Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art par kodeks pracy

 • 25.01.2011Jak obliczy wymiar urlopu wypoczynkowego?
  Pracownikowi przysuguje prawo do corocznego, nieprzerwanego, patnego urlopu wypoczynkowego. Prawa tego nie mona si zrzec. Urlop moe by podzielony na czci. W takim jednak przypadku co najmniej jedna jego cz powinna trwa nie mniej ni 14 kolejnych dni kalendarzowych.
  • 21.01.2011Telepraca a obowizki pracodawcy w zakresie BHP
   Interpelacja nr 19488 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zatrudnienia pracowniczego w formie telepracy oraz zwizanych z tym przepisw bhp
   • 20.01.2011PIT 2010/2011: Pracownicze koszty uzyskania – problemy praktyczne
    Wydaje si pozornie, e nie powinny wystpowa adne problemy z prawidowym uwzgldnieniem wysokoci pracowniczych kosztw uzyskania w zeznaniu rocznym – kwoty zostay zdefiniowane, nie zmieniaj si ju par lat i w rocznych zeznaniach PIT nie trzeba tropi miejsca, gdzie naley je uj. Tymczasem - jak co roku - okazuje si, e istnieje grupa wtpliwoci, ktre wymagaj wyjanienia.
    • 18.01.2011Polowanie z nagonk
     Tego jeszcze nie byo. Rzd idzie na wojn z wasnym aparatem urzdniczym. Na razie jest zabawnie. O „ustawie zwalniajcej” pisano wiele. Gwnie o tym, e po zwolnieniu na podstawie tej ustawy urzdnik jak w banku ma wygran w sdzie pracy, co zaskutkuje przywrceniem do pracy bd solidnym odszkodowaniem. Niedawno podobne wtpliwoci wyrazi prezydent, ustaw odsyajc do trybunau konstytucyjnego. W midzyczasie urzdnikw przybyo bagatela o trzydzieci tysicy. Prawdopodobnie na wszelki wypadek. eby byo kogo zwalnia.
     • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
      MINISTERSTWO FINANSW Formularz jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw ”, i ktrzy w roku podatkowym:
      • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
       FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw", i ktrzy niezalenie od liczby rde przychodw:
       • 27.12.2010Pracodawcy nie boj si kar
        Interpelacja nr 19254 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zatrudniania pracownikw bez jakiejkolwiek umowy, na czarno, wykazywania w umowie o prac niszego od faktycznego wynagrodzenia za prac oraz podawania w umowie niezgodnego z prawd wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika
        • 20.12.2010Prawa i obowizki podatnika rozpoczynajcego ewidencjonowanie za pomoc kasy rejestrujcej
         I. WSTP – oglnie o kasach rejestrujcych Kasy rejestrujce pojawiy si, jako element krajowego systemu podatkowego wraz z wdroeniem zasad funkcjonowania podatku od wartoci dodanej (w Polsce nazwanym podatkiem towarw i usug). Miay by urzdzeniami przy pomocy ktrych ewidencjonuje si obroty dla potrzeb rozliczenia VAT w transakcjach dla ostatecznego konsumenta. Przy zastosowaniu kas miano rwnie realizowa prawa konsumenta w zakresie zapewnienia klientowi prawa do otrzymania dokumentu (paragonu) zawierajcego podstawowe dane o majcej miejsce transakcji, a w tym dane o strukturze ceny (wysokoci uwzgldnionego w niej podatku VAT).
         • 20.12.2010Urlop na danie: Pracodawcy chc zmian
          Interpelacja nr 19250 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie tzw. urlopw na danie
          • 10.12.2010Pewny etat tylko dla mam pracujcych w maych firmach
           Interpelacja nr 18991 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie przepisw chronicych przed zwolnieniem rodzicw, ktrzy wracaj do pracy na cz etatu
           • 09.12.2010Wyjanienie MF w sprawie numerw NIP stosowanych przez gmin i urzd gminy
            Interpelacja nr 19013 do ministra finansw w sprawie stosowania podwjnego numeru identyfikacji podatkowej przez gminy
            • 08.12.2010Mimo choroby naley si ekwiwalent
             Interpelacja nr 19252 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie przepisw dotyczcych wypacania przez pracodawcw ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w czasie przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim
             • 06.12.2010Zmiany Kodeksu pracy: Bdziemy pracowa duej za te same pienidze
              Interpelacja nr 19133 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zapisw ustawy Kodeks pracy
              • 01.12.2010Zwrot za wyywienie podczas podry subowej bez PIT
               Pytania podatnika: 1. Czy nadwyka kwoty przysugujcej pracownikom i Kierownik Regionalny z uchwalonego regulaminu wynagrodzenia i otrzymanej przez pracownika za wyywienie podczas podry subowej ponad kwot diety okrelonej w przepisach powoanego wyej rozporzdzenia, jest zwolniona z opodatkowania w wietle przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych? 2. Czy wystarczajcym dokumentem potwierdzajcym wydatek obok faktury wystawionej na spk jest faktura wystawiona na pracownika, rachunek, lub paragon z kasy fiskalnej a w przypadku braku ww. dokumentw owiadczenie pracownika o dokonanym wydatku i podanie przyczyn braku jej udokumentowania?
               • 29.11.2010Wynagrodzenie kierowcy za czas obowizkowej przerwy na odpoczynek
                Kierowca ma prawo do przerw w czasie pracy - tzw. przerwy niadaniowej oraz dodatkowej przerwy przeznaczonej na wypoczynek. Pierwsza z wymienionych przerw wliczana jest do czasu pracy kierowcy, druga z kolei stanowi czas dyuru. Wynagrodzenie za przerwy dodatkowe ustalane jest w wysokoci poowy wynagrodzenia za „zwyky dyur”.
                • 17.11.2010NSA: Umowa o prac nie zawsze wyklucza podatek liniowy
                 Zawarty w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych zwrot normatywny "odpowiadajcy czynnociom" odnosi si do przychodw ze wiadczenia usug na rzecz byego lub obecnego pracodawcy, ktre s takie same (tosame) jak czynnoci, ktre podatnik lub co najmniej jeden ze wsplnikw wykonywa w ramach stosunku pracy lub spdzielczego stosunku pracy. Omawiany zwrot normatywny naley odnie do faktycznie wykonywanych przez pracownika czynnoci powierzonych mu przez pracodawc w ramach umowy o prac lub spdzielcz umow o prac.
                 • 15.11.2010MF: Polski system podatkowy jest przyjazny do prowadzenia dziaalnoci
                  Interpelacja nr 18112 do ministra finansw w sprawie kosztw prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w Polsce
                  • 02.11.2010Jak prawidowo dokona podatkowego zamknicia roku 2010?
                   Konsekwencj zamknicia roku obrotowego 2010 jest obowizek sporzdzenia sprawozdania finansowego i ustalenia wyniku finansowego. Jednym z elementw sprawozdania finansowego jest rachunek zyskw i strat, w ktrym wynik finansowy wykazuje si w pozycji "Zysk (strata) brutto". Dla celw ustalenia wysokoci podatku dochodowego, nalenego za rok podatkowy objty sprawozdaniem finansowym, konieczne jest uzgodnienie wyniku finansowego firmy ustalonego w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowoci (lub MSSF) z wynikiem, jaki powinien zosta ustalony zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych (ustawy o CIT). Konieczno ta wynika z faktu, e pomidzy tymi dwoma wynikami powsta mog rozmaite rozbienoci, bdce konsekwencj odmiennych regulacji wynikajcych ze wspomnianych ustaw, dotyczcych choby rozpoznawania przychodw i kosztw jednostki (podatnika).
                   • 12.10.2010Finansowanie szkole dla pracownikw – konsekwencje podatkowe w kontekcie ostatnich zmian w przepisach
                    Do obowizkw pracodawcw naley m.in. uatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. By umoliwi wypenianie tego obowizku, wprowadzono przepisy regulujce kwestie przyznawania pracownikom urlopw szkoleniowych oraz innych wiadcze, np. pokrywania kosztw ksztacenia, doksztacania i doskonalenia zawodowego, zwrotu kosztw przejazdu. Ponadto kwestia finansowania lub dofinansowania szkole oraz rnych innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikw jest od dugiego czasu norm w przypadku bardzo wielu firm, ktre decyduj si na finansowanie przedmiotowych wiadcze bez wzgldu na obowizki wynikajce w tym zakresie z prawa pracy, dostrzegajc po prostu korzyci pynce z posiadania dobrze wyszkolonej i przygotowanej do realizacji powierzanych obowizkw kadry pracownikw.
                    • 30.09.2010Jest dobrze, ale nie beznadziejnie
                     Interpelacja nr 17785 do ministra finansw w sprawie projektu podwyszenia podatkw
                     • 24.09.2010Zewntrzne suby bhp tylko w maych firmach
                      Zapytanie nr 7442 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie art. 23711 ustawy Kodeks pracy dotyczcego suby bhp w zakadzie pracy
                      • 22.09.2010Zmiany w PDOF: Wyjanijmy sobie wszystko
                       Komisja „Przyjazne Pastwo” przygotowaa projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne. Projekt zosta 7 wrzenia br. skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Celem projektowanej noweli jest dokonanie zmian w szeregu przepisach ustawy o PIT budzcych obecnie wtpliwoci interpretacyjne lub powodujcych rozbienoci w orzecznictwie organw podatkowych i sdw administracyjnych. Zmiany dotycz m.in. trybu skadania przez maonkw wsplnego rocznego zeznania podatkowego, zasad opodatkowania osb samotnie wychowujcych dzieci, zasad przeliczania wartoci wyraonych w walutach obcych na zote polskie, stosowania niektrych zwolnie przedmiotowych. Wikszo zmian zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy bdzie korzystna dla podatnikw. Ustawa ma wej w ycie z dniem 1 stycznia 2011 r. Poniej przedstawiamy szczegowe zestawienie projektowanych zmian.
                       • 07.09.2010Telepraca: Pracodawcw zniechcaj mao precyzyjne przepisy bhp
                        Interpelacja nr 16847 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie likwidacji barier rozwoju elastycznych form zatrudnienia
                        • 24.08.2010Do kogo z pytaniem o prawidowo wyliczenia wiadcze?
                         Interpelacja nr 16442 do prezesa Rady Ministrw w sprawie barier rozwoju przedsibiorczoci
                         • 24.08.2010KUP: Dokumentowanie wydatkw poniesionych przez pracownikw
                          Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przez pracownikw spki w zwizku z wykonywaniem przez nich obowizkw subowych, udokumentowane: 1. paragonami fiskalnymi podpisanymi przez tych pracownikw, 2. fakturami wystawionymi na pracownikw, 3. biletami lotniczymi wystawionymi na pracownikw, 4. biletami kolejowymi i biletami dotyczcymi przejazdw za granic, podpisanymi przez tych pracownikw, 5. owiadczeniami pracownikw zawierajcymi informacje o wydatku, celu jego poniesienia, przyczynach braku odpowiedniej dokumentacji i podpisy tych pracownikw, bd stanowi dla spki koszt uzyskania przychodu?
                          • 19.07.2010Jak rzd zachci modych ludzi do zakadania wasnych przedsibiorstw
                           Interpelacja nr 16310 do ministra finansw w sprawie pomocy przedsibiorcom rozpoczynajcym dziaalno gospodarcz
                           • 12.07.2010Wynagrodzenia wspmaonka nie odliczysz
                            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczy do kosztw uzyskania przychodu wynagrodzenie za prac wypacane, zatrudnionej przez Spk, onie wsplnika, w latach 2008 i nastpnych, oraz opacane ze rodkw finansowych Spki nalene od przedmiotowego wynagrodzenia skadki na ubezpieczenia spoeczne, skadki na Fundusz Pracy i FGP?
                            • 23.06.2010Zobowizania pracodawcy wobec pracownika oddelegowanego
                             Zapytanie nr 6877 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zobowiza pracodawcy wobec pracownika zatrudnionego na peen etat w Polsce, wysyanego do pracy we Francji
                             • 14.06.2010Tygodniowy przegld wydarze www.podatki.biz
                              Wakacje podatkowe take dla nabywcy nowo wybudowanej nieruchomoci; Przedawnienie dotyczy rwnie odsetek od zalegoci podatkowych; Czy najem uytkowy mona zamieni na prywatny?; Bdne paragony a obowizek zapaty podatku VAT; Nowe regulacje dotyczce podnoszenia kwalifikacji zawodowych; Propozycja wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac w 2011 r. przyjta; Darowizna materiaw budowlanych dla powodzian bez VAT; Waloryzacja zasiku chorobowego
                              • 08.06.2010Dojazd samochodem subowym do miejsca parkowania nie jest przychodem
                               Pytanie podatnika: Czy pracownikom naley doliczy do przychodw ze stosunku pracy warto dojazdw samochodem subowym do/z miejsca parkowania do siedziby spki oraz czy spka z tego tytuu powinna wystpi w roli patnika podatku dochodowego?
                               • 07.06.2010Tygodniowy przegld wydarze www.podatki.biz
                                Zwrot wkadu mieszkaniowego bez PIT; Sdowe zniesienie wspwasnoci dziaki a VAT; Charytatywne SMS-y zwolnione z VAT; Ekwiwalenty dla zleceniobiorcy bez skadek ZUS; Nowe limity dorabiania do renty lub emerytury; wiadczenia dla bezrobotnych w gr; Wzrosa wysoko zasiku pogrzebowego; Wyszy limit skadki chorobowej; Zasiek powodziowy dla uczniw; Losowanie do OFE coraz bliej; ZUS przypomina o prawie do zasiku opiekuczego
                                • 07.06.2010Wynagrodzenie za roboty budowlane
                                 Zgodnie z art. 647 k.c. wykonawcy zobowizanemu na podstawie umowy o roboty budowlane do oddania przewidzianego w tej umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej przysuguje prawo do okrelonego w umowie wynagrodzenia. Aby unikn niepotrzebnych sporw, ktre niejednokrotnie kocz si procesem sdowym, wynagrodzenie w umowie powinno by jasno sprecyzowane. Jak zatem ustali wynagrodzenie za roboty budowlane?
                                 • 28.05.2010ZUS: Nowe zasady koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego
                                  Od 1 maja 2010 r. obowizuj nowe zasady koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego w zakresie wiadcze pieninych w razie choroby i macierzystwa, wiadcze pieninych z tytuu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorob zawodow oraz zasikw pogrzebowych.
                                  • 24.05.2010Emerytury pomostowe: Pracownicy czuj si oszukani i bezradni
                                   Zapytanie nr 6645 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie ustawy o emeryturach pomostowych i problemw interpretacyjnych z ni zwizanych
                                   • 05.05.2010Orzecznictwo SN: Odprawa emerytalno-rentowa przysuguje tylko raz
                                    Otrzymanie przez pracownika odprawy z tytuu przejcia na rent z powodu niezdolnoci do pracy wyklucza nabycie przez tego pracownika prawa do kolejnej odprawy z tytuu przejcia na emerytur lub prawa do odprawy uzupeniajcej, stanowicej rnic wysokoci odprawy emerytalnej i wysokoci otrzymanej odprawy rentowej (art. 921 § 2 Kodeksu pracy).
                                    • 19.04.2010Prowadzenie wasnej firmy a pracowniczy sta pracy
                                     Interpelacja nr 14081 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zaliczania okresu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej do stau pracy i urlopu wypoczynkowego
                                     • 31.03.2010Orzecznictwo: Czciowo odpatne penienie funkcji czonka zarzdu moe generowa przychd
                                      Z uzasadnienia: wiadczenie otrzymane przez podatnika - spk z ograniczon odpowiedzialnoci, w postaci penienia przez wsplnika teje spki funkcji prezesa lub czonka zarzdu bez wynagrodzenia - w sytuacji, gdy speniajcy uzyska lub ma uzyska w przyszoci wzajemnie pewn korzy majtkow (w szczeglnoci tzw. dywidend) - nie jest "nieodpatnym wiadczeniem" w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. Nie ma przy tym znaczenia, czy to wiadczenie wzajemne ma tak sam, czy te zblion warto ekonomiczn. A zatem jedynie w przypadku, gdy funkcj czonka zarzdu spki peni nieodpatnie (lub czciowo odpatnie) jej wsplnik, po stronie spki nie powstaje przychd z nieodpatnego (czciowo odpatnego) wiadczenia.
                                      • 31.03.2010Poborcy skarbowi chc pobiera pienidze w urzdach skarbowych
                                       Interpelacja nr 14378 do ministra finansw w sprawie zmiany przepisw ustawy o postpowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczcych sposobu pobierania przez egzekutorw zalegoci wobec urzdw skarbowych
                                       • 18.03.2010Zabezpieczenie praw do patentw i praw autorskich w przypadku upadoci przedsibiorstwa
                                        Interpelacja nr 13413 do ministra gospodarki w sprawie uwzgldnienia w pakiecie deregulacyjnym w ustawie Prawo upadociowe i naprawcze oraz w ustawie Prawo wasnoci przemysowej zmian dotyczcych praw twrcw patentowych
                                        • 17.03.2010PIP przygotowaa zmiany w prawie pracy
                                         Interpelacja nr 13407 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zmian w przepisach o pacach i urlopach
                                         • 04.03.2010Lewiatan: Projekt nowelizacji przepisw o szkoleniach wymaga zmian
                                          Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan skrytykowaa zmiany w przepisach dotyczcych szkole przyjte w projekcie nowelizacji ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. W opinii przedsibiorcw, proponowane nowe rozwizania wykraczaj poza niezbdne minimum i budz wtpliwoci interpretacyjne. W praktyce mog przynie najwicej szkody pracownikom, ktrzy chc podnosi swoje kwalifikacje. Problematyka ta powinna by przedmiotem szerszej dyskusji na forum Komisji Trjstronnej bez zbdnego popiechu i ryzyka uchwalenia niedoskonaych uregulowa prawnych – podkrela Lewiatan.
                                          • 16.02.2010wiadczenia rzeczowe nie powikszaj podstawy wymiaru skadek na ZUS zleceniobiorcw
                                           Zasady ustalania podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zleceniobiorcw s niezgodne z konstytucj – uzna Trybuna Konstytucyjny po rozpoznaniu pytania prawnego Sdu Okrgowego w Gliwicach. Wedug sdziw, do podstawy ubezpieczenia tych pracownikw – podobnie jak w przypadku zatrudnionych na umow o prac – nie naley zalicza wiadcze rzeczowych (a take finansowych ekwiwalentw) przysugujcych im na podstawie przepisw o bezpieczestwie i higienie pracy.
                                           • 10.02.2010Nierzetelni pracodawcy nie boj si mandatw
                                            Interpelacja nr 12413 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie wysokoci mandatw nakadanych przez Pastwow Inspekcj Pracy na przedsibiorcw niewypacajcych w terminie pensji pracownikom
                                            • 28.01.2010Orzecznictwo: Kontrola podatkowa to nie to samo co postpowanie podatkowe

                                             Tezy: 1. Na gruncie ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007r nr 155, poz. 1095) odrni jednak naley kontrol podatkow od postpowania podatkowego, na co susznie zwrciy uwag organy celne. Analiza unormowa rozdziau 5. ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej pozwala bowiem na stwierdzenie, e dotycz one kontroli w cisym rozumieniu tego pojcia, wic tych czynnoci organw kontroli, ktre przeprowadzane s u przedsibiorcy, w jego siedzibie, majc przez to wpyw na biece funkcjonowanie przedsibiorstwa. Tak rozumiana kontrola to czynnoci organu kontrolujcego w siedzibie przedsibiorstwa, polegajce na bezporednim poznaniu dziaalnoci przedsibiorcy, zwizane m.in. z zapoznaniem si z dokumentacj i zabezpieczeniem dokumentw, akt oraz innych rodkw dowodowych znajdujcych si u kontrolowanego na cele dalszego postpowania. W odniesieniu do kontroli podatkowej takie jej rozumienie znajduje nadto potwierdzenie w wykadni jzykowej art. 281§1 Ord.pod., ktry mwi o przeprowadzaniu kontroli podatkowej " u podatnika" oraz w art. 285 a § 1 Ord. pod., ktry wprost stwierdza,e "czynnoci kontrolne prowadzone s w siedzibie kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji oraz w miejscach zwizanych z prowadzon przez niego dziaalnoci i w godzinach jej prowadzenia(-)".