Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres wypowiedzenia kodeks pracy

 • 07.10.2008Opaty za uytkowanie wieczyste coraz wysze
  Interpelacja nr 4756 do ministra finansw w sprawie przepisw regulujcych wysoko opat za uytkowanie wieczyste nieruchomoci
  • 01.10.2008Orzecznictwo: Za zaatwianie spraw prywatnych w czasie pracy mona straci prac
   Pracownik narusza podstawowe obowizki pracownicze, gdy bez zgody pracodawcy w godzinach przeznaczonych na prac wykonuje inne czynnoci. Jeeli dziaanie takie nie jest sporadyczne moe stanowi to cikie naruszenie tych obowizkw w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p.
   • 23.09.2008Czas pracy w umowie o prac
    Pytanie: Jak bardzo szczegowo umowa o prac powinna regulowa kwestie zwizane z czasem pracy pracownika?
    • 20.08.2008Orzecznictwo: Rozwizanie umowy o prac z pracownic w ciy
     W sytuacji, gdy u pracodawcy nie dziaa zakadowa organizacja zwizkowa, bd taka organizacja funkcjonuje, ale nie reprezentuje interesw pracownicy, dopuszczalne jest rozwizanie umowy o prac bez wypowiedzenia w okresie ciy pracownicy ( art. 177 § 1 k.p.).
     • 19.08.2008Termin zakoczenia umowy na zastpstwo
      Pytanie: W jaki sposb w umowie zawieranej na zastpstwo okrelamy termin kocowy jej trwania?
      • 13.08.2008Odprawy dla pracownikw
       Zasady wypacania odpraw pracownikom budz u pracodawcw wiele wtpliwoci. Wi si one nie tyle z faktem, czy w danym przypadku odprawa pracownikowi przysuguje, co z zasadami dotyczcymi momentu oraz wysokoci wypacanej odprawy. Problemy te wynikaj przede wszystkim z faktu, e przepisy dotyczce wypat odpraw znajduj si w kliku aktach prawnych.
       • 06.08.2008Dodatek staowy
        Pytanie: Czy kady pracodawca musi uzalenia dodatek staowy od globalnego stau pracy pracownikw?
        • 01.08.2008Nie bdzie obowizkowego urlopu macierzyskiego dla ojcw
         Interpelacja nr 3087 do prezesa Rady Ministrw w sprawie obligatoryjnego urlopu macierzyskiego dla ojcw
         • 25.07.2008Przystpienie wsplnika do spki cywilnej
          Pytania podatnika: 1. Czy podlegaj opodatkowaniu zwroty wartoci wkadu pieninego wniesionego do spki oraz ratalna spata 25 % wartoci majtku wsplnego spki wychodzcych wsplnikw? 2. Czy podlegaj opodatkowaniu zmiany umowy spki cywilnej zawarte w aneksach?
          • 23.07.2008Przejcie zakadu pracy na nowy podmiot
           Przejcie zakadu pracy lub jego czci na innego pracodawc polega na tym, e zakad pracy lub jego cz przechodzi z posiadania dotychczasowego pracodawcy w posiadanie nowego pracodawcy, ktry staje si pracodawc przejtych pracownikw. Przejcie zakadu pracy nastpuje automatycznie, z mocy prawa i to take wwczas gdyby dotychczasowi pracownicy sprzeciwiali si zmianie pracodawcy.
           • 16.07.2008Orzecznictwo: Stosunki pracy w spkach prawa handlowego
            Umowa o prac zawarta na czas penienia funkcji prezesa zarzdu spki handlowej jest umow o prac na czas wykonania okrelonej pracy (art. 25 § 1 k.p.).
            • 14.07.2008Orzecznictwo: Niepodpisanie listy obecnoci moe by uzasadnieniem wypowiedzenia umowy o prac
             W zakadzie pracy, w ktrym nie ma obowizku wprowadzenia regulaminu pracy, ustalenie elementw organizacji i porzdku pracy, w tym sposobu potwierdzania obecnoci w pracy, nastpuje w drodze polece pracodawcy.
             • 07.07.2008Ujcie w wiadectwie pracy wypowiedzenia warunkw pracy i pacy
              Daem mojemu pracownikowi wypowiedzenie zmieniajce warunki pracy i pacy, ktrego nie przyj w terminie narzuconym przepisami KP. Umowa o prac zostaa wic rozwizana z zachowaniem jednomiesicznego okresu wypowiedzenia. Jak podstaw rozwizania umowy powinienem wskaza w wiadectwie pracy dla pracownika – art. 30 czy 42 KP?
              • 02.07.2008Zwolnienie pracownicy na urlopie wychowawczym
               Kwestia moliwoci zwolnienia pracownika przebywajcego na urlopie wychowawczym jest od duszego czasu tematem burzliwych dyskusji nie tylko pod wzgldem przepisw prawnych, ale rwnie pod ktem zasad moralnych czy argumentw susznociowych. Oliwy do ognia dola niedawno Sad Najwyszy, ktry w jednej ze swoich uchwa zezwoli w pewnych okolicznociach na zwolnienie takiego pracownika.
               • 02.07.2008Orzecznictwo: Urlop wychowawczy a prawo do zwolnienia
                Przepisy art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczeglnych zasadach rozwizywania z pracownikami stosunkw pracy z przyczyn niedotyczcych pracownikw (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) mog stanowi podstaw rozwizania stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego take w sytuacjach, gdy nie zachodz przesanki przewidziane w art. 1861 § 1 zdaniu drugim k.p.
                • 01.07.2008wiadectwo pracy
                 Pracodawca ponosi wzgldem pracownika odpowiedzialno odszkodowawcz w przypadku niewydania w terminie lub wydania niewaciwego wiadectwa pracy. Zgodnie bowiem z treci art. 99 § 1 KP, pracownikowi przysuguje roszczenie o naprawienie szkody wyrzdzonej przez pracodawc wskutek niewydania w terminie lub wydania niewaciwego wiadectwa pracy.
                 • 27.06.2008Wypowiedzenie w trakcie urlopu wychowawczego
                  Interpelacja nr 2189 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie moliwoci nowelizacji ustawy Kodeks pracy w zakresie polityki prorodzinnej
                  • 09.06.2008Cia pracownicy zatrudnionej tymczasowo
                   Pytanie: Czy umowa pracownicy zatrudnionej tymczasowo ulega przedueniu do dnia porodu?
                   • 05.05.2008Sytuacje uzasadniajce wypowiedzenie umowy o prac
                    Pytanie: Czy wypowiedzenie umowy o prac zawartej na czas nieokrelony moe by uzasadnione zachowaniem pracownika podczas wczeniej czcej strony umowy na okres prbny?
                    • 22.04.2008Wypowiedzenie umowy o prac zawartej na czas okrelony
                     Pytanie: Czy moliwo wypowiedzenia umowy zawartej na czas okrelony musi zosta zawarta w samej treci umowy?
                     • 21.04.2008W Komisji Trjstronnej o prawie pracy i praktykach zawodowych
                      Podczas posiedzenia zespou Komisji Trjstronnej ds. prawa pracy wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld odnis si do uwag partnerw spoecznych na temat projektu nowelizacji Kodeksu pracy. Uczestnicy zespou dyskutowali take o projekcie nowelizacji ustawy o staach absolwenckich.
                      • 10.04.2008Odwoanie wypowiedzenia
                       Pytanie: Czy pracodawca moe odwoa wrczone pracownikowi wypowiedzenie umowy o prac?
                       • 14.03.20081000 pyta o podatki – Zatrudnianie bezrobotnych i absolwentw a karta podatkowa
                        Czy, zatrudniajc bezrobotnych lub absolwentw zarejestrowanych w urzdzie pracy, traci si prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej?
                        • 14.03.2008Obowizki informacyjne pracodawcy wobec nowego pracownika
                         Pytanie: Jakie dane powinna zawiera informacja dotyczca czasu pracy przekazywana kadej nowo zatrudnionej osobie?
                         • 06.03.2008Szejnfeld: Zmiany w kodeksie pracy to cz pakietu na rzecz rozwoju przedsibiorczoci
                          Wiceminister gospodarki oficjalnie przedstawi propozycje zmian w kodeksie pracy. Wyjani, e ich gwnym celem jest poprawa warunkw prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Jego zdaniem znowelizowane prawo pracy przyczyni si take do ochrony pracownikw.
                          • 08.02.2008Orzecznictwo: Odszkodowanie wypacone na podstawie ugody
                           Pismem z dnia 9 czerwca 2006 r. Adam K. , zwany dalej „Skarcym", zwrci si do Naczelnika Urzdu Skarbowego Warszawa-Wawer z wnioskiem o udzielenie w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, pz. 60, z pn. zm.) pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Przedstawiajc stan faktyczny sprawy Skarcy wyjani, i zawar ugod sdow, w wyniku ktrej otrzyma od swojego pracodawcy kwot 72.000 z tytuem wynagrodzenia za prac oraz kwot 98.000 z tytuem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwizanie umowy o prac bez wypowiedzenia w trybie art. 52 Kodeksu pracy. Podnoszc, e ugoda sdowa jest zrwnana z wyrokiem Sdu, Skarcy sformuowa pytanie, czy wypacona kwota tytuem odszkodowania jest zwolniona od podatku dochodowego od osb fizycznych.
                           • 29.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Zryczatowany podatek przy sprzeday nieruchomoci i wydatki na spat kredytu
                            Wyrokiem z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 4174/06 Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie uchyli zaskaron decyzj i poprzedzajce j postanowienie Naczelnika Urzdu Skarbowego Warszawa - Bemowo z dnia 21 wrzenia 2005 r., stwierdzi, e uchylone akty nie mog by wykonane w caoci oraz zasdzi od Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie kwot 440 z tytuem zwrotu kosztw postpowania sdowego. Przedmiotem rozpoznania sdu bya sprawa ze skargi Teresy . na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dna 29 grudnia 2005 r., nr 1401/FA/4117-14/36/05/WM w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego.
                            • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r.
                             FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw”, i ktrzy w roku podatkowym:
                             • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r.
                              Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw”, i ktrzy niezalenie od liczby rde przychodw:
                              • 15.01.2008Limity nadgodzin
                               Pytanie: Jakie maksymalne limity nadgodzin dziennie, tygodniowo itp. mog wystpowa w zakadzie pracy?
                               • 17.12.2007Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownikw
                                Pytanie podatnika: Czy wiadczenia przyznane przez pracodawc w zwizku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownikw zarwno w formach szkolnych, jak i pozaszkolnych korzystaj ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                • 14.12.2007Ochrona przed zwolnieniem w okresie uprawnienia do urlopu wychowawczego
                                 Pytanie: Czy zmniejszenie etatu w czasie, w ktrym pracownica mogaby korzysta z urlopu wychowawczego powoduje powstanie ochrony przed zwolnieniem tej osoby?
                                 • 13.12.2007Skrcony tydzie pracy
                                  Pytanie: Na czym polega system skrconego tygodnia pracy?
                                  • 06.12.2007Kontrowersje w sprawie ustawy o zatrudnianiu pracownikw tymczasowych
                                   Interpelacja nr 7793 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zatrudniania na podstawie ustawy o zatrudnianiu pracownikw tymczasowych Szanowna Pani Minister! W obecnym czasie na rynku pracy mona zaobserwowa znaczny wzrost zatrudnienia pracownikw tymczasowych. W wielu przedsibiorstwach na lsku moe zdaje si nawet nastpowa wypieranie zatrudnienia na staych etatach przez t form. Niepokojce jest rwnie to, e dla znacznej liczby spord osb pracujcych tymczasowo podstaw wiadczenia pracy jest umowa cywilnoprawna, a nie stosunek pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
                                   • 03.12.2007Odszkodowanie dla pracownika nie zawsze zwolnione z podatku
                                    Pytanie podatnika: Czy wypacone odszkodowanie byemu pracownikowi obejmujce jednoroczne wynagrodzenie i koszty czesnego korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy przepisw art. 21 ust. 1 pkt. 3b ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz.176 z pn.zm.)?
                                    • 11.10.2007Mieszany system czasu pracy
                                     Pytanie: Czy mona wprowadzi dla pracownika mieszany system czasu pracy — czciowo pracowaby w tradycyjnym systemie czasu pracy, czciowo w zadaniowym?
                                     • 19.09.2007Czas pracy — Kilka dodatkowych krtkich przerw
                                      Pytanie: Czy moliwe jest wprowadzenie — za zgod pracownikw — kilku krtkich przerw niewliczanych do czasu pracy?
                                      • 04.09.2007Czas pracy Ustalenie czasu pracy w zakadzie
                                       Pytanie: W jaki sposb ustala si w zakadzie pracy kwestie zwizane z czasem pracy?
                                       • 03.08.2007Dokumentowanie wydatkw w pytaniach i odpowiedziach – cz VII
                                        Dokumentowanie wydatkw – ulga na gosposi i zmniejszenie podatku o 1% Pytanie: Podatnik zatrudni w 2006 r. pomoc domow na podstawie umowy aktywizacyjnej i zatrudnienie to trwa take w 2007 r. Zatrudniona otrzymuje wynagrodzenie miesiczne. Jak wyglda rozliczenie osoby zatrudniajcej i jak dokumentowa opacone skadki?
                                        • 27.07.2007Projekt zmiany ustawy - Kodeks pracy
                                         Do Polskiej Konfederacji Pracodawcw Prywatnych Lewiatan wpyn projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ktry zakada zmiany w zakresie rwnego traktowania w zatrudnieniu, czasu pracy oraz bhp. W zwizku z powyszym PKPP Lewiatan zwraca si z prob o zapoznanie si z ww. projektem i przedstawienie ewentualnych uwag i opinii.
                                         • 22.03.2007Urlop macierzyski (2)
                                          Pytanie: Czy pracownika korzystajcego z urlopu macierzyskiego mona zwolni z pracy?
                                          • 21.03.2007Zwolnienia od podatku dochodowego od osb fizycznych — odszkodowania
                                           Osobie fizycznej moe przysugiwa odszkodowanie za poniesion szkod na gruncie rnych przepisw prawnych. Celem odszkodowania jest zrekompensowanie poniesionej szkody, a nie wzbogacenie poszkodowanego, w zwizku z czym przepisy prawa podatkowego zawieraj zwolnienie odszkodowa od opodatkowania. Na podstawie przepisw art. 21 ust. 1 pkt 3-4, 29, 106, 120 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176), dotyczcych omawianych zwolnie podatkowych, mona wyrni: