Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

instalacja

 • 30.07.2012Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii po konsultacjach
  Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych. Dzięki rozwiązaniom, które ma zawierać nowe prawo, w 2020 roku ponad 15,5 proc. energii w Polsce ma pochodzić ze źródeł odnawialnych.
  • 09.07.2012Podatek od nieruchomości od anten
   Z uzasadnienia: Systemy antenowe nie są budowlami w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, gdyż nie zostały w sposób wyraźny wymienione w ostatnim ze wspomnianych przepisów, ani nie są podobne do żadnej z wskazanych w tej normie prawnej budowli. Nie są również urządzeniami budowlanymi w rozumieniu art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego. W związku z tym urządzenia te nie mogą być przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
   • 06.06.2012Opodatkowanie urządzeń technicznych w budynkach
    Problematyka opodatkowania podatkiem od nieruchomości urządzeń technicznych znajdujących się w budynkach wiąże się z wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2003 r. nowelizacją ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z późn. zm.). Zgodnie bowiem z art. 1a ust. 1 pkt 2 powołanej wyżej ustawy budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
    • 24.05.2012Zwolnienie z podatku od nieruchomości budowli kolejowych
     Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przy czym, budowlą, stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 2 tej ustawy, jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
     • 23.05.2012Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości myjni samochodowych
      W dzisiejszym otoczeniu gospodarczym powstaje coraz więcej różnego rodzaju obiektów, do których zaliczają się m.in. myjnie samochodowe. Problematyka opodatkowania tychże obiektów (podobnie jak elektrowni wiatrowych) budzi szereg wątpliwości. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona problematyka opodatkowania bezdotykowych myjni samochodowych.
      • 14.05.2012Opodatkowanie zbiorników LPG
       Z uzasadnienia: Zbiornik LPG jest urządzeniem budowlanym w rozumieniu art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego, a nie tylko urządzeniem technicznym, a to w konsekwencji oznacza, iż podlega on opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Wykorzystywany jest on bowiem jako element instalacji grzewczej budynku, a więc zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
       • 10.05.2012Opodatkowanie farm słonecznych
        Problematyka opodatkowania farm słonecznych, podobnie jak elektrowni wiatrowych, może budzić szereg wątpliwości na gruncie polskiego prawa podatkowego. W zmieniającej się dziś rzeczywistości, firmy, ale także i osoby prywatne, coraz większą wagę przywiązują do odnawialnych źródeł energii. Jednakże w coraz większym stopniu pojawiające się inwestycje w tego typu źródła energii, tak w sferze prywatnej jak i w wykorzystywaniu ich przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, mogą przysparzać inwestorom nieco problemów, co do zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a niekiedy także podatkiem rolnym.
        • 05.04.2012Podatek od wyciągów narciarskich
         Przepisy art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 tej ustawy oraz w związku z art. 3 ust. 1 pkt b ustawy Prawo budowlane należy rozumieć w ten sposób, że przy rozważaniu opodatkowania podatkiem od nieruchomości stacji narciarskiej opodatkowaniu podlegają wszystkie elementy wyciągu tworzące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
         • 28.03.2012Prowizja bankowa i odsetki od kredytu jako koszt podatkowy
          Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest właścicielką nieruchomości - kamienicy, która jest amortyzowana. Lokale w ww. kamienicy Wnioskodawczyni wynajmuje na cele mieszkaniowe oraz gospodarcze. Wnioskodawczyni planuje przeprowadzić remont budynku (instalacja centralnego ogrzewania), na który zaciągnęła kredyt bankowy. Z powodu wieku Wnioskodawczyni, dodatkowymi kredytobiorcami zostali jej syn i synowa. Czy koszty związane z obsługą kredytu - czyli prowizja związana z przyznaniem kredytu oraz odsetki od kredytu Wnioskodawczyni może ująć jako koszty uzyskania przychodu?
          • 23.03.2012Dostawa towarów wraz z montażem a VAT
           Pytanie podatnika: Jak określić miejsce świadczenia usług w przypadku dostawy towarów wraz z montażem? Jak rozliczyć dostawę towarów zainstalowanych w innym kraju UE? Jaką stawkę zastosować? Jak rozliczyć w deklaracji VAT-7? Czy wykazywać w informacji podsumowującej?
           • 22.03.2012Stawka VAT na sprzedaż gruntu z rozpoczętą budową
            Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabył nieruchomość niezabudowaną obejmującą grunt przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, na której rozpoczął budowę budynków mieszkalnych. Wnioskodawca podjął jednak decyzję o wycofaniu się z działalności deweloperskiej na rynku, na którym znajduje się nieruchomość i postanowił ją sprzedać innemu przedsiębiorcy prowadzącemu podobną działalność. Jaką stawkę podatku od towarów i usług ma zastosować Wnioskodawca przy dostawie gruntu z rozpoczętą budową budynków mieszkalnych?
            • 14.03.2012Podatek od nieruchomości za garaż z osobną księgą wieczystą
             W świetle art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e) tej ustawy, tj. według stawki podatku dla pozostałych budynków. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, w uchwale z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. akt II FPS 4/11.
             • 14.03.2012Akcyza na ambulanse
              Interpelacja nr 1653 do ministra finansów w sprawie wątpliwości związanych z nałożonym obowiązkiem doliczania akcyzy do ceny zakupu ambulansów
              • 11.01.2012Wysokość podatku od nieruchomości za garaż
               Z uzasadnienia WSA: Skoro o mieszkaniowym charakterze budynku jako fizycznej całości lub jego określonej części, chociażby nie wyodrębnionej w rozumieniu prawa rzeczowego, przesądza kryterium zaspokajania potrzeb mieszkaniowych człowieka, a pomieszczenie garażowe służy do przechowywania pojazdu mechanicznego, to niezależnie od tego, gdzie pomieszczenie to jest usytuowane (w budynku mieszkalnym lub poza nim) nie służy ono zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych jego użytkownika. Zatem, stanowiący współwłasność podatnika garaż, usytuowany w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, powinien być zakwalifikowany do części budynku "pozostałych" w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
               • 04.01.2012Amortyzacja wydatków na modernizację sieci internetowej
                Pytanie podatnika: Wnioskodawca świadczy usługi dostępu do internetu oraz dostępu do sieci telewizji kablowej. Obecnie spółka modernizuje sieć internetową. Istniejąca sieć amortyzowana jest stawką 30%, jako zwiększająca wartość serwera. Modernizacja polega częściowo na zastąpieniu sygnału radiowego oraz tzw. przewieszek kablami światłowodowymi w celu zwiększenia przepustowości sieci. Do modernizacji tej spółka stosuje 30% stawkę amortyzacji jako zwiększenie wartości serwera. Czy prawidłowe jest postępowanie w zakresie stosowanej stawki amortyzacji do dokonywanych modernizacji?
                • 27.12.2011Adaptacja lokalu użytkowego na dom letniskowy a stawka VAT
                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca realizuje na podstawie umowy zawartej z klientem usługę polegającą na rozbudowie i przebudowie budynku gospodarczego na dom letniskowy całoroczny, o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym. Jak powinny być opodatkowane ww. roboty budowlano-montażowe wraz z materiałem?
                 • 09.12.2011Roboty budowlano-montażowe w lokalach mieszkalnych a stawka VAT
                  Pytanie podatnika: Czy usługi budowlano-montażowe sklasyfikowane zgodne z PKWiU 2008 pod symbolem 43.39.19.0 (Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych), w postaci zabudowy części lokalu mieszkalnego sauną lub łaźnią parową w obiektach budownictwa mieszkaniowego z wyłączeniem lokali użytkowych, podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT 8%?
                  • 02.12.2011Niższe stawki za magazynowanie gazu
                   Wczoraj weszła w życie nowa taryfa operatora systemu magazynowania gazu (PGNiG) – stawki za usługę magazynowania spadną średnio o ok. 2,9%. Urząd Regulacji Energetyki, który zatwierdził nową taryfę, zdecydował również o rozszerzeniu zakresu usług świadczonych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.
                   • 14.11.2011Budowle w pasie drogowym a podatek od nieruchomości
                    Interpelacja nr 24150 do ministra finansów w sprawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
                    • 03.11.2011Zasady przyznawania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
                     W przepisach prawa podatkowego znajduje się szereg ulg, które stanowią niewątpliwą zachętę dla podatników do skorzystania z możliwości obniżenia podstawy opodatkowania bądź wysokości podatku poprzez zastosowanie zwolnień, odliczeń, obniżek czy też zmniejszeń. Jedną z takich ulg jest wynikająca z art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969, z późn. zm.), ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
                     • 02.11.2011Zbiornik LPG a podatek od nieruchomości
                      Z uzasadnienia WSA: Skoro zbiornik na gaz płynny nie jest ani budynkiem, ani obiektem małej architektury, z art. 29 ust. 1 pkt 19 Prawa budowlanego wynika, że ustawa ta traktuje go jako budowlę. Tak samo traktować należy go również na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a zatem podlega on podatkowi od nieruchomości.
                      • 21.10.2011Wyciągi narciarskie a podatek od nieruchomości
                       Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. – o podatkach i opłatach lokalnych (t.j Dz. U. z 2010 r., nr 95, poz. 613 z późn. zm.), budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
                       • 07.10.2011Budownictwo mieszkaniowe a stawka VAT
                        Pytanie podatnika: Czy do wykonanej usługi polegającej na budowie chodnika i parkingu z kostki granitowej na posesji zamawiającego, na której mieści się dom jednorodzinny, można zastosować stawkę preferencyjną VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy o podatku od towarów i usług?
                        • 05.10.2011Moment zaliczenia do kosztów wydatków na części zamienne
                         Z uzasadnienia: Jeżeli ocenia się, że dokonane wydatki mają związek z przychodami spółki, gdyż służą utrzymaniu sprawności urządzeń przesyłowych, to ich rozliczenia w czasie należy dokonywać wyłącznie w odniesieniu do postanowień art. 15 ust. 4 ustawy o CIT. Ten zaś przepis nie łączy możliwości zaliczenia wydatku do kosztu uzyskania przychodu, z faktem zużycia, zainstalowania czy likwidacji części zamiennych. Za nieracjonalne z punktu widzenia ww. ustawy, jak i również z punktu widzenia zasad prawidłowej gospodarki uznać zaś należy pogląd prezentowany przez organ, iż moment uwzględnienia wydatku należy odwlec w czasie, aż do chwili użycia zakupionej części, lub jej zniszczenia.
                         • 26.09.2011System sprzedaży oleju opałowego doprowadza do bankructw firm
                          Interpelacja nr 23519 do ministra finansów w sprawie naliczania podatku akcyzowego przy sprzedaży paliwa stałego, tj. oleju opałowego, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
                          • 14.09.2011Podatek płacimy tylko od fundamentu i masztu wiatraka
                           Interpelacja nr 23709 do ministra finansów w sprawie opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości
                           • 10.08.2011Zbiorniki LPG na stacji paliw a podatek od nieruchomości
                            Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. I właśnie w kontekście zapisów powyższego przepisu należy rozpatrywać ewentualne opodatkowanie zbiorników LPG podatkiem od nieruchomości. Nietrudno zorientować się, iż z pewnością przedmiotowych zbiorników nie będzie można zaliczyć ani do kategorii budynków ani gruntów. W związku z powyższym pozostaje pytanie czy dystrybutory (zbiorniki) na gaz LPG będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, a tym samym kluczowym będzie przypisanie im cech budowli.
                            • 03.08.2011Rząd o bezpieczeństwie dostaw gazu ziemnego
                             Importerzy gazu będą mieli możliwość utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego w instalacjach magazynowych leżących poza Polską, czyli na terenie UE i państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). To jedno z postanowień nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej i gazu ziemnego.
                             • 01.08.2011Prawo do odliczenia VAT przez gminę
                              Pytanie podatnika: Czy Gmina i Miasto ma możliwość odliczenia podatku naliczonego dotyczącego inwestycji od należnego lub ubiegać się o jego zwrot?
                              • 12.07.2011Polska i Niemcy chcą czerpać energię z paliw kopalnych
                               W środę w Bełchatowie spotkają się ministrowie ds. energii krajów Unii Europejskiej. W przeddzień spotkania, poświęconego przyszłości energetycznej Europy, przedstawiciele Polski i Niemiec rozmawiali o roli węgla w gospodarce europejskiej.
                               • 07.07.2011Ruszyła nowa edycja konkursu TEN-T
                                Komisja Europejska ogłosiła 28 czerwca br. zaproszenia do składania wniosków o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach funduszu TEN-T – łączna kwota przeznaczona na wsparcie wynosi w tym roku 180 mln euro.
                                • 13.04.2011Kolejne zmiany w VAT już w lipcu 2011
                                 Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym. Zmiany zawarte w projekcie mają na celu dostosowanie przepisów ustawy o VAT do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia z dnia 15 marca 2011 r., które będzie stosowane od 1 lipca 2011 r. Ponadto, nowela przewiduje zmiany w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 22 grudnia 2010 r. znak C-438/09 Dankowski dotyczącym prawa do odliczenia podatku z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany do celów podatku VAT. W projekcie zaproponowano również uproszczoną rejestrację dla przedsiębiorców zagranicznych wykonujących okazjonalne przewozy autokarowe na terytorium Polski.
                                 • 30.03.2011Amortyzacja budynku składającego się z dwóch odrębnych części
                                  Jeśli budynek składa się w dwóch odrębnych części - części handlowej i usługowej wprowadzenie budynku do ewidencji środków trwałych może nastąpić dopiero po uzyskaniu decyzji (ostatecznej) udzielającej pozwolenia na użytkowanie zarówno części biurowej, jak i części usługowej. Budynek jest bowiem kompletny i zdatny do użytku jako środek trwały, dopiero gdy organ nadzoru budowlanego udzieli inwestorowi pozwolenia na jego użytkowanie – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
                                  • 18.03.2011WSA: Od kabli w kanale też jest podatek od nieruchomości
                                   Z uzasadnienia: Budowlą na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości, w świetle art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z uwzględnieniem regulacji z art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, jest obiekt budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. Jest nią zatem sieć telekomunikacyjna, której elementami są linie kablowe, kanały kablowe, studzienki telekomunikacyjne, stanowiąc, w wyniku ich technicznego powiązania, funkcjonalną całość i służąc przekazywaniu informacji. Wartość linii kablowych na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości należy przyjmować z ewidencji środków trwałych.
                                   • 23.02.2011Tablica reklamowa trwale związana z gruntem jest opodatkowana
                                    Interpelacja nr 19987 do ministra finansów w sprawie opodatkowania tablic reklamowych
                                    • 22.02.2011Elektrownie wiatrowe a podatek od nieruchomości
                                     Kwestia opodatkowania elektrowni wiatrowych budzi w ostatnim czasie szereg kontrowersji. Spór dotyczy opodatkowania poszczególnych elementów elektrowni wiatrowych. Żaden z przepisów prawa nie definiuje pojęcia „elektrowni wiatrowej” czy też „siłowni wiatrowej”.
                                     • 17.02.2011Emisja CO2 – ustawa usprawni handel uprawnieniami
                                      Ułatwienie polskim przedsiębiorcom udziału w unijnym systemie obrotu prawami do emisji dwutlenku węgla i innych gazów mających wpływ na ocieplenie klimatu – to najważniejszy cel przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Nadzór nad systemem handlu uprawnieniami będzie sprawował minister środowiska. Ustawa zastąpi regulację z 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.  
                                      • 27.12.2010WSA: Od dystrybutora też jest podatek od nieruchomości
                                       Z uzasadnienia: Zbiorniki na paliwo czy gaz są generalnie budowlą w rozumieniu art. 3 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane, a przypisane im odpowiednio dystrybutory i agregaty pompowe należy uznać za urządzenia techniczne w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane, związane ze zbiornikami i zapewniające możliwość ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż dopiero ujmowane łącznie stanowią one odpowiednią całość techniczno-użytkową i bez znaczenia jest to, iż mogą być one zdemontowane i przeniesione w inne miejsce. Art. 3 pkt 9 nie wprowadza nakazu trwałego związania z gruntem lub wytworzenia urządzenia w wyniku prac budowlanych. Dystrybutor i agregat wraz ze zbiornikiem służy funkcjonalnie do dokonywania detalicznej sprzedaży paliw, co wynika bezpośrednio z faktu, iż urządzenia te obsługiwać mają stację paliw (których główną i w zasadzie jedyną funkcją jest detaliczna sprzedaż), a nie są przeznaczone do czynności dotyczących wyłącznie magazynowania.
                                       • 23.12.2010Leasing budynków i budowli opodatkowanych podatkiem od nieruchomości
                                        Na początek warto rozgraniczyć kategorie obiektów budowlanych. Określone zostały one w przepisach art. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
                                        • 24.08.2010Podatek VAT: Usługi świadczona drogą elektroniczną
                                         Ustawa o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) określa w kilku miejscach specjalne zasady traktowania usług elektronicznych (świadczonych drogą elektroniczną). Szczególnego znaczenia nabiera właściwe rozpoznanie usługi w przypadku świadczenia usług międzynarodowych (ustalenie właściwego miejsca świadczenia usługi). Jednak istnieją w ustawie o VAT również inne odmienności dotyczące świadczenia usług elektronicznych. Dlatego też warto wiedzieć, jakie usługi uważane są za elektroniczne – tym bardziej że ustawa przywołuje w swojej definicji treść rozporządzenia unijnego.
                                         • 13.08.2010Orzecznictwo: Podatek od nieruchomości – kolejne kontrowersje wokół definicji budowli
                                          Teza: Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 1 a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. z późn. zm. ) i art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z późn. zm. ) podlegają części budowlane baterii koksowniczych (pieców przemysłowych) oraz fundamenty, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. Budowlą bowiem nie jest bateria koksownicza jako całość techniczno - użytkowa (art. 3 pkt 1 Pb), ale jej część budowlana (art. 3 pkt 3 Pb) i tylko ta część podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
                                          • 23.07.2010Największy na świecie blok energetyczny opalany biomasą powstanie w Polsce
                                           190 MW wyniesie moc nowego bloku w Elektrowni Połaniec, w którym będzie spalana biomasa drzewna i pochodzenia rolniczego. Realizacja projektu pozwoli na obniżenie emisji dwutlenku węgla o 1,2 mln ton rocznie. Budowa „zielonego bloku” przez GDF Suez Energia Polska SA rozpocznie się w listopadzie 2010 r., a jej zakończenie planowane jest na grudzień 2012 r.
                                           • 14.07.2010Podatek tylko od fundamentów i masztów wiatraków
                                            Skoro ustawodawca jako budowlę zdefiniował tylko część budowlaną elektrowni wiatrowej, to w rezultacie przesądził, że dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowla nie musi stanowić całości użytkowej, a opodatkowaniu podlega tylko "sama" część budowlana urządzenia technicznego. Zatem, ponieważ do budowli - z woli ustawodawcy - nie zostały zaliczone urządzenia bezpośrednio służące wytwarzaniu energii elektrycznej (turbina, gondola inne urządzenia znajdujące się w gondoli), to uzasadnione jest stanowisko, że nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, natomiast podatkowi temu podlegają tylko części budowlane czyli fundamenty, maszt - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
                                            • 08.06.2010NSA: Przewody opodatkowane jak budowla
                                             Sieć uzbrojenia terenu w postaci telekomunikacyjnych linii kablowych stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a przez to i art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Wobec brzmienia art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane i art. 2 pkt 11 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie ma żadnego znaczenia okoliczność faktyczna, czy dana sieć uzbrojenia terenu ułożona jest bezpośrednio w ziemi, czy też w odpowiedniej kanalizacji kablowej, ponieważ ww. przepisy w tym przedmiocie nie stanowią. Obiektami budowlanymi, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo budowlane, w zależności od konkretnego stanu faktycznego, mogą być: 1. budowle (art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane), 2. budowle wraz z instalacjami i urządzeniami (art. 3 pkt 3 i art. 3 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane) oraz 3. traktowane jako jeden obiekt budowlany różne budowle - pozostające w funkcjonalnym związku i tworzące w nim całość techniczno - użytkową (art. 3 pkt 1 lit. b i art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane).
                                             • 17.05.2010Orzecznictwo NSA: Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości transformatorów
                                              Sporne w sprawie niniejszej w zakresie oceny prawnopodatkowej: transformatory, nie stanowią urządzeń budowlanych, o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i nie są też budowlami wchodzącymi w skład budowli jako całości techniczno-użytkowej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 wymienionej ustawy podatkowej w związku z art. 3 pkt 1 lit. b powołanej ustawy Prawo budowlane.
                                              • 04.05.2010Nowelizacja ustawy Prawo budowlane a podatek od nieruchomości
                                               Interpelacja nr 14610 do ministra finansów w sprawie podatku od nieruchomości
                                               • 23.04.2010Nowa definicja obiektu budowlanego budzi wątpliwości
                                                Interpelacja nr 14789 do ministra finansów w sprawie zmiany w ustawie Prawo budowlane dotyczącej opodatkowania nieruchomości
                                                • 12.04.2010Orzecznictwo: Zakwalifikowanie domku letniskowego do budynków mieszkalnych
                                                 Z uzasadnienia: Opodatkowanie budynku lub jego części stawką podatku przewidzianą dla budynków mieszkalnych jest możliwe, jeżeli w ewidencji gruntów i budynków budynek określony został jako mieszkalny. Przy kwalifikowaniu budynku jako mieszkalnego powinny zostać uwzględnione także warunki określone przez prawo budowlane. Skoro bowiem w przypadku definiowania przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości (budynków i budowli) ustawodawca uznaje za miarodajne przepisy prawa budowlanego, to tym bardziej powinny przepisy te znaleźć zastosowanie przy kwalifikacji funkcji budynku pod kątem określenia właściwej stawki podatkowej.
                                                 • 30.03.2010Ministerswo Finansów uspokaja i wyjaśnia kwestie instalacji i urządzeń technicznych w budynkach
                                                  Warszawa, 30 marca - Pismo Ministra Finansów rozstrzyga spór w zakresie objęcia podatkiem od nieruchomości instalacji i urządzeń technicznych powstały w wyniku nieprecyzyjnej nowelizacji ustawy Prawo budowlane.
                                                  • 23.02.2010Orzecznictwo podatkowe: Czy generator to budowla?
                                                   Tezy: Elektrownie wiatrowe nie są budowlami w rozumieniu art. 1a ust 1 pkt 2 ustawy podatkowej w związku z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego. Elektrownie wiatrowe nie tylko nie są wymienione w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, lecz pozbawione są cech zbliżonych do budowli wymienionych w tym przepisie. W związku tym nie mogą być one uznane za budowle. Takie urządzenia, jak generator, rotor z gondolą, wirnik, generator, skrzynia biegów, komputer sterujący, transformator, rozdzielnia energetyczna, instalacja alarmowa zdalnego sterowania, nie są częściami budowlanymi urządzeń technicznych elektrowni wiatrowych. Są odrębnymi pod względem technicznym częściami przedmiotów składających się na całość użytkową w zakresie urządzeń wytwórczych energii elektrycznej, a nie budowli.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] następna strona »