Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art par kodeks pracy

 • 21.10.2016PIT. Zwrot kosztów noclegów i wyywienia pracownikom mobilnym - fiskus zmienia zdanie
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zatrudniany jest na stanowisku regionalnego kierownika sprzeday na podstawie umowy o prac. Niekiedy Wnioskodawca zmuszony jest do noclegów poza miejscem zamieszkania. Wydatki na noclegi, jak i na wyywienie, zwracane s przez pracodawc. Czy kwoty zwracane Wnioskodawcy, jako wyrównanie uszczerbku w jego majtku osobistym, poniesionym z polecenia oraz na rzecz i w imieniu pracodawcy, stanowi jego przychód podatkowy ze stosunku pracy?
  • 14.10.2016Kasy rejestrujce przejte w ramach darowanego przedsibiorstwa
   Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz w oparciu o przedsibiorstwo, które zostao przeniesione w drodze darowizny. W skad majtku przedsibiorstwa na moment darowizny wchodziy m.in. kasy rejestrujce. Czy Wnioskodawca moe ponownie ufiskalni te kasy rejestrujce i uywa do ewidencji sprzeday na rzecz osób nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej po dacie wyganicia homologacji?
   • 13.10.2016Bezpieczestwo pracy to tylko fikcja?
    Interpelacja nr 6050 w sprawie przestrzegania zasad bezpieczestwa pracy
    • 10.10.2016Zorganizowana cz przedsibiorstwa a opodatkowanie VAT
     Pytanie podatnika: Czy zespó skadników majtkowych i niemajtkowych, wyodrbniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wraz z zespoem ludzkim i zobowizaniami, nalecy do Wnioskodawcy, mona uzna za zorganizowan cz przedsibiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT, a co za tym idzie, czy w przypadku wniesienia przedstawionego zespou skadników majtkowych i niemajtkowych tytuem wkadu niepieninego do Spóki transakcja ta nie bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT?
     • 05.10.2016Wprowadzenie skróconego systemu czasu pracy a prawo do emerytury pomostowej
      Firma zatrudnia pracowników na stanowiskach, które z uwagi na bardzo duy wydatek energetyczny pow. 8400 kJ zakwalifikowane zostay zgodnie z zacznikiem 1 poz. 10 ustawy o emeryturach pomostowych, tj. Prace bezporednio przy obsudze agregatów i urzdze do produkcji metali nieelaznych, do stanowisk pracy w warunkach szczególnych. Pracownicy na tych stanowiskach zatrudnieni s w penym wymiarze czasu pracy. Ze wzgldu na bardzo duy wydatek energetyczny i rodowisko pracy firma zamierza wprowadzi na tych stanowiskach skrócony wymiar czasu pracy poprzez skrócenie wymiaru czasu pracy na 5 godzin na dob i 25 godzin w tygodniu. Czy nie spowoduje to w przyszoci utraty prawa pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach do emerytury pomostowej mimo spenienia pozostaych warunków wynikajcych z ustawy?
      • 26.09.2016Niedziela i wita cakowicie bez handlu?
       Interpelacja nr 5246 w sprawie ograniczenia handlu w niedziele i wita 
       • 21.09.2016Skadki OC i AC. KNF sprawdzi zasadno podwyek?
        Interpelacja nr 5379 do ministra finansw w sprawie drastycznego wzrostu cen ubezpiecze OC i AC
        • 30.08.2016Pracownik sezonowy na specjalnych zasadach?
         Interpelacja nr 5177 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie ubezpieczania pracownikw sezonowych
         • 29.08.2016Opodatkowanie VAT kontraktu menaderskiego
          Pytanie podatnika: Czy wszystkie usugi wiadczone przez Wnioskodawc na podstawie kontraktu menaderskiego podlegaj opodatkowaniu podatkiem VAT?
          • 09.08.2016Ulga prorodzinna na niepenosprawne dziecko
           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej na niepenosprawnego syna z tytuu sprawowania nad nim opieki (wychowywania)?
           • 05.08.2016Kodeks pracy 2016: Nowe przepisy ws. pracy kobiet
            W rod wesza w ycie nowelizacja Kodeksu pacy, ktra dostosowaa polskie przepisy do unijnych regulacji ws. rwnego traktowania na rynku pracy kobiet i mczyzn. Nowe przepisy przewiduj, e kobiety w ciy i karmice piersi nie mog wykonywa pracy uciliwej, niebezpiecznej albo szkodliwej dla zdrowia.
            • 07.07.2016WSA. Ryczat za korzystanie z samochodw subowych obejmuje paliwo
             Z uzasadnienia: Przepis art. 12 ustawy o PIT nie zawiera ogranicze dotyczcych sposobu korzystania z samochodu, liczby przejechanych kilometrw, uywania samochodu do jazd lokalnych, czy te pozamiejscowych. Jak susznie wskazano pracodawca, w tym wypadku Spka przekazujc samochd subowy, zgodnie z regulaminem jego uytkowania oddaje poszczeglnym pracownikom do uytku pojazd gotowy do jazdy zarwno z zapewnionym paliwem jak i materiaami eksploatacyjnymi. Tylko wwczas moliwe jest jego skuteczne wykorzystywanie.
             • 30.06.2016Odpowiedzialno solidarna w VAT bdzie zmieniona?
              Interpelacja nr 3891 w sprawie wprowadzenia solidarnej odpowiedzialnoci za podatek VAT importera przez agentw celnych i spedytorw.
              • 24.06.2016Modociani pracownicy trac prawo do alimentw i zasikw?
               Interpelacja nr 3856 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie przeduenia okresu otrzymywania wiadcze przez modocianych pracownikw
               • 21.06.2016WSA. Parkowanie firmowego samochodu przy domu pracownika a odliczenie VAT
                Z uzasadnienia: Ocena sposobu wykorzystania samochodw subowych powinna by dokonana z uwzgldnieniem tego, czy stan faktyczny pozwala na stwierdzenie, e nie tylko zachodzi potencjalna moliwo uycia samochodw subowych do uytku prywatnego, ale czy w rzeczywistoci samochody te s wykorzystywane dla celw niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz podatnika. Dopki mamy do czynienia z tzw. "czynnikiem ludzkim" zawsze istnieje potencjalne zagroenie, e dany pojazd moe zosta wykorzystany do celw innych ni zwizane z dziaalnoci gospodarcz spki. Okolicznoci tej nie da si cakowicie wyeliminowa, chodzi zatem jedynie o stworzenie takich mechanizmw i wprowadzenie takich zasad uywania pojazdw, ktre dadz maksymaln gwarancj wykorzystania ich wycznie w dziaalnoci podatnika.
                • 01.06.2016NSA. Kiedy najem jest dziaalnoci gospodarcz?
                 Zarobkowy, zorganizowany i cigy najem lokali dokonywany we wasnym imieniu, ktry mia charakter powtarzalny i nie przypadkowy, nie pozwala wbrew stanowisku samych podatnikw na klasyfikowanie przychodw z tego tytuu do rda przewidzianego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                 • 30.05.2016Uczestnictwo w konferencji a przychd w PIT
                  Tezy: Opata za uczestnictwo w konferencji (kongresie) nie jest nalenoci za czas podry osoby niebdcej pracownikiem, objt zwolnieniem od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z pn. zm.).
                  • 24.05.2016Przychody pracownika: Przejazdy samochodem subowym pomidzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy
                   Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (dalej: ustawa o PIT) przychodami, z zastrzeeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikajcych z pochodnych instrumentw finansowych, art. 19, 25b i 30f, s otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pienidze i wartoci pienine oraz warto otrzymanych wiadcze w naturze i innych nieodpatnych wiadcze.
                   • 13.05.2016WSA. Podstawa opodatkowania VAT przy sprzeday produktw w zestawach promocyjnych
                    Z uzasadnienia: W warunkach gospodarki rynkowej oraz w ramach obowizujcego prawa podatkowego organ podatkowy nie ma uprawnie by analizowa czy dziaania pomiotu gospodarczego maj na celu dobro ostatecznego konsumenta czy tylko maksymalizacj wasnych zyskw.
                    • 11.05.2016NSA. Wyywienie pracownika w podry subowej ponad limit diet
                     W rozumieniu art. 12 ust. 1 w zwizku z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT nadwyka kwoty zwrconych pracownikowi wydatkw na caodzienne wyywienie w trakcie krajowej i zagranicznej podry subowej ponad kwoty diet jest przychodem pracownika ze stosunku pracy podlegajcym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                     • 11.05.2016Zakoczenie dziaalnoci gospodarczej a konieczno wyrejestrowania kas
                      Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni w zwizku z zakoczeniem prowadzenia dziaalnoci gospodarczej otrzymaa pismo wzywajce do wyrejestrowania posiadanych kas fiskalnych. Strona prowadzia dziaalno polegajc na wynajmie nieruchomoci innemu przedsibiorcy. Obecnie Wnioskodawczyni nadal wynajmuje nieruchomo podmiotowi prowadzcemu dziaalno gospodarcz. Czy Wnioskodawczyni ma obowizek wyrejestrowa w urzdzie skarbowym posiadane kasy rejestrujce?
                      • 06.05.2016Podre subowe. Zwrot kosztw paliwa do wynajtego samochodu a przychd pracownika
                       Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztw paliwa w przypadku wynajmu samochodu subowego podczas podry subowej stanowi przychd pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                       • 05.05.2016Pakiet medyczny dla pracownika i jego rodziny kosztem pracodawcy?
                        Pytanie podatnika: Czy wydatki Spki ponoszone na zakup rodzinnych pakietw medycznych, tj. pakietw medycznych dla czonkw rodzin pracownikw Spki, bd mogy zosta zaliczone do kosztw uzyskania przychodw Wnioskodawcy?
                        • 28.04.2016Zawarcie umowy spki cichej a PCC
                         Pytanie podatnika: Czy zawarcie umowy spki cichej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych?
                         • 18.04.2016Opodatkowanie PIT wiadczenia usug doradczych
                          Pytanie podatnika: Czy przychody otrzymywane przez Wnioskodawc na podstawie umowy o wiadczenie usug doradczych, mog zosta zakwalifikowane jako przychody z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej i czy w zwizku tym Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania dochodu z tej dziaalnoci 19% podatkiem dochodowym?
                          • 13.04.2016WSA. Zwrot wydatkw za nocleg a przychd pracownika
                           Z uzasadnienia: Zwrot wydatkw poniesionych przez pracownika w zwizku z wykonywaniem wynikajcych z umowy o prac obowizkw subowych nie naley traktowa jako przychodu ze stosunku pracy i odprowadza z tego tytuu zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych.
                           • 24.03.2016Kodeks pracy 2016: Bd zmiany ws. pracy kobiet w ciy
                            Rzd przyj projekt nowelizacji Kodeksu pracy, ktra dostosuje polskie prawo do prawidowego wykonania unijnych przepisw ws. zasady rwnoci i rwnego traktowania kobiet i mczyzn w zatrudnieniu oraz pracy. Doprecyzowany zostanie m.in. jeden z artykuw, gdzie wyranie wskazane zostanie, e uciliwa i niebezpieczna dla zdrowia praca nie moe by wykonywana przez kobiety w ciy i karmice dziecko piersi. 
                            • 23.03.2016Kodeks pracy 2016: Bd zmiany ws. pracy kobiet w ciy
                             Rzd przyj projekt nowelizacji Kodeksu pracy, ktra dostosuje polskie prawo do prawidowego wykonania unijnych przepisw ws. zasady rwnoci i rwnego traktowania kobiet i mczyzn w zatrudnieniu oraz pracy. Doprecyzowany zostanie m.in. jeden z artykuw, gdzie wyranie wskazane zostanie, e uciliwa i niebezpieczna dla zdrowia praca nie moe by wykonywana przez kobiety w ciy i karmice dziecko piersi. 
                             • 22.03.2016Urlop wypoczynkowy. Samozatrudnienie nie liczy si do stau pracy
                              Interpelacja nr 1106 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie moliwoci zaliczenia samozatrudnienia do okresw, ktre wlicza si do wymiaru urlopu wypoczynkowego
                              • 07.03.2016Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                               Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sdu obejmuje rwnie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                               • 22.02.2016ZUS. Zbiegi tytuw do ubezpiecze spoecznych - Umowa zlecenia i prowadzenie pozarolniczej dziaalnoci
                                Rozpoczynajc omawianie zasad podlegania ubezpieczeniom spoecznym przez osoby wykonujce umow zlecenia i prowadzce jednoczenie pozarolnicz dziaalno naley wyjani, i odnosz si one do sytuacji, gdy umowa zlecenia nie jest wykonywana w ramach prowadzonej dziaalnoci, a jej przedmiot nie pokrywa si z przedmiotem tej dziaalnoci.
                                • 19.02.2016ZUS. Zbiegi tytuw do ubezpiecze spoecznych - Umowa zlecenia i prowadzenie pozarolniczej dziaalnoci
                                 Rozpoczynajc omawianie zasad podlegania ubezpieczeniom spoecznym przez osoby wykonujce umow zlecenia i prowadzce jednoczenie pozarolnicz dziaalno naley wyjani, i odnosz si one do sytuacji, gdy umowa zlecenia nie jest wykonywana w ramach prowadzonej dziaalnoci, a jej przedmiot nie pokrywa si z przedmiotem tej dziaalnoci.
                                 • 18.02.2016Nocleg dla oddelegowanych pracownikw a przychd w PIT
                                  Pytanie podatnika: Czy Spka powinna zalicza do przychodu pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych warto kwater noclegowych nieodpatnie udostpnionych pracownikom w czasie ich delegowania za granic, z ktrych pracownicy bd korzysta w zwizku ze wiadczon prac na kontraktach?
                                  • 17.02.2016Zmiany w Kodeksie pracy. Bd dusze przerwy w czasie pracy?
                                   Interpelacja nr 511 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie patnej przerwy w wykonywaniu pracy
                                   • 15.02.2016Czy praca maonka i czonkw rodziny podlega skadkom ZUS?
                                    Interpelacja nr 564 w sprawie opacania skadek ZUS za pomoc maonka w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej.
                                    • 11.02.2016Czy porady dietetyczne s opodatkowane VAT?
                                     Pytanie podatnika: Czy wiadczone przez Spk usugi w zakresie porad dietetyka stanowi bd usugi w zakresie opieki medycznej suce profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, i tym samym skorzystaj ze zwolnienia od podatku od towarw i usug na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarw i usug z 11 marca 2004 r.?
                                     • 05.02.2016Nienalenie pobrane zaliczki na podatek dochodowy a korekta PIT-11
                                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca w okresie 1 stycznia 2013 r. - 31 lipca 2015 r. potrca zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych w zawyonej wysokoci, uznajc niesusznie, e pracownicy osigaj przychd podatkowy z tytuu dojazdw samochodami subowymi z miejsca zamieszkania na lokalizacj projektow. Warto tego przychodu nie powinna bya by uwzgldniana w kalkulacji miesicznych zaliczek na PIT w ww. okresie. Czy Wnioskodawca ma obowizek korygowania informacji PIT-11?
                                      • 28.01.2016Jakie zmiany w prawie pracy?
                                       Interpelacja nr 251 w sprawie zaoe i kierunków planowanych dziaa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej w VIII kadencji Sejmu.
                                       • 14.01.2016Dla kogo ulga prorodzinna?
                                        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do ulgi prorodzinnej?
                                        • 08.01.2016WSA. Podre subowe: Zwrot kosztw wyywienia a przychd pracownika
                                         Z uzasadnienia: Limity zwolnienia z opodatkowania zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT nie maj zastosowania w przypadkach, kiedy pracodawca nie rozlicza kosztw podry subowej, w tym diet, w formie ryczatowej, a ponosi bezporednio cae koszty podry subowej. Poza tym, zdaniem sdu, nie mona przypisa jako przychd pracownika wydatkw ponoszonych przez pracodawc na jego wyywienie w czasie podry subowej, jeeli przekraczaj one limity z rozporzdzenia, poniewa realizuje on zadania skarcej, a nie wasne.
                                         • 05.01.2016WSA. Odszkodowanie za szkody wyrzdzone przez zwierzta chronione bez PIT
                                          Z uzasadnienia: Odszkodowania wypacane rolnikom indywidualnym za szkody wyrzdzone przez gatunki zwierzt chronionych, ktre maj w rzeczywistoci na celu przywrcenie stanu posiadania sprzed wyrzdzenia szkody, nie podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych, gdy stanowi przychd uzyskany z dziaalnoci rolniczej, o ktrym mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych.
                                          • 23.12.2015Parametry i wskaniki 2016: Pracownik
                                           Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                                           • 01.12.2015WSA. Zwrot wydatkw za takswk w delegacji to przychd pracownika
                                            Z uzasadnienia: Pracodawca moe wyznaczy miejscowo rozpoczcia i zakoczenia podry krajowej nie mona jednak wywodzi, e pracodawca moe rwnie okreli konkretne miejsce w tej miejscowoci, od ktrej rozpoczyna si podr krajowa i zagraniczna. Skoro zatem podr rozpoczyna si od miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba spki, stae miejsce pracy pracownika lub/i miejsce staego lub czasowego pobytu pracownika, to wydatki ponoszone w zwizku z przejazdami na terenie tej miejscowoci nie mieszcz si w zakresie wydatkw wymienionych w rozporzdzeniu z 29 stycznia 2013 r., a tym samym opacenie tych wydatkw przez pracodawc lub ich zwrot pracownikowi stanowi przychd podlegajcy opodatkowaniu.
                                            • 17.11.2015Opiekunowie dorosych niepenosprawnych. Czy bd zmiany w zasikach?
                                             Interpelacja nr 34841 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie opiekunw osb niepenosprawnych
                                             • 17.11.2015Sprzeda produktw w zestawach promocyjnych: Stawka VAT i podstawa opodatkowania
                                              Pytanie podatnika: Czy w przypadku sprzeday towarw w zestawie promocyjnym, podstaw opodatkowania VAT, ustalan odrbnie dla kadego z towarw tworzcych zestaw promocyjny, bdzie kwota nalena za sprzeda danego towaru, pomniejszona o kwot nalenego podatku VAT? Czy Wnioskodawca prawidowo traktuje sprzeda zestawu jako sprzeda dwch oddzielnych towarw, w zwizku z czym wykazuje na paragonie fiskalnym zestaw promocyjny jako dwie pozycje opodatkowane rnymi stawkami VAT?
                                              • 26.10.2015Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                                               Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sdu obejmuje rwnie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                                               • 07.10.2015wiadczenia na rzecz pracownikw a PIT. Czciowo odpatny dowz do i z pracy
                                                Pytanie podatnika: Czy warto wiadczenia otrzymanego przez pracownika od Pracodawcy z tytuu organizowanego przez Wnioskodawc przewozu do i z miejsca pracy, o ktrym mowa w Zakadowym Ukadzie Zbiorowym Pracy, w czci finansowanej przez Pracodawc, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 14a ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, a co za tym idzie, czy na podstawie art. 31 ww. ustawy Wnioskodawca zobowizany jest do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy z tego tytuu?
                                                • 21.09.2015Bdzie ulga podatkowa dla wynajmujcych mieszkania?
                                                 Interpelacja nr 34135 w sprawie wprowadzenia zacht podatkowych wspierajcych rozwj rynku mieszka na wynajem.
                                                 • 21.09.2015Miejsce parkowania samochodu subowego a odliczenie VAT
                                                  Z uzasadnienie: Przejazdy z miejsca garaowania czy przechowywania samochodu (czyli miejsca zamieszkania) do siedziby Spki, czy te do klientw, zwizane s realizacj celu subowego, czyli zwizane s wycznie z prowadzon przez wnioskodawc dziaalnoci gospodarcz. W opinii Sdu parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, tak jak to przyj organ, e samochd nie jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej.
                                                  • 15.09.2015NSA. Nocleg w hotelu nie jest przychodem pracownika
                                                   Z uzasadnienia: Ponoszenie przez pracodawc wydatkw w celu zapewnienia noclegw pracownikowi jest wiadczeniem poniesionym w interesie pracodawcy, poniewa to jemu przynosi konkretn i wymiern korzy w postaci prawidowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy. Zwrotu wydatkw poniesionych przez pracownikw w zwizku z wykonywaniem wynikajcych z umowy o prac obowizkw subowych nie naley traktowa jako przychodu ze stosunku pracy i tym samym pobiera i odprowadza z tego tytuu zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 12 ] nastpna strona »