Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akta osobowe kodeks pracy

 • 18.03.2020Czy konkubent to rodzina? To zaley od okolicznoci
  Biorc pod uwag cel przyznawanych na podstawie rónych ustaw wiadcze (np. ustawy o wiadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy spoecznej) i okrelenie na potrzeby przyznawania tych wiadcze rónych poj rodziny, definicja rodziny stosowana na gruncie ustawy o wiadczeniach rodzinnych nie moe by tosama z t, która ma zastosowanie np. w ustawie o pomocy spoecznej. Tak wic, wprowadzenie jednolitej definicji „rodziny” stosowanej na paszczynie rónych ustaw, nie znajduje w tym aspekcie uzasadnienia - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
  • 12.09.2019Warszawa: Prawo pracy w 2019 roku - biece problemy i planowane zmiany
   W ostatnim czasie w zakresie prawa pracy, czy szerzej - zatrudnienia - zachodz wrcz cige zmiany. Jedn z najwikszych "grup" nowoci s obowizujce od pocztku 2019 r. przepisy zwizane z dokumentacj pracownicz. Olbrzymie zmiany w tym zakresie dotycz zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zawartoci, przechowywania oraz moliwoci prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej. Istotna nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o ZFS wesza w ycie 4 maja 2019 r. Wprowadzia nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników oraz osób uprawnionych do korzystania z ZFS. 
   • 21.05.2019Mae dziecko i odmowa wyjazdu na delegacj
    Pytanie: Czy oboje rodzice maego dziecka mog korzysta z moliwoci odmowy wyjazdu w delegacj?
    • 20.05.2019Mae dziecko i odmowa wyjazdu na delegacj
     Pytanie: Czy oboje rodzice maego dziecka mog korzysta z moliwoci odmowy wyjazdu w delegacj?
     • 07.03.2019NSA: Wane orzeczenie dotyczce midzy innymi mocy ochronnej interpretacji
      Z uzasadnienia: Fakt powizania zbywcy i nabywcy sta si dla organów podatkowych pretekstem do zakwestionowania mocy ochronnej interpretacji. Takie postpowanie nosi znamiona naruszenia zasady zaufania do organów publicznych wyraonej w art. 121 O.p. Dziaania organów po wydaniu interpretacji nie mog by ukierunkowane na to, eby j podway.
      • 13.02.2019Zmiany, zmiany, zmiany..., czyli rzd uawia ycie przedsibiorcom
       Trwaj prace nad projektem kolejnej ustawy, która bdzie stanowi kontynuacj zmian wprowadzonych w ramach tzw. pakietu 100 zmian dla firm, Konstytucji Biznesu czy Pakietu MP. MF pracuje równie nad projektem zmian, który ma uproci system stawek VAT i zapewni prostot, przejrzysto i przyjazno w ich stosowaniu. Tocz si prace nad zmianami, które zakadaj zastpienie deklaracji dla podatku od towarów i usug VAT-7 i VAT-7K przez przesyanie nowej deklaracji w formie pliku JPK. W ramach innych projektów MF planuje równie m.in. obniy wysoko sankcji w VAT w przypadku, gdy podatnik zoy korekt deklaracji podatkowej po wszczciu kontroli celno-skarbowej.
       • 20.08.2018Zmiany w prowadzeniu akt osobowych z wtpliwociami
        Od 1 stycznia 2019 roku obowizywa zaczn nowe przepisy o dokumentacji pracowniczej. Do najwaniejszych zmian nalee bd m.in. moliwo prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej oraz wprowadzenie zasady, e teczki pracownicze maj by przechowywane przez okres 10 lat. Cz zapisów budzi jednak wiele kontrowersji i wtpliwoci. Zgodnie z nowymi regulacjami, pracodawca bdzie mia obowizek trzyma w teczce dodatkowe dokumenty, np. kart ewidencji czasu pracy, co spowoduje, e znacznie zwiksz one swoje gabaryty i co miesic doczana bdzie do nich nowa dokumentacja. Innym nieprecyzyjnym zapisem jest obowizek niszczenia dokumentów.
        • 17.05.2018Emerytury: Nieustajce problemy z dokumentowaniem zatrudnienia
         Zawiadczenie stwierdzajce wysoko osiganych wynagrodze lub dochodu powinno by wystawione przez pracodawc lub prawnego nastpc pracodawcy na podstawie dokumentacji pacowej. Jeeli jednak dokumentacja taka nie istnieje dopuszcza si moliwo, by zawiadczenie o wysokoci osignitych wynagrodze pracodawca lub nastpca prawny pracodawcy wyda na podstawie danych zawartych w aktach osobowych pracownika np. w umowie o prac, pismach o powoaniu, mianowaniu oraz w innych pismach, okrelajcych wynagrodzenie danej osoby.
         • 30.03.2018NSA: Kluby mog odlicza VAT z faktur wystawianych przez profesjonalnych sportowców
          Teza: Zawodnik profesjonalny, który na podstawie kontraktu o profesjonalne uprawianie piki nonej wiadczy na rzecz klubu usugi polegajce na „reprezentowaniu barw w charakterze pikarza przez czynn gr, uczestniczenie w treningach i obozach sportowych” moe by podatnikiem podatku od towarów i usug. Brak jest bowiem podstaw do przyjcia, e czcy go z klubem sportowym stosunek prawny okrela odpowiedzialno klubu za te czynnoci (jako dajcego zlecenie) wobec osób trzecich w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT.
          • 30.03.2018Warto sprawdzi, czy jest moliwo przeliczenia kapitau pocztkowego
           Interpelacja nr 16125 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie akcji informujcej ubezpieczonych o moliwoci wystpienia do ZUS z wnioskiem o ponowne ustalenie kapitau pocztkowego
           • 22.12.2016Obowizki przedsibiorcy, któremu pomaga czonek rodziny
            Zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych za osob wspópracujc z osobami prowadzcymi pozarolnicz dziaalno oraz zleceniobiorcami uwaa si:  maonka,  dzieci wasne, dzieci drugiego maonka i dzieci przysposobione,  rodziców,  macoch i ojczyma oraz  osoby przysposabiajce,  jeeli pozostaj z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i wspópracuj przy prowadzeniu tej dziaalnoci lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
            • 21.12.2016Obowizki przedsibiorcy, któremu pomaga czonek rodziny
             Zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych za osob wspópracujc z osobami prowadzcymi pozarolnicz dziaalno oraz zleceniobiorcami uwaa si:  maonka,  dzieci wasne, dzieci drugiego maonka i dzieci przysposobione,  rodziców,  macoch i ojczyma oraz  osoby przysposabiajce,  jeeli pozostaj z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i wspópracuj przy prowadzeniu tej dziaalnoci lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
             • 10.10.2016Zorganizowana cz przedsibiorstwa a opodatkowanie VAT
              Pytanie podatnika: Czy zespó skadników majtkowych i niemajtkowych, wyodrbniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wraz z zespoem ludzkim i zobowizaniami, nalecy do Wnioskodawcy, mona uzna za zorganizowan cz przedsibiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT, a co za tym idzie, czy w przypadku wniesienia przedstawionego zespou skadników majtkowych i niemajtkowych tytuem wkadu niepieninego do Spóki transakcja ta nie bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT?
              • 06.06.2016Kto moe odebra pismo z urzdu przesane do firmy?
               Teza: Dorczanie pism podatkowych podatnikowi bdcemu osob fizyczn na adres spki kapitaowej, w ktrej jest on jedynie udziaowcem, nie stanowi skutecznego dorczenia w rozumieniu art. 148 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Skuteczne dorczenie pisma podatkowego adresatowi, poprzez dorczenie tego pisma osobie upowanionej przez pracodawc do odbioru korespondencji, moe mie miejsce jedynie w przypadku wiadczenia pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy i to w szerokim tego sowa znaczeniu.
               • 03.12.2015Umowa o prac – MPiPS zmienia wzr
                W lutym 2016 r. wejd w ycie przepisy zmieniajce wzr umowy o prac. Regulacje dotyczce dokumentacji pracowniczej zostan dostosowane do zmian w Kodeksie pracy, ktre odnosz si gwnie do patnych urlopw przysugujcych w zwizku z urodzeniem dziecka.
                • 02.12.2015Umowa o prac – MPiPS zmienia wzr
                 W lutym 2016 r. wejd w ycie przepisy zmieniajce wzr umowy o prac. Regulacje dotyczce dokumentacji pracowniczej zostan dostosowane do zmian w Kodeksie pracy, ktre odnosz si gwnie do patnych urlopw przysugujcych w zwizku z urodzeniem dziecka.
                 • 24.09.2015Dokumentacja pracownicza – MPiPS zmieni m.in. wzr umowy o prac
                  Przepisy dotyczce zakresu prowadzenia dokumentacji w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownikw zostan dostosowane do zmian w Kodeksie pracy - wynika z projektu rozporzdzenia opublikowanego przez resort pracy i polityki spoecznej. Zmianie ulegnie m.in. wzr umowy o prac, a nowe regulacje wejd w ycie na pocztku 2016 r. 
                  • 23.09.2015Dokumentacja pracownicza – MPiPS zmieni m.in. wzór umowy o prac
                   Przepisy dotyczce zakresu prowadzenia dokumentacji w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników zostan dostosowane do zmian w Kodeksie pracy – wynika z projektu rozporzdzenia opublikowanego przez resort pracy i polityki spoecznej. Zmianie ulegnie m.in. wzór umowy o prac, a nowe regulacje wejd w ycie na pocztku 2016 r. 
                   • 15.04.2015Obowizki pracodawcy wobec pracownika ubiegajcego si o przyznanie emerytury lub renty
                    W myl art. 125 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z pn. zm.), zwanej dalej ustaw emerytaln, pracodawcy (patnicy skadek) s zobowizani: wspdziaa z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbdnej do przyznania wiadczenia, wydawa zatrudnionemu lub organowi rentowemu zawiadczenia niezbdne do ustalenia prawa do wiadcze i ich wysokoci, przygotowa wniosek o emerytur lub rent z tytuu niezdolnoci do pracy i przedoy go organowi rentowemu.
                    • 14.04.2015Obowizki pracodawcy wobec pracownika ubiegajcego si o przyznanie emerytury lub renty
                     W myl art. 125 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z pón. zm.), zwanej dalej ustaw emerytaln, pracodawcy (patnicy skadek) s zobowizani: wspódziaa z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbdnej do przyznania wiadczenia, wydawa zatrudnionemu lub organowi rentowemu zawiadczenia niezbdne do ustalenia prawa do wiadcze i ich wysokoci, przygotowa wniosek o emerytur lub rent z tytuu niezdolnoci do pracy i przedoy go organowi rentowemu.
                     • 13.04.2015Nielegalne archiwa dokumentacji pracowniczej. Tysice emerytów dostanie nisze wiadczenia
                      Interpelacja nr 31549 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie konsekwencji wynikajcych z niewaciwego zabezpieczenia i sposobu przechowywania dokumentacji pacowej przez niektóre podmioty
                      • 02.04.2014MF o nowych zasadach odliczania VAT od wydatkw zwizanych z pojazdami samochodowymi
                       Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodz w ycie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku VAT wszystkich wydatkw dotyczcych samochodw osobowych oraz innych pojazdw samochodowych o dopuszczalnej masie cakowitej do 3,5 tony.
                       • 02.04.2014MF o nowych zasadach odliczania VAT od wydatkw zwizanych z pojazdami samochodowymi
                        Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodz w ycie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku VAT wszystkich wydatkw dotyczcych samochodw osobowych oraz innych pojazdw samochodowych o dopuszczalnej masie cakowitej do 3,5 tony.
                        • 24.03.2014Umorzenie zalegych skadek i podatkw
                         Teza: Kada zmiana okolicznoci faktycznych, w szczeglnoci sytuacji majtkowej, rodzinnej lub zdrowotnej osoby zobowizanej, moe by zawsze podstaw do wystpienia z ponownym wnioskiem o umorzenie zalego (…)Zobowizany do uiszczenia zalegoci moe wystpowa o jej umorzenie tak dugo, jak dugo zalego ta istnieje zwaszcza, jeli jego sytuacja ulegnie zmianie.
                         • 16.03.2011Zakres informacji przekazywanych pracownikom po ich zatrudnieniu
                          Kady zatrudniony pracownik powinien otrzyma od pracodawcy pisemn informacj dotyczc pewnych podstawowych elementw odnoszcych si do jego sytuacji pracowniczej. Jej otrzymanie pracownik potwierdza na pimie. Potwierdzenie to powinno zosta umieszczone w jego aktach osobowych. Wane jest przy tym, by pracodawca wskaza informacje dotyczce sytuacji danej osoby a nie oglnie na regulacje odnoszce si do danej grupy zagadnie.
                          • 27.08.2010Uciliwa archiwizacja dokumentacji pracowniczej w formie papierowej
                           Interpelacja nr 16896 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie moliwoci prowadzenia dokumentacji pracowniczej zwizanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownikw w formie elektronicznej
                           • 12.01.2010Orzecznictwo: Udzia w spce handlowej bez osobowoci prawnej i status prowadzcego dziaalno gospodarcz

                            Teza: Stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych fakt udziau osoby fizycznej w handlowej spce niemajcej osobowoci prawnej (n. w spce jawnej) nie powoduje automatycznie, e osob tak mona traktowa jako podatnika prowadzcego dziaalno gospodarcz w rozumieniu art. 67b par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Przychody wsplnika z udziau w spce handlowej niemajcej osobowoci prawnej uznaje si jedynie za przychody z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, co nie znaczy, e on sam tak dzialalno prowadzi.
                            • 18.12.2009Orzecznictwo: Bezskuteczno egzekucji
                             1. Stwierdzenie przez organ podatkowy bezskutecznoci egzekucji, o ktrej mowa w art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 listopada 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z pn. zm.) powinno by dokonane po przeprowadzeniu postpowania egzekucyjnego. 2. Stwierdzenie bezskutecznoci egzekucji ustala si na podstawie kadego prawnie dopuszczalnego dowodu.