Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy-porzucenie pracy

 • 01.02.2007Podział urlopu wypoczynkowego na części
  Pytanie: W jaki sposób można podzielić przysługujący do wykorzystania urlop wypoczynkowy, kto tego dokonuje?
  • 31.01.2007Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy: akta osobowe
   Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.; dalej: Kp) pracodawca ma obowiązek dla każdego pracownika założyć i prowadzić w określony przepisami sposób, teczkę z całą dokumentacją związaną z przebiegiem zatrudnienia, tzw. akta osobowe. Teczka powinna być podzielona na 3 części: A, B i C, które obejmują:
   • 31.01.2007Umowy na świadczenie usług medycyny pracy obowiązkowo w formie pisemnej
    Rada Ministrów przyjęła (30.01.2007 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy, przedłożony przez ministra zdrowia. Proponowana nowelizacja ustawy zakłada podniesienie jakości świadczeń udzielanych przez służby medycyny pracy, a w efekcie poprawę warunków pracy i zdrowia pracowników.
    • 26.01.2007Opłaty parkingowe i opłaty za przejazd autostradą
     Pytanie: Czy zwrócone pracownikowi przez pracodawcę ponoszone przez pracownika w czasie odbywania podróży służbowej własnym samochodem opłaty parkingowe i opłaty za przejazd autostradą stanowią koszt uzyskania przychodów pracodawcy?
     • 24.01.2007Urlop pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
      Pytanie: Jak wylicza się urlop w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?
      • 23.01.2007Praca podczas urlopu wypoczynkowego
       Pytanie: Czy podczas trwania urlopu wypoczynkowego można wykonywać jakąkolwiek pracę (na rzecz przedsiębiorstwa w którym się jest zatrudnionym, czy też na rzecz innych podmiotów – np. na podstawie umowy zlecenia)?
       • 23.01.2007Spotkanie unijnych ministrów pracy
        Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata oraz Podsekretarz Stanu Kazimierz Kuberski w dniach 18–20 stycznia 2007 r. wzięli udział w nieformalnym spotkaniu Ministrów ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych, organizowanym przez Prezydencję Niemiecką w Berlinie. W spotkaniu uczestniczyli ministrowie z Państw Członkowskich UE i EFTA oraz państw kandydujących do UE – Turcji i Chorwacji. Tematem przewodnim dyskusji była „dobra praca”.
        • 22.01.2007Umorzenie wierzytelności
         Pytanie podatnika: Czy spółka może zmniejszyć przychody o wartość przedawnionego zobowiązania zaliczonego do przychodów roku, w którym przedawnienie nastąpiło, w przypadku, gdy dłużnik zrzeknie się korzystania z zarzutu przedawnienia, o który mowa w art. 117 § 2 kodeksu cywilnego? Jeżeli spółka w 2006 r. zrzeknie się prawa do korzystania z zarzutu przedawnienia, wydatek na spłatę tego zobowiązania może być uznany za koszt uzyskania przychodów?
         • 19.01.2007Plan urlopów
          Pytanie: Czy pracodawca ma obowiązek tworzenia planu urlopów? Czy zaplanowany urlop można wykorzystać w innym terminie niż zakładano?
          • 17.01.2007Urlop na żądanie
           Pytanie: Co to jest urlop na żądanie, w jaki sposób go uzyskać?
           • 15.01.2007Urlopy pracowników młodocianych
            Pytanie: Kiedy młodociany nabywa prawo do pierwszego urlopu? W jaki sposób udzielamy urlopów pracownikom młodocianym?
            • 15.01.2007Umowa zlecenia a podatek od towarów i usług
             Umowa zlecenia to jedna z najpopularniejszych obok umowy sprzedaży umów występujących w obrocie. W szczególności spotkać się z nią możemy na rynku pracy, gdzie coraz częściej zastępuje ona umowę o pracę.
             • 14.01.2007Umorzenie niespłaconych pożyczek udzielonych z ZFŚS
              Pytanie podatnika: Czy umorzone bądź przedawnione wierzytelności stanowią dla pracowników i byłych pracowników Spółki przychód podlegający opodatkowaniu?
              • 11.01.2007Przerwanie urlopu wychowawczego
               Pytanie: Czy pracodawca może przerwać urlop wychowawczy i zażądać powrotu pracownika do pracy?
               • 10.01.2007Urlop wychowawczy (1)
                Pytanie: W jaki sposób należy ubiegać się o przyznanie urlopu wychowawczego i komu on przysługuje?
                • 08.01.2007Komunikat ZUS w sprawie zmiany zasad wyrejestrowania i ponownego zgłaszania zleceniobiorców
                 Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że nastąpiła zmiana dotychczasowych zasad wyrejestrowywania i ponownego zgłaszania zleceniobiorców, którzy z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.
                 • 08.01.2007Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
                  Pytanie: Czy pracodawca może przerwać pracownikowi urlop wypoczynkowy i zażądać jego powrotu do pracy?
                  • 03.01.2007Nagrody uzyskane przez osoby krajowe z tytułu wygranych w konkursach
                   Pytanie podatnika: Jak należy opodatkowywać przychody z konkursów z dziedziny kultury i sztuki (fotograficzne, malarskie, filmowe oraz z zakresu innych sztuk wizualnych) organizowanych przez instytucje kultury w ramach działań statutowych?
                   • 03.01.2007Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy
                    Pytanie: Czy urlop bezpłatny ma wpływ na długość urlopu wypoczynkowego?
                    • 01.01.2007ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (8)
                     Pytanie: Z własnych środków obrotowych zakład pracy sfinansował wycieczkę zakładową dla pracowników. Czy wydatek ten stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu?
                     • 19.12.2006Odpracowanie zaległego czynszu a przychód osoby fizycznej
                      Pytanie podatnika: Czy u najemców lokali komunalnych powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w związku z odpracowaniem przez nich zobowiązań z tytułu zaległych czynszów?
                      • 19.12.2006Prawo do pierwszego urlopu
                       Pytanie: Kiedy uzyskuje się prawo do urlopu - jaki okres czasu należy przepracować aby móc skorzystać z urlopu po raz pierwszy? Jaki będzie wymiar tego urlopu?
                       • 18.12.2006Zwrot kosztów przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej w czasie podróży służbowej pracownika
                        Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztów związanych z przejazdem w podróży służbowej dokonany na podstawie oświadczenia o zagubieniu biletu stanowi podstawę do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów?
                        • 18.12.2006ZUS: Zmiany dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 19 grudnia 2006 r.
                         W dniu 19 grudnia 2006 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 4 grudnia 2006 r. Nr 221, poz. 1615). Przepisami tej ustawy wydłużony został okres urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. W związku z tym zmianie uległ także okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Nowela określiła także nowe zasady ustalania uprawnień do zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie.
                         • 18.12.2006Wysłanie pracownika na urlop bezpłatny?
                          Pytanie: Czy pracodawca może wysłać pracownika na urlop bezpłatny z własnej inicjatywy, np. jeśli zakład produkcyjny nie ma w chwili obecnej żadnych zamówień, w czasie przestoju?
                          • 18.12.2006Zmiany w zasiłkach macierzyńskich
                           Od 19 grudnia obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu pracy i ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa. Jakie zmiany wprowadziła nowelizacja oraz komu przysługuje zasiłek macierzyński i jakie warunki trzeba spełnić by go otrzymać wyjaśnia Justyna Pędzich z Departamentu Świadczeń Krótkoterminowych w Centrali ZUS.
                           • 17.12.2006MPiPS: Podsumowanie na koniec roku – plany na nowy rok
                            Za najważniejszy sukces Minister Anna Kalata uznała spadek bezrobocia (do 14,8 proc. w listopadzie). A.Kalata przewiduje dalszy spadek stopy bezrobocia w grudniu. Minister prognozuje spadek stopy bezrobocia na koniec 2007 r. do poziomu 14,1 proc., a w wersji optymistycznej nawet do 13,6 proc.
                            • 13.12.2006Praca podczas urlopu wychowawczego
                             Pytanie: Czy podczas trwania urlopu wychowawczego można podjąć pracę?
                             • 11.12.2006Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego
                              Pytanie: Czy pracownica może zrezygnować z urlopu macierzyńskiego - jeśli tak to kiedy?
                              • 10.12.2006Ustalenie właściwego organu podatkowego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika
                               Pytanie podatnika: Dotyczy zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w kwestii ustalenia właściwego dla niego ze względu na miejsce zamieszkania organu podatkowego.
                               • 05.12.2006PKPP Lewiatan: Zakaz handlu w niedziele zwiększy bezrobocie
                                Lewiatan ostrzega, że wprowadzenie zakazu handlu w niedziele może spowodować likwidację nawet 60 tysięcy miejsc pracy w handlu i w sektorach wspierających. Najwcześniej tego typu regulacje mogłyby pojawić się w Polsce po roku 2011.
                                • 04.12.2006Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
                                 Pytanie podatnika: dotyczy obliczenia i zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconej w 2004 r. odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę, która uprzednio zwiększyła dochód podlegający opodatkowaniu, w kwocie uwzględniającej pobrany 40% podatek dochodowy.
                                 • 04.12.2006ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (5)
                                  Pytanie: W jaki sposób należy zakwalifikować i opodatkować świadczenia z funduszu socjalnego wypłacane byłym pracownikom pobierającym świadczenia przedemerytalne?
                                  • 03.12.2006Moment uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę
                                   Pytanie podatnika: Dotyczy momentu uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę.
                                   • 30.11.2006PKPP Lewiatan skarży do TK zapisy dotyczące odpracowywania dni świątecznych
                                    Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego tryb wprowadzania w życie zmian w Kodeksie pracy dotyczących wymiaru czasu pracy. Jednodniowe vacatio legis może uniemożliwić przedsiębiorcom realizację założonych na ten rok planów produkcyjnych.
                                    • 23.11.2006Resort uwzględni poprawki Lewiatana dotyczące telepracy
                                     Rząd przygotowuje poprawki do Kodeks pracy dotyczące telepracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zobowiązało się do uwzględnienia postulatów partnerów społecznych, w tym także uwag zgłaszanych przez Lewiatana w przekazywanym Radzie Ministrów projekcie nowelizacji ustawy.
                                     • 21.11.2006Porzucanie przez pracodawców akt osobowych będzie karane
                                      Rada Ministrów przyjęła (21.11.2006 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy - Kodeks pracy, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
                                      • 21.11.2006Zakaz konkurencji
                                       Zawarcie z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji jest dla pracodawcy gwarantem lojalności pracownika wobec zakładu pracy, dochowania tajemnicy informacji, a przede wszystkim pewności, że pracownik nie narazi go na szkody. Działalnością konkurencyjną dla pracodawcy jest podejmowanie przez pracownika czynności, które pokrywają się przynajmniej częściowo z zakresem działalności pracodawcy. Zarówno formę, jak i rodzaje umów o zakazie konkurencji określa rozdział IIa w dziale IV ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.; dalej: k. p.).
                                       • 20.11.2006Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach (1)
                                        Przedstawiamy pierwszą część odpowiedzi na pytania dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
                                        • 19.11.2006Zwolnienia od pracy dla niepełnosprawnego pracownika
                                         Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 97.123.776), niepełnosprawnym jest osoba, która uzyskała odpowiednie orzeczenie: - o zakwalifikowaniu przez organy orzekające (orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności) do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, bądź lekkiego); lub - o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. 04.39.353); lub - o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.Osoba, która dysponuje jednym z dwóch pierwszych orzeczeń, uznawana jest w rozumieniu ustawy za osobę niepełnosprawną, której przysługują określone prawa w czasie wykonywania pracy.
                                         • 15.11.2006Opodatkowanie odszkodowań
                                          Interpelacja nr 4342 do ministra finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym odszkodowania przyznawanego byłym właścicielom lub ich spadkobiercom za niezgodne z prawem upaństwowienie przedsiębiorstw prywatnych
                                          • 15.11.2006Odszkodowanie otrzymane od byłego pracodawcy na mocy ugody sądowej
                                           Pytanie podatnika: dotyczy zwolnienia z opodatkowania świadczeń przyznanych na podstawie ugody od byłego pracodawcy (godziny nadliczbowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop).
                                           • 13.11.2006Przy przerwaniu działalności podatków dochodowych się nie płaci - twierdzi MF
                                            Interpelacja nr 4378 do ministra finansów w sprawie obciążeń podatkowych osób, które z różnych przyczyn losowych zawieszają lub przekształcają działalność gospodarczą
                                            • 09.11.2006Porzucenie pracy przez pracownika
                                             Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy ustanie stosunku pracy może nastąpić poprzez jego rozwiązanie bądź poprzez jego wygaśnięcie. Do roku 1996 funkcjonował w przepisach prawnych trzeci przypadek ustania stosunku pracy – porzucenie pracy, czyli inaczej bezprawne zaprzestanie pracy (na mocy art. 1 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. (Dz. U. 96.24.110) zmieniającej Kodeks pracy, art. 64 został skreślony). Sytuacje, które można nazwać „porzuceniem pracy przez pracownika” nadal istnieją i dlatego warto się bliżej przyjrzeć możliwościom, jakimi dysponuje pracodawca w takim, nieuregulowanym prawnie przypadku.
                                             • 08.11.2006Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim
                                              Urlop macierzyński jest obligatoryjnym okresem zwolnienia od świadczenia pracy, który przysługuje każdej zatrudnionej kobiecie w związku z urodzeniem dziecka. W kontekście prawa do tego urlopu nie ma znaczenia staż pracy danej osoby. W zakresie skutków powrotu do pracy po tym urlopie możemy dokonać pewnego odniesienia do urlopu wypoczynkowego – pracownica po prostu powraca do pracy po pewnym okresie nieobecności związanej z jego wykorzystywaniem. Przepisy jednak w swoisty sposób regulują pewne sytuacje związane z tym powrotem, gdzie wybija się przede wszystkim sprawa udzielania urlopu wypoczynkowego po macierzyńskim.
                                              • 08.11.2006Odsetki od odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę
                                               Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania odsetek od odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.
                                               • 08.11.2006Dodatkowy dzień wolny
                                                Pytanie: Zatrudniam od niedawna kilku pracowników. Ostatnio dowiedziałem się, że będę musiał dać im dzień wolny za sobotę, w którą przypada święto - czyli 11.11.2006 r. Pracownicy normalnie w soboty mają dzień wolny. Czy faktycznie powinienem udzielić im dnia wolnego w zamian za sobotę, która jest też wolna?
                                                • 08.11.2006PKPP Lewiatan apeluje do Senatorów w sprawie dni świątecznych
                                                 Polska ma jedną z najwyższych w Europie liczbę świat. Wprowadzenie kolejnego dnia wolnego obniży naszą konkurencyjność. Lewiatan walczy w Senacie o zablokowanie zmian przegłosowanych przez posłów.
                                                 • 01.11.2006Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (1)
                                                  Chociaż proces legislacyjny, zmierzający do wprowadzenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zakończył się jeszcze (za kilka dni w sprawie nowelizacji wypowie się Senat), warto rozpocząć omawianie wprowadzonych modyfikacji i nowych rozwiązań. Tym bardziej warto, że wbrew temu, co wynika z ogólnej tonacji komentarzy w popularnych gazetach i stacjach telewizyjnych zmiany nie ograniczają się do waloryzacji progów, kwoty wolnej i kosztów uzyskania przychodu, a charakter wprowadzonych zmian będzie miał bardzo duży wpływ na rozliczenia dokonywane z fiskusem przez znaczącą grupę podatników.
                                                  • 30.10.2006Komu i dlaczego ZUS może zmniejszyć wypłaty z tytułu emerytury lub renty?
                                                   Świadczenia z tytułu emerytury lub renty wypłacane są w określonej wysokości uwarunkowanej wieloma czynnikami (ich omówienie wykracza poza ramy tego artykułu). Mimo ustalonej decyzją wysokości świadczeń otrzymywanych z tytułu emerytury i renty Zakład Ubezpieczeń Społecznych może w niektórych przypadkach zarówno zawiesić prawo do emerytury lub renty jak również zmniejszyć świadczenia przysługujące uprawnionym z tego tytułu.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 60 ] . [ 61 ] . [ 62 ] . [ 63 ] . [ 64 ] . [ 65 ] . [ 66 ] . [ 67 ] . [ 68 ] . [ 69 ] następna strona »