Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art par kodeks pracy

 • 25.09.2020Pracownik moe skada pracodawcy elektronicznie owiadczenia podatkowe
  Jeeli zoone owiadczenia s zgodne z ustalonym wzorem lub zawieraj wszystkie elementy wskazane w ustawie, konieczne dla ich skutecznego zoenia oraz owiadczenia bd zawiera dane elektroniczne, które wraz z innymi danymi, do których zostay doczone lub z którymi s logicznie powizane, pozwol na jednoznaczn identyfikacj osoby skadajcej - bdzie to dopuszczalna forma zoenia owiadcze. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
  • 21.09.2020Badanie pracownika na obecno narkotyków - czas na zmian przepisów
   Problematyka przeprowadzania przez pracodawców samodzielnej kontroli pracowników na obecno alkoholu lub narkotyków w ich organizmach jest bardzo zoona, wymaga bowiem wywaenia interesów pracowników i pracodawców. Stosowanie takiej kontroli powinno mie swoje uzasadnienie i by stosowane w przypadkach koniecznych. Obecnie prowadzone s prace analityczne poprzedzajce przygotowanie kompleksowej regulacji umoliwiajcej pracodawcom przeprowadzanie takich samodzielnych kontroli - poinformowao Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
   • 11.09.2020WSA. Skadki ZUS: Odtwórczy wykad nie jest utworem, ani dzieem
    Wykady posiadaj walory twórcze, ale bd mogy stanowi dzieo tylko wtedy, gdy ich "twórca" bdzie przekazywa now wiedz w zakresie pewnego przedmiotu/tematu, tzn. bdzie wykada co, co wczeniej nie byo przedmiotem jakichkolwiek rozwaa i bada. Natomiast samo przygotowanie wykadu, nawet gdy przekazywana w nim wiedza wykracza poza zwyky poziom i granice programowe oraz jest w sposób indywidualny dostosowywana do potrzeb suchaczy, nie moe stanowi podstawy do przyjcia, e w takim wypadku mamy do czynienia z dzieem - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Warszawie.
    • 10.09.2020WSA. Skadki ZUS: Odtwórczy wykad nie jest utworem, ani dzieem
     Wykady posiadaj walory twórcze, ale bd mogy stanowi dzieo tylko wtedy, gdy ich "twórca" bdzie przekazywa now wiedz w zakresie pewnego przedmiotu/tematu, tzn. bdzie wykada co, co wczeniej nie byo przedmiotem jakichkolwiek rozwaa i bada. Natomiast samo przygotowanie wykadu, nawet gdy przekazywana w nim wiedza wykracza poza zwyky poziom i granice programowe oraz jest w sposób indywidualny dostosowywana do potrzeb suchaczy, nie moe stanowi podstawy do przyjcia, e w takim wypadku mamy do czynienia z dzieem - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Warszawie.
     • 26.08.2020wiadczenie postojowe: Wspólnik spóki to nie przedsibiorca
      Jak zauwaa pose w interpelacji do do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej, w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych jest zaznaczone, e wspólnicy spóek osobowych, zgoszeni do ubezpiecze z kodem 0543, opacajcy skadki sami za siebie, s traktowani jako osoby prowadzce dziaalno gospodarcz. Tymczasem Zakad Ubezpiecze Spoecznych odmawia wiadczenia postojowego dla wspólnika spóki jawnej, komandytowej, partnerskiej. Sytuacja taka uznawana jest za dyskryminujc i niesprawiedliw.
      • 24.08.2020wiadczenie postojowe: Wspólnik spóki to nie przedsibiorca
       Jak zauwaa pose w interpelacji do do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej, w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych jest zaznaczone, e wspólnicy spóek osobowych, zgoszeni do ubezpiecze z kodem 0543, opacajcy skadki sami za siebie, s traktowani jako osoby prowadzce dziaalno gospodarcz. Tymczasem Zakad Ubezpiecze Spoecznych odmawia wiadczenia postojowego dla wspólnika spóki jawnej, komandytowej, partnerskiej. Sytuacja taka uznawana jest za dyskryminujc i niesprawiedliw.
       • 13.08.2020Wydatki zwizane z podróami subowymi przedsibiorcy i pracownika
        Podró subowa pracownika i przedsibiorcy wie si z okrelonymi kosztami. Sprawd jakie wydatki zwizane z podró musisz pokry jako pracodawca, a co przysuguje tobie jako przedsibiorcy. Zobacz jak rozliczy koszty podróy subowych - swoich lub twoich pracowników.
        • 12.08.2020Wydatki zwizane z podróami subowymi przedsibiorcy i pracownika
         Podró subowa pracownika i przedsibiorcy wie si z okrelonymi kosztami. Sprawd jakie wydatki zwizane z podró musisz pokry jako pracodawca, a co przysuguje tobie jako przedsibiorcy. Zobacz jak rozliczy koszty podróy subowych - swoich lub twoich pracowników.
         • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
          Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
          • 03.07.2020Kodeks pracy – Sejm pracuje nad problemem niszych pac kobiet
           Do Sejmu trafi poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy, w którym przewidziano zmiany dotyczce problemu niszych wynagrodze kobiet wzgldem mczyzn wykonujcych tak sam prac. Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwoci zaproponowa, aby taki problem uwzgldniaa definicja mobbingu.
           • 10.06.2020Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
            Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
            • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
             [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
             • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
              [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
              • 28.05.2020Bezpieczestwo i ochrona zdrowia pracujcych w czasie epidemii COVID-19
               Centralny Instytut Ochrony Pracy - Pastwowy Instytut Badawczy w uzgodnieniu z Gównym Inspektorem Pracy przygotowa materia "Bezpieczestwo i ochrona zdrowia osób pracujcych w czasie epidemii COVID-19". Materia, oprócz zalece dotyczcych bezpieczestwa epidemiologicznego, zawiera praktyczn list kontroln, uatwiajc wprowadzenie rozwiza pozwalajcych szybciej reagowa na zagroenia, zarówno w trakcie epidemii, jak równie po jej zakoczeniu.
               • 19.05.2020Tarcza Antykryzysowa 3.0. Zmiany w zwolnieniu ze skadek ZUS
                Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie dziaa osonowych w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875), tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0, wprowa szereg dziaa, których zastosowanie ma zarówno charakter dorany, jak i dugofalowy. Jedn ze zmian jest umoliwienie skorzystania ze zwolnienia z opacania skadek osobom opacajcym skadki na wasne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód by wyszy ni 15 681 z, ale ich dochód z tej dziaalnoci w pierwszym miesicu za który skadany jest wniosek o zwolnienie nie by wyszy ni 7000 z. Zwolnieniem ze skadek objci zostali take przedsibiorcy korzystajcy z ulgi na start.
                • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
                 Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
                 • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
                  Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
                  • 30.04.2020Tarcza Antykryzysowa 3.0. Zmiany w zwolnieniu ze skadek ZUS
                   Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie dziaa osonowych w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2, nad któr obecnie pracuje rzd, ma wprowadzi szereg dziaa, których zastosowanie bdzie miao zarówno charakter dorany, jak i dugofalowy. Jedn z zapowiadanych zmian jest umoliwienie skorzystania ze zwolnienia z opacania skadek osobom opacajcym skadki na wasne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód by wyszy ni 15 681 z, ale ich dochód z tej dziaalnoci w lutym 2020 r. nie by wyszy ni 7000 z. Zwolnieniem ze skadek objci zostan take przedsibiorcy korzystajcy z ulgi na start.
                   • 29.04.2020Wsparcie dla przedsibiorców - MPiPS odpowiada na pytania
                    Specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa wprowadza konkretne rozwizania (m.in. dofinansowania do wynagrodze), z których mog skorzysta przedsibiorcy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej wyjania na jak pomoc mog liczy i jak ubiega si o wsparcie.
                    • 21.04.2020Naruszenia zwizane z koronawirusem – pracodawcy musz liczy si z karami
                     Naruszenie zasad bezpieczestwa pracy w zwizku z pandemi koronawirusa moe kosztowa przedsibiorc nawet 30 tys. z kary, a w niektórych przypadkach moliwa jest take odpowiedzialno karna. Jak tumacz eksperci, sankcje przewidziano równie za samo utrudnianie albo udaremnianie dziaalnoci organów Pastwowej Inspekcji Sanitarnej.
                     • 20.04.2020Naruszenia zwizane z koronawirusem – pracodawcy musz liczy si z karami
                      Naruszenie zasad bezpieczestwa pracy w zwizku z pandemi koronawirusa moe kosztowa przedsibiorc nawet 30 tys. z kary, a w niektórych przypadkach moliwa jest take odpowiedzialno karna. Jak tumacz eksperci, sankcje przewidziano równie za samo utrudnianie albo udaremnianie dziaalnoci organów Pastwowej Inspekcji Sanitarnej.
                      • 06.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
                       Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
                       • 03.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
                        Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
                        • 03.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (1)
                         Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej podjcie do bezpiecznej próby. Znaczco odformalizowana dziaalno w niewielkim rozmiarze, okrelana jako dziaalno nierejestrowa pozwala spróbowa, jak to jest by przedsibiorc. Inne nazwy tej aktywnoci to dziaalno nierejestrowana lub dziaalno nieewidencjonowana - wszystkie one oznaczaj w kontekcie Prawa Przedsibiorców to samo. Dziaalno nierejestrowa moliwa jest od 30 kwietnia 2018 r. Naroso wokó niej mnóstwo mitów i nieporozumie. Pojawiaj si te pytania wymagajce odpowiedzi. 
                         • 18.03.2020Czy konkubent to rodzina? To zaley od okolicznoci
                          Biorc pod uwag cel przyznawanych na podstawie rónych ustaw wiadcze (np. ustawy o wiadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy spoecznej) i okrelenie na potrzeby przyznawania tych wiadcze rónych poj rodziny, definicja rodziny stosowana na gruncie ustawy o wiadczeniach rodzinnych nie moe by tosama z t, która ma zastosowanie np. w ustawie o pomocy spoecznej. Tak wic, wprowadzenie jednolitej definicji „rodziny” stosowanej na paszczynie rónych ustaw, nie znajduje w tym aspekcie uzasadnienia - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                          • 20.02.2020Przedsibiorcy maj coraz bardziej pod górk
                           Wzrost wydatków na opaty sdowe, wyduenie si czasu trwania spraw w sdzie, trwajce latami kontrole i sprawdzenia oraz postpowania administracyjne, karuzela podatkowych zmian, brak ulg na ksztacenie zawodowe - z tymi wszystkim problemami musz boryka si mikro i mae firmy (cho nie tylko one). Odpowied na interpelacj poselsk zawiera omówienie znanych ju zmian w procedurach, i przedstawia wiele planów, zamierze i koncepcji. Trudno jednak nie odnie wraenia, e niezadowoleni s tylko przedsibiorcy - w ministerstwach panuj duo lepsze nastroje.
                           • 05.02.2020Uwaga emeryci i rencici. Do koca lutego musicie powiadomi ZUS o dochodach
                            Emeryt lub rencista, który w 2019 r. pozostawa w zatrudnieniu, peni sub lub wykonywa inn prac zarobkow albo prowadzi dziaalno powinien powiadomi ZUS o osignitych przychodach. Owiadczenie to naley nadesa w terminie do koca lutego br. Czy obowizek ten dotyczy kadego emeryta i rencisty?
                            • 03.02.2020Uwaga emeryci i rencici. Do koca lutego musicie powiadomi ZUS o dochodach
                             Emeryt lub rencista, który w 2019 r. pozostawa w zatrudnieniu, peni sub lub wykonywa inn prac zarobkow albo prowadzi dziaalno powinien powiadomi ZUS o osignitych przychodach. Owiadczenie to naley nadesa w terminie do koca lutego br. Czy obowizek ten dotyczy kadego emeryta i rencisty?
                             • 14.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                              Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                              • 08.01.2020WSA. Parkowanie poza siedzib firmy a odliczenie 100% VAT
                               Z uzasadnienia: Jako wyjtek od zasady naley traktowa przypadki, gdy wykorzystanie samochodu subowego na dojazd pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy bdzie uznawane za zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika w rozumieniu art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, a nie jako wykonywane na osobiste potrzeby pracownika. Odstpstwo to powinno by uzasadnione stanem faktycznym danej sprawy. W takiej sytuacji podatnikowi przysuguje pene prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z zakupem paliwa i ponoszeniem innych wydatków na eksploatacj pojazdów samochodowych.
                               • 08.01.2020Dwie kasy fiskalne dla jednego numeru NIP
                                Pytanie: Czy w ramach posiadania jednego numeru NIP podatnik moe posiada dwie kasy fiskalne, kad przeznaczon dla konkretnego rodzaju dziaalnoci (jedna dla elementów szklanych a druga dla sprzeday elementów ogrodniczych)? Jakie oznaczenie przedsibiorcy winno znajdowa si na fakturach VAT? Czy mog by stosowane na fakturach dwa rodzaje nazw, a w zwizku z tym, czy mona prowadzi dwa rejestry faktur? Czy oznaczenie podatnika na kasie fiskalnej moe równie zawiera informacj o konkretnej dziaalnoci?
                                • 30.12.2019Najem prywatny a VAT-7, JPK_VAT i kasa
                                 Pytanie: Czy w przypadku podatnika VAT czynnego usugi najmu lokali mieszkaniowych w ramach majtku prywatnego naley ujmowa w deklaracji VAT-7, rejestrze sprzeday VAT, pliku JPK VAT oraz ewidencjonowa przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
                                 • 20.12.2019Podró zagraniczna - zwrot kosztów taksówki na lotnisko przychodem pracownika
                                  Wydatki ponoszone w zwizku z przejazdami taksówk lub komunikacj miejsk na dworzec kolejowy, dworzec autobusowy, do portu lotniczego znajdujcych si w tej samej miejscowoci co miejsce zamieszkania pracownika i zwrócone pracownikowi stanowi przychód podlegajcy opodatkowaniu - twierdzi fiskus.
                                  • 03.12.2019Co daje faktura pro forma?
                                   Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, za faktur uznawany jest dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierajcy dane wymagane ustaw i przepisami wydanymi na jej podstawie. Faktura – jak mówi art. 106e ust. 1 powoanej ustawy – powinna zawiera m.in.:
                                   • 02.12.2019Co daje faktura pro forma?
                                    Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, za faktur uznawany jest dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierajcy dane wymagane ustaw i przepisami wydanymi na jej podstawie. Faktura – jak mówi art. 106e ust. 1 powoanej ustawy – powinna zawiera m.in.:
                                    • 25.11.2019Usugi wspólnika na rzecz spóki a koszty uzyskania przychodów
                                     Wydatki poniesione przez spók jawn na wypat Wnioskodawczyni wynagrodzenia z tytuu wiadczonych usug, speniajce warunki okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, udokumentowane faktur VAT, bd stanowiy dla Wnioskodawczyni - jako wspólniczki - koszt uzyskania przychodu z tytuu uczestnictwa w spóce jawnej, proporcjonalnie do posiadanego przez ni udziau w zysku okrelonego w umowie spóki - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                     • 19.11.2019Prewencyjna kontrola trzewoci pracowników nie jest ju moliwa
                                      W obowizujcym stanie prawnym brak jest regulacji prawnych przewidujcych stosowanie przez pracodawc wyrywkowego, czy te regularnego badania stanu trzewoci pracownika. Zgodnie z opini UODO, podzielon przez MRPiPS, takiej kontroli nie mona take traktowa jako dziaania niezbdnego dla zapewnienia ogóowi pracowników bezpiecznych lub higienicznych warunków pracy. Powszechne i bez ogranicze stosowanie takiej praktyki wizaoby si z wysokim ryzykiem naruszania prawa do prywatnoci i godnoci pracowników, co jest niedopuszczalne zarówno w wietle Kodeksu pracy, jak równie RODO - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                      • 12.11.2019WSA. Nie kady rodzaj aktywnoci twórcy jest dzieem
                                       Z uzasadnienia: Bdne i niewystarczajce jest okrelenie przedmiotu umowy o dzieo tylko jako przygotowanie i wykonanie koncertu/spektaklu. Brak ustalenia szczegóowych parametrów tego typu przedsiwzicia artystycznego, w tym sprecyzowania roli w nim wykonawcy/uczestnika podlegajcego ubezpieczeniu, uniemoliwia weryfikacj rezultatu zawartej umowy, co wane z uwagi na istotne kryterium odróniajce umow o dzieo od umowy o wiadczenie usug, czyli moliwo poddania umówionego rezultatu (dziea) sprawdzianowi na istnienie wad.
                                       • 05.11.2019Zrónicowanie wiadcze z ZFS dla emerytów i pracowników
                                        Regulamin funduszu jest zakadowym prawem socjalnym, którego postanowienia powinny zapewnia jednakowe zasady ubiegania si o usugi i wiadczenia socjalne zarówno pracownikom, jak i byym pracownikom - emerytom i rencistom. Zakadowe regulacje nie mog bowiem zawiera postanowie, których stosowanie rónicuje bd wycza ustawowe prawo osób uprawnionych, w tym emerytów i rencistów do korzystania z funduszu ze wzgldów pozasocjalnych (np. ze wzgldu na posiadany status emeryta) - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                        • 28.10.2019NSA. Obowizkowe badania psychologiczne s zwolnione z VAT
                                         Z uzasadnienia: Badania psychologiczne stanowi element bada z zakresu medycyny pracy, a tym samym realizuj one cechy profilaktyki zdrowotnej. Dlatego te mieszcz si w pojciu usug z zakresu opieki medycznej, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 -19 ustawie o podatku od towarów i usug. O profilaktycznym charakterze bada psychologicznych wiadczy narzucona regularno bada wstpnych, okresowych i kontrolnych przeprowadzanych w ramach medycyny pracy.
                                         • 24.10.2019Zakup zorganizowanej czci przedsibiorstwa - amortyzacja dodatniej wartoci firmy
                                          W przypadku, w którym cena nabycia przedsibiorstwa zostanie ustalona na poziomie wyszym ni warto rynkowa skadników majtku wchodzcych w jego skad, nabywca moe amortyzowa t nadwyk i zalicza odpisy do kosztów podatkowych.
                                          • 22.10.2019Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                                           Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                                           • 11.10.2019WSA: Wspólnotowy Kodeks Celny: Prowizje niedoliczane do wartoci celnej
                                            Z uzasadnienia: W uwadze do artykuu 8 ust. 1 (a) (i) Kodeksu Wartoci Celnej WTO zdefiniowano okrelenie "prowizja od zakupu" jako "opaty dokonywane przez importera swojemu agentowi za usugi zwizane z reprezentowaniem go za granic przy zakupie towarów dla których ustalana jest warto celna". Tak pojmowana prowizja nie podlega dodaniu do wartoci celnej przy jej ustalaniu. (...)
                                            • 04.10.2019Powoli zblia si kompleksowa cyfryzacja dorcze
                                             Planowane jest udostpnienie, zarówno podmiotom publicznym, jak i niepublicznym, w szczególnoci osobom fizycznym – moliwoci korzystania z jednego, wasnego adresu do dorcze elektronicznych, który bdzie móg by wykorzystany do korespondencji ze wszystkimi pozostaymi podmiotami korzystajcymi z dorczenia elektronicznego.
                                             • 27.09.2019Czy przeksztacenie spódzielni w spók powinno by zakazane?
                                              Przepisy Kodeksu Spóek Handlowych wyczaj zawizanie spóki z o.o. jedynie przez jednoosobow spók z o.o., a utworzenie spóki z o.o. przez spódzielni naley zaliczy do czynnoci lecej w zakresie wolnoci prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.
                                              • 25.09.2019Paragon fiskalny jako dowód poniesienia kosztu
                                               Pytanie: Wnioskodawca jest firm, która prowadzi dziaalno poza granicami kraju w zwizku z czym zdarzaj si sytuacje gdzie Spóka wydaje pienidze firmowe na narzdzia poza granicami kraju za co dostaje paragon fiskalny, który jest faktur uproszczon - kwoty te nie przekraczaj wysokoci 100 EUR. Czy Wnioskodawca moe odliczy od kosztów uzyskania przychodu paragony fiskalne na podstawie których zakupilimy narzdzia, elektronarzdzia bd m.in. rkawice ochronne dla pracowników w innym kraju UE jeli uzyskanie faktury VAT nie byo moliwe?
                                               • 17.09.2019NSA: Odszkodowanie za zakaz konkurencji menedera z 70% PIT
                                                Z uzasadnienia: Zarówno w przypadku umów o zakazie konkurencji, w której podstaw prawn stanowi przepisy Kodeksu cywilnego, jak i Kodeksu pracy, to wola stron decyduje o ostatecznym ksztacie przepisów regulujcych t instytucj. Wobec powyszego umowa o zakazie konkurencji, stanowi ródo wypaty odszkodowania i cznie z przepisami ustawowymi, skada si ona na przepisy w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dajce podstaw zarówno do wypaty odszkodowania z tytuu zakazu konkurencji, jak i jej wysokoci.
                                                • 11.09.2019Nieobecno z powodu choroby w wiadectwie pracy
                                                 wiadectwo pracy wydawane pracownikowi po ustaniu okresu zatrudnienia zawiera wiele informacji na temat jego przebiegu. S to midzy innymi wiadomoci na temat wykorzystanych dni wolnych - urlopu wypoczynkowego, urlopu bezpatnego, urlopu rodzicielskiego, wychowawczego itp. Obok wyej wymienionych na wiadectwie pracy znajduj si take informacje na temat liczby dni, w czasie których pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim oraz by niezdolny do pracy.
                                                 • 09.09.2019WSA. Przychody pracownika: Ryczat samochodowy za jazdy lokalne z PIT
                                                  Z uzasadnienia: Zwrot kosztów uywania pojazdu prywatnego do celów subowych w jazdach lokalnych przyznany pracownikowi Spóki na podstawie umowy cywilnoprawnej nie mieci si w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...) Ryczat wypacany pracownikom z tytuu uywania przez pracowników prywatnych samochodów osobowych do celów subowych stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy, który winien by opodatkowany wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy.
                                                  • 30.08.2019Wiele wtpliwoci wokó e-dorcze
                                                   Projekt ustawy o elektronizacji dorcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przewidujcy wprowadzenie e-dorcze w fazie konsultacji publicznych i opiniowania wzbudzi wiele wtpliwoci. Niektóre z nich wyjania Ministerstwo Cyfryzacji w odpowiedzi na interpelacj poselsk.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 12 ] nastpna strona »