Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy urlopu

 • 24.07.2008Szkolenia finansowane przez pracodawc nie stanowi przychodu pracownika
  Zaskaron decyzj, wydan na podstawie art. 14b § 5, art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z pn. zm. powoywanej w dalszej czci jako „O.p.”), w zwizku z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.– powoywanej jako „u.p.d.o.f.”), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, odmwi zmiany postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzdu Skarbowego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2007 r., ktrym uznano za nieprawidowe stanowisko P. sp. z o.o. (dalej zwanej „skarc”) przedstawione we wniosku o udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przesanych do Sdu akt sprawy wynika, i skarca zoya wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego. W opisanym przez siebie stanie faktycznym wskazaa, e podnosi kwalifikacje swoich pracownikw poprzez:
  • 18.07.2008Ekwiwalent za urlop
   W przypadku rozwizania lub wyganicia stosunku pracy, pracodawca zobowizany jest wypaci pracownikowi ekwiwalent pieniny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W tym celu pracodawca powinien zna wysoko wspczynnika niezbdnego do obliczenia wysokoci ekwiwalentu – ustalanego odrbnie dla kadego roku kalendarzowego.
   • 18.07.2008Orzecznictwo: Gdy pracownik ma kopot z udowodnieniem wysokoci dania
    Stosujc art. 322 k.p.c. (tj. ustalajc wysoko szkody wedle oceny sdu opartej na okolicznociach sprawy) do rozliczeniu wynagrodzenia za czas pracy nie mona pomija przepisw o pracy w godzinach nadliczbowych, dodatku nocnym, dodatku za prac w dzie wolny i wzrostach podstaw wymiaru wynagrodzenia urlopowego oraz za czas niezdolnoci do pracy.
    • 02.07.2008Zwolnienie pracownicy na urlopie wychowawczym
     Kwestia moliwoci zwolnienia pracownika przebywajcego na urlopie wychowawczym jest od duszego czasu tematem burzliwych dyskusji nie tylko pod wzgldem przepisw prawnych, ale rwnie pod ktem zasad moralnych czy argumentw susznociowych. Oliwy do ognia dola niedawno Sad Najwyszy, ktry w jednej ze swoich uchwa zezwoli w pewnych okolicznociach na zwolnienie takiego pracownika.
     • 02.07.2008Orzecznictwo: Urlop wychowawczy a prawo do zwolnienia
      Przepisy art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczeglnych zasadach rozwizywania z pracownikami stosunkw pracy z przyczyn niedotyczcych pracownikw (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) mog stanowi podstaw rozwizania stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego take w sytuacjach, gdy nie zachodz przesanki przewidziane w art. 1861 § 1 zdaniu drugim k.p.
      • 01.07.2008wiadectwo pracy
       Pracodawca ponosi wzgldem pracownika odpowiedzialno odszkodowawcz w przypadku niewydania w terminie lub wydania niewaciwego wiadectwa pracy. Zgodnie bowiem z treci art. 99 § 1 KP, pracownikowi przysuguje roszczenie o naprawienie szkody wyrzdzonej przez pracodawc wskutek niewydania w terminie lub wydania niewaciwego wiadectwa pracy.
       • 27.06.2008Wypowiedzenie w trakcie urlopu wychowawczego
        Interpelacja nr 2189 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie moliwoci nowelizacji ustawy Kodeks pracy w zakresie polityki prorodzinnej
        • 18.06.2008Zasiki dla przedsibiorcy
         Interpelacja nr 2448 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie wiadcze pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa dla osb prowadzcych wasn dziaalno gospodarcz
         • 09.06.2008Cia pracownicy zatrudnionej tymczasowo
          Pytanie: Czy umowa pracownicy zatrudnionej tymczasowo ulega przedueniu do dnia porodu?
          • 03.06.2008Od jutra pracodawca moe dofinansowa wypoczynek za granic
           4 czerwca wchodzi w ycie nowelizacja ustawy o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych, ktra przewiduje, e pracodawcy mog dofinansowa swoim pracownikom wczasy za granic a nie, jak dotychczas, tylko te spdzone w kraju.
           • 26.05.2008Urlop bezpatny i ZFS
            Pytanie: Czy w trakcie urlopu bezpatnego pracownik moe korzysta z ZFS?
            • 14.05.2008Urlop bezpatny i ZFS
             Pytanie: Czy w trakcie urlopu bezpatnego pracownik moe korzysta z ZFS?
             • 08.05.2008Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wyksztacenia oglnego pracownika
              W zwizku z sygnalizowanymi przez organy podatkowe wtpliwociami dotyczcymi stosowania art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw” w odniesieniu do wiadcze przyznanych przez pracodawc na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wyksztacenia oglnego pracownika m.in. w formie studiw podyplomowych oraz szkole, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, z pn. zm.), uprzejmie wyjaniam:
              • 11.04.2008Zmiana pracy i niewykorzystany urlop
               Pytanie: Czy niewykorzystany urlop wypoczynkowy moe zosta wykorzystany podczas zatrudnienia u kolejnego pracodawcy?
               • 26.03.2008Dokumentowanie prawa do zasiku macierzyskiego
                Interpelacja nr 626 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie opnie w wypatach zasikw macierzyskich przez ZUS
                • 19.03.2008Kierowcy na dodatkowym etacie i ich czas pracy
                 Pytanie: Czy dodatkowy etat pracownika (zatrudnienie w innym zakadzie pracy) wpywa na kwestie zwizane z czasem pracy w moim zakadzie pracy?
                 • 18.03.2008Zatrudnianie w niepenym wymiarze czasu pracy
                  Pytanie: Czy pracodawca ma jakie szczeglne obowizki w stosunku do „niepenoetatowcw”?
                  • 17.03.2008Zmiana rozkadu czasu pracy pracownicy w ciy
                   Pytanie: W jaki sposb naley zmieni rozkad czasu pracy pracownicy zatrudnionej w rwnowanym czasie pracy, ktra dostarczya zawiadczenie o ciy?
                   • 14.03.2008Obowizki informacyjne pracodawcy wobec nowego pracownika
                    Pytanie: Jakie dane powinna zawiera informacja dotyczca czasu pracy przekazywana kadej nowo zatrudnionej osobie?
                    • 05.03.2008BCC: O kobiety w ciy powinno troszczy si pastwo, nie przedsibiorcy
                     Likwidacj zapisw kodeksu pracy, ktre zapewniaj kobietom w ciy patne dni zwolnienia chorobowego, a modym matkom - nabycie praw do urlopu za okres przebywania na zasiku macierzyskim, postuluje Business Centre Club. Zdaniem przedsibiorcw obecne rozwizania wymuszaj dyskryminacj kobiet przez pracodawcw.
                     • 04.03.2008Kolejne propozycje uatwie dla maych przedsibiorcw
                      Zniesienie wymogu podawania przyczyny rozwizania umowy o prac i moliwo wypaty - za zgod pracownika - ekwiwalentu za cz urlopu – to kolejne propozycje zmian w prawie pracy, jakie zgaszaj przedsibiorcy w zwizku z rzdowym projektem nowelizacji Kodeksu Pracy i ustawy o PIP.
                      • 29.02.2008Doksztacanie pracownikw i podatek dochodowy
                       Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 wolna od podatku dochodowego jest warto wiadcze przyznanych zgodnie z odrbnymi przepisami przez pracodawc na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wyksztacenia oglnego pracownika, z wyjtkiem wynagrodze otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnie z czci dnia pracy, podejmujcym nauk w szkoach lub podnoszcym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.
                       • 19.02.2008Zmiany w Kodeksie pracy
                        Rwnego tratowania wszystkich pracownikw bez wzgldu na pe i pochodzenie rasowe, czasu pracy oraz zasad bezpieczestwa i higieny pracy dotyczy przyjty we wtorek przez rzd projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Zmiany dostosowuj polskie przepisy do prawodawstwa unijnego.
                        • 15.02.2008Umowa na zastpstwo i uprawnienia kobiet w ciy
                         Interpelacja nr 140 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie dyskryminujcej polityki pastwa w stosunku do kobiet w ciy zatrudnionych na umow-zlecenie
                         • 23.01.2008Rwno kobiet i mczyzn w miejscu pracy
                          W Polsce zasada rwnoci w rekrutacji nie zawsze jest przestrzegana, wynagrodzenia kobiet i mczyzn s mniej zrnicowane w duych korporacjach ni w maych i rednich firmach, stopie wiedzy na temat dyskryminacji jest wrd pracownikw nadal zbyt niski - wynika z bada II edycji konkursu Firma Rwnych Szans.
                          • 07.01.2008Obliczenie wynagrodzenia za czas przerwy przy przerywanym czasie pracy
                           Pytanie: Czy przerwa w przerywanym czasie pracy jest w jaki sposb rekompensowana pracownikowi?
                           • 17.12.2007Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownikw
                            Pytanie podatnika: Czy wiadczenia przyznane przez pracodawc w zwizku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownikw zarwno w formach szkolnych, jak i pozaszkolnych korzystaj ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                            • 14.12.2007Ochrona przed zwolnieniem w okresie uprawnienia do urlopu wychowawczego
                             Pytanie: Czy zmniejszenie etatu w czasie, w ktrym pracownica mogaby korzysta z urlopu wychowawczego powoduje powstanie ochrony przed zwolnieniem tej osoby?
                             • 12.12.2007Umowa zlecenia wykonywana na rzecz konkurenta pracodawcy
                              Pytanie: Czy wykonywanie umowy zlecenia na rzecz konkurencyjnej firmy bez zawartej umowy o zakazie konkurencji jest naruszeniem obowizkw pracowniczych uzasadniajcym wypowiedzenia umowy o prac?
                              • 11.12.2007Zasiek macierzyski dla kobiet, ktre urodz podczas urlopu wychowawczego
                               Interpelacja nr 8280 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie dyskryminacji kobiet, ktre w trakcie urlopu wychowawczego rodz kolejne dziecko
                               • 07.12.2007Zatrudniasz przysz matk, ZUS moe to skontrolowa
                                Interpelacja nr 7652 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie praktyk stosowanych przez ZUS wobec pracodawcw zatrudniajcych przysze matki
                                • 30.11.2007Jak liczy okres zatrudnienia dla celw dodatku wychowawczego
                                 Interpelacja nr 7344 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie prawa do dodatku wychowawczego do zasiku rodzinnego dla pracownikw, ktrzy legitymuj si 6-miesicznym okresem zatrudnienia, ale nie bya to praca ciga
                                 • 12.11.2007Zadaniowy czas pracy — pracownik choruje
                                  Pytanie: Czy choroba pracownika wpywa na wymiar zada w zadaniowym czasie pracy?
                                  • 28.09.2007Projekt zmian w kodeksie pracy
                                   Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej przygotowao projekt ustawy zmieniajcej kodeks pracy. Nowe przepisy maj zosta wprowadzone w celu dostosowania polskiego prawa do unijnych dyrektyw w zakresie rwnego traktowania w zatrudnieniu, czasu pracy oraz bhp.
                                   • 13.09.2007Urlop macierzyski w trakcie ciy
                                    Interpelacja nr 7717 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie korzystania z urlopu macierzyskiego przez kobiety bdce w ciy
                                    • 05.09.2007RM: Na zmianach w Kodeksie pracy skorzystaj rodziny
                                     Podczas wczorajszego posiedzenia Rada Ministrw przyja projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektrych innych ustaw. Najwaniejsze propozycje rzdu zawarte w tym projekcie, a zmierzajce do poprawienia sytuacji rodzin w Polsce, to wyduenie urlopw macierzyskich, uatwienie kobietom godzenia ycia zawodowego z rodzinnym, wysze ulgi podatkowe na dzieci.
                                     • 05.09.2007Czas pracy — Zmiana wymiaru czasu pracy
                                      Pytanie: Na jakich zasadach pracownica uprawniona do urlopu wychowawczego moe domaga si zmiany wymiaru czasu pracy?
                                      • 05.09.2007Praca nakadcza i urlop wychowawczy
                                       Interpelacja nr 2478 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie prawa do urlopu wychowawczego pracownikw zatrudnionych na podstawie umowy o prac nakadcz
                                       • 13.08.2007Nieodpatne wiadczenia otrzymywane przez pracownikw, emerytw i rencistw
                                        Ustawa o podatku dochodowym od osb fizycznych nie zawiera definicji nieodpatnego wiadczenia, w zwizku z tym naley posikowa si okreleniem, jakie nadaje mu przepis art. 353 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pn. zm.). wiadczeniem bdzie takie zachowanie dunika, ktre jest zgodne z treci podjtego zobowizania. Z nieodpatnoci mamy wic do czynienia w przypadku kadego przysporzenia w majtku podatnika, zwizanego zarwno ze zdarzeniem prawnym, jak i gospodarczym, o ile nie wie si z kosztem czy jakimkolwiek ekwiwalentem.
                                        • 27.07.2007Projekt zmiany ustawy - Kodeks pracy
                                         Do Polskiej Konfederacji Pracodawcw Prywatnych Lewiatan wpyn projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ktry zakada zmiany w zakresie rwnego traktowania w zatrudnieniu, czasu pracy oraz bhp. W zwizku z powyszym PKPP Lewiatan zwraca si z prob o zapoznanie si z ww. projektem i przedstawienie ewentualnych uwag i opinii.
                                         • 20.07.2007Zasiek macierzyski – jak dugo?
                                          Pytanie: Przez jaki okres przysuguje zasiek macierzyski?
                                          • 17.07.2007Ustalanie rezydencji podatkowej
                                           Pytanie: Od kilku lat pracuj w Belgii, mam tam nadany numer podatkowy, tam te spdzam wikszo roku. Do tej pory rozliczaem si w Polsce, poniewa tutaj mieszkaa moja rodzina: crka i ona. W czerwcu 2007 r. crka wysza za m i zamieszkaa z mem, a ona przyjechaa do mnie, do Belgii. W Polsce posiadamy mieszkanie, z ktrego zamierzamy korzysta w okresie urlopu i wit (ok. 1 miesic w roku). ona nie pracuje, wszystkie nasze dochody pochodz z mojej pracy w Belgii. W ktrym kraju powinienem rozliczy si od caoci dochodw?