Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres wypowiedzenia kodeks pracy

 • 31.08.2015Kodeks pracy 2016: Umowy terminowe i okresy wypowiedzenia do zmiany
  Ograniczenie zawierania umw terminowych, maksymalnie trzymiesiczny okres prbny i wyrwnanie okresu wypowiedzenia w umowach zawieranych na czas okrelony i nieokrelony - to gwne zmiany w Kodeksie pracy, ktre wejd w ycie pod koniec lutego 2016 r. Wczeniej na potrzeb zmiany przepisw wskazyway m.in. NSZZ „Solidarno” i Komisja Europejska.
  • 28.08.2015Kodeks pracy 2016: Umowy terminowe i okresy wypowiedzenia do zmiany
   Ograniczenie zawierania umw terminowych, maksymalnie trzymiesiczny okres prbny i wyrwnanie okresu wypowiedzenia w umowach zawieranych na czas okrelony i nieokrelony – to gwne zmiany w Kodeksie pracy, ktre wejd w ycie pod koniec lutego 2016 r. Wczeniej na potrzeb zmiany przepisw wskazyway m.in. NSZZ „Solidarno” i Komisja Europejska.
   • 24.08.2015Prawo pracy 2015. Wykorzystanie zalegego urlopu wypoczynkowego
    Jakie s zasady wykorzystywania przez pracownikw zalegego urlopu wypoczynkowego?
    • 13.08.2015Prawo pracy 2015. Wykorzystanie zalegego urlopu wypoczynkowego
     Jakie s zasady wykorzystywania przez pracownikw zalegego urlopu wypoczynkowego?
     • 11.08.2015Zmiany w umowach terminowych
      Ograniczenie zawierania umw terminowych, maksymalny trzymiesiczny okres prbny, wyrwnanie okresu wypowiedzenia w umowach na czas okrelony i nieokrelony – to zmiany, ktre wprowadza nowelizacja Kodeksu Pracy podpisana przez Prezydenta RP.
      • 20.07.2015Czy mona wypowiedzie umow zlecenia?
       Co do zasady umowa zlecenia moe zosta rozwizana bez koniecznoci zachowywania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia. Jeeli strony chciayby takowy ustanowi, powinno to nastpi w treci umowy (taki zapis mona do niej wprowadzi take aneksem).
       • 20.07.2015Jak opodatkowa VAT kursy i szkolenia?
        Pytanie podatnika: Czy opisane szkolenia i kursy dotyczce podniesienia kwalifikacji zawodowych opisane w pkt 1 i uzyskania nowego zawodu (przekwalifikowania zawodowego) opisane w pkt 2 s zwolnione z VAT?
        • 09.07.2015Postpowanie podatkowe. Dowodw w sprawie nie mona pomija
         Teza: Norma art. 188 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) sprzeciwia si temu, aby odmawia daniu przeprowadzenia dowodu na okolicznoci istotne dla wyniku sprawy z tego tylko wzgldu, e organ ju uzna, e „okolicznoci majce znaczenie dla rozstrzygnicia niniejszej sprawy zostay ustalone innymi dowodami zebranymi w toku postpowania”, lecz w sposb sprzeczny z tez, ktr zamierza dowodzi strona postpowania.
         • 16.06.2015Umowy na czas okrelony. Co si zmieni?
          Sejmowa komisja ds. polityki spoecznej i rodziny przyja w ubiegym tygodniu rzdowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Nowe przepisy dotyczce zawierania terminowych umw o prac maj szans wej w ycie ju w lutym 2016 r.
          • 15.06.2015Umowy na czas okrelony. Co si zmieni?
           Sejmowa komisja ds. polityki spoecznej i rodziny przyja w ubiegym tygodniu rzdowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Nowe przepisy dotyczce zawierania terminowych umw o prac maj szans wej w ycie ju w lutym 2016 r.
           • 09.06.2015NSA. Wygrana w konkursie dla pracownikw a przychd w PIT
            Z uzasadnienia: O zakwalifikowaniu wiadczenia jako przychodu ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, decyduje okoliczno, czy moe je otrzyma wycznie pracownik w rozumieniu ust. 4 tego artykuu, czy take inna osoba, niezwizana (aktualnie lub w przeszoci) z tego rodzaju stosunkiem prawnym. Zatem, przychd zwizany z uzyskiwaniem nagrd z tytuu udziau w konkursach adresowanych wycznie do pracownikw moe by traktowany jako przychd ze stosunku pracy.
            • 14.05.2015Wypata odszkodowania dla pracownika a PIT
             Pytanie podatnika: Czy wypata odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o prac powinna zosta opodatkowana podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
             • 04.05.2015Naduycia przy odliczaniu VAT wedug NSA
              Teza: Na gruncie podatku od towarw i usug, naduycie prawa naley rozumie jako zachowanie sprzeczne z celem gospodarczo-spoecznym prawa do odliczenia podatku wyraonym w art. 86 § 1 tej ustawy, z uwagi na to, e mimo formalnego spenienia przesanki do realizacji tego prawa, uksztatowane zasadniczo zostao w celu uzyskania korzyci podatkowej, ktrej przyznanie pozostawaoby w sprzecznoci z celem tej normy.
              • 21.04.2015Umowa na zastpstwo sposobem na zmiany w Kodeksie pracy
               Interpelacja nr 31872 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie nowelizacji ustawy Kodeks pracy
               • 14.04.2015Umowy terminowe na nowych zasadach. Projekt noweli ju w Sejmie
                Do Sejmu trafi rzdowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy, ktry zmieni regulacje dotyczce umw o prac na czas okrelony. Wejcie w ycie nowych przepisw ma kosztowa firmy ok. 60-90 mln z w skali roku.
                • 13.04.2015Umowy terminowe na nowych zasadach. Projekt noweli ju w Sejmie
                 Do Sejmu trafi rzdowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy, ktry zmieni regulacje dotyczce umw o prac na czas okrelony. Wejcie w ycie nowych przepisw ma kosztowa firmy ok. 60-90 mln z w skali roku.
                 • 17.03.2015Umowy terminowe maksymalnie na 48 miesicy?
                  Maksymalny czas trwania zatrudnienia na podstawie umw o prac na czas okrelony powinien wynosi 48 miesicy - twierdzi Konfederacja Lewiatan. Zrzeszajca przedsibiorcw organizacja proponuje rwnie wprowadzenie do Kodeksu pracy zapisu o tym, e umowy na okres prbny mog by wyduone do 6 miesicy.
                  • 16.03.2015Umowy terminowe maksymalnie na 48 miesicy?
                   Maksymalny czas trwania zatrudnienia na podstawie umw o prac na czas okrelony powinien wynosi 48 miesicy – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Zrzeszajca przedsibiorcw organizacja proponuje rwnie wprowadzenie do Kodeksu pracy zapisu o tym, e umowy na okres prbny mog by wyduone do 6 miesicy.
                   • 27.02.2015Duga choroba nie chroni przed utrat pracy
                    Interpelacja nr 30756 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie dyskryminacji pracownikw ze wzgldu na chorob, na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks pracy
                    • 23.02.2015Czy odszkodowanie dla pracownika jest kosztem uzyskania przychodw?
                     Teza: Odszkodowanie, wypacone na podstawie ugody sdowej, z tytuu niezgodnego z prawem rozwizania stosunku pracy przez pracodawc nie jest – w wietle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) - kosztem uzyskania przychodu przez tego pracodawc (podatnika podatku dochodowego od osb prawnych.
                     • 11.02.2015NSA. Zwolnienia z PIT. wiadczenie umowne to nie odszkodowanie
                      Z uzasadnienia: Kwota wypacona podatniczce wynikaa jedynie z ustale zawartych pomidzy stronami ugody, ma charakter czysto umowny, a jej wysoko uwzgldnia interesy obu stron. Kwota ta ma zatem rekompensowa utracone w wyniku rozwizania umowy o prac, spodziewane korzyci w postaci wynagrodzenia za prac. Kwota pienina przyznana na podstawie ugody sdowej zostaa wypacona tytuem zaspokojenia wszelkich roszcze wynikajcych ze stosunku pracy oraz z rozwizania stosunku pracy. Nalena kwota nie bya zatem odszkodowaniem i nie moe by objta zakresem art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, a stanowi przychd ze stosunku pracy.
                      • 06.02.2015Skutki w PIT dofinansowania kosztw podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika
                       Pytanie podatnika: Niektrzy z pracownikw spki podnosz swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczc w rnego rodzaju formach ksztacenia (kursy, studia podyplomowe, itp.). W przypadku, gdy nowe kwalifikacje pracownika mog by przydatne w jego pracy i przyczyni si do rozwoju spki, przyznawane jest takiemu pracownikowi dofinansowanie. Czy wypacone dofinansowanie do ksztacenia jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT i w zwizku z tym spka, jako patnik, nie jest zobowizana do pobierania od tego wiadczenia zaliczki na podatek?
                       • 29.01.2015Terminowe umowy o prac do zmiany?
                        Interpelacja nr 29984 w sprawie terminowych umów o prac
                        • 28.01.2015Podre subowe: Kierowca kierowcy nie rwny?
                         Interpelacja nr 29921 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie przepisw dotyczcych podry subowych kierowcw w aspekcie zapewnienia bezpatnego noclegu i ich skutkw dla rynku pracy w wietle orzeczenia Sdu Najwyszego (sygn. akt I PZP 3/14)
                         • 08.01.2015Zwrot kosztw poniesionych przez pracodawc za szkolenie
                          Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca powinien wspomaga pracownika w podnoszeniu przez niego kwalifikacji zawodowych. Zazwyczaj wsparcie to poprzedza zawarcie waciwej umowy midzy pracownikiem a pracodawc. Na gruncie takiej umowy pracodawca zobowizuje si do poniesienia kosztw szkole, a pracownik (najczciej) – do pozostania u pracodawcy przez wskazany przez strony czas po zakoczeniu szkolenia (maksymalnie do 3 lat).
                          • 07.01.2015Zwrot kosztw poniesionych przez pracodawc za szkolenie
                           Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca powinien wspomaga pracownika w podnoszeniu przez niego kwalifikacji zawodowych. Zazwyczaj wsparcie to poprzedza zawarcie waciwej umowy midzy pracownikiem a pracodawc. Na gruncie takiej umowy pracodawca zobowizuje si do poniesienia kosztw szkole, a pracownik (najczciej) – do pozostania u pracodawcy przez wskazany przez strony czas po zakoczeniu szkolenia (maksymalnie do 3 lat).
                           • 24.12.2014Parametry i wskaniki 2015: Pracownik
                            Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                            • 23.12.2014Parametry i wskaniki 2015: Pracownik
                             Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                             • 02.12.2014Bdzie minimalna stawka za godzin pracy?
                              Interpelacja nr 29121 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie wprowadzenia minimalnej stawki pacy godzinowej
                              • 06.11.2014Odszkodowanie dla byego pracownika a koszty pracodawcy
                               Czy w wyej opisanym stanie faktycznym odszkodowanie nalene na podstawie ugody sdowej z dnia 23 lipca 2014 r. byemu pracownikowi spki jawnej stanowi u Wnioskodawcy (wsplnika tej spki) koszt uzyskania przychodu w wysokoci proporcjonalnej do jego udziau w zysku spki?
                               • 24.10.2014Umowy na czas okrelony – rzd zaostrzy przepisy
                                Nieuzasadnione wykorzystywanie umw o prac na czas okrelony zostanie ograniczone - zapowiada Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej. W przyszym roku w ycie wejdzie nowelizacja Kodeksu pracy, w ktrej znale maj si m.in. przepisy uzaleniajce dugo okresu wypowiedzenia umowy o prac na czas okrelony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.
                                • 23.10.2014Umowy na czas okrelony – rzd zaostrzy przepisy
                                 Nieuzasadnione wykorzystywanie umw o prac na czas okrelony zostanie ograniczone – zapowiada Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej. W przyszym roku w ycie wejdzie nowelizacja Kodeksu pracy, w ktrej znale maj si m.in. przepisy uzaleniajce dugo okresu wypowiedzenia umowy o prac na czas okrelony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.
                                 • 29.09.2014Odszkodowanie dla byego pracownika w kosztach dziaalnoci
                                  Pytanie podatnika: W wyniku ugody Wnioskodawca zobowiza si na poczet cakowitego zaspokojenia roszcze ze stosunku pracy czcego strony anulowa pracownikowi rozwizanie umowy o prac bez wypowiedzenia, zmieni tryb rozwizania umowy o prac na „za porozumieniem stron” i sprostowa wiadectwo pracy. Ponadto zobowiza si wypaci pracownikowi odszkodowanie w zwizku z rozwizaniem umowy o prac. Czy wypacone ugodowe pozasdowe odszkodowanie jako kosztem podatkowym?
                                  • 24.09.2014Okres wypowiedzenia umowy o prac
                                   Przepisy Kodeksu pracy (dalej: K.p.) reguluj dugo okresu wypowiedzenia umowy o prac. Dla umowy o prac na czas nieokrelony okresy wypowiedzenia uzalenione s od stau pracy u danego pracodawcy. Okresy wypowiedzenia liczone w tygodniach lub miesicach kocz si w sobot albo w ostatni dzie miesica.
                                   • 22.09.2014PIT: Umorzenie pracownikowi poniesionych przez pracodawc kosztw szkolenia
                                    Pytanie podatnika: Pracownik uczestniczy w szkoleniach podnoszcych kwalifikacje zawodowe, ktrych koszty byy zwolnione z opodatkowania. Przed szkoleniem pracodawca zawar z pracownikiem umow szkoleniow, w ktrej pracownik zobowizany zosta do przepracowania 3 lat, liczc od dnia zakoczenia nauki. Przed upywem 3 lat pracownik rozwiza umow o prac za wypowiedzeniem. Kierownik zakadu zobowiza go do zwrotu kosztw szkole, proporcjonalnie do przeprowadzonego okresu, a nastpnie na wniosek pracownika, koszty te umorzy w caoci. Czy umorzona kwota kosztw szkole jest przychodem pracownika skutkujcym obowizkiem podatkowym?
                                    • 11.09.2014Czy odszkodowanie dla pracownika moe by kosztem podatkowym?
                                     Pytanie podatnika: Czy Spka prawidowo zakwalifikowaa wypacone ugodowe pozasdowe odszkodowanie jako koszty Spki bdce kosztami podatkowymi?
                                     • 05.09.2014Porozumienie o rozwizaniu stosunku pracy
                                      Porozumienie stron to umowa rozwizujca stosunek pracy. Moe by zawarta w dowolnej formie i w kadym momencie istnienia stosunku pracy.
                                      • 19.08.2014Umowa pomidzy agencj pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym
                                       Mimo e cech zatrudnienia tymczasowego jest swoista trjstronno relacji, to umowa o prac z pracownikiem tymczasowym nadal pozostaje odpatn dwustronn czynnoci prawn zobowizujc. Do zawarcia umowy dochodzi wic przez zoenie zgodnych owiadcze woli.
                                       • 11.08.2014Kodeks pracy przed powanymi zmianami
                                        W resorcie pracy trwaj prace nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy, ktra ma wej w ycie w 2015 r. Zmiany dotyczy bd umw o prac – projekt opublikowany zostanie najprawdopodobniej w cigu najbliszych tygodni. Swoje propozycje zgaszaj te Pracodawcy RP, ktrzy proponuj m.in. wyduenie maksymalnego czasu trwania umowy na okres prbny do 6 miesicy.
                                        • 07.08.2014Zalegy urlop wypoczynkowy do koca wrzenia
                                         Jakie s zasady wykorzystywania przez pracownikw zalegego urlopu wypoczynkowego?
                                         • 22.07.2014Odszkodowanie za wypadek w pracy a zwolnienie z PIT
                                          Pytanie podatnika: Czy wypacane lub finansowane przez Wnioskodawc na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego pracownikom lub byym pracownikom wiadczenia, korzystaj ze zwolnienia od podatku dochodowego od osb fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                          • 20.06.2014Okres wypowiedzenia umowy na czas okrelony
                                           Interpelacja nr 26132 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie okresu wypowiedzenia umowy o prac zawartej na czas okrelony
                                           • 11.06.2014Zwizki zawodowe dbaj ju tylko o wasny interes?
                                            Interpelacja nr 25650 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie dziaalnoci zwizkw zawodowych
                                            • 04.06.2014Przychody pracownika: Odszkodowanie z ugody pozasdowej
                                             Z uzasadnienia: Sam fakt, e odszkodowanie wynika z umowy lub ugody pozasdowej przesdza o wyczeniu ze zwolnienia z podatku dochodowego od osb fizycznych. Odszkodowanie z tytuu niezgodnego z prawem wypowiedzenia przez pracodawc umowy o prac zostao wypacone po uprzednim zawarciu z pracodawc ugody innej ni sdowa. W konsekwencji powyszego warto otrzymanego przez stron wiadczenia nie korzysta ze zwolnienia podatkowego. W rozpatrywanej sprawie wystpia bowiem sytuacja, o ktrej mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o PIT.
                                             • 29.05.2014Podatki 2014: Nowe zwolnienie z PIT
                                              Z opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych (PIT) zwolnione bd wszelkie odszkodowania i zadouczynienia kreowane przez ukady zbiorowe pracy lub podobne akty – wynika z senackiego projektu nowelizacji ustawy o PIT. Projekt czeka obecnie na pierwsze czytanie sejmowe.
                                              • 29.05.2014Podatki 2014: Nowe zwolnienie z PIT
                                               Z opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych (PIT) zwolnione bd wszelkie odszkodowania i zadouczynienia kreowane przez ukady zbiorowe pracy lub podobne akty – wynika z senackiego projektu nowelizacji ustawy o PIT. Projekt czeka obecnie na pierwsze czytanie sejmowe.
                                               • 28.05.2014Odszkodowanie za zakaz konkurencji a przychd pracownika
                                                Pracodawcy chcc ograniczy dziaalno konkurencyjn swoich byych pracownikw mog zawrze z nimi umow na podstawie ktrej pracownicy zobowi si do nie podejmowania takiej dziaalnoci wobec pracodawcy przez pewien okres. Naley jednak pamita, e pracodawca jest zobowizany do zapaty pracownikowi odszkodowania z tytuu nieprowadzenia przez niego dziaalnoci konkurencyjnej.
                                                • 28.05.2014Odszkodowanie za zakaz konkurencji a przychd pracownika
                                                 Pracodawcy, chcc ograniczy dziaalno konkurencyjn swoich byych pracownikw, mog zawrze z nimi umow, na podstawie ktrej pracownicy zobowi si do niepodejmowania takiej dziaalnoci wobec pracodawcy przez pewien okres. Naley jednak pamita, e pracodawca jest zobowizany do zapaty pracownikowi odszkodowania z tytuu nieprowadzenia przez niego dziaalnoci konkurencyjnej.