Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art par kodeks pracy

 • 09.12.2009Nocna jazda skraca czas pracy kierowcw
  Interpelacja nr 11822 do ministra infrastruktury w sprawie zmiany ustawy o czasie pracy kierowcw
  • 08.12.2009Wysanie pracownika za granic – o czym naley pamita
   Pracodawca, ktry deleguje pracownikw do pracy za granic musi pamita o tym, e z takim wyjazdem wie si wiele kwestii podatkowych i ubezpieczeniowych. Wykonywanie pracy za granic powoduje, e konieczne staje si stosowanie nie tylko przepisw polskich, lecz rwnie przepisw umw o unikaniu podwjnego opodatkowania, przepisw wsplnotowych oraz przepisw wewntrznych danego kraju. Pracodawca musi zadba wic o odpowiednie przygotowanie pracownikw zajmujcych si naliczaniem wynagrodze oraz odprowadzaniem zaliczek na podatek i skadek ubezpieczeniowych. Ewentualne bdy skutkowa mog nie tylko zalegociami podatkowymi czy ubezpieczeniowymi w Polsce, ale take w kraju, w ktrym praca jest wykonywana. Czasem jednak konieczno wyjazdu pracownika pojawia si nagle, zanim ktokolwiek w firmie zdy przygotowa si merytorycznie do prawidowego rozliczenia jego wynagrodzenia. Niniejszy artyku stanowi may poradnik dla pracodawcw, ktrzy po raz pierwszy wysyaj pracownika za granic: na co trzeba zwrci uwag, jakich formalnoci dopeni przed wyjazdem.
   • 04.12.2009Pastwo nie dofinansuje pracodawcw w zakresie organizacji szkole BHP
    Interpelacja nr 11853 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zmniejszenia liczby wypadkw podczas pracy
    • 25.11.2009Umowa o dzieo – jak zadba o swoje interesy
     Umowa o dzieo zostaa unormowana w art. 627–646 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pn. zm.; dalej: k.c.). Zgodnie z przepisami tego kodeksu przez umow o dzieo przyjmujcy zamwienie zobowizuje si do wykonania oznaczonego dziea, a zamawiajcy do zapaty wynagrodzenia (art. 627 k.c.). Istotn cech umowy o dzieo jest jej odpatno, chocia wynagrodzenie wcale nie musi polega wycznie na zapaceniu okrelonej sumy pieninej, ale take na spenieniu wiadczenia innego rodzaju.
     • 25.11.2009Bd uproszczone zasady wydawania wiadectw pracy
      Interpelacja nr 12070 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zmiany ustawy Kodeks pracy w zakresie zniesienia obowizku wydawania wiadectwa pracy kadorazowo, przy zawieraniu kolejnej umowy o prac z tym samym pracodawc
      • 13.11.2009MF o oszustwach fiskalnych
       Interpelacja nr 11610 do ministra finansw w sprawie naduy finansowych dokonywanych przy stosowaniu kas fiskalnych
       • 22.10.2009Wstrzymanie wykonania wyroku a egzekucja
        Interpelacja nr 11024 do ministra sprawiedliwoci w sprawie funkcjonowania komornikw
        • 21.10.2009Ochrona pracownikw w wieku przedemerytalnym przynosi wicej szkody ni poytku
         Interpelacja nr 11167 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie podjcia dziaa na rzecz skrcenia okresu ochronnego dla pracownikw znajdujcych si w wieku przedemerytalnym
         • 15.10.2009Ewidencja czasu pracy kierowcw po zmianach
          Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowcw wprowadzia zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcw. Niestety, nowa konstrukcja przepisw miejscami nie jest zbyt przejrzysta. Art. 25 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowcw (Dz. U. Nr 92, poz. 879 z pn. zm.) wskazuje obecnie, e pracodawca prowadzi ewidencj czasu pracy kierowcw w formie:
          • 28.09.2009Nienalena nadpata od fiskusa
           Interpelacja nr 10907 do ministra finansw w sprawie funkcjonowania systemu prawa podatkowego
           • 23.09.2009Za krtki okres na wykorzystanie zalegego urlopu
            Interpelacja nr 10067 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie postulatu zmiany art. 168 ustawy Kodeks pracy
            • 09.09.2009Poradnik ZUS: Zasady rozliczania skadek na ubezpieczenia spoeczne i ubezpieczenie zdrowotne osb przebywajcych na urlopach wychowawczych lub pobierajcych zasiek macierzyski
             Od 1 wrzenia 2009 r. zmianie ulegy zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osb pobierajcych zasiek macierzyskie oraz zasiek w wysokoci zasiku macierzyskiego, ktre wprowadzia ustawa z dnia 24 czerwca 24 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. nr 71, poz.609). Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu osb przebywajcych na urlopach wychowawczych lub pobierajcych zasiek macierzyski, a take zasady sporzdzania dokumentw rozliczeniowych oraz ustalania podstawy wymiaru skadek zostay przedstawione w niniejszym poradniku.
             • 21.08.2009Dlaczego pracujcy emeryci pac nadal skadki na ubezpieczenie rentowe?
              Interpelacja nr 9663 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zmian w zasadach opacania skadek na ubezpieczenie spoeczne
              • 17.08.2009Krajowe podre subowe – przejazd, noclegi, inne wydatki w kosztach uzyskania
               rodek transportu waciwy do odbycia podry subowej okrela pracodawca. Zwrot kosztw przejazdu obejmuje cen biletu okrelonego rodka transportu, z zastosowaniem przysugujcej pracownikowi ulgi na dany rodek transportu, bez wzgldu na to, z jakiego tytuu ulga ta przysuguje. Na wniosek pracownika pracodawca moe wyrazi zgod na przejazd w podry samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebdcym wasnoci pracodawcy.
               • 12.08.2009Zniesienie obowizku skadania deklaracji utrudnio dziaania egzekucyjne
                Interpelacja nr 10205 do ministra finansw w sprawie raportu NIK dotyczcego pracy urzdw skarbowych
                • 14.07.2009Lewiatan: Z pomoc dla firm nie mona ju zwleka
                 Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan liczy, e ustawa o agodzeniu skutkw kryzysu ekonomicznego dla pracownikw i przedsibiorcw wejdzie w ycie 1 wrzenia tego roku, mimo e czci zawartych w niej rozwiza nie akceptuj zwizkowcy. We wtorek 14 lipca pakietem rozwiza antykryzysowych maj si zaj senackie komisje budetu i finansw publicznych, gospodarki narodowej oraz rodziny i polityki spoecznej. Wedug Lewiatana, jest jeszcze szansa na uzgodnienie poprawek zgaszanych do ustawy przez zwizki.
                 • 02.07.2009Odszkodowanie za wyrzdzon szkod w majtku pracownikw lub osb trzecich bez podatku
                  Pytanie podatnika: Czy wypacane przez Spk odszkodowanie stanowi przychd po stronie osb je otrzymujcych, a co za tym idzie czy istnieje po stronie Spki obowizek wystawiania PIT–8C?
                  • 24.06.2009Wydatki na wynajem samochodu w zagranicznej podry subowej a koszty firmy
                   Pytania podatnika: 1. Czy wydatki zwizane z wynajmem i eksploatacj samochodu bez kierowcy (koszty paliwa, parkingw, myjni, napraw – wymiana sprzga, k, filtrw) poniesione w celu realizacji zada w trakcie odbywania zagranicznej podry subowej s kosztem uzyskania przychodu dla Spki? Czy Spka moe w penej wysokoci zaliczy powysze koszty do kosztw uzyskania przychodw? Czy istnieje w tym przypadku obowizek prowadzenia ewidencji pojazdu i porwnywanie do limitu „kilometrwki”? Czy do ewidencji przebiegu pojazdu porwnuje si tylko koszty np. myjni, napraw itd. czy koszty i najem samochodu? Czy wystpuje rnica w okreleniu wysokoci kosztw podczas delegacji subowej i oddelegowania (korespondencji)?
                   • 05.06.2009Orzecznictwo: Zadaniowy czas pracy a brak porozumienia z pracownikiem
                    Wynikajce z art. 140 Kodeksu pracy wymaganie „porozumienia” z pracownikiem nie oznacza uzgodnienia, lecz konsultacj. Brak takiego porozumienia nie powoduje nieskutecznoci ustanowienia zadaniowego systemu czasu pracy, ale w razie sporu rodzi po stronie pracodawcy obowizek wykazania, e powierzone pracownikowi zadania byy moliwe do wykonania w granicach norm czasu pracy okrelonych w art. 129 k.p.
                    • 26.05.2009Orzecznicwo: Trudna droga do umorzenia skadek po zakoczeniu dziaalnoci
                     Z uzasadnienia: Instytucja umorzenia nalenoci z tytuu skadek na ubezpieczenia spoeczne uregulowana w art. 28 u.s.u.s. oraz w rozporzdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegowych zasad umarzania nalenoci z tytuu skadek na ubezpieczenia (Dz. U. 2003 r. Nr 141 poz. 1365; dalej jako rozporzdzenie MGPPS) ma zastosowanie tylko i wycznie do zalegoci z tytuu skadek finansowanych przez osoby bdce jednoczenie ich patnikami. Zgodnie bowiem z art. 30 u.s.u.s. do skadek finansowanych przez ubezpieczonych nie bdcych patnikami skadek nie stosuje si art. 28 i 29 u.s.u.s. Oznacza to, i ani przepis art. 28 u.s.u.s. ani przepisy rozporzdzenia z dnia 31 lipca 2003 r. (wydanego na podstawie art. 28 ust. 3b u.s.u.s.) nie mog stanowi podstawy do umorzenia skadek nalenych za zatrudnianych pracownikw w czci przez nich finansowanej.
                     • 19.05.2009Zamierzasz zlikwidowa dziaalno? – nie zapomnij o kasie fiskalnej
                      Kas fiskalnych nie lubimy. Wiemy, e s powszechnie stosowane we wszystkich krajach, ktre opary swj system podatkowy na podatku VAT, wiemy, e su ograniczeniu szarej strefy, wiemy te, e dziki nim moemy kontrolowa obrt gotwkowy w naszym punkcie handlowym. Nie zmienia to jednak naszego negatywnego nastawienia – kasa fiskalna to przecie swego rodzaju szpieg. Na dodatek szpieg, z ktrym naley obchodzi si jak z jajkiem i w sposb szczegowo opisany w przepisach. I kiedy czasami mylimy o likwidacji dziaalnoci, mylimy rwnie o uldze, z jak poegnamy nasze kasy. Ale brak naleytej starannoci w momencie likwidacji moe uczyni to poegnanie bolesnym.
                      • 15.05.2009Czy pracownicy zostan bez wiadcze za choroby zawodowe?
                       Interpelacja nr 8204 do prezesa Rady Ministrw w sprawie stanu zaawansowania prac legislacyjnych dotyczcych realizacji wyroku TK z dnia 19 czerwca 2008 r.
                       • 24.04.2009Orzecznictwo podatkowe: Rekompensaty dla awnikw a PIT
                        Rekompensata pienina wypacana awnikom sdowym (art. 173 par. 3 i 4 u.s.p.) nie jest diet w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.f. i z tego wzgldu nie jest objta zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym.
                        • 24.04.2009Warunki zatrudnienia pracownika po powrocie z urlopu macierzyskiego
                         Interpelacja nr 7916 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie przepisw dotyczcych ochrony pracownikw korzystajcych z praw wynikajcych z rodzicielstwa
                         • 21.04.2009atwiej o NIP
                          Interpelacja nr 7997 do ministra finansw w sprawie wymogu przedstawiania tytuu prawnego wnioskodawcy ubiegajcego si w urzdzie skarbowym o nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP
                          • 09.04.2009Przedsibiorcy nie bd musieli szkoli pracownikw u straakw
                           Interpelacja nr 7546 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie nowych obowizkw dla pracodawcw, wprowadzonych nowelizacj ustawy Kodeks pracy w zakresie poprawy bezpieczestwa i zdrowia pracownikw w miejscu pracy
                           • 03.04.2009Podleganie ubezpieczeniom spoecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz zasady opacania i rozliczania skadek za obywateli polskich zatrudnionych za granic
                            1. Ubezpieczenia spoeczne obywateli polskich zatrudnionych za granic. Krg osb objtych ubezpieczeniami spoecznymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z pn. zm.) obowizkowo ubezpieczeniom spoecznym podlegaj osoby fizyczne, ktre na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej s m.in.:
                            • 01.04.2009Okresy dobowego i tygodniowego wypoczynku kierowcw
                             W odniesieniu do odpoczynku niektrych kierowcw obowizuj dwie regulacje – wynikajce z przepisw polskiej ustawy dotyczcej kwestii czasu pracy kierowcw oraz rozporzdzenia UE. Przepisy unijne s w tym zakresie bardziej „plastyczne”, pozwalaj dzieli i skraca dobowy wypoczynek oraz – bez koniecznoci zaistnienia szczeglnych okolicznoci – skraca wypoczynek tygodniowy za ekwiwalentnym udzieleniem czasu wolnego w terminie pniejszym.
                             • 01.04.2009ZUS o nowych zasadach skadania dokumentw ubezpieczeniowych
                              Komunikat dla patnikw skadek w sprawie obowizujcych od 31.03.2009 r. zmian w przepisach dotyczcych zgoszenia rozpoczcia, zawieszenia lub wznowienia wykonywania pozarolniczej dziaalnoci przez przedsibiorcw w ramach tzw. "jednego okienka"
                              • 30.03.2009Orzecznictwo podatkowe: Dokumentowanie darowizny pieninej
                               Przekazanie w formie darowizny rodkw pieninych bezporednio na rzecz osoby trzeciej (w rozpoznawanej sprawie dewelopera), skutkuje niespenieniem warunku zwolnienia okrelonego w art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d., tj. udokumentowania, i rodki pienine stanowice przedmiot umowy darowizny zostay przekazane obdarowanemu na jego rachunek bankowy lub rachunek w SKOK, lub za porednictwem poczty w drodze przekazu pocztowego.
                               • 30.03.2009Bd zmiany w prawie spadkowym
                                Interpelacja nr 6745 do ministra sprawiedliwoci w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny dotyczcej dziedziczenia ustawowego
                                • 11.03.2009Ustalenie terminu decydujcego o kwalifikowaniu zwolnienia jako grupowe
                                 Konsekwencj uznania danego zwolnienia za zwolnienia grupowe jest m.in. obowizek zachowania okrelonej przepisami procedury konsultacyjno-informacyjnej przez pracodawc. To przykadowo odrnia te zwolnienia od zwolnie indywidualnych z przyczyn niedotyczcych pracownikw.
                                 • 09.03.2009Pakiet na rzecz rozwoju przedsibiorczoci poprawi warunki wykonywania dziaalnoci gospodarczej w Polsce
                                  Interpelacja nr 7050 do ministra gospodarki w sprawie prac nad nowelizacj ustawy o rzemiole
                                  • 06.03.2009Straak w kadej firmie: Lewiatan o poselskich propozycjach zmiany przepisw
                                   Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan przedstawia opini o trzech poselskich projektach ustawy o zmianie fragmentu kodeksu pracy dotyczcego obowizku zatrudnienia w kadej firmie osoby odpowiedzialnej za ochron przeciwpoarow i ewakuacj. Wikszo z nich proponuje wykrelenie z KP odwoania do przepisw o ochronie przeciwpoarowej.
                                   • 16.02.2009Czas pracy kierowcy pracujcego w porze nocnej
                                    Do pracy nocnej kierowcy zatrudnionego na podstawie stosunku pracy stosujemy zarwno postanowienia Kodeksu pracy, jak i ustawy o czasie pracy kierowcw. Musimy pamita o dodatkowej rekompensacie tej pracy oraz o szczeglnych ograniczeniach czasu jej trwania.
                                    • 16.02.2009Uatwienia dla maych firm
                                     Interpelacja nr 6179 do ministra pracy i polityki spoecznej, ministra gospodarki oraz ministra finansw w sprawie utworzenia spjnej polityki rzdu, majcej na celu wsparcie rozwoju maych przedsibiorstw, poprzez kompleksowe rozwizania strukturalne w poszczeglnych ministerstwach
                                     • 09.02.2009Zwrot kosztw wyywienia oraz przejazdw taxi a zwolnienie z PIT
                                      Pytanie podatnika: Czy musi by pisemna zgoda pracodawcy na poniesienie wyszych kosztw delegacji? Czy moliwe jest rozliczenie delegacji na podstawie dokumentw, czy te naley rozliczy delegacje na podstawie limitw, a to co zostao zwrcone ponad limit opodatkowa podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                      • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
                                       Formularz jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw ”, i ktrzy w roku podatkowym:
                                       • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
                                        Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw”, i ktrzy niezalenie od liczby rde przychodw:
                                        • 05.01.2009MF: Informator PIT
                                         Opodatkowanie podatkiem dochodowym osb fizycznych reguluj dwie ustawy: - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), - ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Ich zakres omwiono poniej w odrbnych tytuach, umownie nazwanych: „Zakres podstawowy” i „Ryczat”.
                                         • 05.01.2009Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy
                                          Czas pozostawania bez pracy, za jaki pracownikowi, ktry podj prac w wyniku przywrcenia do pracy, przysuguje wynagrodzenie na podstawie art. 57 § 1 k.p., nie musi obejmowa miesicy nastpujcych bezporednio po rozwizaniu stosunku pracy.
                                          • 29.12.2008Problem z dob pracownicz
                                           Zapytanie nr 2356 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie problemu interpretacji tzw. doby pracowniczej
                                           • 28.11.2008MPiPS: Nie bdzie likwidacji urlopu na danie
                                            Interpelacja nr 4842 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zmian w ustawie Kodeks pracy
                                            • 21.11.2008Delegowanie pracownikw za granic (1)
                                             W dobie coraz mocniejszej integracji Polski z Uni Europejsk i znikaniem kolejnych barier w dostpie do rynkw zbytu i pracy wysyanie pracownikw za granic przez polskich pracodawcw staje si coraz powszechniejsze. Wysanie pracownika do pracy za granic powoduje powstanie wielu dodatkowych obowizkw po stronie pracodawcy. Naley mie na uwadze fakt, e oprcz przepisw polskich trzeba rwnie uwzgldnia przepisy wsplnotowe oraz przepisy umw o unikaniu podwjnego opodatkowania.
                                             • 24.10.2008MPiPS: Od skutecznoci dziaa PIP zaley przestrzeganie przepisw BHP przez pracodawcw
                                              Interpelacja nr 4904 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie koniecznoci dokonywania przez pracodawcw ocen ryzyka zawodowego
                                              • 20.10.2008Zwrot kosztw noclegu powyej limitu nie jest przychodem pracownika
                                               Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy Spka zwrci pracownikowi faktycznie poniesione koszty noclegu w hotelu na podstawie przedstawionej faktury lub rachunku, ktre s wysze ni przewidziane w ww. Rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spoecznej limity, to czy zwrcona nadwyka ponad limit jest dla pracownika przychodem podlegajcym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                               • 01.10.2008Co powinna zawiera prawidowa nazwa spki cywilnej
                                                Interpelacja nr 4263 do ministra finansw w sprawie wskazania podstawy prawnej do dania przez organy skarbowe zawierania w nazwie spki cywilnej jako elementu koniecznego imion oraz nazwisk wszystkich dziaajcych w jej ramach wsplnikw, a take wyjanienia rnego w tym zakresie stosowania prawa w zalenoci od waciwoci terytorialnej organu skarbowego
                                                • 17.09.2008Za badania pracownikw ochrony nie zawsze musi paci pracodawca
                                                 Trybuna Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczcy zasad opacania bada lekarskich i psychologicznych pracownikw ochrony. Sdziowie stwierdzili, e badania lekarskie i psychologiczne osb ubiegajcych si o wydanie licencji pracownika ochrony lub posiadajcych tak licencj nie s tosame z tzw. badaniami profilaktycznymi, a ich koszty pracodawca powinien zrefundowa jedynie na wniosek badanego.
                                                 • 22.08.2008Orzecznictwo: Kolejno zaspokajania wierzycieli o rnym stopniu uprzywilejowania
                                                  W sdowym postpowaniu egzekucyjnym nalenoci z tytuu skadek w rozumieniu art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych podlegaj zaspokojeniu w kolejnoci sidmej - okrelonej w art. 1025 § 1 pkt 7 k.p.c. (nalenoci, do ktrych stosuje si przepisy dziau III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa) albo pitej, jeeli ZUS zadba o zabezpieczenie ich hipotek albo zastawem wpisanym do rejestru.
                                                  • 06.08.2008Dodatek staowy
                                                   Pytanie: Czy kady pracodawca musi uzalenia dodatek staowy od globalnego stau pracy pracownikw?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] nastpna strona »