Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy-treść

 • 23.04.2008Wynagrodzenia i składki ZUS pracowników nabytego przedsiębiorstwa
  Pytanie podatnika: Czy wypłacone wynagrodzenia i opłacone składki do ZUS, dotyczące pracy świadczonej przez pracowników przejętych w ramach przedsiębiorstwa, za miesiąc poprzedzający nabycie przedsiębiorstwa, będą stanowiły dla Spółki, która przejęła pracowników i wypłaciła wynagrodzenie oraz opłaciła składki do ZUS, koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
  • 23.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Odsetki od renty wyrównawczej z tytułu wypadku przy pracy podlegają opodatkowaniu
   Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 1468/07
   • 22.04.2008Finansowanie świadczeń medycznych, przychód pracownika i koszt uzyskania przychodów
    Do przychodów pracowników nie zalicza się świadczeń medycznych, które pracodawca zobowiązany jest ponieść na własny koszt. Zaliczają się do nich na przykład wstępne, okresowe oraz kontrolne badania lekarskie. Koniecznym warunkiem do zakwalifikowania wydatków na świadczenia zdrowotne do kosztów podatkowych jest udowodnienie przez pracodawcę, że musiał je ponieść, ponieważ zobowiązywał go do tego kodeks pracy lub inne ustawy.
    • 22.04.2008Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony
     Pytanie: Czy możliwość wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony musi zostać zawarta w samej treści umowy?
     • 21.04.2008W Komisji Trójstronnej o prawie pracy i praktykach zawodowych
      Podczas posiedzenia zespołu Komisji Trójstronnej ds. prawa pracy wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld odniósł się do uwag partnerów społecznych na temat projektu nowelizacji Kodeksu pracy. Uczestnicy zespołu dyskutowali także o projekcie nowelizacji ustawy o stażach absolwenckich.
      • 17.04.2008O co można pytać przy przyjęciu do pracy
       Pytanie: Czy w niektórych sytuacjach można żądać od kandydatki do pracy zaświadczenia, że nie jest w ciąży?
       • 15.04.2008Kumulacja przerw w pracy
        Pytanie: Czy pracowników może obowiązywać jednocześnie godzinna przerwa niewliczona do czasu pracy z art. 141 k. p. i pięciogodzinna przerwa związana ze stosowaniem przerywanego czasu pracy?
        • 14.04.2008Zatrudnienie na czas określony bez specjalnych preferencji
         Pytanie: Czy osoby zatrudnione na czas określony mają pierwszeństwo do zatrudnienia na wolne miejsce pracy na czas nieokreślony?
         • 14.04.2008Pakiety medyczne dla pracowników a podatek dochodowy od osób fizycznych
          Departament Podatków Dochodowych przedstawia swoje stanowisko w sprawie opodatkowania pakietów medycznych dla pracowników:
          • 14.04.2008Doba pracownicza w przepisach prawa pracy
           Interpelacja nr 748 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie definicji doby pracowniczej
           • 11.04.2008Zmiana pracy i niewykorzystany urlop
            Pytanie: Czy niewykorzystany urlop wypoczynkowy może zostać wykorzystany podczas zatrudnienia u kolejnego pracodawcy?
            • 10.04.2008Odwołanie wypowiedzenia
             Pytanie: Czy pracodawca może odwołać wręczone pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę?
             • 09.04.2008Spiętrzenie prac w firmie i wydłużony tydzień pracy
              Pytanie: Czy w związku ze znacznym spiętrzeniem prac pracownicy mogą pracować przez kilka tygodni z rzędu przez 7 dni w tygodniu przy odpowiednim skróceniu kolejnych tygodni pracy?
              • 07.04.2008Przesłanki zwolnienia od podatku odszkodowań
               Za odszkodowania, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymane na podstawie ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, należy uznać takie odszkodowania, których źródłem jest przepis prawa, niezależnie od tego, czy bezpośrednim tytułem wypłaty odszkodowania jest wyrok, ugoda sądowa, decyzja czy też umowa — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
               • 04.04.2008Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
                Pytanie podatnika: 1. Czy opisany wyodrębniony zespół składników oraz sposób jego wyodrębnienia wypełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy nominalna wartość udziałów w spółce z o.o. objęta w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie przychodem w rozumieniu art. 12 ust.1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                • 04.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Działalność wykonywana osobiście i VAT
                 Zaskarżonym wyrokiem z 27 września 2006 r., sygn. akt I SA/Bd 456/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Rajmunda K... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 kwietnia 2006 r. nr PP 1-4407-29/06 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za wrzesień 2005 r.
                 • 03.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Dochód z nieujawnionych źródeł - jak urząd ustala dochody i koszty
                  Wyrokiem z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt I SA/Sz 35/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Danuty S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2005 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.
                  • 02.04.2008Ustalanie katalogu prac szkodliwych
                   Pytanie: W jaki sposób ustala się katalog prac szkodliwych i innych wymagających stosowania skróconego czasu pracy?
                   • 01.04.2008Skrócenie czasu pracy przy pracy w warunkach szkodliwych
                    Pytanie: W jaki sposób i w jakim zakresie skracamy czas pracy pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych?
                    • 28.03.2008Wysokość wynagrodzenia notariuszy za sporządzone umowy przeniesienia własności lokalu budzi wątpliwości
                     Interpelacja nr 601 do ministra sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia notariuszy
                     • 26.03.2008Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego
                      Interpelacja nr 626 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opóźnień w wypłatach zasiłków macierzyńskich przez ZUS
                      • 19.03.2008Wiceminister Szejnfeld ogłasza zmianę prawa gospodarczego
                       Prawo gospodarcze oparte na wolności i zachętach, a nie, jak dotychczas, na zakazach i karach obiecał przedsiębiorcom wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld, prezentując założenia nowej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”.
                       • 19.03.2008Kierowcy na dodatkowym etacie i ich czas pracy
                        Pytanie: Czy dodatkowy etat pracownika (zatrudnienie w innym zakładzie pracy) wpływa na kwestie związane z czasem pracy w moim zakładzie pracy?
                        • 18.03.2008Zatrudnianie w niepełnym wymiarze czasu pracy
                         Pytanie: Czy pracodawca ma jakieś szczególne obowiązki w stosunku do „niepełnoetatowców”?
                         • 18.03.2008Świadczenia medyczne a przychód pracownika
                          Pytanie podatnika: Czy zakup usług medycznych w zakresie wykraczającym poza obowiązek pracodawcy na podstawie przepisów prawa pracy na rzecz pracowników oraz członków ich rodzin opłaconych w sposób zryczałtowany uzależniony od ilości zatrudnionych w danym miesiącu pracowników będzie stanowić przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                          • 17.03.2008Zmiana rozkładu czasu pracy pracownicy w ciąży
                           Pytanie: W jaki sposób należy zmienić rozkład czasu pracy pracownicy zatrudnionej w równoważnym czasie pracy, która dostarczyła zaświadczenie o ciąży?
                           • 17.03.2008Jedni płacą, inni nie
                            Interpelacja nr 491 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego osób prowadzących działalność gospodarczą, mających uprawnienia do renty z tytułu niezdolności do pracy
                            • 14.03.20081000 pytań o podatki – Zatrudnianie bezrobotnych i absolwentów a karta podatkowa
                             Czy, zatrudniając bezrobotnych lub absolwentów zarejestrowanych w urzędzie pracy, traci się prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej?
                             • 14.03.2008Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec nowego pracownika
                              Pytanie: Jakie dane powinna zawierać informacja dotycząca czasu pracy przekazywana każdej nowo zatrudnionej osobie?
                              • 13.03.2008Czas pracy i impreza integracyjna ze szkoleniem
                               Pytanie: Pracodawca zorganizował w czasie weekendu wyjazd integracyjny dla pracowników, podczas którego ma zostać przeprowadzone trzygodzinne szkolenie z zakresu wewnętrznych procedur obowiązujących w firmie. Wyjazd nie jest obowiązkowy, ale osoby, które nie będą uczestniczyły w szkoleniu muszą je odbyć w innym terminie poza godzinami pracy (pracodawca zapewnił ten dodatkowy termin). Czy czas tego szkolenia będzie czasem pracy?
                               • 11.03.2008BCC: Zmiany w kodeksie pracy potrzebne gospodarce
                                Rozwiązania zawarte w pakiecie projektów zmian w kodeksie pracy, przedstawione przez wiceministra Adama Szejnfelda, są potrzebne przedsiębiorcom i całej gospodarce – uważa Wojciech Warski, przewodniczący Konwentu BCC.
                                • 11.03.2008Przedwstępna umowa o pracę
                                 Pytanie: Czy można zawrzeć przedwstępną umowę o pracę?
                                 • 07.03.2008Praca w każdą niedzielę za zgodą pracownika
                                  Pytanie: Czy zgoda pracownika jest wystarczająca, aby mógł on pracować w każdą niedzielę?
                                  • 07.03.2008Kobiety potrzebne w europejskim przemyśle teleinformatycznym
                                   Liczba kobiet, które kończą kierunki studiów związane z inżynierią lub informatyką, jest wciąż bardzo niska, tymczasem młode dziewczęta mogą spodziewać się udanej i satysfakcjonującej kariery zawodowej w sektorze teleinformatycznym - przekonywali uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Komisję Europejską pod hasłem „Wyjdź z cienia i korzystaj z możliwości informatycznych”.
                                   • 06.03.2008MPiPS: Zmiany w kodeksie pracy zostaną poddane konsultacjom
                                    Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że propozycje zmian w prawie pracy, zanim zostaną uchwalone, będą konsultowane m.in. ze związkami zawodowymi. Resort przekonuje, że uelastycznienie zasad zatrudniania jest niezbędne z punktu widzenia interesów małych firm.
                                    • 06.03.2008Szejnfeld: Zmiany w kodeksie pracy to część pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
                                     Wiceminister gospodarki oficjalnie przedstawił propozycje zmian w kodeksie pracy. Wyjaśnił, że ich głównym celem jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Jego zdaniem znowelizowane prawo pracy przyczyni się także do ochrony pracowników.
                                     • 05.03.20081000 pytań o podatki – Odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę
                                      Czy ustalona w ugodzie sądowej kwota odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                      • 05.03.20081000 pytań o podatki – Opodatkowanie odsetek od odszkodowania
                                       Czy odsetki od odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę są opodatkowane?
                                       • 05.03.2008BCC: O kobiety w ciąży powinno troszczyć się państwo, nie przedsiębiorcy
                                        Likwidację zapisów kodeksu pracy, które zapewniają kobietom w ciąży płatne dni zwolnienia chorobowego, a młodym matkom - nabycie praw do urlopu za okres przebywania na zasiłku macierzyńskim, postuluje Business Centre Club. Zdaniem przedsiębiorców obecne rozwiązania wymuszają dyskryminację kobiet przez pracodawców.
                                        • 04.03.2008Kolejne propozycje ułatwień dla małych przedsiębiorców
                                         Zniesienie wymogu podawania przyczyny rozwiązania umowy o pracę i możliwość wypłaty - za zgodą pracownika - ekwiwalentu za część urlopu – to kolejne propozycje zmian w prawie pracy, jakie zgłaszają przedsiębiorcy w związku z rządowym projektem nowelizacji Kodeksu Pracy i ustawy o PIP.
                                         • 04.03.2008Nowelizacja kodeksu pracy i ustawy o PIP – KPP za, ale...
                                          Konfederacja Pracodawców Polskich popiera propozycję wyłączenie stosowania niektórych przepisów kodeksu pracy w stosunku do firm zatrudniających do 10 pracowników. Uważa jednak, że zmiany te powinny pójść dalej. Krytykuje m.in. obowiązek wypłacania odpraw zwalnianym pracownikom w wieku przedemerytalnym.
                                          • 04.03.2008Gratyfikacja za pracę w niedzielę
                                           Pytanie: Czy za pracę w niedzielę pracownikowi przysługuje jakaś szczególna rekompensata?
                                           • 03.03.2008Praca w niedzielę i święta
                                            Pytanie: Czy każda praca może być wykonywana w niedziele i święta?
                                            • 29.02.2008Dokształcanie pracowników i podatek dochodowy
                                             Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.
                                             • 25.02.2008Odpowiedzialność materialna księgowego na podstawie regulacji Kodeksu pracy - z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych
                                              Księgowy jako pracownik może być również pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie przepisów ustawy – Kodeks pracy - z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych. W art. 114 Kodeksu pracy (dalej K.p.) unormowana została kwestia odpowiedzialności materialnej pracownika. Zgodnie z tym przepisem: „Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału.”
                                              • 22.02.2008Inicjatywy legislacyjne resortu gospodarki
                                               37 aktów prawnych, m.in. 5 ustaw, 29 rozporządzeń i 3 uchwały Rady Ministrów, przygotowało Ministerstwo Gospodarki w ciągu pierwszych stu dni rządu – wynika z podsumowania przedstawionego przez resort. Najważniejsze zmiany dotyczyły ułatwień dla prowadzenia działalności gospodarczej, wdrażania programów operacyjnych oraz poprawy innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.
                                               • 19.02.2008Zmiany w Kodeksie pracy
                                                Równego tratowania wszystkich pracowników bez względu na płeć i pochodzenie rasowe, czasu pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczy przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Zmiany dostosowują polskie przepisy do prawodawstwa unijnego.
                                                • 19.02.2008Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku – wynagrodzenie stałe, prowizyjne i dodatek za pracę w nocy
                                                 Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika 4 stycznia, 31 stycznia zachorował. Osoba ta otrzymuje poza stałym elementem wynagrodzenia (1200 zł), także wynagrodzenie prowizyjne (w styczniu pracownik wypracował z tego tytułu 2450 zł), oraz otrzymuje dodatki za pracę w nocy (w styczniu przepracował w nocy 16 godzin). W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy?
                                                 • 15.02.2008Ustalenie podstawy zasiłku chorobowego po przejęciu zakładu pracy
                                                  Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika na zasadzie „przejęcia personelu” z kupowanej przez naszą firmę spółki. W tamtej firmie pracownik pracował przez ostatnie 5 lat. W pierwszym miesiącu zatrudnienia u nas osoba ta zachorowała. Jej wynagrodzenie wynosi 1500 zł stałej podstawy oraz prowizję od zawartych umów – pracuje u nas od początku lutego, 7 lutego zachorowała i jest niezdolna do pracy do końca lutego, przez te kilka dni z tytułu prowizji wypracowała 175 zł. Czy do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby wliczamy wynagrodzenie otrzymywane u poprzedniego pracodawcy (pracownik zarabiał tam stałą pensję w wysokości 2100 zł., nie miał innych składników wynagrodzenia)?
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 55 ] . [ 56 ] . [ 57 ] . [ 58 ] . [ 59 ] . [ 60 ] . [ 61 ] . [ 62 ] . [ 63 ] . [ 64 ] ... [ 69 ] następna strona »