Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres wypowiedzenia kodeks pracy

 • 15.01.2010Opodatkowanie odszkodowania wypłaconego pracownikowi na podstawie ugody sądowej
  Pytanie podatnika: W wyniku ugody zawartej przed Sądem Rejonowym - Sądem Pracy pozwany pracodawca zobowiązał się m.in. do wypłaty byłej pracownicy powódce A. L. odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia kwocie 20.000 zł. Kwota ta przekracza trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego powódki liczonego jako ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, pracownicy przysługiwałby trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Czy odszkodowanie, o którym mowa powyżej jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
  • 05.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
   FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
   • 05.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
    MINISTERSTWO FINANSÓW Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
    • 21.10.2009Regulacje dotyczące czasu pracy w przepisach antykryzysowych
     Ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035) wprowadza kilka nowych możliwości organizacji czasu pracy pracowników. Większość z nich znajduje zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców.
     • 21.10.2009Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym przynosi więcej szkody niż pożytku
      Interpelacja nr 11167 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie podjęcia działań na rzecz skrócenia okresu ochronnego dla pracowników znajdujących się w wieku przedemerytalnym
      • 12.10.2009MF: Nie można utożsamiać odsetek za zwłokę z odszkodowaniem
       Interpelacja nr 11189 do ministra finansów w sprawie podatku dochodowego od odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie odszkodowania
       • 09.10.2009Firmy zmuszają pracowników do podpisywania weksli
        Interpelacja nr 11097 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie praktyki posługiwania się wekslami w stosunkach pracy
        • 16.09.2009Nie każda kwota pieniężna wynikająca z ugody sądowej jest odszkodowaniem
         Pytanie podatnika: Czy odszkodowanie z ugody sądowej zawartej w opisanym stanie faktycznym jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
         • 21.08.2009KPP: Vademecum Pakietu Antykryzysowego - procedura stosowania niektórych rozwiązań przewidzianych w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego
          Przedstawiamy vademecum, nadesłane do redakcji przez Konfederację Pracodawców Polskich, zawierające obszerne omówienie warunków i zasad korzystania z pomocy przewidzianej przepisami ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.
          • 19.08.2009Odszkodowanie od pracownika porzucającego pracę
           Interpelacja nr 10464 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uregulowania w Kodeksie pracy sankcji za porzucenie przez pracownika stanowiska pracy, jeżeli skutkiem tego są straty pracodawcy
           • 24.07.2009Zatrudnienie opiekunki przez osobę prywatną
            Pytanie: Czy jako osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, mogę zatrudnić na podstawie umowy o pracę opiekunkę dla mojej mamy? Jeśli tak, to czy od takiej umowy będę miała obowiązek opłacać podatek, składki ZUS?
            • 02.07.2009Wypowiedzenie umowy zlecenia
             Co od zasady umowa zlecenia może zostać rozwiązana bez konieczności zachowywania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia. Jeżeli strony chciałyby takowy ustanowić, powinno to nastąpić w treści umowy (taki zapis można do niej wprowadzić także aneksem).
             • 02.07.2009Odszkodowanie za wyrządzoną szkodą w majątku pracowników lub osób trzecich bez podatku
              Pytanie podatnika: Czy wypłacane przez Spółkę odszkodowanie stanowi przychód po stronie osób je otrzymujących, a co za tym idzie czy istnieje po stronie Spółki obowiązek wystawiania PIT–8C?
              • 05.06.2009Orzecznictwo: Zadaniowy czas pracy a brak porozumienia z pracownikiem
               Wynikające z art. 140 Kodeksu pracy wymaganie „porozumienia” z pracownikiem nie oznacza uzgodnienia, lecz konsultację. Brak takiego porozumienia nie powoduje nieskuteczności ustanowienia zadaniowego systemu czasu pracy, ale w razie sporu rodzi po stronie pracodawcy obowiązek wykazania, że powierzone pracownikowi zadania były możliwe do wykonania w granicach norm czasu pracy określonych w art. 129 k.p.
               • 03.06.2009Ustawa o pomocy firmom w czasie kryzysu
                Udzielenie pomocy pracownikom i przedsiębiorcom w okresie kryzysu finansowego zakłada zaakceptowany przez Radę Ministrów projekt ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Zaproponowane rozwiązania mają służyć elastycznemu organizowaniu czasu pracy, dostosowanemu do bieżącej sytuacji przedsiębiorcy.
                • 13.05.2009Rozwiązanie umowy z winy pracodawcy
                 Pytanie: Firma, w której pracuję od 2 lat, prowadzi tzw. pogotowie komputerowe – usługi komputerowe w siedzibie klienta. Mam stałe godziny pracy i stałe miesięczne wynagrodzenie. Za dyżury telefoniczne poza godzinami pracy otrzymuję premię, której wypłata następuje dopiero, gdy klient ureguluje rachunek za usługi. Z wypłatą wynagrodzenia też bywa różnie. Z tego powodu chciałbym wypowiedzieć umowę o pracę, ale jednocześnie mam świadomość, że przez 3 miesiące nie otrzymam zasiłku dla bezrobotnych. Słyszałem o art. 55 § 11 Kodeksu pracy. Jednak nie mam pewności, czy w moim przypadku ma on zastosowanie.
                 • 11.05.2009Brak definicji „stałego miejsca pracy” prowadzi do nadużyć
                  Interpelacja nr 8042 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w ustawie Kodeks pracy
                  • 05.05.2009Orzecznictwo: Wypowiedzenie umowy o pracę przed nawiązaniem stosunku pracy
                   1. Przepis art. 26 Kodeksu pracy nie uzależnia powstania stosunku pracy od jej faktycznego rozpoczęcia przez pracownika. 2. Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę nie jest uzależniona od nawiązania się między stronami stosunku pracy (rozpoczęcia się okresu zatrudnienia). Okresem wypowiedzenia dokonanego przed nawiązaniem się stosunku pracy jest okres przewidziany w art. 36 § 1 pkt 1 k.p., chyba że pracownik wcześniej pozostawał z tym samym pracodawcą w stosunku pracy lub strony w umowie o pracę przedłużyły ustawowy okres wypowiedzenia tej umowy. 3. Przepis art. 49 k.p. w zakresie, w jakim stanowi o rozwiązaniu umowy o pracę z upływem wymaganego okresu wypowiedzenia, dotyczy wypowiedzenia dokonanego, zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.
                   • 24.04.2009Warunki zatrudnienia pracownika po powrocie z urlopu macierzyńskiego
                    Interpelacja nr 7916 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących ochrony pracowników korzystających z praw wynikających z rodzicielstwa
                    • 15.04.2009Treść wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę
                     Oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu stosunku pracy pracownikowi powinno składać się z pewnych elementów. Ich brak nie powoduje jednak nieważności samej czynności prawnej, jaką jest wypowiedzenie umowy o pracę, ale skutkuje tym, że jest ono wadliwe i w związku z tym pracownik może skutecznie dochodzić przez sądem pracy roszczeń przysługujących w związku z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę.
                     • 09.04.2009Odszkodowanie za świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych a PIT
                      Pytanie podatnika: Czy od wypłaconego odszkodowania na podstawie zawartej ugody należało pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych?
                      • 30.03.2009Czas pracy i jego dostosowanie do potrzeb pracodawcy – zmiany rozkładu w trakcie podroży służbowej
                       W wielu firmach stosujących tzw. podstawowy system czasu pracy występują stałe godziny i dni pracy. Niekiedy jest to uregulowane w przepisach wewnątrzzakładowych w na tyle sztywny sposób, że pracodawca nie ma rzeczywistej możliwości wprowadzenia okresowej zmiany godzin pracy pracownika. W odniesieniu do podróży służbowych może to prowadzić bezpośrednio do wzrostu kosztów pracy.
                       • 17.03.2009Skrócony tydzień pracy
                        System skróconego tygodnia pracy polega na wykonywaniu pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w tygodniu, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy do maksymalnie 12 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy nie może być w tym przypadku dłuższy niż jeden miesiąc.
                        • 11.03.2009Ustalenie terminu decydującego o kwalifikowaniu zwolnienia jako grupowe
                         Konsekwencją uznania danego zwolnienia za zwolnienia grupowe jest m.in. obowiązek zachowania określonej przepisami procedury konsultacyjno-informacyjnej przez pracodawcę. To przykładowo odróżnia te zwolnienia od zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników.
                         • 04.03.2009Plan urlopów – korzyści dla pracodawcy
                          Plan urlopów jest dokumentem, w którym ustalane są konkretne terminy urlopów. Pracodawca może z niego zrezygnować, jednak stworzenie takiego dokumentu ułatwia właściwe udzielanie urlopów w trakcie roku, przez co minimalizowany jest problem niewykorzystanych urlopów. Pracodawca ma ponadto daleko idącą swobodę w przesunięciu planowanego terminu wypoczynku, czego już całkowicie swobodnie nie może zrobić pracownik.
                          • 26.02.2009Zmiana stanowiska po powrocie z urlopu macierzyńskiego
                           Pracownica niedługo wraca z urlopu macierzyńskiego. Czy nowe przepisy dają mi możliwość jednostronnego przeniesienia jej na całkowicie inne stanowisko, bez konieczności wręczania wypowiedzenia warunków pracy?
                           • 09.02.2009Zwrot kosztów przeniesienia służbowego
                            Pracownik, który na polecenie pracodawcy zmienia miejsce pracy (np. zostaje oddelegowany na dłuższy okres za granicę), zmuszony jest do ponoszenia dodatkowych wydatków związanych z konieczną w takim przypadku zmianą miejsca zamieszkania. Pracodawcy często rekompensują pracownikom te wydatki, pokrywając im koszty przeprowadzki, znalezienia i urządzenia mieszkania itp. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 14) zwalnia od podatku dochodowego kwoty otrzymane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie.
                            • 21.01.2009Ochrona przedemerytalna przed wypowiedzeniem umowy o pracę
                             Zapytanie nr 2585 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie standardów ochrony stosunku pracy osób pracujących w szczególnych warunkach
                             • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
                              Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
                              • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
                               Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                               • 05.01.2009Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy
                                Czas pozostawania bez pracy, za jaki pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie na podstawie art. 57 § 1 k.p., nie musi obejmować miesięcy następujących bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy.
                                • 03.12.2008Przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy na czas określony zgodne z konstytucją
                                 Pominięcie w Kodeksie pracy obowiązku wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony oraz brak wymogu wypłaty odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia takiej umowy nie są niezgodne z konstytucją — orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie rozpoznali pytanie prawne Sądu Rejonowego w Toruniu, dotyczące uprawnień pracowników i obowiązków pracodawców w przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę umowy na czas określony.
                                 • 03.12.2008Dofinansowanie wypoczynku z ZFŚS
                                  Częstotliwość otrzymywania dofinansowania wypoczynku, rodzaje „wspieranego” wypoczynku itp. powinny wynikać z obowiązującego w zakładzie pracy regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Formalnie nie ma przeszkód, by pracodawca, któremu posiadane środki pieniężne przeznaczone na działalność socjalną na to pozwalają, przyznawał takie dofinansowanie dwa razy w roku.
                                  • 21.11.2008Delegowanie pracowników za granicę (1)
                                   W dobie coraz mocniejszej integracji Polski z Unią Europejską i znikaniem kolejnych barier w dostępie do rynków zbytu i pracy wysyłanie pracowników za granicę przez polskich pracodawców staje się coraz powszechniejsze. Wysłanie pracownika do pracy za granicę powoduje powstanie wielu dodatkowych obowiązków po stronie pracodawcy. Należy mieć na uwadze fakt, że oprócz przepisów polskich trzeba również uwzględniać przepisy wspólnotowe oraz przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
                                   • 10.11.2008Praktyki absolwenckie bez ryzyka?
                                    PKPP Lewiatan chwali projekt ustawy o praktykach absolwenckich. Zdaniem pracodawców nowe przepisy, jeśli zostaną uchwalone, będą sprzyjały poszerzeniu możliwości praktycznego zapoznania się z zawodem przez absolwentów. Dotychczasowy brak ustawy obejmującej swoim zakresem kwestie związane z zatrudnianiem absolwentów (i studentów w ramach praktyk) sprawia, że pracodawcy – decydując się na zatrudnienie osób kończących edukację – ponosili ryzyko.
                                    • 07.11.2008Orzecznictwo: Bezpodstawne wzbogacenie się pracodawcy kosztem pracownika
                                     Odpowiednie stosowanie art. 411 pkt 1 k.c. w związku z art. 300 k.p. w stosunkach między pracownikiem spełniającym nienależne świadczenie a wzbogaconym pracodawcą, powinno uwzględniać, że pracownik dbający o dobro zakładu pracy i jego mienie (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.) może czuć się zobowiązany do spełnienia świadczenia, obawiając się o kondycję zakładu pracy, działając w poczuciu lojalności wobec pracodawcy i licząc na zwrot spełnionego świadczenia.
                                     • 07.11.2008Porzucenie pracy sposobem „rozstawania się” pracowników z pracodawcą
                                      Interpelacja nr 4996 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian dotyczących prawa pracy, które w obecnym kształcie stanowią przeszkodę w rozwiązywaniu problemów powstających na rynku pracy
                                      • 05.11.2008Orzecznictwo: Zmiana pracodawcy a zmiana warunków pracy i płacy
                                       1. Porozumienie rozwiązujące stosunek pracy, które zmierza do wyłączenia automatyzmu prawnego kontynuacji stosunku pracy w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę jest nieważne ze względu na sprzeczność z bezwzględnie obowiązującą normą art. 23.1 § 1 k.p. 2. Zgodnie z art. 23.1 § 1 k.p. pracodawca przejmujący zakład pracy nie może zmienić warunków pracy pracownika na jego niekorzyść z powodu samego przejęcia zakładu pracy, bez względu na to, czy pracownik wyraża zgodę na taką zmianę.
                                       • 23.10.2008Odszkodowanie a franszyza redukcyjna
                                        Pytanie podatnika: Czy wypłacone użytkownikom lokali przez spółdzielnię kwoty odszkodowań z tytułu szkód podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy, a tym samym nie należy ich wykazywać w PIT-8C?
                                        • 07.10.2008Opłaty za użytkowanie wieczyste coraz wyższe
                                         Interpelacja nr 4756 do ministra finansów w sprawie przepisów regulujących wysokość opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
                                         • 01.10.2008Orzecznictwo: Za załatwianie spraw prywatnych w czasie pracy można stracić pracę
                                          Pracownik narusza podstawowe obowiązki pracownicze, gdy bez zgody pracodawcy w godzinach przeznaczonych na pracę wykonuje inne czynności. Jeżeli działanie takie nie jest sporadyczne może stanowić to ciężkie naruszenie tych obowiązków w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p.
                                          • 23.09.2008Czas pracy w umowie o pracę
                                           Pytanie: Jak bardzo szczegółowo umowa o pracę powinna regulować kwestie związane z czasem pracy pracownika?
                                           • 20.08.2008Orzecznictwo: Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży
                                            W sytuacji, gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, bądź taka organizacja funkcjonuje, ale nie reprezentuje interesów pracownicy, dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w okresie ciąży pracownicy ( art. 177 § 1 k.p.).
                                            • 19.08.2008Termin zakończenia umowy na zastępstwo
                                             Pytanie: W jaki sposób w umowie zawieranej na zastępstwo określamy termin końcowy jej trwania?
                                             • 13.08.2008Odprawy dla pracowników
                                              Zasady wypłacania odpraw pracownikom budzą u pracodawców wiele wątpliwości. Wiążą się one nie tyle z faktem, czy w danym przypadku odprawa pracownikowi przysługuje, co z zasadami dotyczącymi momentu oraz wysokości wypłacanej odprawy. Problemy te wynikają przede wszystkim z faktu, że przepisy dotyczące wypłat odpraw znajdują się w kliku aktach prawnych.
                                              • 06.08.2008Dodatek stażowy
                                               Pytanie: Czy każdy pracodawca musi uzależniać dodatek stażowy od globalnego stażu pracy pracowników?
                                               • 01.08.2008Nie będzie obowiązkowego urlopu macierzyńskiego dla ojców
                                                Interpelacja nr 3087 do prezesa Rady Ministrów w sprawie obligatoryjnego urlopu macierzyńskiego dla ojców
                                                • 25.07.2008Przystąpienie wspólnika do spółki cywilnej
                                                 Pytania podatnika: 1. Czy podlegają opodatkowaniu zwroty wartości wkładu pieniężnego wniesionego do spółki oraz ratalna spłata 25 % wartości majątku wspólnego spółki wychodzących wspólników? 2. Czy podlegają opodatkowaniu zmiany umowy spółki cywilnej zawarte w aneksach?
                                                 • 23.07.2008Przejście zakładu pracy na nowy podmiot
                                                  Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę polega na tym, że zakład pracy lub jego część przechodzi z posiadania dotychczasowego pracodawcy w posiadanie nowego pracodawcy, który staje się pracodawcą przejętych pracowników. Przejście zakładu pracy następuje automatycznie, z mocy prawa i to także wówczas gdyby dotychczasowi pracownicy sprzeciwiali się zmianie pracodawcy.
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] następna strona »