Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy-treść

 • 26.04.2007Wypłata odprawy pośmiertnej niemającej umocowania prawnego
  Pytanie podatnika: Czy odprawa pośmiertna wypłacona członkom rodziny zmarłego pracownika na podstawie decyzji pracodawcy stanowi koszt uzyskania przychodu dla dokonującego wypłaty pracodawcy?
  • 23.04.2007Moment powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych
   I. Uwagi wstępne Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych1) stanowi, że momentem powstania przychodu, co do zasady, nie jest moment powstania należności pieniężnej, lecz moment rzeczywistego otrzymania lub postawienie do dyspozycji podatnika kwoty tej należności. Jest to tzw. metoda kasowa powstania przychodu. Ustawa ta jednakże przewiduje, że w przypadku niektórych źródeł przychodów opodatkowaniu podlegają przychody należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane (metoda memoriałowa powstania przychodu). Powyższe jest zgodne z polityką fiskalną Rzeczypospolitej Polskiej, w której zasadą jest nałożenie obowiązków podatkowych na osoby fizyczne i prawne uzyskujące dochody z własnej działalności gospodarczej, niezależnie od rzeczywiście uzyskiwanych dochodów i złagodzenie tych obowiązków podatkowych względem osób uzyskujących przychody z pracy najemnej, w rolnictwie bądź im pokrewnych.
   • 22.04.2007Urlop bezpłatny i zasiłek chorobowy
    Pytanie: Czy osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym ma prawo do zasiłku chorobowego?
    • 20.04.2007Zasiłek chorobowy i pobieranie dochodu z udziałów w spółce cywilnej
     Pytanie: Czy w trakcie pobierania zasiłku chorobowego można pobierać dochody z udziałów w spółce?
     • 18.04.2007Doręczanie pism przez organy administracji publicznej
      „Pozornie wydawać się może, iż doręczenie jest czynnością tak prostą i zrozumiałą, że ujmowanie jej w normy prawne jest zbędną kazuistyką, obciążającą niepotrzebnie przepisy prawne. Takie zapatrywanie byłoby jednak powierzchownym ustosunkowaniem się do istotnej i doniosłej w skutkach części postępowania administracyjnego.”1) Powyższe słowa Bronisława Graczyka winny nam przyświecać jako motto poniższych rozważań. Pomimo tego, że doręczenie stanowi jedynie czynność materialno-techniczną organu administracji publicznej2), to jednak od prawidłowego dokonania tej czynności przepisy prawa uzależniają skuteczność dokonania przez organ administracji publicznej szeregu czynności procesowych. Data dokonania prawidłowego doręczenia wyznacza m.in. termin wszczęcia postępowania z urzędu3), moment związania organu administracji publicznej wydaną decyzją4).
      • 17.04.2007Wynagrodzenie chorobowe za czas pobytu w szpitalu
       Pytanie: Czy wynagrodzenie chorobowe za czas pobytu w szpitalu ulega dodatkowemu obniżeniu?
       • 16.04.2007Okres wyczekiwania w przypadku absolwentów
        Pytanie: Czy absolwent studiów wyższych zatrudniony na podstawie umowy o pracę w kilka tygodni po obronie pracy magisterskiej może otrzymać wynagrodzenie chorobowe w przypadku choroby powstałej kilka dni po podjęciu pracy?
        • 13.04.2007Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy
         Pytanie: Co to są okresy wyczekiwania na zasiłek chorobowy?
         • 12.04.2007Okres wypłacania wynagrodzenia chorobowego
          Pytanie: Przez jaki okres pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe? Czy w razie choroby na przełomie roku liczymy ten okres inaczej?
          • 12.04.2007Opinia KPP o telepracy
           Rząd chce wprowadzenia do Kodeksu pracy zmian rozszerzających możliwości zatrudnienia o telepracę. Konfederacja Pracodawców Polskich od dawna wskazuje na konieczność popularyzacji wiedzy na temat tej formy zatrudnienia. Na rozpowszechnieniu telepracy zyskują i pracodawcy i pracownicy.
           • 12.04.2007Rząd proponuje wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów dotyczących telepracy
            Na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Rządowa propozycja nowelizacji ustawy zakłada wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów, które określą zasady wykonywania telepracy, sposoby zatrudniania telepracowników, a także uregulowanie ich praw oraz obowiązków pracodawcy.
            • 11.04.2007Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT
             Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm., dalej: VAT), jest jedną z kategorii czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Definicje świadczenia usług zawiera art. 8 ust. 1 VAT. Trzeb tu podkreślić, że jest to definicja negatywna tzn. każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów jest świadczeniem usług. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 VAT). W związku z powyższym, usługą będzie każde świadczenie, które nie polega na przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Definicja ta oparta jest na definicji zawartej w art. 24 ust. 1 Dyrektywy VAT Rady UE (2006/112/WE). Negatywne ujęcie definicji świadczenia usług zapewnia realizację zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług każdej transakcji dokonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przepis art. 8 ust. 1 VAT numeratywnie zalicza do świadczenia usług:
             • 04.04.2007Najem i dzierżawa nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach- część VI
              Pytanie: Jak opodatkować przychody z najmu nieruchomości otrzymanej w drodze spadku?
              • 02.04.2007Zmiana pracodawcy i urlop wypoczynkowy
               Pytanie: W jaki sposób ustalić wymiar urlopu w przypadku zatrudnienia u nowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego, a w jaki po powrocie do pracy - do tego samego przedsiębiorstwa?
               • 30.03.2007Urlop wypoczynkowy - wymiar godzinowy, wymiar dzienny
                Pytanie: W jakim wymiarze udzielany jest przysługujący urlop (godzinowym, kalendarzowym), od czego to zależy?
                • 29.03.2007Zmiana ilości dni przysługującego urlopu w trakcie roku
                 Pytanie: W jaki sposób ustalić wymiar urlopu, jeśli w trakcie roku pracownik nabywa prawo do większej ilości dni urlopu wypoczynkowego?
                 • 27.03.2007Urlop macierzyński (3) - Praca w trakcie urlopu
                  Pytanie: Czy podczas trwania urlopu macierzyńskiego można wykonywać jakąkolwiek pracę?
                  • 26.03.2007Pobór zaliczek przy pracy za granicą - kto kogo wykorzystał?
                   Interpelacja nr 5397 do ministra sprawiedliwości oraz ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wykorzystywania przez pracodawców pracowników legalnie zatrudnionych za granicą
                   • 23.03.2007Zasiłki opiekuńcze dla wszystkich, którzy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu
                    Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 6 marca 2007 r. sygn. akt P 45/06 (Dz. U. z dnia 16 marca 2007 r. Nr 47, poz. 318) orzekł, że osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie mają prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat oraz innym chorym członkiem rodziny. Trybunał przyjął bowiem, że art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.) w części, w jakiej zawiera słowo "obowiązkowo", jest niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym obowiązują następujące zasady przy realizacji tego wyroku:
                    • 22.03.2007Urlop macierzyński (2)
                     Pytanie: Czy pracownika korzystającego z urlopu macierzyńskiego można zwolnić z pracy?
                     • 22.03.2007Diety z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą
                      Pytanie podatnika: Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, wartość diet z tytułu podróży służbowych?
                      • 21.03.2007Zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych — odszkodowania
                       Osobie fizycznej może przysługiwać odszkodowanie za poniesioną szkodę na gruncie różnych przepisów prawnych. Celem odszkodowania jest zrekompensowanie poniesionej szkody, a nie wzbogacenie poszkodowanego, w związku z czym przepisy prawa podatkowego zawierają zwolnienie odszkodowań od opodatkowania. Na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 3-4, 29, 106, 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176), dotyczących omawianych zwolnień podatkowych, można wyróżnić:
                       • 20.03.2007Urlop macierzyński (1)
                        Pytanie: Czy oboje z rodziców mogą korzystać z urlopu macierzyńskiego? Czy tylko rodzice (rodzic) biologiczny jest uprawniony do tego urlopu?
                        • 19.03.2007Pracodawcy negatywnie oceniają projekt ustawy o odpowiedzialności za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
                         Konfederacja Pracodawców Polskich z niepokojem przyjęła projekt ustawy o odpowiedzialności za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, w którym proponuje się znaczne zaostrzenie kar wobec pracodawców i zakłada się wprowadzenie możliwości karania go za działanie zatrudnionego przez niego pracownika, który narusza prawa pracownicze.
                         • 15.03.2007Zbliża się termin wykorzystania urlopu za poprzedni rok
                          Pytanie: W jakim czasie musi zostać udzielony urlop wypoczynkowy? Czy można z tego urlopu zrezygnować wypłacając za urlop wynagrodzenie?
                          • 14.03.2007PKPP Lewiatan: Zbyt restrykcyjne prawo zagraża przedsiębiorcom
                           Przedsiębiorcy z niepokojem obserwują proces zwiększania represyjności prawa gospodarczego, które penalizuje coraz szerszy zakres ich działań. Przykładem jest m.in. prezydencki projekt ustawy o odpowiedzialności pracodawców za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.
                           • 13.03.2007Zwolnienie z pracy pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego
                            Pytanie: Czy pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego można zwolnić z pracy?
                            • 12.03.2007Urlop pracowników tymczasowych i osób wykonujących umowy cywilnoprawne
                             Pytanie: Jak przebiega udzielanie urlopów w przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło), a jak w przypadku pracowników tymczasowych?
                             • 08.03.2007Spółka komandytowa
                              Dwupoziomowa konstrukcja stosunków pomiędzy wspólnikami spółki komandytowej wyróżnia ją na tle spółek osobowych. Prawie całkowite pozbawienie jednego ze wspólników możliwości praktycznego zarządzania spółką rekompensowane jest zwolnieniem go z odpowiedzialności za jej zobowiązania powyżej szczegółowo określonej kwoty.
                              • 05.03.2007Spółka prawa handlowego jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
                               Spółki prawa handlowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych pojawiają się w zasadzie tylko jako płatnicy, natomiast nie są podatnikami tego podatku. Spółki osobowe traktowane są na gruncie podatku dochodowego jako podmioty transparentne, czyli zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) opodatkowanie dokonuje się na poziomie wspólników, a nie spółki.
                               • 02.03.2007Składki w trakcie urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego osób prowadzących działalność
                                Interpelacja nr 4263 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie składek ZUS od prowadzonej działalności gospodarczej opłacanych przez osoby przebywające na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym
                                • 01.03.2007Diety kierowców jako koszt uzyskania przychodu
                                 Czy można kwalifikować do kosztów uzyskania przychodów diety wypłacane kierowcom samochodów ciężarowych?
                                 • 27.02.2007Świadczenia urlopowe u większych pracodawców
                                  Interpelacja nr 3190 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości wypłacania świadczeń urlopowych przez pracodawców zatrudniających więcej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty
                                  • 26.02.2007Wypłacone zadośćuczynienie na rzecz byłego pracownika jest odszkodowaniem
                                   Pytanie: Były pracownik, u którego stwierdzono chorobę zawodową skierował do sądu pozew o wypłatę odszkodowania. Na mocy wyroku sądowego została mu zasądzona kwota … zł tytułem zadośćuczynienia za odczuwalną krzywdę. Czy zasądzona kwota zadośćuczynienia jest odszkodowaniem i wypłacając powyższą kwotę nie jestem jako płatnik zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                                   • 26.02.2007Obowiązki pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
                                    Art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 00.14.176) nakłada na zakłady pracy określony obowiązek. Podmioty te są zobowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od nich przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Obowiązek obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy jest podstawowym obowiązkiem pracodawców, a jednocześnie związane są z nim inne zobowiązania tych podmiotów.
                                    • 21.02.2007Poradnik ZUS. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  
                                     • 20.02.2007Poradnik ZUS. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących.
                                      Celem poradnika jest omówienie obowiązujących od 1 stycznia 1999 r. zasad ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących. Przedstawione zagadnienia dotyczą zarówno osób prowadzących działalność indywidualnie, jak i w ramach np. spółki cywilnej (obowiązujący tryb postępowania w zakresie dokonywania rozliczeń składek na ubezpieczenia przez wspólników spółek cywilnych zawiera rozdział X).
                                      • 20.02.2007Poczekamy jeszcze na ułatwienia dla przedsiębiorców
                                       Interpelacja nr 5783 do ministra finansów w sprawie przepisów podatkowych i rachunkowych obowiązujących małe i średnie przedsiębiorstwa
                                       • 20.02.2007Poradnik ZUS. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą.
                                        Prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość, zasady obliczania i wypłaty regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2005 nr 31, poz. 267). Świadczenia te przysługują wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, określonym przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.). Do kręgu tych osób zalicza się m. in. osoby, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym jako prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące.
                                        • 16.02.2007Posiłki dla pracowników
                                         Pytanie: Czy posiłki otrzymywane przez pracowników w stołówce zakładowej, finansowane przez pracodawcę, są zwolnione od podatku dochodowego?
                                         • 15.02.2007Wyjazd pracowników na imprezę integracyjną
                                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca w wybranych miejscowościach na terenie kraju, znajdujących się poza miejscowością będącą siedzibą firmy, dla wybranej grupy pracowników organizuje spotkania integracyjne. W spotkaniach tych uczestniczą pracownicy, wyselekcjonowani stosownie do celu planowanej integracji. Na spotkaniach firma kładzie nacisk na komunikację interpersonalną, współdziałanie w zespole, podejmowanie decyzji. W tym celu organizowane są wycieczki, gry sportowe lub logiczne. Każda z imprez połączona jest z uroczystą kolacją oraz wspólną zabawą. Takie spotkania mogą spełniać także zadania motywacyjne dla pracowników, którzy czują się wyróżnieni zaproszeniem na imprezę. Czy wydatki poniesione w związku z udziałem pracownika w tego typu spotkaniach (koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia) winny być zwolnione spod opodatkowania?
                                          • 15.02.2007Rozpoczęcie urlopu macierzyńskiego
                                           Pytanie: Kiedy rozpoczyna się urlop macierzyński? Czy zasadnym jest stosowany przez lekarzy "zwyczaj" udzielania urlopu macierzyńskiego 2 tygodnie przed przewidywaną datą porodu?