Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy-treść

 • 26.09.2007Czas pracy — Zatrudnienie niepełnosprawnych w przerywanym czasie pracy
  Pytanie: Czy można zatrudniać niepełnosprawnych w przerywanym czasie pracy?
  • 24.09.2007Karmienie dziecka piersią — dokumentowanie
   Pytanie: Jakie dokumenty potwierdzają fakt karmienia dziecka piersią i czy mogę domagać się ich dostarczenia np. raz w miesiącu?
   • 21.09.2007Czas pracy — Przerwa na karmienie dziecka
    Pytanie: W jaki sposób udzielać przerw na karmienie dziecka piersią w przypadku różnych długości dobowych czasu pracy?
    • 20.09.2007Zasady postępowania z dokumentami płacowymi – trochę historii i stan obecny
     Interpelacja nr 7023 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów pozwalających na niszczenie dokumentów płacowych
     • 20.09.2007Czas pracy — Godzinna przerwa w czasie pracy i przerwa 15-minutowa
      Pytanie: Czy obowiązująca w zakładzie pracy godzinna przerwa w czasie pracy zwalnia z obowiązku zapewnienia 15-minutowej przerwy?
      • 19.09.2007Co to jest dzień wolny od pracy
       Interpelacja nr 7298 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie definicji dnia wolnego od pracy
       • 19.09.2007Czas pracy — Kilka dodatkowych krótkich przerw
        Pytanie: Czy możliwe jest wprowadzenie — za zgodą pracowników — kilku krótkich przerw niewliczanych do czasu pracy?
        • 18.09.2007Czas pracy — Praca na przełomie doby i prawo do przerwy
         Pytanie: Pracownicy pracują na zmiany, często ich czas pracy wykracza poza dany dzień (np. pracują od 21.00 do 5.00). Czy w takich sytuacjach mają prawo do przerwy 15-minutowej, skoro w danym dniu nie pracowali co najmniej 6 godzin?
         • 17.09.2007KPP: Zadania dla nowych parlamentarzystów
          Listę najpilniejszych działań, jakie w dziedzinie gospodarki powinny zostać podjęte po przedterminowych wyborach, przedstawiła Konfederacja Pracodawców Polskich. Apel o zapewnienie stabilności prawa, zreformowanie otoczenia gospodarczego, w jakim działają przedsiębiorcy, oraz zminimalizowanie skutków przedwyborczego rozdawnictwa KPP wystosowała do przyszłych parlamentarzystów.
          • 17.09.2007Czas pracy — Przerywany czas pracy i prawo do przerwy
           Pytanie: Czy w przypadku przerywanego czasu pracy, w którym odcinki pracy przed i po przerwie są krótsze niż 6 godzin, pracodawca zobowiązany jest zapewnić przerwę 15-minutową?
           • 14.09.2007KPP: Premier pomija rolę pracodawców w gospodarce
            Jeszcze pod koniec 2006 roku Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przekazała premierowi projekt nowego Kodeksu pracy. Mimo, że KPP wielokrotnie zwracała się z prośbą o przekazanie go do konsultacji, premier nie zdecydował się ujawnić przygotowanego projektu.
            • 14.09.2007Czy rząd ogranicza samozatrudnienie?
             Interpelacja nr 7769 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nieuzasadnionego ograniczania samozatrudnienia
             • 13.09.2007Urlop macierzyński w trakcie ciąży
              Interpelacja nr 7717 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie korzystania z urlopu macierzyńskiego przez kobiety będące w ciąży
              • 13.09.2007Czas pracy — Przerwa przy równoważnym czasie pracy
               Pytanie: W jakim wymiarze przerwa z art. 134 k.p. przysługuje osobom, które pracują w równoważnym czasie pracy (w niektórych dniach pracują np. 12 godzin, w innych 4)?
               • 12.09.2007Dyżury i czas pracy
                Interpelacja nr 7824 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zaliczenia dyżuru do czasu pracy
                • 12.09.2007Czas pracy — Przerwy w pracy — ograniczenia
                 Pytanie: Chciałbym wprowadzić godzinną przerwę w pracy z art. 141 k.p. Czy jest to możliwe w stosunku do pracowników, których dobowy wymiar czasu pracy nie może przekraczać 8 godzin?
                 • 11.09.2007Czas pracy — Indywidualny rozkład czasu pracy (2)
                  Pytanie: Z jakim wyprzedzeniem pracownicy powinni otrzymywać indywidualne rozkłady czasu pracy?
                  • 10.09.2007Lewiatan: To nie był dobry Sejm
                   Choć Sejm V kadencji uchwalił ponad 400 ustaw (dużo jak na dwa lata), to większość z nich ma liczne wady prawne, a część jest lub będzie skarżona do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm uchwalał ustawy, kierując się przede wszystkim racjami politycznymi, a nie merytorycznymi. Ucierpiały na tym szanse rozwojowe Polski.
                   • 10.09.2007Czas pracy — Indywidualny rozkład czasu pracy (1)
                    Pytanie: Przepisy przewidują możliwość wprowadzenia na wniosek pracownika indywidualnego rozkładu czasu pracy. Jakie są w tym przypadku możliwości kształtowania tego rozkładu (jak daleko można odbiec od rozkładu czasu pracy pozostałych pracowników)? Czy w indywidualnym rozkładzie czasu pracy występują ograniczenia dobowego wymiaru czasu pracy?
                    • 07.09.2007Podróż służbowa czy odesłanie do pracy za granicą?
                     Pytanie: W związku z zamówieniem od belgijskiego kontrahenta zamierzam wysłać kilku pracowników do pracy za granicą. Jakie świadczenia im przysługują i w jaki sposób należy opłacać zaliczki na podatek?
                     • 07.09.2007Czas pracy — Ograniczenia czasowe dyżuru
                      Pytanie: Jakie są ograniczenia w czasie pełnienia dyżuru?
                      • 06.09.2007Finansowanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników
                       Pytanie podatnika: Czy wydatki na wykupienie dla pracowników i członków ich rodzin pakietu świadczeń zdrowotnych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki w świetle art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                       • 06.09.2007Czas pracy — Dyżur pracowniczy
                        Pytanie: Co to jest dyżur pracowniczy i czy każdy pracownik jest zobowiązany do pełnienia dyżuru?
                        • 06.09.2007Dodatkowe obowiązki dla pracodawców?
                         Interpelacja nr 8102 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia obowiązku prowadzenia przez pracodawców list obecności z uwzględnieniem czasu pracy
                         • 05.09.2007RM: Na zmianach w Kodeksie pracy skorzystają rodziny
                          Podczas wczorajszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Najważniejsze propozycje rządu zawarte w tym projekcie, a zmierzające do poprawienia sytuacji rodzin w Polsce, to wydłużenie urlopów macierzyńskich, ułatwienie kobietom godzenia życia zawodowego z rodzinnym, wyższe ulgi podatkowe na dzieci.
                          • 05.09.2007Czas pracy — Zmiana wymiaru czasu pracy
                           Pytanie: Na jakich zasadach pracownica uprawniona do urlopu wychowawczego może domagać się zmiany wymiaru czasu pracy?
                           • 05.09.2007Praca nakładcza i urlop wychowawczy
                            Interpelacja nr 2478 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie prawa do urlopu wychowawczego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą
                            • 04.09.2007Czas pracy Ustalenie czasu pracy w zakładzie
                             Pytanie: W jaki sposób ustala się w zakładzie pracy kwestie związane z czasem pracy?
                             • 04.09.2007Samozatrudnieni mają prawo do zasiłku opiekuńczego
                              Interpelacja nr 7511 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasiłku opiekuńczego dla samozatrudnionych
                              • 03.09.2007Uruchomiono System Kontroli Eksportu
                               Usprawnienie i przyspieszenie formalności celnych, możliwość śledzenia operacji wywozowej przez eksportera oraz większe bezpieczeństwo przewozu towarów — to najistotniejsze korzyści, jakie przyniesie eksporterom uruchomiony 31 sierpnia 2007 r. przez administrację celną System Kontroli Eksportu (ECS).
                               • 03.09.2007Czas pracy – Co podlega zaliczeniu do czasu pracy pracownika
                                Zgodnie z zawartą w Kodeksie pracy definicją czasu pracy jest nim czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Jak wynika z przytoczonej definicji, czasem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy nie jest jedynie czas wykonywania efektywnie pracy, ale wszelki czas (poza wyjątkami ściśle wynikającymi z przepisów, jak np. czas dyżuru), w trakcie którego pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy.
                                • 31.08.2007Czas pracy – Dodatkowe przerwy w pracy
                                 Pytanie: W jakim zakresie mogę wprowadzić dla pracowników dodatkowe przerwy w pracy (niepłatne)?
                                 • 31.08.2007Zagraniczne dochody sportowców
                                  Pytanie: Jestem piłkarzem mieszkającym i pracującym w Polsce. Moja drużyna brała udział w turnieju organizowanym w Niemczech, a ja otrzymałem nagrodę indywidualną dla najlepszego zawodnika imprezy. W jaki sposób powinienem opodatkować ten dochód?
                                  • 30.08.2007Czas pracy — Wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym
                                   Pytanie: W jaki sposób ustalamy obowiązujący wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym?
                                   • 29.08.2007O czym należy pamiętać, wyjeżdżając za granicę
                                    Pytanie: Wyjeżdżam do pracy za granicę. Jakie formalności powinnam załatwić w urzędzie skarbowym?
                                    • 29.08.2007Czas pracy — Przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy
                                     Pytanie: Jak rozumieć zapis, zgodnie z którym tydzień pracy ma przeciętnie 5 dni?
                                     • 23.08.2007Podróż służbowa przedsiębiorcy świadczącego usługi transportowe
                                      Niesłuszne jest stanowisko organów podatkowych, że realizowanie zasadniczego przedmiotu działalności (usług transportowych) przez osobę prowadzącą tę działalność nie wchodzi w zakres podróży służbowych z uwagi na brak stałego miejsca wykonywania tej działalności, natomiast podróże mające na celu czynności incydentalne można kwalifikować jako podróż służbową. Ustawodawca w art. 23 ust. 1 pkt. 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie upoważnił organów podatkowych do klasyfikacji celów, w jakich odbywana jest podróż służbowa i decydowania, który cel podróży związany z wykonywanymi zadaniami uzasadnia podróż służbową, a który jej nie uzasadnia. W konsekwencji przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych, do wysokości określonej w rozporządzeniach ministra pracy i polityki społecznej — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                      • 23.08.2007Czas pracy — Okresy rozliczeniowe
                                       Pytanie: Co to są okresy rozliczeniowe czasu pracy?
                                       • 22.08.2007Orzecznictwo — Co jest działalnością twórczą, a co nie
                                        Wyrokiem z dnia 24 listopada 2004 r., sygn. akt SA/Sz 936/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił zaskarżoną przez Teresę i Wiesława K decyzję Izby Skarbowej z dnia 24 marca 2003 r., nr PB 3.34- 4117/825-7/03 w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1997 r.
                                        • 22.08.2007Czas pracy — Dwie zmiany w jednym dniu
                                         Pytanie: Czy rozkład czasu pracy może przewidywać pracę na kolejnej zmianie w tym samym dniu, w którym się kończy wcześniejszą zmianę — pracownik kończy pracę np. o godz. 6.00 i zaczyna o godz. 20.00 bądź 22.00?
                                         • 21.08.2007Czas pracy — Szkolenie BHP
                                          Pytanie: Nie mam możliwości zapewnienia szkolenia bhp w całości w czasie pracy niektórych osób. Czy okres tego szkolenia, który wykracza poza zwykłe ich godziny pracy, będzie wliczany do czasu pracy?
                                          • 21.08.2007Finansowanie pracownikom biletów komunikacji miejskiej
                                           Pytanie podatnika: Czy częściowe sfinansowanie pracownikom okresowych biletów komunikacji miejskiej powoduje powstanie u nich przychodu?
                                           • 20.08.2007Czas pracy – Awaria spowodowana przez pracownika
                                            Pytanie: Czy poświęcony na usuwanie awarii oraz następnie oczekiwanie na uruchomienie urządzeń zostaje zaliczony do czasu pracy pracownika, który (w sposób niezawiniony i nieświadomie) przyczynił się do powstania tej awarii?
                                            • 16.08.2007Orzecznictwo - Wynagrodzenie za pomoc prawną świadczoną z urzędu przez adwokatów i radców prawnych - jaki to przychód?
                                             WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2007 roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale l na rozprawie w dniu 26 stycznia 2007 roku sprawy ze skargi Kancelarii Adwokackiej i Radców Prawnych - spółka partnerska na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L.z dnia 12 grudnia 2005 roku nr ZP1/l-4117/l-13/2005w przedmiocie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 22 września 2005 roku, Nr ZP1-1-418/1-6/2005;
                                             • 13.08.2007Nieodpłatne świadczenia otrzymywane przez pracowników, emerytów i rencistów
                                              Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji nieodpłatnego świadczenia, w związku z tym należy posiłkować się określeniem, jakie nadaje mu przepis art. 353 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Świadczeniem będzie takie zachowanie dłużnika, które jest zgodne z treścią podjętego zobowiązania. Z nieodpłatnością mamy więc do czynienia w przypadku każdego przysporzenia w majątku podatnika, związanego zarówno ze zdarzeniem prawnym, jak i gospodarczym, o ile nie wiąże się z kosztem czy jakimkolwiek ekwiwalentem.
                                              • 13.08.2007Opodatkowanie zadośćuczynienia
                                               Interpelacja nr 8206 do ministra finansów w sprawie zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego
                                               • 10.08.2007KPP do polityków: przed wyborami uchwalcie niezbędne ustawy
                                                Z wiadomości z wczorajszego spotkaniu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem wynika, że politycy rozważają możliwość przeprowadzenia wcześniejszych wyborów. Wcześniej jednak posłowie mają się zająć ustawami związanymi z przystąpieniem Polski do strefy Schengen. Konfederacja Pracodawców Polskich apeluje do parlamentarzystów, aby przed ewentualnym rozwiązaniem parlamentu zająć się nie tylko ustawami związanymi ze zniesieniem kontroli granicznych na wewnętrznych granicach UE, ale również tymi, od których zależy sprawna organizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku.
                                                • 09.08.2007Orzecznictwo - Odszkodowanie uzyskane po śmierci
                                                 Zaskarżoną do Sądu decyzja z dnia 14 lipca 2006 r. nr 1401/BF-ffl/4306/14a-3/06/JL Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając na podstawie art. 14b 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w dalszej części uzasadnienia powoływanej jako O.p.) odmówił skarżącej Marii W. zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z dnia 24 kwietnia 2006 r. nr 1418/ZT/MS/434-ew.t.2/06/EK wydanego w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego.