Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

jednolity tekst kodeks pracy

 • 16.01.2020Przegld publikacji: Dziennik Ustaw - podatki, rachunkowo, prawo pracy - 1-15.01.2020 r.
  Przegld opublikowanych w ostatnim czasie w Dzienniku Ustaw aktów prawnych - nowych, zmieniajcych i tekstów jednolitych. Przegld obejmuje okres od 1.01.2020r. do 15.01.2020 r. Linki prowadz do dokumentów w formacie pdf.
  • 02.10.2019NSA. Nieodpatne wiadczenia dla zleceniobiorcy z PIT
   Warto ponoszonych przez dajcego zlecenie w ramach umowy zawieranej na podstawie art. 734 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny kosztów zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy dla zleceniobiorców stanowi podlegajcy opodatkowaniu przychód z nieodpatnych wiadcze w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ze róda przychodu okrelonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zwizku z art. 13 pkt 8 lit. a tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
   • 10.09.2019NSA. Nocleg i transport s dla zleceniobiorcy przychodem
    Z uzasadnienia:  Jeli dajcy zlecenie (...) ze wzgldów organizacyjnych, praktycznych decyduje si na nieodpatne wiadczenie w postaci udostpnienia przyjmujcym zlecenie nieodpatnego zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy (majcych wymiern warto ekonomiczn), to nadal jest to zapata za prac. Z tego wzgldu, w ocenie Naczelnego Sdu Administracyjnego, warto ponoszonych przez skarc kosztów zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy dla zleceniobiorców bdzie stanowio dla tych osób przychód.
    • 04.06.2019NSA. Samo przechowanie pienidzy na koncie to jeszcze nie depozyt
     Sam fakt przelania pienidzy na konto bankowe okrelonej osoby w celu ich przechowania i przekazania wskazanej przez wpacajcego innej osobie nie stanowi samodzielnie przesanki do stwierdzenia, e doszo do powstania i wykonania czynnoci cywilnoprawnej depozytu nieprawidowego, podlegajcej opodatkowaniu na podstawie art. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. j. ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych w zw. z art. 845 Kodeksu cywilnego - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
     • 12.02.2019NSA. Nocleg dla oddelegowanego pracownika z PIT
      Wydatki ponoszone przez pracodawc na zapewnienie noclegów dla swoich pracowników w miejscu wykonywania przez nich pracy na jego rzecz, z wyczeniem podróy subowej bd stanowi dla nich przychód, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym, od którego patnik jest obowizany pobra zaliczk na podatek na zasadach okrelonych w art. 32 tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
      • 18.10.2018NSA: Akcje otrzymane w programie motywacyjnym od zewntrznej firmy
       Z uzasadnienia: Uznanie, e przychód powstaje w momencie nieodpatnego nabycia akcji w ramach programu oraz e dochodem z tej czynnoci jest warto rynkowa akcji prowadzioby do opodatkowania wartoci wyraonej w pienidzu, której podatnik w momencie uzyskania akcji nie osign. Otrzymanie akcji nie daje adnych korzyci, poniewa akcj s takim skadnikiem majtku, który przychód moe da dopiero w momencie ich zbycia w drodze sprzeday lub zamiany ewentualnie innych czynnoci. Nabycie akcji samo przez si nie daje adnego przychodu. W praktyce wyglda to tak, e w chwili nabycia akcji podatnik nie wie, jaki uzyska przychód, bowiem okae si to dopiero w przyszoci.
       • 09.05.2018NSA: Odsetki od zasiku chorobowego z PIT
        Zasiek chorobowy stanowi „inne ródo przychodu”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, odsetek za opónienie w wypacie takiego zasiku nie mona zakwalifikowa jako przychodu ze stosunku pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1 powoanej ustawy) - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
        • 20.04.2018NSA: Wystawa artystyczna moe by zorganizowan czci przedsibiorstwa
         Z uzasadnienia: Posiadanie statusu podatnika podatku od towarów i usug nie jest warunkowane wykonywaniem czynnoci opodatkowanych, gdy istotny jest zamiar wykorzystania nabytych towarów do dziaalnoci gospodarczej.
         • 30.03.2018NSA: Kluby mog odlicza VAT z faktur wystawianych przez profesjonalnych sportowców
          Teza: Zawodnik profesjonalny, który na podstawie kontraktu o profesjonalne uprawianie piki nonej wiadczy na rzecz klubu usugi polegajce na „reprezentowaniu barw w charakterze pikarza przez czynn gr, uczestniczenie w treningach i obozach sportowych” moe by podatnikiem podatku od towarów i usug. Brak jest bowiem podstaw do przyjcia, e czcy go z klubem sportowym stosunek prawny okrela odpowiedzialno klubu za te czynnoci (jako dajcego zlecenie) wobec osób trzecich w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT.
          • 02.02.2018NSA: Zasiek chorobowy nie jest przychodem ze stosunku pracy
           Teza: Zasiek chorobowy stanowi „inne ródo przychodu”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, odsetek za opónienie w wypacie takiego zasiku nie mona zakwalifikowa jako przychodu ze stosunku pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1 powoanej ustawy).
           • 27.10.2017Ubezpieczenie zdrowotne przy kontrakcie menederskim
            Z uzasadnienia: Nie ma podstaw prawnych do przyjcia, e wnioskodawca uzyskujc jeden przychód podlega obowizkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu i opaca skadki, zarówno z tytuu wykonywania obowizków menedera na podstawie umowy o wiadczenie usug w zakresie zarzdzania zawartej w ramach prowadzonej pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, jak z tytuu prowadzenia pozarolniczej dziaalnoci w ramach której wykonuje obowizki menedera na podstawie umowy o wiadczenie usug w zakresie zarzdzania.
            • 13.06.2017WSA: Noclegi i transport nie s przychodem zleceniobiorcy
             Z uzasadnienia: Zarówno koszty zakwaterowania, stworzenia odpowiedniego zaplecza socjalnego, jak równie dojazdu do okrelonego i zmieniajcego si w zalenoci od okolicznoci miejsca wykonywania zlecenia s przede wszystkim kosztami pracodawcy i to ponoszonymi w jego interesie wynikajcym z prowadzonej przez niego dziaalnoci gospodarczej, nie za w interesie zleceniobiorcy.
             • 15.05.2017Delegacje i diety. Przychody ze stosunku pracy
              Z uzasadnienia: W wietle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istotne jest, e niezalenie od formy, w jakiej pracodawca zapewnia pracownikom wyywienie podczas wykonywania zada subowych poza miejscowoci, w której znajduje si siedziba pracodawcy, lub poza staym miejscem pracy, ze zwolnienia od podatku korzysta tylko ta cz otrzymanego wiadczenia zwizanego z wyywieniem, która nie przekracza wysokoci diety okrelonej w przepisach.
              • 11.07.2016Prawo do zasiku opiekuczego - ZUS wyjania
               Prawo do zasiku opiekuczego przysuguje osobom objtym ubezpieczeniem chorobowym, bez okresu wyczekiwania, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu koniecznoci osobistego sprawowania opieki.  Zasiek opiekuczy przysuguje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad:
               • 08.07.2016Prawo do zasiku opiekuczego - ZUS wyjania
                Prawo do zasiku opiekuczego przysuguje osobom objtym ubezpieczeniem chorobowym, bez okresu wyczekiwania, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu koniecznoci osobistego sprawowania opieki.  Zasiek opiekuczy przysuguje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad:
                • 21.06.2016WSA. Parkowanie firmowego samochodu przy domu pracownika a odliczenie VAT
                 Z uzasadnienia: Ocena sposobu wykorzystania samochodw subowych powinna by dokonana z uwzgldnieniem tego, czy stan faktyczny pozwala na stwierdzenie, e nie tylko zachodzi potencjalna moliwo uycia samochodw subowych do uytku prywatnego, ale czy w rzeczywistoci samochody te s wykorzystywane dla celw niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz podatnika. Dopki mamy do czynienia z tzw. "czynnikiem ludzkim" zawsze istnieje potencjalne zagroenie, e dany pojazd moe zosta wykorzystany do celw innych ni zwizane z dziaalnoci gospodarcz spki. Okolicznoci tej nie da si cakowicie wyeliminowa, chodzi zatem jedynie o stworzenie takich mechanizmw i wprowadzenie takich zasad uywania pojazdw, ktre dadz maksymaln gwarancj wykorzystania ich wycznie w dziaalnoci podatnika.
