Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy pracownica ciąży

 • 24.01.202070, 80 czy 100%? - Ustalenie wysokości zasiłku chorobowego w przykładach
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił zaktualizowany komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dzisiaj zachęcamy do zapoznania się z kolejną częścią tego opracowania, poświęconą zasadom ustalania wysokości zasiłku chorobowego.
  • 19.04.2019Wysokość zasiłku chorobowego
   Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił zaktualizowany komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, którego obszerne fragmenty dzisiaj publikujemy. W tej części omawiane są zasady ustalania wysokości zasiłku chorobowego.
   • 23.01.2018Kodeks pracy: Będą nowe uprawnienia dla pracowników?
    Aktualnie nie są planowane prace legislacyjne dotyczące rozszerzenia uprawnień wynikających z przepisu art. 178 Kodeksu pracy na pracowników opiekujących się osobami niepełnosprawnymi lub pracowników samotnie wychowujących dzieci. Tacy pracownicy mogą korzystać z obecnie obowiązujących rozwiązań na ogólnych zasadach, tj. korzystać z zakazu zatrudniania w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, jak również delegowania poza stałe miejsce pracy, do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Natomiast źródłem szczególnych rozwiązań prawnych adresowanych do tych grup pracowników mogą być układy zbiorowe pracy - wyjaśniło MRPiPS.
    • 22.12.2017ZUS: Świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy i zasiłek macierzyński
     Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyjaśniając szczegółowo i na przykładach wybrane kwestie dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń. Dzisiaj publikujemy część dotyczącą świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłków - wyrównawczego i macierzyńskiego.
     • 18.12.2017Jak ustalić wysokość zasiłku chorobowego - komentarz ZUS z przykładami
      Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyjaśniając szczegółowo (również na przykładach) wybrane kwestie dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń. Dzisiaj publikujemy kolejną jego część, w której przedstawione zostały zasady ustalania wysokości zasiłku chorobowego.
      • 15.12.2017Jak ustalić wysokość zasiłku chorobowego - komentarz ZUS z przykładami
       Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyjaśniając szczegółowo (również na przykładach) wybrane kwestie dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń. Dzisiaj publikujemy kolejną jego część, w której przedstawione zostały zasady ustalania wysokości zasiłku chorobowego.
       • 11.09.2017Długość urlopu ojcowskiego nie zależy od liczby dzieci
        Urlop ojcowski stanowi istotne uzupełnienie szerokiego katalogu uprawnień pracowniczych związanych z pełnieniem funkcji rodzicielskich, wynikających z polskiego ustawodawstwa pracy. Zatem podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany przepisów i ewentualne wydłużenie wymiaru urlopu ojcowskiego w przypadku porodów mnogich, nie jest niezbędne - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
        • 17.06.2016Skutki w PIT postawienia do dyspozycji świadczeń po zmarłym pracowniku
         Pytanie podatnika: Zmarła pracownica Wnioskodawcy. Do rozliczenia z tytułu stosunku pracy po śmierci pracownicy pozostał zasiłek chorobowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop, a nadto odprawa pośmiertna. Czy wobec braku danych identyfikacyjnych i kontaktowych osoby uprawnionej do odbioru ww. świadczeń prawidłowym było wyodrębnienie tychże należności z majątku spółki i postawienie ich do dyspozycji uprawnionego? Czy należy od ww. świadczeń obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczki na PIT? Jak przy braku danych identyfikacyjnych i kontaktowych podatnika wypełnić PIT-11? Czy należności te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
         • 29.04.2016ZUS wyjaśnia. Wysokość zasiłku chorobowego
          1. Wysokość zasiłku chorobowego, z uwzględnieniem pkt. 2-10, wynosi:  80% podstawy wymiaru;  70% podstawy wymiaru za okres pobytu w szpitalu;  100% podstawy wymiaru, jeżeli niezdolność do pracy:  przypada na okres ciąży,  powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek tkanek i narządów lub poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,  powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
          • 14.04.2016Urlopy wypoczynkowe do zmiany?
           Interpelacja nr 1780 w sprawie urlopów wypoczynkowych.
           • 30.09.2014Uprawnienia kobiet w ciąży na umowie o pracę na zastępstwo
            Interpelacja nr 27640 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie naruszenia prawa kobiet zatrudnionych na zastępstwo do ochrony w czasie ciąży
            • 29.09.2014Urlopy ojcowskie do zmiany
             Interpelacja nr 27187 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie czasu trwania urlopów przysługujących ojcom w związku z narodzinami dziecka
             • 04.07.2014Składki ZUS: Umowa o dzieło z własnym pracownikiem na urlopie macierzyńskim
              Jeżeli pracodawca zawrze umowę o dzieło z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie macierzyńskim, to z tytułu wykonywania umowy o dzieło nie powstanie obowiązek ubezpieczeń społecznych - wyjaśnił ZUS.
              • 13.06.2014Wysokość zasiłku chorobowego - komentarz ZUS
               Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia, w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego (art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Wysokość zasiłku chorobowego wynosi:
               • 28.06.2013Zasiłki macierzyńskie od 17 czerwca 2013 r.
                W dniu 17 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675). Przepisy tej ustawy zmieniają m. in. przepisy Kodeksu pracy w części dotyczącej urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego oraz przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zakresie dotyczącym zasiłku macierzyńskiego.
                • 13.06.2013Wręczenie pracownikowi wypowiedzenia po godzinach pracy
                 Umowa o pracę może zostać rozwiązana m.in. przez pracodawcę przez oświadczenie złożone pracownikowi z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W pewnych sytuacjach możliwe jest złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
                 • 14.12.2012Prawa pracownicy w ciąży
                  Jestem w szóstym miesiącu ciąży. Mój pracodawca często każe mi zostawać po godzinach, grożąc, że mnie zwolni, jeśli odmówię. Od czasu do czasu mogłabym zostać dłużej, ale ostatnio mój lekarz kieruje mnie na różne badania, przez co potrzebuję wolnych popołudni, żeby zdążyć do szpitala. Czy pracodawca może wywierać na mnie taką presję?
                  • 03.10.2012Umowa na zastępstwo
                   Umowa na zastępstwo jest szczególną odmianą umowy zawieranej na czas określony. Jej specyfika polega na tym, że jest zawierana na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika zatrudnionego u danego pracodawcy. Umowa o pracę na zastępstwo nie stwarza więc silnej więzi pomiędzy stronami stosunku pracy. Z założenia ma ona bowiem służyć czasowemu (co nie oznacza, że chwilowemu) uzupełnieniu braków kadrowych w firmie spowodowanych nieobecnością stałych pracowników.
                   • 23.07.2012Obowiązek informowania pracodawcy o ciąży
                    Pytanie: Od dwóch miesięcy jestem w ciąży. Czy mam obowiązek poinformować o tym pracodawcę? Boję się, że gdy to zrobię, stracę pracę.
                    • 18.07.2012Dyscyplinarne zwolnienie kobiety w ciąży
                     Interpelacja nr 5931 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rozwiązania stosunku pracy z kobietą ciężarną w trybie dyscyplinarnym
                     • 23.04.2012Godziny nadliczbowe a ciąża pracownicy
                      Pytanie: Jestem w szóstym miesiącu ciąży. Mój pracodawca często każe mi zostawać po godzinach, grożąc, że mnie zwolni, jeśli odmówię. Od czasu do czasu mogłabym zostać dłużej, ale ostatnio mój lekarz kieruje mnie na różne badania, przez co potrzebuję wolnych popołudni, żeby zdążyć do szpitala. Czy pracodawca może wywierać na mnie taką presję?
                      • 10.05.2011Umowa na zastępstwo
                       Umowa zawierana na czas zastępstwa nieobecnego pracownika nie stwarza silnej więzi pomiędzy stronami stosunku pracy. Z założenia ma ona służyć czasowemu (co nie oznacza, że chwilowemu) uzupełnieniu braków kadrowych w firmie spowodowanych nieobecnością stałych pracowników.
                       • 08.02.2011Wysokość zasiłku chorobowego
                        Wysokość zasiłku chorobowego, z uwzględnieniem przypadków opisanych poniżej, wynosi: 1) 80 % podstawy wymiaru, 2) 70 % podstawy wymiaru za okres pobytu w szpitalu, 3) 100 % podstawy wymiaru, jeżeli niezdolność do pracy: a) przypada na okres ciąży, b) powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek tkanek i narządów lub poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów, c) powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
                        • 26.01.2011Kodeks pracy: Większa ochrona związkowców?
                         Trwają konsultacje projektu nowelizacji art. 50 kodeksu pracy, zgodnie z którym związkowcy będą mogli żądać przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach także w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Przeciwni tej propozycji są Pracodawcy RP, według których jej przyjęcie oznaczałoby, że działacze związkowi będą traktowani na równi z pracownicami w ciąży i na urlopie macierzyńskim.  
                         • 16.04.2010Kiedy ojciec korzysta z urlopu macierzyńskiego
                          Interpelacja nr 14534 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie umożliwienia wykorzystania przez ojców urlopu macierzyńskiego przysługującego pracownikom - matkom
                          • 25.11.2009Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w szczególnych przypadkach
                           Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przysługuje przez okres określony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, tj. przez okres: - 20 tygodni (140 dni) w przypadku urodzenia jednego dziecka w trakcie jednego porodu, - 31 tygodni (217 dni) w przypadku urodzenia dwojga dzieci w trakcie jednego porodu, - 33 tygodni (231 dni) w przypadku urodzenia trojga dzieci w trakcie jednego porodu, - 35 tygodni (245 dni) w przypadku urodzenia czworga dzieci w trakcie jednego porodu, - 37 tygodni (259 dni) w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci w trakcie jednego porodu.
                           • 25.05.2009Umorzenie pożyczki z ZFŚS zmarłemu emerytowi
                            Pytania podatnika: 1. Czy niespłacona kwota będzie podstawą naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy tę kwotę można traktować jako przychód dla pożyczkobiorcy PIT-8C? 3. Czy będzie długiem skarbowym? 4. Jak należy prawidłowo opodatkować umorzoną pożyczkę po zmarłej emerytce?
                            • 12.01.2009Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem
                             Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca, udzielając urlopu, zobowiązuje się tym samym zwolnić pracownika w okresie tego urlopu z obowiązku wykonywania pracy, a pracownik rezygnuje z prawa do wykonywania pracy. Urlop bezpłatny stanowi więc przerwę w realizacji pracowniczego obowiązku pracy. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
                             • 07.01.2009Zmiany w zakresie zasiłków: macierzyńskiego, chorobowego oraz opiekuńczego od 1 stycznia 2009 r.
                              Z 1 stycznia 2009 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 237, poz. 1654). Przepisy tej ustawy zmieniają m. n. przepisy Kodeksu pracy w części dotyczącej urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz przepisy Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
                              • 20.08.2008Orzecznictwo: Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży
                               W sytuacji, gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, bądź taka organizacja funkcjonuje, ale nie reprezentuje interesów pracownicy, dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w okresie ciąży pracownicy ( art. 177 § 1 k.p.).
                               • 19.08.2008Termin zakończenia umowy na zastępstwo
                                Pytanie: W jaki sposób w umowie zawieranej na zastępstwo określamy termin końcowy jej trwania?
                                • 01.08.2008Nie będzie obowiązkowego urlopu macierzyńskiego dla ojców
                                 Interpelacja nr 3087 do prezesa Rady Ministrów w sprawie obligatoryjnego urlopu macierzyńskiego dla ojców
                                 • 02.07.2008Orzecznictwo: Urlop wychowawczy a prawo do zwolnienia
                                  Przepisy art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) mogą stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego także w sytuacjach, gdy nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 1861 § 1 zdaniu drugim k.p.
                                  • 17.04.2008O co można pytać przy przyjęciu do pracy
                                   Pytanie: Czy w niektórych sytuacjach można żądać od kandydatki do pracy zaświadczenia, że nie jest w ciąży?
                                   • 17.03.2008Zmiana rozkładu czasu pracy pracownicy w ciąży
                                    Pytanie: W jaki sposób należy zmienić rozkład czasu pracy pracownicy zatrudnionej w równoważnym czasie pracy, która dostarczyła zaświadczenie o ciąży?
                                    • 11.12.2007Kto nie może pracować w nocy
                                     Pytanie: Jakie grupy osób nie mogą wykonywać pracy w nocy?
                                     • 11.12.2007Zasiłek macierzyński dla kobiet, które urodzą podczas urlopu wychowawczego
                                      Interpelacja nr 8280 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminacji kobiet, które w trakcie urlopu wychowawczego rodzą kolejne dziecko
                                      • 02.11.2007Zadaniowy czas pracy dla kobiet w ciąży?
                                       Pytanie: Czy kobieta w ciąży może wykonywać pracę w zadaniowym czasie pracy, w którym przecież nie ma ścisłego ograniczenia długości czasu pracy?
                                       • 13.09.2007Urlop macierzyński w trakcie ciąży
                                        Interpelacja nr 7717 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie korzystania z urlopu macierzyńskiego przez kobiety będące w ciąży
                                        • 20.07.2007Zasiłek macierzyński – jak długo?
                                         Pytanie: Przez jaki okres przysługuje zasiłek macierzyński?
                                         • 14.05.2007Delegacja pracownicy w ciąży
                                          Pytanie: Od którego miesiąca ciąży powstaje zakaz delegowania pracownicy?
                                          • 22.03.2007Urlop macierzyński (2)
                                           Pytanie: Czy pracownika korzystającego z urlopu macierzyńskiego można zwolnić z pracy?
                                           • 15.02.2007Rozpoczęcie urlopu macierzyńskiego
                                            Pytanie: Kiedy rozpoczyna się urlop macierzyński? Czy zasadnym jest stosowany przez lekarzy "zwyczaj" udzielania urlopu macierzyńskiego 2 tygodnie przed przewidywaną datą porodu?
                                            • 08.11.2006Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim
                                             Urlop macierzyński jest obligatoryjnym okresem zwolnienia od świadczenia pracy, który przysługuje każdej zatrudnionej kobiecie w związku z urodzeniem dziecka. W kontekście prawa do tego urlopu nie ma znaczenia staż pracy danej osoby. W zakresie skutków powrotu do pracy po tym urlopie możemy dokonać pewnego odniesienia do urlopu wypoczynkowego – pracownica po prostu powraca do pracy po pewnym okresie nieobecności związanej z jego wykorzystywaniem. Przepisy jednak w swoisty sposób regulują pewne sytuacje związane z tym powrotem, gdzie wybija się przede wszystkim sprawa udzielania urlopu wypoczynkowego po macierzyńskim.
                                             • 26.07.2005Uprawnienia pracownicy w ciąży
                                              W okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy