Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy-treść

 • 20.10.2008Opodatkowanie nabycia w drodze zachowku
  W polskim systemie prawa obowiązuje zasada możliwie pełnej realizacji woli spadkodawcy, mająca związek z ogólną zasadą prawa cywilnego, tj. z zasadą autonomii woli. Zasada ta jest ściśle związana ze swobodą testowania, w ramach której spadkobierca powołuje w testamencie do dziedziczenia spadkodawców. Interesy osób najbliższych spadkodawcy chroni natomiast instytucja zachowku.
  • 20.10.2008Wypłata zasądzonego wynagrodzenia a podatek
   Interpelacja nr 4859 do ministra finansów w sprawie zapłaty zaległego podatku z tytułu przyznanego wyrokiem sądowym wynagrodzenia osobom bezprawnie zwolnionym z pracy
   • 20.10.2008Zwrot kosztów noclegu powyżej limitu nie jest przychodem pracownika
    Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy Spółka zwróci pracownikowi faktycznie poniesione koszty noclegu w hotelu na podstawie przedstawionej faktury lub rachunku, które są wyższe niż przewidziane w ww. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej limity, to czy zwrócona nadwyżka ponad limit jest dla pracownika przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
    • 17.10.2008MPiPS: Opłacanie składki od wynagrodzenia wszystkich pracowników jest wyrazem solidaryzmu społecznego
     Interpelacja nr 4252 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie bezzasadnego opłacania składek do ZUS przez wybrane grupy osób pracujących zawodowo
     • 13.10.2008Opodatkowanie pożyczki dla pracownika
      W praktyce gospodarczej pracodawcy często udzielają pracownikom pożyczek na specjalnych, często preferencyjnych warunkach. Czy w takiej sytuacji pracownik otrzymuje nieodpłatne świadczenie? Czy otrzymanie przez pracownika takiej pożyczki skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego?
      • 09.10.2008Czas minimalnego wypoczynku dobowego
       Pytanie: Czy minimalny wypoczynek przysługuje w każdym systemie czasu pracy?
       • 07.10.2008Komisja Trójstronna o czasie pracy
        Omówieniu wybranych problemów regulacji czasu pracy, m.in. związanych z prowadzonymi przez Komisję Europejską pracami nad dyrektywą o czasie pracy, poświęcone było posiedzenie Zespołu do Spraw Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.
        • 07.10.2008Lewiatan krytykuje „prorodzinne” zmiany w kodeksie pracy
         Sejmowa nadzwyczajna podkomisja ds. zmian w kodeksie pracy rozpoczyna dyskusję nad projektami ustaw wprowadzających rozwiązania o charakterze prorodzinnym. Zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, choć proponowane zmiany wydają się być korzystne z punktu widzenia pracownika, będę miały negatywny wpływ na rynek pracy, w tym na poziom zatrudnienia kobiet.
         • 07.10.2008Menedżerska umowa o zarządzanie a VAT
          Osoby fizyczne wykonujące osobiście działalność usługową na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze są lub nie są podatnikami VAT w zależności od tego w ramach jakiego stosunku prawnego świadczą te usługi.
          • 07.10.2008Skrócenie minimalnego czasu wypoczynku dobowego
           Pytanie: Czy minimalny wypoczynek dobowy może być w pewnych sytuacjach skrócony?
           • 07.10.2008Opłaty za użytkowanie wieczyste coraz wyższe
            Interpelacja nr 4756 do ministra finansów w sprawie przepisów regulujących wysokość opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
            • 03.10.2008Odszkodowania dla pracowników – KPP krytykuje projekt Senatu
             Większa liczba umów zawieranych na czas określony lub zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi – takie, zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, będą konsekwencje przyjęcia zmian w kodeksie pracy, nad którymi pracuje senacka komisja ustawodawcza. Projekt stanowi, że w przypadku bezprawnego lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi będzie przysługiwało prawo dochodzenia pełnego odszkodowania od byłego pracodawcy na zasadach ogólnych przed sądem pracy.
             • 03.10.2008Przedłużenie delegacji
              Niekiedy już po wydaniu polecenia wyjazdu służbowego lub wręcz w trakcie takiego wyjazdu zachodzą okoliczności powodujące konieczność skrócenia lub wydłużenia delegacji. Należy uznać, że pracodawca może zmienić wydane wcześniej polecenia wyjazdu służbowego w tym zakresie, a pracownik będzie zobowiązany do realizacji takiego „polecenia zmieniającego”.
              • 02.10.2008Ustalanie wymiaru czasu pracy w niezbyt typowych sytuacjach
               Pytanie: W jaki sposób ustalamy wymiar czasu pracy niepełnoetatowca, który jest zatrudniony na ¼ etatu i pracuje tylko dwa dni w tygodniu po 5 godzin (poniedziałki i środy) w miesięcznych okresach rozliczeniowych? Jaki wpływ na wymiar czasu pracy tej osoby mają święta przypadające w inne dni, niż jej dni pracy?
