Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy urlopu

 • 27.12.2012Obowiązek wykorzystania zaległego urlopu przez pracownika
  Sytuacje, w wyniku których po zakończeniu roku pracownikowi pozostaje niewykorzystany urlop wypoczynkowy, mogą być bardzo różne. Bez względu jednak na przyczynę należy mieć na uwadze to, że w przypadku, gdy pracownik nie wykorzystał w danym roku przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, zgodnie z art. 168 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm., dalej: K.p.) urlopu tego należy mu udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.
  • 21.12.2012Urlopy rodzicielskie 2013 – zmiany w pytaniach i odpowiedziach
   Projekt (z dnia 8 listopada 2012 r.) ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewiduje wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także wprowadzenie nowej instytucji, tj. urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tych urlopów wyniesie 52 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, natomiast w przypadku porodów mnogich - od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.
   • 13.12.2012Wymiar urlopu niepełnoetatowca
    Pytanie: Zatrudniam pracownika na 1/4 etatu, który pracuje 5 dni w tygodniu po 2 godziny dziennie. Wiem, że 1 dzień urlopu = 8 godzin pracy. Czy to prawda, że pracownik ten korzystając z przysługujących mu 7 dni urlopu (ponad 10-letni staż pracy) faktycznie będzie mógł być nieobecny w pracy przez 28 dni?
    • 11.12.2012Urlop na żądanie niewykorzystany do końca roku
     Niewykorzystany w roku kalendarzowym urlop wypoczynkowy powinien zostać udzielony pracownikowi do końca września kolejnego roku. Zgodnie z opinią PIP nie dotyczy to dni urlopu na żądanie. Jeśli pracownik nie skorzysta na przestrzeni roku z tych dni wolnych, to mogą one zostać udzielone do końca kolejnego roku kalendarzowego.
     • 03.12.2012Przychody pracownika: Finansowanie studiów bez skierowania pracodawcy
      Pytanie podatnika: Spółka (Wnioskodawca) zamierza zawrzeć ze swoim pracownikiem umowę lojalnościową o finansowanie przedostatniego i ostatniego roku studiów z zakresu „mechanika budowa maszyn”. Ww. studia są organizowane przez jedną ze szkół wyższych, zaś sam pracownik podjął je bez skierowania pracodawcy, ponieważ rozpoczął je przed zatrudnieniem w Spółce Wnioskodawcy. Czy finansowanie studiów bez skierowania pracodawcy jest przychodem pracownika z pracy zwolnionym z podatku dochodowego od osób fizycznych?
      • 27.11.2012Wypowiedzenie a zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
       Interpelacja nr 8791 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uregulowania prawnego zasad zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę
       • 23.11.2012Urlop wypoczynkowy przy zatrudnieniu na kolejną umowę
        Wyobraźmy sobie sytuację, w której pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na czas określony przez 6 miesięcy. Bezpośrednio po zakończeniu tej umowy zaproponowano mu kontynuowanie zatrudnienia i podpisano kolejną umowę na 2 lata. Jak obliczyć wymiar urlopu?
        • 13.11.2012Prawo do urlopu przy zatrudnieniu na umowę zlecenia
         Czy osobie pracującej na podstawie umowy zlecenia już prawie 2 lata przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego? Zlecenie wykonywane jest codziennie przez ponad 8 godzin, stale w tym samym miejscu, zleceniodawca wyznacza zadania do wykonania i nie ma możliwości, aby w razie nieobecności zleceniobiorcy zastąpiła go inna osoba? 
         • 12.11.2012Urlop wypoczynkowy po świadczeniu rehabilitacyjnym
          Pytanie: Czy okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego należy wliczać do okresu pracy, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego?
          • 08.11.2012Składki na urlopie wychowawczym – planowane zmiany
           Interpelacja nr 8790 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości składki emerytalnej dla osób korzystających z urlopów wychowawczych
           • 29.10.2012Urlop wychowawczy na niepełnosprawne dziecko
            Interpelacja nr 8451 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie urlopów wychowawczych
            • 15.10.2012Wydłużenie urlopu macierzyńskiego – MPiPS przedstawiło szczegóły
             Urlop macierzyński zostanie wydłużony z 6 do 12 miesięcy – zapowiedział w piątek premier Donald Tusk. Dziś szczegóły zmian w tej i innych sprawach dotyczących rynku pracy przedstawił minister pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz.
             • 12.10.2012Kolejne expose premiera Donalda Tuska
              W piątek przed południem premier Donald Tusk po raz trzeci, i drugi raz w tej kadencji przedstawiał plany swojego rządu. Najważniejsze zapowiedzi to duże inwestycje w drogi i kolej, które mają być sposobem na walkę z kryzysem. Dużo miejsca premier poświęcił też polityce prorodzinnej.
              • 05.10.2012Składki ZUS osób zatrudnianych do pracy sezonowej
               Interpelacja nr 6376 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ponoszonych kosztów pracy przy zatrudnieniu sezonowym
               • 04.10.2012Urlop wychowawczy zostanie jednak wydłużony
                Z początkiem przyszłego roku maksymalny wymiar urlopu wychowawczego zostanie wydłużony z 36 do 37 miesięcy. Ojcowie zyskają w ten sposób prawo do dodatkowego miesiąca urlopu. Wydatki państwa wzrosną łącznie o ok. 1 mln zł w skali roku.
                • 03.10.2012Umowa na zastępstwo
                 Umowa na zastępstwo jest szczególną odmianą umowy zawieranej na czas określony. Jej specyfika polega na tym, że jest zawierana na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika zatrudnionego u danego pracodawcy. Umowa o pracę na zastępstwo nie stwarza więc silnej więzi pomiędzy stronami stosunku pracy. Z założenia ma ona bowiem służyć czasowemu (co nie oznacza, że chwilowemu) uzupełnieniu braków kadrowych w firmie spowodowanych nieobecnością stałych pracowników.
                 • 02.10.2012Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
                  Interpelacja nr 7340 do ministra finansów w sprawie środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników
                  • 01.10.2012MF blokuje plany wydłużenia urlopu wychowawczego
                   Od 1 stycznia 2013 r. ojcowie mają uzyskać prawo do dodatkowego miesiąca urlopu wychowawczego – wynika z projektu nowelizacji Kodeksu pracy, przygotowanego przez resort pracy. Wydłużenie urlopu może jednak zostać zablokowane. Zmianom sprzeciwia się Ministerstwo Finansów.
                   • 25.09.2012Dzielenie urlopu ojcowskiego
                    Interpelacja nr 6368 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie podziału urlopu ojcowskiego
                    • 21.09.2012Przesunięcie terminu, odwołanie z urlopu
                     Wcześniej ustalone terminy urlopu wypoczynkowego mogą być zmieniane z inicjatywy pracodawcy lub pracownika.
                     • 21.09.2012Poronienie a urlop macierzyński
                      Interpelacja nr 6699 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie urlopów macierzyńskich dla kobiet, które poroniły
                      • 20.09.2012Moment złożenia wniosku o urlop ojcowski a ochrona przed zwolnieniem
                       Interpelacja nr 7592 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rozwiązywania umowy o pracę z pracownikiem występującym o urlop ojcowski
                       • 14.09.2012Urlop wychowawczy: Dodatek do zasiłku rodzinnego na każde dziecko?
                        Interpelacja nr 7213 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości dodatku do zasiłku rodzinnego dla rodzica będącego na urlopie wychowawczym, który sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu
                        • 04.09.2012Zasady rozliczania świąt przypadających w wolne soboty w Trybunale Konstytucyjnym
                         Interpelacja nr 6180 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie informacji Państwowej Inspekcji Pracy dotyczących funkcjonowania w praktyce ostatnio zmienionych przepisów ustawy Kodeks pracy
                         • 16.08.2012Urlop wychowawczy – będzie dodatkowy miesiąc dla ojców
                          Ojcowie uzyskają prawo do dodatkowego miesiąca urlopu wychowawczego – wynika z projektu nowelizacji Kodeksu pracy, opublikowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Nowe przepisy wejdą w życie wraz z początkiem 2013 r.
                          • 13.08.2012Urlop na żądanie w praktyce
                           Formuła urlopu na żądanie pojawiła się w Kodeksie Pracy prawie 10 lat temu. Ideą tej zmiany było przyznanie pracownikom większej swobody w wyborze terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Jednocześnie urlop na żądanie miał zmniejszyć ilość nadużyć pracowników związanych z ucieczką na krótkoterminowe zwolnienia lekarskie.
                           • 07.08.2012Niepełny etat a urlop wypoczynkowy przy pierwszym zatrudnieniu
                            Pytanie: Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, który 10 stycznia 2012 r. podjął swoją pierwszą w życiu pracę i został zatrudniony w wymiarze 3/4 etatu, a następnie rozwiązano z nim umowę o pracę z dniem 31 marca 2012 r.?
                            • 06.08.2012Staż urlopowy: Nie tylko świadectwa pracy
                             Na podstawie art. 154 Kodeksu Pracy, wymiar urlopu pracownika jest uzależniony ściśle od okresów zatrudnienia. Kodeks Pracy nakazuje wliczanie do tych „urlopowych” okresów zatrudnienia również określony okres czasu z tytułu ukończenia szkoły (zawodowej, liceum, policealnej lub wyższej). Stąd też pracownicy, w celu wyliczenia stażu urlopowego, dołączają do swoich dokumentów świadectwa pracy oraz dyplomy z ukończonych szkół. Okazuje się, że jest wiele innych przypadków, poza wymienionymi w art. 154 i 155 K.p., które należy wliczać pracownikom do stażu urlopowego. Oto przegląd takich sytuacji, wraz z podstawą prawną.
                             • 02.08.2012Urlopy w równoważnym systemie czasu pracy
                              Kodeks Pracy nie przewiduje dla pracowników, zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy - na podstawie art. 135 Kodeksu pracy, specjalnych zasad udzielania i rozliczania urlopów. Tak samo jak w przypadku pozostałych pracowników, należy stosować zasadę ogólną udzielania i rozliczania urlopu.
                              • 01.08.2012Szkolenia a czas pracy: Kiedy urlop szkoleniowy, a kiedy zwolnienie od pracy
                               Pracodawcy mają obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, mogą również wymagać tego od swoich pracowników w ramach wykonywania czynności służbowych. Jak jednak rozliczać czas, kiedy pracownik się szkoli, np. w weekendy poza czasem pracy; albo czas, kiedy pracownik się szkoli „zamiast” pracować?
                               • 01.08.2012Parametry i wskaźniki 2012: Pracownik
                                Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                                • 30.07.2012Urlop uzupełniający
                                 Pytanie: W jaki sposób należy interpretować przepisy art. 158 Kodeksu pracy dotyczące urlopu uzupełniającego?
                                 • 27.07.2012Składki na urlopie wychowawczym – kontrowersyjne rozbieżności
                                  Trwają prace nad nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – projekt zawiera zapis mówiący o tym, że składki emerytalno-rentowe wszystkich kobiet przebywających na urlopie wychowawczym będą opłacane z budżetu państwa. Resort pracy chce jednak zróżnicować podstawę, od której naliczana będzie wysokość składki, w zależności od formy zatrudnienia danej osoby. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestuje NSZZ „Solidarność”.
                                  • 20.07.2012Pracownik wynagradzany w formie honorarium – autorskie koszty uzyskania przychodów w czasie urlopu
                                   W sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia pracownika, który w ramach swych obowiązków tworzy utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustalone wynagrodzenie zwykle składa się z dwóch części. Jedna z nich jest należna za wykonywanie obowiązków pracowniczych, druga zaś – tzw. honorarium – jest naliczana z tytułu stworzenia utworu oraz przeniesienia na pracodawcę autorskich praw majątkowych.
                                   • 18.07.2012Dyscyplinarne zwolnienie kobiety w ciąży
                                    Interpelacja nr 5931 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rozwiązania stosunku pracy z kobietą ciężarną w trybie dyscyplinarnym
                                    • 13.07.2012Porzucenie pracy przez pracownika a Kodeks pracy
                                     Interpelacja nr 4794 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uregulowania w Kodeksie pracy przepisów dotyczących sankcji za porzucenie przez pracownika stanowiska pracy
                                     • 11.07.2012Urlop wypoczynkowy w pierwszej w życiu pracy
                                      Urlop wypoczynkowy jest prawem pracownika. Prawo to przysługuje także osobom podejmującym pierwszą w życiu pracę. W tym przypadku jednak, uprawnienia urlopowe są ustalane w inny sposób, niż w przypadku pozostałych pracowników. Zgodnie z art. 153 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.; dalej: k.p.), pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
                                      • 10.07.2012Urlop macierzyński nie może odbierać prawa do trzynastki – orzekł TK
                                       Nieuwzględnienie okresu urlopu macierzyńskiego, jako umożliwiającego nabycie prawa do tzw. trzynastej pensji w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego w danym roku okresu czasu, jest niezgodne z konstytucją – orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny. Wyrok jest ostateczny.
                                       • 25.06.2012Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
                                        Zasadą, wyrażoną w art.152 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm., dalej: k.p.) jest to, że pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.
                                        • 18.06.2012Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych
                                         Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych zostały uregulowane w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Omówione poniżej uprawnienia pracownicze przysługują osobie niepełnosprawnej odpowiednio od dnia, od którego ta osoba została wliczona do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych u danego pracodawcy.
                                         • 14.06.2012Urlopy okolicznościowe - jak i kiedy udzielać
                                          Przypadki, kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi tzw. „urlopu okolicznościowego”, są wymienione w rozporządzeniu MPiPS w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Na samym wstępie już jednak warto zwrócić uwagę, że pomimo potocznego określenia „urlopy okolicznościowe”, nie jest to żaden z przypadków urlopów, które są wymienione w Kodeksie pracy.
                                          • 06.06.2012Zwolnienie lekarskie podczas urlopu wypoczynkowego
                                           Celem urlop wypoczynkowego jest zapewnienie pracownikowi prawa do wypoczynku. Zasadą jest więc, że pracownik powinien cały przysługujący mu urlop wypoczynkowy wykorzystać w całości. Artykuł 162 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm., dalej: k.p.) dopuszcza jednak wyjątek od tej reguły. Na wniosek pracownika urlop może być bowiem podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
                                           • 24.05.2012Staż pracy a urlop wychowawczy
                                            Pytanie: Mam roczne dziecko, które urodziłam będąc bezrobotną. Pracuję już 8 miesięcy. Mój mąż znalazł pracę, więc chciałabym wziąć urlop wychowawczy, by zaopiekować się dzieckiem. Czy to możliwe? Czy jeśli zmieni się moja sytuacja będę mogła zrezygnować z korzystania z urlopu wychowawczego?
                                            • 23.05.2012Wynagrodzenie związkowców a koszty pracodawcy
                                             Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Przepisy określają zasady zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej. Czy wynagrodzenie związkowców za ten okres może być kosztem uzyskania przychodów pracodawcy?
                                             • 23.05.2012Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego
                                              Przedawnienie roszczeń to instytucja, której istotą jest to, że po upływie określonego czasu, wierzyciel nie może skutecznie dochodzić wykonania zobowiązania od dłużnika. Na gruncie prawa pracy oznacza to np., że wskutek upływu okresu przedawnienia pracownik nie będzie mógł skutecznie domagać się spełnienia przez pracodawcę jego obowiązków (np. udzielenia urlopu wypoczynkowego), jeżeli ten nie zrzeknie się korzystania z przedawnienia.
                                              • 18.05.2012Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego
                                               Urlop wypoczynkowy jest jednym z podmiotowych praw pracownika. Jest prawem, które jest przyznane i gwarantowane przez normy prawne. Zagadnienia związane z urlopami pracowniczymi są uregulowane w rozdziale siódmym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 4, ze zm., dalej: k.p.).
                                               • 14.05.2012Nowe zasady dokumentowania prawa do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa
                                                Od dnia 9 maja 2012 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 444). Przepisami tego rozporządzenia wprowadzono nowe wzory druków stanowiących podstawę przyznania i wypłaty świadczeń w razie choroby i macierzyństwa oraz zmieniono niektóre zasady dokumentowania prawa do tych świadczeń.
                                                • 04.05.2012Umowa o współpracy czy umowa o pracę
                                                 Pytanie: Warunkiem podjęcia pracy było zarejestrowanie działalności gospodarczej, ale faktycznie, choć umowa nazywa się umową o współpracę, pracuję na rzecz pracodawcy w stałych godzinach pracy i w biurze firmy, wykonuję także polecenia kierownika biura. W czasie trwania umowy korzystałam również z urlopu wypoczynkowego, za który otrzymałam wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu określonemu w umowie. Z realizacji swoich zadań sporządzałam raporty. Czy wykonywanie pracy w takich warunkach na podstawie umowy o współpracę można uznać za stosunek pracy i jakie kroki należałoby podjąć, aby ustalić, że była to faktycznie umowa o pracę?
                                                 • 30.04.2012Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a kolejna umowa o pracę
                                                  Pytanie: Pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na czas określony przez okres 6 miesięcy. Bezpośrednio po zakończeniu tej umowy zaproponowano pracownikowi kontynuowanie zatrudnienia i podpisano kolejną umowę na czas określony na 2 lata. Podczas trwania pierwszej umowy pracownik nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego. Czy po zakończeniu tej umowy pracodawca powinien wypłacić ekwiwalent, czy też może udzielić pracownikowi urlopu w czasie trwania kolejnej umowy?
                                                  • 19.04.2012Umowa zlecenie i urlop wypoczynkowy
                                                   Pytanie: Czy osobie pracującej na podstawie umowy zlecenia już prawie 2 lata przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego? Zlecenie wykonywane jest codziennie przez ponad 8 godzin, stale w tym samym miejscu, zleceniodawca wyznacza zadania do wykonania i nie ma możliwości, aby w razie nieobecności zleceniobiorcy zastąpiła go inna osoba?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] ... [ 11 ] następna strona »