Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art par kodeks pracy

 • 15.05.2009Czy pracownicy zostaną bez świadczeń za choroby zawodowe?
  Interpelacja nr 8204 do prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu zaawansowania prac legislacyjnych dotyczących realizacji wyroku TK z dnia 19 czerwca 2008 r.
  • 24.04.2009Orzecznictwo podatkowe: Rekompensaty dla ławników a PIT
   Rekompensata pieniężna wypłacana ławnikom sądowym (art. 173 par. 3 i 4 u.s.p.) nie jest dietą w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.f. i z tego względu nie jest objęta zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym.
   • 24.04.2009Warunki zatrudnienia pracownika po powrocie z urlopu macierzyńskiego
    Interpelacja nr 7916 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących ochrony pracowników korzystających z praw wynikających z rodzicielstwa
    • 21.04.2009Łatwiej o NIP
     Interpelacja nr 7997 do ministra finansów w sprawie wymogu przedstawiania tytułu prawnego wnioskodawcy ubiegającego się w urzędzie skarbowym o nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP
     • 09.04.2009Przedsiębiorcy nie będą musieli szkolić pracowników u strażaków
      Interpelacja nr 7546 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowych obowiązków dla pracodawców, wprowadzonych nowelizacją ustawy Kodeks pracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy
      • 03.04.2009Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz zasady opłacania i rozliczania składek za obywateli polskich zatrudnionych za granicą
       1. Ubezpieczenia społeczne obywateli polskich zatrudnionych za granicą. Krąg osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in.:
       • 01.04.2009Okresy dobowego i tygodniowego wypoczynku kierowców
        W odniesieniu do odpoczynku niektórych kierowców obowiązują dwie regulacje – wynikające z przepisów polskiej ustawy dotyczącej kwestii czasu pracy kierowców oraz rozporządzenia UE. Przepisy unijne są w tym zakresie bardziej „plastyczne”, pozwalają dzielić i skracać dobowy wypoczynek oraz – bez konieczności zaistnienia szczególnych okoliczności – skracać wypoczynek tygodniowy za ekwiwalentnym udzieleniem czasu wolnego w terminie późniejszym.
        • 01.04.2009ZUS o nowych zasadach składania dokumentów ubezpieczeniowych
         Komunikat dla płatników składek w sprawie obowiązujących od 31.03.2009 r. zmian w przepisach dotyczących zgłoszenia rozpoczęcia, zawieszenia lub wznowienia wykonywania pozarolniczej działalności przez przedsiębiorców w ramach tzw. "jednego okienka"
         • 30.03.2009Orzecznictwo podatkowe: Dokumentowanie darowizny pieniężnej
          Przekazanie w formie darowizny środków pieniężnych bezpośrednio na rzecz osoby trzeciej (w rozpoznawanej sprawie dewelopera), skutkuje niespełnieniem warunku zwolnienia określonego w art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d., tj. udokumentowania, iż środki pieniężne stanowiące przedmiot umowy darowizny zostały przekazane obdarowanemu na jego rachunek bankowy lub rachunek w SKOK, lub za pośrednictwem poczty w drodze przekazu pocztowego.
          • 30.03.2009Będą zmiany w prawie spadkowym
           Interpelacja nr 6745 do ministra sprawiedliwości w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny dotyczącej dziedziczenia ustawowego
           • 11.03.2009Ustalenie terminu decydującego o kwalifikowaniu zwolnienia jako grupowe
            Konsekwencją uznania danego zwolnienia za zwolnienia grupowe jest m.in. obowiązek zachowania określonej przepisami procedury konsultacyjno-informacyjnej przez pracodawcę. To przykładowo odróżnia te zwolnienia od zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników.
            • 09.03.2009Pakiet na rzecz rozwoju przedsiębiorczości poprawi warunki wykonywania działalności gospodarczej w Polsce
             Interpelacja nr 7050 do ministra gospodarki w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o rzemiośle
             • 06.03.2009Strażak w każdej firmie: Lewiatan o poselskich propozycjach zmiany przepisów
              Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan przedstawiła opinię o trzech poselskich projektach ustawy o zmianie fragmentu kodeksu pracy dotyczącego obowiązku zatrudnienia w każdej firmie osoby odpowiedzialnej za ochronę przeciwpożarową i ewakuację. Większość z nich proponuje wykreślenie z KP odwołania do przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
              • 16.02.2009Czas pracy kierowcy pracującego w porze nocnej
               Do pracy nocnej kierowcy zatrudnionego na podstawie stosunku pracy stosujemy zarówno postanowienia Kodeksu pracy, jak i ustawy o czasie pracy kierowców. Musimy pamiętać o dodatkowej rekompensacie tej pracy oraz o szczególnych ograniczeniach czasu jej trwania.
               • 16.02.2009Ułatwienia dla małych firm
                Interpelacja nr 6179 do ministra pracy i polityki społecznej, ministra gospodarki oraz ministra finansów w sprawie utworzenia spójnej polityki rządu, mającej na celu wsparcie rozwoju małych przedsiębiorstw, poprzez kompleksowe rozwiązania strukturalne w poszczególnych ministerstwach
                • 09.02.2009Zwrot kosztów wyżywienia oraz przejazdów taxi a zwolnienie z PIT
                 Pytanie podatnika: Czy musi być pisemna zgoda pracodawcy na poniesienie wyższych kosztów delegacji? Czy możliwe jest rozliczenie delegacji na podstawie dokumentów, czy też należy rozliczyć delegacje na podstawie limitów, a to co zostało zwrócone ponad limit opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                 • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
                  Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
                  • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
                   Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                   • 05.01.2009MF: Informator PIT
                    Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), - ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Ich zakres omówiono poniżej w odrębnych tytułach, umownie nazwanych: „Zakres podstawowy” i „Ryczałt”.
                    • 05.01.2009Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy
                     Czas pozostawania bez pracy, za jaki pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie na podstawie art. 57 § 1 k.p., nie musi obejmować miesięcy następujących bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy.
                     • 29.12.2008Problem z dobą pracowniczą
                      Zapytanie nr 2356 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie problemu interpretacji tzw. doby pracowniczej
                      • 28.11.2008MPiPS: Nie będzie likwidacji urlopu na żądanie
                       Interpelacja nr 4842 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w ustawie Kodeks pracy
                       • 21.11.2008Delegowanie pracowników za granicę (1)
                        W dobie coraz mocniejszej integracji Polski z Unią Europejską i znikaniem kolejnych barier w dostępie do rynków zbytu i pracy wysyłanie pracowników za granicę przez polskich pracodawców staje się coraz powszechniejsze. Wysłanie pracownika do pracy za granicę powoduje powstanie wielu dodatkowych obowiązków po stronie pracodawcy. Należy mieć na uwadze fakt, że oprócz przepisów polskich trzeba również uwzględniać przepisy wspólnotowe oraz przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
                        • 24.10.2008MPiPS: Od skuteczności działań PIP zależy przestrzeganie przepisów BHP przez pracodawców
                         Interpelacja nr 4904 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konieczności dokonywania przez pracodawców ocen ryzyka zawodowego
                         • 20.10.2008Zwrot kosztów noclegu powyżej limitu nie jest przychodem pracownika
                          Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy Spółka zwróci pracownikowi faktycznie poniesione koszty noclegu w hotelu na podstawie przedstawionej faktury lub rachunku, które są wyższe niż przewidziane w ww. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej limity, to czy zwrócona nadwyżka ponad limit jest dla pracownika przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                          • 01.10.2008Co powinna zawierać prawidłowa nazwa spółki cywilnej
                           Interpelacja nr 4263 do ministra finansów w sprawie wskazania podstawy prawnej do żądania przez organy skarbowe zawierania w nazwie spółki cywilnej jako elementu koniecznego imion oraz nazwisk wszystkich działających w jej ramach wspólników, a także wyjaśnienia różnego w tym zakresie stosowania prawa w zależności od właściwości terytorialnej organu skarbowego
                           • 17.09.2008Za badania pracowników ochrony nie zawsze musi płacić pracodawca
                            Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad opłacania badań lekarskich i psychologicznych pracowników ochrony. Sędziowie stwierdzili, że badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony lub posiadających taką licencję nie są tożsame z tzw. badaniami profilaktycznymi, a ich koszty pracodawca powinien zrefundować jedynie na wniosek badanego.
                            • 22.08.2008Orzecznictwo: Kolejność zaspokajania wierzycieli o różnym stopniu uprzywilejowania
                             W sądowym postępowaniu egzekucyjnym należności z tytułu składek w rozumieniu art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podlegają zaspokojeniu w kolejności siódmej - określonej w art. 1025 § 1 pkt 7 k.p.c. (należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa) albo piątej, jeżeli ZUS zadbał o zabezpieczenie ich hipoteką albo zastawem wpisanym do rejestru.
                             • 06.08.2008Dodatek stażowy
                              Pytanie: Czy każdy pracodawca musi uzależniać dodatek stażowy od globalnego stażu pracy pracowników?
                              • 28.07.2008Podstawa wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy
                               Interpelacja nr 2916 do ministra gospodarki w sprawie wysokości ubezpieczenia społecznego osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą
                               • 02.07.2008Orzecznictwo: Urlop wychowawczy a prawo do zwolnienia
                                Przepisy art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) mogą stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego także w sytuacjach, gdy nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 1861 § 1 zdaniu drugim k.p.
                                • 27.06.2008Wypowiedzenie w trakcie urlopu wychowawczego
                                 Interpelacja nr 2189 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości nowelizacji ustawy Kodeks pracy w zakresie polityki prorodzinnej
                                 • 09.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Sprzedaż komórek lokatorskich
                                  Opodatkowanie stawką 22% komórek lokatorskich sprzedawanych razem z lokalem mieszkalnym i stanowiącym jego część składową nie znajduje oparcia w art. 146 par. 1 pkt. 2 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług.
                                  • 14.05.2008Opodatkowanie sądowego zniesienia współwłasności nieruchomości
                                   Pytanie podatnika: Czy i od jakiej wartości nieruchomości należy naliczyć należny podatek od towarów i usług?
                                   • 12.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Wydatki związane z zarządzaniem spółką a PIT
                                    Dla prezesa zarządu spółki wydatki uznane za elementy dodatkowego wynagrodzenia stanowią przychody w rozumieniu art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ich wielkość z kolei wpływa na kształt podstawy opodatkowania osoby zarządzającej spółką.
                                    • 24.04.2008Szkolenie za granicą również w kosztach uzyskania
                                     Rozstrzygając zagadnienie, które z wydatków poniesionych na szkolenie pracowników będziemy mogli zaliczyć w koszty uzyskania przychodu musimy na wstępie odwołać się do ogólnych zasad zaliczania poszczególnych wydatków w koszty uzyskania przychody. Zasady te wynikają z przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.; dalej: CIT) oraz odpowiednio z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm., dalej: PIT).
                                     • 14.04.2008Doba pracownicza w przepisach prawa pracy
                                      Interpelacja nr 748 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie definicji doby pracowniczej
                                      • 03.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Dochód z nieujawnionych źródeł - jak urząd ustala dochody i koszty
                                       Wyrokiem z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt I SA/Sz 35/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Danuty S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2005 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.
                                       • 26.03.2008Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego
                                        Interpelacja nr 626 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opóźnień w wypłatach zasiłków macierzyńskich przez ZUS
                                        • 17.03.2008Jedni płacą, inni nie
                                         Interpelacja nr 491 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego osób prowadzących działalność gospodarczą, mających uprawnienia do renty z tytułu niezdolności do pracy
                                         • 05.03.2008BCC: O kobiety w ciąży powinno troszczyć się państwo, nie przedsiębiorcy
                                          Likwidację zapisów kodeksu pracy, które zapewniają kobietom w ciąży płatne dni zwolnienia chorobowego, a młodym matkom - nabycie praw do urlopu za okres przebywania na zasiłku macierzyńskim, postuluje Business Centre Club. Zdaniem przedsiębiorców obecne rozwiązania wymuszają dyskryminację kobiet przez pracodawców.
                                          • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r.
                                           FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy w roku podatkowym:
                                           • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r.
                                            Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                                            • 04.01.2008Przerywany czas pracy
                                             Pytanie: Czy każdy pracodawca może wprowadzić przerywany czas pracy?
                                             • 06.12.2007Kontrowersje w sprawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
                                              Interpelacja nr 7793 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania na podstawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Szanowna Pani Minister! W obecnym czasie na rynku pracy można zaobserwować znaczny wzrost zatrudnienia pracowników tymczasowych. W wielu przedsiębiorstwach na Śląsku może zdaje się nawet następować wypieranie zatrudnienia na stałych etatach przez tę formę. Niepokojące jest również to, że dla znacznej liczby spośród osób pracujących tymczasowo podstawą świadczenia pracy jest umowa cywilnoprawna, a nie stosunek pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.