Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy-treść

 • 08.03.2007Spółka komandytowa
  Dwupoziomowa konstrukcja stosunków pomiędzy wspólnikami spółki komandytowej wyróżnia ją na tle spółek osobowych. Prawie całkowite pozbawienie jednego ze wspólników możliwości praktycznego zarządzania spółką rekompensowane jest zwolnieniem go z odpowiedzialności za jej zobowiązania powyżej szczegółowo określonej kwoty.
  • 05.03.2007Spółka prawa handlowego jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
   Spółki prawa handlowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych pojawiają się w zasadzie tylko jako płatnicy, natomiast nie są podatnikami tego podatku. Spółki osobowe traktowane są na gruncie podatku dochodowego jako podmioty transparentne, czyli zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) opodatkowanie dokonuje się na poziomie wspólników, a nie spółki.
   • 02.03.2007Składki w trakcie urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego osób prowadzących działalność
    Interpelacja nr 4263 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie składek ZUS od prowadzonej działalności gospodarczej opłacanych przez osoby przebywające na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym
    • 01.03.2007Diety kierowców jako koszt uzyskania przychodu
     Czy można kwalifikować do kosztów uzyskania przychodów diety wypłacane kierowcom samochodów ciężarowych?
     • 27.02.2007Świadczenia urlopowe u większych pracodawców
      Interpelacja nr 3190 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości wypłacania świadczeń urlopowych przez pracodawców zatrudniających więcej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty
      • 26.02.2007Wypłacone zadośćuczynienie na rzecz byłego pracownika jest odszkodowaniem
       Pytanie: Były pracownik, u którego stwierdzono chorobę zawodową skierował do sądu pozew o wypłatę odszkodowania. Na mocy wyroku sądowego została mu zasądzona kwota … zł tytułem zadośćuczynienia za odczuwalną krzywdę. Czy zasądzona kwota zadośćuczynienia jest odszkodowaniem i wypłacając powyższą kwotę nie jestem jako płatnik zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
       • 26.02.2007Obowiązki pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
        Art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 00.14.176) nakłada na zakłady pracy określony obowiązek. Podmioty te są zobowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od nich przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Obowiązek obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy jest podstawowym obowiązkiem pracodawców, a jednocześnie związane są z nim inne zobowiązania tych podmiotów.
        • 21.02.2007Poradnik ZUS. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  
         • 20.02.2007Poradnik ZUS. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących.
          Celem poradnika jest omówienie obowiązujących od 1 stycznia 1999 r. zasad ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących. Przedstawione zagadnienia dotyczą zarówno osób prowadzących działalność indywidualnie, jak i w ramach np. spółki cywilnej (obowiązujący tryb postępowania w zakresie dokonywania rozliczeń składek na ubezpieczenia przez wspólników spółek cywilnych zawiera rozdział X).
          • 20.02.2007Poczekamy jeszcze na ułatwienia dla przedsiębiorców
           Interpelacja nr 5783 do ministra finansów w sprawie przepisów podatkowych i rachunkowych obowiązujących małe i średnie przedsiębiorstwa
           • 20.02.2007Poradnik ZUS. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą.
            Prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość, zasady obliczania i wypłaty regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2005 nr 31, poz. 267). Świadczenia te przysługują wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, określonym przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.). Do kręgu tych osób zalicza się m. in. osoby, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym jako prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące.
            • 16.02.2007Posiłki dla pracowników
             Pytanie: Czy posiłki otrzymywane przez pracowników w stołówce zakładowej, finansowane przez pracodawcę, są zwolnione od podatku dochodowego?
             • 15.02.2007Wyjazd pracowników na imprezę integracyjną
              Pytanie podatnika: Wnioskodawca w wybranych miejscowościach na terenie kraju, znajdujących się poza miejscowością będącą siedzibą firmy, dla wybranej grupy pracowników organizuje spotkania integracyjne. W spotkaniach tych uczestniczą pracownicy, wyselekcjonowani stosownie do celu planowanej integracji. Na spotkaniach firma kładzie nacisk na komunikację interpersonalną, współdziałanie w zespole, podejmowanie decyzji. W tym celu organizowane są wycieczki, gry sportowe lub logiczne. Każda z imprez połączona jest z uroczystą kolacją oraz wspólną zabawą. Takie spotkania mogą spełniać także zadania motywacyjne dla pracowników, którzy czują się wyróżnieni zaproszeniem na imprezę. Czy wydatki poniesione w związku z udziałem pracownika w tego typu spotkaniach (koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia) winny być zwolnione spod opodatkowania?
              • 15.02.2007Rozpoczęcie urlopu macierzyńskiego
               Pytanie: Kiedy rozpoczyna się urlop macierzyński? Czy zasadnym jest stosowany przez lekarzy "zwyczaj" udzielania urlopu macierzyńskiego 2 tygodnie przed przewidywaną datą porodu?
               • 13.02.2007Współczynnik urlopowy
                Pytanie: Co to jest współczynnik urlopowy? Jak go ustalić?
                • 08.02.2007Urlop dodatkowy
                 Pytanie: Co to jest urlop dodatkowy i jaki jest jego wymiar (czy urlop dodatkowy zawiera się w puli przysługującego urlopu wypoczynkowego)?
                 • 07.02.2007Potrącenia z wynagrodzeń sędziów zawodów sportowych
                  Interpelacja nr 5592 do ministra finansów w sprawie opodatkowania wynagrodzeń z tytułu prowadzenia przez sędziów zawodów sportowych, w tym podstawy i zasadności potrącania składek na ubezpieczenie zdrowotne
                  • 06.02.2007Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
                   Pytanie: W jakim przypadku wypłaca się ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? W jaki sposób należy go wyliczać?
                   • 02.02.2007Wyliczanie wynagrodzenia za czas urlopu
                    Pytanie: W jaki sposób należy wyliczyć wynagrodzenie za czas urlopu?
                    • 01.02.2007Podział urlopu wypoczynkowego na części
                     Pytanie: W jaki sposób można podzielić przysługujący do wykorzystania urlop wypoczynkowy, kto tego dokonuje?
                     • 31.01.2007Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy: akta osobowe
                      Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.; dalej: Kp) pracodawca ma obowiązek dla każdego pracownika założyć i prowadzić w określony przepisami sposób, teczkę z całą dokumentacją związaną z przebiegiem zatrudnienia, tzw. akta osobowe. Teczka powinna być podzielona na 3 części: A, B i C, które obejmują:
                      • 31.01.2007Umowy na świadczenie usług medycyny pracy obowiązkowo w formie pisemnej
                       Rada Ministrów przyjęła (30.01.2007 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy, przedłożony przez ministra zdrowia. Proponowana nowelizacja ustawy zakłada podniesienie jakości świadczeń udzielanych przez służby medycyny pracy, a w efekcie poprawę warunków pracy i zdrowia pracowników.
                       • 26.01.2007Opłaty parkingowe i opłaty za przejazd autostradą
                        Pytanie: Czy zwrócone pracownikowi przez pracodawcę ponoszone przez pracownika w czasie odbywania podróży służbowej własnym samochodem opłaty parkingowe i opłaty za przejazd autostradą stanowią koszt uzyskania przychodów pracodawcy?
                        • 24.01.2007Urlop pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
                         Pytanie: Jak wylicza się urlop w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?
                         • 23.01.2007Praca podczas urlopu wypoczynkowego
                          Pytanie: Czy podczas trwania urlopu wypoczynkowego można wykonywać jakąkolwiek pracę (na rzecz przedsiębiorstwa w którym się jest zatrudnionym, czy też na rzecz innych podmiotów – np. na podstawie umowy zlecenia)?
                          • 23.01.2007Spotkanie unijnych ministrów pracy
                           Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata oraz Podsekretarz Stanu Kazimierz Kuberski w dniach 18–20 stycznia 2007 r. wzięli udział w nieformalnym spotkaniu Ministrów ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych, organizowanym przez Prezydencję Niemiecką w Berlinie. W spotkaniu uczestniczyli ministrowie z Państw Członkowskich UE i EFTA oraz państw kandydujących do UE – Turcji i Chorwacji. Tematem przewodnim dyskusji była „dobra praca”.
                           • 22.01.2007Umorzenie wierzytelności
                            Pytanie podatnika: Czy spółka może zmniejszyć przychody o wartość przedawnionego zobowiązania zaliczonego do przychodów roku, w którym przedawnienie nastąpiło, w przypadku, gdy dłużnik zrzeknie się korzystania z zarzutu przedawnienia, o który mowa w art. 117 § 2 kodeksu cywilnego? Jeżeli spółka w 2006 r. zrzeknie się prawa do korzystania z zarzutu przedawnienia, wydatek na spłatę tego zobowiązania może być uznany za koszt uzyskania przychodów?
                            • 19.01.2007Plan urlopów
                             Pytanie: Czy pracodawca ma obowiązek tworzenia planu urlopów? Czy zaplanowany urlop można wykorzystać w innym terminie niż zakładano?
                             • 17.01.2007Urlop na żądanie
                              Pytanie: Co to jest urlop na żądanie, w jaki sposób go uzyskać?
                              • 15.01.2007Urlopy pracowników młodocianych
                               Pytanie: Kiedy młodociany nabywa prawo do pierwszego urlopu? W jaki sposób udzielamy urlopów pracownikom młodocianym?
                               • 15.01.2007Umowa zlecenia a podatek od towarów i usług
                                Umowa zlecenia to jedna z najpopularniejszych obok umowy sprzedaży umów występujących w obrocie. W szczególności spotkać się z nią możemy na rynku pracy, gdzie coraz częściej zastępuje ona umowę o pracę.
                                • 14.01.2007Umorzenie niespłaconych pożyczek udzielonych z ZFŚS
                                 Pytanie podatnika: Czy umorzone bądź przedawnione wierzytelności stanowią dla pracowników i byłych pracowników Spółki przychód podlegający opodatkowaniu?
                                 • 11.01.2007Przerwanie urlopu wychowawczego
                                  Pytanie: Czy pracodawca może przerwać urlop wychowawczy i zażądać powrotu pracownika do pracy?
                                  • 10.01.2007Urlop wychowawczy (1)
                                   Pytanie: W jaki sposób należy ubiegać się o przyznanie urlopu wychowawczego i komu on przysługuje?
                                   • 08.01.2007Komunikat ZUS w sprawie zmiany zasad wyrejestrowania i ponownego zgłaszania zleceniobiorców
                                    Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że nastąpiła zmiana dotychczasowych zasad wyrejestrowywania i ponownego zgłaszania zleceniobiorców, którzy z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.
                                    • 08.01.2007Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
                                     Pytanie: Czy pracodawca może przerwać pracownikowi urlop wypoczynkowy i zażądać jego powrotu do pracy?
                                     • 03.01.2007Nagrody uzyskane przez osoby krajowe z tytułu wygranych w konkursach
                                      Pytanie podatnika: Jak należy opodatkowywać przychody z konkursów z dziedziny kultury i sztuki (fotograficzne, malarskie, filmowe oraz z zakresu innych sztuk wizualnych) organizowanych przez instytucje kultury w ramach działań statutowych?
                                      • 03.01.2007Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy
                                       Pytanie: Czy urlop bezpłatny ma wpływ na długość urlopu wypoczynkowego?
                                       • 01.01.2007ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (8)
                                        Pytanie: Z własnych środków obrotowych zakład pracy sfinansował wycieczkę zakładową dla pracowników. Czy wydatek ten stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu?
                                        • 19.12.2006Odpracowanie zaległego czynszu a przychód osoby fizycznej
                                         Pytanie podatnika: Czy u najemców lokali komunalnych powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w związku z odpracowaniem przez nich zobowiązań z tytułu zaległych czynszów?
                                         • 19.12.2006Prawo do pierwszego urlopu
                                          Pytanie: Kiedy uzyskuje się prawo do urlopu - jaki okres czasu należy przepracować aby móc skorzystać z urlopu po raz pierwszy? Jaki będzie wymiar tego urlopu?
                                          • 18.12.2006Zwrot kosztów przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej w czasie podróży służbowej pracownika
                                           Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztów związanych z przejazdem w podróży służbowej dokonany na podstawie oświadczenia o zagubieniu biletu stanowi podstawę do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów?
                                           • 18.12.2006ZUS: Zmiany dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 19 grudnia 2006 r.
                                            W dniu 19 grudnia 2006 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 4 grudnia 2006 r. Nr 221, poz. 1615). Przepisami tej ustawy wydłużony został okres urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. W związku z tym zmianie uległ także okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Nowela określiła także nowe zasady ustalania uprawnień do zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie.