Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres wypowiedzenia kodeks pracy

 • 03.12.2008Dofinansowanie wypoczynku z ZFŚS
  Częstotliwość otrzymywania dofinansowania wypoczynku, rodzaje „wspieranego” wypoczynku itp. powinny wynikać z obowiązującego w zakładzie pracy regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Formalnie nie ma przeszkód, by pracodawca, któremu posiadane środki pieniężne przeznaczone na działalność socjalną na to pozwalają, przyznawał takie dofinansowanie dwa razy w roku.
  • 21.11.2008Delegowanie pracowników za granicę (1)
   W dobie coraz mocniejszej integracji Polski z Unią Europejską i znikaniem kolejnych barier w dostępie do rynków zbytu i pracy wysyłanie pracowników za granicę przez polskich pracodawców staje się coraz powszechniejsze. Wysłanie pracownika do pracy za granicę powoduje powstanie wielu dodatkowych obowiązków po stronie pracodawcy. Należy mieć na uwadze fakt, że oprócz przepisów polskich trzeba również uwzględniać przepisy wspólnotowe oraz przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
   • 10.11.2008Praktyki absolwenckie bez ryzyka?
    PKPP Lewiatan chwali projekt ustawy o praktykach absolwenckich. Zdaniem pracodawców nowe przepisy, jeśli zostaną uchwalone, będą sprzyjały poszerzeniu możliwości praktycznego zapoznania się z zawodem przez absolwentów. Dotychczasowy brak ustawy obejmującej swoim zakresem kwestie związane z zatrudnianiem absolwentów (i studentów w ramach praktyk) sprawia, że pracodawcy – decydując się na zatrudnienie osób kończących edukację – ponosili ryzyko.
    • 07.11.2008Orzecznictwo: Bezpodstawne wzbogacenie się pracodawcy kosztem pracownika
     Odpowiednie stosowanie art. 411 pkt 1 k.c. w związku z art. 300 k.p. w stosunkach między pracownikiem spełniającym nienależne świadczenie a wzbogaconym pracodawcą, powinno uwzględniać, że pracownik dbający o dobro zakładu pracy i jego mienie (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.) może czuć się zobowiązany do spełnienia świadczenia, obawiając się o kondycję zakładu pracy, działając w poczuciu lojalności wobec pracodawcy i licząc na zwrot spełnionego świadczenia.
     • 07.11.2008Porzucenie pracy sposobem „rozstawania się” pracowników z pracodawcą
      Interpelacja nr 4996 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian dotyczących prawa pracy, które w obecnym kształcie stanowią przeszkodę w rozwiązywaniu problemów powstających na rynku pracy
      • 05.11.2008Orzecznictwo: Zmiana pracodawcy a zmiana warunków pracy i płacy
       1. Porozumienie rozwiązujące stosunek pracy, które zmierza do wyłączenia automatyzmu prawnego kontynuacji stosunku pracy w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę jest nieważne ze względu na sprzeczność z bezwzględnie obowiązującą normą art. 23.1 § 1 k.p. 2. Zgodnie z art. 23.1 § 1 k.p. pracodawca przejmujący zakład pracy nie może zmienić warunków pracy pracownika na jego niekorzyść z powodu samego przejęcia zakładu pracy, bez względu na to, czy pracownik wyraża zgodę na taką zmianę.
       • 23.10.2008Odszkodowanie a franszyza redukcyjna
        Pytanie podatnika: Czy wypłacone użytkownikom lokali przez spółdzielnię kwoty odszkodowań z tytułu szkód podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy, a tym samym nie należy ich wykazywać w PIT-8C?
        • 07.10.2008Opłaty za użytkowanie wieczyste coraz wyższe
         Interpelacja nr 4756 do ministra finansów w sprawie przepisów regulujących wysokość opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
         • 01.10.2008Orzecznictwo: Za załatwianie spraw prywatnych w czasie pracy można stracić pracę
          Pracownik narusza podstawowe obowiązki pracownicze, gdy bez zgody pracodawcy w godzinach przeznaczonych na pracę wykonuje inne czynności. Jeżeli działanie takie nie jest sporadyczne może stanowić to ciężkie naruszenie tych obowiązków w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p.
          • 23.09.2008Czas pracy w umowie o pracę
           Pytanie: Jak bardzo szczegółowo umowa o pracę powinna regulować kwestie związane z czasem pracy pracownika?
           • 20.08.2008Orzecznictwo: Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży
            W sytuacji, gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, bądź taka organizacja funkcjonuje, ale nie reprezentuje interesów pracownicy, dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w okresie ciąży pracownicy ( art. 177 § 1 k.p.).
            • 19.08.2008Termin zakończenia umowy na zastępstwo
             Pytanie: W jaki sposób w umowie zawieranej na zastępstwo określamy termin końcowy jej trwania?
             • 13.08.2008Odprawy dla pracowników
              Zasady wypłacania odpraw pracownikom budzą u pracodawców wiele wątpliwości. Wiążą się one nie tyle z faktem, czy w danym przypadku odprawa pracownikowi przysługuje, co z zasadami dotyczącymi momentu oraz wysokości wypłacanej odprawy. Problemy te wynikają przede wszystkim z faktu, że przepisy dotyczące wypłat odpraw znajdują się w kliku aktach prawnych.
              • 06.08.2008Dodatek stażowy
               Pytanie: Czy każdy pracodawca musi uzależniać dodatek stażowy od globalnego stażu pracy pracowników?
               • 01.08.2008Nie będzie obowiązkowego urlopu macierzyńskiego dla ojców
                Interpelacja nr 3087 do prezesa Rady Ministrów w sprawie obligatoryjnego urlopu macierzyńskiego dla ojców
                • 25.07.2008Przystąpienie wspólnika do spółki cywilnej
                 Pytania podatnika: 1. Czy podlegają opodatkowaniu zwroty wartości wkładu pieniężnego wniesionego do spółki oraz ratalna spłata 25 % wartości majątku wspólnego spółki wychodzących wspólników? 2. Czy podlegają opodatkowaniu zmiany umowy spółki cywilnej zawarte w aneksach?
                 • 23.07.2008Przejście zakładu pracy na nowy podmiot
                  Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę polega na tym, że zakład pracy lub jego część przechodzi z posiadania dotychczasowego pracodawcy w posiadanie nowego pracodawcy, który staje się pracodawcą przejętych pracowników. Przejście zakładu pracy następuje automatycznie, z mocy prawa i to także wówczas gdyby dotychczasowi pracownicy sprzeciwiali się zmianie pracodawcy.
                  • 16.07.2008Orzecznictwo: Stosunki pracy w spółkach prawa handlowego
                   Umowa o pracę zawarta na czas pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki handlowej jest umową o pracę na czas wykonania określonej pracy (art. 25 § 1 k.p.).
                   • 14.07.2008Orzecznictwo: Niepodpisanie listy obecności może być uzasadnieniem wypowiedzenia umowy o pracę
                    W zakładzie pracy, w którym nie ma obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy, ustalenie elementów organizacji i porządku pracy, w tym sposobu potwierdzania obecności w pracy, następuje w drodze poleceń pracodawcy.
                    • 07.07.2008Ujęcie w świadectwie pracy wypowiedzenia warunków pracy i płacy
                     Dałem mojemu pracownikowi wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy, którego nie przyjął w terminie narzuconym przepisami KP. Umowa o pracę została więc rozwiązana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jaką podstawę rozwiązania umowy powinienem wskazać w świadectwie pracy dla pracownika – art. 30 czy 42 KP?
                     • 02.07.2008Zwolnienie pracownicy na urlopie wychowawczym
                      Kwestia możliwości zwolnienia pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym jest od dłuższego czasu tematem burzliwych dyskusji nie tylko pod względem przepisów prawnych, ale również pod kątem zasad moralnych czy argumentów słusznościowych. Oliwy do ognia dolał niedawno Sad Najwyższy, który w jednej ze swoich uchwał zezwolił w pewnych okolicznościach na zwolnienie takiego pracownika.
                      • 02.07.2008Orzecznictwo: Urlop wychowawczy a prawo do zwolnienia
                       Przepisy art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) mogą stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego także w sytuacjach, gdy nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 1861 § 1 zdaniu drugim k.p.
                       • 01.07.2008Świadectwo pracy
                        Pracodawca ponosi względem pracownika odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Zgodnie bowiem z treścią art. 99 § 1 KP, pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.
                        • 27.06.2008Wypowiedzenie w trakcie urlopu wychowawczego
                         Interpelacja nr 2189 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości nowelizacji ustawy Kodeks pracy w zakresie polityki prorodzinnej
                         • 09.06.2008Ciąża pracownicy zatrudnionej tymczasowo
                          Pytanie: Czy umowa pracownicy zatrudnionej tymczasowo ulega przedłużeniu do dnia porodu?
                          • 05.05.2008Sytuacje uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę
                           Pytanie: Czy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony może być uzasadnione zachowaniem pracownika podczas wcześniej łączącej strony umowy na okres próbny?
                           • 22.04.2008Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony
                            Pytanie: Czy możliwość wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony musi zostać zawarta w samej treści umowy?
                            • 21.04.2008W Komisji Trójstronnej o prawie pracy i praktykach zawodowych
                             Podczas posiedzenia zespołu Komisji Trójstronnej ds. prawa pracy wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld odniósł się do uwag partnerów społecznych na temat projektu nowelizacji Kodeksu pracy. Uczestnicy zespołu dyskutowali także o projekcie nowelizacji ustawy o stażach absolwenckich.
                             • 10.04.2008Odwołanie wypowiedzenia
                              Pytanie: Czy pracodawca może odwołać wręczone pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę?
                              • 14.03.20081000 pytań o podatki – Zatrudnianie bezrobotnych i absolwentów a karta podatkowa
                               Czy, zatrudniając bezrobotnych lub absolwentów zarejestrowanych w urzędzie pracy, traci się prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej?
                               • 14.03.2008Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec nowego pracownika
                                Pytanie: Jakie dane powinna zawierać informacja dotycząca czasu pracy przekazywana każdej nowo zatrudnionej osobie?
                                • 06.03.2008Szejnfeld: Zmiany w kodeksie pracy to część pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
                                 Wiceminister gospodarki oficjalnie przedstawił propozycje zmian w kodeksie pracy. Wyjaśnił, że ich głównym celem jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Jego zdaniem znowelizowane prawo pracy przyczyni się także do ochrony pracowników.
                                 • 08.02.2008Orzecznictwo: Odszkodowanie wypłacone na podstawie ugody
                                  Pismem z dnia 9 czerwca 2006 r. Adam K. , zwany dalej „Skarżącym", zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer z wnioskiem o udzielenie w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60, z późn. zm.) pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Przedstawiając stan faktyczny sprawy Skarżący wyjaśnił, iż zawarł ugodę sądową, w wyniku której otrzymał od swojego pracodawcy kwotę 72.000 zł tytułem wynagrodzenia za pracę oraz kwotę 98.000 zł tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 Kodeksu pracy. Podnosząc, że ugoda sądowa jest zrównana z wyrokiem Sądu, Skarżący sformułował pytanie, czy wypłacona kwota tytułem odszkodowania jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych.
                                  • 29.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Zryczałtowany podatek przy sprzedaży nieruchomości i wydatki na spłatę kredytu
                                   Wyrokiem z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 4174/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzające ją postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Bemowo z dnia 21 września 2005 r., stwierdził, że uchylone akty nie mogą być wykonane w całości oraz zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie kwotę 440 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Przedmiotem rozpoznania sądu była sprawa ze skargi Teresy Ż. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dna 29 grudnia 2005 r., nr 1401/FA/4117-14/36/05/WM w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego.
                                   • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r.
                                    FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy w roku podatkowym:
                                    • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r.
                                     Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                                     • 15.01.2008Limity nadgodzin
                                      Pytanie: Jakie maksymalne limity nadgodzin dziennie, tygodniowo itp. mogą występować w zakładzie pracy?
                                      • 17.12.2007Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
                                       Pytanie podatnika: Czy świadczenia przyznane przez pracodawcę w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników zarówno w formach szkolnych, jak i pozaszkolnych korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                       • 14.12.2007Ochrona przed zwolnieniem w okresie uprawnienia do urlopu wychowawczego
                                        Pytanie: Czy zmniejszenie etatu w czasie, w którym pracownica mogłaby korzystać z urlopu wychowawczego powoduje powstanie ochrony przed zwolnieniem tej osoby?
                                        • 13.12.2007Skrócony tydzień pracy
                                         Pytanie: Na czym polega system skróconego tygodnia pracy?
                                         • 06.12.2007Kontrowersje w sprawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
                                          Interpelacja nr 7793 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania na podstawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Szanowna Pani Minister! W obecnym czasie na rynku pracy można zaobserwować znaczny wzrost zatrudnienia pracowników tymczasowych. W wielu przedsiębiorstwach na Śląsku może zdaje się nawet następować wypieranie zatrudnienia na stałych etatach przez tę formę. Niepokojące jest również to, że dla znacznej liczby spośród osób pracujących tymczasowo podstawą świadczenia pracy jest umowa cywilnoprawna, a nie stosunek pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
                                          • 03.12.2007Odszkodowanie dla pracownika nie zawsze zwolnione z podatku
                                           Pytanie podatnika: Czy wypłacone odszkodowanie byłemu pracownikowi obejmujące jednoroczne wynagrodzenie i koszty czesnego korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy przepisów art. 21 ust. 1 pkt. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz.176 z późn.zm.)?
                                           • 11.10.2007Mieszany system czasu pracy
                                            Pytanie: Czy można wprowadzić dla pracownika mieszany system czasu pracy — częściowo pracowałby w tradycyjnym systemie czasu pracy, częściowo w zadaniowym?
                                            • 19.09.2007Czas pracy — Kilka dodatkowych krótkich przerw
                                             Pytanie: Czy możliwe jest wprowadzenie — za zgodą pracowników — kilku krótkich przerw niewliczanych do czasu pracy?
                                             • 04.09.2007Czas pracy Ustalenie czasu pracy w zakładzie
                                              Pytanie: W jaki sposób ustala się w zakładzie pracy kwestie związane z czasem pracy?
                                              • 03.08.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część VII
                                               Dokumentowanie wydatków – ulga na gosposię i zmniejszenie podatku o 1% Pytanie: Podatnik zatrudnił w 2006 r. pomoc domową na podstawie umowy aktywizacyjnej i zatrudnienie to trwa także w 2007 r. Zatrudniona otrzymuje wynagrodzenie miesięczne. Jak wygląda rozliczenie osoby zatrudniającej i jak dokumentować opłacone składki?
                                               • 27.07.2007Projekt zmiany ustawy - Kodeks pracy
                                                Do Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, który zakłada zmiany w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu, czasu pracy oraz bhp. W związku z powyższym PKPP Lewiatan zwraca się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem i przedstawienie ewentualnych uwag i opinii.