Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art par kodeks pracy

 • 22.09.2010Zmiany w PDOF: Wyjaśnijmy sobie wszystko
  Komisja „Przyjazne Państwo” przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt został 7 września br. skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Celem projektowanej noweli jest dokonanie zmian w szeregu przepisach ustawy o PIT budzących obecnie wątpliwości interpretacyjne lub powodujących rozbieżności w orzecznictwie organów podatkowych i sądów administracyjnych. Zmiany dotyczą m.in. trybu składania przez małżonków wspólnego rocznego zeznania podatkowego, zasad opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci, zasad przeliczania wartości wyrażonych w walutach obcych na złote polskie, stosowania niektórych zwolnień przedmiotowych. Większość zmian zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy będzie korzystna dla podatników. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie projektowanych zmian.
  • 07.09.2010Telepraca: Pracodawców zniechęcają mało precyzyjne przepisy bhp
   Interpelacja nr 16847 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie likwidacji barier rozwoju elastycznych form zatrudnienia
   • 24.08.2010Do kogo z pytaniem o prawidłowość wyliczenia świadczeń?
    Interpelacja nr 16442 do prezesa Rady Ministrów w sprawie barier rozwoju przedsiębiorczości
    • 24.08.2010KUP: Dokumentowanie wydatków poniesionych przez pracowników
     Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przez pracowników spółki w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych, udokumentowane: 1. paragonami fiskalnymi podpisanymi przez tych pracowników, 2. fakturami wystawionymi na pracowników, 3. biletami lotniczymi wystawionymi na pracowników, 4. biletami kolejowymi i biletami dotyczącymi przejazdów za granicą, podpisanymi przez tych pracowników, 5. oświadczeniami pracowników zawierającymi informacje o wydatku, celu jego poniesienia, przyczynach braku odpowiedniej dokumentacji i podpisy tych pracowników, będą stanowić dla spółki koszt uzyskania przychodu?
     • 19.07.2010Jak rząd zachęci młodych ludzi do zakładania własnych przedsiębiorstw
      Interpelacja nr 16310 do ministra finansów w sprawie pomocy przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą
      • 12.07.2010Wynagrodzenia współmałżonka nie odliczysz
       Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenie za pracę wypłacane, zatrudnionej przez Spółkę, żonie wspólnika, w latach 2008 i następnych, oraz opłacane ze środków finansowych Spółki należne od przedmiotowego wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i FGŚP?
       • 23.06.2010Zobowiązania pracodawcy wobec pracownika oddelegowanego
        Zapytanie nr 6877 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zobowiązań pracodawcy wobec pracownika zatrudnionego na pełen etat w Polsce, wysyłanego do pracy we Francji
        • 14.06.2010Tygodniowy przegląd wydarzeń www.podatki.biz
         Wakacje podatkowe także dla nabywcy nowo wybudowanej nieruchomości; Przedawnienie dotyczy również odsetek od zaległości podatkowych; Czy najem użytkowy można zamienić na prywatny?; Błędne paragony a obowiązek zapłaty podatku VAT; Nowe regulacje dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych; Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. przyjęta; Darowizna materiałów budowlanych dla powodzian bez VAT; Waloryzacja zasiłku chorobowego
         • 08.06.2010Dojazd samochodem służbowym do miejsca parkowania nie jest przychodem
          Pytanie podatnika: Czy pracownikom należy doliczyć do przychodów ze stosunku pracy wartość dojazdów samochodem służbowym do/z miejsca parkowania do siedziby spółki oraz czy spółka z tego tytułu powinna wystąpić w roli płatnika podatku dochodowego?
          • 07.06.2010Tygodniowy przegląd wydarzeń www.podatki.biz
           Zwrot wkładu mieszkaniowego bez PIT; Sądowe zniesienie współwłasności działki a VAT; Charytatywne SMS-y zwolnione z VAT; Ekwiwalenty dla zleceniobiorcy bez składek ZUS; Nowe limity dorabiania do renty lub emerytury; Świadczenia dla bezrobotnych w górę; Wzrosła wysokość zasiłku pogrzebowego; Wyższy limit składki chorobowej; Zasiłek powodziowy dla uczniów; Losowanie do OFE coraz bliżej; ZUS przypomina o prawie do zasiłku opiekuńczego
           • 07.06.2010Wynagrodzenie za roboty budowlane
            Zgodnie z art. 647 k.c. wykonawcy zobowiązanemu na podstawie umowy o roboty budowlane do oddania przewidzianego w tej umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej przysługuje prawo do określonego w umowie wynagrodzenia. Aby uniknąć niepotrzebnych sporów, które niejednokrotnie kończą się procesem sądowym, wynagrodzenie w umowie powinno być jasno sprecyzowane. Jak zatem ustalić wynagrodzenie za roboty budowlane?
            • 28.05.2010ZUS: Nowe zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
             Od 1 maja 2010 r. obowiązują nowe zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń pieniężnych z tytułu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz zasiłków pogrzebowych.
             • 24.05.2010Emerytury pomostowe: Pracownicy czują się oszukani i bezradni
              Zapytanie nr 6645 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ustawy o emeryturach pomostowych i problemów interpretacyjnych z nią związanych
              • 05.05.2010Orzecznictwo SN: Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje tylko raz
               Otrzymanie przez pracownika odprawy z tytułu przejścia na rentę z powodu niezdolności do pracy wyklucza nabycie przez tego pracownika prawa do kolejnej odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub prawa do odprawy uzupełniającej, stanowiącej różnicę wysokości odprawy emerytalnej i wysokości otrzymanej odprawy rentowej (art. 921 § 2 Kodeksu pracy).
               • 19.04.2010Prowadzenie własnej firmy a pracowniczy staż pracy
                Interpelacja nr 14081 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zaliczania okresu prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy i urlopu wypoczynkowego
                • 31.03.2010Orzecznictwo: Częściowo odpłatne pełnienie funkcji członka zarządu może generować przychód
                 Z uzasadnienia: Świadczenie otrzymane przez podatnika - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w postaci pełnienia przez wspólnika tejże spółki funkcji prezesa lub członka zarządu bez wynagrodzenia - w sytuacji, gdy spełniający uzyska lub ma uzyskać w przyszłości wzajemnie pewną korzyść majątkową (w szczególności tzw. dywidendę) - nie jest "nieodpłatnym świadczeniem" w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. Nie ma przy tym znaczenia, czy to świadczenie wzajemne ma taką samą, czy też zbliżoną wartość ekonomiczną. A zatem jedynie w przypadku, gdy funkcję członka zarządu spółki pełni nieodpłatnie (lub częściowo odpłatnie) jej wspólnik, po stronie spółki nie powstaje przychód z nieodpłatnego (częściowo odpłatnego) świadczenia.
                 • 31.03.2010Poborcy skarbowi chcą pobierać pieniądze w urzędach skarbowych
                  Interpelacja nr 14378 do ministra finansów w sprawie zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczących sposobu pobierania przez egzekutorów zaległości wobec urzędów skarbowych
                  • 18.03.2010Zabezpieczenie praw do patentów i praw autorskich w przypadku upadłości przedsiębiorstwa
                   Interpelacja nr 13413 do ministra gospodarki w sprawie uwzględnienia w pakiecie deregulacyjnym w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze oraz w ustawie Prawo własności przemysłowej zmian dotyczących praw twórców patentowych
                   • 17.03.2010PIP przygotowała zmiany w prawie pracy
                    Interpelacja nr 13407 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w przepisach o płacach i urlopach
                    • 04.03.2010Lewiatan: Projekt nowelizacji przepisów o szkoleniach wymaga zmian
                     Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan skrytykowała zmiany w przepisach dotyczących szkoleń przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W opinii przedsiębiorców, proponowane nowe rozwiązania wykraczają poza niezbędne minimum i budzą wątpliwości interpretacyjne. W praktyce mogą przynieść najwięcej szkody pracownikom, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje. Problematyka ta powinna być przedmiotem szerszej dyskusji na forum Komisji Trójstronnej bez zbędnego pośpiechu i ryzyka uchwalenia niedoskonałych uregulowań prawnych – podkreśla Lewiatan.
                     • 16.02.2010Świadczenia rzeczowe nie powiększają podstawy wymiaru składek na ZUS zleceniobiorców
                      Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zleceniobiorców są niezgodne z konstytucją – uznał Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu pytania prawnego Sądu Okręgowego w Gliwicach. Według sędziów, do podstawy ubezpieczenia tych pracowników – podobnie jak w przypadku zatrudnionych na umowę o pracę – nie należy zaliczać świadczeń rzeczowych (a także finansowych ekwiwalentów) przysługujących im na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
                      • 10.02.2010Nierzetelni pracodawcy nie boją się mandatów
                       Interpelacja nr 12413 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości mandatów nakładanych przez Państwową Inspekcję Pracy na przedsiębiorców niewypłacających w terminie pensji pracownikom
                       • 28.01.2010Orzecznictwo: Kontrola podatkowa to nie to samo co postępowanie podatkowe

                        Tezy: 1. Na gruncie ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007r nr 155, poz. 1095) odróżnić jednak należy kontrolę podatkową od postępowania podatkowego, na co słusznie zwróciły uwagę organy celne. Analiza unormowań rozdziału 5. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej pozwala bowiem na stwierdzenie, że dotyczą one kontroli w ścisłym rozumieniu tego pojęcia, więc tych czynności organów kontroli, które przeprowadzane są u przedsiębiorcy, w jego siedzibie, mając przez to wpływ na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Tak rozumiana kontrola to czynności organu kontrolującego w siedzibie przedsiębiorstwa, polegające na bezpośrednim poznaniu działalności przedsiębiorcy, związane m.in. z zapoznaniem się z dokumentacją i zabezpieczeniem dokumentów, akt oraz innych środków dowodowych znajdujących się u kontrolowanego na cele dalszego postępowania. W odniesieniu do kontroli podatkowej takie jej rozumienie znajduje nadto potwierdzenie w wykładni językowej art. 281§1 Ord.pod., który mówi o przeprowadzaniu kontroli podatkowej " u podatnika" oraz w art. 285 a § 1 Ord. pod., który wprost stwierdza,że "czynności kontrolne prowadzone są w siedzibie kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji oraz w miejscach związanych z prowadzoną przez niego działalnością i w godzinach jej prowadzenia(-)".
                        • 25.01.2010Odliczenie od dochodu darowizny przekazanej na rzecz stowarzyszenia
                         Pytanie podatnika: Czy darowizna dokonana na konto Stowarzyszenia może podlegać odliczeniu jako darowizna przekazana na wspieranie inicjatywy społecznej w zakresie zaopatrzenia terenu wsi w wodę i kanalizację na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a?
                         • 19.01.2010Dobrowolne wpłaty na niekomercyjny serwis WWW w rozliczeniu rocznym
                          Pytania podatnika: Czy dobrowolne wpłaty na konto podatnika prowadzącego niekomercyjny serwis internetowy stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                          • 13.01.2010MPiPS: Krótsze harmonogramy godziłyby w interesy pracownika
                           Interpelacja nr 12546 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości zmiany przepisów prawa dotyczących niestandardowych godzin pracy
                           • 12.01.2010Orzecznictwo: Udział w spółce handlowej bez osobowości prawnej i status prowadzącego działalność gospodarczą

                            Teza: Stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych fakt udziału osoby fizycznej w handlowej spółce niemającej osobowości prawnej (n. w spółce jawnej) nie powoduje automatycznie, że osobę taką można traktować jako podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 67b par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Przychody wspólnika z udziału w spółce handlowej niemającej osobowości prawnej uznaje się jedynie za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, co nie znaczy, że on sam taką dzialalność prowadzi.
                            • 05.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
                             FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                             • 05.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
                              MINISTERSTWO FINANSÓW Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
                              • 09.12.2009Nocna jazda skraca czas pracy kierowców
                               Interpelacja nr 11822 do ministra infrastruktury w sprawie zmiany ustawy o czasie pracy kierowców
                               • 08.12.2009Wysłanie pracownika za granicę – o czym należy pamiętać
                                Pracodawca, który deleguje pracowników do pracy za granicą musi pamiętać o tym, że z takim wyjazdem wiąże się wiele kwestii podatkowych i ubezpieczeniowych. Wykonywanie pracy za granicą powoduje, że konieczne staje się stosowanie nie tylko przepisów polskich, lecz również przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, przepisów wspólnotowych oraz przepisów wewnętrznych danego kraju. Pracodawca musi zadbać więc o odpowiednie przygotowanie pracowników zajmujących się naliczaniem wynagrodzeń oraz odprowadzaniem zaliczek na podatek i składek ubezpieczeniowych. Ewentualne błędy skutkować mogą nie tylko zaległościami podatkowymi czy ubezpieczeniowymi w Polsce, ale także w kraju, w którym praca jest wykonywana. Czasem jednak konieczność wyjazdu pracownika pojawia się nagle, zanim ktokolwiek w firmie zdąży przygotować się merytorycznie do prawidłowego rozliczenia jego wynagrodzenia. Niniejszy artykuł stanowi mały poradnik dla pracodawców, którzy po raz pierwszy wysyłają pracownika za granicę: na co trzeba zwrócić uwagę, jakich formalności dopełnić przed wyjazdem.
                                • 04.12.2009Państwo nie dofinansuje pracodawców w zakresie organizacji szkoleń BHP
                                 Interpelacja nr 11853 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmniejszenia liczby wypadków podczas pracy
                                 • 25.11.2009Umowa o dzieło – jak zadbać o swoje interesy
                                  Umowa o dzieło została unormowana w art. 627–646 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: k.c.). Zgodnie z przepisami tego kodeksu przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 k.c.). Istotną cechą umowy o dzieło jest jej odpłatność, chociaż wynagrodzenie wcale nie musi polegać wyłącznie na zapłaceniu określonej sumy pieniężnej, ale także na spełnieniu świadczenia innego rodzaju.
                                  • 25.11.2009Będą uproszczone zasady wydawania świadectw pracy
                                   Interpelacja nr 12070 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany ustawy Kodeks pracy w zakresie zniesienia obowiązku wydawania świadectwa pracy każdorazowo, przy zawieraniu kolejnej umowy o pracę z tym samym pracodawcą
                                   • 13.11.2009MF o oszustwach fiskalnych
                                    Interpelacja nr 11610 do ministra finansów w sprawie nadużyć finansowych dokonywanych przy stosowaniu kas fiskalnych
                                    • 22.10.2009Wstrzymanie wykonania wyroku a egzekucja
                                     Interpelacja nr 11024 do ministra sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania komorników
                                     • 21.10.2009Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym przynosi więcej szkody niż pożytku
                                      Interpelacja nr 11167 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie podjęcia działań na rzecz skrócenia okresu ochronnego dla pracowników znajdujących się w wieku przedemerytalnym
                                      • 15.10.2009Ewidencja czasu pracy kierowców po zmianach
                                       Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców wprowadziła zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców. Niestety, nowa konstrukcja przepisów miejscami nie jest zbyt przejrzysta. Art. 25 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 z późn. zm.) wskazuje obecnie, że pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie:
                                       • 28.09.2009Nienależna nadpłata od fiskusa
                                        Interpelacja nr 10907 do ministra finansów w sprawie funkcjonowania systemu prawa podatkowego
                                        • 23.09.2009Za krótki okres na wykorzystanie zaległego urlopu
                                         Interpelacja nr 10067 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie postulatu zmiany art. 168 ustawy Kodeks pracy
                                         • 09.09.2009Poradnik ZUS: Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński
                                          Od 1 września 2009 r. zmianie uległy zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób pobierających zasiłek macierzyńskie oraz zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, które wprowadziła ustawa z dnia 24 czerwca 24 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. nr 71, poz.609). Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński, a także zasady sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ustalania podstawy wymiaru składek zostały przedstawione w niniejszym poradniku.
                                          • 21.08.2009Dlaczego pracujący emeryci płacą nadal składki na ubezpieczenie rentowe?
                                           Interpelacja nr 9663 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w zasadach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne
                                           • 17.08.2009Krajowe podróże służbowe – przejazd, noclegi, inne wydatki w kosztach uzyskania
                                            Środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej określa pracodawca. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z zastosowaniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy.
                                            • 12.08.2009Zniesienie obowiązku składania deklaracji utrudniło działania egzekucyjne
                                             Interpelacja nr 10205 do ministra finansów w sprawie raportu NIK dotyczącego pracy urzędów skarbowych
                                             • 14.07.2009Lewiatan: Z pomocą dla firm nie można już zwlekać
                                              Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan liczy, że ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców wejdzie w życie 1 września tego roku, mimo że części zawartych w niej rozwiązań nie akceptują związkowcy. We wtorek 14 lipca pakietem rozwiązań antykryzysowych mają się zająć senackie komisje budżetu i finansów publicznych, gospodarki narodowej oraz rodziny i polityki społecznej. Według Lewiatana, jest jeszcze szansa na uzgodnienie poprawek zgłaszanych do ustawy przez związki.
                                              • 02.07.2009Odszkodowanie za wyrządzoną szkodą w majątku pracowników lub osób trzecich bez podatku
                                               Pytanie podatnika: Czy wypłacane przez Spółkę odszkodowanie stanowi przychód po stronie osób je otrzymujących, a co za tym idzie czy istnieje po stronie Spółki obowiązek wystawiania PIT–8C?
                                               • 24.06.2009Wydatki na wynajem samochodu w zagranicznej podróży służbowej a koszty firmy
                                                Pytania podatnika: 1. Czy wydatki związane z wynajmem i eksploatacją samochodu bez kierowcy (koszty paliwa, parkingów, myjni, napraw – wymiana sprzęgła, kół, filtrów) poniesione w celu realizacji zadań w trakcie odbywania zagranicznej podróży służbowej są kosztem uzyskania przychodu dla Spółki? Czy Spółka może w pełnej wysokości zaliczyć powyższe koszty do kosztów uzyskania przychodów? Czy istnieje w tym przypadku obowiązek prowadzenia ewidencji pojazdu i porównywanie do limitu „kilometrówki”? Czy do ewidencji przebiegu pojazdu porównuje się tylko koszty np. myjni, napraw itd. czy koszty i najem samochodu? Czy występuje różnica w określeniu wysokości kosztów podczas delegacji służbowej i oddelegowania (korespondencji)?
                                                • 05.06.2009Orzecznictwo: Zadaniowy czas pracy a brak porozumienia z pracownikiem
                                                 Wynikające z art. 140 Kodeksu pracy wymaganie „porozumienia” z pracownikiem nie oznacza uzgodnienia, lecz konsultację. Brak takiego porozumienia nie powoduje nieskuteczności ustanowienia zadaniowego systemu czasu pracy, ale w razie sporu rodzi po stronie pracodawcy obowiązek wykazania, że powierzone pracownikowi zadania były możliwe do wykonania w granicach norm czasu pracy określonych w art. 129 k.p.
                                                 • 26.05.2009Orzecznicwo: Trudna droga do umorzenia składek po zakończeniu działalności
                                                  Z uzasadnienia: Instytucja umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne uregulowana w art. 28 u.s.u.s. oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia (Dz. U. 2003 r. Nr 141 poz. 1365; dalej jako rozporządzenie MGPPS) ma zastosowanie tylko i wyłącznie do zaległości z tytułu składek finansowanych przez osoby będące jednocześnie ich płatnikami. Zgodnie bowiem z art. 30 u.s.u.s. do składek finansowanych przez ubezpieczonych nie będących płatnikami składek nie stosuje się art. 28 i 29 u.s.u.s. Oznacza to, iż ani przepis art. 28 u.s.u.s. ani przepisy rozporządzenia z dnia 31 lipca 2003 r. (wydanego na podstawie art. 28 ust. 3b u.s.u.s.) nie mogą stanowić podstawy do umorzenia składek należnych za zatrudnianych pracowników w części przez nich finansowanej.
                                                  • 19.05.2009Zamierzasz zlikwidować działalność? – nie zapomnij o kasie fiskalnej
                                                   Kas fiskalnych nie lubimy. Wiemy, że są powszechnie stosowane we wszystkich krajach, które oparły swój system podatkowy na podatku VAT, wiemy, że służą ograniczeniu szarej strefy, wiemy też, że dzięki nim możemy kontrolować obrót gotówkowy w naszym punkcie handlowym. Nie zmienia to jednak naszego negatywnego nastawienia – kasa fiskalna to przecież swego rodzaju szpieg. Na dodatek szpieg, z którym należy obchodzić się jak z jajkiem i w sposób szczegółowo opisany w przepisach. I kiedy czasami myślimy o likwidacji działalności, myślimy również o uldze, z jaką pożegnamy nasze kasy. Ale brak należytej staranności w momencie likwidacji może uczynić to pożegnanie bolesnym.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] następna strona »