                 • 13.05.2016WSA. Podstawa opodatkowania VAT przy sprzeday produktw w zestawach promocyjnych
                  Z uzasadnienia: W warunkach gospodarki rynkowej oraz w ramach obowizujcego prawa podatkowego organ podatkowy nie ma uprawnie by analizowa czy dziaania pomiotu gospodarczego maj na celu dobro ostatecznego konsumenta czy tylko maksymalizacj wasnych zyskw.
                  • 29.04.2016ZUS wyjania. Wysoko zasiku chorobowego
                   1. Wysoko zasiku chorobowego, z uwzgldnieniem pkt. 2-10, wynosi:  80% podstawy wymiaru;  70% podstawy wymiaru za okres pobytu w szpitalu;  100% podstawy wymiaru, jeeli niezdolno do pracy:  przypada na okres ciy,  powstaa wskutek poddania si niezbdnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatw na dawcw komrek tkanek i narzdw lub poddania si zabiegowi pobrania komrek, tkanek i narzdw,  powstaa wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
                   • 10.02.2016Wystawianie duplikatw faktur przez podmiot przeksztacony
                    Pytanie podatnika: Czy prawidowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z ktrym Spka z o.o. powstaa w wyniku przeksztacenia Spdzielni pracy ma prawo i obowizek wystawia duplikaty faktur VAT wystawionych przez Spdzielni pracy przed dniem przeksztacenia i jako sprzedawca zostanie w takim wypadku wskazana Spdzielnia pracy, co wynika z art. 106l ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarw i usug?
                    • 04.02.2016Wystawianie faktur korygujcych przez nastpc prawnego
                     Pytanie podatnika: Czy jest moliwo wystawiania faktur korygujcych przez Spk powsta w wyniku przeksztacenia Spdzielni pracy do faktur wystawionych przez Spdzielni pracy przed dniem przeksztacenia?
                     • 13.01.2016WSA. Kiedy patnik ma prawo do zwrotu nadpaty?
                      Z uzasadnienia: Patnik moe wystpi z wnioskiem o stwierdzenie nadpaty wycznie wwczas, gdy sam poniesie uszczerbek w swoim majtku z powodu wpaty do organu podatkowego podatku w wikszej od pobranej lub nalenej wysokoci, a wic caa kwota stanowi uszczuplenie majtku patnika. Jeeli zatem uszczuplenie nastpio w majtku podatnika, tylko on moe wystpi o stwierdzenie nadpaty.
                      • 01.10.2015Wydatki poniesione przed rozpoczciem dziaalnoci a koszty podatkowe
                       Z uzasadnienia: Wydatki poniesione przed rozpoczciem dziaalnoci gospodarczej nie mog zosta uznane za poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia rda przychodw, poniewa jeszcze ono nie istnieje. Wydatki w istocie rzeczy maj charakter osobisty i su zdobyciu kwalifikacji zawodowych – a co za tym idzie nie mona uzna ich za koszt uzyskania przychodw z dziaalnoci gospodarczej, poniewa nie speniaj przesanek wyraonych w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.
                       • 21.09.2015Miejsce parkowania samochodu subowego a odliczenie VAT
                        Z uzasadnienie: Przejazdy z miejsca garaowania czy przechowywania samochodu (czyli miejsca zamieszkania) do siedziby Spki, czy te do klientw, zwizane s realizacj celu subowego, czyli zwizane s wycznie z prowadzon przez wnioskodawc dziaalnoci gospodarcz. W opinii Sdu parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, tak jak to przyj organ, e samochd nie jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej.
                        • 27.05.2015Szkolenie BHP pracownika tymczasowego
                         Zapytanie nr 8161 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie koniecznoci przeprowadzenia bada wstpnych bhp dla pracownikw tymczasowych
                         • 21.01.2015Informacja ZUS IWA do 2 lutego 2015 r.
                          Dnia 2 lutego 2015 r., mija termin na zoenie "Informacji o danych do ustalenia skadki na ubezpieczenie wypadkowe" - ZUS IWA za 2014 rok. Obowizek ten dotyczy patnikw, ktrzy speniaj cznie nastpujce warunki: byli zgoszeni nieprzerwanie w ZUS jako patnicy skadek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. i co najmniej jeden dzie w styczniu tego roku, w 2014 r. zgaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2014 r. roku.
                          • 20.01.2015Informacja ZUS IWA do 2 lutego 2015 r.
                           Dnia 2 lutego 2015 r., mija termin na zoenie "Informacji o danych do ustalenia skadki na ubezpieczenie wypadkowe" - ZUS IWA za 2014 rok. Obowizek ten dotyczy patnikw, ktrzy speniaj cznie nastpujce warunki: byli zgoszeni nieprzerwanie w ZUS jako patnicy skadek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. i co najmniej jeden dzie w styczniu tego roku, w 2014 r. zgaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2014 r. roku.
                           • 12.12.2014Miejsce pracy pracownika, nocleg i PIT
                            Z uzasadnienia: Zapata przez pracodawc kosztu noclegu pracownika wykonujcego swe obowizki w miejscu okrelonym w umowie o prac (poza siedzib firmy oraz miejsca zamieszkania pracownika) stanowi racjonalny wydatek firmy zwizany z realizacj okrelonych celw gospodarczych. Wydatek ten ponoszony w interesie pracodawcy, stanowicy koszt dziaalnoci gospodarczej poniesiony w celu osignicia przychodw firmy nie moe by uznany za element przychodu pracownika.
                            • 13.06.2014Wysoko zasiku chorobowego - komentarz ZUS
                             Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolnoci do pracy wskutek choroby lub odosobnienia, w zwizku z chorob zakan - trwajcej cznie do 33 dni w cigu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, ktry ukoczy 50 rok ycia - trwajcej cznie do 14 dni w cigu roku kalendarzowego (art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Wysoko zasiku chorobowego wynosi:
                             • 11.06.2014Prawo do zasiku chorobowego - komentarz ZUS
                              Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolnoci do pracy wskutek choroby lub odosobnienia, w zwizku z chorob zakan - trwajcej cznie do 33 dni w cigu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, ktry ukoczy 50 rok ycia - trwajcej cznie do 14 dni w cigu roku kalendarzowego. Pracownikowi, ktry ukoczy 50 rok ycia, prawo do czternastodniowego okresu wypaty wynagrodzenia przysuguje poczwszy od nastpnego roku kalendarzowego po roku, w ktrym ukoczy 50 rok ycia.
                              • 06.12.2013Interpretacja podatkowa a przepisy prawa pracy
                               Jeeli przedmiotem indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa jest regulacja prawa podatkowego, która odwouje si do przepisów prawa pracy, ocena moliwoci stosowania i wykadnia interpretowanej normy podatkowej przepisy te powinna uwzgldnia i obejmowa - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                               • 28.10.2013Badania lekarskie wstpne, okresowe i kontrolne a VAT
                                Pytanie podatnika: Czy usugi z dziedziny medycyny pracy s objte zwolnieniem przedmiotowym z podatku od towarw i usug?
                                • 29.05.2013Skadki ZUS: Wykonywanie zlecenia na rzecz wasnego pracodawcy
                                 W wietle art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych nie ma znaczenia zakres wykonywanych przez pracownikw umw o prac zawartych z wasnym pracodawc i umw cywilnoprawnych zawartych z innym podmiotem wiadczcym usugi na rzecz ich pracodawcy. Istotne znaczenie ma natomiast fakt, e podmiot, ktry ma podpisane umowy cywilnoprawne z pracownikami wiadczy usugi na rzecz ich pracodawcy. Wnioskodawca wyranie stwierdzi, e inny podmiot majcy umowy z jego pracownikami obcia go kosztem pracy tych pracownikw, ktrzy wiadcz prac na jego rzecz, cho formalnie zatrudnia je inny podmiot - wyjani ZUS.
                                 • 17.01.2013Wypata wiadczenia z ubezpieczenia chorobowego przez patnika skadek
                                  Kwestie zwizane z wypat wiadcze z ubezpieczenia spoecznego (zasikw) uregulowano w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512, z pn. zm., dalej: ustawa zasikowa).
                                  • 12.11.2012Zomowanie samochodu a obowizek w podatku od rodkw transportowych
                                   Z uzasadnienia: Obowizek podatkowy nie wygasa wic w przypadku zego stanu technicznego pojazdu, faktycznego braku moliwoci korzystania z posiadanego rodka transportu, fizycznej likwidacji poprzez jego rozmontowanie, pocicie i sprzeda na zom, utylizacji pojazdu (wykorzystania odpadw jako surowcw wtrnych do dalszego przerobu), wywozu z kraju, czy te jego kradziey. Konieczno opacania podatku od rodkw transportowych nie jest bowiem uzaleniona od uytkowania pojazdu ani od jego fizycznego posiadania, Jeeli waciciel nie zoy stosownego wniosku, a starosta nie wyda decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu obowizek podatkowy dalej istnieje i stosowny podatek naley paci.
                                   • 31.10.2012Menader zasiadajcy w zarzdzie jako podatnik VAT
                                    Z uzasadnienia: Czonek zarzdu-menader dziaa w ramach struktury organizacyjnej zarzdzanej spki, nie ponosi on kosztw swej dziaalnoci, wynagrodzenie nie jest uzalenione od ekonomicznego ryzyka i dziaa on jedynie w imieniu i na rzecz zarzdzanej spki, ktra za jego dziaania ponosi odpowiedzialno za wyrzdzon szkod osobom trzecim. Nie dziaa on zatem w warunkach ryzyka, niepewnoci, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu wasnego przedsibiorstwa. Nie wykonuje swojej dziaalnoci w swoim imieniu i na wasny rachunek lecz w imieniu zarzdzanej spki. Zatem, osoby penice obowizki czonkw zarzdw spek na podstawie kontraktw menederskich nie s podatnikami na gruncie VAT.
                                    • 28.08.2012Kontrakt menederski i usugi zarzdzania a VAT
                                     Pytanie podatnika: Czy usugi zarzdzania wiadczone przez Wnioskodawc na podstawie Kontraktu Menederskiego podlegaj opodatkowaniu podatkiem VAT?
                                     • 03.07.2012Umowa o zarzdzanie, kontrakt menederski i dziaalno gospodarcza a VAT
                                      Pytanie podatnika: Czy usugi zarzdzania wiadczone przez Wnioskodawc na podstawie Kontraktu Menederskiego podlegaj opodatkowaniu podatkiem VAT?
                                      • 06.04.2012Skadki ZUS od honorarium autora
                                       Wynagrodzenie za prac z tytuu nabycia przez pracodawc z mocy prawa autorskich praw majtkowych do utworu stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowizkw ze stosunku pracy stanowi podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe - orzek Sd Najwyszy.
                                       • 04.04.2012Zasiek pogrzebowy dla wspmaonka w separacji
                                        Prawo do zasiku pogrzebowego przysuguje na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych take w razie mierci maonka pozostajcego w separacji w rozumieniu art. 61.4 Kodeksu rodzinnego i opiekuczego - orzek Sd Najwyszy.
                                        • 29.03.2012Przywrcenie terminu podatkowego po chorobie podatnika
                                         Jeli uchybienie terminu procesowego nastpio z powodu choroby to uprawdopodobnienie, o jakim mowa w art. 162 § 1 Ordynacji podatkowej nastpuje zawsze wtedy kiedy zainteresowany, ktry skorzysta z ambulatoryjnego wiadczenia zdrowotnego do podania o przywrcenie terminu doczy medyczny dokument indywidualny zewntrzny bdcy zawiadczeniem (orzeczeniem, opini lekarsk), z ktrego wynika, e pacjent nawet w ostatnim dniu terminu nie mg dokona czynnoci procesowej osobicie z powodu jego chorobowego stanu klinicznego bdcego rozstrojem zdrowia powodujcym zakcenie prawidowego funkcjonowania organizmu.
                                         • 28.03.2012Zawiadczenie z ZUS na wniosek kupujcego
                                          Na wniosek nabywcy przedsibiorstwa lub jego zorganizowanej czci, za zgod zbywajcego, Zakad Ubezpiecze Spoecznych powinien wyda zawiadczenie o stanie zalegoci skadkowych zbywajcego zwizanych z prowadzon przez niego dziaalnoci gospodarcz, powstaych do dnia nabycia przedsibiorstwa lub jego zorganizowanej czci (art. 31 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych w zwizku z art. 112 i w zwizku z art. 306g ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa) - orzek Sd Najwyszy.
                                          • 15.03.2012Zagraniczne podre subowe pracownikw
                                           Pytanie podatnika: Pracownicy spki s zobowizywani do odbywania licznych podry subowych poza teren RP. Na pokrycie kosztw podry zostaje im wypacana zaliczka w walucie EUR. Zdarza si take, i delegowani pracownicy otrzymuj firmow kart patnicz. W trakcie odbywania podry niejednokrotnie pojawia si konieczno wynajcia pojazdu samochodowego. Pracownik korzysta take z przejazdw takswkami. Spka dokonuje zwrotu tych wydatkw pracownikowi, o ile wypacona wczeniej zaliczka nie wystarczya na pokrycie kosztw lub te pracownik nie pokrywa tych wydatkw z firmowej karty patniczej. Czy wypacane pracownikowi przed wyjazdem, jak i po jego powrocie do kraju, wiadczenia powinny by zaliczone do jego przychodw ze stosunku pracy i opodatkowane?
                                           • 19.12.2011Odsetki od kredytu na wypat dywidendy a koszty
                                            Odsetki oraz inne wydatki zwizane z kredytem zacignitym przez spk z ograniczon odpowiedzialnoci na wypat dywidendy nalenej jej udziaowcom, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych, nie s kosztem uzyskania przychodw tej spki - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                            • 06.07.2011Zagraniczny zasiek wstrzymuje emerytur z ZUS
                                             Osoba majca stae miejsce zamieszkania za granic, pobierajca zasiek chorobowy z tytuu zatrudnienia wykonywanego w kraju miejsca zamieszkania, nabywa prawo do emerytury w Polsce z dniem zaprzestania pobierania tego zasiku (art. 100 ust. 2 ustawy z o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych) - orzek Sd Najwyszy.
                                             • 27.05.2011WSA: Powoujc si na oszczdnoci, naley przedstawi dowody ich przechowywania
                                              Tezy: W postpowaniu dotyczcym nieujawnionych rde przychodw podatnik chcc uchroni si od opodatkowania na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o p.d.o.f. zobowizany jest do wykazania poniesienia zakwestionowanych w trybie tego przepisu wydatkw z przychodw opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Jeli rodki te pochodz z oszczdnoci legalnych (opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania) winien przedstawi wiarygodne dowody wiadczce o ich przechowywaniu. rodki finansowe uzyskane ze rda opodatkowanego lub wolnego od podatku a do momentu ich wydatkowania winny cechowa si legalnoci. Brak cigoci w tym zakresie moe zasadnie implikowa tez o pokryciu wydatkw ze rde nielegalnych.
                                              • 13.05.2011WSA: Wany wyrok dla kuracjuszy
                                               Opata uzdrowiskowa, o ktrej mowa w art. 17 ust. 1a ustawy o podatkach i opatach lokalnych, jako opata o charakterze ekwiwalentnym winna by pobierana za kady peny dzie pobytu osoby fizycznej w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowociach, ktrym nadano status uzdrowiska. Przy czym pod pojciem dnia pobytu naley rozumie dzie kalendarzowy.
                                               • 02.03.2011Kontrola zwolnie lekarskich pracownikw
                                                Obowizek przeprowadzania przez patnika skadek kontroli prawidowoci wykorzystywania zwolnie lekarskich od pracy z powodu choroby lub koniecznoci sprawowania opieki, wynika z przepisu art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.), zwanej dalej ustaw z dnia 25 czerwca 1999 r. Obowizek kontroli dotyczy patnika skadek - pracodawcy, ktry zgasza do ubezpieczenia chorobowego powyej 20 ubezpieczonych. Kontrol prawidowoci wykorzystywania zwolnie lekarskich od pracy pracownikw zatrudnionych u pracodawcw zgaszajcych do ubezpieczenia chorobowego nie wicej ni 20 ubezpieczonych przeprowadzaj upowanieni pracownicy oddziau Zakadu Ubezpiecze Spoecznych, ktry jest patnikiem zasikw dla tych pracownikw.
                                                • 30.06.2010Orzecznictwo SN: Praca nie dla udziaowca?
                                                 Z uzasadnienia: Czy w wietle podstawowych cech stosunku pracy oraz istoty ustroju pracy, ktrego podstaw jest wymiana wiadcze midzy wacicielem rodkw produkcji (pracodawc) a pracownikiem, wsplnik dwuosobowej spki z o.o., majcy w niej wikszociowe udziay, moe by uznany za pracownika? Zagadnienie to nie zostao w dotychczasowym orzecznictwie i doktrynie jednoznacznie rozstrzygnite. W szczeglnoci Sd Najwyszy w wyroku z 16 grudnia 1998 r., II UKN 394/98, OSNP 2000 nr 4, poz. 159, uznajc dopuszczalno potraktowania takiego wsplnika za pracownika, stwierdzi jednoczenie, e skala wikszoci (przewagi) bd kontroli posiadanej przez takiego wsplnika, jak te sposb ich wykorzystywania mog w okolicznociach konkretnego przypadku usprawiedliwia ocen, e status wykonawcy pracy zosta "wchonity" przez status waciciela kapitau, co na paszczynie spoeczno-ekonomicznej, a w konsekwencji take na paszczynie prawnej przenosioby dan osob poza obrb "wiata pracy najemnej".
                                                 • 08.06.2010Dojazd samochodem subowym do miejsca parkowania nie jest przychodem
                                                  Pytanie podatnika: Czy pracownikom naley doliczy do przychodw ze stosunku pracy warto dojazdw samochodem subowym do/z miejsca parkowania do siedziby spki oraz czy spka z tego tytuu powinna wystpi w roli patnika podatku dochodowego?
                                                  • 16.04.2010Opodatkowanie dodatku do wynagrodzenia z tytuu czonkostwa w radzie nadzorczej
                                                   Pytanie podatnika: Czy dodatek do wynagrodzenia z tytuu czonkostwa w Radzie Nadzorczej Spki wypacany na podstawie Regulaminu Wynagradzania pracownikom penicym dodatkowo funkcj czonka Rady Nadzorczej Spki stanowi przychd, o ktrym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych i powinien by opodatkowany podatkiem dochodowym na zasadach waciwych dla tej kategorii przychodw, czy te powinien by uznany za przychd, o ktrym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »