Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy-treść

 • 24.07.2007Poradnik ZUS. Zasady wydawania formularzy E 101
  Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r., pojawiły się nowe możliwości przemieszczania w celu wykonywania aktywności zawodowej na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to zarówno pracowników, którzy są delegowani przez polskie firmy w ramach realizacji kontraktów zawartych z zagranicznymi podmiotami, jak również osób samozatrudnionych prowadzących swoją działalność tymczasowo za granicą.
  • 20.07.2007PKPP Lewiatan: Samozadowolenie rządu w odniesieniu do gospodarki nie ma uzasadnienia
   „Sprzyjamy i pomagamy przedsiębiorcom” — pisze premier J. Kaczyński w przedmowie do propagandowej broszury „365 dni”, będącej samooceną działań rządu pod jego kierownictwem. To jedna z najbardziej zadziwiających tez tego dokumentu. Takich stwierdzeń jest w nim o wiele, wiele więcej. Jak zawsze sukces ma wielu ojców, tylko klęska jest sierotą. Obecnej dobrej sytuacji w gospodarce z pewnością nie można przypisać rządowi J. Kaczyńskiego. Efekty jego działań i zaniechań będą bowiem widoczne dopiero za 2-3 lata.
   • 20.07.2007Zasiłek macierzyński – jak długo?
    Pytanie: Przez jaki okres przysługuje zasiłek macierzyński?
    • 18.07.2007Umowa zlecenia z własnym pracodawcą i zasiłek chorobowy
     Pytanie: Czy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego uwzględniamy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą?
     • 18.07.2007Opracowanie ZRP na temat poprawy jakości regulacji prawnych
      W ramach działań podjętych przez Komisję Trójstronną ds. Społeczno-Gospodarczych Związek Rzemiosła Polskiego bierze udział w pracach nad projektem Umowy Społecznej „Gospodarka — Praca — Rodzina — Dialog”. Poniżej przedstawiamy opracowany przez ZRP pakiet postulatów z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, prowadzących do ograniczenia barier administracyjnych i poprawy otoczenia regulacyjnego działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Wprowadzenie ich w życie wsparłoby działalność przedsiębiorstw, a w przypadku niektórych — zlikwidowałoby płaszczyznę możliwych sporów z aparatem skarbowym, wynikającą z nieprecyzyjnych regulacji prawnych. Przedsiębiorcom przywróciłoby natomiast stabilizację, tak potrzebną dla rozwijania działalności gospodarczej.
      • 17.07.2007Ustalanie rezydencji podatkowej
       Pytanie: Od kilku lat pracuję w Belgii, mam tam nadany numer podatkowy, tam też spędzam większość roku. Do tej pory rozliczałem się w Polsce, ponieważ tutaj mieszkała moja rodzina: córka i żona. W czerwcu 2007 r. córka wyszła za mąż i zamieszkała z mężem, a żona przyjechała do mnie, do Belgii. W Polsce posiadamy mieszkanie, z którego zamierzamy korzystać w okresie urlopu i świąt (ok. 1 miesiąc w roku). Żona nie pracuje, wszystkie nasze dochody pochodzą z mojej pracy w Belgii. W którym kraju powinienem rozliczyć się od całości dochodów?
       • 10.07.2007Zwrot za używanie samochodu prywatnego w delegacji
        Pytanie: Czy w przypadku przejazdu w delegacji samochodem prywatnym pracownika może mu zostać wypłacona niższa kwota za użytkowanie samochodu niż wynikająca z przepisów?
        • 04.07.2007Zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
         W dniu 15 czerwca 2007 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 115, poz. 792. Nowelizuje ona m.in. ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.) oraz ustawę z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.). Ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 2007 r.
         • 02.07.2007KIG o projektowanych zmianach prorodzinnych w ustawach
          „Krajowa Izba Gospodarcza apeluje do Rządu o przygotowanie spójnego, zaakceptowanego przez wszystkie resorty, projektu regulacji, które realizować będą politykę rodzinną nie tworząc przy tym dodatkowych obciążeń dla pracodawców” – mówi Andrzej Arendarski Prezes KIG.
          • 29.06.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach - część III
           Pytanie: Co powinien zawierać dokument potwierdzający poniesienie wydatku związanego ze zorganizowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie?
           • 27.06.2007TK: Ograniczenie kręgu uczestników postępowania wieczystoksięgowego
            26 czerwca 2007 r. o godz. 10. 00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Spółdzielni Pracy "SKALA" w Warszawie dotyczącą ograniczenia kręgu uczestników postępowania wieczystoksięgowego. Trybunał orzekł, że art. 6261 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego jest zgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.
            • 26.06.2007Składniki wynagrodzenia pomijane przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku
             Pytanie: Których składników wynagrodzenia pracownika nie umieszczamy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?
             • 26.06.2007Poradnik ZUS. Co to jest formularz ZUS RMUA i dlaczego płatnicy składek mają obowiązek przekazywania go ubezpieczonym?
              Płatnik składek przekazuje do ZUS imienne raporty miesięczne, składkowe ZUS RCA lub ZUS RZA i świadczeniowe ZUS RSA, po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, w terminie ustalonym dla rozliczania składek. Jeżeli obowiązek ubezpieczeń społecznych wygasł w ciągu miesiąca kalendarzowego, płatnik składek przekazuje raport za okres ubezpieczenia w danym miesiącu, w terminie i na zasadach ogólnych.
              • 21.06.2007Mali i średni przedsiębiorcy obawiają się zatrudniać ludzi w pełni legalnie
               Ministerstwo Pracy proponuje zaostrzenie kodeksu karnego tak, aby nielegalne zatrudnianie stało się przestępstwem. Karą dla pracodawcy ma być wysoka grzywna, a nawet pobyt w zakładzie karnym. Konfederacja Pracodawców Polskich zdecydowanie negatywnie ocenia tę propozycję.
               • 21.06.2007Powstanie niezdolności do pracy w okresie wyczekiwania
                Pytanie: Czy powstanie niezdolności do pracy w okresie wyczekiwania powoduje brak wynagrodzenia za cały okres orzeczonej niezdolności do pracy?
                • 20.06.2007Praca podczas pobierania wynagrodzenia chorobowego
                 Pytanie: Czy podczas pobierania wynagrodzenia chorobowego pracownik może wykonywać pracę na rzecz innej firmy (na podstawie umowy zlecenia)?
                 • 20.06.2007Rząd przyjął projekt ustawy o nadzorze właścicielskim nad spółkami Skarbu Państwa
                  Na wczorajszym posiedzeniu Rada Ministrów rozpatrzyła projekt ustawy o nadzorze właścicielskim nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz o przekształceniach własnościowych. Konfederacja Pracodawców Polskich negatywnie ocenia ten projekt. Naszym zdaniem łamie on zasadę równouprawnienia podmiotów gospodarczych, która jest przecież jedną z podstaw sytemu wolnorynkowego.
                  • 20.06.2007Umowa-zlecenie oraz prowadzenie pozarolniczej działalności - obowiązek ubezpieczeń społecznych, podstawa wymiaru składek i zbieg tytułów do ubezpieczeń
                   Podstawowe uregulowania prawne dotyczące ubezpieczeń społecznych zawiera ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Wśród osób objętych obowiązkiem ubezpieczeń społecznych wymienione są osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby wykonujące pracę w ramach umowy-zlecenia.
                   • 15.06.2007Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym przyjęta przez Sejm
                    Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym jest ustawą realizującą unijną dyrektywę, której celem było ujednolicenie europejskich rozwiązań prawnych w tej dziedzinie. Ustawa przygotowana przez UOKiK została przyjęta przez Sejm na czwartkowym posiedzeniu.
                    • 15.06.2007Pracownik młodociany w delegacji
                     Pytanie: Czy dopuszczalne jest zlecenie wyjazdu w delegację pracownikowi młodocianemu?
                     • 14.06.2007Miejsce zamieszkania w świetle nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                      Pytanie: W jaki sposób ustala się miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w 2007 r.?
                      • 13.06.2007Diety nie zawsze w tej samej wysokości
                       Pytanie: Czy wskazane w przepisach wysokości diet za podróże służbowe obowiązują wszystkich pracodawców?
                       • 06.06.2007Wyjazd służbowy pracownika niepełnosprawnego
                        Pytanie: Czy można polecić wyjazd służbowy pracownikowi niepełnosprawnemu?
                        • 05.06.2007Zakaz reklamy dla doradców podatkowych, brak zakazu dla usługowych księgowych
                         Interpelacja nr 6824 do ministra finansów w sprawie zakazu reklamy dla doradców podatkowych
                         • 04.06.2007Przedsiębiorca w podróży służbowej a koszty uzyskania przychodów
                          Rozpatrując skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych kosztów podróży służbowej przedsiębiorcy należy przypomnieć, że zgodnie z art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną (quasi osoba prawna), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Mimo to, podróże służbowe może odbywać jedynie przedsiębiorca będący osobą fizyczną. Przedsiębiorca, który zarazem nie jest osobą fizyczną – czyli jest fikcją prawną, przyjętą tylko w celu usprawnienia obrotu, nie może podróżować. Z uwagi na powyższe, zagadnieniem podróży służbowej przedsiębiorcy zajmują się jedynie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.; dalej: p.d.o.f.U) – natomiast przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) w ogóle nie zajmują się tym zagadnieniem.
                          • 04.06.2007Czas pracy w delegacji
                           Pytanie: Pracownik otrzymał polecenie przewiezienia innych pracowników samochodem służbowym na konferencję (w której on też miał uczestniczyć). Czy czas przejazdu będzie jego czasem pracy?
                           • 01.06.2007KPP o tempie rozwoju gospodarczego w 2007 roku
                            Zgodnie z danymi GUS w I kwartale 2007 roku Polska osiągnęła najszybsze od dziesięciu lat tempo rozwoju gospodarczego. Z prognoz dotyczących całego 2007 roku wynika, że wzrost wyniesie ok. 6 proc. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich tak dobre wyniki zawdzięczamy przede wszystkim polskim przedsiębiorcom i inwestycjom. Bez przeprowadzenia reformy finansów państwa, uproszczenia podatków i zmniejszenia klina podatkowego już niedługo czekać nas może jednak spadek dynamiki wzrostu, a nawet stagnacja – ostrzegają eksperci KPP.
                            • 01.06.2007Wyjazd pracownicy w ciąży
                             Pytanie: Czy pracownicy w ciąży można polecić wyjazd w celu załatwienia sprawy służbowej – jest to wyjazd w obrębie tego samego miasta ale na znaczną odległość (około 16-20 km)?
                             • 31.05.2007MPiPS: Honorowanie zwolnień lekarskich wystawianych na zwykłych blankietach
                              Jedynie wydawanie zaświadczeń lekarskich na określonych, ściśle ponumerowanych i wydanych upoważnionym lekarzom drukach (ZUS ZLA) umożliwia płatnikom zasiłków (pracodawcom oraz ZUS) podjęcie wypłaty zasiłków chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby).
                              • 31.05.2007TK: SN ma obowiązek poinformowania, dlaczego odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej
                               Przepis Kodeksu postępowania cywilnego zwalniający Sąd Najwyższy z obowiązku sporządzenia uzasadnienia postanowienia o nie przyjęciu skargi kasacyjnej do rozpoznania przy jednoczesnym braku jakiegokolwiek innego obowiązku informacyjnego jest niezgodny z Konstytucją.
                               • 31.05.2007Maksymalny czas dobowy trwania delegacji
                                Pytanie: Czy są jakieś ograniczenia w zakresie długości delegacji w ciągu doby – czy pracownik może następnego dnia nie przyjść do pracy?
                                • 30.05.2007Pobyt na szkoleniu i czas pracy
                                 Pytanie: Czy do czasu pracy podlega wliczeniu czas przebywania pracownika na szkoleniu?
                                 • 29.05.2007Nieodpłatne użyczenie nieruchomości dla celów pozarolniczej działalności gospodarczej
                                  Pytanie podatnika: Czy nieodpłatne świadczenie z tytułu użyczenia zabudowanej nieruchomości będącej własnością syna dla celów pozarolniczej działalności gospodarczej jego ojca, który jest jednocześnie pracodawcą syna, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                  • 29.05.2007Wyjazd służbowy i czas pracy
                                   Pytanie: Czy cały czas wyjazdu służbowego podlega wliczeniu do czasu pracy pracownika?
                                   • 25.05.2007Wyjazd służbowy pracownika zatrudnionego u dwóch pracodawców
                                    Pytanie: Czy można polecić wyjazd służbowy pracownikowi, który pracuje także u innego pracodawcy (wyjazd uniemożliwiałby mu stawienie się do tamtej pracy)?
                                    • 23.05.2007Rząd za zakazem handlu w święta
                                     Rada Ministrów zajęła stanowisko do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej. Rada pozytywnie ocenia poselski projekt nowelizacji.
                                     • 23.05.2007Ulga uczniowska z tytułu wyszkolenia pracownika
                                      Pomimo likwidacji z dniem 1 stycznia 2004 r. ulgi uczniowskiej funkcjonuje ona nadal i na zasadzie praw nabytych, na podstawie art. 13 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 202, poz. 1958, z późn. zm.), podatnicy będący przedsiębiorcami mają prawo kontynuować odliczenie z tytułu wyszkolenia ucznia pod warunkiem, że przed 1 stycznia 2004 r.:
                                      • 22.05.2007KPP: Telepraca to oszczędność czasu i pieniędzy
                                       Dzisiaj w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji kodeksu pracy. Zakłada on wprowadzenie do Kodeksu pracy zmian rozszerzających możliwości zatrudnienia o telepracę. Konfederacja Pracodawców Polskich od dawna wskazuje na konieczność popularyzacji wiedzy na temat tej formy zatrudnienia. Na rozpowszechnieniu telepracy zyskują i pracodawcy i pracownicy.
                                       • 18.05.2007Podróż służbowa przedsiębiorcy
                                        Pytanie podatnika: Czy Podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu wyjazdu służbowego zagranicznego za cały okres pobytu w podróży, łącznie z sobotami i niedzielami?
                                        • 17.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (2)
                                         Dzisiaj odpowiadamy na pytanie, w jaki sposób ustalić wartość początkową samochodu wytworzonego we własnym zakresie lub nabytego w drodze spadku, darowizny albo w inny nieodpłatny sposób
                                         • 17.05.2007KPP o walce z narkotykami w pracy
                                          Konfederacja Pracodawców Polskich negatywnie ocenia poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomani oraz Kodeksu pracy. KPP popiera konieczność walki z narkotykami, i to nie tylko w pracy, jednak uważa, że zamiast nakładać na obywateli kolejne, wątpliwe prawnie obowiązki, należy dążyć do usprawnienia pracy właściwych organów ścigania. Konfederacja zwraca również uwagę na istotne zastrzeżenia o charakterze legislacyjnym.
                                          • 17.05.2007Odmowa wyjazdu na delegację

                                           Odpowiedź Odmówić udania się w delegację mogą jedynie pracownice w ciąży i pracownice (pracownicy) opiekujące się dzieckiem do lat 4. Dla pozostałych pracowników (poza sytuacjami skrajnymi, gdy polecenie udania się w delegację będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego – np. wydane osobie niepełnosprawnej o schorzeniu wręcz uniemożliwiającym samodzielne przemieszczanie się) wykonanie polecenia wyjazdu w delegację jest obowiązkiem. Odmowa jego wykonania jest naruszeniem zobowiązań pracowniczych wynikających ze stosunku pracy.  
                                           • 16.05.2007Wyjazd służbowy a miejsce pracy
                                            Pytanie: Czy miejscem pracy pracownika może być więcej niż jedna miejscowość?
                                            • 15.05.2007Delegacja i ewidencja czasu pracy

                                             Pytanie: Czy trzeba ewidencjonować czas pracy w delegacji?
                                             • 14.05.2007Kiedy samochód można uznać za środek trwały?
                                              Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają bezpośredniej definicji środków trwałych. Niemniej termin ten można zdefiniować na podstawie art. 22a ust. 1, 2 oraz art. 22c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawą o PIT). Niniejsze opracowanie dotyczy definicji środków trwałych wynikającej z art. 22a ust. 1, czyli stanowiących własność lub współwłasność podatnika, nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie, kompletnych i zdatnych do użytku w dniu przyjęcia do używania.
                                              • 14.05.2007Delegacja pracownicy w ciąży
                                               Pytanie: Od którego miesiąca ciąży powstaje zakaz delegowania pracownicy?
                                               • 09.05.2007Dieta dla przedsiębiorcy
                                                Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15.09.2005 r., sygn. FSK 2175/04
                                                • 09.05.2007Co jest a co nie jest podróżą służbową
                                                 Pytanie: Kiedy mamy do czynienia z podróżą służbową?
                                                 • 09.05.2007Rząd upraszcza postępowanie sądowe w sprawach cywilnych
                                                  Na posiedzeniu w dniu 8 maja br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Projekt nowelizacji upraszcza i usprawnia przebieg procesu cywilnego. Chodzi m.in. o skrócenie czasu rozpoznawania spraw cywilnych. Zmiany mają wyeliminować działania sprzyjające nieuzasadnionemu przedłużaniu postępowania cywilnego zarówno na skutek działań sądów, jak i stron oraz innych uczestników procesu.
                                                  • 04.05.2007Opodatkowanie umowy pożyczki
                                                   Pożyczka zawarta zgodnie z art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który z kolei uregulowany jest ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450). Ustawa, o której mowa, została w znacznym stopniu zmieniona ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629), zaś wprowadzone zmiany obowiązują od dnia 1 stycznia 2007 r.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 62 ] . [ 63 ] . [ 64 ] . [ 65 ] . [ 66 ] . [ 67 ] . [ 68 ] . [ 69 ] . [ 70 ] . [ 71 ] ... [ 71 ] następna strona »