Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art par kodeks pracy

 • 02.12.2011Zmiany w zadaniowym czasie pracy kierowców od stycznia 2012 r.
  Wchodzące w życie z początkiem 2012 r. zmiany ustawy o czasie pracy kierowców rozszerzą możliwość stosowania zadaniowego czasu pracy oraz pozwolą na nieewidencjonowanie godzin pracy kierowcy zatrudnionego w tym systemie czasu pracy.
  • 02.12.2011Ewidencjonowanie opłaty targowej
   Pytanie podatnika: Czy pobierane przez Spółkę opłaty targowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą, a Urzędem Miasta na pobór opłat targowych może ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej po zmianie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a w szczególności art. 111 ust. 3a pkt 7 przedmiotowej ustawy?
   • 28.11.2011Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przedsiębiorcy
    Poradnik ten jest skierowany do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Zasady w nim opisane mają zastosowanie zarówno wobec osób wykonujących taką działalność jednoosobowo, jak też wspólników spółek cywilnych.
    • 28.10.2011Nowe zasady liczenia wymiaru czasu pracy budzą wątpliwości
     Interpelacja nr 24352 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowelizacji art. 130 ustawy Kodeks pracy
     • 20.10.2011Zwrot przez TBS zwaloryzowanej kwoty partycypacji a przychód w PIT
      Kwota partycypacji nie jest prawem na podstawie, którego osobie uprawnionej przysługują korzyści majątkowe. Stanowi ona warunek zawarcia przez osobę fizyczną z towarzystwem budownictwa społecznego umowy najmu. Zakończenie umowy najmu powoduje zwrot wspomnianej kwoty lecz z uwagi na szczególny sposób wyliczenia jej wartości - powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu - to kwota ta może być wyższa od kwoty wpłacanej. Powstałą różnicę z uwagi na brak możliwości kwalifikacji do źródeł przychodu wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o PIT należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł.
      • 18.10.2011Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej a PIT
       Pytanie podatnika: Czy na podstawie zwolnienia zawartego w art. 21 ust.1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni jest zobowiązana jako podatnik opodatkować całą nadwyżkę przychodu ponad zwracany wkład wniesiony do spółki?
       • 26.08.2011Opodatkowanie VAT usług szkoleniowych
        Pytanie podatnika: Kiedy można zastosować zwolnienie od podatku dla świadczonych przez Wnioskodawczynię usług szkoleniowych dla pracowników firm prywatnych, jak i jednostek budżetowych?
        • 28.07.2011Pismo z ZUS jako dokument potwierdzający opłacenie składek
         Dokumentem w rozumieniu prawa podatkowego jest akt stanowiący wyrażenie określonych myśli lub wiadomości za pomocą pisma, urzędowy lub prywatny, utrwalony na określonym materiale lub elektronicznym nośniku danych. Zatem, dowodem stwierdzającym wysokość wydatków na ubezpieczenie zdrowotne, o jakim mowa w art. 27b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być każdy dokument, zawierający informacje o wydatkach poniesionych przez podatnika na to ubezpieczenie – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
         • 19.07.2011Dojazd samochodem służbowym do pracy nie jest przychodem pracownika
          Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka była zobowiązana do ustalenia pracownikom, w tym Prezesowi Zarządu, wartości nieodpłatnego świadczenia, zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przejazdy samochodem służbowym za odcinki: z miejsca pracy do miejsca zamieszkania oraz z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, jeżeli przejazdy te związane były z podróżą służbową, a tym samym Spółka jako płatnik była zobowiązana do ich zaliczenia do źródła przychodów określonego w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
          • 15.07.2011Kasy fiskalne w spadku
           W przypadku przejęcia prowadzenia działalności gospodarczej przez jednego ze spadkobierców po zmarłym podatniku nie jest konieczna wymiana kas rejestrujących. Kontynuowanie działalności gospodarczej wymaga natomiast dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego przed dniem dokonania sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek. Z tym też dniem powinna nastąpić wymiana pamięci fiskalnych kas rejestrujących używanych do prowadzenia ewidencji sprzedaży.
           • 13.07.2011Polska renta za wypadek przy pracy za granicą
            Interpelacja nr 21804 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie procedur obowiązujących podczas starania się o świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy powstałej poza granicami kraju
            • 06.07.2011Zagraniczny zasiłek wstrzymuje emeryturę z ZUS
             Osoba mająca stałe miejsce zamieszkania za granicą, pobierająca zasiłek chorobowy z tytułu zatrudnienia wykonywanego w kraju miejsca zamieszkania, nabywa prawo do emerytury w Polsce z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku (art. 100 ust. 2 ustawy z o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) - orzekł Sąd Najwyższy.
             • 27.05.2011WSA: Powołując się na oszczędności, należy przedstawić dowody ich przechowywania
              Tezy: W postępowaniu dotyczącym nieujawnionych źródeł przychodów podatnik chcąc uchronić się od opodatkowania na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o p.d.o.f. zobowiązany jest do wykazania poniesienia zakwestionowanych w trybie tego przepisu wydatków z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Jeśli środki te pochodzą z oszczędności legalnych (opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania) winien przedstawić wiarygodne dowody świadczące o ich przechowywaniu. Środki finansowe uzyskane ze źródła opodatkowanego lub wolnego od podatku aż do momentu ich wydatkowania winny cechować się legalnością. Brak ciągłości w tym zakresie może zasadnie implikować tezę o pokryciu wydatków ze źródeł nielegalnych.
              • 17.05.2011Urlop na żądanie - leniwe tempo prac nad zmianami
               Interpelacja nr 20627 do prezesa Rady Ministrów w sprawie urlopów na żądanie
               • 23.03.2011NSA: Aport do spółki osobowej bez podatku
                Wniesienie przez osobę fizyczną do spółki osobowej (jawnej) wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce kapitałowej (aport) nie stanowi odpłatnego zbycia tych udziałów, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                • 02.03.2011Podróż służbowa musi być dokładnie udokumentowana
                 Pytanie podatnika: Czy kwota zwrotu wydatków na przejazdy taksówkami, środkami transportu publicznego, opłaty parkingowe, opłaty za przejazd autostradą płatną i usługi gastronomiczne ponoszone w związku z podróżą służbową pracowników na terytorium Polski jak i poza jej granicami lub w trakcie wykonywania lokalnie bieżących zadań powierzonych przez Spółkę, udokumentowanego zaakceptowanym przez odpowiednie osoby drukiem rozliczenia wydatków z załączonymi paragonami, kwitami, biletami, innymi dowodami zapłaty i/lub oświadczeniami pracownika oraz wydrukiem polecenia księgowania (dekretacja) może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
                 • 01.02.2011Wiekszość ułatwień dla przedsiębiorców nadal w sferze planów
                  Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji obietnic złożonych przez premiera podczas exposé w 2007 r., dotyczących wspierania przedsiębiorczości i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracowników i pracodawców oraz uproszczenia procedur zakładania firm
                  • 25.01.2011Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego?
                   Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawa tego nie można się zrzec. Urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna jego część powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
                   • 21.01.2011Telepraca a obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
                    Interpelacja nr 19488 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudnienia pracowniczego w formie telepracy oraz związanych z tym przepisów bhp
                    • 20.01.2011PIT 2010/2011: Pracownicze koszty uzyskania – problemy praktyczne
                     Wydaje się pozornie, że nie powinny występować żadne problemy z prawidłowym uwzględnieniem wysokości pracowniczych kosztów uzyskania w zeznaniu rocznym – kwoty zostały zdefiniowane, nie zmieniają się już parę lat i w rocznych zeznaniach PIT nie trzeba tropić miejsca, gdzie należy je ująć. Tymczasem - jak co roku - okazuje się, że istnieje grupa wątpliwości, które wymagają wyjaśnienia.
                     • 18.01.2011Polowanie z nagonką
                      Tego jeszcze nie było. Rząd idzie na wojnę z własnym aparatem urzędniczym. Na razie jest zabawnie. O „ustawie zwalniającej” pisano wiele. Głównie o tym, że po zwolnieniu na podstawie tej ustawy urzędnik jak w banku ma wygraną w sądzie pracy, co zaskutkuje przywróceniem do pracy bądź solidnym odszkodowaniem. Niedawno podobne wątpliwości wyraził prezydent, ustawę odsyłając do trybunału konstytucyjnego. W międzyczasie urzędników przybyło bagatela o trzydzieści tysięcy. Prawdopodobnie na wszelki wypadek. Żeby było kogo zwalniać.
                      • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                       MINISTERSTWO FINANSÓW Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
                       • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                        FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                        • 27.12.2010Pracodawcy nie boją się kar
                         Interpelacja nr 19254 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania pracowników bez jakiejkolwiek umowy, na czarno, wykazywania w umowie o pracę niższego od faktycznego wynagrodzenia za pracę oraz podawania w umowie niezgodnego z prawdą wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika
                         • 20.12.2010Prawa i obowiązki podatnika rozpoczynającego ewidencjonowanie za pomocą kasy rejestrującej
                          I. WSTĘP – ogólnie o kasach rejestrujących Kasy rejestrujące pojawiły się, jako element krajowego systemu podatkowego wraz z wdrożeniem zasad funkcjonowania podatku od wartości dodanej (w Polsce nazwanym podatkiem towarów i usług). Miały być urządzeniami przy pomocy których ewidencjonuje się obroty dla potrzeb rozliczenia VAT w transakcjach dla ostatecznego konsumenta. Przy zastosowaniu kas miano również realizować prawa konsumenta w zakresie zapewnienia klientowi prawa do otrzymania dokumentu (paragonu) zawierającego podstawowe dane o mającej miejsce transakcji, a w tym dane o strukturze ceny (wysokości uwzględnionego w niej podatku VAT).
                          • 20.12.2010Urlop na żądanie: Pracodawcy chcą zmian
                           Interpelacja nr 19250 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie tzw. urlopów na żądanie
                           • 10.12.2010Pewny etat tylko dla mam pracujących w małych firmach
                            Interpelacja nr 18991 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów chroniących przed zwolnieniem rodziców, którzy wracają do pracy na część etatu
                            • 09.12.2010Wyjaśnienie MF w sprawie numerów NIP stosowanych przez gminę i urząd gminy
                             Interpelacja nr 19013 do ministra finansów w sprawie stosowania podwójnego numeru identyfikacji podatkowej przez gminy
                             • 08.12.2010Mimo choroby należy się ekwiwalent
                              Interpelacja nr 19252 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących wypłacania przez pracodawców ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w czasie przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim
                              • 06.12.2010Zmiany Kodeksu pracy: Będziemy pracować dłużej za te same pieniądze
                               Interpelacja nr 19133 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zapisów ustawy Kodeks pracy
                               • 01.12.2010Zwrot za wyżywienie podczas podróży służbowej bez PIT
                                Pytania podatnika: 1. Czy nadwyżka kwoty przysługującej pracownikom i Kierownik Regionalny z uchwalonego regulaminu wynagrodzenia i otrzymanej przez pracownika za wyżywienie podczas podróży służbowej ponad kwotę diety określonej w przepisach powołanego wyżej rozporządzenia, jest zwolniona z opodatkowania w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy wystarczającym dokumentem potwierdzającym wydatek obok faktury wystawionej na spółkę jest faktura wystawiona na pracownika, rachunek, lub paragon z kasy fiskalnej a w przypadku braku ww. dokumentów oświadczenie pracownika o dokonanym wydatku i podanie przyczyn braku jej udokumentowania?
                                • 29.11.2010Wynagrodzenie kierowcy za czas obowiązkowej przerwy na odpoczynek
                                 Kierowca ma prawo do przerw w czasie pracy - tzw. przerwy śniadaniowej oraz dodatkowej przerwy przeznaczonej na wypoczynek. Pierwsza z wymienionych przerw wliczana jest do czasu pracy kierowcy, druga z kolei stanowi czas dyżuru. Wynagrodzenie za przerwy dodatkowe ustalane jest w wysokości połowy wynagrodzenia za „zwykły dyżur”.
                                 • 17.11.2010NSA: Umowa o pracę nie zawsze wyklucza podatek liniowy
                                  Zawarty w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zwrot normatywny "odpowiadający czynnościom" odnosi się do przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które są takie same (tożsame) jak czynności, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Omawiany zwrot normatywny należy odnieść do faktycznie wykonywanych przez pracownika czynności powierzonych mu przez pracodawcę w ramach umowy o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę.
                                  • 15.11.2010MF: Polski system podatkowy jest przyjazny do prowadzenia działalności
                                   Interpelacja nr 18112 do ministra finansów w sprawie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
                                   • 02.11.2010Jak prawidłowo dokonać podatkowego zamknięcia roku 2010?
                                    Konsekwencją zamknięcia roku obrotowego 2010 jest obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego i ustalenia wyniku finansowego. Jednym z elementów sprawozdania finansowego jest rachunek zysków i strat, w którym wynik finansowy wykazuje się w pozycji "Zysk (strata) brutto". Dla celów ustalenia wysokości podatku dochodowego, należnego za rok podatkowy objęty sprawozdaniem finansowym, konieczne jest uzgodnienie wyniku finansowego firmy ustalonego w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości (lub MSSF) z wynikiem, jaki powinien zostać ustalony zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawy o CIT). Konieczność ta wynika z faktu, że pomiędzy tymi dwoma wynikami powstać mogą rozmaite rozbieżności, będące konsekwencją odmiennych regulacji wynikających ze wspomnianych ustaw, dotyczących choćby rozpoznawania przychodów i kosztów jednostki (podatnika).
                                    • 12.10.2010Finansowanie szkoleń dla pracowników – konsekwencje podatkowe w kontekście ostatnich zmian w przepisach
                                     Do obowiązków pracodawców należy m.in. ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. By umożliwić wypełnianie tego obowiązku, wprowadzono przepisy regulujące kwestie przyznawania pracownikom urlopów szkoleniowych oraz innych świadczeń, np. pokrywania kosztów kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego, zwrotu kosztów przejazdu. Ponadto kwestia finansowania lub dofinansowania szkoleń oraz różnych innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników jest od długiego czasu normą w przypadku bardzo wielu firm, które decydują się na finansowanie przedmiotowych świadczeń bez względu na obowiązki wynikające w tym zakresie z prawa pracy, dostrzegając po prostu korzyści płynące z posiadania dobrze wyszkolonej i przygotowanej do realizacji powierzanych obowiązków kadry pracowników.
                                     • 30.09.2010Jest dobrze, ale nie beznadziejnie
                                      Interpelacja nr 17785 do ministra finansów w sprawie projektu podwyższenia podatków
                                      • 24.09.2010Zewnętrzne służby bhp tylko w małych firmach
                                       Zapytanie nr 7442 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie art. 23711 ustawy Kodeks pracy dotyczącego służby bhp w zakładzie pracy
                                       • 22.09.2010Zmiany w PDOF: Wyjaśnijmy sobie wszystko
                                        Komisja „Przyjazne Państwo” przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt został 7 września br. skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Celem projektowanej noweli jest dokonanie zmian w szeregu przepisach ustawy o PIT budzących obecnie wątpliwości interpretacyjne lub powodujących rozbieżności w orzecznictwie organów podatkowych i sądów administracyjnych. Zmiany dotyczą m.in. trybu składania przez małżonków wspólnego rocznego zeznania podatkowego, zasad opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci, zasad przeliczania wartości wyrażonych w walutach obcych na złote polskie, stosowania niektórych zwolnień przedmiotowych. Większość zmian zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy będzie korzystna dla podatników. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie projektowanych zmian.
                                        • 07.09.2010Telepraca: Pracodawców zniechęcają mało precyzyjne przepisy bhp
                                         Interpelacja nr 16847 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie likwidacji barier rozwoju elastycznych form zatrudnienia
                                         • 24.08.2010Do kogo z pytaniem o prawidłowość wyliczenia świadczeń?
                                          Interpelacja nr 16442 do prezesa Rady Ministrów w sprawie barier rozwoju przedsiębiorczości
                                          • 24.08.2010KUP: Dokumentowanie wydatków poniesionych przez pracowników
                                           Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przez pracowników spółki w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych, udokumentowane: 1. paragonami fiskalnymi podpisanymi przez tych pracowników, 2. fakturami wystawionymi na pracowników, 3. biletami lotniczymi wystawionymi na pracowników, 4. biletami kolejowymi i biletami dotyczącymi przejazdów za granicą, podpisanymi przez tych pracowników, 5. oświadczeniami pracowników zawierającymi informacje o wydatku, celu jego poniesienia, przyczynach braku odpowiedniej dokumentacji i podpisy tych pracowników, będą stanowić dla spółki koszt uzyskania przychodu?
                                           • 19.07.2010Jak rząd zachęci młodych ludzi do zakładania własnych przedsiębiorstw
                                            Interpelacja nr 16310 do ministra finansów w sprawie pomocy przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą
                                            • 12.07.2010Wynagrodzenia współmałżonka nie odliczysz
                                             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenie za pracę wypłacane, zatrudnionej przez Spółkę, żonie wspólnika, w latach 2008 i następnych, oraz opłacane ze środków finansowych Spółki należne od przedmiotowego wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i FGŚP?
                                             • 23.06.2010Zobowiązania pracodawcy wobec pracownika oddelegowanego
                                              Zapytanie nr 6877 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zobowiązań pracodawcy wobec pracownika zatrudnionego na pełen etat w Polsce, wysyłanego do pracy we Francji
                                              • 14.06.2010Tygodniowy przegląd wydarzeń www.podatki.biz
                                               Wakacje podatkowe także dla nabywcy nowo wybudowanej nieruchomości; Przedawnienie dotyczy również odsetek od zaległości podatkowych; Czy najem użytkowy można zamienić na prywatny?; Błędne paragony a obowiązek zapłaty podatku VAT; Nowe regulacje dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych; Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. przyjęta; Darowizna materiałów budowlanych dla powodzian bez VAT; Waloryzacja zasiłku chorobowego
                                               • 08.06.2010Dojazd samochodem służbowym do miejsca parkowania nie jest przychodem
                                                Pytanie podatnika: Czy pracownikom należy doliczyć do przychodów ze stosunku pracy wartość dojazdów samochodem służbowym do/z miejsca parkowania do siedziby spółki oraz czy spółka z tego tytułu powinna wystąpić w roli płatnika podatku dochodowego?
                                                • 07.06.2010Tygodniowy przegląd wydarzeń www.podatki.biz
                                                 Zwrot wkładu mieszkaniowego bez PIT; Sądowe zniesienie współwłasności działki a VAT; Charytatywne SMS-y zwolnione z VAT; Ekwiwalenty dla zleceniobiorcy bez składek ZUS; Nowe limity dorabiania do renty lub emerytury; Świadczenia dla bezrobotnych w górę; Wzrosła wysokość zasiłku pogrzebowego; Wyższy limit składki chorobowej; Zasiłek powodziowy dla uczniów; Losowanie do OFE coraz bliżej; ZUS przypomina o prawie do zasiłku opiekuńczego
                                                 • 07.06.2010Wynagrodzenie za roboty budowlane
                                                  Zgodnie z art. 647 k.c. wykonawcy zobowiązanemu na podstawie umowy o roboty budowlane do oddania przewidzianego w tej umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej przysługuje prawo do określonego w umowie wynagrodzenia. Aby uniknąć niepotrzebnych sporów, które niejednokrotnie kończą się procesem sądowym, wynagrodzenie w umowie powinno być jasno sprecyzowane. Jak zatem ustalić wynagrodzenie za roboty budowlane?
                                                  • 28.05.2010ZUS: Nowe zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
                                                   Od 1 maja 2010 r. obowiązują nowe zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń pieniężnych z tytułu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz zasiłków pogrzebowych.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] następna strona »