Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy wypowiedzenie warunków

 • 19.09.2007Czas pracy — Kilka dodatkowych krótkich przerw
  Pytanie: Czy możliwe jest wprowadzenie — za zgodą pracowników — kilku krótkich przerw niewliczanych do czasu pracy?
  • 27.07.2007Projekt zmiany ustawy - Kodeks pracy
   Do Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, który zakłada zmiany w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu, czasu pracy oraz bhp. W związku z powyższym PKPP Lewiatan zwraca się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem i przedstawienie ewentualnych uwag i opinii.
   • 22.03.2007Urlop macierzyński (2)
    Pytanie: Czy pracownika korzystającego z urlopu macierzyńskiego można zwolnić z pracy?
    • 08.03.2007Spółka komandytowa
     Dwupoziomowa konstrukcja stosunków pomiędzy wspólnikami spółki komandytowej wyróżnia ją na tle spółek osobowych. Prawie całkowite pozbawienie jednego ze wspólników możliwości praktycznego zarządzania spółką rekompensowane jest zwolnieniem go z odpowiedzialności za jej zobowiązania powyżej szczegółowo określonej kwoty.
     • 11.09.2006Odprawy zwalnianych pracowników.
      Pracownikowi, z którym zostaje rozwiązany stosunek pracy przysługuje w pewnych przypadkach prawo do odprawy. Jest tak w szczególności w razie rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a także w razie przejścia pracownika na rentę lub emeryturę oraz w razie powołania pracownika do zasadniczej służby wojskowej.
      • 29.08.2005Obowiązki pracodawcy wynikające z kodeksu pracy
       Pracodawca ma niezliczone obowiązki. Tutaj wymienimy jedynie te, o których mowa w kodeksie pracy, w kolejności ich pojawiania się w kodeksie. Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.
       • 26.07.2005Uprawnienia pracownicy w ciąży
        W okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy

       « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ]