Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy-treść

 • 24.07.2008Szkolenia finansowane przez pracodawcę nie stanowią przychodu pracownika
  Zaskarżoną decyzją, wydaną na podstawie art. 14b § 5, art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. powoływanej w dalszej części jako „O.p.”), w związku z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.– powoływanej jako „u.p.d.o.f.”), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2007 r., którym uznano za nieprawidłowe stanowisko P. sp. z o.o. (dalej zwanej „skarżącą”) przedstawione we wniosku o udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przesłanych do Sądu akt sprawy wynika, iż skarżąca złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego. W opisanym przez siebie stanie faktycznym wskazała, że podnosi kwalifikacje swoich pracowników poprzez:
  • 23.07.2008Przejście zakładu pracy na nowy podmiot
   Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę polega na tym, że zakład pracy lub jego część przechodzi z posiadania dotychczasowego pracodawcy w posiadanie nowego pracodawcy, który staje się pracodawcą przejętych pracowników. Przejście zakładu pracy następuje automatycznie, z mocy prawa i to także wówczas gdyby dotychczasowi pracownicy sprzeciwiali się zmianie pracodawcy.
   • 23.07.2008KPP: Klauzula opt-out teraz
    Konfederacja Pracodawców Polskich domaga się wprowadzenia już teraz do polskiego prawa rozwiązania, które umożliwia wydłużenie tygodnia pracy ponad 48 godzin (tzw. opt-out). Możliwość taką dopuszcza wstępny kompromis w sprawie kontrowersyjnej nowelizacji unijnej dyrektywy o czasie pracy, wypracowany przez ministrów pracy krajów Unii Europejskiej.
    • 22.07.2008Zwrot wysłanej pracownikowi deklaracji PIT-11
     W dniu 28 lutego 2008 r. wysłałem mojemu byłemu pracownikowi roczny PIT-11 za rok 2007 (listem poleconym na adres, który podał w kwestionariuszu osobowym), a jednocześnie do właściwego urzędu skarbowego. Niestety – przyszedł z poczty zwrot, więc wysłałem mu tę deklarację jeszcze raz. I ten drugi list także wrócił do mnie z adnotacją „adresat nieznany”. Co powinienem w takiej sytuacji zrobić? Czy nie będę miał kłopotów z prawem, gdyż nie dostarczyłem pracownikowi tej deklaracji?
     • 22.07.2008Przejęcie pracowników a obowiązek sporządzania PIT-11
      Pytanie podatnika: Czy uwzględniając stan faktyczny wnioskodawca był zobowiązany do sporządzenia i przesłania informacji PIT-11 za okres zatrudnienia (01 stycznia 2007 r. do 03 września 2007 r.) pracowników następnie przejętych na podstawie art. 23.1 Kodeksu pracy przez innego pracodawcę?
      • 21.07.2008Orzecznictwo: Uprawnienie pracownika do premii z zysku
       Pracownik uprawniony na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy i regulaminu premiowania do premii z zysku nie ma roszczenia o wypłatę premii za dany rok, jeżeli sprawozdanie finansowe pracodawcy za ten rok, wskutek utworzenia rezerwy na podstawie ustawy o rachunkowości, nie wykazało zysku.
       • 21.07.2008Prawo zaliczania do KUP wartości diet przez podatników świadczących usługi transportowe
        Wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu przez podatnika osobiście usług transportowych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami zaliczyć należy do podróży służbowych, które uprawniają do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów wartości diet za czas podróży służbowych w ramach określonego limitu, tzn. do wysokości diet przysługujących pracownikom – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
        • 21.07.2008Pakiety medyczne dla pracownika
         Pytanie podatnika: Czy jest przychodem ze stosunku pracy dla pracownika otrzymanie przez niego pakietu medycznego, nawet gdy pracownik nie korzysta z tego?
         • 18.07.2008Ekwiwalent za urlop
          W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W tym celu pracodawca powinien znać wysokość współczynnika niezbędnego do obliczenia wysokości ekwiwalentu – ustalanego odrębnie dla każdego roku kalendarzowego.
          • 18.07.2008Koniec ochrony związkowców w kodeksie pracy?
           Konfederacja Pracodawców Polskich popiera pomysł Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wprowadzenia do nowelizacji kodeksu pracy przepisu, zgodnie z którym pracodawca nie będzie musiał informować związków zawodowych o zamiarze zwolnienia pracownika.
           • 18.07.2008Orzecznictwo: Gdy pracownik ma kłopot z udowodnieniem wysokości żądania
            Stosując art. 322 k.p.c. (tj. ustalając wysokość szkody wedle oceny sądu opartej na okolicznościach sprawy) do rozliczeniu wynagrodzenia za czas pracy nie można pomijać przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych, dodatku nocnym, dodatku za pracę w dzień wolny i wzrostach podstaw wymiaru wynagrodzenia urlopowego oraz za czas niezdolności do pracy.
            • 18.07.2008Dodatkowa praca w soboty i niedziele
             Interpelacja nr 2739 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie czasu pracy pracowników handlu detalicznego w soboty i niedziele
             • 16.07.2008Orzecznictwo: Stosunki pracy w spółkach prawa handlowego
              Umowa o pracę zawarta na czas pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki handlowej jest umową o pracę na czas wykonania określonej pracy (art. 25 § 1 k.p.).
              • 14.07.2008Potrącanie alimentów z wynagrodzenia
               Pracownik od dnia 01 stycznia 2008 roku ma zajęcie komornicze pensji z tytułu niespłacania kredytów. W dniu 20 czerwca 2008 roku przyszło zawiadomienie o kolejnym zajęciu pensji – z tytułu niespłacenia alimentów. Czy zajęcie wynagrodzenia z tytułu niepłacenia alimentów powinno być potrącane w pierwszej kolejności?
               • 14.07.2008Kiedy twórca zapłaci VAT?
                Twórca, który przenosi prawa autorskie napisanego przez siebie utworu na rzecz nabywcy (wydawnictwa), musi być uznany za podatnika podatku od towarów i usług, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, z uwagi na zaliczenie tej czynności do usług o symbolu PKWiU 92.31.22. – „Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych lub innych indywidualnych artystów”. Z uwagi zaś na ponoszoną przez twórcę odpowiedzialność wobec osób trzecich za opublikowanie przez wydawnictwo treści jego autorstwa, a z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszym przypadku, twórca (autor), który przenosi na wydawnictwo swoje majątkowe prawa autorskie do napisanego przez siebie utworu, jest podatnikiem podatku od towarów i usług świadczącym usługi zaliczane do samodzielnej działalności gospodarczej (chyba że tworzy wyłącznie w oparciu o umowę o pracę) w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.
                • 14.07.2008Orzecznictwo: Niepodpisanie listy obecności może być uzasadnieniem wypowiedzenia umowy o pracę
                 W zakładzie pracy, w którym nie ma obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy, ustalenie elementów organizacji i porządku pracy, w tym sposobu potwierdzania obecności w pracy, następuje w drodze poleceń pracodawcy.
                 • 14.07.2008KPP o rządowym planie prac legislacyjnych
                  175 pozycji zawiera program prac legislacyjnych rządu na drugie półrocze. Plan w znacznej mierze wypełnia postulaty legislacyjne Konfederacji Pracodawców Polskich. W opinii KPP przyjęcie przynajmniej części tych ustaw pozwoliłoby rozwiązać znaczną część problemów gospodarczych i społecznych.
                  • 14.07.2008Nieoprocentowane pożyczki z zakładu pracy
                   Pytanie podatnika: Czy wartość odsetek w przypadku udzielenia pracownikowi przez pracodawcę pożyczki nieoprocentowanej nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                   • 11.07.2008Orzecznictwo: Zakaz ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa
                    1. Zwolnienie byłych pracowników z zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest równoznaczne z godzeniem się przez byłego pracodawcę na ujawnienie (upowszechnienie) tych informacji przez pracowników lub na uczynienie z nich dowolnego użytku, zwłaszcza sprzecznego z interesem pracodawcy. 2. Także po rozwiązaniu stosunku pracy byli pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy posiadanych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
                    • 10.07.2008Emeryci płacąc składki rentowe realizują zasadę solidaryzmu społecznego
                     Interpelacja nr 2517 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opłacania składki na ubezpieczenie rentowe przez emerytów i rencistów, którzy podejmują dodatkowe zatrudnienie objęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych
                     • 09.07.2008Problemów z refundacją składek z PFRON c.d.
                      Interpelacja nr 2526 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uregulowań prawnych oraz praktyki stosowania zasad refundacji składek wpłacanych ZUS przez PFRON
                      • 07.07.2008Ujęcie w świadectwie pracy wypowiedzenia warunków pracy i płacy
                       Dałem mojemu pracownikowi wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy, którego nie przyjął w terminie narzuconym przepisami KP. Umowa o pracę została więc rozwiązana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jaką podstawę rozwiązania umowy powinienem wskazać w świadectwie pracy dla pracownika – art. 30 czy 42 KP?
                       • 07.07.2008Orzecznictwo: Świadczenie w naturze albo odszkodowanie
                        Niewykonanie przez pracodawcę obowiązku świadczenia w naturze w sytuacji, gdy nie jest przewidziane zastępcze świadczenie pieniężne, uprawnia pracownika – według jego wyboru – do dochodzenia wykonania świadczenia w naturze lub odszkodowania (art. 353, art. 363 i art. 471 k.c. w związku z art. 300 k.p.).
                        • 07.07.2008Dokumentowanie zarobków do ustalenia podstawy wymiaru emerytury
                         Interpelacja nr 2476 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie naliczania świadczeń emerytalnych przez ZUS
                         • 04.07.2008Świadczenia bhp dla zleceniobiorcy
                          W jednym z poprzednich numerów „Eksperta Księgowego” opisaliście Państwo zasady przyznawania, opodatkowania i „ozusowania” świadczeń wydawanych pracownikom (odzież robocza, obuwie ochronne, ekwiwalenty itd.). Jak traktować takie same świadczenia wypłacane zleceniobiorcom, bowiem w mojej firmie takim osobom przekazuję te same środki ochrony co pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Czy wydatki będą kosztem uzyskania przychodu dla firmy?
                          • 04.07.2008Zmiany w prawie po wyroku TK
                           Wyrokiem z 1 lipca 2008 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, dające jedynie członkom związków zawodowych przywilej wyboru do rad pracowników, są sprzeczne z konstytucją. Zaskarżyła je Konfederacja Pracodawców Polskich. Decyzja TK stawia pytanie o przyszłość obecnych rad i niezbędne zmiany w prawie.
                           • 04.07.2008Orzecznictwo: Zadośćuczynienie za mobbing
                            Długotrwałość nękania lub zastraszania pracownika w rozumieniu art. 943 § 2 k.p. musi być rozpatrywana w sposób zindywidualizowany i uwzględniać okoliczności konkretnego przypadku. Nie jest zatem możliwe sztywne wskazanie minimalnego okresu niezbędnego do zaistnienia mobbingu. Z art. 943 § 2 i 3 k.p., wynika jednak, że dla oceny długotrwałości istotny jest moment wystąpienia wskazanych w tych przepisach skutków nękania lub zastraszania pracownika oraz uporczywość i stopień nasilenia tego rodzaju działań.
                            • 02.07.2008Zwolnienie pracownicy na urlopie wychowawczym
                             Kwestia możliwości zwolnienia pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym jest od dłuższego czasu tematem burzliwych dyskusji nie tylko pod względem przepisów prawnych, ale również pod kątem zasad moralnych czy argumentów słusznościowych. Oliwy do ognia dolał niedawno Sad Najwyższy, który w jednej ze swoich uchwał zezwolił w pewnych okolicznościach na zwolnienie takiego pracownika.
                             • 02.07.2008Orzecznictwo: Urlop wychowawczy a prawo do zwolnienia
                              Przepisy art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) mogą stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego także w sytuacjach, gdy nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 1861 § 1 zdaniu drugim k.p.
                              • 01.07.2008Świadectwo pracy
                               Pracodawca ponosi względem pracownika odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Zgodnie bowiem z treścią art. 99 § 1 KP, pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.
                               • 27.06.2008Wypowiedzenie w trakcie urlopu wychowawczego
                                Interpelacja nr 2189 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości nowelizacji ustawy Kodeks pracy w zakresie polityki prorodzinnej
                                • 25.06.2008Jest składka, powinien być wyższy zasiłek
                                 W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego powinny być uwzględniane wypłacone składniki wynagrodzenia, od których pracownik uiścił składkę na ubezpieczenie chorobowe, jeśli składniki te nie są wypłacane w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby – orzekł Trybunał Konstytucyjny.
                                 • 23.06.2008Czynny żal
                                  Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Jednak skorzystanie przez sprawcę z dobrodziejstwa czynnego żalu uzależnione jest od wypełnienia przez niego ściśle określonych warunków.
                                  • 20.06.2008Opodatkowanie alimentów oraz świadczeń na zaspokajanie potrzeb rodziny
                                   Interpelacja nr 2043 do ministra finansów w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych naliczanego od alimentów zasądzanych na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na utrzymanie rodziny i zaspokojenie jej podstawowych potrzeb bytowych w sytuacji, gdy strona płacąca alimenty i strona otrzymująca alimenty prowadzą wspólne gospodarstwo domowe
                                   • 19.06.2008Wyjazd służbowy poza miejsce zamieszkania pracownika – przypadek szczególny
                                    Interpelacja nr 2324 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju
                                    • 18.06.2008Zasiłki dla przedsiębiorcy
                                     Interpelacja nr 2448 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą
                                     • 13.06.2008Unijny kompromis w sprawie czasu pracy – kiedy zmiana polskich przepisów?
                                      Konfederacja Pracodawców Polskich chce, by rząd nie spieszył się z wprowadzaniem do polskiego prawa niektórych rozwiązań przewidzianych w kompromisie w sprawie dyrektywy o czasie pracy, wypracowanym ostatnio przez Radę UE. Rada Ministrów pracuje nad zmianami w kodeksie pracy, które dostosują krajowe regulacje do prawa unijnego.
                                      • 12.06.2008Nadużycia w firmach – raport Deloitte
                                       80 proc. prezesów największych polskich firm uważa, że najpowszechniejszymi z występujących u nich nadużyć są łapownictwo i korupcja; jednocześnie firmy nadal nie podejmują aktywnych działań mających zapobiegać występowaniu nadużyć – wynika z najnowszego raportu firmy doradczej Deloitte „Nadużycia - niewidzialny wróg przedsiębiorstw 2008”.
                                       • 09.06.2008Ciąża pracownicy zatrudnionej tymczasowo
                                        Pytanie: Czy umowa pracownicy zatrudnionej tymczasowo ulega przedłużeniu do dnia porodu?
                                        • 09.06.2008Składki rentowe emerytów
                                         Interpelacja nr 2427 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niewłaściwości dotyczących obciążania składką rentową emerytów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
                                         • 09.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Sprzedaż komórek lokatorskich
                                          Opodatkowanie stawką 22% komórek lokatorskich sprzedawanych razem z lokalem mieszkalnym i stanowiącym jego część składową nie znajduje oparcia w art. 146 par. 1 pkt. 2 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług.
                                          • 03.06.2008Od jutra pracodawca może dofinansować wypoczynek za granicą
                                           4 czerwca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, która przewiduje, że pracodawcy mogą dofinansować swoim pracownikom wczasy za granicą a nie, jak dotychczas, tylko te spędzone w kraju.
                                           • 03.06.2008Odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji
                                            Pytanie: W jaki sposób określić podstawę wymiaru odszkodowania dla pracownika przy umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy?
                                            • 03.06.2008Oddanie nieruchomości w bezpłatne użytkowanie spółce jawnej
                                             Pytania podatnika: 1. Czy oddając w bezpłatne użytkowanie (nastąpiłaby zmiana umowy) spółce jawnej 2 nieruchomości przychód Wnioskodawczyni byłby zwolniony z podatku dochodowego? 2. Czy w świetle powyższych wyjaśnień działania te stanowią działalność gospodarczą, czy dalej jako osoba fizyczna może rozliczać się ryczałtem?
                                             • 30.05.2008Jaka upadłość konsumencka?
                                              Konfederacja Pracodawców Polskich zgłosiła zastrzeżenia do przyjętego przez rząd projektu nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego. Członkom organizacji nie podoba się m.in. surowa sankcja za niewskazanie przez dłużnika całego posiadanego przezeń majątku.