Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy umowa prace

 • 04.06.2012Kontrola legalności zatrudnienia
  Interpelacja nr 4035 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie omijania przez pracodawców przepisów dotyczących zatrudniania na umowę o pracę
  • 28.05.2012Fikcyjne samozatrudnienie jako forma uchylania się od PIT i ZUS
   Interpelacja nr 3962 do ministra finansów w sprawie rozwiązania podatkowego dla osób prowadzących samodzielną pozarolniczą działalność gospodarczą
   • 21.09.2011MPiPS: Urlop wychowawczy jest uprawnieniem wyłącznie pracowniczym
    Interpelacja nr 23813 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie prawa osób samozatrudnionych oraz zatrudnionych na czas określony i na zastępstwo do urlopu wychowawczego
    • 08.04.2011Umowa na czas wykonania określonej pracy
     Umowa o pracę zawarta na czas wykonania określonej pracy jest odmianą umowy terminowej. Zawierana jest na okres realizacji określonego zadania. Termin końcowy jej trwania wyznaczony jest zakończeniem wykonywania przez pracownika wskazanej w umowie pracy.
     • 27.12.2010Pracodawcy nie boją się kar
      Interpelacja nr 19254 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania pracowników bez jakiejkolwiek umowy, na czarno, wykazywania w umowie o pracę niższego od faktycznego wynagrodzenia za pracę oraz podawania w umowie niezgodnego z prawdą wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika
      • 30.09.2010Jest dobrze, ale nie beznadziejnie
       Interpelacja nr 17785 do ministra finansów w sprawie projektu podwyższenia podatków
       • 16.02.2010Świadczenia rzeczowe nie powiększają podstawy wymiaru składek na ZUS zleceniobiorców
        Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zleceniobiorców są niezgodne z konstytucją – uznał Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu pytania prawnego Sądu Okręgowego w Gliwicach. Według sędziów, do podstawy ubezpieczenia tych pracowników – podobnie jak w przypadku zatrudnionych na umowę o pracę – nie należy zaliczać świadczeń rzeczowych (a także finansowych ekwiwalentów) przysługujących im na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
        • 25.11.2009Umowa o dzieło – jak zadbać o swoje interesy
         Umowa o dzieło została unormowana w art. 627–646 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: k.c.). Zgodnie z przepisami tego kodeksu przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 k.c.). Istotną cechą umowy o dzieło jest jej odpłatność, chociaż wynagrodzenie wcale nie musi polegać wyłącznie na zapłaceniu określonej sumy pieniężnej, ale także na spełnieniu świadczenia innego rodzaju.
         • 14.09.2009Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla zleceniobiorcy
          Pytanie podatnika: Czy wypłacone środki u zleceniobiorcy będą zwolnione z podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub będą traktowane jako przychód ze zlecenia na podstawie art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bądź jako inny przychód wykazany rozliczeniem rocznym PIT-8C?
          • 26.08.2009Umowa zlecenia czy umowa o pracę – kierownictwo pracodawcy
           Podleganie kierownictwu pracodawcy (podporządkowanie służbowe pracownika pracodawcy) jest najbardziej istotną cechą stosunku pracy. Występowanie jej przesądza o uznaniu danej umowy za umowę o pracę. Jedynym problemem jest zakreślenie jasnych granic pojęcia „kierownictwo pracodawcy”.
           • 23.02.2009Możliwość zawarcia umowy zlecenia z osobą niepełnoletnią
            Chciałbym zawrzeć umowę zlecenia z osobą, która niedawno ukończyła 17 lat. Czy jest to możliwe i czy muszę w związku z tym posiadać pisemną zgodę rodziców tej osoby? Zawarcie zlecenia z tą osobą jest dopuszczalne, lecz do ważności umowy niezbędna jest zgoda rodzica (opiekuna prawnego) tej osoby. Zgoda może być wyrażona nie tylko w formie pisemnej ale poprzez jakiekolwiek zachowanie w sposób dostateczny ją uzasadniające – wystarczy wiedza rodzica o wykonywaniu zlecenia przez wskazaną w pytaniu osobę.
            • 14.11.2008Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń za delegację zleceniobiorcy
             Zgodnie z ogólną zasadą obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia nie istnieje, gdy zleceniobiorca pozostaje poza stosunkiem zlecenia w zatrudnieniu pracowniczym i zarabia w związku z tym kwotę co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami z kilku tytułów, innych niż umowa o pracę (która zawsze stwarza obowiązek odprowadzania składek) jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie być objęta ubezpieczeniami także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń.
             • 07.11.2008Porzucenie pracy sposobem „rozstawania się” pracowników z pracodawcą
              Interpelacja nr 4996 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian dotyczących prawa pracy, które w obecnym kształcie stanowią przeszkodę w rozwiązywaniu problemów powstających na rynku pracy
              • 09.09.2008Dodatkowe usługi wykonywane przez pracownika na rzecz pracodawcy
               Pytanie: Wiem, że istnieją pewne ograniczenia w zawieraniu zleceń z własnymi pracownikami. Czy można jednak swobodnie podpisać z własnym pracownikiem umowę wykonywaną na naszą rzecz w ramach prowadzonej przez tę osobę działalności gospodarczej?
               • 20.08.2008Orzecznictwo: Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży
                W sytuacji, gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, bądź taka organizacja funkcjonuje, ale nie reprezentuje interesów pracownicy, dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w okresie ciąży pracownicy ( art. 177 § 1 k.p.).
                • 12.08.2008Zatrudnienie na zastępstwo
                 Pytanie: Czy osoba zatrudniona na zastępstwo musi mieć identyczne warunki zatrudnienia jak osoba zastępowana?
                 • 28.07.2008Podstawa wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy
                  Interpelacja nr 2916 do ministra gospodarki w sprawie wysokości ubezpieczenia społecznego osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą
                  • 04.07.2008Świadczenia bhp dla zleceniobiorcy
                   W jednym z poprzednich numerów „Eksperta Księgowego” opisaliście Państwo zasady przyznawania, opodatkowania i „ozusowania” świadczeń wydawanych pracownikom (odzież robocza, obuwie ochronne, ekwiwalenty itd.). Jak traktować takie same świadczenia wypłacane zleceniobiorcom, bowiem w mojej firmie takim osobom przekazuję te same środki ochrony co pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Czy wydatki będą kosztem uzyskania przychodu dla firmy?
                   • 08.05.2008Przekształcenie trzeciej umowy okresowej w umowę zawartą na czas nieokreślony
                    Pytanie: Czy zawsze trzecia umowa okresowa zawarta pomiędzy tymi samymi stronami przekształca się w umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony?
                    • 19.03.2008Kierowcy na dodatkowym etacie i ich czas pracy
                     Pytanie: Czy dodatkowy etat pracownika (zatrudnienie w innym zakładzie pracy) wpływa na kwestie związane z czasem pracy w moim zakładzie pracy?
                     • 07.12.2007Posiłki i napoje dla zleceniobiorcy
                      Pytanie: Czy zleceniobiorcy trzeba zapewnić profilaktyczne posiłki i napoje?
                      • 06.12.2007Kontrowersje w sprawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
                       Interpelacja nr 7793 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania na podstawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Szanowna Pani Minister! W obecnym czasie na rynku pracy można zaobserwować znaczny wzrost zatrudnienia pracowników tymczasowych. W wielu przedsiębiorstwach na Śląsku może zdaje się nawet następować wypieranie zatrudnienia na stałych etatach przez tę formę. Niepokojące jest również to, że dla znacznej liczby spośród osób pracujących tymczasowo podstawą świadczenia pracy jest umowa cywilnoprawna, a nie stosunek pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
                       • 22.11.2007Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem
                        Pytanie: Czy z własnym pracownikiem można zawrzeć dodatkowo umowę zlecenia? Czy umowa taka nie będzie automatycznie uważana za zatrudnienie pracownicze?
                        • 29.10.2007Samozatrudnienie — Zamiast definicji zaostrzenie sankcji
                         Interpelacja nr 5801 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie samozatrudnienia
                         • 11.10.2007Mieszany system czasu pracy
                          Pytanie: Czy można wprowadzić dla pracownika mieszany system czasu pracy — częściowo pracowałby w tradycyjnym systemie czasu pracy, częściowo w zadaniowym?
                          • 17.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (2)
                           Dzisiaj odpowiadamy na pytanie, w jaki sposób ustalić wartość początkową samochodu wytworzonego we własnym zakresie lub nabytego w drodze spadku, darowizny albo w inny nieodpłatny sposób
                           • 23.11.2006Resort uwzględni poprawki Lewiatana dotyczące telepracy
                            Rząd przygotowuje poprawki do Kodeks pracy dotyczące telepracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zobowiązało się do uwzględnienia postulatów partnerów społecznych, w tym także uwag zgłaszanych przez Lewiatana w przekazywanym Radzie Ministrów projekcie nowelizacji ustawy.
                            • 13.11.2006Przy przerwaniu działalności podatków dochodowych się nie płaci - twierdzi MF
                             Interpelacja nr 4378 do ministra finansów w sprawie obciążeń podatkowych osób, które z różnych przyczyn losowych zawieszają lub przekształcają działalność gospodarczą
                             • 01.11.2006Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (1)
                              Chociaż proces legislacyjny, zmierzający do wprowadzenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zakończył się jeszcze (za kilka dni w sprawie nowelizacji wypowie się Senat), warto rozpocząć omawianie wprowadzonych modyfikacji i nowych rozwiązań. Tym bardziej warto, że wbrew temu, co wynika z ogólnej tonacji komentarzy w popularnych gazetach i stacjach telewizyjnych zmiany nie ograniczają się do waloryzacji progów, kwoty wolnej i kosztów uzyskania przychodu, a charakter wprowadzonych zmian będzie miał bardzo duży wpływ na rozliczenia dokonywane z fiskusem przez znaczącą grupę podatników.
                              • 26.07.2005Uprawnienia pracownicy w ciąży
                               W okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy

                              « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]