Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy urlopu

 • 13.11.2012Prawo do urlopu przy zatrudnieniu na umowę zlecenia
  Czy osobie pracującej na podstawie umowy zlecenia już prawie 2 lata przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego? Zlecenie wykonywane jest codziennie przez ponad 8 godzin, stale w tym samym miejscu, zleceniodawca wyznacza zadania do wykonania i nie ma możliwości, aby w razie nieobecności zleceniobiorcy zastąpiła go inna osoba? 
  • 12.11.2012Urlop wypoczynkowy po świadczeniu rehabilitacyjnym
   Pytanie: Czy okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego należy wliczać do okresu pracy, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego?
   • 08.11.2012Składki na urlopie wychowawczym – planowane zmiany
    Interpelacja nr 8790 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości składki emerytalnej dla osób korzystających z urlopów wychowawczych
    • 29.10.2012Urlop wychowawczy na niepełnosprawne dziecko
     Interpelacja nr 8451 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie urlopów wychowawczych
     • 15.10.2012Wydłużenie urlopu macierzyńskiego – MPiPS przedstawiło szczegóły
      Urlop macierzyński zostanie wydłużony z 6 do 12 miesięcy – zapowiedział w piątek premier Donald Tusk. Dziś szczegóły zmian w tej i innych sprawach dotyczących rynku pracy przedstawił minister pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz.
      • 12.10.2012Kolejne expose premiera Donalda Tuska
       W piątek przed południem premier Donald Tusk po raz trzeci, i drugi raz w tej kadencji przedstawiał plany swojego rządu. Najważniejsze zapowiedzi to duże inwestycje w drogi i kolej, które mają być sposobem na walkę z kryzysem. Dużo miejsca premier poświęcił też polityce prorodzinnej.
       • 05.10.2012Składki ZUS osób zatrudnianych do pracy sezonowej
        Interpelacja nr 6376 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ponoszonych kosztów pracy przy zatrudnieniu sezonowym
        • 04.10.2012Urlop wychowawczy zostanie jednak wydłużony
         Z początkiem przyszłego roku maksymalny wymiar urlopu wychowawczego zostanie wydłużony z 36 do 37 miesięcy. Ojcowie zyskają w ten sposób prawo do dodatkowego miesiąca urlopu. Wydatki państwa wzrosną łącznie o ok. 1 mln zł w skali roku.
         • 03.10.2012Umowa na zastępstwo
          Umowa na zastępstwo jest szczególną odmianą umowy zawieranej na czas określony. Jej specyfika polega na tym, że jest zawierana na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika zatrudnionego u danego pracodawcy. Umowa o pracę na zastępstwo nie stwarza więc silnej więzi pomiędzy stronami stosunku pracy. Z założenia ma ona bowiem służyć czasowemu (co nie oznacza, że chwilowemu) uzupełnieniu braków kadrowych w firmie spowodowanych nieobecnością stałych pracowników.
          • 02.10.2012Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
           Interpelacja nr 7340 do ministra finansów w sprawie środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników
           • 01.10.2012MF blokuje plany wydłużenia urlopu wychowawczego
            Od 1 stycznia 2013 r. ojcowie mają uzyskać prawo do dodatkowego miesiąca urlopu wychowawczego – wynika z projektu nowelizacji Kodeksu pracy, przygotowanego przez resort pracy. Wydłużenie urlopu może jednak zostać zablokowane. Zmianom sprzeciwia się Ministerstwo Finansów.
            • 25.09.2012Dzielenie urlopu ojcowskiego
             Interpelacja nr 6368 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie podziału urlopu ojcowskiego
             • 21.09.2012Przesunięcie terminu, odwołanie z urlopu
              Wcześniej ustalone terminy urlopu wypoczynkowego mogą być zmieniane z inicjatywy pracodawcy lub pracownika.
              • 21.09.2012Poronienie a urlop macierzyński
               Interpelacja nr 6699 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie urlopów macierzyńskich dla kobiet, które poroniły
               • 20.09.2012Moment złożenia wniosku o urlop ojcowski a ochrona przed zwolnieniem
                Interpelacja nr 7592 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rozwiązywania umowy o pracę z pracownikiem występującym o urlop ojcowski
                • 14.09.2012Urlop wychowawczy: Dodatek do zasiłku rodzinnego na każde dziecko?
                 Interpelacja nr 7213 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości dodatku do zasiłku rodzinnego dla rodzica będącego na urlopie wychowawczym, który sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu
                 • 04.09.2012Zasady rozliczania świąt przypadających w wolne soboty w Trybunale Konstytucyjnym
                  Interpelacja nr 6180 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie informacji Państwowej Inspekcji Pracy dotyczących funkcjonowania w praktyce ostatnio zmienionych przepisów ustawy Kodeks pracy
                  • 16.08.2012Urlop wychowawczy – będzie dodatkowy miesiąc dla ojców
                   Ojcowie uzyskają prawo do dodatkowego miesiąca urlopu wychowawczego – wynika z projektu nowelizacji Kodeksu pracy, opublikowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Nowe przepisy wejdą w życie wraz z początkiem 2013 r.
                   • 13.08.2012Urlop na żądanie w praktyce
                    Formuła urlopu na żądanie pojawiła się w Kodeksie Pracy prawie 10 lat temu. Ideą tej zmiany było przyznanie pracownikom większej swobody w wyborze terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Jednocześnie urlop na żądanie miał zmniejszyć ilość nadużyć pracowników związanych z ucieczką na krótkoterminowe zwolnienia lekarskie.
                    • 07.08.2012Niepełny etat a urlop wypoczynkowy przy pierwszym zatrudnieniu
                     Pytanie: Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, który 10 stycznia 2012 r. podjął swoją pierwszą w życiu pracę i został zatrudniony w wymiarze 3/4 etatu, a następnie rozwiązano z nim umowę o pracę z dniem 31 marca 2012 r.?
                     • 06.08.2012Staż urlopowy: Nie tylko świadectwa pracy
                      Na podstawie art. 154 Kodeksu Pracy, wymiar urlopu pracownika jest uzależniony ściśle od okresów zatrudnienia. Kodeks Pracy nakazuje wliczanie do tych „urlopowych” okresów zatrudnienia również określony okres czasu z tytułu ukończenia szkoły (zawodowej, liceum, policealnej lub wyższej). Stąd też pracownicy, w celu wyliczenia stażu urlopowego, dołączają do swoich dokumentów świadectwa pracy oraz dyplomy z ukończonych szkół. Okazuje się, że jest wiele innych przypadków, poza wymienionymi w art. 154 i 155 K.p., które należy wliczać pracownikom do stażu urlopowego. Oto przegląd takich sytuacji, wraz z podstawą prawną.
                      • 02.08.2012Urlopy w równoważnym systemie czasu pracy
                       Kodeks Pracy nie przewiduje dla pracowników, zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy - na podstawie art. 135 Kodeksu pracy, specjalnych zasad udzielania i rozliczania urlopów. Tak samo jak w przypadku pozostałych pracowników, należy stosować zasadę ogólną udzielania i rozliczania urlopu.
                       • 01.08.2012Szkolenia a czas pracy: Kiedy urlop szkoleniowy, a kiedy zwolnienie od pracy
                        Pracodawcy mają obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, mogą również wymagać tego od swoich pracowników w ramach wykonywania czynności służbowych. Jak jednak rozliczać czas, kiedy pracownik się szkoli, np. w weekendy poza czasem pracy; albo czas, kiedy pracownik się szkoli „zamiast” pracować?
                        • 01.08.2012Parametry i wskaźniki 2012: Pracownik
                         Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                         • 30.07.2012Urlop uzupełniający
                          Pytanie: W jaki sposób należy interpretować przepisy art. 158 Kodeksu pracy dotyczące urlopu uzupełniającego?
                          • 27.07.2012Składki na urlopie wychowawczym – kontrowersyjne rozbieżności
                           Trwają prace nad nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – projekt zawiera zapis mówiący o tym, że składki emerytalno-rentowe wszystkich kobiet przebywających na urlopie wychowawczym będą opłacane z budżetu państwa. Resort pracy chce jednak zróżnicować podstawę, od której naliczana będzie wysokość składki, w zależności od formy zatrudnienia danej osoby. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestuje NSZZ „Solidarność”.
                           • 20.07.2012Pracownik wynagradzany w formie honorarium – autorskie koszty uzyskania przychodów w czasie urlopu
                            W sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia pracownika, który w ramach swych obowiązków tworzy utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustalone wynagrodzenie zwykle składa się z dwóch części. Jedna z nich jest należna za wykonywanie obowiązków pracowniczych, druga zaś – tzw. honorarium – jest naliczana z tytułu stworzenia utworu oraz przeniesienia na pracodawcę autorskich praw majątkowych.
                            • 18.07.2012Dyscyplinarne zwolnienie kobiety w ciąży
                             Interpelacja nr 5931 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rozwiązania stosunku pracy z kobietą ciężarną w trybie dyscyplinarnym
                             • 13.07.2012Porzucenie pracy przez pracownika a Kodeks pracy
                              Interpelacja nr 4794 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uregulowania w Kodeksie pracy przepisów dotyczących sankcji za porzucenie przez pracownika stanowiska pracy
                              • 11.07.2012Urlop wypoczynkowy w pierwszej w życiu pracy
                               Urlop wypoczynkowy jest prawem pracownika. Prawo to przysługuje także osobom podejmującym pierwszą w życiu pracę. W tym przypadku jednak, uprawnienia urlopowe są ustalane w inny sposób, niż w przypadku pozostałych pracowników. Zgodnie z art. 153 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.; dalej: k.p.), pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
                               • 10.07.2012Urlop macierzyński nie może odbierać prawa do trzynastki – orzekł TK
                                Nieuwzględnienie okresu urlopu macierzyńskiego, jako umożliwiającego nabycie prawa do tzw. trzynastej pensji w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego w danym roku okresu czasu, jest niezgodne z konstytucją – orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny. Wyrok jest ostateczny.
                                • 25.06.2012Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
                                 Zasadą, wyrażoną w art.152 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm., dalej: k.p.) jest to, że pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.
                                 • 18.06.2012Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych
                                  Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych zostały uregulowane w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Omówione poniżej uprawnienia pracownicze przysługują osobie niepełnosprawnej odpowiednio od dnia, od którego ta osoba została wliczona do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych u danego pracodawcy.
                                  • 14.06.2012Urlopy okolicznościowe - jak i kiedy udzielać
                                   Przypadki, kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi tzw. „urlopu okolicznościowego”, są wymienione w rozporządzeniu MPiPS w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Na samym wstępie już jednak warto zwrócić uwagę, że pomimo potocznego określenia „urlopy okolicznościowe”, nie jest to żaden z przypadków urlopów, które są wymienione w Kodeksie pracy.
                                   • 06.06.2012Zwolnienie lekarskie podczas urlopu wypoczynkowego
                                    Celem urlop wypoczynkowego jest zapewnienie pracownikowi prawa do wypoczynku. Zasadą jest więc, że pracownik powinien cały przysługujący mu urlop wypoczynkowy wykorzystać w całości. Artykuł 162 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm., dalej: k.p.) dopuszcza jednak wyjątek od tej reguły. Na wniosek pracownika urlop może być bowiem podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
                                    • 24.05.2012Staż pracy a urlop wychowawczy
                                     Pytanie: Mam roczne dziecko, które urodziłam będąc bezrobotną. Pracuję już 8 miesięcy. Mój mąż znalazł pracę, więc chciałabym wziąć urlop wychowawczy, by zaopiekować się dzieckiem. Czy to możliwe? Czy jeśli zmieni się moja sytuacja będę mogła zrezygnować z korzystania z urlopu wychowawczego?
                                     • 23.05.2012Wynagrodzenie związkowców a koszty pracodawcy
                                      Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Przepisy określają zasady zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej. Czy wynagrodzenie związkowców za ten okres może być kosztem uzyskania przychodów pracodawcy?
                                      • 23.05.2012Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego
                                       Przedawnienie roszczeń to instytucja, której istotą jest to, że po upływie określonego czasu, wierzyciel nie może skutecznie dochodzić wykonania zobowiązania od dłużnika. Na gruncie prawa pracy oznacza to np., że wskutek upływu okresu przedawnienia pracownik nie będzie mógł skutecznie domagać się spełnienia przez pracodawcę jego obowiązków (np. udzielenia urlopu wypoczynkowego), jeżeli ten nie zrzeknie się korzystania z przedawnienia.
                                       • 18.05.2012Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego
                                        Urlop wypoczynkowy jest jednym z podmiotowych praw pracownika. Jest prawem, które jest przyznane i gwarantowane przez normy prawne. Zagadnienia związane z urlopami pracowniczymi są uregulowane w rozdziale siódmym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 4, ze zm., dalej: k.p.).
                                        • 14.05.2012Nowe zasady dokumentowania prawa do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa
                                         Od dnia 9 maja 2012 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 444). Przepisami tego rozporządzenia wprowadzono nowe wzory druków stanowiących podstawę przyznania i wypłaty świadczeń w razie choroby i macierzyństwa oraz zmieniono niektóre zasady dokumentowania prawa do tych świadczeń.
                                         • 04.05.2012Umowa o współpracy czy umowa o pracę
                                          Pytanie: Warunkiem podjęcia pracy było zarejestrowanie działalności gospodarczej, ale faktycznie, choć umowa nazywa się umową o współpracę, pracuję na rzecz pracodawcy w stałych godzinach pracy i w biurze firmy, wykonuję także polecenia kierownika biura. W czasie trwania umowy korzystałam również z urlopu wypoczynkowego, za który otrzymałam wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu określonemu w umowie. Z realizacji swoich zadań sporządzałam raporty. Czy wykonywanie pracy w takich warunkach na podstawie umowy o współpracę można uznać za stosunek pracy i jakie kroki należałoby podjąć, aby ustalić, że była to faktycznie umowa o pracę?
                                          • 30.04.2012Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a kolejna umowa o pracę
                                           Pytanie: Pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na czas określony przez okres 6 miesięcy. Bezpośrednio po zakończeniu tej umowy zaproponowano pracownikowi kontynuowanie zatrudnienia i podpisano kolejną umowę na czas określony na 2 lata. Podczas trwania pierwszej umowy pracownik nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego. Czy po zakończeniu tej umowy pracodawca powinien wypłacić ekwiwalent, czy też może udzielić pracownikowi urlopu w czasie trwania kolejnej umowy?
                                           • 19.04.2012Umowa zlecenie i urlop wypoczynkowy
                                            Pytanie: Czy osobie pracującej na podstawie umowy zlecenia już prawie 2 lata przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego? Zlecenie wykonywane jest codziennie przez ponad 8 godzin, stale w tym samym miejscu, zleceniodawca wyznacza zadania do wykonania i nie ma możliwości, aby w razie nieobecności zleceniobiorcy zastąpiła go inna osoba?
                                            • 17.04.2012Kodeks pracy: Zmiany w urlopach rodzicielskich
                                             Interpelacja nr 2607 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie krótszego urlopu wychowawczego dla samotnych matek
                                             • 06.04.2012Wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia
                                              Zgodnie z art. 1671 Kodeksu pracy, w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. Powyższy przepis umożliwia pracodawcy wysłanie pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia bez konieczności uzgadniania tego z pracownikiem. Niezależnie więc od tego, kiedy pracownik miał zaplanowane wakacje, jeżeli w okresie wypowiedzenia pracodawca zobowiąże go do wykorzystania urlopu, pracownik będzie musiał udać się na wypoczynek. W ten sposób pracodawca może uniknąć konieczności wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.
                                              • 02.04.2012Urlop w wymiarze proporcjonalnym
                                               W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop: • u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze, • u kolejnego pracodawcy - w wymiarze:
                                               • 29.03.2012Urlop wychowawczy a podstawa wymiaru składek ZUS
                                                Od 1 stycznia 2012 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop. Ustalona podstawa nie może być jednak wyższa niż kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (za styczeń i luty 2012 r. nie mogła być wyższa niż 2.049,60 zł, natomiast za marzec, kwiecień i maj nie może być wyższa niż 2.152,05 zł).
                                                • 27.02.2012Dodatkowe wynagrodzenie roczne przy chorobie pracownika
                                                 Okresy pobierania przez pracownika niezdolnego do pracy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego nie podlegają wliczeniu do 6-miesięcznego okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym, wymaganego do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej - orzekł Sąd Najwyższy.
                                                 • 27.02.2012Urlop wychowawczy a dotacja z urzędu pracy
                                                  Zapytanie nr 303 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasad postępowania powiatowych urzędów pracy względem osób zatrudnionych i korzystających z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy lub przyznanych środków finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i przebywających na urlopie wychowawczym
                                                  • 22.02.2012Szkolenia pracowników finansowane przez pracodawców
                                                   Jeśli udział w szkoleniu spełnia wszystkie warunki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku. Po stronie pracownika nie pojawi się przychód. W takim przypadku jednostka będzie mogła zaliczyć wydatki poniesione na kurs do kosztów działalności operacyjnej, bez ujmowania tej wartości na koncie rozrachunków z pracownikami.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] ... [ 11 ] następna strona »