               • 01.10.2008Orzecznictwo: Za załatwianie spraw prywatnych w czasie pracy można stracić pracę
                Pracownik narusza podstawowe obowiązki pracownicze, gdy bez zgody pracodawcy w godzinach przeznaczonych na pracę wykonuje inne czynności. Jeżeli działanie takie nie jest sporadyczne może stanowić to ciężkie naruszenie tych obowiązków w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p.
                • 01.10.2008Co powinna zawierać prawidłowa nazwa spółki cywilnej
                 Interpelacja nr 4263 do ministra finansów w sprawie wskazania podstawy prawnej do żądania przez organy skarbowe zawierania w nazwie spółki cywilnej jako elementu koniecznego imion oraz nazwisk wszystkich działających w jej ramach wspólników, a także wyjaśnienia różnego w tym zakresie stosowania prawa w zależności od właściwości terytorialnej organu skarbowego
                 • 30.09.2008Wniosek pracownika o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy
                  Pytanie: Czy na wniosek pracownika o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy można przedłużyć mu okres rozliczeniowy?
                  • 29.09.2008Samozatrudnienie – alternatywa w postaci własnej firmy
                   Samozatrudnienie to jednoosobowa działalność gospodarcza. To obecnie bardzo popularna na rynku pracy sytuacja, w której osoba fizyczna podejmuje działalność gospodarczą na własny rachunek i na własne ryzyko. Prowadzenie tego rodzaju działalności, przy zachowaniu wymogów ustawowych, pozwala uzyskać określone oszczędności podatkowe (opodatkowanie na zasadach podatku liniowego czy możliwość rozliczania rzeczywiście poniesionych kosztów uzyskania przychodu).
                   • 23.09.2008Czas pracy w umowie o pracę
                    Pytanie: Jak bardzo szczegółowo umowa o pracę powinna regulować kwestie związane z czasem pracy pracownika?
                    • 17.09.2008Za badania pracowników ochrony nie zawsze musi płacić pracodawca
                     Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad opłacania badań lekarskich i psychologicznych pracowników ochrony. Sędziowie stwierdzili, że badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony lub posiadających taką licencję nie są tożsame z tzw. badaniami profilaktycznymi, a ich koszty pracodawca powinien zrefundować jedynie na wniosek badanego.
                     • 16.09.2008Druga umowa na okres próbny z tym samym pracownikiem
                      Pytanie: Czy można zawrzeć drugą umowę na okres próbny z tym samym pracownikiem, jeśli pierwsza zawarta była tylko na miesiąc?
                      • 11.09.2008Kiedy można pracować w drugiej firmie
                       Pytanie: Czy można w umowie o pracę zawrzeć zapis, zgodnie z którym pracownik nie może wykonywać w okresie zatrudnienia jakiejkolwiek dodatkowej pracy w innej firmie?
                       • 09.09.2008Dodatkowe usługi wykonywane przez pracownika na rzecz pracodawcy
                        Pytanie: Wiem, że istnieją pewne ograniczenia w zawieraniu zleceń z własnymi pracownikami. Czy można jednak swobodnie podpisać z własnym pracownikiem umowę wykonywaną na naszą rzecz w ramach prowadzonej przez tę osobę działalności gospodarczej?
                        • 08.09.2008Abolicja podatkowa – szansa na bezproblemowe ustalenie rezydencji podatkowej
                         Pytanie podatniczki: Pracuję w Londynie od czerwca 2002 r. Oczywiście przez brak wiedzy i głupotę, że się tak wyrażę, nie płaciłam podatków w Polsce. Wiem, że prędzej czy później wynikną z tego kłopoty. Nie wiem kiedy powrócę do kraju. Bardzo proszę o wskazówki od czego mam zacząć, aby uporządkować ten bałagan.
                         • 05.09.2008Umowa zlecenia czy o dzieło
                          Kwalifikacja umowy jako umowy zlecenia lub umowy o dzieło w praktyce często nie jest łatwa i budzi wątpliwości. Niekiedy można spotkać się z twierdzeniem, że opierać się to będzie na użytych w treści umów określeniach – nacisk na efekt prowadzi do uznania, że mamy do czynienia z umową o dzieło, staranne działanie wskazuje na zlecenie. W tym zakresie powinniśmy jednak być ostrożni i opierać się w dużej mierze na charakterze wykonywanej pracy, wykonywanych czynności. Pomocniczo możemy sięgnąć do orzecznictwa sądowego dotyczącego tych zagadnień.
