Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres wypowiedzenia kodeks pracy

 • 18.10.2011Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej a PIT
  Pytanie podatnika: Czy na podstawie zwolnienia zawartego w art. 21 ust.1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni jest zobowiązana jako podatnik opodatkować całą nadwyżkę przychodu ponad zwracany wkład wniesiony do spółki?
  • 28.09.2011Odszkodowanie za przewlekłość postępowania a PIT
   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do odprowadzenia na rzecz Skarbu Państwa podatku od osób fizycznych w kwocie 344 zł z tytułu otrzymanego zadośćuczynienia?
   • 27.09.2011Jak przeprowadzić zwolnienia grupowe?
    Pracodawca, podlegający przepisom ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.), przed rozpoczęciem zwolnień pracowników, które kwalifikowałyby się jako zwolnienie grupowe, musi pamiętać o narzuconych ustawą procedurach.
    • 22.08.2011Przedsiębiorcy chcą zmian w gospodarowaniu czasem pracy
     Utrzymanie możliwości przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy i ustalania indywidualnego czasu pracy pracownika na zasadach ruchomego czasu pracy – oto główne postulaty przedsiębiorców zrzeszonych w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Organizacja przedstawiła szereg rekomendacji, które jej zdaniem mogą uchronić gospodarkę przed spowolnieniem.
     • 26.07.2011Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy
      Przepisy Kodeksu pracy dają możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę nie tylko pracodawcy, ale także pracownikowi. Pracownik może skorzystać z tego prawa wówczas, gdy zostało wydane orzeczenie lekarskie, stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, zaś pracodawca nie przeniósł pracownika w terminie wskazanym w tym orzeczeniu do pracy odpowiedniej ze względu na jego stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe, a także gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.
      • 19.07.2011Dni wolne na poszukiwanie pracy
       W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę, dokonanego przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
       • 15.07.2011Odszkodowanie z tytułu zaniżonej liczby akcji pracowniczych a PIT
        Odszkodowanie z tytułu przyznania zaniżonej liczby akcji korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji jego wypłata nie rodzi obowiązku podatkowego w PIT – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 5 lipca 2011 r. nr IPTPB2/415-59/11-2/KK.
        • 05.07.2011Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze zwolnienia pracownika
         Zgodnie z art. 38 Kodeksu pracy o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową. W piśmie powinna być podana przyczyna uzasadniająca rozwiązanie umowy. Brak takiego powiadomienia może być podstawą do uznania wypowiedzenia jako dokonane niezgodnie z prawem.
         • 24.06.2011Wygaśnięcie umowy o pracę
          Przepisy prawa pracy przewidują sytuacje, w których stosunek pracy kończy się bez konieczności czynienia jakichkolwiek działań przez pracodawcę czy pracownika. Poza upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, dotyczy to wygaśnięcia stosunku pracy w przypadkach uregulowanych w przepisach Kodeksu pracy i innych ustaw.
          • 22.06.2011Odszkodowanie za zwolnienie z pracy a PIT
           Odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę korzysta ze zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem jego wysokość oraz zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw, tj. Kodeksu pracy – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 9 czerwca 2011 r. nr IPTPB2/415-50/11-2/MP.
           • 21.06.2011Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niezawinionych
            Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (art. 41 k. p.). Kodeks pracy daje jednak pracodawcy prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (tzw. niezawinione zwolnienie bez wypowiedzenia) w razie przedłużającej się nieobecności.
            • 07.06.2011Umowy sezonowe optymalnym rozwiązaniem dla teatrów?
             Aktorzy teatralni powinni być zatrudniani na podstawie umów sezonowych na nieokreśloną liczbę sezonów – postulują Unia Teatrów Polskich oraz Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Pracodawcy postulują również wykluczenie zespołów artystycznych z zapisów Kodeksu pracy o urlopie na żądanie.
             • 30.05.2011Pracodawcy popierają kompromis ws. umów czasowych
              W trakcie piątkowych (27 maja br.) obrad Komisji Trójstronnej pojawił się pomysł ograniczenia czasu zawierania terminowych umów o pracę do dwóch lat oraz wprowadzenia do kodeksu tzw. umowy projektowej. Do propozycji pozytywnie odniosło się środowisko pracodawców. – Pracodawcy zaproponowali, aby umowa terminowa trwała maksymalnie cztery lata, ale warto też rozważyć rozwiązanie, które zakłada, że byłaby przekształcana w stałą już po dwóch latach – mówi dr Jacek Męcina, doradca zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
              • 26.05.2011Zatrudnienie na podstawie mianowania – najważniejsze zasady
               Zatrudnienie na podstawie mianowania charakteryzuje się bardzo dużą trwałością zatrudnienia. Zwolnienie mianowanego pracownika dopuszczalne jest bowiem jedynie w szczególnych, wymienionych w przepisach sytuacjach. Ma to na celu m.in. ograniczenie możliwości wywierania presji na urzędników zatrudnianych na tej podstawie. Pracownik mianowany musi być jednak bardziej dyspozycyjny niż zatrudniony na podstawie umowy o pracę (m.in. ze względu na przewidzianą w przepisach możliwość przeniesienia urzędnika do innego urzędu).
               • 10.05.2011Umowa na zastępstwo
                Umowa zawierana na czas zastępstwa nieobecnego pracownika nie stwarza silnej więzi pomiędzy stronami stosunku pracy. Z założenia ma ona służyć czasowemu (co nie oznacza, że chwilowemu) uzupełnieniu braków kadrowych w firmie spowodowanych nieobecnością stałych pracowników.
                • 21.04.2011Ochrona także dla związkowca zatrudnionego na czas określony
                 30 marca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu senacki projekt ustawy zmieniającej Kodeks pracy. Zmiana zawarta w tym projekcie polega na przyznaniu pracownikowi, objętemu szczególną ochroną przewidzianą w ustawie o związkach zawodowych, prawa żądania przywrócenia do pracy w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy.
                 • 12.04.2011Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony
                  Przy umowie zawartej na czas nieokreślony długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest od czasu, jaki pracownik przepracował w danym zakładzie pracy, czyli od tzw. zakładowego stażu pracy.
                  • 08.04.2011Umowa na czas wykonania określonej pracy
                   Umowa o pracę zawarta na czas wykonania określonej pracy jest odmianą umowy terminowej. Zawierana jest na okres realizacji określonego zadania. Termin końcowy jej trwania wyznaczony jest zakończeniem wykonywania przez pracownika wskazanej w umowie pracy.
                   • 07.04.2011Zwolnienie pracownika odbiera prawo do refundacji
                    Zapytanie nr 8612 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
                    • 31.03.2011Regulamin ważniejszy od kodeksu pracy
                     Interpelacja nr 20417 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obowiązku zapewnienia pracownikom dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę
                     • 29.03.2011Umowa o pracę na okres próbny – podstawowe zasady
                      Zatrudnianie  pracownika zwykle rozpoczyna się od umowy o pracę zawieranej na okres próbny.  Jest to umowa terminowa, krótkotrwała, która ma służyć poznaniu pracownika,  ocenie jego możliwości w zakresie wykonywania danej pracy itp.
                      • 16.03.2011Zakres informacji przekazywanych pracownikom po ich zatrudnieniu
                       Każdy zatrudniony pracownik powinien otrzymać od pracodawcy pisemną informację dotyczącą pewnych podstawowych elementów odnoszących się do jego sytuacji pracowniczej. Jej otrzymanie pracownik potwierdza na piśmie. Potwierdzenie to powinno zostać umieszczone w jego aktach osobowych. Ważne jest przy tym, by pracodawca wskazał informacje dotyczące sytuacji danej osoby a nie ogólnie na regulacje odnoszące się do danej grupy zagadnień.
                       • 03.03.2011Umowa o pracę – treść i najważniejsze elementy
                        Przepisy Kodeksu pracy wskazują minimalny zakres postanowień umowy o pracę. W umowie można jednak zawrzeć dodatkowe postanowienia. Trzeba tylko pamiętać, że ich późniejsze modyfikacje, będą wymagały zmiany umowy o pracę.
                        • 08.02.2011Zobowiązanie pracownika do odpracowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych
                         Pracownik zdobywający lub uzupełniający wiedzę i umiejętności z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą może być zobowiązany do „odpracowania” szkolenia, studiów itp. tylko wówczas, gdy pracodawca przyznał pracownikowi dodatkowe - poza urlopem szkoleniowym i zwolnieniem z części dnia pracy - świadczenia oraz obowiązek taki nałożony został na pracownika w umowie szkoleniowej.
                         • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                          MINISTERSTWO FINANSÓW Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
                          • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                           FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                           • 10.12.2010Pewny etat tylko dla mam pracujących w małych firmach
                            Interpelacja nr 18991 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów chroniących przed zwolnieniem rodziców, którzy wracają do pracy na część etatu
                            • 22.10.2010Pracodawcy chcą kar dla porzucających pracę
                             Interpelacja nr 16906 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie porzucenia pracy przez pracownika
                             • 17.08.2010Katalog przychodów ze stosunku pracy
                              Stosownie do zapisów art. 12 ust. 1 updof do przychodów z wykonywanej pracy zaliczamy przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, którymi są: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
                              • 03.08.2010Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty zasiłku pogrzebowego podlegają PIT
                               Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni otrzymała od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację PIT-8C za 2009 r. W informacji tej został wykazany przychód z tytułu otrzymanych odsetek od nieterminowej wypłaty zasiłku pogrzebowego w łącznej kwocie 953,62 zł, w tym kwota 286,38 wypłacona na podstawie art. 85 ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych oraz kwota 667,24 wypłacona na podstawie wyroku Sądu Rejonowego. Czy wypłacone odsetki są odszkodowaniami w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 3 i pkt 3b?
                               • 16.07.2010Niższy wiek emerytalny dla kobiet nie narusza konstytucji
                                Zróżnicowanie powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest zgodne z ustawą zasadniczą – stwierdził Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. Zdaniem Trybunału, zarzuty RPO nie dotyczyły w istocie samego zróżnicowania wieku emerytalnego wynikającego z zaskarżonego przepisu ustawy emerytalnej, ale konsekwencji tego zróżnicowania, wynikających z innych przepisów tej ustawy, jak również z innych ustaw. Zdania odrębne zgłosiły trzy członkinie TK: Teresa Liszcz, Ewa Łętowska i Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.
                                • 02.07.2010Powódź usprawiedliwia nieobecność w pracy
                                 Interpelacja nr 16199 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie braku uregulowań prawnych dotyczących urlopów wymuszonych sytuacją kryzysową
                                 • 23.06.2010Zobowiązania pracodawcy wobec pracownika oddelegowanego
                                  Zapytanie nr 6877 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zobowiązań pracodawcy wobec pracownika zatrudnionego na pełen etat w Polsce, wysyłanego do pracy we Francji
                                  • 20.05.2010Odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę a koszty podatkowe
                                   Jeśli pracodawca w aneksie do umowy o pracę zawartej z pracownikiem przyznał mu prawo do rekompensaty na wypadek rozwiązania stosunku pracy, wypłata takiego świadczenia stanowi koszt pracodawcy. Jeżeli odszkodowanie zostanie przyznane pracownikowi na podstawie wyroku sądu, jego wypłata jest także świadczeniem ze stosunku pracy. Stanowi ono koszt pośredni pracodawcy, który jest potrącalny w dacie wypłaty – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
                                   • 19.04.2010Prowadzenie własnej firmy a pracowniczy staż pracy
                                    Interpelacja nr 14081 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zaliczania okresu prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy i urlopu wypoczynkowego
                                    • 02.04.2010Odszkodowanie za bezprawne zwolnienie bez podatku
                                     Pytanie podatnika: Czy słusznie został naliczony i pobrany podatek od odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę?
                                     • 31.03.2010Orzecznictwo: Częściowo odpłatne pełnienie funkcji członka zarządu może generować przychód
                                      Z uzasadnienia: Świadczenie otrzymane przez podatnika - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w postaci pełnienia przez wspólnika tejże spółki funkcji prezesa lub członka zarządu bez wynagrodzenia - w sytuacji, gdy spełniający uzyska lub ma uzyskać w przyszłości wzajemnie pewną korzyść majątkową (w szczególności tzw. dywidendę) - nie jest "nieodpłatnym świadczeniem" w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. Nie ma przy tym znaczenia, czy to świadczenie wzajemne ma taką samą, czy też zbliżoną wartość ekonomiczną. A zatem jedynie w przypadku, gdy funkcję członka zarządu spółki pełni nieodpłatnie (lub częściowo odpłatnie) jej wspólnik, po stronie spółki nie powstaje przychód z nieodpłatnego (częściowo odpłatnego) świadczenia.
                                      • 15.03.2010Pomoc na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS
                                       Działalność socjalna, której finansowaniu służy ZFŚS są to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335, z późn. zm.). Z ZFŚS finansowane mogą być tylko te rodzaje działalności socjalnej, jakikolwiek inny wydatek staje się wydatkiem sprzecznym z ustawą (niezależnie od tego, czy zgodę na niego wyrazili - w zależności od sytuacji - pracownicy lub organizacje związkowe).
                                       • 17.02.2010Urlop macierzyński – Zakres ochrony rodziców adopcyjnych po zmianach
                                        Do początku 2010 roku rodzice, którzy wykorzystywali urlop na warunkach urlopów macierzyńskich, byli znacznie mniej chronieni w stosunkach pracy niż biologiczni rodzice dziecka (korzystający z urlopów macierzyńskich). 6 stycznia w dużej mierze zrównano tę ochronę. Nie oznacza to jednak, że sytuacja rodziców biologicznych i adopcyjnych jest obecnie tożsama w zakresie ochrony. Nie zmieniono przepisów o zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracowników, a także nie rozciągnięto zwolnień z niektórych obciążeń składkowych.
                                        • 04.02.2010Orzecznictwo: Umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne
                                         Teza: Z uwagi na użyty w art. 28 ust. 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) zwrot "pomimo braku ich całkowitej nieściągalności" uzależnienie umorzenia należności z tytułu składek od ich całkowitej nieściągalności dotyczy także ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne. W konsekwencji oznacza to zatem, że przy umarzaniu nieopłaconych przez te podmioty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne zastosowanie będzie miał wymóg wystąpienia precyzyjnie określonych przesłanek całkowitej nieściągalności, a w sytuacji ich niewystąpienia sytuacja majątkowa i rodzinna wnioskodawcy podlegać będzie ocenie organu z punktu widzenia przesłanek określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. Nr 141, poz. 1365).