Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres wypowiedzenia kodeks pracy

 • 03.10.2012Umowa na zastępstwo
  Umowa na zastępstwo jest szczególną odmianą umowy zawieranej na czas określony. Jej specyfika polega na tym, że jest zawierana na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika zatrudnionego u danego pracodawcy. Umowa o pracę na zastępstwo nie stwarza więc silnej więzi pomiędzy stronami stosunku pracy. Z założenia ma ona bowiem służyć czasowemu (co nie oznacza, że chwilowemu) uzupełnieniu braków kadrowych w firmie spowodowanych nieobecnością stałych pracowników.
  • 20.09.2012Moment złożenia wniosku o urlop ojcowski a ochrona przed zwolnieniem
   Interpelacja nr 7592 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rozwiązywania umowy o pracę z pracownikiem występującym o urlop ojcowski
   • 05.09.2012Odszkodowanie z ugody a przychody z pracy
    Z uzasadnienia: O zakwalifikowaniu świadczenia, jako przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, decyduje to, czy określone świadczenie może otrzymać wyłącznie pracownik, czy też inna osoba, niezwiązana (aktualnie lub w przeszłości) z pracodawcą. Istotne jest to, czy istnieje związek prawny lub faktyczny danego świadczenia ze stosunkiem pracy. Zatem, wypłacone byłemu pracownikowi w wyniku zawartej ugody odszkodowanie i wynagrodzenie wypłacone firmie doradztwa personalnego, zobowiązanej do poszukiwania pracy odpowiadającej kwalifikacjom pracownika, pozostaje w bezpośrednim związku ze stosunkiem pracy i należy je zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 12 ww. ustawy.
    • 28.08.2012Outplacement jako koszt uzyskania przychodów firmy
     Pytanie podatnika: Czy wydatki na nabycie usług outplacementu stanowić będą koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
     • 28.08.2012Kontrakt menedżerski i usługi zarządzania a VAT
      Pytanie podatnika: Czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie Kontraktu Menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
      • 06.08.2012Staż urlopowy: Nie tylko świadectwa pracy
       Na podstawie art. 154 Kodeksu Pracy, wymiar urlopu pracownika jest uzależniony ściśle od okresów zatrudnienia. Kodeks Pracy nakazuje wliczanie do tych „urlopowych” okresów zatrudnienia również określony okres czasu z tytułu ukończenia szkoły (zawodowej, liceum, policealnej lub wyższej). Stąd też pracownicy, w celu wyliczenia stażu urlopowego, dołączają do swoich dokumentów świadectwa pracy oraz dyplomy z ukończonych szkół. Okazuje się, że jest wiele innych przypadków, poza wymienionymi w art. 154 i 155 K.p., które należy wliczać pracownikom do stażu urlopowego. Oto przegląd takich sytuacji, wraz z podstawą prawną.
       • 01.08.2012Parametry i wskaźniki 2012: Pracownik
        Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
        • 30.07.2012Szczególne rodzaje sprzedaży
         Kodeks cywilny wyróżnia szczególne rodzaje sprzedaży, które mogą być zawierane między sprzedawcą a kupującym, w tym sprzedaż na raty, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, sprzedaż z prawem odkupu oraz sprzedaż z prawem pierwokupu. Powołane rodzaje sprzedaży omówione zostaną w dalszych opracowaniach. Z punktu widzenia sposobu zawierania umów sprzedaży, jak i stron umowy, wyróżnić należy nadto inne rodzaje umów odnoszących się do również umów sprzedaży, tj. umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umowy zawierane na odległość. Umowy tego typu uregulowane zostały w polskim systemie prawnym w oparciu o ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.).
         • 23.07.2012Obowiązek informowania pracodawcy o ciąży
          Pytanie: Od dwóch miesięcy jestem w ciąży. Czy mam obowiązek poinformować o tym pracodawcę? Boję się, że gdy to zrobię, stracę pracę.
          • 18.07.2012Dyscyplinarne zwolnienie kobiety w ciąży
           Interpelacja nr 5931 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rozwiązania stosunku pracy z kobietą ciężarną w trybie dyscyplinarnym
           • 13.07.2012Porzucenie pracy przez pracownika a Kodeks pracy
            Interpelacja nr 4794 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uregulowania w Kodeksie pracy przepisów dotyczących sankcji za porzucenie przez pracownika stanowiska pracy
            • 03.07.2012Umowa o zarządzanie, kontrakt menedżerski i działalność gospodarcza a VAT
             Pytanie podatnika: Czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie Kontraktu Menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
             • 11.06.2012Termin na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę
              Interpelacja nr 4590 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wydłużenia okresu na złożenie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 264 § 1 ustawy Kodeks pracy
              • 06.06.2012Zwolnienie lekarskie podczas urlopu wypoczynkowego
               Celem urlop wypoczynkowego jest zapewnienie pracownikowi prawa do wypoczynku. Zasadą jest więc, że pracownik powinien cały przysługujący mu urlop wypoczynkowy wykorzystać w całości. Artykuł 162 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm., dalej: k.p.) dopuszcza jednak wyjątek od tej reguły. Na wniosek pracownika urlop może być bowiem podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
               • 30.05.2012Dyscyplinarne rozwiązanie umowy z pracownikiem
                Kodeks pracy ściśle określa sytuacje, kiedy dopuszczalna jest „dyscyplinarka”, czyli – poprawnie mówiąc - rozwiązanie umowy z pracownikiem bez wypowiedzenia. Jest to sformułowanie o tyle mylące, że pracownicy często w takich sytuacjach posługują się określeniem „otrzymałem wypowiedzenie”, mając na myśli pismo, informujące o rozwiązaniu umowy. Przepisy o „dyscyplinarce” znajdziemy w art. 52 i 53 Kodeksu pracy.
                • 16.05.2012Kodeks pracy: Czas pracy wciąż nieelastyczny
                 Interpelacja nr 3368 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie mało elastycznego prawa pracy
                 • 07.05.2012Kontrakt menedżerski a opodatkowanie VAT
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza zawrzeć kontrakt menedżerski ze spółką sp. z o.o., którego przedmiotem będzie zarządzanie jednostką organizacyjną spółki, tj. działem dystrybucji, w ramach pełnionej funkcji Krajowego Dyrektora Dystrybucji. Wnioskodawca nie jest ani udziałowcem ani członkiem zarządu Spółki. Będzie świadczył usługi zarządzania w ramach kontraktu menedżerskiego, poza prowadzoną działalnością gospodarczą. Czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie ww. kontraktu będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT?
                  • 02.05.2012Rozwiązanie umowy przy braku klauzuli o wypowiedzeniu
                   Oświadczenie woli nazwane wypowiedzeniem, złożone pracodawcy przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, w której nie przewidziano możliwości jej wypowiedzenia (art. 33 Kodeksu pracy), powoduje rozwiązanie umowy o pracę na mocy przepisów o rozwiązaniu przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia - orzekł Sąd Najwyższy.
                   • 06.04.2012Wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia
                    Zgodnie z art. 1671 Kodeksu pracy, w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. Powyższy przepis umożliwia pracodawcy wysłanie pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia bez konieczności uzgadniania tego z pracownikiem. Niezależnie więc od tego, kiedy pracownik miał zaplanowane wakacje, jeżeli w okresie wypowiedzenia pracodawca zobowiąże go do wykorzystania urlopu, pracownik będzie musiał udać się na wypoczynek. W ten sposób pracodawca może uniknąć konieczności wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.
                    • 12.03.2012Zasady odpowiedzialności pracownika: Zakaz konkurencji
                     Zgodnie z art. 1011 § 1 Kodeksu pracy w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).
                     • 05.03.2012Zadatek a podatek dochodowy
                      Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wraz z mężem sprzedawała dom. Biuro nieruchomości znalazło klienta, który wyraził chęć zakupu ww. budynku. Na skutek negocjacji ustalono cenę sprzedaży na kwotę 935 000 zł. Klient wpłacił kwotę 60 000 zł tytułem zadatku, a następnie wycofał się z zakupu domu. Małżonkowie zatrzymali zadatek, traktując go jako odszkodowanie. Czy z tytułu otrzymanego zadatku należy zapłacić podatek dochodowy?
                      • 13.02.2012Opodatkowanie PIT odprawy pieniężnej
                       Pytanie: Zawarłam ugodę sądową z pracodawcą. Na podstawie tej ugody pracodawca zobowiązał się do zapłacenia mi odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, a także odprawy pieniężnej. Czy kwota odprawy jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                       • 07.02.2012Wypłacone odszkodowanie jako koszt podatkowy
                        Pytanie podatnika: Czy kwotę odszkodowania wraz z odsetkami wypłaconą pracownikowi na podstawie wyroku Sądu Pracy, stosownie do art. 45 ustawy Kodeks pracy, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie jej dokonania?
                        • 02.02.2012MPiPS: ZUS nie stosował przepisów prawa wstecz
                         Interpelacja nr 91 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zapłaty zaległych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych przez przedsiębiorców
                         • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
                          FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy w roku podatkowym:
                          • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
                           Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. Zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                           • 18.10.2011Zwolnienie indywidualne z przyczyn niedotyczących pracowników
                            Pracodawcy, podlegający ustawie z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. nr 90, poz. 844 ze zm.) - czyli zatrudniający co najmniej 20 pracowników – mają możliwość przeprowadzania na jej podstawie nie tylko zwolnień grupowych, ale również indywidualnych.
                            • 18.10.2011Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej a PIT
                             Pytanie podatnika: Czy na podstawie zwolnienia zawartego w art. 21 ust.1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni jest zobowiązana jako podatnik opodatkować całą nadwyżkę przychodu ponad zwracany wkład wniesiony do spółki?
                             • 28.09.2011Odszkodowanie za przewlekłość postępowania a PIT
                              Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do odprowadzenia na rzecz Skarbu Państwa podatku od osób fizycznych w kwocie 344 zł z tytułu otrzymanego zadośćuczynienia?
                              • 27.09.2011Jak przeprowadzić zwolnienia grupowe?
                               Pracodawca, podlegający przepisom ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.), przed rozpoczęciem zwolnień pracowników, które kwalifikowałyby się jako zwolnienie grupowe, musi pamiętać o narzuconych ustawą procedurach.
                               • 22.08.2011Przedsiębiorcy chcą zmian w gospodarowaniu czasem pracy
                                Utrzymanie możliwości przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy i ustalania indywidualnego czasu pracy pracownika na zasadach ruchomego czasu pracy – oto główne postulaty przedsiębiorców zrzeszonych w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Organizacja przedstawiła szereg rekomendacji, które jej zdaniem mogą uchronić gospodarkę przed spowolnieniem.
                                • 26.07.2011Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy
                                 Przepisy Kodeksu pracy dają możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę nie tylko pracodawcy, ale także pracownikowi. Pracownik może skorzystać z tego prawa wówczas, gdy zostało wydane orzeczenie lekarskie, stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, zaś pracodawca nie przeniósł pracownika w terminie wskazanym w tym orzeczeniu do pracy odpowiedniej ze względu na jego stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe, a także gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.
                                 • 19.07.2011Dni wolne na poszukiwanie pracy
                                  W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę, dokonanego przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
                                  • 15.07.2011Odszkodowanie z tytułu zaniżonej liczby akcji pracowniczych a PIT
                                   Odszkodowanie z tytułu przyznania zaniżonej liczby akcji korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji jego wypłata nie rodzi obowiązku podatkowego w PIT – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 5 lipca 2011 r. nr IPTPB2/415-59/11-2/KK.
                                   • 05.07.2011Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze zwolnienia pracownika
                                    Zgodnie z art. 38 Kodeksu pracy o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową. W piśmie powinna być podana przyczyna uzasadniająca rozwiązanie umowy. Brak takiego powiadomienia może być podstawą do uznania wypowiedzenia jako dokonane niezgodnie z prawem.
                                    • 24.06.2011Wygaśnięcie umowy o pracę
                                     Przepisy prawa pracy przewidują sytuacje, w których stosunek pracy kończy się bez konieczności czynienia jakichkolwiek działań przez pracodawcę czy pracownika. Poza upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, dotyczy to wygaśnięcia stosunku pracy w przypadkach uregulowanych w przepisach Kodeksu pracy i innych ustaw.
                                     • 22.06.2011Odszkodowanie za zwolnienie z pracy a PIT
                                      Odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę korzysta ze zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem jego wysokość oraz zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw, tj. Kodeksu pracy – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 9 czerwca 2011 r. nr IPTPB2/415-50/11-2/MP.
                                      • 21.06.2011Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niezawinionych
                                       Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (art. 41 k. p.). Kodeks pracy daje jednak pracodawcy prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (tzw. niezawinione zwolnienie bez wypowiedzenia) w razie przedłużającej się nieobecności.
                                       • 07.06.2011Umowy sezonowe optymalnym rozwiązaniem dla teatrów?
                                        Aktorzy teatralni powinni być zatrudniani na podstawie umów sezonowych na nieokreśloną liczbę sezonów – postulują Unia Teatrów Polskich oraz Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Pracodawcy postulują również wykluczenie zespołów artystycznych z zapisów Kodeksu pracy o urlopie na żądanie.
                                        • 30.05.2011Pracodawcy popierają kompromis ws. umów czasowych
                                         W trakcie piątkowych (27 maja br.) obrad Komisji Trójstronnej pojawił się pomysł ograniczenia czasu zawierania terminowych umów o pracę do dwóch lat oraz wprowadzenia do kodeksu tzw. umowy projektowej. Do propozycji pozytywnie odniosło się środowisko pracodawców. – Pracodawcy zaproponowali, aby umowa terminowa trwała maksymalnie cztery lata, ale warto też rozważyć rozwiązanie, które zakłada, że byłaby przekształcana w stałą już po dwóch latach – mówi dr Jacek Męcina, doradca zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
                                         • 26.05.2011Zatrudnienie na podstawie mianowania – najważniejsze zasady
                                          Zatrudnienie na podstawie mianowania charakteryzuje się bardzo dużą trwałością zatrudnienia. Zwolnienie mianowanego pracownika dopuszczalne jest bowiem jedynie w szczególnych, wymienionych w przepisach sytuacjach. Ma to na celu m.in. ograniczenie możliwości wywierania presji na urzędników zatrudnianych na tej podstawie. Pracownik mianowany musi być jednak bardziej dyspozycyjny niż zatrudniony na podstawie umowy o pracę (m.in. ze względu na przewidzianą w przepisach możliwość przeniesienia urzędnika do innego urzędu).
                                          • 10.05.2011Umowa na zastępstwo
                                           Umowa zawierana na czas zastępstwa nieobecnego pracownika nie stwarza silnej więzi pomiędzy stronami stosunku pracy. Z założenia ma ona służyć czasowemu (co nie oznacza, że chwilowemu) uzupełnieniu braków kadrowych w firmie spowodowanych nieobecnością stałych pracowników.
                                           • 21.04.2011Ochrona także dla związkowca zatrudnionego na czas określony
                                            30 marca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu senacki projekt ustawy zmieniającej Kodeks pracy. Zmiana zawarta w tym projekcie polega na przyznaniu pracownikowi, objętemu szczególną ochroną przewidzianą w ustawie o związkach zawodowych, prawa żądania przywrócenia do pracy w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy.
                                            • 12.04.2011Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony
                                             Przy umowie zawartej na czas nieokreślony długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest od czasu, jaki pracownik przepracował w danym zakładzie pracy, czyli od tzw. zakładowego stażu pracy.
                                             • 08.04.2011Umowa na czas wykonania określonej pracy
                                              Umowa o pracę zawarta na czas wykonania określonej pracy jest odmianą umowy terminowej. Zawierana jest na okres realizacji określonego zadania. Termin końcowy jej trwania wyznaczony jest zakończeniem wykonywania przez pracownika wskazanej w umowie pracy.
                                              • 07.04.2011Zwolnienie pracownika odbiera prawo do refundacji
                                               Zapytanie nr 8612 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
                                               • 31.03.2011Regulamin ważniejszy od kodeksu pracy
                                                Interpelacja nr 20417 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obowiązku zapewnienia pracownikom dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę
                                                • 29.03.2011Umowa o pracę na okres próbny – podstawowe zasady
                                                 Zatrudnianie  pracownika zwykle rozpoczyna się od umowy o pracę zawieranej na okres próbny.  Jest to umowa terminowa, krótkotrwała, która ma służyć poznaniu pracownika,  ocenie jego możliwości w zakresie wykonywania danej pracy itp.
                                                 • 16.03.2011Zakres informacji przekazywanych pracownikom po ich zatrudnieniu
                                                  Każdy zatrudniony pracownik powinien otrzymać od pracodawcy pisemną informację dotyczącą pewnych podstawowych elementów odnoszących się do jego sytuacji pracowniczej. Jej otrzymanie pracownik potwierdza na piśmie. Potwierdzenie to powinno zostać umieszczone w jego aktach osobowych. Ważne jest przy tym, by pracodawca wskazał informacje dotyczące sytuacji danej osoby a nie ogólnie na regulacje odnoszące się do danej grupy zagadnień.
                                                  • 03.03.2011Umowa o pracę – treść i najważniejsze elementy
                                                   Przepisy Kodeksu pracy wskazują minimalny zakres postanowień umowy o pracę. W umowie można jednak zawrzeć dodatkowe postanowienia. Trzeba tylko pamiętać, że ich późniejsze modyfikacje, będą wymagały zmiany umowy o pracę.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] następna strona »