Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy zasady rozwiązania umowy pracę

 • 22.10.2010Pracodawcy chcą kar dla porzucających pracę
  Interpelacja nr 16906 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie porzucenia pracy przez pracownika
  • 06.10.2010Pracodawcy śledzą pracowników na społecznościówkach
   Interpelacja nr 17679 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie kontrolowania przez pracodawców prywatnej aktywności pracowników w Internecie
   • 05.05.2010Orzecznictwo SN: Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje tylko raz
    Otrzymanie przez pracownika odprawy z tytułu przejścia na rentę z powodu niezdolności do pracy wyklucza nabycie przez tego pracownika prawa do kolejnej odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub prawa do odprawy uzupełniającej, stanowiącej różnicę wysokości odprawy emerytalnej i wysokości otrzymanej odprawy rentowej (art. 921 § 2 Kodeksu pracy).
    • 02.04.2010Odszkodowanie za bezprawne zwolnienie bez podatku
     Pytanie podatnika: Czy słusznie został naliczony i pobrany podatek od odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę?
     • 15.03.2010Pomoc na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS
      Działalność socjalna, której finansowaniu służy ZFŚS są to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335, z późn. zm.). Z ZFŚS finansowane mogą być tylko te rodzaje działalności socjalnej, jakikolwiek inny wydatek staje się wydatkiem sprzecznym z ustawą (niezależnie od tego, czy zgodę na niego wyrazili - w zależności od sytuacji - pracownicy lub organizacje związkowe).
      • 17.02.2010Urlop macierzyński – Zakres ochrony rodziców adopcyjnych po zmianach
       Do początku 2010 roku rodzice, którzy wykorzystywali urlop na warunkach urlopów macierzyńskich, byli znacznie mniej chronieni w stosunkach pracy niż biologiczni rodzice dziecka (korzystający z urlopów macierzyńskich). 6 stycznia w dużej mierze zrównano tę ochronę. Nie oznacza to jednak, że sytuacja rodziców biologicznych i adopcyjnych jest obecnie tożsama w zakresie ochrony. Nie zmieniono przepisów o zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracowników, a także nie rozciągnięto zwolnień z niektórych obciążeń składkowych.
       • 15.01.2010Opodatkowanie odszkodowania wypłaconego pracownikowi na podstawie ugody sądowej
        Pytanie podatnika: W wyniku ugody zawartej przed Sądem Rejonowym - Sądem Pracy pozwany pracodawca zobowiązał się m.in. do wypłaty byłej pracownicy powódce A. L. odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia kwocie 20.000 zł. Kwota ta przekracza trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego powódki liczonego jako ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, pracownicy przysługiwałby trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Czy odszkodowanie, o którym mowa powyżej jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
        • 23.12.2009Czy to już mobbing czy jeszcze egzekwowanie poleceń?
         Interpelacja nr 11878 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie mobbingu
         • 25.11.2009Będą uproszczone zasady wydawania świadectw pracy
          Interpelacja nr 12070 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany ustawy Kodeks pracy w zakresie zniesienia obowiązku wydawania świadectwa pracy każdorazowo, przy zawieraniu kolejnej umowy o pracę z tym samym pracodawcą
          • 09.10.2009Firmy zmuszają pracowników do podpisywania weksli
           Interpelacja nr 11097 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie praktyki posługiwania się wekslami w stosunkach pracy
           • 21.08.2009Dlaczego pracujący emeryci płacą nadal składki na ubezpieczenie rentowe?
            Interpelacja nr 9663 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w zasadach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne
            • 19.08.2009Odszkodowanie od pracownika porzucającego pracę
             Interpelacja nr 10464 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uregulowania w Kodeksie pracy sankcji za porzucenie przez pracownika stanowiska pracy, jeżeli skutkiem tego są straty pracodawcy
             • 02.07.2009Wypowiedzenie umowy zlecenia
              Co od zasady umowa zlecenia może zostać rozwiązana bez konieczności zachowywania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia. Jeżeli strony chciałyby takowy ustanowić, powinno to nastąpić w treści umowy (taki zapis można do niej wprowadzić także aneksem).
              • 13.05.2009Rozwiązanie umowy z winy pracodawcy
               Pytanie: Firma, w której pracuję od 2 lat, prowadzi tzw. pogotowie komputerowe – usługi komputerowe w siedzibie klienta. Mam stałe godziny pracy i stałe miesięczne wynagrodzenie. Za dyżury telefoniczne poza godzinami pracy otrzymuję premię, której wypłata następuje dopiero, gdy klient ureguluje rachunek za usługi. Z wypłatą wynagrodzenia też bywa różnie. Z tego powodu chciałbym wypowiedzieć umowę o pracę, ale jednocześnie mam świadomość, że przez 3 miesiące nie otrzymam zasiłku dla bezrobotnych. Słyszałem o art. 55 § 11 Kodeksu pracy. Jednak nie mam pewności, czy w moim przypadku ma on zastosowanie.
               • 11.05.2009Brak definicji „stałego miejsca pracy” prowadzi do nadużyć
                Interpelacja nr 8042 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w ustawie Kodeks pracy
                • 05.05.2009Orzecznictwo: Wypowiedzenie umowy o pracę przed nawiązaniem stosunku pracy
                 1. Przepis art. 26 Kodeksu pracy nie uzależnia powstania stosunku pracy od jej faktycznego rozpoczęcia przez pracownika. 2. Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę nie jest uzależniona od nawiązania się między stronami stosunku pracy (rozpoczęcia się okresu zatrudnienia). Okresem wypowiedzenia dokonanego przed nawiązaniem się stosunku pracy jest okres przewidziany w art. 36 § 1 pkt 1 k.p., chyba że pracownik wcześniej pozostawał z tym samym pracodawcą w stosunku pracy lub strony w umowie o pracę przedłużyły ustawowy okres wypowiedzenia tej umowy. 3. Przepis art. 49 k.p. w zakresie, w jakim stanowi o rozwiązaniu umowy o pracę z upływem wymaganego okresu wypowiedzenia, dotyczy wypowiedzenia dokonanego, zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.
                 • 26.02.2009Zmiana stanowiska po powrocie z urlopu macierzyńskiego
                  Pracownica niedługo wraca z urlopu macierzyńskiego. Czy nowe przepisy dają mi możliwość jednostronnego przeniesienia jej na całkowicie inne stanowisko, bez konieczności wręczania wypowiedzenia warunków pracy?
                  • 05.11.2008Orzecznictwo: Zmiana pracodawcy a zmiana warunków pracy i płacy
                   1. Porozumienie rozwiązujące stosunek pracy, które zmierza do wyłączenia automatyzmu prawnego kontynuacji stosunku pracy w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę jest nieważne ze względu na sprzeczność z bezwzględnie obowiązującą normą art. 23.1 § 1 k.p. 2. Zgodnie z art. 23.1 § 1 k.p. pracodawca przejmujący zakład pracy nie może zmienić warunków pracy pracownika na jego niekorzyść z powodu samego przejęcia zakładu pracy, bez względu na to, czy pracownik wyraża zgodę na taką zmianę.
                   • 01.10.2008Orzecznictwo: Za załatwianie spraw prywatnych w czasie pracy można stracić pracę
                    Pracownik narusza podstawowe obowiązki pracownicze, gdy bez zgody pracodawcy w godzinach przeznaczonych na pracę wykonuje inne czynności. Jeżeli działanie takie nie jest sporadyczne może stanowić to ciężkie naruszenie tych obowiązków w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p.
                    • 20.08.2008Orzecznictwo: Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży
                     W sytuacji, gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, bądź taka organizacja funkcjonuje, ale nie reprezentuje interesów pracownicy, dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w okresie ciąży pracownicy ( art. 177 § 1 k.p.).
                     • 13.08.2008Odprawy dla pracowników
                      Zasady wypłacania odpraw pracownikom budzą u pracodawców wiele wątpliwości. Wiążą się one nie tyle z faktem, czy w danym przypadku odprawa pracownikowi przysługuje, co z zasadami dotyczącymi momentu oraz wysokości wypłacanej odprawy. Problemy te wynikają przede wszystkim z faktu, że przepisy dotyczące wypłat odpraw znajdują się w kliku aktach prawnych.
                      • 18.07.2008Ekwiwalent za urlop
                       W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W tym celu pracodawca powinien znać wysokość współczynnika niezbędnego do obliczenia wysokości ekwiwalentu – ustalanego odrębnie dla każdego roku kalendarzowego.
                       • 18.07.2008Orzecznictwo: Gdy pracownik ma kłopot z udowodnieniem wysokości żądania
                        Stosując art. 322 k.p.c. (tj. ustalając wysokość szkody wedle oceny sądu opartej na okolicznościach sprawy) do rozliczeniu wynagrodzenia za czas pracy nie można pomijać przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych, dodatku nocnym, dodatku za pracę w dzień wolny i wzrostach podstaw wymiaru wynagrodzenia urlopowego oraz za czas niezdolności do pracy.
                        • 14.07.2008Orzecznictwo: Niepodpisanie listy obecności może być uzasadnieniem wypowiedzenia umowy o pracę
                         W zakładzie pracy, w którym nie ma obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy, ustalenie elementów organizacji i porządku pracy, w tym sposobu potwierdzania obecności w pracy, następuje w drodze poleceń pracodawcy.
                         • 02.07.2008Zwolnienie pracownicy na urlopie wychowawczym
                          Kwestia możliwości zwolnienia pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym jest od dłuższego czasu tematem burzliwych dyskusji nie tylko pod względem przepisów prawnych, ale również pod kątem zasad moralnych czy argumentów słusznościowych. Oliwy do ognia dolał niedawno Sad Najwyższy, który w jednej ze swoich uchwał zezwolił w pewnych okolicznościach na zwolnienie takiego pracownika.
                          • 02.07.2008Orzecznictwo: Urlop wychowawczy a prawo do zwolnienia
                           Przepisy art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) mogą stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego także w sytuacjach, gdy nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 1861 § 1 zdaniu drugim k.p.
                           • 01.07.2008Świadectwo pracy
                            Pracodawca ponosi względem pracownika odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Zgodnie bowiem z treścią art. 99 § 1 KP, pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.
                            • 27.06.2008Wypowiedzenie w trakcie urlopu wychowawczego
                             Interpelacja nr 2189 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości nowelizacji ustawy Kodeks pracy w zakresie polityki prorodzinnej
                             • 11.04.2008Zmiana pracy i niewykorzystany urlop
                              Pytanie: Czy niewykorzystany urlop wypoczynkowy może zostać wykorzystany podczas zatrudnienia u kolejnego pracodawcy?
                              • 26.03.2008Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego
                               Interpelacja nr 626 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opóźnień w wypłatach zasiłków macierzyńskich przez ZUS
                               • 18.03.2008Zatrudnianie w niepełnym wymiarze czasu pracy
                                Pytanie: Czy pracodawca ma jakieś szczególne obowiązki w stosunku do „niepełnoetatowców”?
                                • 11.03.2008BCC: Zmiany w kodeksie pracy potrzebne gospodarce
                                 Rozwiązania zawarte w pakiecie projektów zmian w kodeksie pracy, przedstawione przez wiceministra Adama Szejnfelda, są potrzebne przedsiębiorcom i całej gospodarce – uważa Wojciech Warski, przewodniczący Konwentu BCC.
                                 • 08.02.2008Orzecznictwo: Odszkodowanie wypłacone na podstawie ugody
                                  Pismem z dnia 9 czerwca 2006 r. Adam K. , zwany dalej „Skarżącym", zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer z wnioskiem o udzielenie w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60, z późn. zm.) pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Przedstawiając stan faktyczny sprawy Skarżący wyjaśnił, iż zawarł ugodę sądową, w wyniku której otrzymał od swojego pracodawcy kwotę 72.000 zł tytułem wynagrodzenia za pracę oraz kwotę 98.000 zł tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 Kodeksu pracy. Podnosząc, że ugoda sądowa jest zrównana z wyrokiem Sądu, Skarżący sformułował pytanie, czy wypłacona kwota tytułem odszkodowania jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych.
                                  • 06.02.2008Obowiązki płatnika podatków
                                   Instytucja płatnika występuje niemal w każdej ustawie podatkowej. Ustawy te konkretyzują obowiązki płatnika, jednakże, zgodnie z normą art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.),1) za płatnika uważa się tylko tę osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, na którą przepisem prawa podatkowego nałożono obowiązki:
                                   • 17.12.2007Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
                                    Pytanie podatnika: Czy świadczenia przyznane przez pracodawcę w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników zarówno w formach szkolnych, jak i pozaszkolnych korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                    • 27.07.2007Projekt zmiany ustawy - Kodeks pracy
                                     Do Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, który zakłada zmiany w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu, czasu pracy oraz bhp. W związku z powyższym PKPP Lewiatan zwraca się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem i przedstawienie ewentualnych uwag i opinii.