Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy-treść

 • 03.09.2007Uruchomiono System Kontroli Eksportu
  Usprawnienie i przyspieszenie formalności celnych, możliwość śledzenia operacji wywozowej przez eksportera oraz większe bezpieczeństwo przewozu towarów — to najistotniejsze korzyści, jakie przyniesie eksporterom uruchomiony 31 sierpnia 2007 r. przez administrację celną System Kontroli Eksportu (ECS).
  • 03.09.2007Czas pracy – Co podlega zaliczeniu do czasu pracy pracownika
   Zgodnie z zawartą w Kodeksie pracy definicją czasu pracy jest nim czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Jak wynika z przytoczonej definicji, czasem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy nie jest jedynie czas wykonywania efektywnie pracy, ale wszelki czas (poza wyjątkami ściśle wynikającymi z przepisów, jak np. czas dyżuru), w trakcie którego pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy.
   • 31.08.2007Czas pracy – Dodatkowe przerwy w pracy
    Pytanie: W jakim zakresie mogę wprowadzić dla pracowników dodatkowe przerwy w pracy (niepłatne)?
    • 31.08.2007Zagraniczne dochody sportowców
     Pytanie: Jestem piłkarzem mieszkającym i pracującym w Polsce. Moja drużyna brała udział w turnieju organizowanym w Niemczech, a ja otrzymałem nagrodę indywidualną dla najlepszego zawodnika imprezy. W jaki sposób powinienem opodatkować ten dochód?
     • 30.08.2007Czas pracy — Wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym
      Pytanie: W jaki sposób ustalamy obowiązujący wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym?
      • 29.08.2007O czym należy pamiętać, wyjeżdżając za granicę
       Pytanie: Wyjeżdżam do pracy za granicę. Jakie formalności powinnam załatwić w urzędzie skarbowym?
       • 29.08.2007Czas pracy — Przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy
        Pytanie: Jak rozumieć zapis, zgodnie z którym tydzień pracy ma przeciętnie 5 dni?
        • 23.08.2007Podróż służbowa przedsiębiorcy świadczącego usługi transportowe
         Niesłuszne jest stanowisko organów podatkowych, że realizowanie zasadniczego przedmiotu działalności (usług transportowych) przez osobę prowadzącą tę działalność nie wchodzi w zakres podróży służbowych z uwagi na brak stałego miejsca wykonywania tej działalności, natomiast podróże mające na celu czynności incydentalne można kwalifikować jako podróż służbową. Ustawodawca w art. 23 ust. 1 pkt. 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie upoważnił organów podatkowych do klasyfikacji celów, w jakich odbywana jest podróż służbowa i decydowania, który cel podróży związany z wykonywanymi zadaniami uzasadnia podróż służbową, a który jej nie uzasadnia. W konsekwencji przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych, do wysokości określonej w rozporządzeniach ministra pracy i polityki społecznej — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
         • 23.08.2007Czas pracy — Okresy rozliczeniowe
          Pytanie: Co to są okresy rozliczeniowe czasu pracy?
          • 22.08.2007Orzecznictwo — Co jest działalnością twórczą, a co nie
           Wyrokiem z dnia 24 listopada 2004 r., sygn. akt SA/Sz 936/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił zaskarżoną przez Teresę i Wiesława K decyzję Izby Skarbowej z dnia 24 marca 2003 r., nr PB 3.34- 4117/825-7/03 w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1997 r.
           • 22.08.2007Czas pracy — Dwie zmiany w jednym dniu
            Pytanie: Czy rozkład czasu pracy może przewidywać pracę na kolejnej zmianie w tym samym dniu, w którym się kończy wcześniejszą zmianę — pracownik kończy pracę np. o godz. 6.00 i zaczyna o godz. 20.00 bądź 22.00?
            • 21.08.2007Czas pracy — Szkolenie BHP
             Pytanie: Nie mam możliwości zapewnienia szkolenia bhp w całości w czasie pracy niektórych osób. Czy okres tego szkolenia, który wykracza poza zwykłe ich godziny pracy, będzie wliczany do czasu pracy?
             • 21.08.2007Finansowanie pracownikom biletów komunikacji miejskiej
              Pytanie podatnika: Czy częściowe sfinansowanie pracownikom okresowych biletów komunikacji miejskiej powoduje powstanie u nich przychodu?
              • 20.08.2007Czas pracy – Awaria spowodowana przez pracownika
               Pytanie: Czy poświęcony na usuwanie awarii oraz następnie oczekiwanie na uruchomienie urządzeń zostaje zaliczony do czasu pracy pracownika, który (w sposób niezawiniony i nieświadomie) przyczynił się do powstania tej awarii?
               • 16.08.2007Orzecznictwo - Wynagrodzenie za pomoc prawną świadczoną z urzędu przez adwokatów i radców prawnych - jaki to przychód?
                WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2007 roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale l na rozprawie w dniu 26 stycznia 2007 roku sprawy ze skargi Kancelarii Adwokackiej i Radców Prawnych - spółka partnerska na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L.z dnia 12 grudnia 2005 roku nr ZP1/l-4117/l-13/2005w przedmiocie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 22 września 2005 roku, Nr ZP1-1-418/1-6/2005;
                • 13.08.2007Nieodpłatne świadczenia otrzymywane przez pracowników, emerytów i rencistów
                 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji nieodpłatnego świadczenia, w związku z tym należy posiłkować się określeniem, jakie nadaje mu przepis art. 353 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Świadczeniem będzie takie zachowanie dłużnika, które jest zgodne z treścią podjętego zobowiązania. Z nieodpłatnością mamy więc do czynienia w przypadku każdego przysporzenia w majątku podatnika, związanego zarówno ze zdarzeniem prawnym, jak i gospodarczym, o ile nie wiąże się z kosztem czy jakimkolwiek ekwiwalentem.
                 • 13.08.2007Opodatkowanie zadośćuczynienia
                  Interpelacja nr 8206 do ministra finansów w sprawie zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego
                  • 10.08.2007KPP do polityków: przed wyborami uchwalcie niezbędne ustawy
                   Z wiadomości z wczorajszego spotkaniu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem wynika, że politycy rozważają możliwość przeprowadzenia wcześniejszych wyborów. Wcześniej jednak posłowie mają się zająć ustawami związanymi z przystąpieniem Polski do strefy Schengen. Konfederacja Pracodawców Polskich apeluje do parlamentarzystów, aby przed ewentualnym rozwiązaniem parlamentu zająć się nie tylko ustawami związanymi ze zniesieniem kontroli granicznych na wewnętrznych granicach UE, ale również tymi, od których zależy sprawna organizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku.
                   • 09.08.2007Orzecznictwo - Odszkodowanie uzyskane po śmierci
                    Zaskarżoną do Sądu decyzja z dnia 14 lipca 2006 r. nr 1401/BF-ffl/4306/14a-3/06/JL Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając na podstawie art. 14b 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w dalszej części uzasadnienia powoływanej jako O.p.) odmówił skarżącej Marii W. zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z dnia 24 kwietnia 2006 r. nr 1418/ZT/MS/434-ew.t.2/06/EK wydanego w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
                    • 08.08.2007Walka z praniem pieniędzy będzie zaostrzona
                     Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie ustawy - Kodeks karny.
                     • 07.08.2007Zwrot kosztów zleceniobiorcy i składki na ubezpieczenie społeczne
                      Pytanie: Czy od wypłaconych zleceniobiorcy świadczeń z tytułu wyjazdów służbowych (w celu wykonania zlecenia) opłaca się składki na ubezpieczenia społeczne?
                      • 06.08.2007Potrącenia z wynagrodzeń pracownika – rozliczenie zaliczki
                       Pytanie: W jakim terminie pracownik powinien rozliczyć otrzymana zaliczkę na zagraniczną podroż służbową i co się stanie, jeśli w tym terminie jej nie rozliczy?
                       • 05.08.2007Orzecznictwo - Ponure skutki nierzetelnego ewidencjonowania
                        Zaskarżonym wyrokiem z dnia 15 grudnia 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1705/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Daniela J na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 28 lipca 2003 r., którą utrzymano w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w Świnoujściu z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia wartości niezaewidencjonowanego przychodu za poszczególne miesiące roku podatkowego 2001 r. oraz wysokości zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych w kwotach (wymienionych w decyzji) będących zaległościami podatkowymi.
                        • 03.08.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część VII
                         Dokumentowanie wydatków – ulga na gosposię i zmniejszenie podatku o 1% Pytanie: Podatnik zatrudnił w 2006 r. pomoc domową na podstawie umowy aktywizacyjnej i zatrudnienie to trwa także w 2007 r. Zatrudniona otrzymuje wynagrodzenie miesięczne. Jak wygląda rozliczenie osoby zatrudniającej i jak dokumentować opłacone składki?
                         • 02.08.2007Zwrot kosztów delegacji dla zleceniobiorcy
                          Pytanie: Czy zleceniobiorca wykonujący w ramach zlecenia wyjazdy służbowe może otrzymać z tego tytułu zwrot kosztów i czy będzie on objęty podatkiem dochodowym?
                          • 31.07.2007KPP: System zatrudniania osób niepełnosprawnych wciąż wymaga zmian
                           Od 30 lipca br. zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne najważniejszą zmianą jest sposób refundacji składki na ubezpieczenia społeczne. Konfederacja Pracodawców Polskich uważa jednak, że system zatrudniania osób niepełnosprawnych wciąż wymaga zmian, które będą miały charakter systemowy i zostaną opracowane w konsultacjach i w dialogu z partnerami społecznymi.
                           • 31.07.2007Delegacja i nadgodziny
                            Pytanie: Czy podczas delegacji mogą wystąpić nadgodziny?
                            • 30.07.2007Opodatkowanie zagranicznych dochodów marginalne, ale abolicji nie będzie
                             Interpelacja nr 7783 do ministra finansów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o podatku od osób fizycznych
                             • 27.07.2007Projekt zmiany ustawy - Kodeks pracy
                              Do Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, który zakłada zmiany w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu, czasu pracy oraz bhp. W związku z powyższym PKPP Lewiatan zwraca się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem i przedstawienie ewentualnych uwag i opinii.
                              • 27.07.2007Orzecznictwo: Ulgi podatkowe — mieszkania na wynajem
                               Wyrokiem z dnia 9 lutego 2005 r. (I SA/Sz 226/04) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Danuty i Krzysztofa A. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 12 lutego 2004 r., Nr PB 3.34-4117/823-66/2003, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r.
                               • 25.07.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część IV
                                Dokumentowanie wydatków podlegających odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej
                                • 25.07.2007Wielkie palenie za małe pieniądze
                                 Interpelacja nr 7714 do ministra finansów w sprawie procedury przepadku wyrobów tytoniowych nielegalnie przewożonych przez granicę, skonfiskowanych przez służby celne
                                 • 24.07.2007Telefoniczne polecenie wyjazdu
                                  Pytanie: Czy polecenie wyjazdu w podróż służbową może zostać przekazane telefonicznie?
                                  • 24.07.2007Poradnik ZUS. Zasady wydawania formularzy E 101
                                   Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r., pojawiły się nowe możliwości przemieszczania w celu wykonywania aktywności zawodowej na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to zarówno pracowników, którzy są delegowani przez polskie firmy w ramach realizacji kontraktów zawartych z zagranicznymi podmiotami, jak również osób samozatrudnionych prowadzących swoją działalność tymczasowo za granicą.
                                   • 20.07.2007PKPP Lewiatan: Samozadowolenie rządu w odniesieniu do gospodarki nie ma uzasadnienia
                                    „Sprzyjamy i pomagamy przedsiębiorcom” — pisze premier J. Kaczyński w przedmowie do propagandowej broszury „365 dni”, będącej samooceną działań rządu pod jego kierownictwem. To jedna z najbardziej zadziwiających tez tego dokumentu. Takich stwierdzeń jest w nim o wiele, wiele więcej. Jak zawsze sukces ma wielu ojców, tylko klęska jest sierotą. Obecnej dobrej sytuacji w gospodarce z pewnością nie można przypisać rządowi J. Kaczyńskiego. Efekty jego działań i zaniechań będą bowiem widoczne dopiero za 2-3 lata.
                                    • 20.07.2007Zasiłek macierzyński – jak długo?
                                     Pytanie: Przez jaki okres przysługuje zasiłek macierzyński?
                                     • 18.07.2007Umowa zlecenia z własnym pracodawcą i zasiłek chorobowy
                                      Pytanie: Czy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego uwzględniamy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą?
                                      • 18.07.2007Opracowanie ZRP na temat poprawy jakości regulacji prawnych
                                       W ramach działań podjętych przez Komisję Trójstronną ds. Społeczno-Gospodarczych Związek Rzemiosła Polskiego bierze udział w pracach nad projektem Umowy Społecznej „Gospodarka — Praca — Rodzina — Dialog”. Poniżej przedstawiamy opracowany przez ZRP pakiet postulatów z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, prowadzących do ograniczenia barier administracyjnych i poprawy otoczenia regulacyjnego działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Wprowadzenie ich w życie wsparłoby działalność przedsiębiorstw, a w przypadku niektórych — zlikwidowałoby płaszczyznę możliwych sporów z aparatem skarbowym, wynikającą z nieprecyzyjnych regulacji prawnych. Przedsiębiorcom przywróciłoby natomiast stabilizację, tak potrzebną dla rozwijania działalności gospodarczej.
                                       • 17.07.2007Ustalanie rezydencji podatkowej
                                        Pytanie: Od kilku lat pracuję w Belgii, mam tam nadany numer podatkowy, tam też spędzam większość roku. Do tej pory rozliczałem się w Polsce, ponieważ tutaj mieszkała moja rodzina: córka i żona. W czerwcu 2007 r. córka wyszła za mąż i zamieszkała z mężem, a żona przyjechała do mnie, do Belgii. W Polsce posiadamy mieszkanie, z którego zamierzamy korzystać w okresie urlopu i świąt (ok. 1 miesiąc w roku). Żona nie pracuje, wszystkie nasze dochody pochodzą z mojej pracy w Belgii. W którym kraju powinienem rozliczyć się od całości dochodów?