Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy-treść

 • 08.02.2007Urlop dodatkowy
  Pytanie: Co to jest urlop dodatkowy i jaki jest jego wymiar (czy urlop dodatkowy zawiera się w puli przysługującego urlopu wypoczynkowego)?
  • 07.02.2007Potrącenia z wynagrodzeń sędziów zawodów sportowych
   Interpelacja nr 5592 do ministra finansów w sprawie opodatkowania wynagrodzeń z tytułu prowadzenia przez sędziów zawodów sportowych, w tym podstawy i zasadności potrącania składek na ubezpieczenie zdrowotne
   • 06.02.2007Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
    Pytanie: W jakim przypadku wypłaca się ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? W jaki sposób należy go wyliczać?
    • 02.02.2007Wyliczanie wynagrodzenia za czas urlopu
     Pytanie: W jaki sposób należy wyliczyć wynagrodzenie za czas urlopu?
     • 01.02.2007Podział urlopu wypoczynkowego na części
      Pytanie: W jaki sposób można podzielić przysługujący do wykorzystania urlop wypoczynkowy, kto tego dokonuje?
      • 31.01.2007Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy: akta osobowe
       Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.; dalej: Kp) pracodawca ma obowiązek dla każdego pracownika założyć i prowadzić w określony przepisami sposób, teczkę z całą dokumentacją związaną z przebiegiem zatrudnienia, tzw. akta osobowe. Teczka powinna być podzielona na 3 części: A, B i C, które obejmują:
       • 31.01.2007Umowy na świadczenie usług medycyny pracy obowiązkowo w formie pisemnej
        Rada Ministrów przyjęła (30.01.2007 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy, przedłożony przez ministra zdrowia. Proponowana nowelizacja ustawy zakłada podniesienie jakości świadczeń udzielanych przez służby medycyny pracy, a w efekcie poprawę warunków pracy i zdrowia pracowników.
        • 26.01.2007Opłaty parkingowe i opłaty za przejazd autostradą
         Pytanie: Czy zwrócone pracownikowi przez pracodawcę ponoszone przez pracownika w czasie odbywania podróży służbowej własnym samochodem opłaty parkingowe i opłaty za przejazd autostradą stanowią koszt uzyskania przychodów pracodawcy?
         • 24.01.2007Urlop pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
          Pytanie: Jak wylicza się urlop w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?
          • 23.01.2007Praca podczas urlopu wypoczynkowego
           Pytanie: Czy podczas trwania urlopu wypoczynkowego można wykonywać jakąkolwiek pracę (na rzecz przedsiębiorstwa w którym się jest zatrudnionym, czy też na rzecz innych podmiotów – np. na podstawie umowy zlecenia)?
           • 23.01.2007Spotkanie unijnych ministrów pracy
            Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata oraz Podsekretarz Stanu Kazimierz Kuberski w dniach 18–20 stycznia 2007 r. wzięli udział w nieformalnym spotkaniu Ministrów ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych, organizowanym przez Prezydencję Niemiecką w Berlinie. W spotkaniu uczestniczyli ministrowie z Państw Członkowskich UE i EFTA oraz państw kandydujących do UE – Turcji i Chorwacji. Tematem przewodnim dyskusji była „dobra praca”.
            • 22.01.2007Umorzenie wierzytelności
             Pytanie podatnika: Czy spółka może zmniejszyć przychody o wartość przedawnionego zobowiązania zaliczonego do przychodów roku, w którym przedawnienie nastąpiło, w przypadku, gdy dłużnik zrzeknie się korzystania z zarzutu przedawnienia, o który mowa w art. 117 § 2 kodeksu cywilnego? Jeżeli spółka w 2006 r. zrzeknie się prawa do korzystania z zarzutu przedawnienia, wydatek na spłatę tego zobowiązania może być uznany za koszt uzyskania przychodów?
             • 19.01.2007Plan urlopów
              Pytanie: Czy pracodawca ma obowiązek tworzenia planu urlopów? Czy zaplanowany urlop można wykorzystać w innym terminie niż zakładano?
              • 17.01.2007Urlop na żądanie
               Pytanie: Co to jest urlop na żądanie, w jaki sposób go uzyskać?
               • 15.01.2007Urlopy pracowników młodocianych
                Pytanie: Kiedy młodociany nabywa prawo do pierwszego urlopu? W jaki sposób udzielamy urlopów pracownikom młodocianym?
                • 15.01.2007Umowa zlecenia a podatek od towarów i usług
                 Umowa zlecenia to jedna z najpopularniejszych obok umowy sprzedaży umów występujących w obrocie. W szczególności spotkać się z nią możemy na rynku pracy, gdzie coraz częściej zastępuje ona umowę o pracę.
                 • 14.01.2007Umorzenie niespłaconych pożyczek udzielonych z ZFŚS
                  Pytanie podatnika: Czy umorzone bądź przedawnione wierzytelności stanowią dla pracowników i byłych pracowników Spółki przychód podlegający opodatkowaniu?
                  • 11.01.2007Przerwanie urlopu wychowawczego
                   Pytanie: Czy pracodawca może przerwać urlop wychowawczy i zażądać powrotu pracownika do pracy?
                   • 10.01.2007Urlop wychowawczy (1)
                    Pytanie: W jaki sposób należy ubiegać się o przyznanie urlopu wychowawczego i komu on przysługuje?
                    • 08.01.2007Komunikat ZUS w sprawie zmiany zasad wyrejestrowania i ponownego zgłaszania zleceniobiorców
                     Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że nastąpiła zmiana dotychczasowych zasad wyrejestrowywania i ponownego zgłaszania zleceniobiorców, którzy z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.
                     • 08.01.2007Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
                      Pytanie: Czy pracodawca może przerwać pracownikowi urlop wypoczynkowy i zażądać jego powrotu do pracy?
                      • 03.01.2007Nagrody uzyskane przez osoby krajowe z tytułu wygranych w konkursach
                       Pytanie podatnika: Jak należy opodatkowywać przychody z konkursów z dziedziny kultury i sztuki (fotograficzne, malarskie, filmowe oraz z zakresu innych sztuk wizualnych) organizowanych przez instytucje kultury w ramach działań statutowych?
                       • 03.01.2007Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy
                        Pytanie: Czy urlop bezpłatny ma wpływ na długość urlopu wypoczynkowego?
                        • 01.01.2007ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (8)
                         Pytanie: Z własnych środków obrotowych zakład pracy sfinansował wycieczkę zakładową dla pracowników. Czy wydatek ten stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu?
                         • 19.12.2006Odpracowanie zaległego czynszu a przychód osoby fizycznej
                          Pytanie podatnika: Czy u najemców lokali komunalnych powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w związku z odpracowaniem przez nich zobowiązań z tytułu zaległych czynszów?
                          • 19.12.2006Prawo do pierwszego urlopu
                           Pytanie: Kiedy uzyskuje się prawo do urlopu - jaki okres czasu należy przepracować aby móc skorzystać z urlopu po raz pierwszy? Jaki będzie wymiar tego urlopu?
                           • 18.12.2006Zwrot kosztów przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej w czasie podróży służbowej pracownika
                            Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztów związanych z przejazdem w podróży służbowej dokonany na podstawie oświadczenia o zagubieniu biletu stanowi podstawę do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów?
                            • 18.12.2006ZUS: Zmiany dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 19 grudnia 2006 r.
                             W dniu 19 grudnia 2006 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 4 grudnia 2006 r. Nr 221, poz. 1615). Przepisami tej ustawy wydłużony został okres urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. W związku z tym zmianie uległ także okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Nowela określiła także nowe zasady ustalania uprawnień do zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie.
                             • 18.12.2006Wysłanie pracownika na urlop bezpłatny?
                              Pytanie: Czy pracodawca może wysłać pracownika na urlop bezpłatny z własnej inicjatywy, np. jeśli zakład produkcyjny nie ma w chwili obecnej żadnych zamówień, w czasie przestoju?
                              • 18.12.2006Zmiany w zasiłkach macierzyńskich
                               Od 19 grudnia obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu pracy i ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa. Jakie zmiany wprowadziła nowelizacja oraz komu przysługuje zasiłek macierzyński i jakie warunki trzeba spełnić by go otrzymać wyjaśnia Justyna Pędzich z Departamentu Świadczeń Krótkoterminowych w Centrali ZUS.
                               • 17.12.2006MPiPS: Podsumowanie na koniec roku – plany na nowy rok
                                Za najważniejszy sukces Minister Anna Kalata uznała spadek bezrobocia (do 14,8 proc. w listopadzie). A.Kalata przewiduje dalszy spadek stopy bezrobocia w grudniu. Minister prognozuje spadek stopy bezrobocia na koniec 2007 r. do poziomu 14,1 proc., a w wersji optymistycznej nawet do 13,6 proc.
                                • 13.12.2006Praca podczas urlopu wychowawczego
                                 Pytanie: Czy podczas trwania urlopu wychowawczego można podjąć pracę?
                                 • 11.12.2006Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego
                                  Pytanie: Czy pracownica może zrezygnować z urlopu macierzyńskiego - jeśli tak to kiedy?
                                  • 10.12.2006Ustalenie właściwego organu podatkowego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika
                                   Pytanie podatnika: Dotyczy zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w kwestii ustalenia właściwego dla niego ze względu na miejsce zamieszkania organu podatkowego.
                                   • 05.12.2006PKPP Lewiatan: Zakaz handlu w niedziele zwiększy bezrobocie
                                    Lewiatan ostrzega, że wprowadzenie zakazu handlu w niedziele może spowodować likwidację nawet 60 tysięcy miejsc pracy w handlu i w sektorach wspierających. Najwcześniej tego typu regulacje mogłyby pojawić się w Polsce po roku 2011.
                                    • 04.12.2006Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
                                     Pytanie podatnika: dotyczy obliczenia i zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconej w 2004 r. odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę, która uprzednio zwiększyła dochód podlegający opodatkowaniu, w kwocie uwzględniającej pobrany 40% podatek dochodowy.
