Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

firma pracownicy kodeks pracy akta osobowe

 • 13.02.2019Zmiany, zmiany, zmiany..., czyli rzd uawia ycie przedsibiorcom
  Trwaj prace nad projektem kolejnej ustawy, która bdzie stanowi kontynuacj zmian wprowadzonych w ramach tzw. pakietu 100 zmian dla firm, Konstytucji Biznesu czy Pakietu MP. MF pracuje równie nad projektem zmian, który ma uproci system stawek VAT i zapewni prostot, przejrzysto i przyjazno w ich stosowaniu. Tocz si prace nad zmianami, które zakadaj zastpienie deklaracji dla podatku od towarów i usug VAT-7 i VAT-7K przez przesyanie nowej deklaracji w formie pliku JPK. W ramach innych projektów MF planuje równie m.in. obniy wysoko sankcji w VAT w przypadku, gdy podatnik zoy korekt deklaracji podatkowej po wszczciu kontroli celno-skarbowej.
  • 17.05.2018Emerytury: Nieustajce problemy z dokumentowaniem zatrudnienia
   Zawiadczenie stwierdzajce wysoko osiganych wynagrodze lub dochodu powinno by wystawione przez pracodawc lub prawnego nastpc pracodawcy na podstawie dokumentacji pacowej. Jeeli jednak dokumentacja taka nie istnieje dopuszcza si moliwo, by zawiadczenie o wysokoci osignitych wynagrodze pracodawca lub nastpca prawny pracodawcy wyda na podstawie danych zawartych w aktach osobowych pracownika np. w umowie o prac, pismach o powoaniu, mianowaniu oraz w innych pismach, okrelajcych wynagrodzenie danej osoby.
   • 15.04.2015Obowizki pracodawcy wobec pracownika ubiegajcego si o przyznanie emerytury lub renty
    W myl art. 125 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z pn. zm.), zwanej dalej ustaw emerytaln, pracodawcy (patnicy skadek) s zobowizani: wspdziaa z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbdnej do przyznania wiadczenia, wydawa zatrudnionemu lub organowi rentowemu zawiadczenia niezbdne do ustalenia prawa do wiadcze i ich wysokoci, przygotowa wniosek o emerytur lub rent z tytuu niezdolnoci do pracy i przedoy go organowi rentowemu.
    • 14.04.2015Obowizki pracodawcy wobec pracownika ubiegajcego si o przyznanie emerytury lub renty
     W myl art. 125 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z pón. zm.), zwanej dalej ustaw emerytaln, pracodawcy (patnicy skadek) s zobowizani: wspódziaa z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbdnej do przyznania wiadczenia, wydawa zatrudnionemu lub organowi rentowemu zawiadczenia niezbdne do ustalenia prawa do wiadcze i ich wysokoci, przygotowa wniosek o emerytur lub rent z tytuu niezdolnoci do pracy i przedoy go organowi rentowemu.