Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy-treść

 • 13.09.2007Czas pracy — Przerwa przy równoważnym czasie pracy
  Pytanie: W jakim wymiarze przerwa z art. 134 k.p. przysługuje osobom, które pracują w równoważnym czasie pracy (w niektórych dniach pracują np. 12 godzin, w innych 4)?
  • 12.09.2007Dyżury i czas pracy
   Interpelacja nr 7824 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zaliczenia dyżuru do czasu pracy
   • 12.09.2007Czas pracy — Przerwy w pracy — ograniczenia
    Pytanie: Chciałbym wprowadzić godzinną przerwę w pracy z art. 141 k.p. Czy jest to możliwe w stosunku do pracowników, których dobowy wymiar czasu pracy nie może przekraczać 8 godzin?
    • 11.09.2007Czas pracy — Indywidualny rozkład czasu pracy (2)
     Pytanie: Z jakim wyprzedzeniem pracownicy powinni otrzymywać indywidualne rozkłady czasu pracy?
     • 10.09.2007Lewiatan: To nie był dobry Sejm
      Choć Sejm V kadencji uchwalił ponad 400 ustaw (dużo jak na dwa lata), to większość z nich ma liczne wady prawne, a część jest lub będzie skarżona do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm uchwalał ustawy, kierując się przede wszystkim racjami politycznymi, a nie merytorycznymi. Ucierpiały na tym szanse rozwojowe Polski.
      • 10.09.2007Czas pracy — Indywidualny rozkład czasu pracy (1)
       Pytanie: Przepisy przewidują możliwość wprowadzenia na wniosek pracownika indywidualnego rozkładu czasu pracy. Jakie są w tym przypadku możliwości kształtowania tego rozkładu (jak daleko można odbiec od rozkładu czasu pracy pozostałych pracowników)? Czy w indywidualnym rozkładzie czasu pracy występują ograniczenia dobowego wymiaru czasu pracy?
       • 07.09.2007Podróż służbowa czy odesłanie do pracy za granicą?
        Pytanie: W związku z zamówieniem od belgijskiego kontrahenta zamierzam wysłać kilku pracowników do pracy za granicą. Jakie świadczenia im przysługują i w jaki sposób należy opłacać zaliczki na podatek?
        • 07.09.2007Czas pracy — Ograniczenia czasowe dyżuru
         Pytanie: Jakie są ograniczenia w czasie pełnienia dyżuru?
         • 06.09.2007Finansowanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników
          Pytanie podatnika: Czy wydatki na wykupienie dla pracowników i członków ich rodzin pakietu świadczeń zdrowotnych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki w świetle art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
          • 06.09.2007Czas pracy — Dyżur pracowniczy
           Pytanie: Co to jest dyżur pracowniczy i czy każdy pracownik jest zobowiązany do pełnienia dyżuru?
           • 06.09.2007Dodatkowe obowiązki dla pracodawców?
            Interpelacja nr 8102 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia obowiązku prowadzenia przez pracodawców list obecności z uwzględnieniem czasu pracy
            • 05.09.2007RM: Na zmianach w Kodeksie pracy skorzystają rodziny
             Podczas wczorajszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Najważniejsze propozycje rządu zawarte w tym projekcie, a zmierzające do poprawienia sytuacji rodzin w Polsce, to wydłużenie urlopów macierzyńskich, ułatwienie kobietom godzenia życia zawodowego z rodzinnym, wyższe ulgi podatkowe na dzieci.
             • 05.09.2007Czas pracy — Zmiana wymiaru czasu pracy
              Pytanie: Na jakich zasadach pracownica uprawniona do urlopu wychowawczego może domagać się zmiany wymiaru czasu pracy?
              • 05.09.2007Praca nakładcza i urlop wychowawczy
               Interpelacja nr 2478 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie prawa do urlopu wychowawczego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą
               • 04.09.2007Czas pracy Ustalenie czasu pracy w zakładzie
                Pytanie: W jaki sposób ustala się w zakładzie pracy kwestie związane z czasem pracy?
                • 04.09.2007Samozatrudnieni mają prawo do zasiłku opiekuńczego
                 Interpelacja nr 7511 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasiłku opiekuńczego dla samozatrudnionych
                 • 03.09.2007Uruchomiono System Kontroli Eksportu
                  Usprawnienie i przyspieszenie formalności celnych, możliwość śledzenia operacji wywozowej przez eksportera oraz większe bezpieczeństwo przewozu towarów — to najistotniejsze korzyści, jakie przyniesie eksporterom uruchomiony 31 sierpnia 2007 r. przez administrację celną System Kontroli Eksportu (ECS).
                  • 03.09.2007Czas pracy – Co podlega zaliczeniu do czasu pracy pracownika
                   Zgodnie z zawartą w Kodeksie pracy definicją czasu pracy jest nim czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Jak wynika z przytoczonej definicji, czasem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy nie jest jedynie czas wykonywania efektywnie pracy, ale wszelki czas (poza wyjątkami ściśle wynikającymi z przepisów, jak np. czas dyżuru), w trakcie którego pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy.
                   • 31.08.2007Czas pracy – Dodatkowe przerwy w pracy
                    Pytanie: W jakim zakresie mogę wprowadzić dla pracowników dodatkowe przerwy w pracy (niepłatne)?
                    • 31.08.2007Zagraniczne dochody sportowców
                     Pytanie: Jestem piłkarzem mieszkającym i pracującym w Polsce. Moja drużyna brała udział w turnieju organizowanym w Niemczech, a ja otrzymałem nagrodę indywidualną dla najlepszego zawodnika imprezy. W jaki sposób powinienem opodatkować ten dochód?
                     • 30.08.2007Czas pracy — Wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym
                      Pytanie: W jaki sposób ustalamy obowiązujący wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym?
                      • 29.08.2007O czym należy pamiętać, wyjeżdżając za granicę
                       Pytanie: Wyjeżdżam do pracy za granicę. Jakie formalności powinnam załatwić w urzędzie skarbowym?
                       • 29.08.2007Czas pracy — Przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy
                        Pytanie: Jak rozumieć zapis, zgodnie z którym tydzień pracy ma przeciętnie 5 dni?
                        • 23.08.2007Podróż służbowa przedsiębiorcy świadczącego usługi transportowe
                         Niesłuszne jest stanowisko organów podatkowych, że realizowanie zasadniczego przedmiotu działalności (usług transportowych) przez osobę prowadzącą tę działalność nie wchodzi w zakres podróży służbowych z uwagi na brak stałego miejsca wykonywania tej działalności, natomiast podróże mające na celu czynności incydentalne można kwalifikować jako podróż służbową. Ustawodawca w art. 23 ust. 1 pkt. 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie upoważnił organów podatkowych do klasyfikacji celów, w jakich odbywana jest podróż służbowa i decydowania, który cel podróży związany z wykonywanymi zadaniami uzasadnia podróż służbową, a który jej nie uzasadnia. W konsekwencji przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych, do wysokości określonej w rozporządzeniach ministra pracy i polityki społecznej — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                         • 23.08.2007Czas pracy — Okresy rozliczeniowe
                          Pytanie: Co to są okresy rozliczeniowe czasu pracy?
                          • 22.08.2007Orzecznictwo — Co jest działalnością twórczą, a co nie
                           Wyrokiem z dnia 24 listopada 2004 r., sygn. akt SA/Sz 936/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił zaskarżoną przez Teresę i Wiesława K decyzję Izby Skarbowej z dnia 24 marca 2003 r., nr PB 3.34- 4117/825-7/03 w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1997 r.
                           • 22.08.2007Czas pracy — Dwie zmiany w jednym dniu
                            Pytanie: Czy rozkład czasu pracy może przewidywać pracę na kolejnej zmianie w tym samym dniu, w którym się kończy wcześniejszą zmianę — pracownik kończy pracę np. o godz. 6.00 i zaczyna o godz. 20.00 bądź 22.00?
                            • 21.08.2007Czas pracy — Szkolenie BHP
                             Pytanie: Nie mam możliwości zapewnienia szkolenia bhp w całości w czasie pracy niektórych osób. Czy okres tego szkolenia, który wykracza poza zwykłe ich godziny pracy, będzie wliczany do czasu pracy?
                             • 21.08.2007Finansowanie pracownikom biletów komunikacji miejskiej
                              Pytanie podatnika: Czy częściowe sfinansowanie pracownikom okresowych biletów komunikacji miejskiej powoduje powstanie u nich przychodu?
                              • 20.08.2007Czas pracy – Awaria spowodowana przez pracownika
                               Pytanie: Czy poświęcony na usuwanie awarii oraz następnie oczekiwanie na uruchomienie urządzeń zostaje zaliczony do czasu pracy pracownika, który (w sposób niezawiniony i nieświadomie) przyczynił się do powstania tej awarii?
                               • 16.08.2007Orzecznictwo - Wynagrodzenie za pomoc prawną świadczoną z urzędu przez adwokatów i radców prawnych - jaki to przychód?
                                WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2007 roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale l na rozprawie w dniu 26 stycznia 2007 roku sprawy ze skargi Kancelarii Adwokackiej i Radców Prawnych - spółka partnerska na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L.z dnia 12 grudnia 2005 roku nr ZP1/l-4117/l-13/2005w przedmiocie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 22 września 2005 roku, Nr ZP1-1-418/1-6/2005;
                                • 13.08.2007Nieodpłatne świadczenia otrzymywane przez pracowników, emerytów i rencistów
                                 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji nieodpłatnego świadczenia, w związku z tym należy posiłkować się określeniem, jakie nadaje mu przepis art. 353 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Świadczeniem będzie takie zachowanie dłużnika, które jest zgodne z treścią podjętego zobowiązania. Z nieodpłatnością mamy więc do czynienia w przypadku każdego przysporzenia w majątku podatnika, związanego zarówno ze zdarzeniem prawnym, jak i gospodarczym, o ile nie wiąże się z kosztem czy jakimkolwiek ekwiwalentem.
                                 • 13.08.2007Opodatkowanie zadośćuczynienia
                                  Interpelacja nr 8206 do ministra finansów w sprawie zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego
                                  • 10.08.2007KPP do polityków: przed wyborami uchwalcie niezbędne ustawy
                                   Z wiadomości z wczorajszego spotkaniu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem wynika, że politycy rozważają możliwość przeprowadzenia wcześniejszych wyborów. Wcześniej jednak posłowie mają się zająć ustawami związanymi z przystąpieniem Polski do strefy Schengen. Konfederacja Pracodawców Polskich apeluje do parlamentarzystów, aby przed ewentualnym rozwiązaniem parlamentu zająć się nie tylko ustawami związanymi ze zniesieniem kontroli granicznych na wewnętrznych granicach UE, ale również tymi, od których zależy sprawna organizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku.
                                   • 09.08.2007Orzecznictwo - Odszkodowanie uzyskane po śmierci
                                    Zaskarżoną do Sądu decyzja z dnia 14 lipca 2006 r. nr 1401/BF-ffl/4306/14a-3/06/JL Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając na podstawie art. 14b 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w dalszej części uzasadnienia powoływanej jako O.p.) odmówił skarżącej Marii W. zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z dnia 24 kwietnia 2006 r. nr 1418/ZT/MS/434-ew.t.2/06/EK wydanego w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
                                    • 08.08.2007Walka z praniem pieniędzy będzie zaostrzona
                                     Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie ustawy - Kodeks karny.
                                     • 07.08.2007Zwrot kosztów zleceniobiorcy i składki na ubezpieczenie społeczne
                                      Pytanie: Czy od wypłaconych zleceniobiorcy świadczeń z tytułu wyjazdów służbowych (w celu wykonania zlecenia) opłaca się składki na ubezpieczenia społeczne?
                                      • 06.08.2007Potrącenia z wynagrodzeń pracownika – rozliczenie zaliczki
                                       Pytanie: W jakim terminie pracownik powinien rozliczyć otrzymana zaliczkę na zagraniczną podroż służbową i co się stanie, jeśli w tym terminie jej nie rozliczy?
                                       • 05.08.2007Orzecznictwo - Ponure skutki nierzetelnego ewidencjonowania
                                        Zaskarżonym wyrokiem z dnia 15 grudnia 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1705/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Daniela J na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 28 lipca 2003 r., którą utrzymano w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w Świnoujściu z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia wartości niezaewidencjonowanego przychodu za poszczególne miesiące roku podatkowego 2001 r. oraz wysokości zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych w kwotach (wymienionych w decyzji) będących zaległościami podatkowymi.
                                        • 03.08.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część VII
                                         Dokumentowanie wydatków – ulga na gosposię i zmniejszenie podatku o 1% Pytanie: Podatnik zatrudnił w 2006 r. pomoc domową na podstawie umowy aktywizacyjnej i zatrudnienie to trwa także w 2007 r. Zatrudniona otrzymuje wynagrodzenie miesięczne. Jak wygląda rozliczenie osoby zatrudniającej i jak dokumentować opłacone składki?
                                         • 02.08.2007Zwrot kosztów delegacji dla zleceniobiorcy
                                          Pytanie: Czy zleceniobiorca wykonujący w ramach zlecenia wyjazdy służbowe może otrzymać z tego tytułu zwrot kosztów i czy będzie on objęty podatkiem dochodowym?
                                          • 31.07.2007KPP: System zatrudniania osób niepełnosprawnych wciąż wymaga zmian
                                           Od 30 lipca br. zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne najważniejszą zmianą jest sposób refundacji składki na ubezpieczenia społeczne. Konfederacja Pracodawców Polskich uważa jednak, że system zatrudniania osób niepełnosprawnych wciąż wymaga zmian, które będą miały charakter systemowy i zostaną opracowane w konsultacjach i w dialogu z partnerami społecznymi.
                                           • 31.07.2007Delegacja i nadgodziny
                                            Pytanie: Czy podczas delegacji mogą wystąpić nadgodziny?
                                            • 30.07.2007Opodatkowanie zagranicznych dochodów marginalne, ale abolicji nie będzie
                                             Interpelacja nr 7783 do ministra finansów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o podatku od osób fizycznych
                                             • 27.07.2007Projekt zmiany ustawy - Kodeks pracy
                                              Do Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, który zakłada zmiany w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu, czasu pracy oraz bhp. W związku z powyższym PKPP Lewiatan zwraca się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem i przedstawienie ewentualnych uwag i opinii.
                                              • 27.07.2007Orzecznictwo: Ulgi podatkowe — mieszkania na wynajem
                                               Wyrokiem z dnia 9 lutego 2005 r. (I SA/Sz 226/04) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Danuty i Krzysztofa A. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 12 lutego 2004 r., Nr PB 3.34-4117/823-66/2003, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r.
                                               • 25.07.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część IV
                                                Dokumentowanie wydatków podlegających odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej
                                                • 25.07.2007Wielkie palenie za małe pieniądze
                                                 Interpelacja nr 7714 do ministra finansów w sprawie procedury przepadku wyrobów tytoniowych nielegalnie przewożonych przez granicę, skonfiskowanych przez służby celne
                                                 • 24.07.2007Telefoniczne polecenie wyjazdu
                                                  Pytanie: Czy polecenie wyjazdu w podróż służbową może zostać przekazane telefonicznie?
                                                  • 24.07.2007Poradnik ZUS. Zasady wydawania formularzy E 101
                                                   Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r., pojawiły się nowe możliwości przemieszczania w celu wykonywania aktywności zawodowej na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to zarówno pracowników, którzy są delegowani przez polskie firmy w ramach realizacji kontraktów zawartych z zagranicznymi podmiotami, jak również osób samozatrudnionych prowadzących swoją działalność tymczasowo za granicą.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 62 ] . [ 63 ] . [ 64 ] . [ 65 ] . [ 66 ] . [ 67 ] . [ 68 ] . [ 69 ] . [ 70 ] . [ 71 ] ... [ 72 ] następna strona »