Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art par kodeks pracy

 • 20.04.2018NSA: Wystawa artystyczna moe by zorganizowan czci przedsibiorstwa
  Z uzasadnienia: Posiadanie statusu podatnika podatku od towarów i usug nie jest warunkowane wykonywaniem czynnoci opodatkowanych, gdy istotny jest zamiar wykorzystania nabytych towarów do dziaalnoci gospodarczej.
  • 16.04.2018Rozliczenie PIT z dzieckiem: Samotny rodzic? To nie takie proste!
   Rodzic, który jest stanu cywilnego i w pojedynk troszczy si o zaspokojenie biecych potrzeb dziecka, nie traci statusu osoby samotnie wychowujcej dziecko z racji utrzymywania sporadycznych kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica lub pacenia alimentów. W konsekwencji rodzic, który nie troszczy si o biece potrzeby dziecka, a jedynie wypenia cicy na nim z mocy prawa obowizek alimentacyjny oraz bierze niewielki udzia w innych aspektach wychowania, nie moe by uznany za osob samotnie wychowujc dziecko - stwierdzio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
   • 05.04.2018Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
    Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
    • 23.03.2018Kontrakt menederski: Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez Prezesa Zarzdu
     Z uzasadnienia: Jest oczywistym, e moliwo swobodnego zorganizowania (wybór wspópracowników, struktury niezbdne do wykonywania zada, godziny pracy), jak te brak zintegrowania w przedsibiorstwie czy w administracji stanowi elementy typowe dla dziaalnoci wykonywanej w sposób samodzielny. Jednake poddanie si niektórym dyrektywom jak te pewnej kontroli czy wadzy dyscyplinarnej pracodawcy, które odnajdujemy równie w stosunku pracy nie wykluczaj charakteru samodzielnego dziaalnoci.
     • 22.03.2018Problemy z zawiadczeniami A1 wydawanymi kierowcom w transporcie midzynarodowym
      Dokument A1 - „Zawiadczenie o ustawodawstwie dotyczcym zabezpieczenia spoecznego majcym zastosowanie do osoby uprawnionej” wydaje si w celu potwierdzenia, któremu ustawodawstwu dotyczcemu zabezpieczenia spoecznego dana osoba podlega oraz powiadczenia, e nie jest ona zobowizana do opacania skadek w innym pastwie czonkowskim.
      • 16.03.2018Skadki na ZUS: Dziaalno gospodarcza w Polsce, praca w kraju UE
       Zaoyem w Polsce firm, która do dobrze funkcjonuje, ale mam te propozycj do intratnej pracy na okoo rok w Holandii. Firma dziaa i nie chciabym jej likwidowa. Czy pracujc w Holandii bd musia opaca dodatkowo skadki ZUS od dziaalnoci gospodarczej?
       • 08.03.2018Kwalifikacja usug zarzdzania w spóce samorzdowej
        Z uzasadnienia: Majc na uwadze fakt, e w zasadzie kady stosunek prawny o charakterze odpatnym istniejcy pomidzy podmiotem zlecajcym wykonanie danej czynnoci a podmiotem, który dan czynno wykonuje, okrela wynagrodzenie oraz przynajmniej podstawowe warunki wykonywania czynnoci, naley uzna, e „odpowiedzialno zlecajcego wobec osób trzecich” jest kryterium kluczowym dla oceny charakteru prawno-podatkowego danego podmiotu.
        • 08.03.2018NSA: Depozyt nieprawidowy - jak ustali moment powstania przychodów i kosztów?
         Jeeli strony zawieraj umow, na podstawie której skadajcy oddaje przechowawcy na przechowanie pienidze bd inne rzeczy oznaczone co do gatunku, ponadto z przepisów szczególnych albo z umowy lub okolicznoci wynika, e przechowawca moe rozporzdza przedmiotem przechowania, jest to depozyt nieprawidowy.
