Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art par kodeks pracy

 • 26.07.2013Skadki ZUS: Badania wstpne zleceniobiorcy
  W sytuacji poniesienia przez zleceniodawc kosztw wstpnych bada lekarskich zleceniobiorcy, ich warto podlega uwzgldnieniu w podstawie wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne. Podobnie koszty te bd podlega wczeniu do podstawy wymiaru skadki na ubezpieczenie zdrowotne, co wynika z faktu, i do ustalenia podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenie zdrowotne pracownikw stosuje si przepisy okrelajce podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osb - wyjani ZUS.
  • 22.07.2013Skierowanie pracownikw na szkolenie a skutki w PIT
   Pytanie podatnika: Czy Spka, jako patnik, bdzie zobowizana do naliczenia, poboru i odprowadzenia do waciwego urzdu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy w zwizku z poniesieniem kosztw skierowania pracownikw na szkolenia majce charakter zaj pozaszkolnych, poza miejsce staego wiadczenia przez nich pracy, na podstawie polecenia Spki?
   • 17.07.2013Zmiana Kodeksu pracy – 12-miesiczny okres rozliczeniowy czasu pracy
    Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza moliwo stosowania w kadym systemie czasu pracy (wic rwnie - co wane - w systemie rwnowanym) przeduonego do nawet 12 miesicy okresu rozliczeniowego czasu pracy. Nad nowymi przepisami koczy prace parlament.
    • 17.07.2013Przychd pracownika: Ustalenie odpatnoci za uywanie samochodu subowego do celw prywatnych
     Pytanie podatnika: Czy w przypadku uytkowania przez pracownikw Wnioskodawcy, samochodw do celw prywatnych, przychd pracownikw powinno si okrela zgodnie z przytoczon w opisie zdarzenia przyszego metodologi tj. na podstawie kosztw ponoszonych przez spk w zwizku z umow leasingu?
     • 16.07.2013Zmiana Kodeksu pracy – harmonogramy czasu pracy
      Harmonogramem czasu pracy okrela si zindywidualizowany rozkad czasu pracy obowizujcy konkretnego pracownika. W obecnych przepisach Kodeksu pracy brak jest do niego odwoania. Kodeks wskazuje wprawdzie na rozkady czasu pracy, ale nie odnosi si do jakichkolwiek okresw, na jakie maj by tworzone (inaczej jest ju np. w ustawie o czasie pracy kierowcw). Std wiele opinii wskazujcych, e harmonogramy musz opiewa na cae okresy rozliczeniowe czasu pracy.
      • 16.07.2013Podatek od wynagrodzenia za pomoc prawn z urzdu
       Interpelacja nr 17636 do ministra sprawiedliwoci oraz ministra finansw w sprawie wyraenia stanowiska na temat charakteru pomocy prawnej z urzdu w aspekcie podatku dochodowego
       • 21.06.2013Odszkodowanie wypacone kontrahentowi a koszt uzyskania przychodw
        Sprzeda kontrahentowi towarw wadliwych moe si wiza dla podatnika z koniecznoci wypaty odszkodowania tytuem szkody, jaka powstaa u kontrahenta z tytuu wykorzystania w produkcji jego materiau, np. za przestj pracy maszyn spowodowany wadliwoci tych produktw czy za zmarnowan parti wyrobw, w ktrych wykorzystano materia wadliwy.
        • 11.06.2013Przepisy o urlopie i obowizkach informacyjnych pracodawcy s nieaktualne?
         Interpelacja nr 16544 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie martwych przepisw zawartych w obowizujcej ustawie Kodeks pracy
         • 10.06.2013Nieodpatne ustanowienie suebnoci przesyu a przychd w CIT
          Art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 pkt 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych wskazuj na trafno tezy, e zawarcie przez strony nieodpatnej umowy ustanowienia suebnoci przesyu na podstawie art. 3051 Kodeksu cywilnego nie stanowi dla przedsibiorstwa, na rzecz ktrego t suebno ustanowiono nieodpatnego lub czciowo odpatnego otrzymania rzeczy lub praw, o ktrych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
          • 10.06.2013Definicja pracownika w prawie ubezpiecze spoecznych
           Interpelacja nr 16771 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie stosowania przez ZUS rozszerzajcej definicji pracownika na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych oraz informacji, jakiej moe da pracodawca od pracownika w zwizku z przeprowadzon przez ZUS kontrol w przedsibiorstwie Uzdrowisko Busko-Zdrj SA w Busku-Zdroju
           • 22.05.2013Kodeks pracy: Dodatki za nadgodziny bd nisze?
            Interpelacja nr 15499 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie obcicia dodatkw do pensji za prac w godzinach nadliczbowych
            • 08.05.2013Opacenie noclegu w podry a przychd pracownika
             Pytanie podatnika: Czy warto noclegu finansowanego przez pracodawc bdzie stanowia dla pracownika przychd ze stosunku pracy, jeeli pracownik nie odbywa podry subowej w rozumieniu przepisw prawa pracy, ale potrzeba noclegu jest bezporednio zwizana z czynnociami subowymi wykonywanymi przez tego pracownika poza siedzib pracodawcy i poza miejscem zamieszkania pracownika?
             • 06.05.2013Kontrakt menederski a opodatkowanie VAT
              Pytanie podatnika:  Czy usugi wiadczone przez Wnioskodawc na podstawie kontraktu menederskiego podlegaj opodatkowaniu podatkiem VAT?
              • 30.04.2013Nagrody dla pracownikw a PIT
               Forma transferu pienidzy z tytuu wynagrodzenia do majtku pracownika nie moe mie decydujcego znaczenia, gdy akcent pooony zosta na pieniny charakter wynagrodzenia i moliwo swobodnego dysponowania nim. Jest kwesti umowy lub ukadu zbiorowego pracy jaki techniczny sposb wypaty gotwki zostanie wybrany przez pracownika i pracodawc. W wietle przepisw podatkowych rdem finansowania wypacanych pracownikom nagrd jest dochd po opodatkowaniu go podatkiem dochodowym.
               • 09.04.2013Abolicja skadek ZUS – najczciej zadawane pytania
                Ustawa z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu nalenoci powstaych z tytuu nieopaconych skadek przez osoby prowadzce pozarolnicz dziaalno (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551) przewiduje umorzenie skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowizkowo podlegajce tym ubezpieczeniom z tytuu prowadzonej dziaalnoci, odsetek za zwok od ww. skadek, opaty prolongacyjnej, kosztw upomnienia, opaty dodatkowej, a take kosztw egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziau Zakadu Ubezpiecze Spoecznych, naczelnika urzdu skarbowego lub komornika sdowego.
                • 09.04.2013Bilet dla zleceniobiorcy jako koszt dziaalnoci firmy
                 Pytanie podatnika: Spka wiadczy usugi transportowe. Do obsugi posiadanych pojazdw nie zatrudnia kierowcw jako wasnych pracownikw, lecz korzysta z usug kierowcw bdcych na samozatrudnieniu. W ostatnim czasie jeden z kierowcw otrzyma dyspozycj aby pojazd pozostawi u zleceniodawcy przewozu na jego terenie strzeonym, a sam z posiadanej zaliczki zakupi sobie bilety kolejowe na dojazd do miejsca zamieszkania i powrt do miejsca pozostawienia pojazdu w celu wykonania zlecenia. Czy spka moe wydatek na zakup biletu dla kierowcy nie bdcego pracownikiem zaliczy w koszty?
                 • 08.04.2013Korzystanie z samochodw subowych a przychd pracownika
                  Pytanie podatnika: Czy w przypadku pracownikw, ktrym przyznano samochody subowe i zobowizano do parkowania samochodu subowego w miejscu zamieszkania lub jego okolicy, Spka jest zobowizana doliczy do przychodu pracownika wartoci przejazdw samochodem subowym pomidzy miejscem parkowania a miejscem wykonywania obowizkw subowych przez tego pracownika, a w konsekwencji czy na Spce ci obowizki patnika z tego tytuu?
                  • 15.03.2013Zalegy urlop na danie
                   Interpelacja nr 13430 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie terminu wykorzystania zalegego urlopu wypoczynkowego bdcego w roku poprzednim urlopem na danie
                   • 06.03.2013Kodeks pracy: Bd zmiany w rozliczaniu czasu pracy
                    Interpelacja nr 12849 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie projektu nowelizacji przepisw o czasie pracy
                    • 04.03.2013Delegacje 2013: Zmiany w podrach krajowych krok po kroku
                     1 marca 2013 r. weszo w ycie rozporzdzenie ministra pracy i polityki spoecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). Rozporzdzenie reguluje zarwno podre krajowe, jak i zagraniczne. Do najwaniejszych zmian wprowadzonych tym rozporzdzeniem, w przypadku podry krajowych, naley zaliczy: now wysoko diety, zmniejszanie diety przy czciowym wyywieniu oraz wprowadzenie limitu noclegowego. Pozostaa cz zmian ma gwnie charakter porzdkujcy lub ucilajcy.
                     • 01.03.2013Parametry i wskaniki 2013: Pracownik
                      Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                      • 22.02.2013Pakiety medyczne a przychd pracownika
                       Z uzasadnienia: Nie jest te dopuszczalne, aby po uznaniu za podlegajce opodatkowaniu nieodpatnego wiadczenia polegajcego na otrzymaniu prawa skorzystania z okrelonej opieki medycznej opodatkowaniu podlegaa jego realizacja w postaci wykorzystania konkretnej usugi medycznej. Z tych powodw zagwarantowane pakietem medycznym prawo do korzystania z wchodzcych w jego skad usug medycznych nie jest pozostawieniem tych usug do dyspozycji w rozumieniu (odpowiedniej czci) art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f.; otrzymanym (nieodpatnym) wiadczeniem jest ju bowiem uprawniona zakupem pakietu moliwo wykorzystania tych usug.
                       • 21.02.2013Temperatura w miejscu pracy
                        Interpelacja nr 12335 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie braku zalece bhp dotyczcych maksymalnej temperatury w miejscu pracy
                        • 12.02.2013Kontrakt menederski a opodatkowanie VAT
                         Pytanie podatnika: Czy przychody z Umowy o wiadczenie usug w zakresie zarzdzania podlegaj opodatkowaniu podatkiem VAT?
                         • 11.02.2013Emeryt a ubezpieczenie rentowe
                          Interpelacja nr 12485 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie odstpienia od opacania skadki rentowej ubezpieczenia spoecznego od wynagrodzenia pracujcych emerytw lub przyznania im prawa do renty z FUS
                          • 31.01.2013Dane identyfikacyjne patnika skadek w dokumentach ubezpieczeniowych
                           Na podstawie zgoszenia patnika skadek zakadane jest w ZUS konto patnika skadek, na ktrym rozliczane s skadki na poszczeglne ubezpieczenia za wszystkich ubezpieczonych zgoszonych przez tego patnika. Podanie prawidowych danych identyfikacyjnych w zgoszeniu patnika skadek, a nastpnie konsekwentne ich podawanie we wszystkich dokumentach ubezpieczeniowych i patniczych ma istotne znaczenie dla poprawnoci rozliczenia skadek na koncie patnika. W zwizku z tym blok II zgoszenia patnika skadek (odpowiednio ZUS ZPA lub ZUS ZFA) albo dane identyfikacyjne przedsibiorcy we wniosku CEIDG-1 naley wypeni ze szczegln starannoci.
                           • 31.01.2013Forma zapewnienia przez pracodawc okularw korygujcych wzrok a zwolnienie z PIT
                            Pytanie podatnika: Zgodnie z zarzdzeniem wewntrznym pracownikowi, ktry co najmniej 4 godziny dziennie pracuje przy komputerze przysuguje refundacja kosztw zakupu okularw korekcyjnych w wysokoci 150 z. Pracownik skada wniosek o refundacj kosztw zakupu okularw korekcyjnych wraz z zawiadczeniem lekarskim oraz faktur wystawion na jego imi i nazwisko. Czy zwrot kosztw zakupu okularw korekcyjnych bdzie stanowi dla pracownika przychd podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                            • 28.01.2013Rozliczenie roczne: Maestwo dziecka a prawo rodzicw do ulgi
                             Interpelacja nr 12386 do ministra finansw w sprawie przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych w zakresie ulgi na dziecko
                             • 23.01.2013Podr subowa prywatnym samochodem: Zwrot kosztw opat za parkingi i autostrady a zwolnienie z PIT
                              Pytanie podatnika: Pracownicy Wnioskodawcy odbywaj krajowe podre subowe. Zdarza si, e na wniosek pracownika wyraa on zgod na odbycie podry subowej prywatnym samochodem. Czy zwrot kwot wydatkowanych przez pracownika na opaty parkingowe oraz opaty za przejazd autostrad podlegaj zwolnieniu z podatku dochodowego od osb fizycznych, czy te naley je uzna jako przekroczenie kilometrwki, uzna za przychd ze stosunku subowego i opodatkowa?
                              • 17.01.2013Wypata wiadczenia z ubezpieczenia chorobowego przez patnika skadek
                               Kwestie zwizane z wypat wiadcze z ubezpieczenia spoecznego (zasikw) uregulowano w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512, z pn. zm., dalej: ustawa zasikowa).
                               • 17.01.2013wiadczenia dla pracownikw ze rodkw obrotowych a VAT
                                Pytanie podatnika: Spka zakupuje dla pracownikw ze rodkw obrotowych wiadczenia sportowe (pakiet obejmujcy wstp na obiekty sportowe oraz pakiet w ramach ktrego uytkownicy s uprawnieni do udziau w zajciach sportowych), a take bilety do kina i karnety na basen (dodatkowe bilety). Ze wiadcze sportowych pracownicy bd mogli skorzysta za czciow odpatnoci, natomiast z dodatkowych biletw - nieodpatnie. Czy spka powinna nalicza podatek VAT wycznie od wartoci wiadcze, ktrymi s obciani pracownicy, a kwota potrcona z pensji pracownika powinna by rozpoznana jako warto brutto? Czy spka powinna nalicza podatek VAT od nieodpatnego przekazania dodatkowych biletw pracownikom?
                                • 03.01.2013Podre subowe: Odpoczynek w dzie a zwolnienie z PIT ryczatu za nocleg
                                 Pytanie: Zamierzam zatrudni na umow o prac kierowcw, ktrzy pi dni w tygodniu bd poza siedzib firmy wiadczc prac na wyznaczonej trasie bez moliwoci powrotu i wypoczynku w domu. Z tytuu podry subowej bd im wypaca diety oraz ryczat za nocleg, poniewa kierowca sam bdzie organizowa sobie odpowiednie miejsce do odpoczynku. Najczciej noclegi te bd odbywa si w kabinie samochodu. Czy w sytuacji, kiedy kierowca ze wzgldu na charakter pracy odpoczywa w dzie, gdy nie ma innej moliwoci, a ja bd wypaca mu za ten odpoczynek ryczat za nocleg, ryczat ten bdzie stanowi dla kierowcy przychd zwolniony z opodatkowania?
                                 • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                                  Formularz jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw", i ktrzy w roku podatkowym:
                                  • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                                   Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw", i ktrzy niezalenie od liczby rde przychodw:
                                   • 31.12.2012Podre subowe: Zwrot opat za parkingi i autostrady a przychd pracownika
                                    Pytanie podatnika: Czy zwrot dodatkowych kosztw - opaty za patne parkingi i autostrady, zwizanych z wykorzystaniem w podry subowej samochodu prywatnego jest dla pracownikw zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                    • 12.12.2012Rozwd a wsplne rozliczenie z dzieckiem
                                     Z uzasadnienia: Wychowania nie mona utosamia jedynie z trosk o byt materialny. Rwnie wane jest ksztatowanie osobowoci dziecka poprzez uczenie go samodzielnoci, obowizkowoci, rozwijanie predyspozycji intelektualnych, umiejtnoci praktycznych, ksztatowanie wiatopogldu, systemu wartoci oraz postaw emocjonalnych. Zatem, podatnika nie mona uzna za osob samotnie wychowujc dziecko. Dziecko podatnika bowiem zamieszkuje wraz z matk, pozostaje pod jej sta, codzienn opiek. Natomiast podatnik zajmuje si synem doranie - w okrelonych, ustalonych przez sd przedziaach czasowych.
                                     • 28.11.2012Dieta a nocleg ze niadaniem w zagranicznej podry subowej pracownika
                                      Pytanie podatnika: Czy w przypadku kiedy pracodawca przyznaje osobie wyjedajcej pen diet mimo udokumentowania usugi hotelowej rachunkiem, z ktrego wynika e usuga hotelowa obejmuje noclegi niadanie - to 15% tej diety naley uzna za przychd wyjedajcego podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                      • 14.11.2012Ubezpieczenie OC czonkw zarzdu a przychd z nieodpatnych wiadcze
                                       Z uzasadnienia: Okoliczno, i objte ubezpieczeniem osoby peni rne funkcje i co za tym idzie osoby te maj rny zakres obowizkw i uprawnie, tak wic rne jest te prawdopodobiestwo spowodowania przez nie zdarzenia rodzcego obowizek odszkodowawczy pozostaje bez znaczenia dla moliwoci okrelenia wysokoci przychodu. Wszyscy czonkowie wadz spki w rwnym stopniu korzystaj z ochrony ubezpieczeniowej, a wic skadka pacona przez spk rozkada si rwno na wszystkich ubezpieczonych, co daje moliwo obliczenia przychodu w odniesieniu do kadej z objtych ubezpieczeniem osb.
                                       • 31.10.2012Menader zasiadajcy w zarzdzie jako podatnik VAT
                                        Z uzasadnienia: Czonek zarzdu-menader dziaa w ramach struktury organizacyjnej zarzdzanej spki, nie ponosi on kosztw swej dziaalnoci, wynagrodzenie nie jest uzalenione od ekonomicznego ryzyka i dziaa on jedynie w imieniu i na rzecz zarzdzanej spki, ktra za jego dziaania ponosi odpowiedzialno za wyrzdzon szkod osobom trzecim. Nie dziaa on zatem w warunkach ryzyka, niepewnoci, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu wasnego przedsibiorstwa. Nie wykonuje swojej dziaalnoci w swoim imieniu i na wasny rachunek lecz w imieniu zarzdzanej spki. Zatem, osoby penice obowizki czonkw zarzdw spek na podstawie kontraktw menederskich nie s podatnikami na gruncie VAT.
                                        • 29.10.2012Urlop wychowawczy na niepenosprawne dziecko
                                         Interpelacja nr 8451 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie urlopw wychowawczych
                                         • 25.10.2012Dokumentowanie podry subowej
                                          Pytanie podatnika: Czy mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodu wydatki subowe zapacone kart subow pracownika spki udokumentowane: formularzem zlecenia podry subowej; wycigiem bankowym z karty subowej; owiadczeniem pracownika zawierajcym przyczyn braku faktury (rachunku), paragonu lub biletu za przejazd rodkiem komunikacji (taxi, autobus, metro, kolej podmiejska, tramwaj) oraz zawierajcym owiadczenie, i przejazd odbywa si w ramach zleconej podry subowej (potwierdzonym przez przeoonego pracownika)?
                                          • 24.10.2012Zwrot innych wydatkw w podry subowej
                                           Pracownikowi w rozliczaniu podry subowej przysuguje zwrot kosztw nie tylko biletw za przejazd, noclegw czy diety. Rozporzdzenie MPiPS w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej na obszarze kraju, jak rwnie analogiczne rozporzdzenie w sprawie podry zagranicznych, okrelajc, zwrot jakich kosztw naley si pracownikowi z tytuu podry subowej, wymienia take zwrot kosztw „innych udokumentowanych wydatkw, okrelonych przez pracodawc odpowiednio do uzasadnionych potrzeb” (§ 3 pkt 4 rozporzdzenia w sprawie podry krajowych oraz § 2 pkt 2 lit. c rozporzdzenia w sprawie podry zagranicznych).
                                           • 24.10.2012Przeksztacenie spki a wymiana kas fiskalnych
                                            Pytanie podatnika: Czy w wypadku przeksztacenia formy prawnej ze spki akcyjnej w spk komandytowo-akcyjn istnieje moliwo dalszego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku nalenego za pomoc kas fiskalnych stosowanych przez niego dotychczas, bez koniecznoci wymiany moduu fiskalnego wraz z pamici fiskaln albo zakoczenia pracy w trybie fiskalnym, czy te trzeba dokona ktrejkolwiek ze wskazanych wyej czynnoci z udziaem pracownika urzdu skarbowego i podjcia dziaa wskazanych w zaczniku 4 do rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 28 listopada 2008 r.?
                                            • 23.10.2012Przychody pracownika: Ekwiwalent za pranie odziey roboczej
                                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca posiada szereg stanowisk pracy, z ktrych zajmowaniem wie si konieczno dostarczania pracownikom nieodpatnie odziey roboczej. Przy czym, pracodawca nie moe zapewni prania odziey roboczej i z tego powodu postanowi, e wypaca bdzie rodki pienine celem zapewnienia prania tej odziey przez pracownikw, tj. ryczat brutto ustalany kwotowo, nie stanowicy rwnowartoci poniesionych przez pracownika kosztw. Czy ww. wiadczenie jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                             • 19.10.2012Zakaz konkurencji czonkw zarzdu
                                              W ustawie z 15 wrzenia 2000 r. Kodeks spek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037, z pn. zm., dalej: K.s.h.) zostay przewidziane specjalne ograniczenia, ktrym podlegaj czonkowie zarzdu spek z ograniczon odpowiedzialnoci w zakresie prowadzenia dziaalnoci konkurencyjnej wobec spki, w ktrej aktualnie peni obowizki. Tytuem wstpu do dalszych rozwaa naley wskaza, e zagadnienie zakazu konkurencji wobec czonkw zarzdu zostao uregulowane w sposb tosamy zarwno w odniesieniu do spki z ograniczon odpowiedzialnoci, jak i do spki akcyjnej (art. 211 oraz art. 380 K.s.h.).
                                              • 16.10.2012Szczepienia pracownikw w ksigach rachunkowych
                                               Pracodawcy maj prawo ponosi koszty zwizane z wiadczeniami dotyczcymi ochrony zdrowia pracownikw. Do takich wiadcze nale szczepienia przeciw grypie. Pracodawca, ktry je nabdzie na rzecz swoich pracownikw, moe warto tych wiadcze zaliczy w ksigach rachunkowych do kosztw dziaalnoci.
                                               • 16.10.2012Wyywienie w czasie podry subowej a przychd pracownika
                                                Pytanie podatnika: Spka zamierza sporzdzi regulamin wewntrzny, w ramach ktrego pracownicy odbywajcy podre subowe uzyskaj umocowanie do tego, aby odbywajc podre nabywali w imieniu i na rzecz Spki posiki lub korzystali z posikw nabytych przez Spk w inny sposb (np. w cenie konferencji, w ktrej pracownik uczestniczy itp.). Stosujc takie rozwizanie Spka przyjmowaa bdzie, e jako pracodawca zapewnia pracownikom wyywienie, co wyeliminuje obowizek wypaty diety. Czy zapewniajc pracownikom posiki o wartoci wyszej ni kwota diety Spka jako patnik musi pobra zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych?
                                                • 11.10.2012PIT: Zwrot kosztw noclegu pracownika niebdcego w delegacji
                                                 Z uzasadnienia: Zapata przez pracodawc kosztu noclegu pracownika wykonujcego swe obowizki w miejscu okrelonym w umowie o prac (poza siedzib firmy oraz miejsca zamieszkania pracownika) stanowi racjonalny wydatek firmy zwizany z realizacj okrelonych celw gospodarczych. Wydatek ten ponoszony w interesie pracodawcy, stanowicy koszt dziaalnoci gospodarczej poniesiony w celu osignicia przychodw firmy nie moe by uznany za element przychodu pracownika.
                                                 • 10.10.2012Umowa o dzieo – podstawowe zasady
                                                  Umowa o dzieo jest umow cywilnoprawn uregulowan w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 627–646). Przedmiotem zobowiza stron umowy jest wykonanie oznaczonego dziea (po stronie zleceniobiorcy – przyjmujcego zamwienie) oraz zapata umwionego wynagrodzenia (po stronie zleceniodawcy – zamawiajcego). Cechy charakterystyczne umowy to: odpatno, wzajemno, konsensualno oraz zobowizujcy charakter.
                                                  • 05.10.2012Optymalizacja podatkowa. Rozliczenie dochodw akcjonariuszy w SKA
                                                   Pytanie podatnika: Czy w zwizku z posiadaniem przez Wnioskodawczyni statusu akcjonariusza w SKA, obowizek podatkowy zwizany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niej w dacie podjcia przez walne zgromadzenie SKA uchway o podziale zysku, czy te obowizek podatkowy powstawa bdzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co bdzie si wiza z obowizkiem opacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] ... [ 12 ] nastpna strona »