Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy wypowiedzenie umowa nieokreślony

 • 04.03.2019Jak wypowiedzieć umowę zlecenia?
  Zawarłem umowę zlecenia na czas nieokreślony z osobą, której zadaniem jest utrzymanie czystości w biurze. Chciałbym tę umowę rozwiązać. Czy powinienem stosować jakieś procedury? Czy termin wypowiedzenia uzależniony jest od czasu, przez jaki była wykonywana umowa?
  • 01.03.2019Jak wypowiedzieć umowę zlecenia?
   Zawarłem umowę zlecenia na czas nieokreślony z osobą, której zadaniem jest utrzymanie czystości w biurze. Chciałbym tę umowę rozwiązać. Czy powinienem stosować jakieś procedury? Czy termin wypowiedzenia uzależniony jest od czasu, przez jaki była wykonywana umowa?
   • 23.11.2017NSA: Odprawa to nie odszkodowanie
    Z uzasadnienia: Odprawy związane ze zwolnieniami grupowymi są swoistą "zapłatą" przez pracodawcę za zgodne z prawem i skuteczne zwolnienie się od zobowiązania zatrudnienia pracownika. Funkcją odprawy nie jest wynagrodzenie szkody za utratę możliwości zarobkowania, bowiem zakończenie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy nie jest równoznaczne z utratą możliwości zarobkowania w ogóle.
    • 01.08.2017Opodatkowanie świadczenia otrzymanego w związku rozwiązaniem umowy o pracę
     Z uzasadnienia: Jednocześnie należy zauważyć, że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca nie zdefiniował pojęcia odszkodowania czy zadośćuczynienia. Nie oznacza to jednak dowolności w ich rozumieniu. Jak wynika bowiem z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. sygn. akt SK 62/08, jeśli określony sposób rozumienia przepisu ustawy utrwalił się już w sposób oczywisty, a zwłaszcza jeśli znalazł jednoznaczny i autorytatywny wyraz w orzecznictwie Sądu Najwyższego bądź Naczelnego Sądu Administracyjnego, to należy uznać, że przepis ten – w praktyce swego stosowania – nabrał takiej właśnie treści. 
     • 06.07.2016Dobrowolne odejście z pracy z PIT - interpretacja ogólna MF
      Świadczenia pieniężne otrzymane przez osoby, które z własnej inicjatywy przystąpiły do programu dobrowolnych odejść nie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wyjaśnił Minister Finansów.
      • 31.08.2015Kodeks pracy 2016: Umowy terminowe i okresy wypowiedzenia do zmiany
       Ograniczenie zawierania umów terminowych, maksymalnie trzymiesięczny okres próbny i wyrównanie okresu wypowiedzenia w umowach zawieranych na czas określony i nieokreślony - to główne zmiany w Kodeksie pracy, które wejdą w życie pod koniec lutego 2016 r. Wcześniej na potrzebę zmiany przepisów wskazywały m.in. NSZZ „Solidarność” i Komisja Europejska.
       • 28.08.2015Kodeks pracy 2016: Umowy terminowe i okresy wypowiedzenia do zmiany
        Ograniczenie zawierania umów terminowych, maksymalnie trzymiesięczny okres próbny i wyrównanie okresu wypowiedzenia w umowach zawieranych na czas określony i nieokreślony – to główne zmiany w Kodeksie pracy, które wejdą w życie pod koniec lutego 2016 r. Wcześniej na potrzebę zmiany przepisów wskazywały m.in. NSZZ „Solidarność” i Komisja Europejska.
        • 14.05.2015Wypłata odszkodowania dla pracownika a PIT
         Pytanie podatnika: Czy wypłata odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę powinna zostać opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
         • 29.01.2015Terminowe umowy o pracę do zmiany?
          Interpelacja nr 29984 w sprawie terminowych umów o pracę
          • 06.11.2014Odszkodowanie dla byłego pracownika a koszty pracodawcy
           Czy w wyżej opisanym stanie faktycznym odszkodowanie należne na podstawie ugody sądowej z dnia 23 lipca 2014 r. byłemu pracownikowi spółki jawnej stanowi u Wnioskodawcy (wspólnika tej spółki) koszt uzyskania przychodu w wysokości proporcjonalnej do jego udziału w zysku spółki?
           • 24.09.2014Okres wypowiedzenia umowy o pracę
            Przepisy Kodeksu pracy (dalej: K.p.) regulują długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Dla umowy o pracę na czas nieokreślony okresy wypowiedzenia uzależnione są od stażu pracy u danego pracodawcy. Okresy wypowiedzenia liczone w tygodniach lub miesiącach kończą się w sobotę albo w ostatni dzień miesiąca.
            • 14.03.2014Umowa o pracę. Podstawowe zasady
             W literaturze i orzecznictwie przyjęło się, że umowa o pracę, która nie została zawarta jako umowa terminowa, jest ze swej istoty umową na czas nieokreślony, nawet jeżeli nie została tak nazwana.
             • 13.03.2014Umowa o pracę. Podstawowe zasady
              W literaturze i orzecznictwie przyjęło się, że umowa o pracę, która nie została zawarta jako umowa terminowa, jest ze swej istoty umową na czas nieokreślony, nawet jeżeli nie została tak nazwana.
              • 14.02.2014Okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo
               Interpelacja nr 23115 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów Kodeksu pracy
               • 08.08.2013Umowy cywilnoprawne a składki ZUS
                Prawidłowym jest stanowisko wnioskodawcy, iż zleceniobiorca będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu jednej umowy zlecenia jedynie w przypadku, gdy umowy zlecenia obejmować będą różne stosunki zobowiązaniowe.
                • 25.03.2013Odszkodowanie dla przywróconego do pracy
                 Interpelacja nr 13435 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dopuszczalności dochodzenia dodatkowego cywilnoprawnego roszczenia odszkodowawczego w przypadku orzeczenia przez sąd przywrócenia pracownika do pracy
                 • 20.09.2012Moment złożenia wniosku o urlop ojcowski a ochrona przed zwolnieniem
                  Interpelacja nr 7592 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rozwiązywania umowy o pracę z pracownikiem występującym o urlop ojcowski
                  • 22.06.2011Odszkodowanie za zwolnienie z pracy a PIT
                   Odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę korzysta ze zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem jego wysokość oraz zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw, tj. Kodeksu pracy – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 9 czerwca 2011 r. nr IPTPB2/415-50/11-2/MP.
                   • 30.05.2011Pracodawcy popierają kompromis ws. umów czasowych
                    W trakcie piątkowych (27 maja br.) obrad Komisji Trójstronnej pojawił się pomysł ograniczenia czasu zawierania terminowych umów o pracę do dwóch lat oraz wprowadzenia do kodeksu tzw. umowy projektowej. Do propozycji pozytywnie odniosło się środowisko pracodawców. – Pracodawcy zaproponowali, aby umowa terminowa trwała maksymalnie cztery lata, ale warto też rozważyć rozwiązanie, które zakłada, że byłaby przekształcana w stałą już po dwóch latach – mówi dr Jacek Męcina, doradca zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
                    • 12.04.2011Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony
                     Przy umowie zawartej na czas nieokreślony długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest od czasu, jaki pracownik przepracował w danym zakładzie pracy, czyli od tzw. zakładowego stażu pracy.
                     • 29.03.2011Umowa o pracę na okres próbny – podstawowe zasady
                      Zatrudnianie  pracownika zwykle rozpoczyna się od umowy o pracę zawieranej na okres próbny.  Jest to umowa terminowa, krótkotrwała, która ma służyć poznaniu pracownika,  ocenie jego możliwości w zakresie wykonywania danej pracy itp.
                      • 11.10.2010„Solidarność” chce ograniczenia zawierania umów na czas określony
                       Interpelacja nr 17665 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowelizacji art. 251 § 1 ustawy Kodeks pracy
                       • 02.04.2010Odszkodowanie za bezprawne zwolnienie bez podatku
                        Pytanie podatnika: Czy słusznie został naliczony i pobrany podatek od odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę?
                        • 16.09.2009Nie każda kwota pieniężna wynikająca z ugody sądowej jest odszkodowaniem
                         Pytanie podatnika: Czy odszkodowanie z ugody sądowej zawartej w opisanym stanie faktycznym jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                         • 05.05.2009Orzecznictwo: Wypowiedzenie umowy o pracę przed nawiązaniem stosunku pracy
                          1. Przepis art. 26 Kodeksu pracy nie uzależnia powstania stosunku pracy od jej faktycznego rozpoczęcia przez pracownika. 2. Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę nie jest uzależniona od nawiązania się między stronami stosunku pracy (rozpoczęcia się okresu zatrudnienia). Okresem wypowiedzenia dokonanego przed nawiązaniem się stosunku pracy jest okres przewidziany w art. 36 § 1 pkt 1 k.p., chyba że pracownik wcześniej pozostawał z tym samym pracodawcą w stosunku pracy lub strony w umowie o pracę przedłużyły ustawowy okres wypowiedzenia tej umowy. 3. Przepis art. 49 k.p. w zakresie, w jakim stanowi o rozwiązaniu umowy o pracę z upływem wymaganego okresu wypowiedzenia, dotyczy wypowiedzenia dokonanego, zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.
                          • 15.04.2009Treść wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę
                           Oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu stosunku pracy pracownikowi powinno składać się z pewnych elementów. Ich brak nie powoduje jednak nieważności samej czynności prawnej, jaką jest wypowiedzenie umowy o pracę, ale skutkuje tym, że jest ono wadliwe i w związku z tym pracownik może skutecznie dochodzić przez sądem pracy roszczeń przysługujących w związku z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę.
                           • 03.12.2008Przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy na czas określony zgodne z konstytucją
                            Pominięcie w Kodeksie pracy obowiązku wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony oraz brak wymogu wypłaty odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia takiej umowy nie są niezgodne z konstytucją — orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie rozpoznali pytanie prawne Sądu Rejonowego w Toruniu, dotyczące uprawnień pracowników i obowiązków pracodawców w przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę umowy na czas określony.
                            • 20.08.2008Orzecznictwo: Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży
                             W sytuacji, gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, bądź taka organizacja funkcjonuje, ale nie reprezentuje interesów pracownicy, dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w okresie ciąży pracownicy ( art. 177 § 1 k.p.).
                             • 23.07.2008Przejście zakładu pracy na nowy podmiot
                              Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę polega na tym, że zakład pracy lub jego część przechodzi z posiadania dotychczasowego pracodawcy w posiadanie nowego pracodawcy, który staje się pracodawcą przejętych pracowników. Przejście zakładu pracy następuje automatycznie, z mocy prawa i to także wówczas gdyby dotychczasowi pracownicy sprzeciwiali się zmianie pracodawcy.
                              • 14.07.2008Orzecznictwo: Niepodpisanie listy obecności może być uzasadnieniem wypowiedzenia umowy o pracę
                               W zakładzie pracy, w którym nie ma obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy, ustalenie elementów organizacji i porządku pracy, w tym sposobu potwierdzania obecności w pracy, następuje w drodze poleceń pracodawcy.
                               • 05.05.2008Sytuacje uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę
                                Pytanie: Czy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony może być uzasadnione zachowaniem pracownika podczas wcześniej łączącej strony umowy na okres próbny?
                                • 23.04.2008Umowa o zakazie konkurencji jako przyczyna wypowiedzenia
                                 Pytanie: Czy odmowa zawarcia umowy o zakazie konkurencji może być przyczyną wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony?
                                 • 04.12.2007Orzecznictwo - Odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę i podatek dochodowy
                                  Pismem z dnia 8 lutego 2006 r. P. SA w Warszawie - Skarżąca w rozpatrywanej sprawie, zwróciła się do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60, z późn. zm.) pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
                                  • 22.11.2007Orzecznictwo podatkowe: Odszkodowanie wypłacone na mocy ugody sądowej
                                   Teza: Na gruncie postępowania cywilnego ugoda sądowa praktycznie została zrównana z wyrokiem. Niezrozumiałe jest zatem różnicowanie powyższych rozstrzygnięć na gruncie prawa podatkowego. Tym samym uznać należy, iż rację ma Skarżąca, wskazując, że wyłączenie ze zwolnienia podatkowego odszkodowań, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 3 lit. g) u.p.d.o.f. dotyczy jedynie takich odszkodowań, których źródłem jest przepis prawa, a ich wypłata następuje na podstawie umowy lub ugody cywilnoprawnej, nie zaś ugody sądowej.
                                   • 19.09.2007Czas pracy — Kilka dodatkowych krótkich przerw
                                    Pytanie: Czy możliwe jest wprowadzenie — za zgodą pracowników — kilku krótkich przerw niewliczanych do czasu pracy?
                                    • 26.07.2006Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy
                                     Pytanie: Pracodawca rozwiązał ze mną umowę o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 § 1 Kodeksu pracy, tj. z winy pracownika z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Dodatkowo rozwiązując ze mną umowę o pracę pracodawca wiedział, że jestem w ciąży, a zatem podlegam szczególnej ochronie. W związku z powyższym wniosłam przeciwko pracodawcy pozew do sądu pracy, żądając przywrócenia do pracy oraz wypłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Sąd uznając, że rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 Kp było bezpodstawne przywrócił mnie do pracy i zasądził na moją rzecz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy pod warunkiem podjęcia pracy. Czy wypłacone wynagrodzenie należy traktować jako odszkodowanie zwolnione z opodatkowania, czy też podlega ono opodatkowaniu podatkiem dochodowym?