         • 06.03.2018PIT za 2017: Alimenty a prawo do ulgi na dzieci
          Pytanie: Wnioskodawczyni jest matk samotnie wychowujc 3 synów: bliniaków, które maj obecnie 12 lat oraz penoletniego syna. Ojciec dzieci w stosunku do modszych synów ma ograniczone kontakty orzeczone wyrokiem sdowym oraz opaca alimenty. Natomiast na starszego syna paci alimenty. Czy, w zwizku z brakiem moliwoci porozumienia si z ojcem dzieci, Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia 100% ulgi za rok 2017 na maoletnich synów oraz penoletniego uczcego si syna?
          • 28.02.2018Uwaga emeryci i rencici. Do koca lutego musicie powiadomi ZUS o dochodach
           Pytanie: Emeryt lub rencista, który w 2017 r. pozostawa w zatrudnieniu, peni sub lub wykonywa inn prac zarobkow albo prowadzi dziaalno powinien powiadomi ZUS o osignitych przychodach. Owiadczenie to naley nadesa w terminie do 28 lutego br. Czy obowizek ten dotyczy kadego emeryta i rencisty?
           • 26.02.2018Poradniki ZUS: Zasady opacania skadek na FGP i FEP z przykadami
            Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpnia okresowo aktualizowane poradniki dotyczce realizowania obowizków zwizanych z opacaniem skadek na ubezpieczenia, ilustrujc je praktycznymi przykadami. Publikujemy poradnik, dotyczcy Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych i Funduszu Emerytur Pomostowych.
            • 23.02.2018Poradniki ZUS: Zasady opacania skadek na FGP i FEP z przykadami
             Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpnia okresowo aktualizowane poradniki dotyczce realizowania obowizków zwizanych z opacaniem skadek na ubezpieczenia, ilustrujc je praktycznymi przykadami. Publikujemy poradnik, dotyczcy Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych i Funduszu Emerytur Pomostowych.
             • 16.02.2018Uyczenie na rzecz spóki osobowej nie jest uyczeniem na rzecz wspólnika
              W przypadku otrzymania przez spók osobow wiadcze w naturze i innych nieodpatnych wiadcze, warto tych wiadcze nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy. Zwolnienie przewidziane w tym przepisie odnosi si bowiem do wiadcze otrzymanych od osób zaliczanych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn. Za taki podmiot nie moe by uznana spóka osobowa.
              • 15.02.2018Koszty uzyskania: Wynagrodzenia prokurentów spóki komandytowej
               Ustawa PIT nie zawiera przepisów szczególnych dotyczcych moliwoci, czy te sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez podatnika pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej wynagrodzenia nalenego prokurentowi. Moliwo zaliczenia tego wynagrodzenia do kosztów uzyskania przychodu uzaleniona jest od spenienia ogólnych przesanek uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.
               • 09.02.2018Po wyroku NSA w sprawie odliczenia VAT od samochodów: zmiana na korzy podatnika
                NSA wyda wany dla wielu podatników wyrok - w efekcie organ podatkowy zosta skoniony do zmiany interpretacji na korzy podatnika. Fiskus kwestionowa pogld, zgodnie z którym firma - pod pewnymi  warunkami - moe zezwoli pracownikom na parkowanie samochodu subowego poza siedzib, uznajc jednoczenie, e samochód wykorzystywany jest wycznie na potrzeby dziaalnoci. Teraz ju ten pogld aprobuje.
