Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy czas

 • 17.11.2017Prowadzenie dziaalnoci w Polsce i umowa o prac w innym kraju UE
  Mam zarejestrowan dziaalno gospodarcz w Polsce. Jednoczenie pracuj w Wielkiej Brytanii na umow o prac. Które przepisy o ubezpieczeniu spoecznym naley stosowa w takim wypadku?
  • 16.11.2017Kontrola umów zlecenia i o dzieo przez ZUS
   Tytuem do ubezpiecze spoecznych jest, co do zasady, m.in. wykonywanie umowy zlecenia albo umowy o wiadczenie usug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje si przepisy dotyczce zlecenia. Tytuem do tych ubezpiecze nie jest natomiast wykonywanie pracy na podstawie umowy o dzieo. Wyjtkiem s osoby, które zawary umow o dzieo z pracodawc, z którym pozostaj w stosunku pracy lub wykonujce w ramach takiej umowy prac na rzecz pracodawcy, z którym pozostaj w stosunku pracy.
   • 15.11.2017Kontrola umów zlecenia i o dzieo przez ZUS
    Tytuem do ubezpiecze spoecznych jest, co do zasady, m.in. wykonywanie umowy zlecenia albo umowy o wiadczenie usug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje si przepisy dotyczce zlecenia. Tytuem do tych ubezpiecze nie jest natomiast wykonywanie pracy na podstawie umowy o dzieo. Wyjtkiem s osoby, które zawary umow o dzieo z pracodawc, z którym pozostaj w stosunku pracy lub wykonujce w ramach takiej umowy prac na rzecz pracodawcy, z którym pozostaj w stosunku pracy.
    • 13.11.2017Wypata wynagrodze – rzd chce wprowadzi now zasad
     Podstawow form wypaty wynagrodzenia stanie si patno na rachunek patniczy pracownika – wynika z rzdowego projektu zmian dotyczcych przechowywania akt pracowniczych. Wypata wynagrodzenia do rk wasnych bdzie moliwa, jeli dany pracownik zoy odpowiedni wniosek w formie papierowej lub elektronicznej.
     • 09.11.2017Wypata wynagrodze – rzd chce wprowadzi now zasad
      Podstawow form wypaty wynagrodzenia stanie si patno na rachunek patniczy pracownika – wynika z rzdowego projektu zmian dotyczcych przechowywania akt pracowniczych. Wypata wynagrodzenia do rk wasnych bdzie moliwa, jeli dany pracownik zoy odpowiedni wniosek w formie papierowej lub elektronicznej.
      • 03.11.2017Dorczenie zastpcze take zawiesza bieg przedawnienia
       Z uzasadnienia: Wszystkie zastpcze formy dorczenia pism rodz domniemanie prawne, e pismo zostao dorczone adresatowi. Wobec czego, bez wzgldu na to, czy pismo rzeczywicie w ten sposób doszo do rk adresata, przyjmuje si prawdziwo twierdzenia o jego dorczeniu.
       • 27.10.2017Ubezpieczenie zdrowotne przy umowie zlecenia
        Osoby wykonujce prac na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej, albo innej umowy o wiadczenie usug, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje si przepisy dotyczce zlecenia, podlegaj obowizkowi ubezpieczenia zdrowotnego, jeeli:
        • 23.10.2017Skutki podatkowe zawarcia nieodpatnej umowy zlecenia
         Doktorantka prawa zawara nieodpatn umow. Dziki pracy u zleceniodawcy poszerza oraz uzupenia swoj wiedz, a take zdobywa dowiadczenie, które jest jej niezbdne do poniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Za dokonywane czynnoci nie otrzymuje wynagrodzenia gdy w wietle postanowie umowy wiadczenia stron s ekwiwalentne. Czy ww. umow zlecenia naley zgosi do urzdu skarbowego? Czy po stronie zleceniodawcy bd zleceniobiorcy powsta obowizek podatkowy w PIT?
         • 20.10.2017Indywidualny czas pracy – MRPiPS zapowiada zmiany
          Resort rodziny, pracy i polityki spoecznej przedstawi projekt przyznajcy m.in. rodzicom niepenosprawnych dzieci prawo do korzystania z indywidualnego rozkadu czasu pracy lub ruchomego czasu pracy. W niektórych przypadkach pracodawca bdzie móg odmówi uwzgldnienia wniosku.
          • 18.10.2017Skutki podatkowe zawarcia nieodpatnej umowy zlecenia
           Doktorantka prawa zawara nieodpatn umow. Dziki pracy u zleceniodawcy poszerza oraz uzupenia swoj wiedz, a take zdobywa dowiadczenie, które jest jej niezbdne do poniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Za dokonywane czynnoci nie otrzymuje wynagrodzenia gdy w wietle postanowie umowy wiadczenia stron s ekwiwalentne. Czy ww. umow zlecenia naley zgosi do urzdu skarbowego? Czy po stronie zleceniodawcy bd zleceniobiorcy powsta obowizek podatkowy w PIT?
           • 12.10.2017ZUS: Zasady opacania skadek na Fundusz Emerytur Pomostowych w przykadach
            Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach pomostowych, skadka na Fundusz Emerytur Pomostowych jest opacana za okres od 1 stycznia 2010 r. za pracownika, który spenia cznie nastpujce warunki:
            • 12.10.2017Handel w niedziele – pracodawcy proponuj nowel Kodeksu pracy
             Do Kodeksu pracy powinien zosta wprowadzony przepis gwarantujcy pracownikom handlu dwie wolne niedziele w okresie kolejnych 4 tygodni – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Ta zrzeszajca pracodawców organizacja uwaa, e takie rozwizanie mogoby by wprowadzone zamiast sztywnego zakazu handlu w czasie dwóch niedziel w danym miesicu.
             • 12.10.2017rodki na rachunku rodzinnym wolne od egzekucji
              Waciwym rozwizaniem pojawiajcych si w przeszoci pojedynczych przypadków zajmowania przez komorników sdowych rachunków bankowych, na które wpacane s wiadczenia wychowawcze, jest wykorzystanie przez banki instytucji rachunku rodzinnego - poinformowa w odpowiedzi na interpelacj wiceminister w MRPiPS.
              • 10.10.2017Kiedy meneder mone by uznany za podatnika VAT? - interpretacja ogólna MF
               Jeeli analiza danej umowy cywilnoprawnej (stosunku prawnego) pomidzy zarzdzajcym a spók wykae, e spenione s wszystkie trzy warunki (dot. warunków wykonywania czynnoci, wynagrodzenia oraz odpowiedzialnoci zlecajcego wobec osób trzecich) to zarzdzajcego nie mona uzna za podatnika VAT. Jednoczenie brak spenienia któregokolwiek warunku oznacza, e zarzdzajcy wystpuje w charakterze podatnika VAT – wyjani Minister Finansów.
               • 09.10.2017Kiedy meneder mone by uznany za podatnika VAT? - interpretacja ogólna MF
                Jeeli analiza danej umowy cywilnoprawnej (stosunku prawnego) pomidzy zarzdzajcym a spók wykae, e spenione s wszystkie trzy warunki (dot. warunków wykonywania czynnoci, wynagrodzenia oraz odpowiedzialnoci zlecajcego wobec osób trzecich) to zarzdzajcego nie mona uzna za podatnika VAT. Jednoczenie brak spenienia któregokolwiek warunku oznacza, e zarzdzajcy wystpuje w charakterze podatnika VAT – wyjani Minister Finansów.
                • 09.10.2017NSA. Odliczenie VAT przy budowie a opodatkowanie najmu ryczatem
                 Uyty w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT zwrot legislacyjny: „jeeli odpatne zbycie nie nastpuje w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej” nie jest tosamy znaczeniowo z okreleniem, jakim ustawodawca posuy si w art. 10 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, tj. „z wyjtkiem skadników majtku zwizanych z dziaalnoci gospodarcz”. O ile bowiem w pierwszym przypadku prawodawca eksponuje wyranie element funkcjonalny (wskazuje na charakter aktywnoci podatnika), to tyle kolejny zwrot dotyczy aspektu przedmiotowego (powizania okrelonych skadników majtku z dziaalnoci gospodarcz) - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                 • 04.10.2017Indywidualny czas pracy – MRPiPS zapowiada zmiany
                  Resort rodziny, pracy i polityki spoecznej przedstawi projekt przyznajcy m.in. rodzicom niepenosprawnych dzieci prawo do korzystania z indywidualnego rozkadu czasu pracy lub ruchomego czasu pracy. W niektórych przypadkach pracodawca bdzie móg odmówi uwzgldnienia wniosku.
                  • 02.10.2017Stawka godzinowa przy umowie o dzieo
                   Umowy zlecenia oraz umowy o wiadczenie usug, podobnie jak umowy o prac, s umowami starannego dziaania. Natomiast w przypadku umowy o dzieo przyjmujcy zamówienie zobowizuje si do wykonania okrelonego dziea o charakterze materialnym lub niematerialnym - niezalenie od czasu oraz wysiku, który w prac nad nim zostanie woony. Umowa o dzieo nie jest wic odpowiednia do regulowania stosunków, które s przedmiotem umów o prac oraz zastpujcych je w niektórych przypadkach umów zlecenia oraz umów o wiadczenie usug; z tego wzgldu umowa o dzieo pozostaje poza zakresem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prac - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                   • 28.09.2017Najem prywatny po wycofaniu nieruchomoci z dziaalnoci gospodarczej
                    Jeeli nieruchomo zostanie skutecznie wycofana z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, a umowy najmu zostan zawarte poza dziaalnoci gospodarcz, to przychody uzyskane z umowy najmu nieruchomoci bd mogy zosta opodatkowane na zasadach okrelonych w ustawie o zryczatowanym podatku dochodowym w formie ryczatu od przychodów ewidencjonowanych, wedug stawki 8,5%.
                    • 15.09.2017Pracownicy za granic - kontrowersyjne i niekorzystne dla przedsibiorców stanowisko KIS
                     Z uzasadnienia: ...w sytuacji, gdy pracodawca – mimo braku cicego na nim obowizku naoonego przepisami powszechnie obowizujcego prawa pracy – zapewni pracownikowi bezpatny przejazd na budow, to warto tych wiadcze stanowi bdzie dla pracowników przychód z innych nieodpatnych wiadcze (...) W takiej sytuacji równie warto wiadczenia w postaci pokrycia pracownikowi przez pracodawc kosztów zakwaterowania stanowi bdzie dla pracownika przychód z innych nieodpatnych wiadcze.
                     • 13.09.2017Zwolnienie z PIT odszkodowania za bezprawne zwolnienie z pracy
                      Odszkodowanie nalene pracownikowi z tytuu naruszenia przez pracodawc przepisów o rozwizywaniu umów o prac bez wypowiedzenia, w sytuacji gdy zostao otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sdowej, nie bdzie objte dyspozycj przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. b ustawy o PIT, poniewa jest ono odszkodowaniem, którego wysoko wynika wprost z art. 58 Kodeksu pracy - wyjanio MF w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                      • 12.09.2017Ubezpieczenie zdrowotne przy umowie zlecenia
                       Osoby wykonujce prac na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej, albo innej umowy o wiadczenie usug, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje si przepisy dotyczce zlecenia, podlegaj obowizkowi ubezpieczenia zdrowotnego, jeeli:
                       • 11.09.2017Dugo urlopu ojcowskiego nie zaley od liczby dzieci
                        Urlop ojcowski stanowi istotne uzupenienie szerokiego katalogu uprawnie pracowniczych zwizanych z penieniem funkcji rodzicielskich, wynikajcych z polskiego ustawodawstwa pracy. Zatem podjcie inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany przepisów i ewentualne wyduenie wymiaru urlopu ojcowskiego w przypadku porodów mnogich, nie jest niezbdne - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                        • 06.09.2017Umowy zlecenia i umowy o dzieo w ubezpieczeniach spoecznych - stanowisko ZUS
                         Midzy patnikami a ZUS od dawna tocz si spory dotyczce kwalifikacji umów cywilnoprawnych, zwizanych z nimi obowizkami ubezpieczeniowymi, zbiegu ubezpiecze i ustalania podstawy wiadcze. Czsto spory te kocz si w sdach, czsto decyzje s dla przedsibiorców niekorzystne. ZUS opracowa swój informator w tej kwestii, przedstawiony poniej. Zakad przedstawia w nim wybrane orzecznictwo wspierajce do restrykcyjne stanowisko ubezpieczyciela. Czytajc poradnik warto pamita, e cytowane orzeczenia dotycz spraw, w których orzecznictwo nie zawsze jest jednolite. Wchodzc w spór z ZUS warto wic pozna równie stanowiska ekspertów niezalenych i inne orzeczenia w podobnych sprawach, a ksztatujc umowy z wykonawcami uwzgldnia wnioski, pynce z lektury.
                         • 05.09.2017Umowy zlecenia i umowy o dzieo w ubezpieczeniach spoecznych - stanowisko ZUS
                          Midzy patnikami a ZUS od dawna tocz si spory dotyczce kwalifikacji umów cywilnoprawnych, zwizanych z nimi obowizkami ubezpieczeniowymi, zbiegu ubezpiecze i ustalania podstawy wiadcze. Czsto spory te kocz si w sdach, czsto decyzje s dla przedsibiorców niekorzystne. ZUS opracowa swój informator w tej kwestii, przedstawiony poniej. Zakad przedstawia w nim wybrane orzecznictwo wspierajce do restrykcyjne stanowisko ubezpieczyciela. Czytajc poradnik warto pamita, e cytowane orzeczenia dotycz spraw, w których orzecznictwo nie zawsze jest jednolite. Wchodzc w spór z ZUS warto wic pozna równie stanowiska ekspertów niezalenych i inne orzeczenia w podobnych sprawach, a ksztatujc umowy z wykonawcami uwzgldnia wnioski, pynce z lektury.
                          • 30.08.2017Zaliczenie studiów do stau pracy
                           Okres nauki w szkole wyszej podlega wliczeniu do okresu pracy, od którego zaley wymiar urlopu, pod warunkiem, e zosta on ukoczony i jest potwierdzony dyplomem ukoczenia studiów. Na udokumentowanie tego faktu pracownik powinien przedoy dyplom ukoczenia uczelni. Oznacza to, e podjcie ale nieukoczenie studiów wyszych nie pozwala na wliczenie okresu nauki na uczelni wyszej do okresu pracy, od którego zaley wymiar urlopu. Tym samym nie jest w tym zakresie wystarczajce otrzymanie przez studenta absolutorium - wyjanio MRPiPS w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                           • 29.08.2017Praca w godzinach nadliczbowych
                            Prac w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowizujce pracownika normy czasu pracy, a take praca wykonywana ponad przeduony dobowy wymiar czasu pracy, wynikajcy z obowizujcego pracownika systemu i rozkadu czasu pracy. Prac w godzinach nadliczbowych jest wic praca ponad 8 godzin na dob lub praca ponad przecitnie 40 godzin na tydzie.
                            • 28.08.2017Ustawa o sukcesji moe dotyczy nawet 1,2 tys. firm rocznie
                             Przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju ustawa o zarzdzie sukcesyjnym ma uatwi firmom dalsze funkcjonowanie po mierci waciciela. Jak przekonuj eksperci, zmiany s konieczne, a ich wprowadzeniu powinna towarzyszy szeroka kampania informacyjna. Przewiduje si, e nowe regulacje mog mie realny wpyw na ok. 1,2 tys. przedsibiorstw w skali roku.
                             • 28.08.2017Praca w godzinach nadliczbowych
                              Prac w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowizujce pracownika normy czasu pracy, a take praca wykonywana ponad przeduony dobowy wymiar czasu pracy, wynikajcy z obowizujcego pracownika systemu i rozkadu czasu pracy. Prac w godzinach nadliczbowych jest wic praca ponad 8 godzin na dob lub praca ponad przecitnie 40 godzin na tydzie.
                              • 28.08.2017NSA. Zwrot kosztów wyywienia ponad limit diet
                               Z uzasadnienia: Niezalenie od formy, w jakiej zapewniono osobie odbywajcej podró wyywienie ze zwolnienia od podatku korzysta tylko ta cz otrzymanego wiadczenia zwizanego z wyywieniem, która nie przekracza wysokoci diety okrelonej w rozporzdzeniu ws. nalenoci z tytuu podróy subowej.
                               • 25.08.2017Ustawa o sukcesji moe dotyczy nawet 1,2 tys. firm rocznie
                                Przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju ustawa o zarzdzie sukcesyjnym ma uatwi firmom dalsze funkcjonowanie po mierci waciciela. Jak przekonuj eksperci, zmiany s konieczne, a ich wprowadzeniu powinna towarzyszy szeroka kampania informacyjna. Przewiduje si, e nowe regulacje mog mie realny wpyw na ok. 1,2 tys. przedsibiorstw w skali roku.
                                • 23.08.2017ZUS: Wspólnik spóki z o.o. a podleganie pracowniczym ubezpieczeniom spoecznym
                                 Jednoosobowa spóka z o.o. nie moe by pracodawc wspólnika bdcego równoczenie czonkiem zarzdu tej spóki (wyjtkiem moe by zatrudnienie niepolegajce na kierowaniu bd prowadzeniu spraw spóki). Prawidowo takiego stanowiska Zakadu Ubezpiecze Spoecznych zostaa potwierdzona w jednolitym orzecznictwie Sdu Najwyszego - stwierdzi ZUS w wyjanieniu, publikowanym na swoich stronach.
                                 • 22.08.2017ZUS: Wspólnik spóki z o.o. a podleganie pracowniczym ubezpieczeniom spoecznym
                                  Jednoosobowa spóka z o.o. nie moe by pracodawc wspólnika bdcego równoczenie czonkiem zarzdu tej spóki (wyjtkiem moe by zatrudnienie niepolegajce na kierowaniu bd prowadzeniu spraw spóki). Prawidowo takiego stanowiska Zakadu Ubezpiecze Spoecznych zostaa potwierdzona w jednolitym orzecznictwie Sdu Najwyszego - stwierdzi ZUS w wyjanieniu, publikowanym na swoich stronach.
                                  • 11.08.2017Krajowa Administracja Skarbowa 2017 - 2020: nieco konkretów, troch beletrystyki
                                   Opublikowane zostao Zarzdzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie kierunków dziaania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2017-2020. To, co rzuca si w oczy w pierwszej chwili, to oryginalny styl Zarzdzenia. Mamy bowiem do czynienia z czym w rodzaju prezentacji pdf, zawierajcej wiele ilustracji, grafik i ogólnych hase. Cay dokument utrzymany jest w do beletrystycznym stylu.
                                   • 04.08.2017Podatki 2019: Ryczat od najmu prywatnego nie dla wszystkich
                                    Zgodnie z projektem tzw. duej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, od 2019 r. ma obowizywa limit w wysokoci 100 tys. z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
                                    • 01.08.2017Opodatkowanie wiadczenia otrzymanego w zwizku rozwizaniem umowy o prac
                                     Z uzasadnienia: Jednoczenie naley zauway, e w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca nie zdefiniowa pojcia odszkodowania czy zadouczynienia. Nie oznacza to jednak dowolnoci w ich rozumieniu. Jak wynika bowiem z orzeczenia Trybunau Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. sygn. akt SK 62/08, jeli okrelony sposób rozumienia przepisu ustawy utrwali si ju w sposób oczywisty, a zwaszcza jeli znalaz jednoznaczny i autorytatywny wyraz w orzecznictwie Sdu Najwyszego bd Naczelnego Sdu Administracyjnego, to naley uzna, e przepis ten – w praktyce swego stosowania – nabra takiej wanie treci. 
                                     • 27.07.2017Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
                                      Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
                                      • 21.07.2017Termin patnoci wynagrodzenia przy umowie zlecenia
                                       Zapata wynagrodzenia nastpuje, co do zasady, dopiero po wykonaniu zlecenia. Strony mog jednak zmieni t zasad i dowolnie ustali termin patnoci wynagrodzenia. Sam patno uzaleni mona np. od dokonania przez zleceniobiorc rozlicze ze zleceniodawc.
                                       • 20.07.2017Termin patnoci wynagrodzenia przy umowie zlecenia
                                        Zapata wynagrodzenia nastpuje, co do zasady, dopiero po wykonaniu zlecenia. Strony mog jednak zmieni t zasad i dowolnie ustali termin patnoci wynagrodzenia. Sam patno uzaleni mona np. od dokonania przez zleceniobiorc rozlicze ze zleceniodawc.
                                        • 13.07.2017NSA. Badania psychologiczne pracowników zwolnione z VAT
                                         Z uzasadnienia: Badania psychologiczne s czci bada wstpnych, kontrolnych i okresowych wykonywanych przez medycyn pracy. Katalog bada profilaktycznych medycyny pracy nie ma charakteru zamknitego. Jeli badania psychologiczne byy do nich wczone, to podlegaj zwolnieniu z podatku VAT. Nie mona sztucznie rozdziela bada wstpnych, kontrolnych i okresowych, abstrahujc od specyfiki okrelonej pracy. Celem tych bada jest bowiem szeroko rozumiana profilaktyka zdrowotna i zawsze kompleks tych bada koczy si wydaniem zawiadczenia dla pracodawcy, które jest niezbdnym warunkiem zatrudnienia pracownika.
                                         • 13.07.2017Nowy Kodeks pracy. Ochrona pracownicza równie dla zatrudnionych cywilnoprawnie?
                                          Interpelacja nr 13230 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie zmiany w zakresie wprowadzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych podstawowych praw socjalnych
                                          • 11.07.2017Podróe subowe: Ryczat na przejazdy w dni wolne od pracy a PIT
                                           Pytanie: Czy w ramach podróy subowej odbywanej poza granicami kraju wypacany ryczat na pokrycie kosztów przejazdów rodkami komunikacji miejscowej w dni wolne od pracy korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT?
                                           • 11.07.2017Wydatki pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych a przychód pracownika
                                            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca poniesione koszty szkole i egzaminów powinien doliczy pracownikom do przychodu ze stosunku pracy oraz naliczy i odprowadzi zaliczk z tego tytuu na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                                            • 07.07.2017Chwilówka na cudze dane: Udowadnianie niewinnoci to droga przez mk
                                             Interpelacja nr 12952 do ministra sprawiedliwoci w sprawie ochrony osób, którym zostay wykradzione dane osobowe
                                             • 04.07.2017Stawka godzinowa przy umowie o dzieo
                                              Interpelacja nr 13227 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie minimalnej stawki godzinowej za prac
                                              • 03.07.2017Niskooprocentowana poyczka jako przychód pracownika
                                               Pytanie podatnika: Czy udzielenie niskooprocentowanych poyczek, pracownikom przez Spók, przy zachowaniu jednakowych zasad i warunków udzielania poyczek okrelonych w Regulaminie, nie powoduje u poyczkobiorcy powstania przychodu z nieodpatnego wiadczenia, w wysokoci rónicy midzy odsetkami rynkowymi a odsetkami stosowanymi w umowach poyczek, a w konsekwencji na Spóce nie bd ciyy obowizki patnika podatku dochodowego od osób fizycznych?
                                               • 28.06.2017WSA. Najem na cele mieszkaniowe: Prawo do zwolnienia z VAT naley udowodni
                                                Z uzasadnienia: Podatnik korzystajc z ulgi powinien posiada dowody na jej prawidowe zastosowanie, co rozpoznawanej sprawie sprowadzaoby si do imiennego wskazania osób fizycznych korzystajcych z wynajmowanych przez niego pomieszcze w sposób wskazujcy na "cel zapewniajcy potrzeby mieszkaniowe, jako gówne miejsce pobytu". Podkreli take naley, e celem tej ulgi nie jest kwestia uzyskania korzyci podatkowej po stronie wynajmujcego lokal mieszkalny, ale ze wzgldów spoecznych zapobieenie wzrostowi kosztów najmu lokali mieszkalnych a tym samych uzyskaniu korzyci polegajcego na niszym nie podlegajcym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug czynszu paconego przez najemc.
                                                • 23.06.2017NSA. wiadczenia dla oddelegowanych pracowników bez PIT
                                                 Zarówno koszty zakwaterowania, stworzenia odpowiedniego do warunków pracy zaplecza socjalnego, jak równie dojazdu do okrelonego i zmieniajcego si w zalenoci od pooenia budowy miejsca wykonywania pracy s przede wszystkim kosztami pracodawcy i to ponoszonymi w jego interesie wynikajcym z prowadzonej przez niego dziaalnoci gospodarczej, nie za w interesie pracownika. Wobec tego niezalenie od regulacji przyjtej przez ustawodawc w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT, limitujcej zwolnienie od podatku wycznie diet i innych nalenoci za czas podróy subowej pracownika, nie stanowi tego rodzaju wiadczenia przychodu okrelanego jako warto innych nieodpatnych wiadcze w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 tej ustawy.