Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy odprawy przy zwolnieniach

 • 21.11.2016Uprawnienia pracowników przejmowanych firm do weryfikacji?
  Interpelacja nr 6510 w sprawie uprawnień pracowników przejmowanych firm
  • 06.07.2016Dobrowolne odejście z pracy z PIT - interpretacja ogólna MF
   Świadczenia pieniężne otrzymane przez osoby, które z własnej inicjatywy przystąpiły do programu dobrowolnych odejść nie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wyjaśnił Minister Finansów.
   • 16.05.2012Kodeks pracy: Czas pracy wciąż nieelastyczny
    Interpelacja nr 3368 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie mało elastycznego prawa pracy
    • 18.10.2011Zwolnienie indywidualne z przyczyn niedotyczących pracowników
     Pracodawcy, podlegający ustawie z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. nr 90, poz. 844 ze zm.) - czyli zatrudniający co najmniej 20 pracowników – mają możliwość przeprowadzania na jej podstawie nie tylko zwolnień grupowych, ale również indywidualnych.
     • 10.01.2011Ustawa o cięciach zatrudnienia w administracji do TK
      Rozwiązywanie w sposób arbitralny stosunków pracy z pracownikami zatrudnionymi na podstawie mianowania może naruszać zasadę państwa prawnego – tak prezydent Bronisław Komorowski uzasadnia skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013.  
      • 20.05.2010Odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę a koszty podatkowe
       Jeśli pracodawca w aneksie do umowy o pracę zawartej z pracownikiem przyznał mu prawo do rekompensaty na wypadek rozwiązania stosunku pracy, wypłata takiego świadczenia stanowi koszt pracodawcy. Jeżeli odszkodowanie zostanie przyznane pracownikowi na podstawie wyroku sądu, jego wypłata jest także świadczeniem ze stosunku pracy. Stanowi ono koszt pośredni pracodawcy, który jest potrącalny w dacie wypłaty – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
       • 20.01.2010MPiPS przeciwne nowym obciążeniom finansowym małych pracodawców
        Interpelacja nr 12624 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie braku uregulowań prawnych dotyczących zwolnień grupowych w zakładach pracy liczących do 20 pracowników
        • 13.08.2008Odprawy dla pracowników
         Zasady wypłacania odpraw pracownikom budzą u pracodawców wiele wątpliwości. Wiążą się one nie tyle z faktem, czy w danym przypadku odprawa pracownikowi przysługuje, co z zasadami dotyczącymi momentu oraz wysokości wypłacanej odprawy. Problemy te wynikają przede wszystkim z faktu, że przepisy dotyczące wypłat odpraw znajdują się w kliku aktach prawnych.
         • 23.11.2006Resort uwzględni poprawki Lewiatana dotyczące telepracy
          Rząd przygotowuje poprawki do Kodeks pracy dotyczące telepracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zobowiązało się do uwzględnienia postulatów partnerów społecznych, w tym także uwag zgłaszanych przez Lewiatana w przekazywanym Radzie Ministrów projekcie nowelizacji ustawy.