                • 05.02.2018Informowanie pracowników o nieprzedueniu umowy
                 W mojej ocenie nie wydaje si konieczne wprowadzenie obowizku informowania pracownika przez pracodawc o zamiarze, bd te braku zamiaru kontynuowania stosunku pracy (nawizania nowej umowy o prac) w zwizku ze zbliajcym si terminem rozwizania umowy o prac na czas okrelony. Taka regulacja rodziaby wtpliwoci co charakteru prawnego takiego obowizku, tzn. czy byby wicy dla pracodawcy i czy na jego podstawie pracownik mógby dochodzi roszczenia o nawizanie umowy o prac - poinformowa Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                 • 29.01.2018NSA. Zakwaterowanie i transport pracowników oddelegowanych do pracy za granic nie stanowi ich przychodu
                  Z uzasadnienia: Przepisy prawa pracy nie nakadaj na pracownika obowizku ponoszenia za pracodawc wydatków zwizanych ze wiadczeniem pracy w zwizku z podpisanym kontraktem zagranicznym. Inaczej rzecz ujmujc, wszystkie te wydatki, które zapewniaj wykonanie/wywizanie si pracodawcy z zawartego kontraktu s wydatkami pracodawcy a nie wydatkami ponoszonymi w imieniu/interesie pracownika. Konstatacji tej nie zmienia fakt, e pracownik korzysta ze wiadcze mu zaoferowanych, gdy to pracodawca a nie pracownik ma - w myl zawartego kontraktu - zapewni realizacj zagranicznego kontraktu.
                  • 29.01.2018ZUS 2018: Przez dugi stracisz prawo do zasików
                   W kontekcie przyznawania wiadcze krótko i dugoterminowych, dla osób opacajcych skadki na ubezpieczenie wasne („sam za siebie”) wane jest opacenie wszystkich nalenych skadek za czas podlegania ubezpieczeniom spoecznym, w tym te dobrowolnych. Przyjta zasada pokrywania nalenoci od najstarszych zmienia dla nich struktur zaduenia z tytuu skadek, moe wpywa na prawo do wiadcze krótkoterminowych. Jednak dotychczas fakt nieopacania lub nieterminowego opacania skadek mia taki sam skutek - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                   • 26.01.2018MF: Pierwsza opublikowana na stronach SIP opinia zabezpieczajca
                    W Systemie Informacji Podatkowej, znajdujcym si na stronach Ministerstwa Finansów opublikowana zostaa pierwsza opinia zabezpieczajca w sprawie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Do tej pory publikowane byy kilkukrotnie jedynie odmowy wydania takiej opinii - tym razem zaprezentowane rozwizanie znalazo akceptacj KAS. Dotyczy rozwizania motywujcego, pozwalajcego zaliczy ew. wypaty wynagrodzenia do przychodów z kapitaów pieninych zamiast do przychodów ze stosunku pracy.
                    • 19.01.2018Aport wydzielonej czci firmy a podatek VAT
                     Ustawa VAT stanowi, i pod pojciem zorganizowanej czci przedsibiorstwa rozumie si organizacyjnie i finansowo wyodrbniony w istniejcym przedsibiorstwie zespó skadników materialnych i niematerialnych, w tym zobowizania, przeznaczonych do realizacji okrelonych zada gospodarczych, który zarazem mógby stanowi niezalene przedsibiorstwo samodzielnie realizujce te zadania.
                     • 17.01.2018Parametry i wskaniki 2018: Pracownik
                      Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                      • 07.12.2017Outsourcing pracowniczy moe by niebezpieczny dla firm
                       Niedawno uchwalona zmiana w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych wprowadzia mechanizm, dziaajcy w sposób podobny do mechanizmu odpowiedzialnoci za zobowizania osób trzecich. W skrócie polega na tym, e firma, zlecajca innej firmie outsourcing pracowniczy odpowiada za nalenoci skadkowe pracowników w przypadku, w którym agencja zatrudnienia po przejciu pracowników zleceniodawcy, nie odprowadza za nich skadek za ubezpieczenie spoeczne.
                       • 06.12.2017WSA. Czy ryczat na samochód obejmuje paliwo? Fiskus swoje, a sdy swoje
                        Z uzasadnienia: wiadczeniem pracodawcy nie jest samo udostpnienie samochodu. Jest nim zapewnienie moliwoci jego prawidowego uywania, take i ponoszenie wszystkich niezbdnych wydatków umoliwiajcych takie uywanie tj. kosztów eksploatacji, w tym materiaów eksploatacyjnych, kosztów zwizanych z zakupem paliwa, czy bada technicznych. Nie ma adnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków jakim s wydatki na paliwo uzna za stanowice odrbne wiadczenie.
                        • 28.11.2017Wynagrodzenie i skadki ZUS maonka wspólnika jako koszt podatkowy
                         Pytanie: Czy warto pracy maonka pierwszego wspólnika spóki jawnej w postaci wynagrodzenia oraz skadki ZUS w czci paconej przez spók s kosztem uzyskania przychodów dla drugiego wspólnika – Wnioskodawcy?
                         • 23.11.2017NSA: Odprawa to nie odszkodowanie
                          Z uzasadnienia: Odprawy zwizane ze zwolnieniami grupowymi s swoist "zapat" przez pracodawc za zgodne z prawem i skuteczne zwolnienie si od zobowizania zatrudnienia pracownika. Funkcj odprawy nie jest wynagrodzenie szkody za utrat moliwoci zarobkowania, bowiem zakoczenie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy nie jest równoznaczne z utrat moliwoci zarobkowania w ogóle.
                          • 21.11.2017Przerwy w pracy przysugujce pracownikowi
                           W postanowieniach ukadu zbiorowego, regulaminu pracy lub w umowach o prac pracodawca moe, zgodnie z zasad uprzywilejowania pracownika, wprowadzi przerw dusz ni 15-minutowa z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (a take wicej ni jedn z zastrzeeniem, i co najmniej jedna z nich musi trwa nie krócej ni 15 minut). Pracodawca moe take wprowadzi jedn przerw w pracy niewliczan do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczajcym 60 minut, przeznaczon na spoycie posiku lub zaatwienie spraw osobistych - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                           • 17.11.2017Prowadzenie dziaalnoci w Polsce i umowa o prac w innym kraju UE
                            Mam zarejestrowan dziaalno gospodarcz w Polsce. Jednoczenie pracuj w Wielkiej Brytanii na umow o prac. Które przepisy o ubezpieczeniu spoecznym naley stosowa w takim wypadku?
                            • 27.10.2017Ubezpieczenie zdrowotne przy kontrakcie menederskim
                             Z uzasadnienia: Nie ma podstaw prawnych do przyjcia, e wnioskodawca uzyskujc jeden przychód podlega obowizkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu i opaca skadki, zarówno z tytuu wykonywania obowizków menedera na podstawie umowy o wiadczenie usug w zakresie zarzdzania zawartej w ramach prowadzonej pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, jak z tytuu prowadzenia pozarolniczej dziaalnoci w ramach której wykonuje obowizki menedera na podstawie umowy o wiadczenie usug w zakresie zarzdzania.
                             • 18.10.2017NSA. Zniesienie wspówasnoci nieruchomoci spadkowej bez PIT
                              Zniesienie wspówasnoci nieruchomoci, w wyniku którego wspówaciciel (spadkobierca) w zamian za udzia we wspówasnoci nieruchomoci otrzymuje spat, bdc jego równowartoci, nie uzyskuje przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nawet wówczas, gdyby inne przesanki opodatkowania dochodu z odpatnego zbycia nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci zostay spenione - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                              • 14.09.2017Przeksztacenie spóki: Koszty zwizane z wynagrodzeniami pracowników w okresie przejciowym
                               Wynagrodzenia wypacone przez spók powsta w wyniku przeksztacenia za miesic poprzedzajcy przeksztacenie mog zosta zaliczone do kosztów spóki przed jej przeksztaceniem. Skadki na ubezpieczenie spoeczne od tych wynagrodze zwiksz ju natomiast koszty wspólników nowo powstaej spóki komandytowej - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji podatkowej.
                               • 28.08.2017NSA. Zwrot kosztów wyywienia ponad limit diet
                                Z uzasadnienia: Niezalenie od formy, w jakiej zapewniono osobie odbywajcej podró wyywienie ze zwolnienia od podatku korzysta tylko ta cz otrzymanego wiadczenia zwizanego z wyywieniem, która nie przekracza wysokoci diety okrelonej w rozporzdzeniu ws. nalenoci z tytuu podróy subowej.
                                • 24.07.2017NIK i PIP: Medycyna pracy nie do skontrolowania
                                 Interpelacja nr 13573 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej, ministra zdrowia w sprawie bada profilaktycznych pracownika
                                 • 21.07.2017Podatek od czynnoci cywilnoprawnych: sprzeda zorganizowanej czci przedsibiorstwa
                                  Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) − Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, e stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 25 maja 2017 r. (data wpywu − 26 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczcej podatku od czynnoci cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzeday zorganizowanej czci przedsibiorstwa − jest prawidowe.
                                  • 28.06.2017WSA. Najem na cele mieszkaniowe: Prawo do zwolnienia z VAT naley udowodni
                                   Z uzasadnienia: Podatnik korzystajc z ulgi powinien posiada dowody na jej prawidowe zastosowanie, co rozpoznawanej sprawie sprowadzaoby si do imiennego wskazania osób fizycznych korzystajcych z wynajmowanych przez niego pomieszcze w sposób wskazujcy na "cel zapewniajcy potrzeby mieszkaniowe, jako gówne miejsce pobytu". Podkreli take naley, e celem tej ulgi nie jest kwestia uzyskania korzyci podatkowej po stronie wynajmujcego lokal mieszkalny, ale ze wzgldów spoecznych zapobieenie wzrostowi kosztów najmu lokali mieszkalnych a tym samych uzyskaniu korzyci polegajcego na niszym nie podlegajcym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug czynszu paconego przez najemc.
                                   • 30.05.2017Cia na zwolnieniu: Niech paci ZUS
                                    Interpelacja nr 11977 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie stworzenia lepszych warunków prawnych do zatrudniania modych kobiet
                                    • 24.04.2017Kodeks pracy 2017: Sejm pracuje nad skróceniem czasu pracy rodziców
                                     Sejm rozpocz prace nad zgoszonym przez posów Polskiego Stronnictwa Ludowego projektem nowelizacji Kodeksu pracy. Projektodawcy proponuj wprowadzenie skróconego do 7 godzin czasu pracy dla pracowników penicych opiek nad dzieckiem do lat 10. W takim mechanizmie pracownik miaby zachowa prawo do wynagrodzenia za nieprzepracowany czas
                                     • 21.04.2017Kodeks pracy 2017: Sejm pracuje nad skróceniem czasu pracy rodziców
                                      Sejm rozpocz prace nad zgoszonym przez posów Polskiego Stronnictwa Ludowego projektem nowelizacji Kodeksu pracy. Projektodawcy proponuj wprowadzenie skróconego do 7 godzin czasu pracy dla pracowników penicych opiek nad dzieckiem do lat 10. W takim mechanizmie pracownik miaby zachowa prawo do wynagrodzenia za nieprzepracowany czas
                                      • 16.03.2017Odprawa dla czonka zarzdu spóki a PIT
                                       Tezy: Jeeli strony umowy przewidziay, i wiadczenie - zwane te odpraw, czy odszkodowaniem - otrzymane przez czonka zarzdu spóki kapitaowej z tytuu pozbawienia go tej funkcji, jako wiadczenie organizacyjne ma charakter kary umownej (art. 483 § 1 w zwizku z art. 484 § 1 k.c.) to stanowi ono przychód ze róda przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zwizku z art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z pón. zm. ), t.j. dziaalnoci wykonywanej osobicie, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.
                                       • 01.03.2017Przychody pracownika: Zabezpieczenie przed gryp z PIT
                                        Pytanie podatnika: Czy pokrywane przez spók koszty szczepie na gryp dla pracowników stanowi dla nich przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                        • 03.02.2017Parametry i wskaniki 2017: Pracownik
                                         Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                                         • 03.02.2017NSA. Choroba jako podstawa umorzenia zalegoci podatkowych
                                          Z uzasadnienia: Choroba jest niewtpliwie istotnym zdarzeniem, które naley uwzgldnia w procesie decyzyjnym o przyznaniu bd odmowie przyznania ulgi, to jednak nie stanowi ona samoistnie podstawy do umorzenia zalegoci podatkowych. Okoliczno ta musi by bowiem oceniana w konkretnym stanie faktycznym, przy uwzgldnieniu innych okolicznoci danej sprawy, tym bardziej, e z akt sprawy nie wynika, e rozpoznana u podatnika choroba zakócaa jego prawidowe funkcjonowanie zarówno na polu rodzinnym jak i zawodowym.
                                          • 13.01.2017Moment ewidencjonowania obrotu przy sprzeday wysykowej na kasie rejestrujcej
                                           Pytanie podatnika: Czy w przypadku sprzeday przez platform allegro w momencie otrzymania przelewu na konto firmowe przed wysyk towaru prawidowe jest fiskalizowanie tej sprzeday w momencie otrzymania pienidzy, czy fiskalizacja winna by dokonana w momencie wysyki towaru? Czy w przypadku sprzeday za pobraniem prawidowe jest fiskalizowanie sprzeday towaru na rzecz osób fizycznych w momencie wydania towaru kurierowi, czy moe w momencie otrzymania zapaty za towar? W którym momencie powinna by zafiskalizowana sprzeda, jeeli przelew firma otrzyma w pitek o godz. 18 lub w sobot, w którym to czasie firma nie pracuje, czy prawidowym bdzie fiskalizacja w momencie wysyki towaru do klienta czy te moe w dacie otrzymania przelewu?
                                           • 10.01.2017Obowizki patnika w zwizku z uywaniem przez pracownika samochodu subowego
                                            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, jako patnik podatku dochodowego od osób fizycznych, jest obowizany, na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., do obliczenia, pobrania i wpacania podatku dochodowego z tytuu zgody pracodawcy na okazjonalne parkowanie samochodu subowego w miejscu zamieszkania, w sytuacji gdy pracownik nie ma prawa do uywania samochodu subowego do celów prywatnych (bowiem nie zawar indywidualnej umowy z pracodawc)?
                                            • 09.01.2017Parkowanie samochodu pod domem pracownika podlega PIT?
                                             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, jako patnik podatku dochodowego od osób fizycznych, jest obowizany, na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., do obliczenia, pobrania i wpacania podatku dochodowego z tytuu zgody pracodawcy na okazjonalne parkowanie samochodu subowego w miejscu zamieszkania, w sytuacji gdy pracownik nie ma prawa do uywania samochodu subowego do celów prywatnych (bowiem nie zawar indywidualnej umowy z pracodawc)?
                                             • 27.12.2016Preferencje podatkowe nie dla zwizków partnerskich
                                              Interpelacja nr 8002 do ministra finansów w sprawie moliwoci wspólnego rozliczania si z podatku dochodowego przez osoby posiadajce dzieci, ale yjce w nieformalnych zwizkach partnerskich
                                              • 22.12.2016NSA. Program dobrowolnych odej z PIT
                                               Skoro przepisy ukadów zbiorowych pracy i porozumie koczcych spory zbiorowe stanowi przepisy prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu pracy, a odprawa zostaa wypacona na podstawie Zakadowego Ukadu Zbiorowego Pracy z uwagi na szczególne zasady rozwizywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczcych pracowników (zwizana bya ze zwolnieniami grupowymi), to nie podlega ona zwolnieniu od podatku dochodowego z uwagi na wyczenie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                               • 09.12.2016Aport czci przedsibiorstwa a VAT
                                                Pytanie podatnika: Czy wniesienie aportem do nowo utworzonej spóki z o.o., czci przedsibiorstwa zgodnie z opisanym stanem faktycznym bdzie stanowio transakcj zbycia zorganizowanej czci przedsibiorstwa a w konsekwencji bdzie podlegao wyczeniu ze stosowania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug („ustawa VAT”) na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT?