Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres wypowiedzenia kodeks pracy

 • 03.07.2012Umowa o zarzdzanie, kontrakt menederski i dziaalno gospodarcza a VAT
  Pytanie podatnika: Czy usugi zarzdzania wiadczone przez Wnioskodawc na podstawie Kontraktu Menederskiego podlegaj opodatkowaniu podatkiem VAT?
  • 11.06.2012Termin na odwoanie od wypowiedzenia umowy o prac
   Interpelacja nr 4590 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie wyduenia okresu na zoenie odwoania do sdu pracy od wypowiedzenia umowy o prac na podstawie art. 264 § 1 ustawy Kodeks pracy
   • 06.06.2012Zwolnienie lekarskie podczas urlopu wypoczynkowego
    Celem urlop wypoczynkowego jest zapewnienie pracownikowi prawa do wypoczynku. Zasad jest wic, e pracownik powinien cay przysugujcy mu urlop wypoczynkowy wykorzysta w caoci. Artyku 162 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm., dalej: k.p.) dopuszcza jednak wyjtek od tej reguy. Na wniosek pracownika urlop moe by bowiem podzielony na czci. W takim jednak przypadku co najmniej jedna cz wypoczynku powinna trwa nie mniej ni 14 kolejnych dni kalendarzowych.
    • 30.05.2012Dyscyplinarne rozwizanie umowy z pracownikiem
     Kodeks pracy cile okrela sytuacje, kiedy dopuszczalna jest „dyscyplinarka”, czyli – poprawnie mwic - rozwizanie umowy z pracownikiem bez wypowiedzenia. Jest to sformuowanie o tyle mylce, e pracownicy czsto w takich sytuacjach posuguj si okreleniem „otrzymaem wypowiedzenie”, majc na myli pismo, informujce o rozwizaniu umowy. Przepisy o „dyscyplinarce” znajdziemy w art. 52 i 53 Kodeksu pracy.
     • 16.05.2012Kodeks pracy: Czas pracy wci nieelastyczny
      Interpelacja nr 3368 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie mao elastycznego prawa pracy
      • 07.05.2012Kontrakt menederski a opodatkowanie VAT
       Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza zawrze kontrakt menederski ze spk sp. z o.o., ktrego przedmiotem bdzie zarzdzanie jednostk organizacyjn spki, tj. dziaem dystrybucji, w ramach penionej funkcji Krajowego Dyrektora Dystrybucji. Wnioskodawca nie jest ani udziaowcem ani czonkiem zarzdu Spki. Bdzie wiadczy usugi zarzdzania w ramach kontraktu menederskiego, poza prowadzon dziaalnoci gospodarcz. Czy usugi zarzdzania wiadczone przez Wnioskodawc na podstawie ww. kontraktu bd podlegay opodatkowaniu podatkiem VAT?
       • 02.05.2012Rozwizanie umowy przy braku klauzuli o wypowiedzeniu
        Owiadczenie woli nazwane wypowiedzeniem, zoone pracodawcy przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o prac zawartej na czas okrelony, w ktrej nie przewidziano moliwoci jej wypowiedzenia (art. 33 Kodeksu pracy), powoduje rozwizanie umowy o prac na mocy przepisw o rozwizaniu przez pracownika umowy o prac bez wypowiedzenia - orzek Sd Najwyszy.
        • 06.04.2012Wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia
         Zgodnie z art. 1671 Kodeksu pracy, w okresie wypowiedzenia umowy o prac pracownik jest obowizany wykorzysta przysugujcy mu urlop, jeeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. Powyszy przepis umoliwia pracodawcy wysanie pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia bez koniecznoci uzgadniania tego z pracownikiem. Niezalenie wic od tego, kiedy pracownik mia zaplanowane wakacje, jeeli w okresie wypowiedzenia pracodawca zobowie go do wykorzystania urlopu, pracownik bdzie musia uda si na wypoczynek. W ten sposb pracodawca moe unikn koniecznoci wypacenia pracownikowi ekwiwalentu pieninego za niewykorzystany urlop.
         • 12.03.2012Zasady odpowiedzialnoci pracownika: Zakaz konkurencji
          Zgodnie z art. 1011 § 1 Kodeksu pracy w zakresie okrelonym w odrbnej umowie, pracownik nie moe prowadzi dziaalnoci konkurencyjnej wobec pracodawcy, ani te wiadczy pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzcego tak dziaalno (zakaz konkurencji).
          • 05.03.2012Zadatek a podatek dochodowy
           Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wraz z mem sprzedawaa dom. Biuro nieruchomoci znalazo klienta, ktry wyrazi ch zakupu ww. budynku. Na skutek negocjacji ustalono cen sprzeday na kwot 935 000 z. Klient wpaci kwot 60 000 z tytuem zadatku, a nastpnie wycofa si z zakupu domu. Maonkowie zatrzymali zadatek, traktujc go jako odszkodowanie. Czy z tytuu otrzymanego zadatku naley zapaci podatek dochodowy?
           • 13.02.2012Opodatkowanie PIT odprawy pieninej
            Pytanie: Zawaram ugod sdow z pracodawc. Na podstawie tej ugody pracodawca zobowiza si do zapacenia mi odszkodowania za niezgodne z prawem rozwizanie umowy o prac za wypowiedzeniem, a take odprawy pieninej. Czy kwota odprawy jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
            • 07.02.2012Wypacone odszkodowanie jako koszt podatkowy
             Pytanie podatnika: Czy kwot odszkodowania wraz z odsetkami wypacon pracownikowi na podstawie wyroku Sdu Pracy, stosownie do art. 45 ustawy Kodeks pracy, mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw w dacie jej dokonania?
             • 02.02.2012MPiPS: ZUS nie stosowa przepisw prawa wstecz
              Interpelacja nr 91 do prezesa Rady Ministrw w sprawie zapaty zalegych skadek z tytuu ubezpiecze spoecznych przez przedsibiorcw
              • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
               FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw", i ktrzy w roku podatkowym:
               • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
                Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z pn. Zm.), zwanej dalej „ustaw", i ktrzy niezalenie od liczby rde przychodw:
                • 18.10.2011Zwolnienie indywidualne z przyczyn niedotyczcych pracownikw
                 Pracodawcy, podlegajcy ustawie z 13 marca 2003 r. o szczeglnych zasadach rozwizywania z pracownikami stosunkw pracy z przyczyn niedotyczcych pracownikw (Dz. U. nr 90, poz. 844 ze zm.) - czyli zatrudniajcy co najmniej 20 pracownikw – maj moliwo przeprowadzania na jej podstawie nie tylko zwolnie grupowych, ale rwnie indywidualnych.
                 • 18.10.2011Wystpienie wsplnika ze spki cywilnej a PIT
                  Pytanie podatnika: Czy na podstawie zwolnienia zawartego w art. 21 ust.1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych Wnioskodawczyni jest zobowizana jako podatnik opodatkowa ca nadwyk przychodu ponad zwracany wkad wniesiony do spki?
                  • 28.09.2011Odszkodowanie za przewleko postpowania a PIT
                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni jest zobowizana do odprowadzenia na rzecz Skarbu Pastwa podatku od osb fizycznych w kwocie 344 z z tytuu otrzymanego zadouczynienia?
                   • 27.09.2011Jak przeprowadzi zwolnienia grupowe?
                    Pracodawca, podlegajcy przepisom ustawy z 13 marca 2003 r. o szczeglnych zasadach rozwizywania z pracownikami stosunkw pracy z przyczyn niedotyczcych pracownikw (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z pn. zm.), przed rozpoczciem zwolnie pracownikw, ktre kwalifikowayby si jako zwolnienie grupowe, musi pamita o narzuconych ustaw procedurach.
                    • 22.08.2011Przedsibiorcy chc zmian w gospodarowaniu czasem pracy
                     Utrzymanie moliwoci przeduenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesicy i ustalania indywidualnego czasu pracy pracownika na zasadach ruchomego czasu pracy – oto gwne postulaty przedsibiorcw zrzeszonych w Polskiej Konfederacji Pracodawcw Prywatnych Lewiatan. Organizacja przedstawia szereg rekomendacji, ktre jej zdaniem mog uchroni gospodark przed spowolnieniem.
                     • 26.07.2011Rozwizanie umowy o prac z winy pracodawcy
                      Przepisy Kodeksu pracy daj moliwo natychmiastowego rozwizania umowy o prac nie tylko pracodawcy, ale take pracownikowi. Pracownik moe skorzysta z tego prawa wwczas, gdy zostao wydane orzeczenie lekarskie, stwierdzajce szkodliwy wpyw wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, za pracodawca nie przenis pracownika w terminie wskazanym w tym orzeczeniu do pracy odpowiedniej ze wzgldu na jego stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe, a take gdy pracodawca dopuci si cikiego naruszenia podstawowych obowizkw wobec pracownika.
                      • 19.07.2011Dni wolne na poszukiwanie pracy
                       W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o prac, dokonanego przez pracodawc, pracownikowi przysuguje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
                       • 15.07.2011Odszkodowanie z tytuu zanionej liczby akcji pracowniczych a PIT
                        Odszkodowanie z tytuu przyznania zanionej liczby akcji korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o ktrym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. W konsekwencji jego wypata nie rodzi obowizku podatkowego w PIT – wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w odzi w interpretacji z 5 lipca 2011 r. nr IPTPB2/415-59/11-2/KK.
                        • 05.07.2011Zawiadomienie zwizku zawodowego o zamiarze zwolnienia pracownika
                         Zgodnie z art. 38 Kodeksu pracy o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o prac zawartej na czas nieokrelony pracodawca zawiadamia na pimie reprezentujc pracownika zakadow organizacj zwizkow. W pimie powinna by podana przyczyna uzasadniajca rozwizanie umowy. Brak takiego powiadomienia moe by podstaw do uznania wypowiedzenia jako dokonane niezgodnie z prawem.
                         • 24.06.2011Wyganicie umowy o prac
                          Przepisy prawa pracy przewiduj sytuacje, w ktrych stosunek pracy koczy si bez koniecznoci czynienia jakichkolwiek dziaa przez pracodawc czy pracownika. Poza upywem okresu, na jaki zostaa zawarta umowa, dotyczy to wyganicia stosunku pracy w przypadkach uregulowanych w przepisach Kodeksu pracy i innych ustaw.
                          • 22.06.2011Odszkodowanie za zwolnienie z pracy a PIT
                           Odszkodowanie z tytuu niezgodnego z prawem rozwizania umowy o prac korzysta ze zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, bowiem jego wysoko oraz zasady ustalania wynikaj wprost z przepisw odrbnych ustaw, tj. Kodeksu pracy – wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w odzi w interpretacji z 9 czerwca 2011 r. nr IPTPB2/415-50/11-2/MP.
                           • 21.06.2011Rozwizanie umowy o prac z przyczyn niezawinionych
                            Pracodawca nie moe wypowiedzie umowy o prac w czasie urlopu pracownika, a take w czasie innej usprawiedliwionej nieobecnoci pracownika w pracy (art. 41 k. p.). Kodeks pracy daje jednak pracodawcy prawo do rozwizania umowy bez wypowiedzenia (tzw. niezawinione zwolnienie bez wypowiedzenia) w razie przeduajcej si nieobecnoci.
                            • 07.06.2011Umowy sezonowe optymalnym rozwizaniem dla teatrw?
                             Aktorzy teatralni powinni by zatrudniani na podstawie umw sezonowych na nieokrelon liczb sezonw – postuluj Unia Teatrw Polskich oraz Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan. Pracodawcy postuluj rwnie wykluczenie zespow artystycznych z zapisw Kodeksu pracy o urlopie na danie.
                             • 30.05.2011Pracodawcy popieraj kompromis ws. umw czasowych
                              W trakcie pitkowych (27 maja br.) obrad Komisji Trjstronnej pojawi si pomys ograniczenia czasu zawierania terminowych umw o prac do dwch lat oraz wprowadzenia do kodeksu tzw. umowy projektowej. Do propozycji pozytywnie odnioso si rodowisko pracodawcw. – Pracodawcy zaproponowali, aby umowa terminowa trwaa maksymalnie cztery lata, ale warto te rozway rozwizanie, ktre zakada, e byaby przeksztacana w sta ju po dwch latach – mwi dr Jacek Mcina, doradca zarzdu Polskiej Konfederacji Pracodawcw Prywatnych Lewiatan.
                              • 26.05.2011Zatrudnienie na podstawie mianowania – najwaniejsze zasady
                               Zatrudnienie na podstawie mianowania charakteryzuje si bardzo du trwaoci zatrudnienia. Zwolnienie mianowanego pracownika dopuszczalne jest bowiem jedynie w szczeglnych, wymienionych w przepisach sytuacjach. Ma to na celu m.in. ograniczenie moliwoci wywierania presji na urzdnikw zatrudnianych na tej podstawie. Pracownik mianowany musi by jednak bardziej dyspozycyjny ni zatrudniony na podstawie umowy o prac (m.in. ze wzgldu na przewidzian w przepisach moliwo przeniesienia urzdnika do innego urzdu).
                               • 10.05.2011Umowa na zastpstwo
                                Umowa zawierana na czas zastpstwa nieobecnego pracownika nie stwarza silnej wizi pomidzy stronami stosunku pracy. Z zaoenia ma ona suy czasowemu (co nie oznacza, e chwilowemu) uzupenieniu brakw kadrowych w firmie spowodowanych nieobecnoci staych pracownikw.
                                • 21.04.2011Ochrona take dla zwizkowca zatrudnionego na czas okrelony
                                 30 marca br. zosta skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu senacki projekt ustawy zmieniajcej Kodeks pracy. Zmiana zawarta w tym projekcie polega na przyznaniu pracownikowi, objtemu szczegln ochron przewidzian w ustawie o zwizkach zawodowych, prawa dania przywrcenia do pracy w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o prac zawartej na czas okrelony lub na czas wykonania okrelonej pracy.
                                 • 12.04.2011Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokrelony
                                  Przy umowie zawartej na czas nieokrelony dugo okresu wypowiedzenia uzaleniona jest od czasu, jaki pracownik przepracowa w danym zakadzie pracy, czyli od tzw. zakadowego stau pracy.
                                  • 08.04.2011Umowa na czas wykonania okrelonej pracy
                                   Umowa o prac zawarta na czas wykonania okrelonej pracy jest odmian umowy terminowej. Zawierana jest na okres realizacji okrelonego zadania. Termin kocowy jej trwania wyznaczony jest zakoczeniem wykonywania przez pracownika wskazanej w umowie pracy.
                                   • 07.04.2011Zwolnienie pracownika odbiera prawo do refundacji
                                    Zapytanie nr 8612 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie przepisw dotyczcych dokonywania refundacji kosztw wyposaenia lub doposaenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu rodkw na podjcie dziaalnoci gospodarczej
                                    • 31.03.2011Regulamin waniejszy od kodeksu pracy
                                     Interpelacja nr 20417 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie obowizku zapewnienia pracownikom dnia wolnego od pracy za wito przypadajce w sobot
                                     • 29.03.2011Umowa o prac na okres prbny – podstawowe zasady
                                      Zatrudnianie  pracownika zwykle rozpoczyna si od umowy o prac zawieranej na okres prbny.  Jest to umowa terminowa, krtkotrwaa, ktra ma suy poznaniu pracownika,  ocenie jego moliwoci w zakresie wykonywania danej pracy itp.
                                      • 16.03.2011Zakres informacji przekazywanych pracownikom po ich zatrudnieniu
                                       Kady zatrudniony pracownik powinien otrzyma od pracodawcy pisemn informacj dotyczc pewnych podstawowych elementw odnoszcych si do jego sytuacji pracowniczej. Jej otrzymanie pracownik potwierdza na pimie. Potwierdzenie to powinno zosta umieszczone w jego aktach osobowych. Wane jest przy tym, by pracodawca wskaza informacje dotyczce sytuacji danej osoby a nie oglnie na regulacje odnoszce si do danej grupy zagadnie.
                                       • 03.03.2011Umowa o prac – tre i najwaniejsze elementy
                                        Przepisy Kodeksu pracy wskazuj minimalny zakres postanowie umowy o prac. W umowie mona jednak zawrze dodatkowe postanowienia. Trzeba tylko pamita, e ich pniejsze modyfikacje, bd wymagay zmiany umowy o prac.
                                        • 08.02.2011Zobowizanie pracownika do odpracowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych
                                         Pracownik zdobywajcy lub uzupeniajcy wiedz i umiejtnoci z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgod moe by zobowizany do „odpracowania” szkolenia, studiw itp. tylko wwczas, gdy pracodawca przyzna pracownikowi dodatkowe - poza urlopem szkoleniowym i zwolnieniem z czci dnia pracy - wiadczenia oraz obowizek taki naoony zosta na pracownika w umowie szkoleniowej.
                                         • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                                          MINISTERSTWO FINANSW Formularz jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw ”, i ktrzy w roku podatkowym:
                                          • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                                           FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw", i ktrzy niezalenie od liczby rde przychodw:
                                           • 10.12.2010Pewny etat tylko dla mam pracujcych w maych firmach
                                            Interpelacja nr 18991 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie przepisw chronicych przed zwolnieniem rodzicw, ktrzy wracaj do pracy na cz etatu
                                            • 22.10.2010Pracodawcy chc kar dla porzucajcych prac
                                             Interpelacja nr 16906 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie porzucenia pracy przez pracownika
                                             • 17.08.2010Katalog przychodw ze stosunku pracy
                                              Stosownie do zapisw art. 12 ust. 1 updof do przychodw z wykonywanej pracy zaliczamy przychody ze stosunku subowego, stosunku pracy, pracy nakadczej oraz spdzielczego stosunku pracy, ktrymi s: wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienina wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, rnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezalenie od tego, czy ich wysoko zostaa z gry ustalona, a ponadto wiadczenia pienine ponoszone za pracownika, jak rwnie warto innych nieodpatnych wiadcze lub wiadcze czciowo odpatnych.
                                              • 03.08.2010Odsetki z tytuu nieterminowej wypaty zasiku pogrzebowego podlegaj PIT
                                               Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni otrzymaa od Zakadu Ubezpiecze Spoecznych informacj PIT-8C za 2009 r. W informacji tej zosta wykazany przychd z tytuu otrzymanych odsetek od nieterminowej wypaty zasiku pogrzebowego w cznej kwocie 953,62 z, w tym kwota 286,38 wypacona na podstawie art. 85 ustawy o Systemie Ubezpiecze Spoecznych oraz kwota 667,24 wypacona na podstawie wyroku Sdu Rejonowego. Czy wypacone odsetki s odszkodowaniami w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 3 i pkt 3b?
                                               • 16.07.2010Niszy wiek emerytalny dla kobiet nie narusza konstytucji
                                                Zrnicowanie powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mczyzn jest zgodne z ustaw zasadnicz – stwierdzi Trybuna Konstytucyjny po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. Zdaniem Trybunau, zarzuty RPO nie dotyczyy w istocie samego zrnicowania wieku emerytalnego wynikajcego z zaskaronego przepisu ustawy emerytalnej, ale konsekwencji tego zrnicowania, wynikajcych z innych przepisw tej ustawy, jak rwnie z innych ustaw. Zdania odrbne zgosiy trzy czonkinie TK: Teresa Liszcz, Ewa towska i Sawomira Wronkowska-Jakiewicz.
                                                • 02.07.2010Powd usprawiedliwia nieobecno w pracy
                                                 Interpelacja nr 16199 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie braku uregulowa prawnych dotyczcych urlopw wymuszonych sytuacj kryzysow
                                                 • 23.06.2010Zobowizania pracodawcy wobec pracownika oddelegowanego
                                                  Zapytanie nr 6877 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zobowiza pracodawcy wobec pracownika zatrudnionego na peen etat w Polsce, wysyanego do pracy we Francji
                                                  • 20.05.2010Odszkodowanie z tytuu rozwizania umowy o prac a koszty podatkowe
                                                   Jeli pracodawca w aneksie do umowy o prac zawartej z pracownikiem przyzna mu prawo do rekompensaty na wypadek rozwizania stosunku pracy, wypata takiego wiadczenia stanowi koszt pracodawcy. Jeeli odszkodowanie zostanie przyznane pracownikowi na podstawie wyroku sdu, jego wypata jest take wiadczeniem ze stosunku pracy. Stanowi ono koszt poredni pracodawcy, ktry jest potrcalny w dacie wypaty – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Olsztynie.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] nastpna strona »