                          • 04.09.2008Ubezpieczenie władz spółki od odpowiedzialności cywilnej
                           Pytanie podatnika: Czy powstaje przychód do opodatkowania u członków zarządu, członków rady nadzorczej i pracowników kadry kierowniczej z tytułu ponoszenia przez Spółkę składek na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w sytuacji, gdy zawarta umowa ubezpieczenia będzie „bezimienna”?
                           • 01.09.2008Orzecznictwo podatkowe: Zwolnienie tylko dla spadków nabytych od 2007 r.
                            Otwarcie i nabycie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy, a nie w dniu wydania przez Sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.
                            • 22.08.2008Kary, grzywny i inne opłaty sankcyjne
                             W działalności gospodarczej dość często zdarzają się sytuacje, w których na podatników nakładane są różnego rodzaju kary lub grzywny. Po uiszczeniu kwoty wynikającej z tego typu tytułów, bardzo często pojawia się problem, jak prawidłowo podatkowo zakwalifikować zapłaconą karę. Dodatkowa trudność wynika także z faktu, że nie zawsze ustawodawca posługuje się słowem „kara” czy „grzywna” w odniesieniu do kwot mających wywołać określony skutek podatkowy.
                             • 22.08.2008Orzecznictwo: Kolejność zaspokajania wierzycieli o różnym stopniu uprzywilejowania
                              W sądowym postępowaniu egzekucyjnym należności z tytułu składek w rozumieniu art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podlegają zaspokojeniu w kolejności siódmej - określonej w art. 1025 § 1 pkt 7 k.p.c. (należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa) albo piątej, jeżeli ZUS zadbał o zabezpieczenie ich hipoteką albo zastawem wpisanym do rejestru.
                              • 20.08.2008Garnitury dla pracowników
                               Jesteśmy firmą produkująca i sprzedającą elegancką, wierzchnią odzież męską. Na pracownikach płci męskiej spoczywa obowiązek noszenia w pracy wyrobów naszej firmy (zapisane jest to w regulaminie pracy). W zależności od stanowiska (kontakty z klientami), Uchwałą Zarządu przyznawana jest ilość sztuk odzieży (garnitury lub marynarki plus spodnie), którą należy wydać pracownikowi w danym roku. Wydawanie ubiorów służbowych księgujemy w koszty reprezentacji (0,25%), nie doliczamy ich do przychodu pracowników, nie odprowadzamy od nich składek ZUS. Czy postępujemy prawidłowo?
                               • 20.08.2008Orzecznictwo: Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży
                                W sytuacji, gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, bądź taka organizacja funkcjonuje, ale nie reprezentuje interesów pracownicy, dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w okresie ciąży pracownicy ( art. 177 § 1 k.p.).
                                • 20.08.2008ZUS: Zasady realizacji wyroku TK w sprawie podstawy wymiaru zasiłków
                                 Z dniem 7 lipca 2008 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. sygn. akt. SK 16/06 ( Dz. U. Nr 119, poz.771), w którym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.) rozumiany w taki sposób, że w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, od których pracownik uiścił składkę na ubezpieczenie chorobowe, a które nie są mu wypłacane za okres pobierania zasiłku chorobowego, jest niezgodny z art. 67 ust.1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Przy wykonywaniu tego wyroku należy stosować następujące zasady.
                                 • 19.08.2008Termin zakończenia umowy na zastępstwo
                                  Pytanie: W jaki sposób w umowie zawieranej na zastępstwo określamy termin końcowy jej trwania?
                                  • 13.08.2008Odprawy dla pracowników
                                   Zasady wypłacania odpraw pracownikom budzą u pracodawców wiele wątpliwości. Wiążą się one nie tyle z faktem, czy w danym przypadku odprawa pracownikowi przysługuje, co z zasadami dotyczącymi momentu oraz wysokości wypłacanej odprawy. Problemy te wynikają przede wszystkim z faktu, że przepisy dotyczące wypłat odpraw znajdują się w kliku aktach prawnych.
                                   • 12.08.2008KPP o zadaniach PIP
                                    Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, prawidłowe rozumienie i stosowanie przez firmy przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy powinno być jednym z najważniejszych celów działania Państwowej Inspekcji Pracy w przyszłym roku.
                                    • 12.08.2008Zatrudnienie na zastępstwo
                                     Pytanie: Czy osoba zatrudniona na zastępstwo musi mieć identyczne warunki zatrudnienia jak osoba zastępowana?
                                     • 11.08.2008Opodatkowanie świadczeń zdrowotnych
                                      Interpelacja nr 3140 do ministra finansów oraz ministra zdrowia w sprawie zniesienia opodatkowania ubezpieczeń zdrowotnych płaconych przez pracodawcę za pracownika
                                      • 11.08.2008Szkoda wyrządzona przez pracownika tymczasowego
                                       Pytanie: Kto ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracownika tymczasowego przy wykonywaniu przez niego pracy?
                                       • 08.08.2008Świadczenie pielęgnacyjne po wyroku TK
                                        Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o sposobie, w jaki osoby, które po lipcowych wyrokach Trybunału Konstytucyjnego zyskały prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, powinny się o nie starać.
                                        • 06.08.2008Dodatek stażowy
                                         Pytanie: Czy każdy pracodawca musi uzależniać dodatek stażowy od globalnego stażu pracy pracowników?
                                         • 05.08.2008Propozycje nowelizacji kodeksu pracy po myśli pracodawców
                                          Propozycje zmian w prawie pracy autorstwa sejmowej komisji „Przyjazne Państwo” zostały dobrze przyjęte przez Konfederację Pracodawców Polskich. Organizacja popiera m.in. skrócenie ochrony zatrudnionych w wieku przedemerytalnym, zniesienie urlopu na żądanie czy możliwość „zastępczego powiadomienia” o wypowiedzeniu umowy o pracę.
                                          • 05.08.2008Praca w czasie zwolnienia lekarskiego
                                           Moja spółka zatrudnia 5 osób. Jeden z pracowników zachorował i otrzymał zwolnienie lekarskie na 14 dni, które dostarczył do firmy. Po 9 dniach poczuł się lepiej i stwierdził, że może pracować. Czy jako pracodawca mogę dopuścić go do pracy (w 10-tym dniu), skoro pracownik powinien – mimo dobrego już stanu zdrowia – przebywać na zwolnieniu lekarskim (14 dni)?
                                           • 04.08.2008Posiłki profilaktyczne dla pracowników
                                            Pytania podatnika: Czy zwrot pracownikowi kosztów poniesionych na zakup artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania przez pracownika posiłków profilaktycznych jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy kwota zapłacona pracownikowi powinna być doliczona do przychodów pracownika z umowy o pracę?
                                            • 01.08.2008Nie będzie obowiązkowego urlopu macierzyńskiego dla ojców
                                             Interpelacja nr 3087 do prezesa Rady Ministrów w sprawie obligatoryjnego urlopu macierzyńskiego dla ojców
                                             • 30.07.2008Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego
                                              Reforma przepisów dotyczących międzynarodowego postępowania cywilnego oraz doprecyzowanie rozwiązań, które uzupełniają przepisy prawa europejskiego w tej dziedzinie, to główne założenia przygotowanej przez rząd nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Wśród wprowadzonych zmian jest m.in. regulacja dotycząca spraw z zakresu prawa pracy i nieruchomości.
                                              • 28.07.2008Przychody z najmu
                                               Wybór właściwej formy opodatkowania najmu zależeć będzie przede wszystkim od wysokości dochodów uzyskiwanych z tytułu najmu. Przepisy podatkowe dotyczące najmu uległy – od dnia 1 stycznia 2007 r. – znacznemu przeobrażeniu w stosunku do stanu prawnego obowiązującego do końca 2006 roku.
                                               • 28.07.2008Podstawa wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy
                                                Interpelacja nr 2916 do ministra gospodarki w sprawie wysokości ubezpieczenia społecznego osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą
                                                • 25.07.2008Dochodzenie roszczeń – tylko dla pracowników, czy także dla pracodawców?
                                                 Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan chce, by planowanej zmianie prawa pracy korzystnej dla pracowników towarzyszyła podobna zmiana chroniąca interesy pracodawców. Zgodnie z aktualnie rozpatrywaną propozycją, bezprawnie zwolnieni pracownicy będą mogli przed sądem dochodzić od pracodawców odszkodowania np. za utratę szans na wcześniejszą emeryturę lub zasiłek dla bezrobotnych.
                                                 • 25.07.2008Przystąpienie wspólnika do spółki cywilnej
                                                  Pytania podatnika: 1. Czy podlegają opodatkowaniu zwroty wartości wkładu pieniężnego wniesionego do spółki oraz ratalna spłata 25 % wartości majątku wspólnego spółki wychodzących wspólników? 2. Czy podlegają opodatkowaniu zmiany umowy spółki cywilnej zawarte w aneksach?
                                                  • 24.07.2008Zasady ponoszenia odpowiedzialności w firmie
                                                   Przepisy Kodeksu pracy przewidują zasadniczo cztery typy odpowiedzialności pracownika. Są to odpowiedzialność porządkowa pracownika, odpowiedzialność za wyrządzoną pracodawcy przez pracownika szkodę z winy umyślnej lub nieumyślnej, a także odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną w powierzonym mieniu. Przepisy regulują także zasady odpowiedzialności pracodawcy.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 53 ] . [ 54 ] . [ 55 ] . [ 56 ] . [ 57 ] . [ 58 ] . [ 59 ] . [ 60 ] . [ 61 ] . [ 62 ] ... [ 69 ] następna strona »