Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art par kodeks pracy

 • 20.09.2012Moment zoenia wniosku o urlop ojcowski a ochrona przed zwolnieniem
  Interpelacja nr 7592 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie rozwizywania umowy o prac z pracownikiem wystpujcym o urlop ojcowski
  • 19.09.2012Wystawianie faktur przez porednika
   Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest w trakcie rozmw z przedstawicielem duej firmy niemieckiej i brytyjskiej zajmujcej si porednictwem w sprzeday towaru (aukcjoner). Sprzeda odbywa si poprzez aukcje internetowe. Wsppraca z aukcjonerem odbywa si na podstawie podpisanego zlecenia dotyczcego rozreklamowania towaru Wnioskodawcy (bdcego jego wasnoci) w imieniu Wnioskodawcy oraz porednictwie w transakcji sprzeday. Czy aukcjoner na podstawie podpisanego zlecenia o porednictwo moe wystawi w imieniu Wnioskodawcy faktury? Czy na fakturze sprzeday mog wystpowa 3 podmioty (sprzedawca towaru, kupujcy (odbiorca) towaru, wystawca dokumentu (aukcjoner))? Czy faktury mog by wystawiane w obcym jzyku?
   • 04.09.2012Zasady rozliczania wit przypadajcych w wolne soboty w Trybunale Konstytucyjnym
    Interpelacja nr 6180 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie informacji Pastwowej Inspekcji Pracy dotyczcych funkcjonowania w praktyce ostatnio zmienionych przepisw ustawy Kodeks pracy
    • 30.08.2012Samochd firmowy a przychd pracownika
     Pytanie podatnika: Czy przejazd pracownika samochodem subowym na trasie pomidzy wyznaczonym miejscem parkowania a miejscem pracy stanowi nieodpatne wiadczenie i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
     • 22.08.2012Przejcie zakadu pracy i przejcie pracownikw
      Dokonujc transakcji restrukturyzacyjnych, przedsibiorcy musz pamita o szeregu obowizkw. Jednym z istotniejszych jest prawidowe okrelenie wymogw zwizanych z przejciem pracownikw. Przepisy prawa pracy przewiduj koncepcj przejcia zakadu pracy na nowego przedsibiorc, co moe mie rwnie konsekwencje na gruncie przepisw podatkowych.
      • 14.08.2012Wykluczenie wykonawcy z udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – nowe zasady
       21 lipca 2012 r. wesza w ycie ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), która w art. 21 nowelizuje ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pón. zm.), dalej zwanej „ustaw Pzp” w zakresie rozszerzenia katalogu przesanek z art. 24 ust. 1 Pzp, skutkujcych wykluczeniem wykonawcy z udziau w postpowania o udzielenie zamówienia publicznego.
       • 09.08.2012Limit kilometrwki a czynsz za wynajem samochodu
        Z uzasadnienia: Czynsz najmu samochodu jest kosztem ponoszonym w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw, nie mieci si w kategorii wydatkw, o ktrych mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych i zgodnie ze stanowiskiem podatnika moe by zaliczony do kosztw uzyskania przychodw na zasadach okrelonych w art. 15 ust. 1 tej ustawy.
        • 02.08.2012Zwrot kosztw wyjazdu a przychd pracownika
         Pytania podatnika: Czy zwrot przedstawicielom handlowym wydatkw poniesionych przez nich w zwizku z wykonywaniem pracy na noclegi w hotelach Spka powinna traktowa jako przychd ze stosunku pracy oraz pobiera i odprowadza zaliczk na podatek dochodowy od osb fizycznych? Czy w przypadku zaliczenia do przychodw pracownika wydatkw na hotele pracownik moe korzysta ze zwolnienia okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 19 z uwzgldnieniem ust. 14 art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych? Czy koszty pobytu w miejscowoci siedziby pracodawcy (innej ni miejsce zamieszkania i pracy przedstawicieli i innych pracownikw) pokryte przez pracodawc stanowi bdzie dochd podatkowy pracownika?
         • 01.08.2012Parametry i wskaniki 2012: Pracownik
          Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
          • 30.07.2012Pomoc prawna z urzdu a podatek PIT
           Bez znaczenia dla wykadni przepisw art. 13 pkt 6 w zwizku z art. 10 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowego od osb fizycznych pozostaje fakt czy pomoc prawna wiadczona jest na podstawie umowy z mocodawc, czy te wiadczona jest z urzdu. Penomocnictwo procesowe ma bowiem zawsze charakter osobisty. Sposb wyznaczania penomocnika z urzdu nie ma znaczenia dla oceny podatkowego charakteru jego przychodw. Dla powstania przychodu oraz dochodu na poziomie spki, a wic przedsibiorcy, bez znaczenia jest sposb w jaki doszo do wykonywanej danej usugi przez radc prawnego. Obojtne jest czy pomoc prawna wiadczona dla klienta wynika wycznie z umowy cywilnoprawnej, a wic wiadczona jest z wyboru, czy jest wynikiem zlecenia jej z urzdu w trybie waciwym dla stosunkw publicznoprawnych i z udziaem samorzdu radcowskiego. Osobisty charakter usug wiadczonych na zlecenie sdu nie przesdza o tym, e przychody spki realizowane s w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
           • 25.07.2012Zwrot kosztw wyywienia a przychd pracownika
            Pytanie podatnika: Czy poniesione przez pracownikw koszty wyywienia podczas podry subowych (take ponad wysoko diety okrelonej w rozporzdzeniu w sprawie podry krajowych oraz podry zagranicznych) nie stanowi przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
            • 16.07.2012Egzekucja z wynagrodzenia za prac
             Jednym z podstawowych rodzajw egzekucji wiadcze pieninych, przewidzianych w prawie polskim, jest egzekucja z wynagrodzenia za prac. Egzekucja ta wydaje si by najbardziej efektywnym rodzajem windykacji sdowej, prowadzi bowiem do zaspokojenia wierzyciela (i jego wierzytelnoci) bezporednio z otrzymywanego przez dunika wynagrodzenia za prac.
             • 16.07.2012Dojazd do pracy samochodem subowym a przychd pracownika
              Pytanie podatnika: Czy pracownikom, ktrym powierzono pojazdy subowe, w celu naleytego wywizywania si przez nich z obowizkw subowych, naley doliczy do przychodw ze stosunku pracy warto dojazdw samochodem subowym na trasie: miejsce parkowania - siedziba Wnioskodawcy oraz, czy Wnioskodawca z tego tytuu powinien wystpi w roli patnika podatku dochodowego od osb fizycznych?
              • 12.07.2012Rekompensata za prac w dniu wolnym od pracy a koniec okresu rozliczeniowego
               Interpelacja nr 5378 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie rekompensaty czasu pracy
               • 11.07.2012Urlop wypoczynkowy w pierwszej w yciu pracy
                Urlop wypoczynkowy jest prawem pracownika. Prawo to przysuguje take osobom podejmujcym pierwsz w yciu prac. W tym przypadku jednak, uprawnienia urlopowe s ustalane w inny sposb, ni w przypadku pozostaych pracownikw. Zgodnie z art. 153 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pn. zm.; dalej: k.p.), pracownik podejmujcy prac po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w ktrym podj prac, uzyskuje prawo do urlopu z upywem kadego miesica pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysugujcego mu po przepracowaniu roku.
                • 15.06.2012Zgubiony lub skradziony baga. Odpowiedzialno waciciela hotelu za rzeczy gocia
                 Zasady odpowiedzialnoci podmiotw utrzymujcych hotele i podobne zakady uregulowane s w art. 846-852 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm., dalej: Kc).
                 • 06.06.2012Wynagrodzenie pracownika za dyur
                  Pytanie: Czy pracodawca moe poleci mi odbycie dyuru, poza normalnymi godzinami pracy? Czy w takiej sytuacji zobowizany jest do wypaty dodatkowego wynagrodzenia?
                  • 28.05.2012Fikcyjne samozatrudnienie jako forma uchylania si od PIT i ZUS
                   Interpelacja nr 3962 do ministra finansw w sprawie rozwizania podatkowego dla osb prowadzcych samodzieln pozarolnicz dziaalno gospodarcz
                   • 10.04.2012Czas pracy osb niepenosprawnych
                    Interpelacja nr 2530 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie dobowego wymiaru czasu pracy osb niepenosprawnych
                    • 30.03.2012Skutki wniesienia spki z o.o. do spki komandytowej
                     Pytanie podatnika: Czy w zwizku z tym, e spka z ograniczon odpowiedzialnoci wniesie prowadzone przez siebie przedsibiorstwo, w rozumieniu art. 551 k.c., jako wkad do spki komandytowej, powstanie u wnioskodawcy, bdcego wsplnikiem spki z ograniczon odpowiedzialnoci dochd z tytuu udziau w zyskach osb prawnych?
                     • 29.03.2012Przywrcenie terminu podatkowego po chorobie podatnika
                      Jeli uchybienie terminu procesowego nastpio z powodu choroby to uprawdopodobnienie, o jakim mowa w art. 162 § 1 Ordynacji podatkowej nastpuje zawsze wtedy kiedy zainteresowany, ktry skorzysta z ambulatoryjnego wiadczenia zdrowotnego do podania o przywrcenie terminu doczy medyczny dokument indywidualny zewntrzny bdcy zawiadczeniem (orzeczeniem, opini lekarsk), z ktrego wynika, e pacjent nawet w ostatnim dniu terminu nie mg dokona czynnoci procesowej osobicie z powodu jego chorobowego stanu klinicznego bdcego rozstrojem zdrowia powodujcym zakcenie prawidowego funkcjonowania organizmu.
                      • 28.03.2012Zawiadczenie z ZUS na wniosek kupujcego
                       Na wniosek nabywcy przedsibiorstwa lub jego zorganizowanej czci, za zgod zbywajcego, Zakad Ubezpiecze Spoecznych powinien wyda zawiadczenie o stanie zalegoci skadkowych zbywajcego zwizanych z prowadzon przez niego dziaalnoci gospodarcz, powstaych do dnia nabycia przedsibiorstwa lub jego zorganizowanej czci (art. 31 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych w zwizku z art. 112 i w zwizku z art. 306g ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa) - orzek Sd Najwyszy.
                       • 15.03.2012Zagraniczne podre subowe pracownikw
                        Pytanie podatnika: Pracownicy spki s zobowizywani do odbywania licznych podry subowych poza teren RP. Na pokrycie kosztw podry zostaje im wypacana zaliczka w walucie EUR. Zdarza si take, i delegowani pracownicy otrzymuj firmow kart patnicz. W trakcie odbywania podry niejednokrotnie pojawia si konieczno wynajcia pojazdu samochodowego. Pracownik korzysta take z przejazdw takswkami. Spka dokonuje zwrotu tych wydatkw pracownikowi, o ile wypacona wczeniej zaliczka nie wystarczya na pokrycie kosztw lub te pracownik nie pokrywa tych wydatkw z firmowej karty patniczej. Czy wypacane pracownikowi przed wyjazdem, jak i po jego powrocie do kraju, wiadczenia powinny by zaliczone do jego przychodw ze stosunku pracy i opodatkowane?
                        • 05.03.2012Brak obowizkowego OC biura rachunkowego - jakie sankcje?
