek przed południem premier Donald Tusk po raz trzeci, i drugi raz w tej kadencji przedstawiał plany swojego rządu. Najważniejsze zapowiedzi to duże inwestycje w drogi i kolej, które mają być sposobem na walkę z kryzysem. Dużo miejsca premier poświęcił też polityce prorodzinnej.
                                     • 05.10.2012Składki ZUS osób zatrudnianych do pracy sezonowej
                                      Interpelacja nr 6376 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ponoszonych kosztów pracy przy zatrudnieniu sezonowym
                                      • 04.10.2012Urlop wychowawczy zostanie jednak wydłużony
                                       Z początkiem przyszłego roku maksymalny wymiar urlopu wychowawczego zostanie wydłużony z 36 do 37 miesięcy. Ojcowie zyskają w ten sposób prawo do dodatkowego miesiąca urlopu. Wydatki państwa wzrosną łącznie o ok. 1 mln zł w skali roku.
                                       • 03.10.2012Umowa na zastępstwo
                                        Umowa na zastępstwo jest szczególną odmianą umowy zawieranej na czas określony. Jej specyfika polega na tym, że jest zawierana na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika zatrudnionego u danego pracodawcy. Umowa o pracę na zastępstwo nie stwarza więc silnej więzi pomiędzy stronami stosunku pracy. Z założenia ma ona bowiem służyć czasowemu (co nie oznacza, że chwilowemu) uzupełnieniu braków kadrowych w firmie spowodowanych nieobecnością stałych pracowników.