Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy-treść

 • 14.02.2008Czas pracy: Dodatek dla pracownika zwalnianego w trakcie okresu rozliczeniowego
  Pytanie: Jak rozliczyć się z pracownikiem, który w połowie okresu rozliczeniowego czasu pracy został zwolniony, a nadpracował zgodnie z rozkładem czasu pracy czas ponad 40 godzinną normę tygodniową (był zatrudniony w równoważnym czasie pracy)?
  • 13.02.2008KPP o stu dniach Sejmu: Posłowie drzemią
   Minęło 100 dni pracy Sejmu VI kadencji. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich po z górą trzech miesiącach działalności Sejm nie może pochwalić się znaczącymi dokonaniami, a istotnych ustaw brak także wśród projektów oczekujących na rozpatrzenie.
   • 11.02.2008Pawlak o podwyżkach dla budżetówki
    Minister gospodarki Waldemar Pawlak stwierdził, że rząd zamierza „systemowo” rozwiązać problem podwyżek dla pracowników sfery budżetowej. Uzgodnienia w tej sprawie mają zostać wypracowane przy udziale Komisji Trójstronnej.
    • 11.02.2008Zmiana długości okresu rozliczeniowego czasu pracy
     Pytanie: Czy w trakcie roku można – na pewien okres czasu - zmienić długość okresu rozliczeniowego, nie zmieniając jednak systemu czasu pracy?
     • 08.02.2008Orzecznictwo: Odszkodowanie wypłacone na podstawie ugody
      Pismem z dnia 9 czerwca 2006 r. Adam K. , zwany dalej „Skarżącym", zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer z wnioskiem o udzielenie w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60, z późn. zm.) pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Przedstawiając stan faktyczny sprawy Skarżący wyjaśnił, iż zawarł ugodę sądową, w wyniku której otrzymał od swojego pracodawcy kwotę 72.000 zł tytułem wynagrodzenia za pracę oraz kwotę 98.000 zł tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 Kodeksu pracy. Podnosząc, że ugoda sądowa jest zrównana z wyrokiem Sądu, Skarżący sformułował pytanie, czy wypłacona kwota tytułem odszkodowania jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych.
      • 08.02.2008Komisja ds. Układów Zbiorowych Pracy – za wcześnie na likwidację?
       Decyzja o likwidacji komisji jest przedwczesna – twierdzi  Konfederacja Pracodawców Polskich, komentując sejmową debatę nad rządowym projektem zmian w Kodeksie pracy, który przewiduje m.in. wykreślenie z ustawy zapisów o Komisji do spraw Układów Zbiorowych Pracy.
       • 06.02.2008Czas pracy głównego księgowego

        Pytanie: Jakie specjalne zasady w zakresie organizacji czasu pracy występują w odniesieniu do głównego księgowego w firmie?
        • 06.02.2008Obowiązki płatnika podatków
         Instytucja płatnika występuje niemal w każdej ustawie podatkowej. Ustawy te konkretyzują obowiązki płatnika, jednakże, zgodnie z normą art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.),1) za płatnika uważa się tylko tę osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, na którą przepisem prawa podatkowego nałożono obowiązki:
         • 05.02.2008Praca w kraju UE a prawo do zasiłku chorobowego w Polsce
          Pytanie: Pracownik podjął w naszej firmie pracę z początkiem lutego 2008 r., jednak po tygodniu zachorował. Osoba ta do końca stycznia 2008 r. (przez nieprzerwany okres 9 miesięcy) pracowała w Irlandii, wcześniej przez dłuższy czas była bezrobotna. Czy pracownik ten może otrzymać wynagrodzenie chorobowe bez okresu wyczekiwania?
          • 04.02.2008Informacje podatkowe dla pracowników
           Rozpoczął się rok 2008 r. Część czytelników zdążyła oddać już Bogu co boskie – pozostało nam wszystkim oddać cesarzowi co cesarskie, czyli podatnicy podatku powinni złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty za rok podatkowy 2007 r.
           • 04.02.2008Pracujący emeryci nadal będą płacić składki rentowe
            Interpelacja nr 25 do prezesa Rady Ministrów w sprawie emerytów, którzy płacą składki rentowe, nie otrzymując w zamian świadczeń
            • 01.02.2008Ustalanie podstawy zasiłków – różne trudne przypadki (1)
             Pytanie: Pracownik został zatrudniony 7 stycznia 2008 r., z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 2500 zł. Wcześniej był naszym pracownikiem w okresie 1 stycznia 2007 r. - 30 listopada 2007 r., od 1 grudnia 2007 r. do 6 stycznia 2008 r. wykonywał na naszą rzecz umowę zlecenia, która stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (jedyny tytuł do ubezpieczeń), opłacana była również składka na ubezpieczenie chorobowe. Osoba ta stała się niezdolna do pracy 20 stycznia. Z jakiego okresy wynagrodzenie będziemy brali pod uwagę ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?
             • 30.01.2008Godziny nadliczbowe w przypadku kadry kierowniczej
              Pytanie: Czy kierownik wydziału firmy może być zobowiązany do pracy w godzinach nadliczbowych bez ograniczeń i zawsze bez wynagrodzenia?
              • 29.01.2008Odpowiedzialność osób zajmujących się sprawami gospodarczymi innych podmiotów
               Przestępstwa i wykroczenia skarbowe w większości przypadków popełniane są w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne. Oznacza to, że czyny zabronione przez ustawodawcę dokonywane są właśnie przez te podmioty. Ponieważ polskie prawo nie przewiduje odpowiedzialności karnej innych podmiotów niż osoby fizyczne, dlatego też ustawodawca wprowadził do Kodeksu karnego skarbowego quasi-sprawczą odpowiedzialność osób zajmujących się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej.
               • 29.01.2008Czas pracy młodocianych
                Pytanie: Jakie odmienności w zakresie kształtowania czasu pracy występują w odniesieniu do pracowników młodocianych?