Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy-treść

 • 07.03.2008Kobiety potrzebne w europejskim przemyśle teleinformatycznym
  Liczba kobiet, które kończą kierunki studiów związane z inżynierią lub informatyką, jest wciąż bardzo niska, tymczasem młode dziewczęta mogą spodziewać się udanej i satysfakcjonującej kariery zawodowej w sektorze teleinformatycznym - przekonywali uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Komisję Europejską pod hasłem „Wyjdź z cienia i korzystaj z możliwości informatycznych”.
  • 06.03.2008MPiPS: Zmiany w kodeksie pracy zostaną poddane konsultacjom
   Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że propozycje zmian w prawie pracy, zanim zostaną uchwalone, będą konsultowane m.in. ze związkami zawodowymi. Resort przekonuje, że uelastycznienie zasad zatrudniania jest niezbędne z punktu widzenia interesów małych firm.
   • 06.03.2008Szejnfeld: Zmiany w kodeksie pracy to część pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
    Wiceminister gospodarki oficjalnie przedstawił propozycje zmian w kodeksie pracy. Wyjaśnił, że ich głównym celem jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Jego zdaniem znowelizowane prawo pracy przyczyni się także do ochrony pracowników.
    • 05.03.20081000 pytań o podatki – Odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę
     Czy ustalona w ugodzie sądowej kwota odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
     • 05.03.20081000 pytań o podatki – Opodatkowanie odsetek od odszkodowania
      Czy odsetki od odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę są opodatkowane?
      • 05.03.2008BCC: O kobiety w ciąży powinno troszczyć się państwo, nie przedsiębiorcy
       Likwidację zapisów kodeksu pracy, które zapewniają kobietom w ciąży płatne dni zwolnienia chorobowego, a młodym matkom - nabycie praw do urlopu za okres przebywania na zasiłku macierzyńskim, postuluje Business Centre Club. Zdaniem przedsiębiorców obecne rozwiązania wymuszają dyskryminację kobiet przez pracodawców.
       • 04.03.2008Kolejne propozycje ułatwień dla małych przedsiębiorców
        Zniesienie wymogu podawania przyczyny rozwiązania umowy o pracę i możliwość wypłaty - za zgodą pracownika - ekwiwalentu za część urlopu – to kolejne propozycje zmian w prawie pracy, jakie zgłaszają przedsiębiorcy w związku z rządowym projektem nowelizacji Kodeksu Pracy i ustawy o PIP.
        • 04.03.2008Nowelizacja kodeksu pracy i ustawy o PIP – KPP za, ale...
         Konfederacja Pracodawców Polskich popiera propozycję wyłączenie stosowania niektórych przepisów kodeksu pracy w stosunku do firm zatrudniających do 10 pracowników. Uważa jednak, że zmiany te powinny pójść dalej. Krytykuje m.in. obowiązek wypłacania odpraw zwalnianym pracownikom w wieku przedemerytalnym.
         • 04.03.2008Gratyfikacja za pracę w niedzielę
          Pytanie: Czy za pracę w niedzielę pracownikowi przysługuje jakaś szczególna rekompensata?
          • 03.03.2008Praca w niedzielę i święta
           Pytanie: Czy każda praca może być wykonywana w niedziele i święta?
           • 29.02.2008Dokształcanie pracowników i podatek dochodowy
            Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.
            • 25.02.2008Odpowiedzialność materialna księgowego na podstawie regulacji Kodeksu pracy - z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych
             Księgowy jako pracownik może być również pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie przepisów ustawy – Kodeks pracy - z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych. W art. 114 Kodeksu pracy (dalej K.p.) unormowana została kwestia odpowiedzialności materialnej pracownika. Zgodnie z tym przepisem: „Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału.”
             • 22.02.2008Inicjatywy legislacyjne resortu gospodarki
              37 aktów prawnych, m.in. 5 ustaw, 29 rozporządzeń i 3 uchwały Rady Ministrów, przygotowało Ministerstwo Gospodarki w ciągu pierwszych stu dni rządu – wynika z podsumowania przedstawionego przez resort. Najważniejsze zmiany dotyczyły ułatwień dla prowadzenia działalności gospodarczej, wdrażania programów operacyjnych oraz poprawy innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.
              • 19.02.2008Zmiany w Kodeksie pracy
               Równego tratowania wszystkich pracowników bez względu na płeć i pochodzenie rasowe, czasu pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczy przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Zmiany dostosowują polskie przepisy do prawodawstwa unijnego.
               • 19.02.2008Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku – wynagrodzenie stałe, prowizyjne i dodatek za pracę w nocy
                Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika 4 stycznia, 31 stycznia zachorował. Osoba ta otrzymuje poza stałym elementem wynagrodzenia (1200 zł), także wynagrodzenie prowizyjne (w styczniu pracownik wypracował z tego tytułu 2450 zł), oraz otrzymuje dodatki za pracę w nocy (w styczniu przepracował w nocy 16 godzin). W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy?
                • 15.02.2008Ustalenie podstawy zasiłku chorobowego po przejęciu zakładu pracy
                 Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika na zasadzie „przejęcia personelu” z kupowanej przez naszą firmę spółki. W tamtej firmie pracownik pracował przez ostatnie 5 lat. W pierwszym miesiącu zatrudnienia u nas osoba ta zachorowała. Jej wynagrodzenie wynosi 1500 zł stałej podstawy oraz prowizję od zawartych umów – pracuje u nas od początku lutego, 7 lutego zachorowała i jest niezdolna do pracy do końca lutego, przez te kilka dni z tytułu prowizji wypracowała 175 zł. Czy do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby wliczamy wynagrodzenie otrzymywane u poprzedniego pracodawcy (pracownik zarabiał tam stałą pensję w wysokości 2100 zł., nie miał innych składników wynagrodzenia)?
                 • 15.02.2008Umowa na zastępstwo i uprawnienia kobiet w ciąży
                  Interpelacja nr 140 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminującej polityki państwa w stosunku do kobiet w ciąży zatrudnionych na umowę-zlecenie
                  • 14.02.2008Czas pracy: Dodatek dla pracownika zwalnianego w trakcie okresu rozliczeniowego
                   Pytanie: Jak rozliczyć się z pracownikiem, który w połowie okresu rozliczeniowego czasu pracy został zwolniony, a nadpracował zgodnie z rozkładem czasu pracy czas ponad 40 godzinną normę tygodniową (był zatrudniony w równoważnym czasie pracy)?
                   • 13.02.2008KPP o stu dniach Sejmu: Posłowie drzemią
                    Minęło 100 dni pracy Sejmu VI kadencji. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich po z górą trzech miesiącach działalności Sejm nie może pochwalić się znaczącymi dokonaniami, a istotnych ustaw brak także wśród projektów oczekujących na rozpatrzenie.
                    • 11.02.2008Pawlak o podwyżkach dla budżetówki
                     Minister gospodarki Waldemar Pawlak stwierdził, że rząd zamierza „systemowo” rozwiązać problem podwyżek dla pracowników sfery budżetowej. Uzgodnienia w tej sprawie mają zostać wypracowane przy udziale Komisji Trójstronnej.
                     • 11.02.2008Zmiana długości okresu rozliczeniowego czasu pracy
                      Pytanie: Czy w trakcie roku można – na pewien okres czasu - zmienić długość okresu rozliczeniowego, nie zmieniając jednak systemu czasu pracy?
                      • 08.02.2008Orzecznictwo: Odszkodowanie wypłacone na podstawie ugody
                       Pismem z dnia 9 czerwca 2006 r. Adam K. , zwany dalej „Skarżącym", zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer z wnioskiem o udzielenie w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60, z późn. zm.) pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Przedstawiając stan faktyczny sprawy Skarżący wyjaśnił, iż zawarł ugodę sądową, w wyniku której otrzymał od swojego pracodawcy kwotę 72.000 zł tytułem wynagrodzenia za pracę oraz kwotę 98.000 zł tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 Kodeksu pracy. Podnosząc, że ugoda sądowa jest zrównana z wyrokiem Sądu, Skarżący sformułował pytanie, czy wypłacona kwota tytułem odszkodowania jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych.
                       • 08.02.2008Komisja ds. Układów Zbiorowych Pracy – za wcześnie na likwidację?
                        Decyzja o likwidacji komisji jest przedwczesna – twierdzi  Konfederacja Pracodawców Polskich, komentując sejmową debatę nad rządowym projektem zmian w Kodeksie pracy, który przewiduje m.in. wykreślenie z ustawy zapisów o Komisji do spraw Układów Zbiorowych Pracy.
                        • 06.02.2008Czas pracy głównego księgowego

                         Pytanie: Jakie specjalne zasady w zakresie organizacji czasu pracy występują w odniesieniu do głównego księgowego w firmie?
                         • 06.02.2008Obowiązki płatnika podatków
                          Instytucja płatnika występuje niemal w każdej ustawie podatkowej. Ustawy te konkretyzują obowiązki płatnika, jednakże, zgodnie z normą art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.),1) za płatnika uważa się tylko tę osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, na którą przepisem prawa podatkowego nałożono obowiązki:
                          • 05.02.2008Praca w kraju UE a prawo do zasiłku chorobowego w Polsce
                           Pytanie: Pracownik podjął w naszej firmie pracę z początkiem lutego 2008 r., jednak po tygodniu zachorował. Osoba ta do końca stycznia 2008 r. (przez nieprzerwany okres 9 miesięcy) pracowała w Irlandii, wcześniej przez dłuższy czas była bezrobotna. Czy pracownik ten może otrzymać wynagrodzenie chorobowe bez okresu wyczekiwania?
                           • 04.02.2008Informacje podatkowe dla pracowników
                            Rozpoczął się rok 2008 r. Część czytelników zdążyła oddać już Bogu co boskie – pozostało nam wszystkim oddać cesarzowi co cesarskie, czyli podatnicy podatku powinni złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty za rok podatkowy 2007 r.
                            • 04.02.2008Pracujący emeryci nadal będą płacić składki rentowe
                             Interpelacja nr 25 do prezesa Rady Ministrów w sprawie emerytów, którzy płacą składki rentowe, nie otrzymując w zamian świadczeń
                             • 01.02.2008Ustalanie podstawy zasiłków – różne trudne przypadki (1)
                              Pytanie: Pracownik został zatrudniony 7 stycznia 2008 r., z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 2500 zł. Wcześniej był naszym pracownikiem w okresie 1 stycznia 2007 r. - 30 listopada 2007 r., od 1 grudnia 2007 r. do 6 stycznia 2008 r. wykonywał na naszą rzecz umowę zlecenia, która stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (jedyny tytuł do ubezpieczeń), opłacana była również składka na ubezpieczenie chorobowe. Osoba ta stała się niezdolna do pracy 20 stycznia. Z jakiego okresy wynagrodzenie będziemy brali pod uwagę ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?
                              • 30.01.2008Godziny nadliczbowe w przypadku kadry kierowniczej
                               Pytanie: Czy kierownik wydziału firmy może być zobowiązany do pracy w godzinach nadliczbowych bez ograniczeń i zawsze bez wynagrodzenia?
                               • 29.01.2008Odpowiedzialność osób zajmujących się sprawami gospodarczymi innych podmiotów
                                Przestępstwa i wykroczenia skarbowe w większości przypadków popełniane są w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne. Oznacza to, że czyny zabronione przez ustawodawcę dokonywane są właśnie przez te podmioty. Ponieważ polskie prawo nie przewiduje odpowiedzialności karnej innych podmiotów niż osoby fizyczne, dlatego też ustawodawca wprowadził do Kodeksu karnego skarbowego quasi-sprawczą odpowiedzialność osób zajmujących się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej.
                                • 29.01.2008Czas pracy młodocianych
                                 Pytanie: Jakie odmienności w zakresie kształtowania czasu pracy występują w odniesieniu do pracowników młodocianych?
                                 • 29.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Zryczałtowany podatek przy sprzedaży nieruchomości i wydatki na spłatę kredytu
                                  Wyrokiem z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 4174/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzające ją postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Bemowo z dnia 21 września 2005 r., stwierdził, że uchylone akty nie mogą być wykonane w całości oraz zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie kwotę 440 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Przedmiotem rozpoznania sądu była sprawa ze skargi Teresy Ż. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dna 29 grudnia 2005 r., nr 1401/FA/4117-14/36/05/WM w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego.
                                  • 28.01.2008Ingerencja PIP w okresy rozliczeniowe czasu pracy
                                   Pytanie: Czy inspektor pracy może ingerować we wprowadzone w zakładzie pracy okresy rozliczeniowe czasu pracy w systemie równoważnego czasu pracy?
                                   • 24.01.2008Odzież służbowa dla pracowników a koszty podatkowe
                                    Pytanie podatnika: Czy w związku z faktem, iż ubiory służbowe użytkowane są przez okres dłuższy niż rok podatkowy, poniesione z tego tytułu koszty potrącalne są w odpowiedniej wysokości za każdy rok użytkowania lub proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą, czy też podatnik może w całości dokonać potrącenia tych kosztów w roku ich poniesienia?
                                    • 23.01.2008Ponadzakładowe układy pracy w sferze publicznej
                                     Po 2008 roku pracodawcy reprezentujący tzw. sferę budżetową nadal będą mogli zawierać ponadzakładowe układy z pracownikami – przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu pracy przyjęty przez rząd.
                                     • 23.01.2008Pracownik na zwolnieniu i koszty uzyskania przychodów
                                      Pytanie: Wypełniam pracownikowi PIT 11 i mam wątpliwość, czy dobrze obliczyłem mu w trakcie roku zaliczkę na podatek. W jednym z miesięcy pracownik przebywał cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim — wypłaciłem mu za ten czas wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. Czy w takim miesiącu powinienem uwzględnić koszt uzyskania czy też nie?
                                      • 23.01.2008Ulga rodzinna (prorodzinna) - poradnik
                                       Przebojem podatkowym roku 2007 jest bez wątpienia tzw. ulga prorodzinna. W największym skrócie polega na odliczeniu od podatku dochodowego kwoty, stanowiącej iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek, która została wskazana w pierwszym przedziale skali podatkowej – w rozliczeniu za rok 2007 jest to 1145,08 zł. Przepis, dzięki któremu możemy skorzystać z ulgi nie jest nowy. Art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje już od 1.01.2007 r. W związku z wprowadzeniem w trakcie 2007 r. nowej kwoty ulgi nie zmienił się krąg osób uprawnionych i zasady korzystania.