Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy-treść

 • 06.06.2007Wyjazd służbowy pracownika niepełnosprawnego
  Pytanie: Czy można polecić wyjazd służbowy pracownikowi niepełnosprawnemu?
  • 05.06.2007Zakaz reklamy dla doradców podatkowych, brak zakazu dla usługowych księgowych
   Interpelacja nr 6824 do ministra finansów w sprawie zakazu reklamy dla doradców podatkowych
   • 04.06.2007Przedsiębiorca w podróży służbowej a koszty uzyskania przychodów
    Rozpatrując skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych kosztów podróży służbowej przedsiębiorcy należy przypomnieć, że zgodnie z art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną (quasi osoba prawna), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Mimo to, podróże służbowe może odbywać jedynie przedsiębiorca będący osobą fizyczną. Przedsiębiorca, który zarazem nie jest osobą fizyczną – czyli jest fikcją prawną, przyjętą tylko w celu usprawnienia obrotu, nie może podróżować. Z uwagi na powyższe, zagadnieniem podróży służbowej przedsiębiorcy zajmują się jedynie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.; dalej: p.d.o.f.U) – natomiast przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) w ogóle nie zajmują się tym zagadnieniem.
    • 04.06.2007Czas pracy w delegacji
     Pytanie: Pracownik otrzymał polecenie przewiezienia innych pracowników samochodem służbowym na konferencję (w której on też miał uczestniczyć). Czy czas przejazdu będzie jego czasem pracy?
     • 01.06.2007KPP o tempie rozwoju gospodarczego w 2007 roku
      Zgodnie z danymi GUS w I kwartale 2007 roku Polska osiągnęła najszybsze od dziesięciu lat tempo rozwoju gospodarczego. Z prognoz dotyczących całego 2007 roku wynika, że wzrost wyniesie ok. 6 proc. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich tak dobre wyniki zawdzięczamy przede wszystkim polskim przedsiębiorcom i inwestycjom. Bez przeprowadzenia reformy finansów państwa, uproszczenia podatków i zmniejszenia klina podatkowego już niedługo czekać nas może jednak spadek dynamiki wzrostu, a nawet stagnacja – ostrzegają eksperci KPP.
      • 01.06.2007Wyjazd pracownicy w ciąży
       Pytanie: Czy pracownicy w ciąży można polecić wyjazd w celu załatwienia sprawy służbowej – jest to wyjazd w obrębie tego samego miasta ale na znaczną odległość (około 16-20 km)?
       • 31.05.2007MPiPS: Honorowanie zwolnień lekarskich wystawianych na zwykłych blankietach
        Jedynie wydawanie zaświadczeń lekarskich na określonych, ściśle ponumerowanych i wydanych upoważnionym lekarzom drukach (ZUS ZLA) umożliwia płatnikom zasiłków (pracodawcom oraz ZUS) podjęcie wypłaty zasiłków chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby).
        • 31.05.2007TK: SN ma obowiązek poinformowania, dlaczego odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej
         Przepis Kodeksu postępowania cywilnego zwalniający Sąd Najwyższy z obowiązku sporządzenia uzasadnienia postanowienia o nie przyjęciu skargi kasacyjnej do rozpoznania przy jednoczesnym braku jakiegokolwiek innego obowiązku informacyjnego jest niezgodny z Konstytucją.
         • 31.05.2007Maksymalny czas dobowy trwania delegacji
          Pytanie: Czy są jakieś ograniczenia w zakresie długości delegacji w ciągu doby – czy pracownik może następnego dnia nie przyjść do pracy?
          • 30.05.2007Pobyt na szkoleniu i czas pracy
           Pytanie: Czy do czasu pracy podlega wliczeniu czas przebywania pracownika na szkoleniu?