                                     • 04.12.2006ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (5)
                                      Pytanie: W jaki sposób należy zakwalifikować i opodatkować świadczenia z funduszu socjalnego wypłacane byłym pracownikom pobierającym świadczenia przedemerytalne?
                                      • 03.12.2006Moment uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę
                                       Pytanie podatnika: Dotyczy momentu uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę.
                                       • 30.11.2006PKPP Lewiatan skarży do TK zapisy dotyczące odpracowywania dni świątecznych
                                        Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego tryb wprowadzania w życie zmian w Kodeksie pracy dotyczących wymiaru czasu pracy. Jednodniowe vacatio legis może uniemożliwić przedsiębiorcom realizację założonych na ten rok planów produkcyjnych.
                                        • 23.11.2006Resort uwzględni poprawki Lewiatana dotyczące telepracy
                                         Rząd przygotowuje poprawki do Kodeks pracy dotyczące telepracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zobowiązało się do uwzględnienia postulatów partnerów społecznych, w tym także uwag zgłaszanych przez Lewiatana w przekazywanym Radzie Ministrów projekcie nowelizacji ustawy.
                                         • 21.11.2006Porzucanie przez pracodawców akt osobowych będzie karane
                                          Rada Ministrów przyjęła (21.11.2006 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy - Kodeks pracy, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
                                          • 21.11.2006Zakaz konkurencji
                                           Zawarcie z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji jest dla pracodawcy gwarantem lojalności pracownika wobec zakładu pracy, dochowania tajemnicy informacji, a przede wszystkim pewności, że pracownik nie narazi go na szkody. Działalnością konkurencyjną dla pracodawcy jest podejmowanie przez pracownika czynności, które pokrywają się przynajmniej częściowo z zakresem działalności pracodawcy. Zarówno formę, jak i rodzaje umów o zakazie konkurencji określa rozdział IIa w dziale IV ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.; dalej: k. p.).
                                           • 20.11.2006Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach (1)
                                            Przedstawiamy pierwszą część odpowiedzi na pytania dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
                                            • 19.11.2006Zwolnienia od pracy dla niepełnosprawnego pracownika
                                             Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 97.123.776), niepełnosprawnym jest osoba, która uzyskała odpowiednie orzeczenie: - o zakwalifikowaniu przez organy orzekające (orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności) do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, bądź lekkiego); lub - o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. 04.39.353); lub - o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.Osoba, która dysponuje jednym z dwóch pierwszych orzeczeń, uznawana jest w rozumieniu ustawy za osobę niepełnosprawną, której przysługują określone prawa w czasie wykonywania pracy.
                                             • 15.11.2006Opodatkowanie odszkodowań
                                              Interpelacja nr 4342 do ministra finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym odszkodowania przyznawanego byłym właścicielom lub ich spadkobiercom za niezgodne z prawem upaństwowienie przedsiębiorstw prywatnych
                                              • 15.11.2006Odszkodowanie otrzymane od byłego pracodawcy na mocy ugody sądowej
                                               Pytanie podatnika: dotyczy zwolnienia z opodatkowania świadczeń przyznanych na podstawie ugody od byłego pracodawcy (godziny nadliczbowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop).
                                               • 13.11.2006Przy przerwaniu działalności podatków dochodowych się nie płaci - twierdzi MF
                                                Interpelacja nr 4378 do ministra finansów w sprawie obciążeń podatkowych osób, które z różnych przyczyn losowych zawieszają lub przekształcają działalność gospodarczą
                                                • 09.11.2006Porzucenie pracy przez pracownika
                                                 Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy ustanie stosunku pracy może nastąpić poprzez jego rozwiązanie bądź poprzez jego wygaśnięcie. Do roku 1996 funkcjonował w przepisach prawnych trzeci przypadek ustania stosunku pracy – porzucenie pracy, czyli inaczej bezprawne zaprzestanie pracy (na mocy art. 1 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. (Dz. U. 96.24.110) zmieniającej Kodeks pracy, art. 64 został skreślony). Sytuacje, które można nazwać „porzuceniem pracy przez pracownika” nadal istnieją i dlatego warto się bliżej przyjrzeć możliwościom, jakimi dysponuje pracodawca w takim, nieuregulowanym prawnie przypadku.
                                                 • 08.11.2006Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim
                                                  Urlop macierzyński jest obligatoryjnym okresem zwolnienia od świadczenia pracy, który przysługuje każdej zatrudnionej kobiecie w związku z urodzeniem dziecka. W kontekście prawa do tego urlopu nie ma znaczenia staż pracy danej osoby. W zakresie skutków powrotu do pracy po tym urlopie możemy dokonać pewnego odniesienia do urlopu wypoczynkowego – pracownica po prostu powraca do pracy po pewnym okresie nieobecności związanej z jego wykorzystywaniem. Przepisy jednak w swoisty sposób regulują pewne sytuacje związane z tym powrotem, gdzie wybija się przede wszystkim sprawa udzielania urlopu wypoczynkowego po macierzyńskim.
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 59 ] . [ 60 ] . [ 61 ] . [ 62 ] . [ 63 ] . [ 64 ] . [ 65 ] . [ 66 ] . [ 67 ] . [ 68 ] następna strona »