                         Zgodnie z art. 79 pkt 7 ustawy o rachunkowoci, kto wbrew przepisom ustawy prowadzi dziaalno usugow w zakresie prowadzenia ksig rachunkowych lub wykonywania czynnoci doradztwa podatkowego, do wykonywania, ktrych jest uprawniony zgodnie z odrbnymi przepisami — bez spenienia obowizku zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktrej mowa w art. 76h ust. 1, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnoci. Ten zapis jest powszechnie znany – jednak mao kto wie, w jaki sposb moe przebiega jego egzekucja, i jakie sankcje w rzeczywistoci mog spotka osoby, ktre nie posiadajc obowizkowego ubezpieczenia OC wiadcz usugi w zakresie usugowego prowadzenia ksig.
                         • 01.03.2012Stawki kilometrwki bez zmian
                          Interpelacja nr 1250 do ministra finansw w sprawie stawek za wykorzystywanie prywatnego samochodu w celach subowych
                          • 15.02.2012Wydatki na okulary pracownikw – koszty, przychd i ujcie w ksigach
                           Pracodawca jest obowizany zapewni pracownikom okulary korygujce wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeeli wyniki bada okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wyka potrzeb ich stosowania podczas pracy przy obsudze monitora ekranowego.
                           • 31.01.2012Udziay w spce komandytowo-akcyjnej a PIT
                            Pytanie podatnika: Czy przychody akcjonariusza SKA naley zaliczy do przychodw ze rda, jakim jest dziaalno gospodarcza oraz czy akcjonariusz SKA ma prawo do opodatkowania dochodw metod liniow okrelon w art. 30c ustawy o PIT? Czy w przypadku osignicia przez SKA zysku, Wnioskodawca powinien rozpozna go jako przychd?
                            • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
                             FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw", i ktrzy w roku podatkowym:
                             • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
                              Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z pn. Zm.), zwanej dalej „ustaw", i ktrzy niezalenie od liczby rde przychodw:
                              • 03.01.2012Korzystanie z samochodw subowych a PIT
                               Pytanie podatnika: Czy w przypadku gdy pracownicy korzystaj z samochodw subowych na potrzeby wykonywanej pracy, w tym przemieszczajc si pojazdami z miejsca ich garaowania (parkowania) w okolicach swojego miejsca zamieszkania, do miejsca, w ktrych bd wykonywali prac uzyskuj z tego tytuu przychd podatkowy, ktry musiaby by uwzgldniony przez Spk (jako patnika) przy wyznaczaniu zaliczek na podatek dochodowych od osb fizycznych?
                               • 22.12.2011Przez ustaw antykryzysow pracownicy bez szans na stay etat
                                Interpelacja nr 69 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie skutkw obowizywania tzw. ustawy antykryzysowej, ktre s bardzo niekorzystne dla pracownikw
                                • 14.12.2011Zwrot wydatkw przez pracodawc nie zawsze bez PIT
                                 Pytanie: Czy wypacone pracownikowi, ktrego miejscem pracy wskazanym w umowie bdzie wojewdztwo bd obszar kilku wojewdztw, kwoty tytuem zwrotu wydatkw zwizanych z wykonywaniem pracy w postaci wizyt u klientw i potencjalnych klientw, poza siedzib pracodawcy i miejscem zamieszkania pracownika (ale na terenie okrelonym w umowie o prac jako miejsce pracy), takie jak zwrot kosztw noclegw czy opat parkingowych, stanowi dla niego przychd i czy pracodawca powinien pobra i odprowadzi od nich zaliczk na podatek dochodowy?
                                 • 02.12.2011Zmiany w zadaniowym czasie pracy kierowcw od stycznia 2012 r.
                                  Wchodzce w ycie z pocztkiem 2012 r. zmiany ustawy o czasie pracy kierowcw rozszerz moliwo stosowania zadaniowego czasu pracy oraz pozwol na nieewidencjonowanie godzin pracy kierowcy zatrudnionego w tym systemie czasu pracy.
                                  • 02.12.2011Ewidencjonowanie opaty targowej
                                   Pytanie podatnika: Czy pobierane przez Spk opaty targowe na podstawie umowy zawartej pomidzy Wnioskodawc, a Urzdem Miasta na pobr opat targowych moe ewidencjonowa za pomoc kasy rejestrujcej po zmianie przepisw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug, a w szczeglnoci art. 111 ust. 3a pkt 7 przedmiotowej ustawy?
                                   • 28.11.2011Ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne przedsibiorcy
                                    Poradnik ten jest skierowany do osb prowadzcych pozarolnicz dziaalno gospodarcz na podstawie przepisw o dziaalnoci gospodarczej lub innych przepisw szczeglnych. Zasady w nim opisane maj zastosowanie zarwno wobec osb wykonujcych tak dziaalno jednoosobowo, jak te wsplnikw spek cywilnych.
                                    • 28.10.2011Nowe zasady liczenia wymiaru czasu pracy budz wtpliwoci
                                     Interpelacja nr 24352 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie nowelizacji art. 130 ustawy Kodeks pracy
                                     • 20.10.2011Zwrot przez TBS zwaloryzowanej kwoty partycypacji a przychd w PIT
                                      Kwota partycypacji nie jest prawem na podstawie, ktrego osobie uprawnionej przysuguj korzyci majtkowe. Stanowi ona warunek zawarcia przez osob fizyczn z towarzystwem budownictwa spoecznego umowy najmu. Zakoczenie umowy najmu powoduje zwrot wspomnianej kwoty lecz z uwagi na szczeglny sposb wyliczenia jej wartoci - powinna odpowiada kwocie stanowicej odsetek aktualnej wartoci odtworzeniowej lokalu rwny udziaowi wniesionej przez najemc kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu - to kwota ta moe by wysza od kwoty wpacanej. Powsta rnic z uwagi na brak moliwoci kwalifikacji do rde przychodu wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o PIT naley zakwalifikowa jako przychd z innych rde.
                                      • 18.10.2011Wystpienie wsplnika ze spki cywilnej a PIT
                                       Pytanie podatnika: Czy na podstawie zwolnienia zawartego w art. 21 ust.1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych Wnioskodawczyni jest zobowizana jako podatnik opodatkowa ca nadwyk przychodu ponad zwracany wkad wniesiony do spki?
                                       • 26.08.2011Opodatkowanie VAT usug szkoleniowych
                                        Pytanie podatnika: Kiedy mona zastosowa zwolnienie od podatku dla wiadczonych przez Wnioskodawczyni usug szkoleniowych dla pracownikw firm prywatnych, jak i jednostek budetowych?
                                        • 28.07.2011Pismo z ZUS jako dokument potwierdzajcy opacenie skadek
                                         Dokumentem w rozumieniu prawa podatkowego jest akt stanowicy wyraenie okrelonych myli lub wiadomoci za pomoc pisma, urzdowy lub prywatny, utrwalony na okrelonym materiale lub elektronicznym noniku danych. Zatem, dowodem stwierdzajcym wysoko wydatkw na ubezpieczenie zdrowotne, o jakim mowa w art. 27b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, moe by kady dokument, zawierajcy informacje o wydatkach poniesionych przez podatnika na to ubezpieczenie – orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                         • 19.07.2011Dojazd samochodem subowym do pracy nie jest przychodem pracownika
                                          Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spka bya zobowizana do ustalenia pracownikom, w tym Prezesowi Zarzdu, wartoci nieodpatnego wiadczenia, zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych za przejazdy samochodem subowym za odcinki: z miejsca pracy do miejsca zamieszkania oraz z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, jeeli przejazdy te zwizane byy z podr subow, a tym samym Spka jako patnik bya zobowizana do ich zaliczenia do rda przychodw okrelonego w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                          • 15.07.2011Kasy fiskalne w spadku
                                           W przypadku przejcia prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez jednego ze spadkobiercw po zmarym podatniku nie jest konieczna wymiana kas rejestrujcych. Kontynuowanie dziaalnoci gospodarczej wymaga natomiast dokonanie zgoszenia rejestracyjnego przed dniem dokonania sprzeday we wasnym imieniu i na wasny rachunek. Z tym te dniem powinna nastpi wymiana pamici fiskalnych kas rejestrujcych uywanych do prowadzenia ewidencji sprzeday.
                                           • 13.07.2011Polska renta za wypadek przy pracy za granic
                                            Interpelacja nr 21804 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie procedur obowizujcych podczas starania si o wiadczenie rentowe z tytuu niezdolnoci do pracy powstaej poza granicami kraju
                                            • 06.07.2011Zagraniczny zasiek wstrzymuje emerytur z ZUS
                                             Osoba majca stae miejsce zamieszkania za granic, pobierajca zasiek chorobowy z tytuu zatrudnienia wykonywanego w kraju miejsca zamieszkania, nabywa prawo do emerytury w Polsce z dniem zaprzestania pobierania tego zasiku (art. 100 ust. 2 ustawy z o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych) - orzek Sd Najwyszy.
                                             • 27.05.2011WSA: Powoujc si na oszczdnoci, naley przedstawi dowody ich przechowywania
                                              Tezy: W postpowaniu dotyczcym nieujawnionych rde przychodw podatnik chcc uchroni si od opodatkowania na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o p.d.o.f. zobowizany jest do wykazania poniesienia zakwestionowanych w trybie tego przepisu wydatkw z przychodw opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Jeli rodki te pochodz z oszczdnoci legalnych (opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania) winien przedstawi wiarygodne dowody wiadczce o ich przechowywaniu. rodki finansowe uzyskane ze rda opodatkowanego lub wolnego od podatku a do momentu ich wydatkowania winny cechowa si legalnoci. Brak cigoci w tym zakresie moe zasadnie implikowa tez o pokryciu wydatkw ze rde nielegalnych.
                                              • 17.05.2011Urlop na danie - leniwe tempo prac nad zmianami
                                               Interpelacja nr 20627 do prezesa Rady Ministrw w sprawie urlopw na danie
                                               • 23.03.2011NSA: Aport do spki osobowej bez podatku
                                                Wniesienie przez osob fizyczn do spki osobowej (jawnej) wkadu niepieninego w postaci udziaw w spce kapitaowej (aport) nie stanowi odpatnego zbycia tych udziaw, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych.
                                                • 02.03.2011Podr subowa musi by dokadnie udokumentowana
                                                 Pytanie podatnika: Czy kwota zwrotu wydatkw na przejazdy takswkami, rodkami transportu publicznego, opaty parkingowe, opaty za przejazd autostrad patn i usugi gastronomiczne ponoszone w zwizku z podr subow pracownikw na terytorium Polski jak i poza jej granicami lub w trakcie wykonywania lokalnie biecych zada powierzonych przez Spk, udokumentowanego zaakceptowanym przez odpowiednie osoby drukiem rozliczenia wydatkw z zaczonymi paragonami, kwitami, biletami, innymi dowodami zapaty i/lub owiadczeniami pracownika oraz wydrukiem polecenia ksigowania (dekretacja) moe by zaliczona do kosztw uzyskania przychodw?
                                                 • 01.02.2011Wiekszo uatwie dla przedsibiorcw nadal w sferze planw
                                                  Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrw w sprawie realizacji obietnic zoonych przez premiera podczas expos w 2007 r., dotyczcych wspierania przedsibiorczoci i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracownikw i pracodawcw oraz uproszczenia procedur zakadania firm
                                                  • 25.01.2011Jak obliczy wymiar urlopu wypoczynkowego?
                                                   Pracownikowi przysuguje prawo do corocznego, nieprzerwanego, patnego urlopu wypoczynkowego. Prawa tego nie mona si zrzec. Urlop moe by podzielony na czci. W takim jednak przypadku co najmniej jedna jego cz powinna trwa nie mniej ni 14 kolejnych dni kalendarzowych.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] ... [ 12 ] nastpna strona »