Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy urlopy wypoczynkowe

 • 05.06.2019Praktyczna nauka zawodu - dofinansowanie dla pracodawców
  Dofinansowanie kosztów kształcenia może być udzielone pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przy spełnieniu następujących warunków: pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania oraz młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
  • 26.08.2016Prawo pracy. Zaległy urlop wypoczynkowy do końca września
   Zgodnie z przepisami prawa pracy zaległy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzystać do końca września. Pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu przed końcem trzeciego kwartału.
   • 25.08.2016Prawo pracy. Zaległy urlop wypoczynkowy do końca września
    Zgodnie z przepisami prawa pracy zaległy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzystać do końca września. Pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu przed końcem trzeciego kwartału.
    • 14.04.2016Urlopy wypoczynkowe do zmiany?
     Interpelacja nr 1780 w sprawie urlopów wypoczynkowych.
     • 09.11.2015Będzie dodatkowy urlop wypoczynkowy dla opiekunów?
      Interpelacja nr 34658 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie urlopu wypoczynkowego dla pracujących opiekunów dzieci z niepełnosprawnością
      • 18.09.2015Zaległy urlop wypoczynkowy tylko do końca września
       Zaległy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzystać do końca września. Pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu przed końcem września.
       • 17.09.2015Zaległy urlop wypoczynkowy tylko do końca września
        Zaległy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzystać do końca września. Pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu przed końcem września.
        • 24.08.2015Prawo pracy 2015. Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego
         Jakie są zasady wykorzystywania przez pracowników zaległego urlopu wypoczynkowego?
         • 13.08.2015Prawo pracy 2015. Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego
          Jakie są zasady wykorzystywania przez pracowników zaległego urlopu wypoczynkowego?
          • 20.07.2015Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla opiekunów?
           Interpelacja nr 33142 w sprawie dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego dla pracujących opiekunów dzieci z niepełnosprawnością
           • 07.08.2014Zaległy urlop wypoczynkowy do końca września
            Jakie są zasady wykorzystywania przez pracowników zaległego urlopu wypoczynkowego?
            • 24.02.2014Prawo pracy 2014. Prawo do zaległego urlopu wypoczynkowego
             Jakie są zasady wykorzystywania przez pracowników zaległego urlopu wypoczynkowego? W myśl art. 161 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Stosownie do art. 163 k.p. urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów.
             • 08.01.2014Okresy wliczane do stażu pracy
              Interpelacja nr 21731 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niezaliczania okresu prowadzenia działalności gospodarczej do naliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz stażu pracy
              • 04.12.2013Obowiązek wykorzystania zaległego urlopu przez pracownika
               Sytuacje, w wyniku których po zakończeniu roku pracownikowi pozostaje niewykorzystany urlop wypoczynkowy, mogą być bardzo różne. Bez względu jednak na przyczynę należy mieć na uwadze to, że w przypadku, gdy pracownik nie wykorzystał w danym roku przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, zgodnie z art. 168 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm., dalej: K.p.) urlopu tego należy mu udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.
               • 30.08.2013Kodeks pracy 2013: Zmiany w urlopach wychowawczych od 1 października
                Z początkiem października zaczną obowiązywać zmienione regulacje dotyczące urlopów wychowawczych. Przewidująca to nowelizacja Kodeksu pracy została już podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego i czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.
                • 25.04.2013Zaległy urlop wypoczynkowy. Zasady wykorzystywania
                 W myśl art. 161 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Urlopy powinny być jednak udzielane zgodnie z planem urlopów.
                 • 27.12.2012Obowiązek wykorzystania zaległego urlopu przez pracownika
                  Sytuacje, w wyniku których po zakończeniu roku pracownikowi pozostaje niewykorzystany urlop wypoczynkowy, mogą być bardzo różne. Bez względu jednak na przyczynę należy mieć na uwadze to, że w przypadku, gdy pracownik nie wykorzystał w danym roku przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, zgodnie z art. 168 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm., dalej: K.p.) urlopu tego należy mu udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.
                  • 02.08.2012Urlopy w równoważnym systemie czasu pracy
                   Kodeks Pracy nie przewiduje dla pracowników, zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy - na podstawie art. 135 Kodeksu pracy, specjalnych zasad udzielania i rozliczania urlopów. Tak samo jak w przypadku pozostałych pracowników, należy stosować zasadę ogólną udzielania i rozliczania urlopu.
                   • 14.06.2012Urlopy okolicznościowe - jak i kiedy udzielać
                    Przypadki, kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi tzw. „urlopu okolicznościowego”, są wymienione w rozporządzeniu MPiPS w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Na samym wstępie już jednak warto zwrócić uwagę, że pomimo potocznego określenia „urlopy okolicznościowe”, nie jest to żaden z przypadków urlopów, które są wymienione w Kodeksie pracy.
                    • 18.05.2012Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego
                     Urlop wypoczynkowy jest jednym z podmiotowych praw pracownika. Jest prawem, które jest przyznane i gwarantowane przez normy prawne. Zagadnienia związane z urlopami pracowniczymi są uregulowane w rozdziale siódmym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 4, ze zm., dalej: k.p.).
                     • 27.02.2012Dodatkowe wynagrodzenie roczne przy chorobie pracownika
                      Okresy pobierania przez pracownika niezdolnego do pracy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego nie podlegają wliczeniu do 6-miesięcznego okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym, wymaganego do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej - orzekł Sąd Najwyższy.
                      • 30.01.2012Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop za rok 2011
                       Interpelacja nr 681 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niejasnych przepisów dotyczących zaległych urlopów
                       • 02.07.2010Powódź usprawiedliwia nieobecność w pracy
                        Interpelacja nr 16199 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie braku uregulowań prawnych dotyczących urlopów wymuszonych sytuacją kryzysową
                        • 17.02.2010Urlop macierzyński – Zakres ochrony rodziców adopcyjnych po zmianach
                         Do początku 2010 roku rodzice, którzy wykorzystywali urlop na warunkach urlopów macierzyńskich, byli znacznie mniej chronieni w stosunkach pracy niż biologiczni rodzice dziecka (korzystający z urlopów macierzyńskich). 6 stycznia w dużej mierze zrównano tę ochronę. Nie oznacza to jednak, że sytuacja rodziców biologicznych i adopcyjnych jest obecnie tożsama w zakresie ochrony. Nie zmieniono przepisów o zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracowników, a także nie rozciągnięto zwolnień z niektórych obciążeń składkowych.
                         • 03.06.2009Ekwiwalent za urlop – kontrowersyjna opinia SN
                          Przepisy prawa pracy zawierają generalną zasadę, zgodnie z którą urlop wypoczynkowy może zostać wykorzystany tylko w naturze. Ma to na celu zapobieganie sytuacjom, w których pracownicy de facto nie realizują swojego prawa do wypoczynku, zamieniając je na wynagrodzenia. Nic nie zmienia tutaj zgoda czy nawet wniosek pracownika – jest to zasada bezwzględna, której wola stron stosunku pracy nie może zmienić.
                          • 04.03.2009Plan urlopów – korzyści dla pracodawcy
                           Plan urlopów jest dokumentem, w którym ustalane są konkretne terminy urlopów. Pracodawca może z niego zrezygnować, jednak stworzenie takiego dokumentu ułatwia właściwe udzielanie urlopów w trakcie roku, przez co minimalizowany jest problem niewykorzystanych urlopów. Pracodawca ma ponadto daleko idącą swobodę w przesunięciu planowanego terminu wypoczynku, czego już całkowicie swobodnie nie może zrobić pracownik.
                           • 18.07.2008Ekwiwalent za urlop
                            W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W tym celu pracodawca powinien znać wysokość współczynnika niezbędnego do obliczenia wysokości ekwiwalentu – ustalanego odrębnie dla każdego roku kalendarzowego.
                            • 02.07.2008Orzecznictwo: Urlop wychowawczy a prawo do zwolnienia
                             Przepisy art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) mogą stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego także w sytuacjach, gdy nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 1861 § 1 zdaniu drugim k.p.
                             • 13.11.2007Ewidencja czasu pracy
                              Pytanie: Jakie dane powinna zawierać ewidencja czasu pracy i na jaki okres czasu powinna opiewać?
                              • 08.02.2007Urlop dodatkowy
                               Pytanie: Co to jest urlop dodatkowy i jaki jest jego wymiar (czy urlop dodatkowy zawiera się w puli przysługującego urlopu wypoczynkowego)?
                               • 19.01.2007Plan urlopów
                                Pytanie: Czy pracodawca ma obowiązek tworzenia planu urlopów? Czy zaplanowany urlop można wykorzystać w innym terminie niż zakładano?
                                • 15.01.2007Urlopy pracowników młodocianych
                                 Pytanie: Kiedy młodociany nabywa prawo do pierwszego urlopu? W jaki sposób udzielamy urlopów pracownikom młodocianym?