           • 29.05.2007Nieodpłatne użyczenie nieruchomości dla celów pozarolniczej działalności gospodarczej
            Pytanie podatnika: Czy nieodpłatne świadczenie z tytułu użyczenia zabudowanej nieruchomości będącej własnością syna dla celów pozarolniczej działalności gospodarczej jego ojca, który jest jednocześnie pracodawcą syna, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
            • 29.05.2007Wyjazd służbowy i czas pracy
             Pytanie: Czy cały czas wyjazdu służbowego podlega wliczeniu do czasu pracy pracownika?
             • 25.05.2007Wyjazd służbowy pracownika zatrudnionego u dwóch pracodawców
              Pytanie: Czy można polecić wyjazd służbowy pracownikowi, który pracuje także u innego pracodawcy (wyjazd uniemożliwiałby mu stawienie się do tamtej pracy)?
              • 23.05.2007Rząd za zakazem handlu w święta
               Rada Ministrów zajęła stanowisko do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej. Rada pozytywnie ocenia poselski projekt nowelizacji.
               • 23.05.2007Ulga uczniowska z tytułu wyszkolenia pracownika
                Pomimo likwidacji z dniem 1 stycznia 2004 r. ulgi uczniowskiej funkcjonuje ona nadal i na zasadzie praw nabytych, na podstawie art. 13 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 202, poz. 1958, z późn. zm.), podatnicy będący przedsiębiorcami mają prawo kontynuować odliczenie z tytułu wyszkolenia ucznia pod warunkiem, że przed 1 stycznia 2004 r.:
                • 22.05.2007KPP: Telepraca to oszczędność czasu i pieniędzy
                 Dzisiaj w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji kodeksu pracy. Zakłada on wprowadzenie do Kodeksu pracy zmian rozszerzających możliwości zatrudnienia o telepracę. Konfederacja Pracodawców Polskich od dawna wskazuje na konieczność popularyzacji wiedzy na temat tej formy zatrudnienia. Na rozpowszechnieniu telepracy zyskują i pracodawcy i pracownicy.
                 • 18.05.2007Podróż służbowa przedsiębiorcy
                  Pytanie podatnika: Czy Podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu wyjazdu służbowego zagranicznego za cały okres pobytu w podróży, łącznie z sobotami i niedzielami?
                  • 17.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (2)
                   Dzisiaj odpowiadamy na pytanie, w jaki sposób ustalić wartość początkową samochodu wytworzonego we własnym zakresie lub nabytego w drodze spadku, darowizny albo w inny nieodpłatny sposób
                   • 17.05.2007KPP o walce z narkotykami w pracy
                    Konfederacja Pracodawców Polskich negatywnie ocenia poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomani oraz Kodeksu pracy. KPP popiera konieczność walki z narkotykami, i to nie tylko w pracy, jednak uważa, że zamiast nakładać na obywateli kolejne, wątpliwe prawnie obowiązki, należy dążyć do usprawnienia pracy właściwych organów ścigania. Konfederacja zwraca również uwagę na istotne zastrzeżenia o charakterze legislacyjnym.
                    • 17.05.2007Odmowa wyjazdu na delegację

                     Odpowiedź Odmówić udania się w delegację mogą jedynie pracownice w ciąży i pracownice (pracownicy) opiekujące się dzieckiem do lat 4. Dla pozostałych pracowników (poza sytuacjami skrajnymi, gdy polecenie udania się w delegację będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego – np. wydane osobie niepełnosprawnej o schorzeniu wręcz uniemożliwiającym samodzielne przemieszczanie się) wykonanie polecenia wyjazdu w delegację jest obowiązkiem. Odmowa jego wykonania jest naruszeniem zobowiązań pracowniczych wynikających ze stosunku pracy.  
                     • 16.05.2007Wyjazd służbowy a miejsce pracy
                      Pytanie: Czy miejscem pracy pracownika może być więcej niż jedna miejscowość?
                      • 15.05.2007Delegacja i ewidencja czasu pracy

                       Pytanie: Czy trzeba ewidencjonować czas pracy w delegacji?
                       • 14.05.2007Kiedy samochód można uznać za środek trwały?
                        Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają bezpośredniej definicji środków trwałych. Niemniej termin ten można zdefiniować na podstawie art. 22a ust. 1, 2 oraz art. 22c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawą o PIT). Niniejsze opracowanie dotyczy definicji środków trwałych wynikającej z art. 22a ust. 1, czyli stanowiących własność lub współwłasność podatnika, nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie, kompletnych i zdatnych do użytku w dniu przyjęcia do używania.
                        • 14.05.2007Delegacja pracownicy w ciąży
                         Pytanie: Od którego miesiąca ciąży powstaje zakaz delegowania pracownicy?
                         • 09.05.2007Dieta dla przedsiębiorcy
                          Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15.09.2005 r., sygn. FSK 2175/04
                          • 09.05.2007Co jest a co nie jest podróżą służbową
                           Pytanie: Kiedy mamy do czynienia z podróżą służbową?
                           • 09.05.2007Rząd upraszcza postępowanie sądowe w sprawach cywilnych
                            Na posiedzeniu w dniu 8 maja br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Projekt nowelizacji upraszcza i usprawnia przebieg procesu cywilnego. Chodzi m.in. o skrócenie czasu rozpoznawania spraw cywilnych. Zmiany mają wyeliminować działania sprzyjające nieuzasadnionemu przedłużaniu postępowania cywilnego zarówno na skutek działań sądów, jak i stron oraz innych uczestników procesu.
                            • 04.05.2007Opodatkowanie umowy pożyczki
                             Pożyczka zawarta zgodnie z art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który z kolei uregulowany jest ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450). Ustawa, o której mowa, została w znacznym stopniu zmieniona ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629), zaś wprowadzone zmiany obowiązują od dnia 1 stycznia 2007 r.
                             • 04.05.2007Wygaśnięcie zobowiązania z tytułu pożyczki przy połączeniu spółek
                              Pytanie podatnika: Kwestia wygaśnięcia zobowiązania z tytułu udzielonej pożyczki przy połączeniu spółek kapitałowych poprzez przejęcie spółki pożyczkodawcy przez spółkę pożyczkobiorcę.
                              • 04.05.2007Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w 2007 r.
                               Interpelacja nr 6365 do ministra finansów w sprawie przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na zasilenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na inne cele
                               • 27.04.2007Wysokość podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego (1)
                                Pytanie: W jaki sposób ustalamy wysokość podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, gdy pracownik zachorował w kilka dni po podjęciu pracy?
                                • 26.04.2007Wypłata odprawy pośmiertnej niemającej umocowania prawnego
                                 Pytanie podatnika: Czy odprawa pośmiertna wypłacona członkom rodziny zmarłego pracownika na podstawie decyzji pracodawcy stanowi koszt uzyskania przychodu dla dokonującego wypłaty pracodawcy?
                                 • 23.04.2007Moment powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych
                                  I. Uwagi wstępne Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych1) stanowi, że momentem powstania przychodu, co do zasady, nie jest moment powstania należności pieniężnej, lecz moment rzeczywistego otrzymania lub postawienie do dyspozycji podatnika kwoty tej należności. Jest to tzw. metoda kasowa powstania przychodu. Ustawa ta jednakże przewiduje, że w przypadku niektórych źródeł przychodów opodatkowaniu podlegają przychody należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane (metoda memoriałowa powstania przychodu). Powyższe jest zgodne z polityką fiskalną Rzeczypospolitej Polskiej, w której zasadą jest nałożenie obowiązków podatkowych na osoby fizyczne i prawne uzyskujące dochody z własnej działalności gospodarczej, niezależnie od rzeczywiście uzyskiwanych dochodów i złagodzenie tych obowiązków podatkowych względem osób uzyskujących przychody z pracy najemnej, w rolnictwie bądź im pokrewnych.
                                  • 22.04.2007Urlop bezpłatny i zasiłek chorobowy
                                   Pytanie: Czy osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym ma prawo do zasiłku chorobowego?
                                   • 20.04.2007Zasiłek chorobowy i pobieranie dochodu z udziałów w spółce cywilnej
                                    Pytanie: Czy w trakcie pobierania zasiłku chorobowego można pobierać dochody z udziałów w spółce?
                                    • 18.04.2007Doręczanie pism przez organy administracji publicznej
                                     „Pozornie wydawać się może, iż doręczenie jest czynnością tak prostą i zrozumiałą, że ujmowanie jej w normy prawne jest zbędną kazuistyką, obciążającą niepotrzebnie przepisy prawne. Takie zapatrywanie byłoby jednak powierzchownym ustosunkowaniem się do istotnej i doniosłej w skutkach części postępowania administracyjnego.”1) Powyższe słowa Bronisława Graczyka winny nam przyświecać jako motto poniższych rozważań. Pomimo tego, że doręczenie stanowi jedynie czynność materialno-techniczną organu administracji publicznej2), to jednak od prawidłowego dokonania tej czynności przepisy prawa uzależniają skuteczność dokonania przez organ administracji publicznej szeregu czynności procesowych. Data dokonania prawidłowego doręczenia wyznacza m.in. termin wszczęcia postępowania z urzędu3), moment związania organu administracji publicznej wydaną decyzją4).
                                     • 17.04.2007Wynagrodzenie chorobowe za czas pobytu w szpitalu
                                      Pytanie: Czy wynagrodzenie chorobowe za czas pobytu w szpitalu ulega dodatkowemu obniżeniu?
                                      • 16.04.2007Okres wyczekiwania w przypadku absolwentów
                                       Pytanie: Czy absolwent studiów wyższych zatrudniony na podstawie umowy o pracę w kilka tygodni po obronie pracy magisterskiej może otrzymać wynagrodzenie chorobowe w przypadku choroby powstałej kilka dni po podjęciu pracy?
                                       • 13.04.2007Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy
                                        Pytanie: Co to są okresy wyczekiwania na zasiłek chorobowy?
                                        • 12.04.2007Okres wypłacania wynagrodzenia chorobowego
                                         Pytanie: Przez jaki okres pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe? Czy w razie choroby na przełomie roku liczymy ten okres inaczej?
                                         • 12.04.2007Opinia KPP o telepracy
                                          Rząd chce wprowadzenia do Kodeksu pracy zmian rozszerzających możliwości zatrudnienia o telepracę. Konfederacja Pracodawców Polskich od dawna wskazuje na konieczność popularyzacji wiedzy na temat tej formy zatrudnienia. Na rozpowszechnieniu telepracy zyskują i pracodawcy i pracownicy.
                                          • 12.04.2007Rząd proponuje wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów dotyczących telepracy
                                           Na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Rządowa propozycja nowelizacji ustawy zakłada wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów, które określą zasady wykonywania telepracy, sposoby zatrudniania telepracowników, a także uregulowanie ich praw oraz obowiązków pracodawcy.
                                           • 11.04.2007Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT
                                            Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm., dalej: VAT), jest jedną z kategorii czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Definicje świadczenia usług zawiera art. 8 ust. 1 VAT. Trzeb tu podkreślić, że jest to definicja negatywna tzn. każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów jest świadczeniem usług. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 VAT). W związku z powyższym, usługą będzie każde świadczenie, które nie polega na przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Definicja ta oparta jest na definicji zawartej w art. 24 ust. 1 Dyrektywy VAT Rady UE (2006/112/WE). Negatywne ujęcie definicji świadczenia usług zapewnia realizację zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług każdej transakcji dokonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przepis art. 8 ust. 1 VAT numeratywnie zalicza do świadczenia usług: